Indholdsfortegnelse. Side 1 af 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Side 1 af 13"

Transkript

1 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning og sprog... 2 Stk. 1 Titel... 2 Stk. 2 Tilknytning... 2 Stk. 3 Censorkorps... 2 Stk. 4 Sprog Faglig profil... 2 Stk. 1 Uddannelsens formål... 2 Stk. 2 Uddannelsens overordnede profil... 2 Stk. 3 Uddannelsens overordnede struktur... 3 Stk. 4 Erhvervssigte Kompetencebeskrivelse... 3 Stk. 1 Kompetenceprofil Uddannelsens opbygning... 4 Stk. 1 Uddannelsens fagelementer... 4 Stk. 2 Vejleder på bachelorprojekt Dispensation Ikrafttrædelse m.v Stk. 1. Gyldighed... 6 Stk. 2 Overførsel... 6 Stk. 3 Ændringer... 6 Bilag 1 Kassogrammer... 7 Bilag 2 Overgangsordninger... 8 Bilag 3 Målbeskrivelse for bachelorprojekt Side 1 af 13

2 1 Titel, tilknytning og sprog Til denne uddannelsesspecifikke studieordning knytter der sig også en fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Stk. 1 Titel Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab leder frem til en bachelorgrad i husdyrvidenskab med betegnelsen BSc i husdyrvidenskab. På engelsk: Bachelor of Science (BSc) in Animal Science. Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for Biologi og Husdyrvidenskab, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn. Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab giver ret til optagelse på kandidatuddannelsen i Animal Science, såfremt der søges om optagelse i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse (jf. Kandidatadgangsbekendtgørelsen 9, stk. 1). Stk. 3 Censorkorps Følgende censorkorps benyttes på bacheloruddannelsens konstituerende dele: Censorkorps for Veterinærvidenskab. Stk. 4 Sprog Uddannelsens sprog er dansk. 2 Faglig profil Stk. 1 Uddannelsens formål Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab har til hovedformål at uddanne bachelorer, der: Har indsigt i hvordan man kan tilrettelægge dyrs fodring, reproduktion og nærmiljø med henblik på at fremme deres præstationsevne, sundhed, velfærd og levedygtighed baseret på en komparativ indsigt i dyriske organismer og deres biologi med hovedfokus på kommercielt værdifulde husdyr og en evne til at tilegne sig specialist viden indenfor andre dyrearter. Har kendskab til etiske, miljø- og lovgivningsmæssige rammer og begrænsninger omkring menneskets hold og brug af dyr. Stk. 2 Uddannelsens overordnede profil Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab er en naturvidenskabelig uddannelse. Uddannelsen ligger i forlængelse af biologi eller naturvidenskab på gymnasialt niveau, men er også en relevant forlængelse af mere praktisk orienterede uddannelser som f.eks. jordbrugsteknolog, faglært landmand eller berider. Uddannelsen er sammenhængende og bredt funderet inden for husdyrvidenskab og er adgangsgivende (evt. forudsat tilvalg af specielle forudsætningsfag) til flere videregående uddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Uddannelsen er bygget op af en række obligatoriske kurser, en række begrænsede valgfri kurser, en række valgfag og et bachelorprojekt. I de obligatoriske fag skal den studerende opnå kundskaber inden for uddannelsens konstituerende faglige emner (ernæring og det fysiologiske grundlag for dyrets præstationsevne, avl og reproduktion, sygdomspatologi og sundhedsstyring, etologi og dyrevelfærd, etik, lovgivning, erhvervsøkonomi, samt fagets videnskabsteori) og naturvidenskabelige støtteemner (matematik, statistik, zoologi, kemi, biokemi, cellebiologi, genetik og mikrobiologi). Side 2 af 13

3 Den studerende undervises i basale naturvidenskabelige og biologiske emner, som er relateret til dyrenes betydning i et større økonomisk, miljømæssigt og samfundsmæssigt bæredygtighedsperspektiv. De opnår desuden viden om samspillet mellem husdyrvidenskabelige færdigheder og relaterede emner inden for veterinærvidenskab, jordbrugsvidenskab og fødevarevidenskab. Uddannelsens centrale fagområde er husdyrvidenskab. Stk. 3 Uddannelsens overordnede struktur Bacheloruddannelsen er normeret til 180 ECTS-point. Uddannelsen indeholder ingen specialiseringer. Stk. 4 Erhvervssigte Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab sigter især mod et videre kandidatuddannelsesforløb, men kan også sigte mod følgende erhvervsfunktioner og/eller -områder: Rådgivning og analytisk arbejde i bred forstand (f. eks. landbrugs- og ridecentre, større virksomheder herunder dyreparker/zoologiske haver). Landbrugs- og veterinære støtteindustrier (f. eks foderstofindustri, avlsvirksomheder og -organisationer). Offentlige forvaltninger (f. eks. inspektion og regulering af dyrehold). Undervisning (erhvervsskoler). Forskning (privat og offentlig, f. eks. forsøgsdyrvirksomheder). Interesse- og brancheorganisationer (nationalt og internationalt, f. eks. dyreværnsorganisationer). Drift af private virksomhedes herunder egen virksomhed. 3 Kompetencebeskrivelse I løbet af bacheloruddannelsen opnår studerende nedenstående viden, færdigheder og kompetencer. Den studerende vil desuden opnå yderligere kvalifikationer gennem valgfrie fagelementer og andre studieaktiviteter. Stk. 1 Kompetenceprofil En bachelor i husdyrvidenskab har efter endt uddannelse tilegnet sig følgende: Viden om: Dyr og deres relation til mennesker, andre dyr og det omgivende miljø, inklusive etiske og lovgivningsmæssige aspekter omkring dyrevelfærd i relation til menneskets hold og brug af dyr. Betydningen af dyrs ernæring, fysiologiske tilstand, arvelige egenskaber og nærmiljø for enkelt dyrs og populationer af dyrs præstationsevne, sundhed og velfærd og deres potentielle belastning af det omgivende miljø med næringsstoffer. Husdyrproduktionens behov, produktionskæden (fra jord til bord) og fremtidige globale fødevarebehov. Det genetiske grundlag for arvbarhed, grundlæggende viden om begrebet avlsmål, samt foranstaltninger til praktisk gennemførelse af avlsarbejdet for de enkelte husdyrarter. Grundlæggende sygdomspatologi og metoder til sundhedsstyring i besætninger og populationer af dyr. Etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger i husdyrfaglige sammenhæng. Side 3 af 13

4 Færdigheder i at: Gennemføre laboratorieforsøg inden for fagområdet, arbejde med laboratorieudstyr (f.eks. analyseinstrumenter og mikroskoper) og håndtere dette efter reglerne i sikkerhedsbestemmelserne. Gennemføre matematisk analyse af biologiske fænomener samt anvende værktøjer til databehandling og statistisk analyse af eksperimentelle/empiriske data. Formulere spørgsmål, gennemføre problemanalyse, teste og verificere hypoteser ved søgning og kritisk brug af videnskabelig litteratur indenfor det husdyrvidenskabelige område. Skitsere løsninger på problemstillinger, der relaterer sig til husdyrs præstationsevne, ernæring, reproduktion, avl, sundhed, etik og velfærd ud fra et kendskab til dyrs økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige betydning. Anvende informations- og kommunikationsteknologi i alle relevante arbejdsprocesser. Formidle faglige problemstillinger og løsninger både på skrift og i tale til både fagfæller og ikke-specialister med forskellig kulturbaggrund, holdninger og værdisætning. Kompetencer til at: Implementere og regulere tiltag, der fremmer enkelt dyrs og populationer af dyrs præstationsevne, sundhed og velfærd. Indgå i rådgivnings- og lovpligtige inspektionsopgaver vedrørende dyrehold og miljøbeskyttende tiltag, der involverer dyr. Indgå i faglige og tværfaglige samarbejde og kommunikere med fagpersoner indenfor tilgrænsede fagområder (eks. veterinær- og fødevarevidenskab). Arbejde selvstændigt og tage ansvar for egen videnskabelig og faglig praksis. Reflektere over og diskutere fagets videnskabsteoretiske og etiske problemstillinger. Reflektere over faglige sammenhænge mellem husdyrvidenskab og veterinærvidenskab, jordbrugsvidenskab og fødevarevidenskab. Tilegne sig ny viden og reflektere over egen læring. 4 Uddannelsens opbygning Obligatoriske og begrænset valgfrie fagelementer samt bachelorprojektet udgør de konstituerende fagelementer på uddannelsen (jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 15). Stk. 1 Uddannelsens fagelementer Uddannelsen er på 180 ECTS-point og består af følgende: Obligatoriske fagelementer (inkl. bachelorprojekt), 150 ECTS-point. Begrænset valgfrie fagelementer, 15 ECTS-point. e fagelementer, 15 ECTS-point. Stk. 1.1 Obligatoriske fagelementer 150 ECTS-point skal dækkes af følgende obligatoriske fagelementer: NPLB16001U Dyr, mennesker og samfund* Blok ECTS-point LMAB10066U Matematik og databehandling* Blok 1 7,5 ECTS-point NIFB13006U Introduktion til Erhvervsøkonomi* Blok 2 7,5 ECTS-point NKEB15001U Kemi for Husdyrvidenskab (Kemi H)* Blok 3 7,5 ECTS-point LBIB10125U Cellebiologi* Blok 3 7,5 ECTS-point Side 4 af 13

5 NPLB15001U Naturstofkemi og mikrobiologi* Blok 4 7,5 ECTS-point NPLB14001U Genetik* Blok 4 7,5 ECTS-point LKEB10077U Biokemi 1 Blok 1 7,5 ECTS-point LMAB10069U Statistisk dataanalyse 1 Blok 1 7,5 ECTS-point SASA10144U Anatomi og Fysiologi Blok 2 15 ECTS-point SASA10148U Sundhed og velfærd Blok ECTS-point SASA10142U Avl og reproduktionsstyring Blok 3 7,5 ECTS-point SASA10143U Dyrs ernæring og præstation Blok 2 15 ECTS-point NIFB13002U Videnskabsteori for husdyrvidenskab Blok 3 7,5 ECTS-point LSKA40101U Bachelorprojekt Blok 4 15 ECTS-point Kurserne markeret med (*) på listen ovenfor, indgår i førsteårsprøven. Reglerne for førsteårsprøven er beskrevet i den fælles del af studieordningen. Stk. 1.2 Begrænset valgfrie fagelementer 15 ECTS-point skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: SASA10145U Ernæringsfysiologi Blok 1 7,5 ECTS-point STEF10155U Klima i og omkring stalde Blok 1 7,5 ECTS-point SASA10147U Ethology Blok 1 7,5 ECTS-point NMAB14002U Statistisk dataanalyse 2 Blok 3 7,5 ECTS-point NFOB14014U Råvarekvalitet Blok 3 7,5 ECTS-point NIFB14012U Produktionsøkonomi Blok 3 7,5 ECTS-point LHUB10146U Dyrs Livsformer og Funktion Blok 4 7,5 ECTS-point LPLB10286U Afgrødelære Blok 4 7,5 ECTS-point NMAB14031U Matematik og modeller Blok 4 7,5 ECTS-point Stk. 1.3 e fagelementer 15 ECTS-point dækkes af valgfrie fagelementer. Fagelementer på kandidatniveau kan indgå i uddannelsens valgfri del med op til 15 ECTS-point. Det er dog ikke tilladt at tage fagelementer på kandidatniveau, der indgår som obligatoriske på den eller de SCIENCE kandidatuddannelse(r), som bacheloruddannelsen giver ret til optagelse på. Projekter uden for kursusregi på op til 15 ECTS-point kan indgå i uddannelsens valgfri del. Reglerne er beskrevet i bilag 5 i den fælles del af studieordningen. Virksomhedsprojekter kan indgå i uddannelsens valgfri del med 15 ECTS-point. Reglerne er beskrevet i bilag 3 i den fælles del af studieordningen. Stk. 1.4 Mobilitetsvindue Udnyttelse af mobilitetsvinduet forudsætter, at den studerende følger gældende praksis vedr. forhåndsgodkendelse og merit. Mobilitetsvinduet for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab er placeret i blok 1+2 på 3. år. Det betyder, at studieordningen giver mulighed for at følge fagelementer udenfor fakultetet i denne periode. Den studerende har herudover mulighed for på egen hånd at tilrettelægge et lignende forløb på et andet tidspunkt i løbet af uddannelsen. Side 5 af 13

6 Stk. 2 Vejleder på bachelorprojekt Hovedvejleder på bachelorprojektet skal være ansat på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns universitet eller på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Reglerne for bachelorprojektet er beskrevet i bilag 1 i den fælles del af studieordningen. 5 Dispensation Studienævnet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. 6 Ikrafttrædelse m.v. Stk. 1. Gyldighed Denne fagspecifikke del af studieordningen gælder for alle studerende, som indskrives på uddannelsen se dog bilag 2. Stk. 2 Overførsel For studerende indskrevet på en tidligere studieordning, kan overførsel til denne studieordning finde sted efter gældende overgangsregler eller efter individuel meritvurdering af studienævnet. Stk. 3 Ændringer Studieordningen kan ændres én gang om året således, at ændringerne træder i kraft ved studieårets start. Ændringer skal indstilles af studienævnet og godkendes af dekanen. Hvis der ændres i denne studieordning, tilføjes der om nødvendigt også en overgangsordning, så en studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse efter den ændrede studieordning. Side 6 af 13

7 Bilag 1 Kassogrammer Kassogram Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 1. år Dyr, mennesker og samfund* Matematik og databehandling* Introduktion til erhvervsøkonomi* Kemi for husdyrvidenskab* Cellebiologi* Naturstofkemi og mikrobiologi* Genetik* 2. år Biokemi 1 Statistisk dataanalyse 1 Anatomi og fysiologi Avl og reproduktionsstyring Sundhed og velfærd Begrænset valgfri 3. år Dyrs ernæring og præstation Videnskabsteori for husdyrvidenskab Begrænset valgfri Bachelor projekt Obligatorisk. * Førsteårsprøvekurser Begrænset valgfri.. Side 7 af 13

8 Bilag 2 Overgangsordninger Den fælles del af studieordningerne gælder for alle indskrevne studerende på det Naturog Biovidenskabelige Fakultet. Overgangsordningerne nedenfor indeholder udelukkende dele, der adskiller sig fra reglerne og retningslinjerne i den gældende studieordning. Alle relevante oplysninger, der måtte mangle i overgangsordningerne, forefindes således ovenfor i studieordningen. Stk. 1 Generelle ændringer for studerende optaget i studieåret 2014/15 eller tidligere Studerende optaget på bacheloruddannelsen i studieåret 2014/15 eller tidligere, skal færdiggøre uddannelsen med den studieordningsstruktur, de er optaget på. Uddannelsens opbygning Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab for studerende optaget i 2014/15 eller tidligere består af følgende: Obligatoriske fagelementer (inkl. bachelorprojekt), 120 ECTS-point. Begrænset valgfrie fagelementer, 15 ECTS-point. e fagelementer, 45 ECTS-point. Kassogram Husdyrvidenskab - optag 2014/15 eller tidligere Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 1. år Dyr, mennesker og samfund* Matematik og databehandling* Introduktion til erhvervsøkonomi* Kemi for husdyrvidenskab* Cellebiologi* Naturstofkemi og mikrobiologi* Begrænset valgfri 2. år Biokemi 1 Sundhed og velfærd Begrænset valgfri Avl og reproduktionsstyring 3. år Dyrs ernæring og præstation Videnskabsteori for husdyrvidenskab Bachelorprojekt Obligatorisk. * Førsteårsprøvekurser Begrænset valgfri.. Førsteårsprøven Fra og med studieåret 2015/16 er førsteårsprøven blevet lempet, således at puljen af førsteårsprøvekurser er udvidet fra 52,5 ECTS-point til 60 ECTS-point, da kurset Genetik (NPLB14001U) er blevet tilføjet som førsteårsprøvekursus. Ændringen er en lempelse, der træder i kraft for alle studerende. Reglerne om førsteårsprøven er uændret. Begrænset valgfrie fagelementer 15 ECTS-point skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: Begrænset valgfrie fagelementer angivet i denne studieordning (se ovenfor) LMAB10069U Statistisk dataanalyse 1 Blok 1 7,5 ECTS-point SASA10144U Anatomi og fysiologi Blok 2 15 ECTS-point NPLB14001U Genetik Blok 4 7,5 ECTS-point Side 8 af 13

9 e fagelementer Studerende indskrevet i studieåret 2014/15 eller tidligere har mulighed for at følge op til 30 ECTS-point fagelementer på kandidatniveau i deres valgfrihed. Stk. 2 Generelle ændringer for studerende optaget i studieåret 2012/13 eller tidligere Studerende optaget på bacheloruddannelsen i studieåret 2012/13 eller tidligere, skal færdiggøre uddannelsen med den studieordningsstruktur, de er optaget på. Uddannelsens opbygning Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab for studerende optaget i 2014/15 eller tidligere består af følgende: Obligatoriske fagelementer (inkl. bachelorprojekt), 120 ECTS-point. Begrænset valgfrie fagelementer, 15 ECTS-point. e fagelementer, 45 ECTS-point. Obligatoriske kurser 120 ECTS-point skal dækkes af følgende obligatoriske fagelementer: LKEB10077U Biokemi 1 Blok 1 7,5 ECTS-point LMAB10066U Matematik og databehandling Blok 1 7,5 ECTS-point LFKB10243U Fagets videnskabsteori Blok 3 7,5 ECTS-point LBIB10125U Cellebiologi Blok 3 7,5 ECTS-point LSKA40101U Bachelorprojekt Blok 4 15 ECTS-point LHUA10148U Sundhed og velfærd Nedlagt* 15 ECTS-point LHUA10142U Avl og reproduktionsstyring Nedlagt* 7,5 ECTS-point LHUA10143U Dyrs ernæring og præstation Nedlagt* 15 ECTS-point LOJA10285U Regnskab og økonomistyring(*) Nedlagt* 7,5 ECTS-point LHUA10141U Dyr, mennesker og samfund Nedlagt* 15 ECTS-point LKEA10112U Kemi HMN Nedlagt* 7,5 ECTS-point LKEB10113U Naturstof kemi og mikrobiologi Nedlagt* 7,5 ECTS-point (*) Kan erstattes af LOJB10225 Indledende økonomi. *Se kursusspecifikke ændringer nedenfor. Begrænset valgfri fagelementer 15 ECTS-point skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: Begrænset valgfrie fagelementer angivet i denne studieordning (se ovenfor) LMAB10069U Statistisk dataanalyse Blok 1 7,5 ECTS-point LHUA10146U Dyrs livsformer og funktion Nedlagt* 7,5 ECTS-point LHUA10147U Ethology Nedlagt* 7,5 ECTS-point LTEF10155U Klima i og omkring stalde Nedlagt* 7,5 ECTS-point LHUA10145U Ernæringsfysiologi Nedlagt* 7,5 ECTS-point LHUA10144U Anatomi og fysiologi Nedlagt* 15 ECTS-point LBIF10183U Genetik Nedlagt* 7,5 ECTS-point *Se kursusspecifikke ændringer nedenfor. Kompetenceprofil I løbet af bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab vil de studerende opnå viden, færdigheder og kompetencer gennem deltagelse i obligatoriske og fagpakkefag. De studerende vil kunne opnå yderligere kvalifikationer end beskrevet gennem valgfri kurser og andre studieaktiviteter. Side 9 af 13

10 Efter endt uddannelsesforløb skal bacheloren i husdyrvidenskab kunne: Viden om: Formulere grundlæggende viden om dyr og deres relation til mennesker, andre dyr og det omgivende miljø, inklusive etiske og lovgivningsmæssige aspekter omkring dyrevelfærd i relation til menneskets hold og brug af dyr Forstå og reflektere over betydningen af dyrs ernæring, fysiologiske tilstand, arvelige egenskaber og nærmiljø for enkelt dyrs og populationer af dyrs præstationsevne, sundhed og velfærd og deres potentielle belastning af det omgivende miljø med næringsstoffer Forstå og reflektere over det genetiske grundlag for arvbarhed, formulere grundlæggende viden om begrebet avlsmål, samt foranstaltninger til praktisk gennemførelse af avlsarbejdet for de enkelte husdyrarter Formulere grundlæggende viden om sygdomspatologi og metoder til sundhedsstyring i besætninger og populationer af dyr Reflektere over husdyrproduktionens behov, hele produktionskæden (fra jord til bord) og fremtidige globale fødevarebehov Reflektere over faglige sammenhænge mellem husdyrvidenskab, veterinærvidenskab og fødevarevidenskab Identificere og gøre brug af relevante faglige informationskilder i henhold til fagets videnskabsteori Færdigheder i at: Gennemføre laboratorieforsøg inden for fagområdet, arbejde med laboratorieudstyr (f.eks. analyseinstrumenter og mikroskoper) og håndtere dette efter reglerne i sikkerhedsbestemmelserne Gennemføre matematisk analyse af biologiske fænomener samt anvende værktøjer til databehandling og statistisk analyse af eksperimentelle/empiriske data Formulere spørgsmål, gennemføre problemanalyse, teste og verificere hypoteser ved søgning og kritisk brug af videnskabelig litteratur indenfor det husdyrvidenskabelige område Skitsere relevante løsninger på problemstillinger, der relaterer sig til husdyrs præstationsevne, ernæring, reproduktion, avl, sundhed og velfærd udfra et kendskab til dyrs økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige betydning Anvende informations- og kommunikationsteknologi i alle relevante arbejdsprocesser Formidle faglige problemstillinger og løsninger både på skrift og i tale til både fagfæller og ikke-specialister med anderledes kulturbaggrund, holdninger og værdisætning Kompetencer til at: Implementere og regulere tiltag, der fremmer enkelt dyrs og populationer af dyrs præstationsevne, sundhed og velfærd Indgå i rådgivnings- og lovpligtige inspektionsopgaver vedrørende dyrehold og miljøbeskyttende tiltag, der involverer dyr Indgå i faglige og tværfaglige samarbejde og kommunikere med fagpersoner indenfor tilgrænsede fagområder (eks. veterinær- og fødevarevidenskab) Arbejde selvstændigt og tage ansvar for egen videnskabelig og faglig praksis Reflektere over og diskutere fagets videnskabsteoretiske og etiske problemstillinger Tilegne sig ny viden og reflektere over egen læring Side 10 af 13

11 Stk. 2 Kursusspecifikke ændringer Fagelement i studieordningen Anatomi og fysiologi (LHUA10144U), 15 ECTS-point Avl og reproduktionsstyring (LHUA10142U), 7,5 ECTS-point Dyr, mennesker og samfund (LHUA10141U), 15 ECTS-point Dyrs ernæring og præstation (LHUA10143U), 15 ECTS-point Dyrs livsformer og funktion (LHUA10146U), 7,5 ECTS-point Ernæringsfysiologi (LHUA10145U), 7,5 ECTS-point Ethology (LHUA10147U), 7,5 ECTS-point Fagets videnskabsteori (LFKB10243U), 7,5 ECTS-point Indledende økonomi (LOJB10225U), 7,5 ECTS-point Ændring Kurset er identisk med Anatomi og Fysiologi (SASA10144U), 15 ECTS-point. Kurset er identisk med Avl og reproduktionsstyring (SASA10142U), 7,5 ECTS-point. Kurset er identisk med Dyr, mennesker og samfund (SASA10141U) og Dyr, mennesker og samfund (NPLB16001U), 15 ECTS-point. Kurset er identisk med Dyrs ernæring og præstation (SASA10143U), 15 ECTS-point. Kurset er identisk med Avl og reproduktionsstyring (LHUB10146U), 7,5 ECTS-point. Kurset er identisk med Ernæringsfysiologi (SASA10145U), 7,5 ECTS-point. Kurset er identisk med Ethology (SASA10147U), 7,5 ECTSpoint. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2011/12 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2012/13. Kurset er ækvivalent med Videnskabsteori for husdyrvidenskab (NIFB13002U), 7,5 ECTS-point. Kurset indgik som alternativt obligatorisk kursus til Regnskab og økonomistyring (LOJA10285), 7,5 ECTS-point i studieåret 2012/13 og tidligere. For studerende optaget i studieåret 2012/13 eller tidligere er kurset Side 11 af 13

12 Genetik (LBIF10183U), 7,5 ECTS-point Kemi HMN (LKEA10112U), 7,5 ECTS-point Klima i og omkring stalde (LTEF10155U), 7,5 ECTS-point Naturstof kemi og mikrobiologi (LKEB10113U), 7,5 ECTS-point Regnskab og økonomistyring (LOJA10285), 7,5 ECTS-point Sundhed og velfærd (LHUA10148U), 15 ECTS-point ækvivalent med Introduktion til erhvervsøkonomi (NIFB13006U), 7,5 ECTS-point. Kurset er identisk med Genetik (NPLB14001U), 7,5 ECTSpoint. Kurset er identisk med Kemi for Husdyrvidenskab (Kemi H) (NKEB15001U), 7,5 ECTS-point. Kurset er identisk med Klima i og omkring stalde (STEF10155U), 7,5 ECTS-point. Kurset er identisk med Naturstof kemi og mikrobiologi (NPLB15001U), 7,5 ECTS-point. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2012/13 og et sidste eksamensforsøg blev udbudt i studieåret 2013/14. Kurset er identisk med kurset Indledende økonomi (LOJB10225), 7,5 ECTS-point. Kurset er ligeledes ækvivalent med kurset Introduktion til erhvervsøkonomi (NIFB13006U), 7,5 ECTS-point. Kurset er identisk med Sundhed og velfærd (SASA10148U), 15 ECTS-point. Side 12 af 13

13 Bilag 3 Målbeskrivelse for bachelorprojekt En studerende, som har afsluttet et bachelorprojekt i husdyrvidenskab har opnået følgende: Viden om: Redegøre for hvordan en problemstilling behandles inden for en husdyrvidenskabelig ramme med vægt på problemformulering og problemanalyse. Identificere og reflektere over eksisterende eller ny viden inden for et relevant husdyrvidenskabeligt emne. Færdigheder i at: Analysere fagligt afgrænsede problemstillinger og resultater i husdyrvidenskabelig sammenhæng. Vælge teorier og metoder til behandling af problemformuleringen. Tolke og sammenligne egne og andres resultater samt vurdere metodernes styrker og begrænsninger. Forholde sig kritisk til litteratur, teorier/modeller og eventuelle data. Formidle problemstillingen klart og velstruktureret i en videnskabelig og samfundsmæssig sammenhæng både skriftligt og mundtligt til den relevante målgruppe under anvendelse af faglig korrekt terminologi. Ved et felt- eller laboratoriebaseret projekt, hvor der indgår eksperimentelt arbejde/egenproduktion af data, har den studerende endvidere færdigheder i at: Tilrettelægge og udføre eksperimentelt arbejde under vejledning. Diskutere egen datafrembringelse og relatere egne data til andres data inden for samme husdyrvidenskabelige fagområde, herunder at anvende relevante statistiske metoder. Overholde gældende normer og regler for god feltarbejds- eller laboratorieskik. Kompetencer til at: Selvstændigt videreudvikle sin viden og færdigheder i tilknytning til husdyrvidenskab og det erhvervsområde som problemstillingen er rettet mod. Side 13 af 13

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i nanoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2013 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 9

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biokemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geologi og geoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geologi og geoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 18

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 18 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biokemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 23

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 23 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Side 1 af 10

Indhold. Side 1 af 10 Indhold Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanfysiologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012 (Rev. 2016) 1 Titel,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Indhold. Side 1 af 10

Indhold. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for Matematik og Datalogi, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn.

Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for Matematik og Datalogi, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn. Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2015 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 16

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 16 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Side 1 af 13

Indhold. Side 1 af 13 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab med sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

Indhold. Side 1 af 11

Indhold. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September

Læs mere

Indhold. Side 1 af 12

Indhold. Side 1 af 12 Indhold Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i Humanfysiologi med sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012 (Rev. 2016)

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) De overordnede

Læs mere

1. Formål, fag og læringsmål

1. Formål, fag og læringsmål Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i BIOKEMI ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 31/8 2009) 1. Formål, fag og læringsmål Bacheloruddannelsen

Læs mere

Indhold. Side 1 af 11

Indhold. Side 1 af 11 Indhold Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i Humanfysiologi med sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012 (Rev. 2017)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 19

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 19 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i klinisk ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Revideret 2015) Indhold 1 Titel og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i klinisk ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indhold 1 Titel og tilknytning...

Læs mere

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev.

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. 2016) Dette rammedokument gælder for bachelor- og kandidatstudieordningerne

Læs mere

1. Formål og fagområder

1. Formål og fagområder 9/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i MATEMATIK-ØKONOMI ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning fra

Læs mere

Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet

Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet Husdyrvidenskab 1 2 PRODUKTIONSDYR

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 20

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 20 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2015 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Stk. 2. Uddannelsens centrale fag er geografi og geoinformatik. Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik

Stk. 2. Uddannelsens centrale fag er geografi og geoinformatik. Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik 25/11 2008 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i GEOGRAFI & GEOINFORMATIK ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 25/8 2008) 1. Mål, fag og kompetencer

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2013 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 21

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 21 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

1. Formål og fagområder 9/5 2012

1. Formål og fagområder 9/5 2012 9/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i FORSIKRINGSMATEMATIK ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009) D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T KØBENHAVNS UNIVERSIT ET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009) De overordnede bestemmelser, der danner ramme

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i kemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2017 Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning og sprog...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011)

Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 19

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 19 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010) D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T KØBENHAVNS UNIVERSIT ET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010) De overordnede bestemmelser, der danner ramme for

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Fødevarer og ernæring

Fødevarer og ernæring det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Fødevarer og ernæring Bliv ekspert inden for et af Danmarks vigtigste erhverv med en uddannelse i fødevarer og ernæring på Københavns Universitet

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 22

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 22 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Overgangsordninger for veterinæruddannelserne 2005 til juli 2011

Overgangsordninger for veterinæruddannelserne 2005 til juli 2011 Overgangsordninger for veterinæruddannelserne 2005 til 2009 28. juli 2011 Retningslinier for overgangsordning: Studerende der er startet i 2004 på 5,5 års kandidatuddannelse afslutter efter 2005 studieordningeren

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Kapitel 1. Uddannelsens formål og kompetenceprofil

Kapitel 1. Uddannelsens formål og kompetenceprofil Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for KANDIDATUDDANNELSEN i LANDSKABSFORVALTNING ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet NB: No admission to this programme from February

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi (September 2013)

Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi (September 2013) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience og teknologi (September 2013) De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning,

Læs mere

FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I EKSPERIMENTEL BIOLOGI VED

FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I EKSPERIMENTEL BIOLOGI VED STUDIEORDNING FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I EKSPERIMENTEL BIOLOGI VED SYDDANSK UNIVERSITET GODKENDT AF DEKANEN FOR DET NATURVIDENSKABELIGE OG TEKNISKE FAKULTET DEN 31. MAJ 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

faglig information 2011/2012 bacheloruddannelsen I Jordbrug, fødevarer science.au.dk

faglig information 2011/2012 bacheloruddannelsen I Jordbrug, fødevarer science.au.dk faglig information 2011/2012 bacheloruddannelsen I Jordbrug, fødevarer og miljø science.au.dk 2 Bacheloruddannelsen i Jordbrug, fødevarer og miljø Jordbrug, fødevarer og miljø I denne folder kan du læse

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I BIOLOGI VED

FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I BIOLOGI VED STUDIEORDNING FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I BIOLOGI VED SYDDANSK UNIVERSITET GODKENDT AF DEKANEN FOR DET NATURVIDENSKABELIGE OG TEKNISKE FAKULTET DEN 31. MAJ 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere