Indhold. Side 1 af 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Side 1 af 12"

Transkript

1 Indhold Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i Humanfysiologi med sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012 (Rev. 2016) 1 Titel, tilknytning og sprog... 2 Stk. 1 Titel... 2 Stk. 2 Tilknytning... 2 Stk. 3 Censorkorps... 2 Stk. 4 Sprog Faglig profil... 2 Stk. 1 Uddannelsens formål... 2 Stk. 2 Uddannelsens overordnede profil... 2 Stk. 3 Uddannelsens overordnede struktur... 2 Stk. 4 Erhvervssigte Kompetencebeskrivelse... 3 Stk. 1 Kompetenceprofil Adgangskrav... 4 Stk. 1 Ansøgere med en bachelorgrad i idræt... 4 Stk. 2 Øvrige ansøgere... 4 Stk. 3 Sprogkrav Prioritering af ansøgerne Uddannelsens opbygning... 5 Stk. 1 Uddannelsens fagelementer Dispensation Ikrafttrædelse m.v Stk. 1 Gyldighed... 7 Stk. 2 Overførsel... 7 Stk. 3 Ændringer... 7 Bilag 1 Kassogrammer... 8 Bilag 2 Overgangsordninger... 9 Bilag 3 Målbeskrivelse for specialet Side 1 af 12

2 1 Titel, tilknytning og sprog Til denne uddannelsesspecifikke studieordning knytter der sig også den fælles studieordning for alle bachelor- og kandidatuddannelser ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Stk. 1 Titel Kandidatuddannelsen i humanfysiologi med sidefag leder frem til en kandidatgrad i humanfysiologi med betegnelsen cand.scient. (candidatus/candidata scientiarum) i humanfysiologi med sidefag i [sidefagets navn]. På engelsk: Master of Science (MSc) in Human Physiology with a minor subject in [sidefagets navn]. På eksamensbeviset vil det fremgå, at uddannelsen er bestået som en tofagsuddannelse og at der, såfremt kravene i fagenes gymnasiefagpakke er opfyldt, er opnået faglig kompetence til undervisning i gymnasieskolen i de to fag. Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for Fødevarer, Human Ernæring og Idræt, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn. Stk. 3 Censorkorps Følgende censorkorps benyttes på uddannelsens konstituerende dele: Censorkorps for Idræt. Stk. 4 Sprog Uddannelsens sprog er dansk. 2 Faglig profil Stk. 1 Uddannelsens formål Uddannelsens mål er at give den studerende kompetencer i relation til forskning og videnskabeligt arbejde. Kandidaten skal kunne perspektivere og udvikle praksis på baggrund af videnskabelige, teoretiske og/eller eksperimentelle metoder. Stk. 2 Uddannelsens overordnede profil Uddannelsen omhandler videnskabelige problemstillinger, der er koblet til instituttets forskning i arbejdsfysiologi, koblingen mellem fysisk aktivitet og kost, fysisk aktivitet og sundhed, fysisk præstation og træthed, hjernens fysiologi og neurobiologi samt biomekaniske aspekter. Uddannelsen integrerer teori og praksis ved bl.a. at samarbejde og forske/udvikle med erhvervslivet bredt set, det værende både stat og kommune samt privat og offentlig instans. Uddannelsen i humanfysiologi er med til at løse samfundsmæssige problematikker knyttet til befolkningens manglende fysiske aktivitetsniveau eller fx til at optimere eliteatleters sportspræstationer. Humanfysiologi er uddannelsens centrale fagområde. Stk. 3 Uddannelsens overordnede struktur Kandidatuddannelsen er normeret til 120 eller 150 ECTS-point afhængigt af, om sidefaget er indenfor eller udenfor det naturvidenskabelige område. Kandidatuddannelsen i humanfysiologi består af følgende elementer: Grundforløb på 120 ECTS-point inklusiv specialet. Udvidelse af sidefaget, 30 ECTS-point, hvis sidefaget er uden for det naturvidenskabelige område. Der er ingen definerede specialiseringer på denne uddannelse. Side 2 af 12

3 Stk. 4 Erhvervssigte Kandidatuddannelsen i humanfysiologi kvalificerer et videre ph.d.-uddannelsesforløb, men afhængig af den faglige specialisering kan den også sigte mod følgende erhvervsfunktioner og/eller -områder: Forskning i den private sektor. Rådgivning og konsulentarbejde inden for bioteknologi- og sundhedsindustrien. Undervisning og formidling. 3 Kompetencebeskrivelse I løbet af kandidatuddannelsen opnår studerende nedenstående viden, færdigheder og kompetencer. Studerende vil desuden opnå yderligere kvalifikationer gennem valgfrie fagelementer og andre studieaktiviteter. Stk. 1 Kompetenceprofil En kandidat i humanfysiologi har efter endt uddannelse tilegnet sig følgende: Viden om: Menneskets fysiologi, især relateret til fysisk aktivitet. Den studerendes eget specialeområde på højt videnskabeligt, internationalt niveau. Færdigheder i at: Selvstændigt udføre og vurdere arbejdsfysiologiske tests. Anvende metoder relateret til specialområdet, herunder betjene relevant forskningsudstyr. Selvstændigt udføre videnskabeligt arbejde afhængigt af specialets art, herunder videnskabelige eksperimenter, i laboratoriet eller i felten. Frembringe og bearbejde komplekse videnskabelige datasæt. Overskue og kombinere store mængder viden. Foretage selvstændig problemløsning. Kommunikere og diskutere om faglige problemer til fagfolk og almenkyndige. Kompetencer til at: Selvstændigt kunne vurdere fysiologiske målemetoder og relevante biokemiske og molekylærbiologiske analyser. Kunne demonstrere forståelse for forskningsarbejde og indgå i forskningssammenhæng. Effektivt og systematisk tilegne sig ny viden og sætte sig ind i humanfysiologiske fagområder på højt videnskabeligt niveau. Overskue og analysere store datamængder og komplekse fysiologiske sammenhænge. Selvstændigt vurdere og analysere fysiologiske/biologiske problemstillinger på et højt fagligt niveau. Analysere og vurdere egne og andres resultater i en videnskabelig sammenhæng samt anvende resultaterne i relevante erhvervs- og samfundsmæssige sammenhænge. Foretage selvstændig kritisk analyse af videnskabelige problemstillinger. Perspektivere resultater inden for specialeområdet og tilgrænsende fagområder. Selvstændigt formulere, strukturere og udføre forskningsprojekter. Arbejde selvstændigt men også igangsætte og bidrage konstruktivt til tværfagligt samarbejde. Kunne omsætte den erhvervede viden til handling og anvendelse. Side 3 af 12

4 4 Adgangskrav Med en bachelorgrad i idræt fra Københavns Universitet er den studerende garanteret en studieplads på kandidatuddannelsen i humanfysiologi med sidefag, hvis den studerende søger indenfor ansøgningsfristen ved førstkommende studiestart, efter at bacheloruddannelsen er bestået. Stk. 1 Ansøgere med en bachelorgrad i idræt Ansøgere med en bachelorgrad i idræt fra Københavns Universitet samt øvrige danske eller nordiske universiteter kan optages på kandidatuddannelsen, såfremt følgende betingelser er opfyldt: Mindst 105 ECTS-point af gymnasiefagpakken i kandidatuddannelsens fag indgår i bacheloruddannelsen. Et tilvalg på mindst 45 ECTS-point af gymnasiefagpakken i sidefaget indgår i bacheloruddannelsen. o Hvis sidefaget ligger inden for skal mindst 45 ECTS-point af den reducerede gymnasiefagpakke indgå i bacheloruddannelsen. Stk. 2 Øvrige ansøgere Fakultetet kan desuden optage ansøgere, som efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med kravene i stk Stk. 3 Sprogkrav Alle ansøgere skal dokumentere dansk på A-niveau for at opnå en studieplads på en dansksproget kandidatuddannelse på SCIENCE. Stk. 3.1 Ansøgere fra nordiske uddannelsesinstitutioner For ansøgere med en nordisk gymnasial eksamen kræves ingen yderligere dokumentation i dansk, da nordiske sprog sidestilles. Ansøgere med en nordisk bachelorgrad skal kunne dokumentere engelskkundskaber svarende til minimum gymnasialt B-niveau. Stk. 3.2 Ikke-nordiske ansøgere Ansøgere med en ikke-nordisk bachelorgrad skal kunne dokumentere engelskkundskaber svarende til IELTS test, score minimum 6.5 eller TOEFL test, score minimum 83 (internetbaseret). 5 Prioritering af ansøgerne Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen, end der er ledige pladser, prioriteres der således mellem ansøgerne på følgende måde: 1) Bachelorer i idræt fra Københavns Universitet som søger optagelse i direkte forlængelse af afsluttet bacheloruddannelse. 2) Bachelorer i idræt fra universiteter i Danmark og Norden. 3) Øvrige ansøgere Såfremt der i hver kategori er flere ansøgere end pladser prioriteres ansøgerne i de respektive kategorier ud fra følgende kriterier: Ansøgeres karakterer indenfor human arbejds- og træningsfysiologi, motorisk kontrol, biomekanik og anatomi. Side 4 af 12

5 6 Uddannelsens opbygning De obligatoriske fagelementer, begrænset valgfrie fagelementer samt specialet udgør de konstituerende fagelementer på uddannelsen (Uddannelsesbekendtgørelsen 15). Stk. 1 Uddannelsens fagelementer Uddannelsen er på 120/150 ECTS-point og består af følgende: Obligatoriske fagelementer, 30 ECTS-point Begrænset valgfrie fagelementer, 15 ECTS-point Fagelementer på sidefaget o 45 ECTS-point (hvis sidefaget er inden for det naturvidenskabelige område) o 75 ECTS-point (hvis sidefaget er uden for det naturvidenskabelige område) Speciale, 30 ECTS-point Stk. 1.1 Obligatoriske fagelementer 30 ECTS-point skal dækkes af følgende obligatoriske fagelementer: NIDA05008U Humanfysiologi 1 Blok 1 15 ECTS-point NIDK12003U Humanfysiologi - kredsløb og respiration Blok 2 15 ECTS-point Stk. 1.2 Begrænset valgfrie fagelementer indenfor hovedfaget 15 ECTS-point skal dækkes af fagelementer fra en eller begge af nedenstående liste: Op til 15 ECTS-point skal dækkes af fagelementer på bachelorniveau fra den følgende liste, hvis de ikke er bestået på bacheloruddannelsen: NNDB15003U Skriftlig Naturvidenskabelig kommunikation og Blok 2 7,5 ECTS-point formidling (SKomm) NNEB15001U Basal statistik i idrætsvidenskab (T-StatI) Blok 3 7,5 ECTS-point De resterende ECTS-point (op til 15 ECTS-point), skal dækkes af følgende fagelementer: 1) Begrænset valgfrie fagelementer udbudt i studieåret : NNEK15005U Physiological Adaptations to Strength Training Blok 1 7,5 ECTS-point LLEK10264U Nutrition Physiology Blok 1 7,5 ECTS-point NIDK10009U Idræt og ernæring 2 Blok 2 7,5 ECTS-point NIDA05041U Menneskets præstationsevne og træthedsudvikling Blok 3 7,5 ECTS-point NIDA04047U Metabolisme og aerob træning Blok 3 7,5 ECTS-point STVK1600 1U Human Neurobiologi Blok 3 7,5 ECTS-point NIDA06016U Aerob træning Kredsløb og ilttransport Blok 4 7,5 ECTS-point NIDA04048U Anaerob træning Blok 4 7,5 ECTS-point 2) Begrænset valgfrie fagelementer udbudt i studieåret : NNEK15005U Physiological Adaptations to Strength Training Blok 1 7,5 ECTS-point LLEK10264U Nutrition Physiology Blok 1 7,5 ECTS-point NNEK14008U Fysisk aktivitet og sundhed Blok 2 7,5 ECTS-point NIDA05041U Menneskets præstationsevne og træthedsudvikling Blok 3 7,5 ECTS-point NIDA04048U Anaerob træning Blok 3 7,5 ECTS-point NIDK10009U Idræt og ernæring 2 Blok 3 7,5 ECTS-point NIDA06003U Neuroplasticitet Blok 4 7,5 ECTS-point NIDA06016U Aerob træning Kredsløb og ilttransport Blok 4 7,5 ECTS-point Side 5 af 12

6 Stk. 1.3 Begrænset valgfrie fagelementer indenfor sidefaget 45 ECTS-point skal dækkes af fagelementer på sidefaget, hvis sidefaget er inden for det naturvidenskabelige område. 75 ECTS-point skal dækkes af fagelementer på sidefaget, hvis sidefaget er uden for det naturvidenskabelige område. Hvis den studerende mangler mindre end 45 eller 75 ECTS-point, når kandidatuddannelsen påbegyndes, skal differencen dækkes af valgfrie fagelementer. Stk. 1.4 Valgfrie fagelementer Uddannelsens valgfrihed dækkes som udgangspunkt af de fagelementer, der følges på sidefaget. Der kan dog frigives ekstra plads til valgfrie fagelementer, såfremt de faglige mindstekrav for sidefaget er opfyldt. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis en eller begge af de to nedenstående forhold gør sig gældende: Et kursus eller et ækvivalerende kursus optræder i gymnasiefagpakken for både hovedfaget og sidefaget. Kurset skal kun bestås én gang og de ECTS-point, der bliver tilovers kan benyttes på valgfri fagelementer på det centrale fag eller sidefaget. Hvis den studerende på sin bacheloruddannelse har bestået mere end de påkrævede 45 ECTS-point af sidefagskurserne. Såfremt der er frigivet ekstra plads til valgfrie fagelementer, kan fagelementer på bachelorniveau indgå i valgfriheden med op til 7,5 ECTS-point. Såfremt der er frigivet ekstra plads til valgfrie fagelementer, kan projekter uden for kursusregi på op til 7,5 ECTS-point indgå i uddannelsens valgfri del. Reglerne er beskrevet i bilag 5 i den fælles del af studieordningen. Såfremt der er frigivet ekstra plads til valgfrie fagelementer, kan virksomhedsprojekter indgå i uddannelsens valgfri del med 15 ECTS-point. Reglerne er beskrevet i bilag 4 i den fælles del af studieordningen. Stk. 1.5 Specialet Kandidatuddannelsen i humanfysiologi med sidefag indeholder et speciale på 30 ECTS-point, efter reglerne i bilag 2 i den fælles studieordning. Specialet skal skrives ligge inden for uddannelsens fagområde. Stk. 1.6 Mobilitetsvindue Denne kandidatuddannelse indeholder ikke et på forhånd defineret mobilitetsvindue på grund af sidefaget. Den studerende har mulighed for på egen hånd at tilrettelægge et mobilitetsforløb i løbet af uddannelsen. Dette forudsætter, at den studerende følger gældende praksis vedr. forhåndsgodkendelse og merit. 7 Dispensation Studienævnet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Side 6 af 12

7 8 Ikrafttrædelse m.v. Stk. 1 Gyldighed Denne fagspecifikke del af studieordningen gælder for alle studerende, som indskrives på uddannelsen se dog bilag 2. Stk. 2 Overførsel For studerende på tidligere studieordninger kan overførsel til denne studieordning finde sted efter gældende overgangsregler, eller efter individuel meritvurdering af studienævnet. Stk. 3 Ændringer Studieordningen kan ændres én gang om året således, at ændringerne træder i kraft ved studieårets start. Ændringer skal indstilles af studienævnet og godkendes af dekanen. Ændringer der skærper adgangskravene for uddannelsen vil blive varslet på et år før de træder i kraft. Hvis der ændres i denne studieordning, tilføjes der om nødvendigt også en overgangsordning, så en studerende kan fortsætte sin kandidatuddannelse efter den ændrede studieordning. Side 7 af 12

8 Bilag 1 Kassogrammer Kassogram Kandidat i humanfysiologi med sidefag inden for det naturvidenskabelige fagområde Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 1. år Sidefag Sidefag Sidefag Sidefag Sidefag Sidefag Begrænset valgfri Begrænset valgfri 2. år Humanfysiologi 1 Humanfysiologi - kredsløb og respiration Speciale Obligatorisk Begrænset valgfri Sidefag Kassogram Kandidat i humanfysiologi med sidefag uden for det naturvidenskabelige fagområde Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 1. år Sidefag Sidefag Sidefag Sidefag Sidefag Sidefag Begrænset valgfri Begrænset valgfri 2. år Humanfysiologi 1 Humanfysiologi - kredsløb og respiration Sidefag Sidefag Sidefag Sidefag 3. år Speciale Obligatorisk Begrænset valgfri Sidefag Side 8 af 12

9 Bilag 2 Overgangsordninger Den fælles del af studieordningerne gælder for alle indskrevne studerende på det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Overgangsordningerne nedenfor indeholder udelukkende dele, der adskiller sig fra reglerne og retningslinjerne i den gældende studieordning. Alle relevante oplysninger, der måtte mangle i overgangsordningerne, forefindes således ovenfor i studieordningen. 1 Generelle ændringer for studerende optaget i studieåret 2014/15, 2013/14 eller 2012/13 Studerende optaget på kandidatuddannelsen i studieåret 2014/15, 2013/14 og 2012/13, skal færdiggøre uddannelsen med den studieordningsstruktur, de er optaget på. Uddannelsens opbygning Uddannelsen er på 120 ECTS-point og består af følgende: Obligatoriske fagelementer, 30 ECTS-point Begrænset valgfrie fagelementer inden for hovedfaget 15 ECTS-point Begrænset valgfrie fagelementer o 45 ECTS-point (ved sidefag inden for SCIENCE) o 75 ECTS-point (ved sidefag uden for SCIENCE) Speciale, 30 ECTS-point Kassogram Kandidat i humanfysiologi med sidefag inden for det naturvidenskabelige fagområde - optag 2014/15, 2013/14 eller 2012/13 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 1. år Sidefag Sidefag Sidefag Sidefag Sidefag Sidefag Begrænset valgfri Begrænset valgfri 2. år Humanfysiologi 1 Humanfysiologi kredsløb og respiration Speciale Obligatorisk Begrænset valgfrit Sidefag Kassogram Kandidat i humanfysiologi med sidefag uden for det naturvidenskabelige fagområde - optag 2014/15, 2013/14 eller 2012/13 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 1. år Sidefag Sidefag Sidefag Sidefag Sidefag Sidefag Sidefag Sidefag 2. år Humanfysiologi 1 Humanfysiologi kredsløb og respiration Begrænset valgfri Sidefag Begrænset valgfri Sidefag 3. år Speciale Obligatorisk Begrænset valgfrit Sidefag Side 9 af 12

10 Placering af sidefag For studerende indskrevet på en bacheloruddannelse på SCIENCE i 2014/15 eller tidligere gælder, at den studerende frit kan tilrettelægge hvornår og i hvilken rækkefølge fagelementerne på tilvalget/sidefag følges, så længe der minimum følges 45 ECTS-point af tilvalgsfaget/sidefaget på bacheloruddannelsen. Disse studerende er derfor ikke pålagt at følge tilvalgets/sidefagets fagelementer i den rækkefølge, der er defineret i studieordningen. Begrænset valgfrie fagelementer Op til 15 ECTS-point kan dækkes af fagelementer på bachelorniveau fra nedenstående liste: (fagelementer der er bestået på bacheloruddannelsen kan ikke gentages) NIDB11010U Humanistisk-samfundsvidenskabelige metoder for Blok 4 7,5 ECTS-point idræt NNDA07002U Naturvidenskabelig kommunikation og formidling Nedlagt* 7,5 ECTS-point NIDB10008U Statistik og forsøgsdesign i naturvidenskabelig Nedlagt* 7,5 ECTS-point forskning - Virksomhedsprojekt i idræt Nedlagt* 15 ECTS-point *Se kursusspecifikke ændringer nedenfor. Ovenstående mulighed skal benyttes af studerende, der mangler at bestå et eller to af disse fagelementer for at opnå faglig kompetence til undervisning i idræt. De resterende ECTS-point (op til 15 ECTS-point), skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: Begrænsede valgfrie fagelementer udbudt som del af den gældende studieordning (se ovenfor) NIDA05042U Arbejdsliv og sundhed Nedlagt* 7,5 ECTS-point NIDA05015U Human neurobiologi Nedlagt* 7,5 ECTS-point SIS Videregående biomekanik (nedlagt) Nedlagt* 7,5 ECTS-point *Se kursusspecifikke overgangsordninger nedenfor. Vær opmærksom på, at disse fagelementer ikke nødvendigvis udbydes i alle studieår. De vil fremgå i kursusdatabasen, når de udbydes. Speciale Specialet kan skrives på fuld tid som afslutning på uddannelsen eller på deltid samtidig med andre fagelementer. Specialet skal afslutte uddannelsen. Specialet kan være af eksperimentel karakter og omfatter i så fald arbejde relateret til forsøg eller observationer ved enten udførelse, planlægning, modellering, databehandling eller opstilling af en metodik eller teori herfor. 2 Kursusspecifikke ændringer Nedlagt kursus Overgang Arbejdsliv og sundhed Kurset var begrænset valgfrit i studieårene 2012/ /15. (NIDA05042) 7, 5 ECTS-point Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2014/15 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2015/16. Human neurobiologi Kurset indgik som begrænset valgfrit i studieåret 2015/16 eller (NIDA05015U), 7,5 ECTS-point tidligere. Kurset blev udbudt for sidste gang i 2015/16 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2016/17. Kurset er identisk med Human neurobiologi (STVK16001U), 7.5 ECTS-point Side 10 af 12

11 Naturvidenskabelig kommunikation og formidling (NNDA07002), 7, 5 ECTS-point Statistik og forsøgsdesign i idrætsvidenskabelig forskning (NIDB10008) 7,5 ECTS-point Videregående biomekanik (SIS), 7,5 ECTS-point Virksomhedsprojekt i idræt, 15 ECTS-point Kurset var begrænset valgfrit i studieåret 2014/15. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2014/15 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2015/16. Kurset er ækvivalent med Skriftlig Naturvidenskabelig kommunikation og formidling (NNDB15003U), 7,5 ECTS-point. Kurset var begrænset valgfrit i studieåret 2014/15. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2014/15 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2015/16. Kurset er ækvivalent med Basal statistik i idrætsvidenskab (NNEB15001U), 7,5 ECTS-point ECTS-point. Kurset var begrænset valgfrit i studieårene 2012/ /15. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2012/13 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2013/14. Kurset var begrænset valgfrit i studieårene 2012/ /15. Fagelementet blev udbudt for sidste gang i studieåret 2012/13. Fagelementet er erstattet af muligheden for at tage Virksomhedsprojekt (NFKK14006U), 15 ECTS-point Side 11 af 12

12 Bilag 3 Målbeskrivelse for specialet En studerende, som har afsluttet specialet, har opnået følgende: Viden om: Videnskabelige problemstillinger inden for uddannelsens fagområder. Et passende sæt af metoder/teorier, der er baseret på international forskning, til brug for behandling af problemformuleringen. Teorier/modeller ud fra et organiseret værdisystem og med en høj grad af selvstændighed. Færdigheder i at: Anvende og kritisk bedømme teorier/metoder, herunder deres anvendelsesmuligheder og begrænsninger. Vurdere, i hvilket omfang frembringelsen og fortolkningen af resultater/materiale er afhængig af den valgte teori/metode og den valgte afgrænsning. Diskutere videnskabelige problemstillinger, der opstår af specialet. Konkludere entydigt og på videnskabelig vis i relation til problemformulering og mere generelt i forhold til problemstillingen og fagområdet. Diskutere og formidle specialets videnskabelige og eventuelt samfundsmæssige betydning ud fra etiske principper. Begrunde ideen med at udføre eksperimentelt arbejde/producere egne data i forhold til det formål, som er beskrevet i problemformuleringen. Bearbejde data ved valg af videnskabelige analysemetoder og præsentere resultater objektivt og koncist. Vurdere egne resultaters troværdighed baseret på relevant behandling af data. Kompetencer til at: Igangsætte og gennemføre videnskabeligt arbejde i forskningsmæssige sammenhænge. Løse komplekse problemstillinger og udviklingsopgaver i arbejdssammenhænge. Side 12 af 12

Indhold. Side 1 af 11

Indhold. Side 1 af 11 Indhold Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i Humanfysiologi med sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012 (Rev. 2017)

Læs mere

Indhold. Side 1 af 10

Indhold. Side 1 af 10 Indhold Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanfysiologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012 (Rev. 2016) 1 Titel,

Læs mere

Indhold. Side 1 af 13

Indhold. Side 1 af 13 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab med sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

Indhold. Side 1 af 10

Indhold. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Indhold. Side 1 af 11

Indhold. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 16

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 16 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i klinisk ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indhold 1 Titel og tilknytning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) De overordnede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i klinisk ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Revideret 2015) Indhold 1 Titel og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i nanoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2013 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geologi og geoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geologi og geoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 9

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biokemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev.

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. 2016) Dette rammedokument gælder for bachelor- og kandidatstudieordningerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for Matematik og Datalogi, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn.

Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for Matematik og Datalogi, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn. Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2015 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biokemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009) D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T KØBENHAVNS UNIVERSIT ET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009) De overordnede bestemmelser, der danner ramme

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011)

Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010) D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T KØBENHAVNS UNIVERSIT ET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010) De overordnede bestemmelser, der danner ramme for

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi (September 2013)

Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi (September 2013) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi (September 2013) De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning,

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Indhold. Side 1 af 10

Indhold. Side 1 af 10 Studieordning for masteruddannelsen i fødevarekvalitet og -sikkerhed ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indhold 1 Titel, tilknytning og sprog... 2 Stk.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 18

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 18 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 23

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 23 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 20

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 20 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2015 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 13

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 13 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 21

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 21 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 19

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 19 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i idræt og velfærd ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev.

Studieordning for masteruddannelsen i idræt og velfærd ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. Studieordning for masteruddannelsen i idræt og velfærd ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2017) Indhold 1 Titel, tilknytning og sprog... 2 Stk. 1 Titel... 2

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel idrætsfaglig

indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel idrætsfaglig Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i IDRÆT ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 31/8 2009) 1. Formål, fag og læringsmål Uddannelsens mål er,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i landskab og planlægning ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2016

Studieordning for masteruddannelsen i landskab og planlægning ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2016 Studieordning for masteruddannelsen i landskab og planlægning ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2016 Indhold 1 Titel, tilknytning og sprog... 2 Stk. 1 Titel... 2 Stk.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik September 2010 (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2013)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik September 2010 (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2013) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSIT ET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik September 2010 (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2013) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

Kapitel 1. Uddannelsens formål og kompetenceprofil

Kapitel 1. Uddannelsens formål og kompetenceprofil Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for KANDIDATUDDANNELSEN i LANDSKABSFORVALTNING ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet NB: No admission to this programme from February

Læs mere

Stk. 2. Uddannelsens centrale fag er geografi og geoinformatik. Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik

Stk. 2. Uddannelsens centrale fag er geografi og geoinformatik. Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik 25/11 2008 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i GEOGRAFI & GEOINFORMATIK ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 25/8 2008) 1. Mål, fag og kompetencer

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008)

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Aarhus Universitet Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1) Uddannelsens betegnelse og adgangskrav

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi Udkast til foreløbig studieordning for Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi 1. 4. semester De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet August 2008 Forord I medfør af

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

1. Formål og fagområder

1. Formål og fagområder 9/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i MATEMATIK-ØKONOMI ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning fra

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2013 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere