Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring"

Transkript

1 Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring

2 Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse F. Akut tandbehandling G. Fysioterapi H. Bagageforsinkelse I. Transportforsinkelse J. Privatansvar K. Retshjælp/Sikkerhedsstillelse i udlandet L. Erstatningsrejse/Tabte rejsedøgn M. Forsinket fremmøde N. Krisehjælp O. Evakuering P. Eftersøgning/Redning Q. Lægelig fejlbehandling R. Sygdom (udenfor EU & EØS) S. Hjemtransport T. Hjemtransport af bil U. Medicinsk hotline V. Overfald PLUS omfatter betingelsernes punkter: A-V W. Bagage TOTAL omfatter betingelsernes punkter: A-W X. Sportsudstyr Y. Ulykke For alle tre produkter gælder: Indledende bestemmelser Definitioner Generelle undtagelser Base, Plus og Total Maks. Dækninger erstatning i DKK A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning 2.000/ D. Rejseafbrydelse Ubegrænset E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse Ubegrænset F. Akut tandbehandling G. Fysioterapi H. Bagageforsinkelse I. Transportforsinkelse 500/2.000 J. Privatansvar K. Retshjælp/Sikkerheds stillelse i udlandet L. Erstatningsrejse/Tabte Rejsens pris rejsedøgn M. Forsinket fremmøde N. Krisehjælp O. Evakuering P. Eftersøgning/redning pr. forsikrede Q. Lægelig fejlbehandling R. Sygdom (uden for Ubegrænset EU/EØS) S. Hjemtransport Ubegrænset T. Hjemtransport af bil Ubegrænset U. Medicinsk hotline 24 timer i døgnet V. Overfald Dansk lovgivning W. Bagage X. Sportsudstyr Y. Ulykke Invaliditet som følge af ulykkestilfælde Dødsfald som følge af ulykkestilfælde - For person under 18 år

3 Indledende bestemmelser Hvem kan købe rejseforsikringen? For at kunne købe en Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring, er det et krav at du har et sygesikringsbevis (er berettiget til ydelser i henhold til Lov om offentlig sygesikring, herunder den offentlige rejsesygesikring), der er gyldigt i rejseperioden. Køber du Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring uden at opfylde ovennævnte krav, dækker rejseforsikringen ikke, og du vil få præmien, fratrukket et administrationsgebyr, refunderet på begæring. Når du køber en Årsrejseforsikring, skal du samtidig oplyse dit/husstandens CPR-nummer/-numre til forsikringsselskabet. Hvem er omfattet af forsikringen: Du kan købe forsikringen til hele familien eller til en enkelt person. Dækningsomfanget fremgår af forsikringspolicen. Forsikringstageren med husstand. Ved husstand forstås: - personer, der er gift med henholdsvis lever i fast parforhold med forsikringstageren, - børn, herunder plejebørn, - øvrige familiemedlemmer med samme helårsadresse på Folkeregisteret som forsikringstageren Udeboende børn af et medlem af husstanden, såfremt barnet - er under 21 år og - bor alene og - ikke har fastboende børn hos sig. Børnene behøver ikke rejse med et medlem af husstanden Udeboende delebørn af et medlem af husstanden, såfremt børnene - er under 21 år og - rejser sammen med et medlem af husstanden Hvilke rejser dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker ferie- og studierejser op til en måneds varighed i Europa eller Verden, alt efter hvilken dækning der er valgt. Dækningsområdet fremgår af policen. Dækningsperiode Dækningen begynder fra det tidspunkt, du forlader din bopæl/ opholdssted i Danmark for at påbegynde rejsen og ophører, når du kommer hjem til din bopæl/opholdssted i Danmark (dog senest 1 måned efter afrejse). Har du rejst i 1 måned, og forsinkes din hjemkomst, uden det er din egen skyld, udvider forsikringsselskabet dækningsperioden med op til 48 timer uden tillægspris. Hvor dækker rejseforsikringen? Det fremgår af policen hvilket geografisk område, der er tegnet dækning for. Der kan tegnes dækning for følgende områder: Europa. Forsikringen dækker i det samme geografiske område, som er dækket af den offentlige rejsesygesikring. Hele verden. Forsikringen dækker på ferie- og studierejser i hele verden udenfor Danmark. Hvornår skal rejseforsikringen købes? Du skal købe rejseforsikringen senest ved afrejsen. Hvornår dækker rejseforsikringen? Forsikringsperioden er 1 år fra den dato, hvor rejseforsikringen træder i kraft. Datoen fremgår af din forsikringspolice. Tillægsdækning købt efter Årsrejseforsikringen reguleres i forbindelse med fornyelse af rejseforsikringen. Fornyes rejseforsikringen ikke, udløber eventuelle tillægsdækninger uden tilbagebetaling af præmie - sammen med grunddækningen. Indeksregulering af priser Priserne indeksreguleres hvert år ved policens hovedforfald på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks for september måned (prisudviklingen i forhold til september året før). Ophører udgivelsen af

4 forbrugerprisindekset eller ændres grundlaget for dets udregning, er forsikringsselskabet berettiget til at fastsætte nye regler for den fremtidige indeksregulering. Ydermere tages skadesudviklingen i produktet det foregående år også i betragtning ved den årlige præmiefastsættelse, hvorfor præmiestigninger som er højere end stigningen i forbrugerprisindekset vil kunne forekomme. Betaling af rejseforsikringen Du skal betale den første præmie før rejseforsikringen træder i kraft. Fornyelser skal betales på de forfaldsdage, der er anført i policen. Stempelafgift til staten beregnes i henhold til stempellovens regler og opkræves sammen med præmien. Opkrævningen bliver sendt til den adresse, du har opgivet. Hvis du ændrer din adresse, skal du straks underrette forsikringsselskabet. Betaler du ikke præmien, sender forsikringsselskabet dig en påmindelse. Vi sender tidligst dette brev 14 dage efter forfaldsdagen. Brevet indeholder oplysning om, at dækningen ophører, hvis du ikke betaler præmien senest 21 dage efter afsendelse af påmindelsen. Hvis forsikringsselskabet sender en sådan påmindelse, er vi berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr. Opsigelse af rejseforsikringen Rejseforsikringen kan opsiges eller ændres skriftligt af dig eller Gouda Rejseforsikring med mindst 1 måneds varsel til en policeperiodes udløb. Mod et gebyr kan du opsige forsikringen med kun 1 måneds varsel til udløbet af en kalendermåned. Opsiges forsikringen i det første forsikringsår opkræves et supplerende gebyr. Efter enhver anmeldt skade kan du eller Gouda Rejseforsikring opsige forsikringen med 14 dages varsel. Dette skal i givet fald ske i tidsrummet fra skadens anmeldelse og indtil 14 dage efter betaling eller afvisning af skaden. Gouda Rejseforsikring tilbagebetaler ikke præmien hverken helt eller delvist i tilfælde af skade, såfremt du opsiger forsikringen efter ikrafttrædelse. Den offentlige rejsesygesikring SOS International administrerer den offentlige rejsesygesikring på vegne af den offentlige sygesikring dvs. Danske Regioner samt Københavns og Frederiksberg kommune. Se definitioner bagerst i betingelserne for forklaring på dækningsområdet. Bliver du akut syg, eller kommer du til skade på ferie- eller studierejse indenfor EU/EØS området (eksklusiv studieophold), dækker den offentlige rejsesygesikring (Sundhedskortet) - i den første måned som udgangspunkt udgifter til behandling på opholdsstedet. Hvis du er dækket af den offentlige rejsesygesikring og får en akut skade på din ferie- eller studierejse, skal du derfor kontakte SOS International på det telefonnummer, der står bag på dit sundhedskort. Definitioner Definitionerne til slut i dokumentet er en del af betingelserne og gælder uanset hvilken sproglig form af ordet/begrebet, der bliver anvendt. De ord, der er defineret, er skrevet med kursiv. Bemærk Er en skadeudgift ikke medtaget i forsikringbetingelserne betyder det, at udgiften ikke er dækket af din rejseforsikring. Forhold ved skade I tilfælde af akut behov for hjælp kontaktes rejselederen eller alarmcentralen på: Telefon (24 timers service). I alle tilfælde hvor forsikrede gør krav gældende under en eller flere af dækningerne indeholdt i forsikringen, gælder, at forsikrede skal fremskaffe dokumentation for skaden og erstatningskravet. Se Forhold i tilfælde af skade under hver dækning. I tvivlstilfælde kan alarmcentralen kontaktes for råd og vejledning. I tilfælde af hospitalsindlæggelse, hjemtransport, rejseafbrydelse, sygeledsagelse, tilkaldelse, dødsfald skal alarmcentralen altid kontaktes. Praktiske oplysninger Har du nogle ubesvarede spørgsmål om f.eks. sygdom på ferie og rejsemedicin eller

5 om du behøver ændre information på din forsikringspolice, venligst kontakt:

6 Forsikringsbetingelser A. Hjælp på stedet Forskuddet kan andrage op til DKK ,-, dog maksimalt DKK 2.000,- for rede penge. Ved denne dækning er det et krav at man rejser med Apollo, og at der på destinationen findes repræsentanter for Apollo. Hvis forsikrede under rejsen kommer ud for en skade, der er omfattet af denne forsikring eller forsikring etableret i andet selskab, og som af forsikringsselskabet vurderes til at være omfattet af en af disse forsikringer, vil forsikrede få hjælp på stedet i form af forskud på den erstatning, der må forventes at komme til udbetaling under en af disse forsikringer. 3. Særlige bestemmelser Såfremt forskuddet ydes i henhold til en forsikring etableret i andet selskab, betragtes dette som et lån. Forsikrede forpligter sig til at give forsikringsselskabet eller deres repræsentant fuldmagt til, at varetage forsikredes interesser overfor andet forsikringsselskab i relation til den skade, lånet vedrører, i det omfang, der er ydet forskud. Forsikrede må endvidere være indforstået med, at den erstatning, der udbetales fra forsikringsselskabet i første række går til tilbagebetaling af lånet. Såfremt den erstatning, der udbetales fra forsikringsselskabet, ikke er tilstrækkelig til at dække lånet, afskrives differencen. Såfremt forsikringsselskabet fejlagtigt har afvist at yde forskud og det senere viser sig, at forsikrede har fået udbetalt erstatning fra den forsikring, der blev påberåbt under servicegarantien, udbetaler forsikringsselskabet en erstatning på 10 % af den udbetalte erstatning, dog maximalt DKK 1.000,-. B. Rejsedokumenter begrænset til DKK 2.500,-, og vedrører de udgifter forsikrede pådrager sig under udlandsopholdet. Forsikringen dækker udgifter på rejsemålet til genanskaffelse af billetter, pas og kreditkort, såfremt disse bliver stjålet eller beskadiget. Forsikringen dækker desuden udgifter til nødvendig transport, tolk, gebyrer, foto, mv. Forsikringen dækker ikke glemte, tabte eller forlagte genstande, ligesom tab i forbindelse med misbrug af kreditkort ikke erstattes. Efter hjemkomst sendes beskrivelse af hændelsesforløb, original dokumentation for ekstraudgifter samt original politianmeldelse i tilfælde af tyveri/indbrud, til selskabet. C. Selvrisikodækning begrænset til hhv. DKK ,-. eller DKK ,-. Omfang: Leje af bil og MC Rammes forsikrede under rejsen af kaskoskade på lejet personbil eller MC dækkes den selvrisiko, der gælder under kaskoforsikringen for den aktuelle skade, dog maximalt DKK ,-.

7 Omfang: Privat bolig og bil Rammes forsikrede under rejsen af væsentlige ændringer i private eller erhvervsmæssige forhold, der af økonomiske årsager kræver øjenbliklige tilstedeværelse (f.eks. omfattende brand, oversvømmelse, indbrud eller konkurs), dækkes selvrisiko i forbindelse med skade på denne, dog maximalt DKK ,-. Omfang: Helbredsforsikring Rammes forsikrede under rejsen af en skade omfattet af forsikredes helbredsforsikring og efter hjemkomst har behov for yderligere behandling på sin private helbredsforsikring, dækkes selvrisiko på denne med maximalt DKK 2.000,-. Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående anmeldes til alarmcentralen for godkendelse og eventuel garantistillelse. Efter hjemkomsten sendes originale regninger til selskabet. D. Rejseafbrydelse ubegrænset. Forsikringen dækker rimelige ekstraudgifter (maximalt økonomiklasse på ordinært rutefly), for forsikrede og en medrejsende, hvis forsikrede hjemkaldes til Danmark på grund af: Dødsfald eller hospitalsindlæggelse som følge af et alvorligt ulykkestilfælde eller som følge af en akut alvorlig sygdom blandt følgende personer i Danmark: Forsikredes husstand, børn, svigerbørn, børnebørn, forældre, svigerforældre, bedsteforældre eller søskende. Brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller egen virksomhed, såfremt politirapport foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er påkrævet. Bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed begået af en medarbejder, såfremt politirapport foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er påkrævet. Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed. Der ydes ikke dækning for rejseafbrydelse såfremt denne alene vil kunne medføre et hjemkomsttidspunkt, der ligger mindre end 24 timer forud for den oprindeligt planlagte ankomst, eller at den person, der er årsag til rejseafbrydelsen vil være udskrevet fra hospitalet på hjemkomsttidspunktet. 4. Særlige bestemmelser Børn under 18 år, som rejser sammen med deres forældre, kan også foretage rejseafbrydelse, såfremt forældrene foretager rejseafbrydelse i henhold til pkt. 2. Det er en betingelse for forsikringsselskabets erstatningspligt, at forsikringsbegivenheden (årsagen til rejseafbrydelsen) er indtrådt efter forsikredes afrejse. Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående anmeldes til alarmcentralen, der afgør om hjemrejse kan foretages. Efter hjemkomst sendes de originale regninger for ekstra transportudgifter, lægeerklæring, dødsattest eller politianmeldelse til selskabet. Hvis forsikrede ønsker at genoptage rejsen, dækkes rimelige ekstra transportudgifter til returrejse. Det forudsættes dog, at der er mindst 15 dage tilbage af rejseperioden. Rejseperioden er det antal dage, som den planlagte rejse skulle have varet ifølge billetten/fakturaen. E. Tilkaldelse/ Sygeledsagelse ubegrænset.

8 Forsikringen dækker skadetilfælde omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring eller pkt R. Sygdom, hvor forsikrede: rammes af akut sygdom eller kommer til skade, og dette af forsikringsselskabets læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst 3 døgn, afgår ved døden eller, skal hjemtransporteres. I ovenstående tilfælde dækkes: Tilkaldtes nødvendige udgifter til transport fra bopælen ud til dig og retur til bopælen maksimalt økonomiklasse. Rejseforsikringen dækker ikke, hvis du skal hjemtransporteres inden for 3 døgn fra tilkaldtes udrejse fra bopælen, Sygeledsagernes nødvendige ekstraudgifter til hjemrejse til bopælen eller indhentning af fastlagt rejserute - maksimalt økonomiklasse når sygeledsagelsen er afsluttet enten ved udskrivelse fra hospital på opholdsstedet eller hjemkomst til bopæl/hospital i Danmark, Udgifter til transport maksimalt samme transportklasse som dig - dog ikke ambulancefly, i tilfælde hvor du skal transporteres til egnet behandlingssted eller hjemtransporteres, Rimelige ekstraudgifter til hotelophold, dog maksimalt DKK 1.000, pr. dag pr. person Rimelige ekstraudgifter til forplejning, dog maksimalt DKK 250,- pr. dag pr. person Ekstra transportudgifter i tilfælde af, at forsikrede skal overflyttes til egnet behandlingssted eller hjemtransporteres Ophold med forsikrede på sygehuset, dog maksimalt 1 person. Sygeledsagere, tilkaldte og børn under 18 år transporteres på samme klasse som forsikrede, dog ikke i de tilfælde, hvor transporten finder sted med ambulancefly. 3. Begrænsninger Forsikringen dækker for 2 personer i alt, uanset om både dækningen sygeledsagelse og tilkaldelse er blevet aktiveret. Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående anmeldes til alarmcentralen. Efter hjemkomst sendes de originale regninger for ekstraudgifter til selskabet. F. Akut tandbehandling Erstatningen under denne dækning kan maximalt. udgøre DKK 3.000,-. Forsikringen dækker uopsættelig akut tandbehandling på destinationen. /begrænsninger Forsikringen dækker ikke efter hjemkomst til Danmark, eller til at erstatte, udskifte eller reparere proteser. Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående anmeldes til alarmcentralen. Efter hjemkomst sendes de originale regninger for ekstraudgifter til selskabet. G. Fysioterapi Erstatningen under denne dækning kan maximalt udgøre DKK ,-. Forsikringen dækker op til 5 lægeordinerede behandlinger hos fysioterapeut, kiropraktor eller anden lignende behandling i forbindelse med akut sygdom/tilskadekomst under rejsen. 3. Begrænsninger Det er en betingelse for dækningen, at Den Offentlige Rejsesygesikring dækker i forbindelse med skadetilfælde i rejser indenfor EU og EØS området, og at pkt R. Sygdom dækker i forbindelse med skadetilfælde ved rejser udenfor EU og EØS området.

9 Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående anmeldes til alarmcentralen for godkendelse og eventuel garantistillelse. Efter hjemkomsten sendes originale regninger til selskabet. H. Bagageforsinkelse begrænset til DKK Forsikringen yder erstatning, hvis indskrevet bagage er forsinket mere end 5 timer i forhold til forsikredes ankomst til et bestemmelsessted uden for Danmark. Forsikringen dækker dokumenterede udgifter til nødvendige erstatningskøb med indtil DKK 500 pr. påbegyndt døgn. Erstatningen er maximalt DKK i alt pr begivenhed for hver enkelt forsikret person. Erstatningskøb der foretages efter at bagagen er blevet udleveret, er ikke omfattet af forsikringen. Dokumentation for forsinkelsen fra transportselskabet (PIR-rapport Property Irregularity Report), flybillet/billet, bagagebevis, købskvitteringer samt dokumentation for, hvornår bagagen er modtaget retur, sendes til selskabet. I. Transportforsinkelse begrænset til DKK 500,- eller DKK 2 000:-. Forsikringen yder erstatning med DKK 500,-, såfremt forsikredes udrejsetidspunkt fra Danmark, hjemkomsttidspunkt til Danmark eller tilslutningsrejse er forsinket med mere end 6 timer. Det er en betingelse for forsikringsselskabets erstatningspligt, at forsinkelsen skyldes klimatiske forhold eller mekaniske skader på transportmidlet. Det forudsættes, at rejsen foretages med det af rejsearrangøren planlagte transportmiddel, og at rejsearrangøren har fastlagt tidspunkterne mindst 24 timer før respektiv ud- og hjemrejse skal påbegyndes, og at eventuelle ændringer i disse tidspunkter er meddelt af rejsearrangøren med samme tidsfrist. Ved såvel ud- som hjemrejse er det en betingelse, at der er tale om forsinkelse af det transportmiddel, som skal bringe forsikrede direkte fra eller til Danmark. Såfremt hjemkomsten forsinkes så meget, at forsikrede mister sin planlagte tilslutningsrejse og denne ikke kan ombookes, kan forsikrede, i stedet for kontanterstatning, vælge at få dækket dokumenterede udgifter til alternative tilslutningsrejser, og hvis en sådan ikke er mulig samme dag, dækkes dokumenterede udgifter til logi og fortæring med maximalt DKK 2000,- i alt pr. begivenhed for hver enkelt forsikret person. Dokumentation fra transportselskabet på forsinkelsen og årsagen hertil tilsendes selskabet, bilagt original dokumentation for eventuelle ekstraudgifter. J. Privatansvar Forsikringen dækker ansvarsskader i udlandet med en fælles forsikringssum på DKK 5 mio. ved tingskade og personskade. Denne sum er højeste grænse for forsikringsselskabets hæftelse efter en forsikringsbegivenhed, selvom denne resulterer i flere skader, og ansvaret pålægges flere, uanset, om der er dækning på en eller flere policer hos forsikringsselskabet. Forsikringen dækker det erstatningsansvar, forsikrede pådrager sig under udlandsrejsen, i henhold til lovgivningen herfor i det pågældende land. Udmåling af erstatning følger det pågældende lands lovgivning. Herudover dækkes

10 omkostninger i forbindelse med afgørelse af erstatningsspørgsmål, når omkostningerne er afholdt efter aftale med forsikringsselskabet. Endvidere dækker forsikringen tilfælde, hvor den forsikrede pådrager sig erstatningsansvar for skade på inventar og bygningsdele i hotelværelse eller ferielejligheder, når det beskadigede har været i forsikredes varetægt. For denne dækning gælder dog en selvrisiko på DKK 500,- ved enhver skade. Forsikringen dækker ikke erstatningsansvar: i kontraktforhold, i erhvervs- eller arbejdsforhold, for skade på ting som forsikrede ejer, har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af, eller har i varetægt af anden grund, udover inventar og bygningsdele i hotelværelse eller ferielejlighed jf. pkt 2, for skade forvoldt af dyr, for skade som følge af, at forsikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom, for skade forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, camping- eller påhængsvogn, luftfartøj, søfartøjer, som er på eller over 5 meters længde med sejl eller motor, eller søfartøjer under 5 meters længde, hvis motorkraft overstiger 5 hk. Forsikringen dækker endvidere ikke bøder eller bodslignende krav. Ethvert skadetilfælde skal omgående anmeldes til alarmcentralen. En beskrivelse af hændelsesforløbet, navn og adresse på modparten og vidner, opgørelse over de dokumenterede krav fra skadelidte og eventuel politirapport sendes efterfølgende til selskabet. K. Retshjælp/Sikkerhedsstillelse i udlandet Forsikringen dækker retshjælp i udlandet med et maksimum på DKK Forsikringen dækker betaling af forsikredes advokatomkostninger, samt sikkerhedsstillelse i forbindelse med krav fra lokale myndigheder rejst mod sikrede, når disse omkostninger og krav er udsprunget af tvister, som er opstået under rejsen. Der kan højst stilles sikkerhed for DKK I det omfang forsikringsselskabet har ydet dækning, indtræder selskabet i enhver henseende i sikredes eventuelle krav om frigivelse af sikkerhedsstillelsen eller eventuelle krav mod andre forsikringer om dækning af advokatomkostninger. Sikkerhedsstillelsen betragtes som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales til forsikringsselskabet efter frigivelse eller pr. påkrav. Forsikringen dækker ikke ved tvister: mellem forsikrede og rejsebureauet eller rejsearrangøren, mellem forsikrede og forsikringsselskabet, i forbindelse med erhvervsudøvelse, i forbindelse med familie eller arveretslige spørgsmål, i forbindelse med straffesager. Forsikringen dækker endvidere ikke egentlige erstatninger, bøder eller bodslignende krav. 4. Selvrisiko Ved enhver skade under denne dækning gælder en selvrisiko på 10 % af de samlede omkostninger, dog min. DKK 2.500,-. Ethvert skadetilfælde skal omgående anmeldes til alarmcentralen.krav om retshjælpsdækning fremsættes af den advokat, der har påtaget sig sagen, og advokaten anmelder derefter forsikringsbegivenheden til selskabet.

11 L. Erstatningsrejse/tabte rejsedøgn begrænset til rejsens pris (dokumenteret udgifter til transport og ophold). Såfremt forsikrede, efter rejsens start bliver akut syg eller kommer til skade, og derved: hospitalsindlægges, ordineres sengeleje af behandlende læge, hjemtransporteres i rejseperioden ifølge lægeerklæring ikke kan udøve den aktivitet, som var rejsens primære formål, eller hjemkaldes, jf. pkt D. Rejseafbrydelse, og ikke benytter sig af returrejse, ydes erstatning med et beløb svarende til en dagsandel af rejsens pris, for de feriedage der bliver ødelagt som følge af ovenstående. Såfremt hændelsen medfører, at mere end halvdelen af ferien ødelægges jf. ovenstående, kan forsikrede, i stedet for dagserstatning, få erstatning for hele rejsens pris. 3. Persongrupper Der ydes udelukkende erstatning til en af nedennævnte persongrupper: Forældre, der rejser med egne hjemmeboende børn. Bliver et eller flere af familiens medlemmer berettiget til erstatning, jf. pkt. 2, dækker forsikringen ødelagt ferie for hele familien (forældre samt hjemmeboende børn under 18 år). Eller Forsikrede samt en rejseledsager, der er anført på samme billet som forsikrede, eller har købt rejsen, for at foretage den sammen med forsikrede. Er forsikrede berettiget til erstatning på baggrund af, at den primære aktivitet ikke kan udføres, udbetales der alene erstatning for skadelidte. Er forsikrede berettiget til erstatning på baggrund af rejseafbrydelse, dækkes alene for den/de, der vælger at afbryde rejsen og kun såfremt returrejse ikke benyttes. Det er et krav for dækning af erstatningsrejse og mistede feriedage, at de enkelte personer har købt en Gouda Rejseforsikring rejseforsikring, der indeholder dækning for erstatningsrejse/ tabte rejsedøgn. 4. Begrænsninger Der ydes maksimal en gang erstatning for ødelagt ferie pr. person pr. rejsedag. Den dag forsikrede, af behandlende læge, bliver ordineret sengeleje, hospitalsindlagt, hjemtransporteres, afbryder sin rejse, eller den første dag, hvor forsikrede ikke kan udøve den planlagte ferieaktivitet jf. pkt. 2, betragtes som karensdag, hvor forsikringen ikke erstatter ødelagt ferie, ligesom denne dag ikke indgår i beregningen af retten til en ny rejse. Der ydes ikke erstatning udover forsikringsperioden, ligesom perioden for en lægeordination tidligst regnes fra første lægebesøg, og alene kan ordineres af den lokale læge på feriestedet. 5. Særlige bestemmelser Det er en betingelse for erstatningen, at forsikrede fremskaffer en lægeerklæring fra den lokalt autoriserede behandlende læge. I tilfælde af, at erklæringen fra behandlende læge ikke direkte anviser sengeleje eller bekræfter, at forsikrede har været ude af stand til at udøve den planlagte ferieaktivitet jf. pkt. 2, vurderer forsikringsselskabets læge, på baggrund af diagnosen, om forsikrede, er berettiget til erstatning. Efter hjemkomst sendes lægeerklæring, dødsattest, billet/dokumentation for rejsens pris og varighed, samt dokumentation for den tegnede Gouda Rejseforsikring forsikring til selskabet. M. Forsinket fremmøde begrænset til DKK ,-.

12 Forsikringen dækker dokumenterede ekstraudgifter for forsikrede til at indhente den fastlagte rejserute, maximalt økonomiklasse på ordinært rutefly, hvis forsikrede, uforskyldt og uforudseeligt møder for sent op til offentligt eller et af rejsearrangøren arrangeret transportmiddel på ud- og hjemrejsen. Såfremt det ikke kan lade sig gøre at indhente den planlagte rejserute inden halvdelen af rejsens planlagte varighed, erstattes rejsens pris. Ved beregning af rejsens længde medregnes såvel afrejse som udrejsedag. Hvis forsikrede benytter privat transportmiddel frem til udrejsestedet fra Danmark, er det en betingelse, at et uheld har medført assistance fra et redningsselskab. Forsikringen dækker ikke: på udrejsen hvis rejsen og/eller forsikringen først er købt på afrejsedagen, i forbindelse med flyskift, hvor der ikke min. har været indlagt den officielle mindste transfertid, som er anført i tidstabellen, imellem planlagt ankomst og afgang. Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående meldes til alarmcentralen, der afgør om erstatning kan udbetales. Selskabet kan være behjælpeligt med at arrangere transport, ophold mv. N. Krisehjælp hhv. DKK eller ubegrænset. 2. Krisehjælp på stedet Forsikringssum ubegrænset. Dækningsomfang Forsikringen giver ret til kriseterapi, hvis forsikrede, under rejsen kommer ud for en af nedenstående hændelser og denne medfører en akut psykisk krise: Røveri, Overfald eller trusler, Ulykke, Brand, eksplosion eller indbrud, Trafikulykke. Samt ved større naturkatastrofer eller terroraktioner, der direkte involverer flere personer. Omfattede personer Dækningen omfatter de af forsikringen omfattede personer, som var til stede ved skadetilfældets opståen. Krisehjælpens omfang Forsikringsselskabet afgør, hvorvidt der skal iværksættes krisehjælp. Forsikringen omfatter kriseterapi på stedet, som afsluttes senest ved ankomst til Danmark. Kriseterapien ydes af forsikringsselskabets kriseteam. 3. Krisehjælp efter hjemkomst Forsikringssum begrænset til DKK Dækningsomfang Forsikringen dækker skadetilfælde, hvor du har været udsat for en naturkatastrofe, direkte og personlig terroraktion, krig/krigslignende tilstande eller livstruende epidemi i det område, hvor du befinder dig. Det er en betingelse for dækning, at din egen læge henviser dig til psykologisk behandling. Forsikringen dækker det antal konsultationer hos psykolog, som din egen læge har anvist dog maksimalt op til forsikringssummen. Behandlingen hos psykolog skal påbegyndes senest 4 uger efter hændelsen/skaden er sket og skal afsluttes senest 3 måneder efter første behandling. 4. Krisehjælp for pårørende Forsikringssum ubegrænset. Dækningsomfang Forsikringen dækker skadetilfælde, hvor flere skadelidte har været udsat for en

13 naturkatastrofe, terroraktion, krig/krigslignende tilstande eller livstruende epidemi, og hvor de pårørende ønsker krisehjælp. Forsikringsselskabet stiller et professionelt kriseberedskab til rådighed pr. telefon for pårørende til skadelidte. Hvis forsikringsselskabet læge vurderer at der er behov for krisehjælp ved personligt fremmøde i forbindelse med modtagelse af de skadelidte, dækker forsikringen de pårørendes rimelige transportomkostninger i Danmark. 5. Undtagelser Forsikringen dækker ikke ved skadelidtes indrejse i området efter lokale myndigheder, Udenrigsministeriet eller Statens Seruminstitut har frarådet indrejse eller anbefalet en hjemrejse/evakuering, i forbindelse med livstruende epidemier, hvor der findes en kendt vaccine mod sygdommen eller hvis området ved skadelidtes indrejse er anført på forsikringsselskabet krigsrisikoliste under krigszone. Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående anmeldes til alarmcentralen. Røveri, overfald, trusler, indbrud samt trafikulykker, skal anmeldes til nærmeste politi. Ved behov for kriseterapi kontaktes alarmcentralen, som vurderer behovet og træffer endelig beslutning vedrørende krisehjælp/udsendelse af kriseteam. O. Evakuering begrænset til DKK ,-/5.000,-. I tilfælde af, at der i det område, hvor forsikrede befinder sig, er overhængende fare for udbrud af krig eller krigslignende tilstand, større naturkatastrofer, terroraktioner eller epidemier og under forudsætning af, at det danske Udenrigsministerium anbefaler evakuering, dækker forsikringen: udgifter til evakuering under forudsætning af, at denne finder sted i henhold til Udenrigsministeriets anbefaling, tab eller beskadigelse af bagage, som forsikrede må efterlade i forbindelse med en evakuering, med op til DKK 5.000,-, dog ikke rede penge. Forsikringen dækker ikke: Ved indrejse i området, efter Udenrigsministeriet/Statens Seruminstitut har frarådet indrejse eller anbefalet en evakuering/hjemrejse. Hvis området ved indrejsen frarådes på Udenrigsministeriets hjemmeside eller I forbindelse med fare for livstruende epidemier hvor der findes en kendt vaccine mod sygdommen. Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående anmeldes til alarmcentralen, som kan være behjælpelig med at arrangere transport, ophold mv. P. Eftersøgning/Redning DKK pr. forsikrede dog maximalt. DKK pr. begivenhed. Forsikringen dækker eftersøgning i tilfælde af at: forsikrede hos politi eller anden offentlig myndighed har været meldt savnet i mindst 24 timer (et døgn), forsikrede inden for 120 timer (5 døgn) er blevet set, de lokale myndigheder stiller krav om betaling eller betalingsgaranti forinden en eftersøgning iværksættes. Samtlige kriterier nævnt ovenfor skal være opfyldt. Forsikringen dækker redning i tilfælde hvor, forsikredes opholdssted er fastlagt og de lokale myndigheder stiller krav om betaling eller betalings garanti, forinden redningsaktion iværksættes.

14 3. Hvilke udgifter dækker forsikringen Eftersøgning: Rejseforsikringen dækker nødvendige udgifter til eftersøgning af forsikrede i op til 14 dage og inden for en radius af 50 km. fra det sted, forsikrede sidst er blevet set. Redning: Rejseforsikringen dækker nødvendige udgifter til redning/afhentning af forsikrede. 4. Undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter til eftersøgning eller redning i forbindelse med kidnapning eller kapring, som forsikringsselskabet ikke ville have haft, hvis selskabet havde formidlet en eftersøgning eller redning, i tilfælde af at offentlige myndigheder dækker sådanne udgifter for uforsikrede personer Enhver situation, der kan give anledning til eftersøgning eller redningsaktion skal omgående anmeldes til alarmcentralen. Det er en betingelse for forsikringsselskabets erstatningspligt at forsikrede giver adgang til alle informationer, der kan belyse sagen. Q. Lægelig fejlbehandling begrænset til DKK ,-. Forsikringen dækker erstatning ved lægelig fejlbehandling under hospitalsindlæggelse eller ambulant behandling. Erstatningsansvaret fastlægges efter Lov om Patientforsikring 2-8 og erstatningens størrelse efter Lov om Erstatningsansvar. Ved krav om erstatning indsendes fuld journalkopi fra behandlingssted i udlandet samt fra læge/hospital i Danmark til selskabet. R. Sygdom (udenfor EU/ EØS) ubegrænset. I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst opstået på rejsen, dækker forsikringen rimelige og nødvendige udgifter til: behandling af autoriseret læge, lægeordineret ophold på hospital efter normale takster for semiprivate (tosengsstue) eller intensivafdeling, lægeordineret medicin, ambulancetransport til og fra behandlingsstedet, sygetransport til nærmest egnede behandlingssted efter beslutning fra forsikringsselskabets læge, behandling af et ufødt eller for tidligt født barn til og med uge 34. telefonopkald, transport, læsestof m.v. med maximalt DKK 500:- i tilfælde, hvor forsikrede er hospitalsindlagt mindst 24 timer, en eventuel forlængelse af rejseforsikringen i tilfælde, hvor forsikredes hjemkomst forsinkes ud over forsikringsperioden, indtil hjemrejse ud fra en lægelig vurdering kan finde sted, hotelophold samt fortæring efter godkendelse fra alarmcentralen, dersom behandling, der ellers vil kræve hospitalsindlæggelse, herved kan foregå ambulant, hotelophold samt fortæring efter godkendelse fra alarmcentralen, efter endt hospitalsindlæggelse og indtil hjemrejse eller hjemtransport kan finde sted, hotelophold samt fortæring, indhentning af fastlagt rejserute eller hjemrejse som følge af, at den planlagte rejserute ikke kan gennemføres af lægelige årsager, og såfremt forsikrede ikke er blevet hjemtransporteret, og telefonopkald til alarmcentralen.

15 Forsikringen dækker ikke udgifter til: behandling af et før afrejsen kendt behandlingsbehov, behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, hvis forsikrede: - ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selv om forsikrede burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret, - er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling, - er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling, - er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de sidste 2 måneder eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg. kontrol og behandling, herunder medicin til at holde en kronisk eller eksisterende sygdom stabil og velreguleret, behandling af AIDS diagnosticerede patienter, uanset årsagen til behandlingen, fødsel eller behandling af sygdom som følge af svangerskab efter uge 34 abortus provocatus, at erstatte, udskifte eller reparere tandproteser, briller, kontaktlinser eller høreapparater, rekreation eller kurophold, behandling eller ophold efter hjemkomst til Danmark, fortsat behandling eller ophold, såfremt forsikrede nægter at lade sig hjemtransportere, når forsikringsselskabets læge har besluttet, at hjemtransport kan finde sted, behandling og ophold i udlandet, når forsikringsselskabets læge har besluttet, at behandling kan afvente hjemkomst til Danmark, sygetransport som følge af forsikredes frygt for smittefare, plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer eller følger heraf, med mindre indgrebet er en følge af akut tilskadekomst, der kræver hospitalsbehandling på rejsen, hjemtransport arrangeret af forsikrede, som forsikringsselskabet ikke ville have haft, hvis selskabet havde formidlet hjemtransporten, behandling, hjemtransport m.v. som følge af, at forsikrede ikke følger behandlende læges og/eller forsikringsselskabets læges anvisninger Det er en betingelse for forsikringsselskabets erstatningspligt, at forsikrede fra behandlende læge på stedet fremskaffer lægeerklæring indeholdende diagnose, samt at forsikrede på anmodning giver forsikringsselskabets læge adgang til alle relevante sygejournaler. Forsikrede har pligt til at give forsikringsselskabet alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse og levere relevante dokumenter, herunder sygejournaler, lægeerklæringer, originaldokumenter m.v. samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab. Akut sygdom eller tilskadekomst: I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst kan forsikrede altid kontakte alarmcentralen, som kan betale eller formidle betaling for dækningsberettiget lægebehandling, medicin etc. Hospitalsophold: Ved hospitalsophold, der formodes at vare over 3 dage, skal anmeldelse ske til alarmcentralen, straks efter indlæggelsen (dokumenterede udgifter hertil refunderes over forsikringen). Ved dødsfald: Ved dødsfald skal alarmcentralen straks underrettes (dokumenterede udgifter hertil refunderes over forsikringen). S. Hjemtransport ubegrænset. 2. Dækningens omfang I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst, opstået på rejsen og som er omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring eller pkt. R. Sygdom dækker forsikringen rimelige og nødvendige udgifter til:

16 forsikredes hjemtransport til Danmark, når forsikringsselskabets læge skønner dette nødvendigt og forsvarligt, transport til andet egnet behandlingssted, hjemtransport ved dødsfald inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger, f.eks. balsamering og zinkkiste eller udgifter til kremering og/eller begravelse på stedet efter de pårørendes ønske. Der erstattes maximalt med et beløb svarende til, hvad en hjemtransport af afdøde ville koste. Forsikringsselskabet kan kræve, at afdøde hjemtransporteres bl.a. med henblik på obduktion (gælder ved rejser uden for EU), hjemrejse af medrejsende børn under 18 årtilhørende husstanden, dersom begge forældre/alle rejseledsagere bliver hjemtransporteret på grund af sygdom, tilskadekomst eller død, indhentning af fastlagt rejserute efter endt behandling til det sted, hvor forsikrede i henhold til den planlagte rejserute skulle befinde sig, hjemrejse i de tilfælde hvor planmæssig hjemrejse er overskredet eller rejseforløb ikke kan genoptages af medicinske årsager, telefonopkald til alarmcentralen. Forsikringen dækker ikke udgifter til: hjemtransport som følge af forsikredes frygt for smittefare, ny udrejse eller indhentning af rejserute efter hjemkomst til Danmark. 4. Transport på selskabets regning Formidles transporten ikke af alarmcentralen dækkes maximalt med det beløb, der svarer til de udgifter, alarmcentralen ville have haft, hvis alarmcentralen havde forestået transporten eller hjemrejsen. Det er endvidere en betingelse, at transporten medicinsk set var nødvendig og forsvarlig. Forsikrede har pligt til at give forsikringsselskabet alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse og levere relevante dokumenter, herunder sygejournaler, lægeerklæringer, originale regninger m.v. samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab. Hjemtransport: Ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst, hvor hjemtransport kan blive aktuel, skal alarmcentralen straks underrettes. Selskabets læge vil sammen med den behandlende læge/hospitalet træffe afgørelse om eventuel hjemtransport, herunder hvornår og hvordan. Ved dødsfald: Ved dødsfald skal alarmcentralen straks underrettes. Alarmcentralen vil sørge for det videre fornødne. T. Hjemtransport af bil ubegrænset. Forsikringen dækker hvis du og samtlige passagerer i bilen får afbrudt rejsen som følge af en dækningsberettiget hjemkaldelse under punkt D. Rejseafbrydelse. Forsikringen dækker nødvendige udgifter til hjemtransport af bilen. U. Medicinsk Hotline ubegrænset. Forsikringen dækker opkald til alarmcentralen 24 timer i døgnet. Forsikringstagerne kan ringe og få svar på spørgsmål, der relaterer sig til skade/sygdom på rejsen. Rejseforsikringen dækker ikke udgifter til telefon eller lignende ved henvendelser til den medicinske hotline.

17 V. Overfald : ubegrænset Det beløb, som en skadevolder efter dansk retspraksis ville blive dømt til at betale i henhold til Lov om erstatningsansvar for en personskade opstået under tilsvarende omstændigheder i Danmark. 10 konsultationer af en times varighed hos en psykolog, enten på opholdsstedet eller i Danmark. Det er en betingelse for udbetaling af erstatning, at du er i live ved udbetalingen Rejseforsikringen dækker ikke tingskader og overfald som tilføjes af din rejseledsager (en person som er indtegnet på samme billet eller deltagerbevis som dig eller som har købt rejsen for at foretage denne sammen med dig) Det er en betingelse for forsikringsselskabets erstatningspligt, at overfaldet hurtigst muligt anmeldes til det lokale politi og at politirapport udfærdiges og sendes til forsikringsselskabets i original stand at du konsulterer en lokal læge /hospital umiddelbart efter overfaldet samt at du indhenter lægeerklæring og sender den til forsikringsselskabet i original stand. Forsikringsselskabet er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver læge, der behandler eller har behandlet dig samt til at lade dig undersøge af en af forsikringsselskabets valgt læge. W. Bagage begrænset til DKK ,-. Forsikringen dækker de genstande forsikrede medtager på rejsen eller anskaffer sig på opholdsstedet i tilfælde af tyveri, brand, lynnedslag, eksplosion, eller vandskade (pludselig udstrømning af vand/væske fra beholder over 20 liter). Derudover dækkes bortkomst og beskadigelse af indskrevet bagage. Rede penge, værdipapirer og rejsechecks dækkes med op til DKK 2.000,- og kun i tilfælde af tyveri, hvor genstandene bæres af eller på forsikrede og hvor denne bemærker det i gerningsøjeblikket. Forsikringen omfatter ikke: billetter, pas, og kreditkort, idet disse er omfattet af pkt B. Rejsedokumenter, genstande, der bruges i erhvervsmæssigt øjemed eller forsendes særskilt uafhængig af forsikredes rejse, kontaktlinser eller proteser, motor- og påhængskøretøjer, både, windsurfere, samt tilbehør til disse, Pc er og mobiltelefoner. Endvidere dækker forsikringen ikke: glemte, tabte eller forlagte genstande, slitage eller gradvis forringelse, ridser, skrammer, samt ramponering af kufferter eller anden emballage, hvis brugsværdien i al væsentlighed er uforandret, tyveri af genstande, der er uden effektivt opsyn, tyveri fra hotelværelse, ferielejlighed, kahyt eller motorkøretøj, hvor der ikke er synlige tegn på opbrud, skade forårsaget af væske/mad nedpakket i bagagen. 4. Erstatningsberegning Erstatning opgøres i henhold til følgende regler: Genstande, der er købt som nye og som maksimalt er 2 år gamle erstattes med nyværdi, Genstande, der er mere end 2 år gamle erstattes med fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder, Forsikringsselskabet kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb, der svarer til reparationsudgiften eller genstandens værdiforringelse,

18 Forsikringsselskabet er berettiget, men ikke forpligtet, til at erstatte in natura, Bagage anses først for bortkommet, når der er gået 30 dage efter at bortkomsten er anmeldt til transportselskabet. Film-, video-, båndoptagelser, manuskripter, tegninger og lign. dækkes med værdien af råmaterialet. Erstatning ydes kun, hvis det kan dokumenteres eller sandsynliggøres, at forsikrede har haft de stjålne eller beskadigede ting i besiddelse. Herudover skal tingenes alder og genanskaffelsespris kunne dokumenteres eller sandsynliggøres. Hvis forsikrede ikke kan dokumentere eller sandsynliggøre sit krav, forbeholder selskabet sig ret til at afvise erstatningskravet eller skønsmæssigt fastsætte erstatningen. Dokumentation i form af anmeldelse til politi eller transportselskab og dokumentation for alder og værdi af de stjålne/beskadigede ting sendes til selskabet. X. Sportsudstyr begrænset til DKK 5.000,-. Såfremt du ikke kan anvende dit sportsudstyr som planlagt, pga. bagageforsinkelse, og forsinkelsen overstiger 5 timer, kan du få erstatning for udgifter på rejsen for leje af ligeværdigt sportsudstyr. Erstatningsbeløbet udgør maximalt kr. Udgifter til leje af udstyr, efter at sportsudstyret er kommet frem til bestemmelsesstedet, er ikke dækket af forsikringen. Dokumentation for forsinkelsen fra transportselskabet (PIR-rapport Property Irregularity Report), samt originale kvittering for leje af sportsudstyr sendes til selskabet. Y. Ulykke begrænset til DKK ,- for henholdsvis død og invaliditet. Forsikringen yder erstatning ved ulykkestilfælde, som direkte og uden medvirken af sygdom forårsager den forsikredes død eller medfører en varig invaliditet. Ved ulykkestilfælde forstås: En pludselig og udefrakommende påvirkning af legemet, som har påviselig beskadigelse af dette til følge, og som sker tilfældigt og uafhængigt af forsikredes vilje. Undtaget fra forsikringen er: enhver sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde, ulykkestilfælde, der skyldes sygdom, forværring af ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom, følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er omfattet af forsikringen. hvis forsikrede er fyldt 70 år på skadestidspunktet, dækker forsikringen med halvdelen af de gældende forsikringssummer. Ulykkesdækningen ophører ved forsikredes fyldte 75. år 4. Erstatning ved død Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til den forsikredes død inden for et år efter ulykkestilfældet, udbetales den forsikringssum, der er fastsat for dødsfald. Er der i anledning af samme ulykkestilfælde udbetalt erstatning for varigt mén, fratrækkes dette beløb i forsikringssummen

19 ved død. Med mindre andet skriftligt er meddelt selskabet, udbetales forsikringssummen til afdødes nærmeste pårørende som defineret i forsikringsaftalelovens 105, d.v.s. til den efterladte ægtefælle eller registrerede partner, eller hvis afdøde er ugift, separeret, fraskilt, enke eller enkemand, til afdødes livsarvinger, eller hvis hverken ægtefælle, registreret partner eller livsarvinger efterlades, til afdødes arvinger i henhold til testamente eller efter arveloven. Forsikrede kan træffe anden bestemmelse, men dette skal meddeles forsikringsselskabet skriftligt og bekræftes over for forsikrede. Efterlades hverken arvinger eller særligt begunstigede, sker ingen udbetaling. Forsikringssummer Hvis forsikrede ikke har ægtefælle/samlever eller børn, er forsikringssummen ved død begrænset til DKK ,-. For personer under 18 år udbetales der ved død DKK ,- til den eller de personer, der har forældremyndigheden over det pågældende barn. 5. Erstatning ved invaliditet Hvis et ulykkestilfælde har medført en invaliditetsgrad på mindst 5 %, udbetales en invaliditetserstatning. Erstatningen fastsættes, så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes, dog senest 3 år efter ulykkestilfældet. Invaliditetsgraden fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel på grundlag af skadens medicinske art og omfang. Fastsættelsen sker uden hensyntagen til forsikredes erhverv. Erstatningen udgør den til méngraden svarende procent af den på ulykkestidspunktet gældende forsikringssum. Invaliditetsgraden for tab af flere legemsdele kan sammenlagt ikke overstige 100 %. En bestående invaliditet giver ikke ret til erstatning og kan ikke bevirke, at erstatningen ansættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. Invaliditetsgradens størrelse skal, hvis forsikrede eller selskabet forlanger det, fastsættes endeligt af Arbejdsskadestyrelsen, hvis afgørelse er bindende for begge parter. Omkostningerne herved bæres med halvdelen til hver part. Forsikringssummer Er den forsikrede blind, døv eller har den forsikrede forud en invaliditetsgrad på 2/3 eller derover, dækker forsikringen med halvdelen af den gældende forsikringssum. 6. Tandbehandling Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til forsikredes tandbehandling efter ulykkestilfældet, og i det omfang udgifterne ikke refunderes fra anden side. Behandlingen, herunder den udgift der vil være forbundet hermed, skal godkendes af selskabet inden behandlingen begynder. Undtaget herfra er dog akutte nødbehandlinger. Forsikringen dækker ikke udgifter til tandbehandling, der er foretaget mere end 5 år efter ulykkestilfældet. Er ulykkestilfældet sket inden den forsikrede fyldte 18 år, dækker forsikringen dog udgifter til tandbehandling, der foretages indtil forsikrede fylder 22 år. Var tandens/tændernes tilstand forringet inden ulykkestilfældet (f.eks. som følge af genopbygning, rodbehandling, slid, fæstetab eller paradentose), kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde. Forsikringen dækker ikke tandskader, der opstår ved tygning. 7. Briller Såfremt et ulykkestilfælde ændrer synet, således at forsikrede skal bruge briller eller have nye briller, dækkes rimelige udgifter til briller. Dødsfald skal omgående anmeldes til alarmcentralen og en læge skal tilkaldes for at konstatere dødsårsagen. Andre skadetilfælde skal omgående anmeldes til alarmcentralen. Dokumentation fra den lokale autoriserede behandlende læge/tandlæge sendes til selskabet. Definitioner 1 måned Forsikringen dækker rejser i op til 1 måned: Hvis en sikret f.eks. rejser ud den 16. er sikrede dækket af forsikringen til og med den 15. i den efterfølgende måned. Akut syg/sygdom

20 Ved akut syg/sygdom forstås en sygdom, der opstår pludseligt i forsikringsperioden. Det er en betingelse, at der ikke har været sygdomssymptomer før forsikringen er trådt ikraft. Akut tandbehandling Ved akut tandbehandling forstås en behandling, som er nødvendig at foretage med det samme, for at lindre smerte. Specielbehandling, kroner, proteser og lignende kan kun udføres efter særlig aftale med selskabet. Alarmcentralen Ved Alarmcentralen forstås Gouda Alarm Sejrøgade 7 DK-2100 København Ø Tlf.: Bagage Ved bagage forstås ejendele, som forsikrede har med sig på rejsen som håndbagage eller indskrevet bagage. Både ejendele, som forsikrede har medtaget hjemmefra, købt og fået på rejsen er omfattet. Den offentlige rejsesygesikring SOS International administrerer den offentlige rejsesygesikring på vegne af den offentlige sygesikring dvs. Danske Regioner. Bliver du akut syg, eller kommer du til skade på ferie- eller studierejse indenfor EU/EØS området (eksklusiv studieophold), dækker den offentlige rejsesygesikring (Sundhedskortet) - i den første måned - som udgangspunkt udgifter til behandling på opholdsstedet. Hvis du er dækket af den offentlige rejsesygesikring og får en akut skade på din ferie- eller studierejse, skal du derfor kontakte SOS International på det telefonnummer, der står bag på dit sundhedskort. Den Offentlige Rejsesygesikrings område Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, Kanariske Øer, Kanaløerne, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Monaco, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. Ekstraudgifter Ved ekstraudgifter forstås udgifter, forsikrede udelukkende får som følge af et skadetilfælde, der er dækningsberettiget. Skulle udgifterne have været afholdt uanset skadetilfældets indtræden, er der ikke tale om ekstraudgifter. Forsikringsselskabet Gouda Rejseforsikring Sejrøgade 7 DK-2100 København Ø Tlf.: Fax: CVR-nr.: Filial af: Goudse Schade-verzekeringen N.V. Gouda, Holland, reg.nr.: Hjemrejse Ved hjemrejse forstås en rejse tilbage til Danmark, hvor du kan rejse som rask på maksimalt samme klasse, som den oprindelige hjemrejse. Hjemtransport Ved hjemtransport forstås lægeordineret transport fra skadeslandet til Danmark. Hjemtransport foretages enten ved ambulancefly eller alm. rute- eller charter fly efter forsikringsselskabets læges vurdering. Husstand Ved husstand forstås personer, der er gift med henholdsvis lever i et fast parforhold med forsikringstageren samt hjemmeboende børn, for så vidt de pågældende personer er tilmeldt Folkeregisteret på samme helårsadresse som forsikringstageren. Plejebørn samt papbørn, der bor hos forsikringstageren er endvidere omfattet. Indskrevet Bagage Ved indskrevet bagage forstås, bagage indleveret i flyselskabets varetægt.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT Gouda Rejseforsikring Dette er de fuldstændige betingelser for den Gouda Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden)

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden) Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne omfatter produkterne plus, total og tillæg for hjemtransport. På din billet/faktura

Læs mere

Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL

Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL Rejs med den riktige forsikring PLUS & TOTAL Fuldstændige betingelser Europ Assistance Rejseforsikring Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit

Læs mere

Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra.

Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra. Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra. (185DK00200) På din billet/faktura vil det fremgå hvilket produkt

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1.

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1 Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. 1. Hjælp på stedet 2. Rejsedokumenter 3. Selvrisikodækning

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Definitionerne Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) Rejseforsikring Total 1.1 Omfang rejse. Indledende bestemmelser.

Definitionerne Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) Rejseforsikring Total 1.1 Omfang rejse. Indledende bestemmelser. Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) På din billet/faktura vil det fremgå hvilket produkt

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

Reseförsäkring PLUS. Rejseforsikring

Reseförsäkring PLUS. Rejseforsikring Rejseforsikring Reseförsäkring PLUS En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder og være sammen med familie og venner. Desværre kan der ske ting som forstyrrer roen

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder. premier. Premie Day 1 Rest

En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder. premier. Premie Day 1 Rest rejseforsikring En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder og være sammen med familie og venner. En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr : 62940514 Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

SENIORREJSEFORSIKRING

SENIORREJSEFORSIKRING SENIORREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 761 Til rejser i hele verden for rejsende, der er fyldt 70 år Forhåndstilsagn er en forudsætning for dækning Denne forsikring dækker kun, når du har fået

Læs mere

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER Side 1 af 7 1. Hjælp på stedet 2. Rejsestartsforsikring ved udrejse 3. Forsikring af bagage og ejendele 4. Bagageforsinkelse 5. Rejsedokumenter 6. Selvrisikodækning 7. Rejseafbrydelse 8. Privatansvarsforsikring

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 811 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER 1 Indledende betingelser Hvem kan købe rejseforsikringen? Rejseforsikringen kan tegnes af ferie- og studierejsende, som rejser med Lisa Sprogrejser. Rejsende kan

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske ERV Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216302 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse Del 1 Hvem,

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX Business Erhvervsrejseforsikring Betingelser nr. 770 Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 770 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Indledende bestemmelser

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 812 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING I EUROPA INKL. AFBESTILLING FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST

ÅRSREJSEFORSIKRING I EUROPA INKL. AFBESTILLING FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST ÅRSREJSEFORSIKRING I EUROPA INKL. AFBESTILLING FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST Ring 24 timer i døgnet til vores AlarmCentral: +45 70 10 90 30 eller kontakt

Læs mere

UNGDOMSREJSEFORSIKRING

UNGDOMSREJSEFORSIKRING UNGDOMSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 741 Til rejser i hele verden For rejsende under 35 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER

Læs mere

REJSEFORSIKRING PREMIER DK (DKK)

REJSEFORSIKRING PREMIER DK (DKK) REJSEFORSIKRING Du får blandt andet: Alarmservice døgnet rundt, rejsestartsforsikring, dækning af selvrisiko, erstatning for forsinket hjemrejse, erstatning for tabte feriedage, forsikring af bagage og

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

01-2007-ÅRS Side 1 af 10

01-2007-ÅRS Side 1 af 10 Årsrejseforsikring Tilvalg til Familiens Basisforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede?...2 2. Hvad gælder dækningen?...2 2.1 Er der valgt Europadækning...2 2.2 Er der valgt Verdensdækning....2

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Forsikringsbetingelser nr. 59 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 01.04.07 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDENDE

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 DK 1790 Copenhagen V CVR No. : 62940514 Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Phone: +45 33 25 25 25 www.erv.dk Kapitel 1 Indledende betingelser Hvem

Læs mere

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning Verdensrejsedækningen Verdensrejsedækning For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1 Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds,

Læs mere

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds, som er anført i Indbodækningen

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825

ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825 ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt Rejseforsikring 100% tryghed året rundt 100% tryghed med Gouda rejseforsikring Med en Gouda Rejseforsikring får du 100% tryghed, når du rejser på korte eller længere rejser. Bliver du syg på din rejse,

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING MV.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om det gule sundhedskort...

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse Verden Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 200 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ÅRSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 721 Til ferierejser i Europa af maksimalt 1 måneds varighed For rejsende, der er dækket af det gule kort Denne forsikring er en tillægsforsikring til rejsende

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om det gule sundhedskort

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-13 Ferierejseforsikringen er et tillæg til Trygds familieforsikring, og det fremgår af policen om ferierejseforsikring er tegnet.

Læs mere

Skole- og ungdomsrejseforsikring

Skole- og ungdomsrejseforsikring Skole- og ungdomsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 808 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 III. Forsikringsbetingelser 6 1. Sygdom 6 2. Hjemtransport 7

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie Feriedækning Verden Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie FERIEDÆKNING VERDEN Årsaftale for virksomheder FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 810-FERIE I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1.

Læs mere

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015 Rejseforsikring Betingelser Rejseforsikring MasterCard Gold Nr. 5015 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Rejseperiode...

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om sundhedskort og udrejsested...

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1

ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1 ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1 VIGTIGT! Hvis du rejser uden for Europa eller rejser mere end 1 måned i Europa eller lande som ikke er omfattede af Sundhedskortet. Hvis du har en kronisk sygdom En

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565 Rejseforsikring Forsikringsbetingelser 565 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Limpopo/Diana -kunde 3 Afsnit A: forsikringssummer for rejser i EU/EØS 4 Afsnit B: forsikringssummer for rejser i

Læs mere