Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12"

Transkript

1 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning - beskæftigelseskrav - revalidering Lov: Lov om sygedagpenge - lovbekendtgørelse nr. 871 af 28. juni Resumé: Principafgørelsen fastslår Ansøgning om sygedagpenge Når en borger ansøger om sygedagpenge, skal kommunen tage stilling til, om borgeren tidligere har opbrugt retten til at modtage sygedagpenge på grund af varighedsbegrænsningen. Der gælder et skærpet beskæftigelseskrav, når borgeren tidligere har opbrugt retten til sygedagpenge, mens det almindelige beskæftigelseskrav gælder for borgere, der ikke tidligere har opbrugt retten til sygedagpenge. Det almindelige beskæftigelseskrav Når ansøgeren ikke tidligere har opbrugt sin ret til sygedagpenge, skal ansøgningen om sygedagpenge behandles efter reglerne i sygedagpengelovens 32, når borgeren er lønmodtager. Varighedsbegrænsningen Varighedsbegrænsningen indtræder, når borgeren har modtaget sygedagpenge i mere end 52 uger i de 18 forudgående kalendermåneder. Dette fremgår af 24. På tidspunktet for varighedsbegrænsningens indtræden kan retten til sygedagpenge forlænges, hvis en af betingelserne for forlængelse efter 27, stk. 1, er opfyldt. Det skærpede beskæftigelseskrav Hvis borgeren forud for en ny ansøgning om sygedagpenge tidligere har opbrugt retten til sygedagpenge under en sammenhængende sygeperiode på mere end 52 uger, og der er gået mere end 18 måneder siden første sygedag, skal 26 anvendes. Efter 26 skal borgeren efter varighedsbegrænsningen have været arbejdsdygtig igen for på ny at være berettiget til sygedagpenge. Der er således tale om et skærpet krav om beskæftigelse, når sygedagpengeretten tidligere er opbrugt under en sammenhængende periode. Arbejdsdygtig i 13 uger forud for ny sygemelding Der kan efter reglerne i sygedagpengelovens 26, stk. 1, 1. pkt., på ny udbetales sygedagpenge, når den sygemeldte godtgør at have været arbejdsdygtig i mindst 13 uger efter udløbet af 18-måneders perioden. Arbejdsdygtig i mindre end 13 uger Hvis borgeren har været arbejdsdygtig i mindre end 13 uger, har han efter 26, stk. 1, 2. pkt., kun ret til sygedagpenge, hvis han opfylder beskæftigelseskravet i 32, stk. 1, og opfylder en af betingelserne i 27 for at få forlænget sygedagpengene. Borgeren kan ikke genvinde retten til sygedagpenge uden at have været rask og dermed arbejdsdygtig og stået til rådighed for arbejdsmarkedet forud for den nye ansøgning om sygedagpenge. Det er ikke tilstrækkeligt, at borgeren forud for den nye ansøgning om sygedagpenge har været under revalidering med revalideringsydelse.

2 Når borgeren sygemelder sig på ny efter tidligere at have opbrugt retten til sygedagpenge, er det heller ikke tilstrækkeligt, at borgeren ved den nye sygeperiodes begyndelse ville have ret til arbejdsløshedsdagpenge, hvis sygdommen ikke var indtrådt. Den konkrete sag I den konkrete sag ansøgte borgeren om sygedagpenge dagen efter, at revalideringen med revalideringsydelse var ophørt. Forud for revalideringen havde borgeren modtaget sygedagpenge i en sammenhængende periode på mindst 52 uger, og der var gået mere end 18 måneder siden første sygedag i perioden. Borgeren opfyldte ikke kravet om at have været arbejdsdygtige forud for den nye sygemelding og havde derfor ikke ret til sygedagpenge på ny. Afgørelse: 1. Baggrund for at behandle sagen Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagen for at præcisere betingelserne for ret til sygedagpenge på ny efter sygedagpengelovens Reglerne Lov om sygedagpenge 26, stk. 1, fastslår, at der kun på ny kan udbetales sygedagpenge efter at sygedagpengeretten er opbrugt under en sammenhængende sygeperiode på mere end 52 uger, når den sygemeldte godtgør at have været arbejdsdygtig i mindst 13 uger efter varighedsbegrænsningens indtræden. Ved arbejdsdygtighed i mindre end 13 uger kan den sygemeldte på ny få udbetalt sygedagpenge fra kommunen, når beskæftigelseskravet i 32 eller i 42 er opfyldt. Det er endvidere et krav, at en af betingelserne i 27 for at forlænge sygedagpengeperioden er opfyldt. 26, stk. 2, fastslår, at hvis retten til sygedagpenge er opbrugt under en sammenhængende sygdomsperiode på mere end 26 uger, jf. 25, stk. 1, kan der på ny udbetales sygedagpenge, når den sygemeldte godtgør at have været arbejdsdygtig i mindst 13 uger efter varighedsbegrænsningens indtræden 3. Andre Principafgørelser Gældende Følgende Principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig: D-22-08: En lønmodtager, der havde opbrugt sin dagpengeret på 52 uger i én samlet periode, og som efterfølgende havde modtaget kontanthjælp, havde ikke ret til dagpenge på ny, da hun efter ca. 11 måneder anmodede kommunen herom. Dette skyldtes, at hun på intet tidspunkt i den mellemliggende periode havde været raskmeldt, og hun havde således ikke opfyldt kravet om at have demonstreret arbejdsdygtighed i 13 uger før den fornyede anmodning om dagpenge : En borger, der ikke havde været tilknyttet arbejdsmarkedet de seneste 13 uger, før hun meldte sig syg, opfyldte ikke beskæftigelseskravet og var derfor ikke berettiget til sygedagpenge. Kasserede Følgende Principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere: 53-10: En 69-årig selvstændig erhvervsdrivende havde ikke ret til sygedagpenge i forbindelse med en ny sygeperiode, da der ikke var mulighed for yderligere forlængelse, idet han modtog folkepension. Ankestyrelsen fandt, at sygemeldte opfyldte betingelsen om at have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 6 måneder inden for de sidste 12 måneder. Denne betingelse var opfyldt ved, at han havde modtaget sygedagpenge. Men han opfyldte derimod ikke beskæftigelseskravet, da han ikke i den seneste måned forud for sygefraværet kunne anses for at have udøvet selvstændig virksomhed i mindst 18½ timer om ugen. D-25-05: Overgang fra sygedagpenge til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens regler om pasning i hjemmet af sygt barn skulle sidestilles med en raskmelding. Der var således tale om en ny sygeperiode ved sygemelding efter ophør af udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. D-2-05: Der var gået mere end 18 måneder siden påbegyndelsen af sidste sygedagpengeperiode, der endte ved varighedsbegrænsningen. Kvinden var efter varighedsbegrænsningen blevet forsørget af sin mand i fire år og havde ikke stået til rådighed for arbejde. Ved hendes nye sygemelding anvendtes 32, stk. 1, nr. 2

3 (daværende 4, stk. 1, nr. 2). D-1-04: 32 blev anvendt på en borger, der i 2002 søgte om sygedagpenge efter et mislykket revalideringsforsøg (hans sygdom var årsagen til, at revalideringen ikke lykkedes). Han fik en hjerneblødning i oktober 1999 og startede arbejdsprøvning i foråret Ved ansøgningen om sygedagpenge på ny var der gået mere end 18 måneder siden han først blev sygemeldt. D-6-04: En ansøgers raskmelding til kommunen blev anset for en tilkendegivelse om ikke længere at være fuldt uarbejdsdygtig på grund af sygdom. D-10-03: Dagpengeudbetalingen skulle genoptages til en lønmodtager, som efter afbrudt revalideringsplan og standsning af revalideringsydelse, ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge fra sin arbejdsløshedskasse, hvis uarbejdsdygtigheden på grund af sygdom ikke var indtrådt, og hvis lønmodtageren ikke på grund af tidligere sygefravær i en periode først skulle præstere arbejde for at opnå denne ret. Lønmodtageren ansås for fuldt uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Varighedsbegrænsningen var ikke indtrådt, da revalideringsydelsen blev standset. D-12-02: En selvstændig erhvervsdrivende havde ikke ret til fornyet udbetaling af dagpenge, idet hun på 1. fraværsdag stadig var omfattet af varighedsbegrænsningen og havde opbrugt sin ret til dagpenge i en sammenhængende periode på mere end 52 uger. Begrundelsen var endvidere, at den selvstændige ikke opfyldte beskæftigelseskravet, og at hun ikke havde godtgjort arbejdsdygtighed i mindst 13 uger efter dagpengerettens ophør. D-9-97: En lønmodtager, der på sygemeldingstidspunktet var pålagt arbejdskrav på 300 timers ordinært arbejde fra sin A-kasse og derfor ikke samtidig kunne idømmes effektiv karantæne, opfyldte ikke beskæftigelseskravet i dagpengelovens 4, stk. 1, nr. 2. D-2-96: En arbejdsledig lønmodtager opfyldte beskæftigelseskravet, selv om han på 1. sygedag var pålagt effektiv karantæne. D-15-92: En lønmodtager, der ikke opfyldte beskæftigelseskravet ved sygdommens indtræden, fik ret til sygedagpenge fra den dato, hvor hun blev dagpengeberettiget medlem af en arbejdsløshedskasse. 4. Den konkrete afgørelse Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om betingelserne for at få ret til sygedagpenge på ny efter lovens 26. Resultatet er Du har ikke ret til sygedagpenge fra den 26. januar 2011 Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY, men med en ændret begrundelse. En mødedeltager var ikke enig i afgørelsen. Mødedeltageren mente, at der var ret til sygedagpenge på ny, når ansøger ved den nye sygemelding har ret til arbejdsløshedsdagpenge fra a-kassen, hvis hun ikke var syg, og en af forlængelsesbetingelserne i 27 samtidig er opfyldt. Begrundelsen for afgørelsen Når sygedagpengeretten er opbrugt under en sammenhængende sygeperiode på mere end 52 uger, kan retten til sygedagpenge kun generhverves, hvis du forud for den nye sygemelding har opfyldt beskæftigelseskravet i sygedagpengelovens 26. Der er tale om et skærpet beskæftigelseskrav. Beskæftigelseskravet betyder, at du skal have været arbejdsdygtig, raskmeldt og stået til rådighed for arbejde forud for den nye sygemelding. At være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge fra sin a-kasse ved den nye sygeperiodes begyndelse, hvis man ikke var syg, er ikke tilstrækkeligt til at opfylde beskæftigelseskravet i 26. Vi har lagt vægt på, at du forud for revalideringen havde opbrugt retten til sygedagpenge under en

4 sammenhængende sygeperiode på mere end 52 uger. Herefter har du været under revalidering med revaliderings-ydelse, og da den bevilgede revalideringsperiode var ovre, ansøgte du dagen efter igen om sygedagpenge. Du opfyldte således ikke kravet om at have været raskmeldt og arbejdsdygtig. Vi har lagt til grund, at du har været sygemeldt på sygedagpenge fra den 23. juli 2008 til den 24. januar 2010, herefter under revalidering indtil 24. januar 2011, hvor bevillingen ophørte. Det fremgår herefter af kommunens journal, at du blev tilkendt kontanthjælp, da du ikke var berettiget til sygedagpenge. Der var ikke enighed om afgørelsen. En mødedeltager mente, at der var praksis for at tolke reglerne således, at der på ny var ret til sygedagpenge, når ansøger ved den nye sygemelding var berettiget til arbejdsløshedsdagpenge fra a-kassen, hvis hun ikke var syg, og en af betingelserne for at få forlænget sygedagpengene efter 27 var opfyldt. Bemærkninger til klagen Dit forbund er af den opfattelse, at du har ret til sygedagpenge uden krav om 13 ugers tilknytning til arbejdsmarkedet, såfremt du ikke har modtaget sygedagpenge i 52 uger og/eller alternativt opfylder en af forlængelsesmulighederne i sygedagpengelovens 27. Vi bemærker, at det fremgår af sagens oplysninger, at du har modtaget sygedagpenge i mindst 52 uger og dermed har opbrugt dagpengeretten efter 24. For at være berettiget til sygedagpenge på ny skal du derfor, som ovenfor nævnt, have været raskmeldt og faktisk stået til rådighed for arbejde forud for den nye sygemelding. Oplysninger i sagen Vi har afgjort sagen på grundlag af: De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 31. maj 2012 Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 18. juni 2012 med efterfølgende brev af 4. juli 2012 Beskæftigelsesankenævnets genvurdering Kommunen traf den 7. december 2011 afgørelse om afslag på ansøgning af 16. maj 2011 om sygedagpenge. Kommunen har begrundet afslaget således: Det fremgår af sagen, at A Kommune tidligere har behandlet et dagpengeskema Dp200B med første sygedag den 13/ Der er i den forbindelse udbetalt sygedagpenge i perioden 13/ til den 24/1 2010, hvor Jobcenter Sygedagpenge bragte sagen til ophør. På dette tidspunkt var retten til sygedagpenge opbrugt under ensammenhængende sygeperiode på mere end 52 uger, jf. sygedagpengelovens 24, stk. 1 og varighedsbegrænsning var indtrådt. Når retten således er opbrugt, så gælder der et skærpet krav til generhvervelse af dagpengeretten. Det betyder, at en af betingelserne for at kunne generhverve sygedagpenge er, at beskæftigelseskravet skal være opfyldt, jf. sygedagpengelovens 26, stk. 1. Det er imidlertid et krav, at du rent faktisk har stået til rådighed for arbejdsmarkedet efter varighedsbegrænsningen og det er ikke tilstrækkeligt, at du er berettiget til arbejdsløshedsunderstøttelse i en periode på 13 uger, hvis du ikke var syg. Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse. Beskæftigelsesankenævnet har begrundet afgørelsen med, at du ikke har haft den nødvendige tilknytning til arbejdsmarkedet forud for din sygemelding den 26. januar For beskæftigelsesankenævnet har det været afgørende, at du ikke har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt de seneste 13 uger før din første sygefraværsdag og i denne periode været beskæftiget i mindst 120 timer. Du var ikke berettiget til arbejdsløshedsunderstøttelse eller en ydelse, der træder i stedet herfor fra en a- kasse Du havde ikke inden for den seneste måned afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed Du var ikke elev i lønnet praktik

5 Du var ikke ansat i fleksjob Beskæftigelsesankenævnet har derfor vurderet, at du ikke opfylder nogen af betingelserne for at få sygedagpenge. Beskæftigelsesankenævnet har henvist til 32 i sygedagpengeloven. Forbund A har klaget over Beskæftigelsesankenævnets afgørelse. I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at du er berettiget til dagpenge fra a-kassen, såfremt du kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Derfor mener forbundet, at du er berettig til sygedagpenge igen. Beskæftigelsesankenævnet har ved sin genvurdering bemærket, at nævnet har lagt vægt på, at du ikke kom fra et arbejdsforhold eller et ledighedsforhold, da du ikke forud for sygemeldingen havde stået ledig og derfor til rådighed i A-kassen. Nævnet har her lagt vægt på, at der kun er tale om tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis der er tale om et lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand, jf. vejledningen til sygedagpengeloven pkt

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge

Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge 1. Indledning I denne vejledning beskrives hvilke regler, der gælder for beregningsgrundlaget for sygedagpenge. Reglerne findes i 46-51 i sygedagpengeloven

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 1 Satser og beregning 2 Jobafklaring 2 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - diabetiker - juice - druesukker

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Rapport fra Borgerrådgiver

Rapport fra Borgerrådgiver Rapport fra Borgerrådgiver Indledning. På baggrund af kritik af Jobcenter Silkeborgs sagsbehandling på sygedagpengeområdet, og en periode med mangelfulde sagsbehandlingsressourcer, vedtog det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 01-11-2012 31-01-2013 11-13 5400016-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 01-11-2012 31-01-2013 11-13 5400016-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 01-11-2012 31-01-2013 11-13 5400016-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune.

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Notat: Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Nærværende notat redegør for Viborg Kommunes indsats overfor sygemeldte i perioden 2011-2012. Redegørelsen tager sit udgangspunkt

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere