Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15"

Transkript

1 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning og sprog... 2 Stk. 1 Titel... 2 Stk. 2 Tilknytning... 2 Stk. 3 Censorkorps... 2 Stk. 4 Sprog Faglig profil... 2 Stk. 1 Uddannelsens formål... 2 Stk. 2 Uddannelsens overordnede profil... 2 Stk. 3 Uddannelsens overordnede struktur... 2 Stk. 4 Erhvervssigte Kompetencebeskrivelse... 3 Stk. 1 Fælles kompetenceprofil... 3 Stk. 2 Generel profil i idræt... 4 Stk. 3 Gymnasierettet specialisering Uddannelsens opbygning... 4 Stk. 1 Grundforløb... 5 Stk. 2 Generel profil i idræt... 5 Stk. 3 Gymnasierettet specialisering... 6 Stk. 4. Faglig kompetence til undervisning i idræt i gymnasieskolen... 7 Stk. 5 Kontrol af kravet om ekstern censur og karakterer Dispensation Ikrafttrædelse m.v Stk. 1 Gyldighed... 9 Stk. 2 Overførsel... 9 Stk. 3 Ændringer... 9 Bilag 1 Kassogrammer Bilag 2 Overgangsordninger Bilag 3 Målbeskrivelse for bachelorprojekt Side 1 af 15

2 1 Titel, tilknytning og sprog Til denne uddannelsesspecifikke studieordning knytter der sig også en fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Stk. 1 Titel Bacheloruddannelsen i idræt leder frem til en bachelorgrad i idræt med betegnelsen BSc i idræt. På engelsk: Bachelor of Science (BSc) in Exercise and Sport Sciences. Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for Fødevarer, Human Ernæring og Idræt, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn. Bacheloruddannelsen i idræt giver ret til optagelse på kandidatuddannelsen i humanfysiologi eller humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab, såfremt der søges om optagelse i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse (jf. Kandidatadgangsbekendtgørelsen 9, stk. 1). Stk. 3 Censorkorps Følgende censorkorps benyttes på bacheloruddannelsens konstituerende dele: Censorkorps for Idræt. Stk. 4 Sprog Uddannelsens sprog er dansk. 2 Faglig profil Stk. 1 Uddannelsens formål Bacheloruddannelsen i idræt er en forskningsbaseret tværfaglig uddannelse, hvis mål er at give den studerende et grundlæggende kendskab til og indsigt i idrætsfeltets flerfaglighed, metoder og videnskabelige grundlag samt at fremme en bred kompetenceprofil. Stk. 2 Uddannelsens overordnede profil Uddannelsens obligatoriske del består af tre hovedområder: Idrætspraksis, naturvidenskabelig teori og humanistisk-samfundsvidenskabelig teori. Uddannelsens valgfrie undervisningsforløb benyttes til en individuel profilering af uddannelsen. Uddannelsens centrale fagområde er idræt som det tager sig ud i det omgivende samfund. Idrætsuddannelsen har dermed høj anvendelighed af de udvalgte fagspecifikke emner indenfor de 3 hovedområder. Idrætspraksis dækker inde og ude aktiviteter, aktiviteter i vand, samt kropsfag og boldfag. Den naturvidenskabelige teori dækker over anatomi, biomekanik, fysiologi, arbejdsfysiologi samt varianter indenfor det fysiologiske felt. Den humanistisk-samfundsvidenskabelige teori dækker over kulturelle, historiske, sociologiske, psykologiske og pædagogiske tilgange til idræt, Stk. 3 Uddannelsens overordnede struktur Bacheloruddannelsen er normeret til 180 ECTS-point. Uddannelsen består af følgende elementer: Grundforløb på 90 ECTS-point. En specialisering på 90 ECTS-point. Studieordningen tilbyder følgende faglige specialiseringer: Generel profil i idræt. Gymnasierettet specialisering. Side 2 af 15

3 Stk. 4 Erhvervssigte Bacheloruddannelsen i idræt sigter især mod et videre kandidatuddannelsesforløb, men kan også sigte mod følgende erhvervsfunktioner og/eller -områder: Undervisning. Konsulentarbejde. Træningsvejledning. Sundhedsfremme og forebyggelse. 3 Kompetencebeskrivelse I løbet af bacheloruddannelsen opnår studerende nedenstående viden, færdigheder og kompetencer. Den studerende vil desuden opnå yderligere kvalifikationer gennem valgfrie fagelementer og andre studieaktiviteter. Stk. 1 Fælles kompetenceprofil En bachelor i idræt har efter endt uddannelse, uanset specialisering, tilegnet sig følgende: Viden om: Idrætsgrenenes teknik, taktik og metode. Bevægelsesfeltets diversitet. Idrætssociologi. Idrætshistorie. Idrætspædagogik og -didaktik. Humanfysiologi og anatomi. Arbejdsfysiologi. Biomekanik. Naturvidenskabelig og humanistisk-samfundsvidenskabelig teori og metode. Videnskabsteori. Færdigheder i at: Udføre, forevise, beskrive og analysere bevægelser indenfor et alsidigt idrætsog Bevægelsesrepertoire. Opstille og udføre basale humanfysiologiske forsøg og tests. Deltage i planlægning og udførelse af basale humanistisk samfundsvidenskabelige projekter. Læse, forstå og anvende faglitteratur af relevans for arbejdet med idræt og fysisk aktivitet. Formidle et fagligt indhold mundtligt, skriftligt og kropsligt. Kompetencer til at: Tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisnings- og træningsforløb i idræt og bevægelse ud fra en alsidig teoretisk viden samt en grundlæggende praktisk bevægelsesfærdighed. Anvende og diskutere humanistisk-samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige teorier og empiri med relevans for idræt og fysisk aktivitet, samt diskutere anvendelsesmuligheder og begrænsninger. Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring. Opsøge, tilegne sig og forholde sig kritisk til ny viden. Deltage i faglige diskussioner relateret til idræt og fysisk aktivitet på et akademisk reflekterende niveau. Indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel idrætsfaglig tilgang. Side 3 af 15

4 Stk. 2 Generel profil i idræt En bachelor i idræt med generel profil i idræt har efter endt uddannelse endvidere tilegnet sig følgende: Viden om: Formidling. Undervisning. Færdigheder i at: Formulere sig videnskabeligt. Bearbejde og søge ny viden i relation til faglige problemstillinger. Kompetencer til at: Analysere en faglig problemstilling. Sammenfatte en faglig problemstilling. Konkludere og perspektivere en faglig problemstilling. Formidle og undervise indenfor et udvalgt fagligt område. Stk. 3 Gymnasierettet specialisering En bachelor i idræt med gymnasierettet specialisering har efter endt uddannelse endvidere tilegnet sig følgende: Viden om: Idræt og specifikke målgrupper. Undervisningsplanlægning. Træningsplanlægning. Udvidet arbejdsfysiologisk viden. Færdigheder i at: Planlægge og gennemføre målgruppe specifik undervisning. Forevise og udvikle idrætsaktiviteter for specifikke målgrupper. Evaluere på egen undervisning og formidling. Kompetencer til at: Kombinere idrætspraktisk og teoretisk viden i forbindelse med undervisning. Evaluere, konkludere og videreudvikle egen undervisning og formidling. 4 Uddannelsens opbygning Obligatoriske og begrænset valgfrie fagelementer samt bachelorprojektet udgør de konstituerende fagelementer på uddannelsen (jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 15). Alle de obligatoriske fagelementer (inkl. bachelorprojektet), der er defineret nedenfor, skal følges i de studieår og blokke, hvor de er angivet i kassogrammet i bilag 1. Den studerende har mulighed for selv at planlægge placeringen af de begrænset valgfrie og valgfrie fagelementer. Den studerende skal inden udgangen af grundforløbet vælge en specialisering. Hvis den studerende ikke selv vælger en 90 ECTS-point specialisering inden for de gældende frister, tilmeldes den studerende automatisk følgende specialisering: Generel profil i idræt. Side 4 af 15

5 Stk. 1 Grundforløb Grundforløbet er på 90 ECTS-point og består af følgende: Obligatoriske fagelementer, 90 ECTS-point. 90 ECTS-point skal dækkes af følgende obligatoriske fagelementer: NIDB11001U Arbejdsfysiologi 3 - kredsløb og T-Afys3 Blok 1 7,5 ECTS-point respiration NIDB10002U Idrætspraksis og teori 1* PT-1 Blok 1 7,5 ECTS-point NIDB11002U Idrætspraksis og teori 5 PT-5 Blok 1 7,5 ECTS-point NIDA04021U Idræts- og bevægelseskultur* T-Kultur Blok 1 7,5 ECTS-point NIDB10005U Arbejdsfysiologi 1 - bevægeapparatets T-Afys1 Blok 2 7,5 ECTS-point fysiologi og funktionelle anatomi* NIDB10006U Idrætspraksis og teori 2* PT-2 Blok 2 7,5 ECTS-point NIDB11004U Idrætspraksis og teori 6 PT-6 Blok 2 7,5 ECTS-point NIDB11007U Den moderne idræts udviklingsproces T-Hist Blok 2 7,5 ECTS-point NIDB10003U Arbejdsfysiologi 2 - bevægeapparatets T-Afys2 Blok 3 7,5 ECTS-point fysiologi og funktionelle anatomi* NIDB10004U Idrætspraksis og teori 3* PT-3 Blok 3 7,5 ECTS-point NIDB10012U Idrætspraksis og teori 4* PT-4 Blok 4 7,5 ECTS-point NIDB10011U Læring i idrætspraksis* T-Læring Blok 4 7,5 ECTS-point Kurserne markeret med (*) på listen ovenfor, indgår i førsteårsprøven. Reglerne for førsteårsprøven er beskrevet i den fælles del af studieordningen. Stk. 2 Generel profil i idræt Specialiseringen er på 90 ECTS-point og består af følgende: Obligatoriske fagelementer (inkl. bachelorprojekt), 22,5 ECTS-point. Begrænset valgfrie fagelementer, 52,5 ECTS-point. Valgfrie fagelementer, 15 ECTS-point. Stk. 2.1 Obligatoriske fagelementer 22,5 ECTS-point skal dækkes af følgende obligatoriske fagelementer: NIDB10013U Idrætsfagets videnskabsteori VtIdr Blok 4 7,5 ECTS-point NIDB12002U Bachelorprojekt i idræt BacprojIdr Blok ECTS-point Stk. 2.2 Begrænset valgfrie fagelementer 52,5 ECTS-point skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående to lister: 7,5 ECTS-point skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: NIDB11010U Humanistisk-samfundsvidenskabelige T-Metode Blok 4 7,5 ECTS-point metoder for idræt NNEB15001U Basal statistik i idrætsvidenskab Blok 3 7,5 ECTS-point 45 ECTS-point skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: NIDA04002U Coaching og teamudvikling T-Coach Blok 1 7,5 ECTS-point NIDA04040U Idræt og ernæring 1 T-Ernæring1 Blok 1 7,5 ECTS-point NIDA06015U Biomekanik og motorisk kontrol T-BioMot Blok 1 7,5 ECTS-point NIDB11003U Friluftsliv PT-Friluft Blok 1 7,5 ECTS-point NIDA08004U Idræt og velfærdspolitik T-Velfærd Blok 2 7,5 ECTS-point NIDB12001U Styrketræning PT-Styrke Blok 2 7,5 ECTS-point NIDA05016U Træningsfysiologi T-TrænFys Blok 2 7,5 ECTS-point Side 5 af 15

6 NIDB11008U Arbejdsfysiologi 4 - stofskifte og T-Afys4 Blok 3 7,5 ECTS-point endokrinologi NNEB15001U Basal statistik i idrætsvidenskab T-StatI Blok 3 7,5 ECTS-point NIDB11009U Ungdom og idræt - idrætsspecialisering PT-Ung Blok 3 7,5 ECTS-point NIDA04050U Motion på recept T-Recept Blok 3 7,5 ECTS-point NNEB14018U Idrætspsykologi og identitet Blok 3 7,5 ECTS-point NIDA04026U Sport og medier T-Medier Blok 3 7,5 ECTS-point NIDB11010U Humanistisk-samfundsvidenskabelige T-Metode Blok 4 7,5 ECTS-point metoder for idræt NIDB11014U Udvalgte målgrupper i idræt, idrætsspecialisering PT- Blok 4 7,5 ECTS-point Målgruppe NNEB14017U Motorisk udvikling og indlæring T-MotUd Blok 4 7,5 ECTS-point NIDB11013U Social integration og idræt T-Social Blok 4 7,5 ECTS-point NIDB11015U Træningsplanlægning PT-Træn Blok 4 7,5 ECTS-point NFKB14006U Virksomhedsprojekt Blok ECTS-point Stk. 2.3 Valgfrie fagelementer 15 ECTS-point skal dækkes af valgfrie fagelementer. Fagelementer på kandidatniveau kan indgå i uddannelsens valgfri del med op til 15 ECTS-point uden godkendelse fra studienævnet. Det er dog ikke tilladt at tage fagelementer på kandidatniveau, der indgår som obligatoriske på den SCIENCE kandidatuddannelse som bacheloruddannelsen giver ret til optagelse på. Projekter uden for kursusregi på op til 15 ECTS-point kan indgå i uddannelsens valgfri del. Reglerne er beskrevet i bilag 5 i den fælles del af studieordningen. Virksomhedsprojekter kan indgå i uddannelsens valgfri del med 15 ECTS-point. Bemærk, at projekter uden for kursusregi maksimalt må udgøre 15 ECTS-point i alt på både den begrænset valgfri og valgfri del af uddannelsen. Reglerne er beskrevet i bilag 3 i den fælles del af studieordningen. Stk. 2.4 Mobilitetsvindue Mobilitetsvinduet for bacheloruddannelsen med generel profil i idræt er placeret i blok 1+2 på 3. år. Det betyder, at studieordningen giver mulighed for at følge fagelementer udenfor fakultetet i denne periode. Den studerende har herudover mulighed for på egen hånd at tilrettelægge et lignende forløb på et andet tidspunkt i løbet af uddannelsen. Begge muligheder forudsætter, at den studerende følger gældende praksis vedr. forhåndsgodkendelse og merit. Stk. 3 Gymnasierettet specialisering Specialiseringen er på 90 ECTS-point og består af følgende: Obligatoriske fagelementer, 22,5 ECTS-point. Begrænset valgfrie fagelementer, 22,5 ECTS-point. Tilvalgsfaget, 45 ECTS-point. Stk. 3.1 Obligatoriske fagelementer 22,5 ECTS-point skal dækkes af følgende obligatoriske fagelementer: NIDB10013U Idrætsfagets videnskabsteori VtIdr Blok 4 7,5 ECTS-point NIDB12002U Bachelorprojekt i idræt BacprojIdr Blok ECTS-point Side 6 af 15

7 Stk. 3.3 Tilvalgsfaget 45 ECTS-point skal dækkes af fagelementer på tilvalgsfaget. Såfremt den studerende har et tilvalgsfag på SCIENCE, skal de 45 ECTS-point dækkes af kurser der indgår i den reducerede gymnasiefagpakke i det pågældende fags bachelorstudieordning. Følger den studerende et tilvalg uden for SCIENCE, skal den studerende dække 45 ECTS-point fra tilvalgsfaget. I bachelorstudieordningen på idræt fremgår kurserne under gymnasiefagpakken. Stk. 3.4 Valgfrie fagelementer Uddannelsens valgfrihed dækkes som udgangspunkt af de fagelementer, der følges på tilvalget. Stk. 3.5 Mobilitetsvindue På den gymnasierettede specialisering er der ikke defineret et mobilitetsvindue på grund af tilvalget. Den studerende har mulighed for, på egen hånd, at tilrettelægge et mobilitetsvindue. Muligheden forudsætter, at den studerende følger gældende praksis vedr. forhåndsgodkendelse og merit. Stk. 4. Faglig kompetence til undervisning i idræt i gymnasieskolen Forudsætning for faglig kompetence er et uddannelsesniveau, der svarer til en kandidateksamen og som indeholder de faglige mindstekrav. Der findes følgende fagpakker, der sikrer opfyldelse af de faglige mindstekrav: Stk. 4.1 Tillægsfagpakken for idræt-studerende Tillægsfagpakken er på 15 ECTS-point. Tillægsfagpakken skal følges af en bachelor i idræt, der ikke har fulgt den gymnasierettede specialisering og ønsker at opnå faglig kompetence til undervisning i idræt i gymnasieskolen. Stk. 3.2 Begrænset valgfrie fagelementer 22,5 ECTS-point skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: NIDB11008U Arbejdsfysiologi 4 - stofskifte og T-Afys4 Blok 3 7,5 ECTS-point endokrinologi NIDB11009U Ungdom og idræt - idrætsspecialisering PT-Ung Blok 3 7,5 ECTS-point NNEB15001U Basal statistik i idrætsvidenskab Blok 3 7,5 ECTS-point NIDB11010U Humanistisk-samfundsvidenskabelige T-Metode Blok 4 7,5 ECTS-point metoder for idræt NIDB11014U Udvalgte målgrupper i idræt, idrætsspecialisering PT- Blok 4 7,5 ECTS-point Målgruppe NIDB11015U Træningsplanlægning PT-træn Blok 4 7,5 ECTS-point 15 ECTS-point skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: NIDB11009U Ungdom og idræt - idrætsspecialisering PT-Ung Blok 3 7,5 ECTS-point NIDB11008U Arbejdsfysiologi 4 - stofskifte og T-Afys4 Blok 3 7,5 ECTS-point endokrinologi NIDB11014U Udvalgte målgrupper i idræt - PT- Blok 4 7,5 ECTS-point idrætsspecialisering Målgruppe NIDB11015U Træningsplanlægning PT-træn Blok 4 7,5 ECTS-point Side 7 af 15

8 Stk. 4.2 Gymnasiefagpakke Gymnasiefagpakken er på 120 ECTS-point og giver kompetence til undervisning i idræt i gymnasieskolen. Følgende fagelementer skal bestås: NIDB11001U Arbejdsfysiologi 3 - kredsløb og T-Afys3 Blok 1 7,5 ECTS-point respiration NIDB10002U Idrætspraksis og teori 1 PT-1 Blok 1 7,5 ECTS-point NIDB11002U Idrætspraksis og teori 5 PT-5 Blok 1 7,5 ECTS-point NIDA04021U Idræts- og bevægelseskultur T-Kultur Blok 1 7,5 ECTS-point NIDB10005U Arbejdsfysiologi 1 - bevægeapparatets T-Afys1 Blok 2 7,5 ECTS-point fysiologi og funktionelle anatomi NIDB11007U Den moderne idræts udviklingsproces T-Hist Blok 2 7,5 ECTS-point NIDB11004U Idrætspraksis og teori 6 PT-6 Blok 2 7,5 ECTS-point NIDB10006U Idrætspraksis og teori 2 PT-2 Blok 2 7,5 ECTS-point NIDB10004U Idrætspraksis og teori 3 PT-3 Blok 3 7,5 ECTS-point NIDB10003U Arbejdsfysiologi 2 - bevægeapparatets T-Afys2 Blok 3 7,5 ECTS-point fysiologi og funktionelle anatomi NIDB10012U Idrætspraksis og teori 4 PT-4 Blok 4 7,5 ECTS-point NIDB10011U Læring i idrætspraksis T-Læring Blok 4 7,5 ECTS-point NIDB10013U Idrætsfagets videnskabsteori VtIdr Blok 4 7,5 ECTS-point Samt 22,5 ECTS-point blandt nedenstående fagelementer: NNEB15001U Basal statistik i idrætsvidenskab Blok 3 7,5 ECTS-point NIDB11009U Ungdom og idræt idrætsspecialisering PT-Ung Blok 3 7,5 ECTS-point NIDB11008 Arbejdsfysiologi 4 - stofskifte og T-Afys4 Blok 3 7,5 ECTS-point endokrinologi NIDB11014 Udvalgte målgrupper i idræt - PT- Blok 4 7,5 ECTS-point idrætsspecialisering Målgruppe NIDB11015 Træningsplanlægning PT-Træn Blok 4 7,5 ECTS-point NIDB11010U Humanistisk-samfundsvidenskabelige metoder for idræt T-Metode Blok 4 7,5 ECTS-point Stk. 4.3 Fagligt overlap mellem hoved- og tilvalgsfag Der gælder for bacheloruddannelsen i idræt som tilvalgsfag, at der ikke er fagligt overlap mellem hovedfag og tilvalgsfag. Stk. 5 Kontrol af kravet om ekstern censur og karakterer Studieordningen sikrer, at den studerende automatisk opfylder kravene om, at 1/3 af uddannelsens ECTS-point skal være bedømt med ekstern censur og 2/3 af uddannelsens ECTS-point skal være bedømt med karakterer jf. den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningen. Meritoverførte ECTS-point fratrækkes i udregningen af kravet om ekstern censur og karakterer. 5 Dispensation Universitetet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af universitetet. Side 8 af 15

9 6 Ikrafttrædelse m.v. Stk. 1 Gyldighed Denne fagspecifikke del af studieordningen gælder for alle studerende, som indskrives på uddannelsen se dog bilag 2. Stk. 2 Overførsel For studerende indskrevet på en tidligere studieordning, kan overførsel til denne studieordning finde sted efter gældende overgangsregler eller efter individuel meritvurdering af studienævnet. Stk. 3 Ændringer Studieordningen kan ændres én gang om året således, at ændringerne træder i kraft ved studieårets start. Ændringer skal indstilles af studienævnet og godkendes af dekanen. Hvis der ændres i denne studieordning, tilføjes der om nødvendigt også en overgangsordning, så en studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse efter den ændrede studieordning. Side 9 af 15

10 Bilag 1 Kassogrammer Kassogram Generel profil i idræt Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 1. år 2. år Idrætspraksis og teori 1* Idrætspraksis og teori 2* Idrætspraksis og teori 3* Idræts- og bevægelseskultur* Arbejdsfysiologi 1 - og funktionelle anatomi* Arbejdsfysiologi 2 - og funktionelle anatomi* Idrætspraksis og teori 5 Idrætspraksis og teori 6 Begrænset valgfri Arbejdsfysiologi 3 - kredsløb og respiration Den moderne idræts udviklingsproces Begrænset valgfri Idrætspraksis og teori 4* Læring i idrætspraksis* Idrætsfagets videnskabsteori Begrænset valgfri Valgfri Valgfri Begrænset valgfri Begrænset valgfri 3. år Begrænset valgfri Begrænset valgfri Bachelorprojekt Obligatorisk. * Førsteårsprøvekurser Begrænset valgfri. Valgfri. Kassogram Gymnasierettet specialisering Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 1. år 2. år Idrætspraksis og teori 1* Idrætspraksis og teori 2* Idrætspraksis og teori 3* Idræts- og bevægelseskultur* Arbejdsfysiologi 1 - og funktionelle anatomi* Arbejdsfysiologi 2 - og funktionelle anatomi* Idrætspraksis og teori 5 Idrætspraksis og teori 6 Begrænset valgfri Arbejdsfysiologi 3 - kredsløb og respiration Den moderne idræts udviklingsproces Begrænset valgfri Idrætspraksis og teori 4* Læring i idrætspraksis* Idrætsfagets videnskabsteori Begrænset valgfri Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg 3. år Tilvalg Tilvalg Bachelorprojekt i idræt Obligatorisk. * Førsteårsprøvekurser Begrænset valgfri. Tilvalg. Side 10 af 15

11 BA 3. år Kassogram Gymnasiefagpakken i idræt for tilvalgs-/sidefagsstuderende Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Idræts- og bevægelseskultur Arbejdsfysiologi 1 - og funktionelle anatomi Hovedfag Idrætspraksis og teori 1 Idrætspraksis og teori 2 Idrætspraksis og teori 3 Hovedfag Idrætsfagets videnskabsteori KA 4. år Arbejdsfysiologi 3 - kredsløb og respiration Den moderne idræts udviklingsproces Arbejdsfysiologi 2 - og funktionelle anatomi Idrætspraksis og teori 5 Idrætspraksis og teori 6 Begrænset valgfri Læring i idrætspraksis Idrætspraksis og teori 4 KA 5. år Hovedfag Hovedfag Begrænset valgfri Begrænset valgfri Hovedfag Hovedfag Hovedfag Hovedfag Gymnasiefagpakken Side 11 af 15

12 Bilag 2 Overgangsordninger Den fælles del af studieordningerne 2014 (rev. 2015) gælder pr. 1. september 2015 for alle indskrevne studerende på det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. 1 Generelle ændringer for studerende optaget i studieåret 2014 og tidligere 1.1 Uddannelsens opbygning Studerende optaget på bacheloruddannelsen i studieåret 2014 eller tidligere skal færdiggøre uddannelsen med den studieordningsstruktur, de er optaget på, fordelt som i nedenstående kassogram: Obligatoriske fagelementer inkl. bachelorprojekt, 112,5 ECTS-point Begrænset valgfrie fagelementer, 7,5 ECTS-point Valgfrie fagelementer, 60 ECTS-point Kassogram Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 1. år Idrætspraksis og teori 1* Idræts- og bevægelseskultur* Idrætspraksis og teori 2* Idrætspraksis og teori 3* Arbejdsfysiologi 1 - og funktionelle anatomi* Arbejdsfysiologi 2 - og funktionelle anatomi* Idrætspraksis og teori 4* Læring i idrætspraksis* Idrætspraksis og teori 5 Idrætspraksis og teori 6 Valgfri Valgfri 2. år Arbejdsfysiologi 3 - kredsløb og respiration Den moderne idræts udviklingsproces Begrænset valgfri Idrætsfagets videnskabsteori Valgfri Valgfri Valgfri Valgfri 3. år Valgfri Valgfri Bachelorprojekt i idræt Obligatorisk. * Førsteårsprøvekurser Begrænset valgfri. Valgfri. Begrænset valgfrie fagelementer 7,5 ECTS-point skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: NNEB15001U Basal statistik i idrætsvidenskab Blok 3 7,5 ECTS-point NIDB11010U Humanistisk-samfundsvidenskabelige metoder for idræt Blok 4 7,5 ECTS-point NIDB10008U Statistik og forsøgsdesign i naturvidenskabelig forskning nedlagt 7,5 ECTS-point Studerende kan vælge at bytte rundt på valgfri og begrænset valgfri i blok 3 og 4, hvis de ønsker at følge det begrænset valgfri kursus i blok 4. Bachelorprojekt Bachelorprojektet er placeret på 3. studieår og følger fakultetets blokstruktur. Bachelorprojektet kan udføres på fuld tid i en blok eller på halv tid i to blokke. 1.2 specialiseringer For studerende indskrevet 2014/15 eller tidligere er der ikke noget krav om at den Side 12 af 15

13 studerende skal følge en specialisering. Men den studerende kan vælge at bruge noget af uddannelsens 60 ECTS-point store valgfrihed på at opnå en af følgende specialiseringer: Specialisering i sundhed og træning. Specialisering i undervisning og kommunikation Specialisering i sundhed og træning Specialiseringen er på 37,5 ECTS-point og består af følgende: Obligatoriske fagelementer, 22,5 ECTS-point. Begrænset valgfri fagelementer, 15 ECTS-point. Obligatoriske fagelementer 22,5 ECTS-point skal dækkes af følgende obligatoriske fagelementer: NIDA08004U Idræt og velfærdspolitik Blok 2 7,5 ECTS-point NIDB11008U Arbejdsfysiologi 4 - stofskifte og endokrinologi Blok 3 7,5 ECTS-point NIDB10008U Statistik og forsøgsdesign i naturvidenskabelig forskning Nedlagt 7,5 ECTS-point Begrænset valgfrie fagelementer 15 ECTS-point skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: NIDA06015U Biomekanik og motorisk kontrol Blok 1 7,5 ECTS-point NIDA04040U Idræt og ernæring 1 Blok 1 7,5 ECTS-point NIDA05016U Træningsfysiologi Blok 2 7,5 ECTS-point NIDA04050U Motion på recept Blok 3 7,5 ECTS-point NIDA05036U Motorisk udvikling og indlæring Blok 4 7,5 ECTS-point NIDB11015U Træningsplanlægning Blok 4 7,5 ECTS-point Specialisering i undervisning og kommunikation Specialiseringen er på 37,5 ECTS-point og består af følgende: Obligatoriske fagelementer, 22,5 ECTS-point. Begrænset valgfrie fagelementer, 15 ECTS-point. Obligatoriske fagelementer 22,5 ECTS-point skal dækkes af følgende obligatoriske fagelementer: NIDB11006 Undervisning og kommunikation i idræt Blok 2 7,5 ECTS-point NIDB11009 Ungdom og idræt - idrætsspecialisering Blok 3 7,5 ECTS-point NIDB11010 Humanistisk-samfundsvidenskabelige metoder for idræt Blok 4 7,5 ECTS-point Begrænset valgfrie fagelementer 15 ECTS-point skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: NIDA04002 Coaching og teamudvikling Blok 1 7,5 ECTS-point NIDA08004 Idræt og velfærdspolitik Blok 2 7,5 ECTS-point NIDB11013 Social integration og idræt Blok 4 7,5 ECTS-point NIDA04026 Sport og medier Blok 4 7,5 ECTS-point NIDB11014 Udvalgte målgrupper i idræt, idræts-specialisering Blok 4 7,5 ECTS-point Stk. 1.3 Sidefag/tilvalg For studerende indskrevet på en bacheloruddannelse på SCIENCE i 2014/15 eller tidligere gælder, at den studerende frit kan tilrettelægge hvornår og i hvilken rækkefølge fagelementerne på tilvalget/sidefag følges, så længe der minimum følges 45 ECTS-point af tilvalgsfaget/sidefaget på bacheloruddannelsen. Disse studerende er derfor ikke pålagt at følge tilvalgets/sidefagets fagelementer i den rækkefølge, der er defineret i studieordningen. Side 13 af 15

14 2 Kursusspecifikke ændringer for studerende optaget i studieåret 2014 og tidligere Nedlagt kursus Overgang Statistik og forsøgsdesign i Kurset udbydes for sidste gang i studieåret naturvidenskabelig forskning Der er afholdt sidste eksamensforsøg i kurset. (NIDB10008), 7,5 ECTS-point Kurset er pr. 2015/16 erstattet af Basal statistik i idrætsvidenskab (NNEB15001U), 7,5 ECTS-point. Naturvidenskabelig kommunikation og formidling (NNDA07002), 7,5 ECTSpoint Kurset udgår af studieordningen 2015/16 (tidligere angivet under idræt dybdestof i gymnasiefagpakken). Studerende optaget 2014 og tidligere kan tage det ækvivalerende kursus Skriftlig naturvidenskabelig kommunikation og formidling 7,5 ECTS (kode følger) som idræt dybdestof Udgået kursus Virksomhedsprojekt i idræt, 15 ECTS-point Overgang Kurset udgår af studieordningen som idræt dybdestof for 2015/16. Studerende optaget 2014 og tidligere kan tage virksomhedsprojekt i idræt, 15 ECTS som del af dybdestof under gymnasiefagpakken. 3 Kursusspecifikke ændringer studerende optaget i 2009 og tidligere Nedlagt kursus Overgang PT-Krop: Kropserfaring og viden, 7,5 ECTS-point PT-Kom: Kommunikation, præstation og performance, 7,5 ECTS T-BioMek: Biomekanik med anatomi, 7,5 ECTS T-Fys: Fysiolog, 7,5 ECTS T-FysTil: Arbejdsfysiologi, 7,5 ECTS Hvis man mangler at følge dette kursus, skal man i stedet følge de enkelte studieelementer: Svømningens stilarter = Svømningens stilarter (PT-3) Springgymnastik = springgymnastik (PT-3) Basketball = basketball (PT-6) Atletikkens koordinationsmæssigt mere udfordrende aktiviteter = Atletik 2 (PT-5). Hvis man mangler at følge dette kursus, skal man i stedet følge de enkelte studieelementer: Koreografi og komposition = danseperformance (PT-6) Volleyball = Volleyball (PT-2) Badminton = Badminton (PT-6). Hvis man mangler at følge dette kursus, skal man følge anatomi- og biomekanikdelen på kurserne Arbejdsfysiologi 1 (T-Afys1) og Arbejdsfysiologi 2 (T-Afys2). Hvis man mangler at følge dette kursus, skal man følge fysiologidelen på kurserne Arbejdsfysiologi 1 (T-Afys1) og Arbejdsfysiologi 2 (T-Afys2). Hvis man mangler at følge dette kursus, skal man følge træningsadaptationsdelen af Arbejdsfysiologi 3 (T-Afys3) og Arbejdsfysiologi 4 (T-Afys4). Side 14 af 15

15 Bilag 3 Målbeskrivelse for bachelorprojekt En studerende, som har afsluttet et bachelorprojekt i idræt har opnået følgende: Viden om: Hvordan en problemstilling behandles inden for en given faglig ramme med vægt på problemformulering og problemanalyse. Eksisterende eller ny viden inden for et af uddannelsens fagområder. Litteratur, teorier/modeller og eventuelle data. Færdigheder i at: Analysere fagligt afgrænsede problemstillinger og resultater i videnskabelig sammenhæng på en relevant og udtømmende måde. Tolke og sammenligne egne og andres analyser ud fra bagvedliggende principper samt metodernes styrker og begrænsninger. Vælge passende teorier og metoder til behandling af problemformuleringen og formidle problemstillingen klart og overskueligt i en videnskabelig og samfundsmæssig sammenhæng både skriftligt og mundtligt til den relevante målgruppe under anvendelse af faglig korrekt terminologi. Ved et felt- eller laboratoriebaseret projekt, hvor der indgår eksperimentelt arbejde/egenproduktion af data, har den studerende endvidere færdigheder i: Under vejledning at tilrettelægge og udføre eksperimentelt arbejde. Diskutere egen datafrembringelse og relatere egne data til andres data inden for samme fagområde, herunder at anvende relevante statistiske metoder. Overholde gældende normer og regler for god skik under feltarbejde eller laboratoriearbejde. Kompetencer til at: Gennemføre et mindre, forskningspræget projekt. Selvstændigt videreudvikle sin viden og færdigheder i tilknytning til idrætsfagligt område og det erhvervsområde, som uddannelsen er rettet mod. Side 15 af 15

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 16

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 16 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i nanoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2013 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel idrætsfaglig

indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel idrætsfaglig Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i IDRÆT ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 31/8 2009) 1. Formål, fag og læringsmål Uddannelsens mål er,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Side 1 af 10

Indhold. Side 1 af 10 Indhold Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanfysiologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012 (Rev. 2016) 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geologi og geoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geologi og geoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Side 1 af 11

Indhold. Side 1 af 11 Indhold Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i Humanfysiologi med sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012 (Rev. 2017)

Læs mere

Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for Matematik og Datalogi, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn.

Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for Matematik og Datalogi, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn. Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2015 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indhold. Side 1 af 10

Indhold. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 9

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biokemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indhold. Side 1 af 12

Indhold. Side 1 af 12 Indhold Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i Humanfysiologi med sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012 (Rev. 2016)

Læs mere

Indhold. Side 1 af 13

Indhold. Side 1 af 13 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab med sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biokemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Side 1 af 11

Indhold. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev.

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. 2016) Dette rammedokument gælder for bachelor- og kandidatstudieordningerne

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 19

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 19 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2013 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) De overordnede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 18

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 18 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 13

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 13 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i klinisk ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Revideret 2015) Indhold 1 Titel og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 23

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 23 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Formål og fagområder

1. Formål og fagområder 9/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i MATEMATIK-ØKONOMI ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning fra

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 20

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 20 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2015 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt d e t n at u rv i d e n s k a b e l i g e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Idræt en tværvidenskabelig uddannelse Idræt 1 2 KATAPULT Idræt Bidrag til en sundere og mere fysisk aktiv

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 21

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 21 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

1. Formål og fagområder 9/5 2012

1. Formål og fagområder 9/5 2012 9/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i FORSIKRINGSMATEMATIK ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning

Læs mere

1. Formål, fag og læringsmål

1. Formål, fag og læringsmål Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i BIOKEMI ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 31/8 2009) 1. Formål, fag og læringsmål Bacheloruddannelsen

Læs mere

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet Disse regler er fastsat med hjemmel i bekendtgørelse

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Stk. 2. Uddannelsens centrale fag er geografi og geoinformatik. Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik

Stk. 2. Uddannelsens centrale fag er geografi og geoinformatik. Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik 25/11 2008 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i GEOGRAFI & GEOINFORMATIK ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 25/8 2008) 1. Mål, fag og kompetencer

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i kemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2017 Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning og sprog...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009) D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T KØBENHAVNS UNIVERSIT ET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009) De overordnede bestemmelser, der danner ramme

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011)

Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010) D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T KØBENHAVNS UNIVERSIT ET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010) De overordnede bestemmelser, der danner ramme for

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i klinisk ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indhold 1 Titel og tilknytning...

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Fysik Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1235 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Revideret

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere