Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol Mødedato: 08. november 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Viggo Stidsen gik kl november

2 Indholdsfortegnelse 1. Sager til orientering 1 2. Organisering af Specialtandplejen i Tønder Kommune 2 3. Tilrettelæggelse af børne- & ungdomstandplejen pr. 1/ Tildelingsfaktorer dagplejen Tildelingsfaktorer daginstitutioner mv Tildelingsfaktorer til skoler, specialklasser og SFO Forslag til Vedtægt for styring af Tønder Kommunes skolevæsen Ekstraordinære tilskud til efterskoleophold. 15 Bilagsliste november

3 1. Sager til orientering Journalnummer A50 / VCH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: 1. Besøg på Produktionshøjskolen i Gasse. Mødet starter her kl Orientering ved formanden. 3. Orientering ved forvaltningschefen. 4. Orientering ved fagcheferne. Indstilling: Børn og Skoleforvaltningen indstiller, at punkterne drøftes / tages til efterretning. Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 08. november 2006 Ad. 3. Mødeplan for 2007 fastsættes som foreslået på dok Orienteret om henvendelse fra Jejsing skolebestyrelse. Forvaltningen udarbejder svar. Ad. 4. Dagtilbudschef orienterede om ansøgninger til KID (Kvalitet i Dagtilbud). Børn og Ungechefen orienterede om ansættelse af Familieplejekonsulenter, samt om hybelprojektet. Der er en ansøgning inde ved ministeriet om midler til Børn af misbrugere. 08. november

4 2. Organisering af Specialtandplejen i Tønder Kommune Journalnummer / bk SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Overtandlæge Keld Østergård deltager i punktet fra kl I sektorarbejdsgrupperapporten blev det anbefalet, at Tønder Kommune selv udfører hovedparten af de behandlinger, der henhører under specialtandplejen, og der er bestilt 10 pladser hos regionen til betjening af de vanskeligste sager. Efter en konkret gennemgang af de nuværende patienter i målgruppen, viser det sig, at vi selv kan servicere omkring 37 patienter, og at ca. 25 patienter skal tilbydes specialtandpleje via Regionen. Økonomi/personaleforhold: Udgifterne følges tæt på området i 2007, med henblik på at vurdere om der bliver behov for tillægsbevilling i form af den del af DUT- midlerne der er tilgået kommunen til løsning af opgaven. Bilag: Notat vedr. specialtandplejen ( ) Indstilling: - Tandplejen vurderer, hvor mange af de nuværende amtspatienter, som kan hjemtages til behandling i den specialiserede omsorgstandplejeenhed (patienter, som kan behandles uden helnarkose og patienter som kun undtagelsesvis skal behandles i helnarkose). Dette sker ved en konkret journalgennemgang af de nuværende amtspatienter. - Den ansvarlige for den specialiserede omsorgstandplejeenhed får til opgave at visitere de fremtidige patienter, som tilmeldes specialtandplejen med henblik på at vurdere, om behandlingen skal foregå i børne- og ungdomstandplejen den specialiserede omsorgstandpleje voksentandplejen eller henvises til regionens tilbud under specialtandplejen. Derved er der bedre mulighed for at styre området budgetmæssigt. - Den forebyggende tandpleje for målgruppen varetages af den kommunale tandpleje (den specialiserede omsorgstandplejeenhed) - Udgifterne følges i 2007 med henblik på eventuel ansøgning om tillægsbevilling i form af kommunens andel af DUT-midlerne - Økonomien i ordningen vurderes i forbindelse med budgetlægningen for 2008 med henblik på en eventuel justering af budgettet i specialtandplejen. - Indstillingen videresendes til underudvalg Økonomi til orientering. 08. november

5 Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 08. november 2006 Indstillingen godkendt. Forvaltningen orienterer handicaprådet. 08. november

6 3. Tilrettelæggelse af børne- & ungdomstandplejen pr. 1/ Journalnummer / BK SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Børn og unge fra 0 16 år. Det er kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om, hvordan den kommunale børne- og ungdomstandpleje tilrettelægges. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilrettelægge sin børne- og ungdomstandpleje således, at kommunen både anvender offentlige klinikker og praktiserende tandlæger. I Rapport i forbindelse med rapportering på Tandplejeområdet er det anbefalet at: Det geografiske Løgumkloster område betjenes også fremover ved privat udbyder; udlicitering sker med klausul om oprettelse af lokal klinik. Anbefalingen er godkendt af sammenlægningsudvalget, og behandlingsaftaler med alle praktiserende tandlæger, som har en behandlingsaftale vedr. børne- og ungdomstandpleje med Løgumkloster kommune, er opsagt med virkning fra den 1. januar 2007 undtagen aftalen med Tandlægehuset i Løgumkloster, Markledgade 7, 6240 Løgumkloster. Den fremtidige organisering af den vederlagsfri børne- og ungdomstandplejen i NTK vil således bestå af de nuværende offentlige klinikker i Bredebro, Højer, Nr. Rangstrup, Skærbæk og Tønder samt den privat udbyder, Tandlægehuset i Løgumkloster. I den forbindelse kan det oplyses, at der ifølge juridisk vurdering, foretaget dels her, dels i andre kommuner som er i samme situation som NTK, ikke er udbudspligt (kildehenvisning: EU s udbudsdirektiver, Jurist- og Økonomforbundets forlag, ISBN ). Det anbefales, at Tandlægehuset i Løgumkloster fortsat honoreres efter BUToverenskomsten i stedet for gennem en fast pris pr. barn i behandling. Det er vurderingen på nuværende tidspunkt, at dette vil være den billigste løsning, idet Tandlægehuset i Løgumkloster i tilfælde af valg af fast pris model skal tage højde for uforudsete forhold, hvilket alt andet lige vil få indflydelse på prisen pr. barn. Der er desuden ikke er tale om en normal konkurrencesituation, hvor flere udbydere er parat til at byde på opgaven, idet Tandlægehuset i forvejen er eneste praktiserende tandlæge i lokalområdet. BUT-overenskomsten kan i øvrigt altid opsiges med et varsel på 7 måneder, hvis kommunen på et senere tidspunkt ønsker en fast pris aftale. Ydelseshonorering efter BUT-overenskomsten medfører, at budgetlægning i forhold til de børn som behandles i Tandlægehuset bliver usikker, ligesom administrationen (regningsbetaling m.m.) kræver flere ressourcer end i fast pris modellen. Af den kommunale tandplejes organisationsplan fremgår, at tandplejen i NTK organiseres i 3 distrikter, Nord, Midt og Syd. Den private udbyder i Løgumkloster bliver således at betragte som en distriktsklinik i distrikt Midt. 08. november

7 Børn er fra fødslen således automatisk tilknyttet den distriktsklinik, som barnet tilhører. For tandlægehuset i Løgumkloster gælder, at børn født i de skoledistrikter, som før 1. januar 2007 udgør Løgumkloster kommune automatisk tilknyttes denne klinik. Samme fremgangsmåde gælder for de øvrige distriktsklinikker, som alle er kommunale klinikker. Børn, som af den ene eller anden grund ønsker at blive behandlet på en anden klinik end den barnet automatisk er tilknyttet, kan vederlagsfrit vælge at blive behandlet på en anden af NTK distriktsklinikker. Der er således tale om valgfrihed mellem de tilbud kommunen vederlagsfrit stiller til rådighed. Når børn under 16 år vælger et andet behandlingstilbud end det kommunen stiller vederlagsfrit til rådighed (en anden kommunes offentlige tandklinik eller praktiserende tandlæger) bliver der tale om egenbetaling jævnfør bekendtgørelsen (frit valgs ordningen). Kørsel til tandlæge. Der har eksisteret forskellige kørselsordninger i de seks kommuner. Det anbefales, at der som hovedregel ikke ydes tilskud til transport. De eksisterende budgetbeløb, som tidligere er anvendt til kørsel til tandlæge ( taxaordninger m.m.), anvendes til kørsel til tandlæge i særlige tilfælde ud fra en konkret vurdering. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal være en generel kørselsordning for visse aldersgrupper i hele NTK, skal man være opmærksom på, at der ikke er afsat budgetbeløb til dette. Tandpleje for unge på 16 og 17 år. Uanset hvordan kommunen har besluttet at tilrettelægge ungdomstandplejen foreligger der for unge på 16 og 17 år særlige regler. Unge på 16 og 17 år kan vælge at modtage det vederlagsfri kommunale tandplejetilbud hos praktiserende tandlæger efter eget valg. Tandbehandlingen er således gratis for alle unge på 16 og 17 år uanset om den unge vælger det tilbud, som kommunen stiller til rådighed, en praktiserende tandlæge efter eget valg eller en anden kommunes tandklinik. Oplysningspligt. Kommunalbestyrelsen har pligt til at oplyse om, hvordan kommunen har tilrettelagt den vederlagsfri børne- og ungdomstandpleje samt oplyse om de valgmuligheder der foreligger, herunder de særlige valgmuligheder der gælder for de 16 og 17 årige. Den kommunale tandpleje fremstiller det nødvendige informationsmateriale og aftaler med afdelingen for børn og unge, i hvilken form det skal offentliggøres/udsendes. 08. november

8 Der er specielle forhold for børnene i den nuværende Løgumkloster kommune, som der skal tages højde for, idet nogle børnene tidligere har valgt praktiserende tandlæger, som NTK ikke har indgået aftale med fra den 1. januar Økonomi/personaleforhold: Forslaget er indeholdt i budgettet. Ønskes der generel kørselsordning for visse aldersgrupper, vil der være behov for tillægsbevilling. Love og regler m.v.: Bekendtgørelse om tandpleje nr. 285 af 4. april Sundhedsstyrelsens vejledning: Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje, juni Indstilling: Børn og Skoleforvaltningen indstiller, at tandplejens leder bemyndiges til i samarbejde med fagchefen at indgå en aftale med Tandlægehuset i Løgumkloster baseret på BUT-overenskomsten (børne- og ungdomstandplejeoverenskomsten), at der er valgfrihed mellem de forskellige distriktsklinikker, hvor kommunen giver det vederlagsfri tilbud, at valg af andre tandlæger/andre kommuners klinikker kun kan ske med egenbetaling jævnfør bekendtgørelsens afsnit om frit valg, at der generelt ikke ydes tilskud til transport til tandlæge, at den kommunale tandpleje bemyndiges til at fremstille det nødvendige informationsmateriale og i samarbejde med fagcenterchefen afgøre, i hvilken form det skal offentliggøres/udsendes. Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 08. november 2006 Indstillingen videresendes til underudvalg økonomi med anbefaling. 08. november

9 4. Tildelingsfaktorer dagplejen 2007 Journalnummer / VCH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Kriterier for tildelinger til dagpleje har været sendt til høring i berørte bestyrelser og udvalg i perioden fra den 25. august til den 26. september Børn og Skoleudvalget har efter en drøftelse af høringssvarene indstillet at fastholde kriterierne som udmeldt i høringsmaterialet. Sammenlægningsudvalget godkendte på møde, den 12. oktober 2006, At kriterierne fastholdes som udmeldt i høringsmaterialet (dok v2) At forvaltningen på baggrund af de fastsatte kriterier udarbejder endelig ressourcetildeling indenfor den budgetramme Sammenlægningsudvalget godkender for området ved 2. behandlingen At antallet af dagplejere pr. tilsynsførende kan ændres ved den endelige tilrettelæggelse og fordeling af tilsyn mellem kommunal dagpleje og frit valgordninger. Antallet af dagplejere pr. tilsynsførende er drøftet på Børn og Skoleudvalgets møde, den 25. oktober og fastlagt som følgende: Tilsyn i dagplejen: Antallet af fuldtidsstillinger for dagplejepædagoger fastlægges ud fra en ramme svarende til: dagplejere pr. fuldtidspædagog - inkl. frit valg ordningen, jf. bekendtgørelse af lov om Social Service 37. Der føres gennemsnitlig 10 årlige tilsyn pr. kommunal ansat dagplejer. Der føres gennemsnitlig 7 årlige tilsyn ved frit valgs ordninger, heraf min. 4 uanmeldt. Forvaltningen har nu udarbejdet endelig ressourcetildeling for dagplejen, hvilket fremgår af vedlagte bilag Forslag til tildeling af ressourcer til dagplejen (dok ). Love og regler m.v.: Serviceloven Bilag: Tildeling af ressourcer til dagplejen, Tønder Kommune ( ) 08. november

10 Indstilling: Børn og Skoleforvaltningen indstiller, - at forslag til tildeling af ressourcer til dagplejen, Tønder Kommune drøftes. Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 08. november 2006 Forslaget, som det fremgår af bilag , drøftet og godkendt med den tilføjelse, at der også sker uanmeldte tilsyn i den kommunale dagpleje. 08. november

11 5. Tildelingsfaktorer daginstitutioner mv Journalnummer / VCH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Kriterier for tildelinger til daginstitutioner har været sendt til høring i berørte bestyrelser og udvalg i perioden fra den 25. august til den 26. september Børn og Skoleudvalget har efter en drøftelse af høringssvarene indstillet at fastholde kriterierne som udmeldt i høringsmaterialet, dog præciseret: at for integrerede institutioner gælder, at det er den samlede tildeling, der tages udgangspunkt i ved beregning af minimumstildeling, samt at der åbnes mulighed for yderligere lukkedage end de tre uger i sommerferien, at forvaltningen bemyndiges til at optage forhandling med de selvejende institutioner vedr. udmøntning af minimumstildeling og visitationsregler, at kriterierne, som de fremgår af bilag nr v2 videresendes med anbefaling til underudvalg økonomi og Sammenlægningsudvalg til godkendelse, og at forvaltningen på baggrund af de fastsatte kriterier udarbejder endelig ressourcetildeling indenfor den budgetramme Sammenlægningsudvalget godkender for området ved 2. behandlingen. Børn og Skoleudvalget anbefaler forvaltningens indstilling med de tilføjelser, at den 3 ugers fælles ferieåbning evalueres efteråret 2007, og at forvaltningen ved den endelige ressourcefordeling søger at finde midler til forhøjelse af vikarpuljen. Sammenlægningsudvalget godkendte på møde, den 12. oktober 2006 Børn og Skoleudvalgets indstilling. Forvaltningen har nu udarbejdet forslag til endelig ressourcetildeling for daginstitutionerne, hvilket fremgår af vedlagte bilag Forslag til tildeling af ressourcer til daginstitutioner (dok ). Love og regler m.v.: Serviceloven Økonomi: Økonomi og Kontrakter har siden udarbejdelse af forslag til ressourcetildeling for daginstitutioner gennemarbejdet budgetmaterialet på dagtilbudsområdet. Den endelige beregning viser en merindtægt på forældrebetaling samt en mindre udgift til 6. ferieuge, hvilket har muliggjort en forhøjelse af følgende tildelingsfaktorer/puljer: 08. november

12 Tidligere faktor/pulje Ny faktor/pulje: Forhøjelse af normering til børnehaver 4,8 timer/uge 5,1 timer/uge Administrations-/ledelsestid specialgrupper 0,3 time/uge 2,0 time/uge Lederuddannelse, fællespulje Kr Kr Udligningspulje Kr Kr Love og regler m.v.: Serviceloven Bilag: Tildeling af ressourcer til daginstitutioner ( ) Vurdering: Forvaltningen vurderer, at der med den foreslåede forhøjelse af normeringen til børnehaver opnås en tildeling, der harmoniserer nuværende serviceniveau og sikre et godt udgangspunkt for at fastholde kvalitet i dagtilbud. Oversigt over børnehavernes nuværende normering sammenholdt med ny faktor udleveres på mødet. En forhøjelse af administrations-/ledelsestid til specialgrupper vurderes rimelig i forhold til opgaveindhold / størrelse af specialgrupper. Lederuddannelse vægtes højt for at sikre kvalitet, uddannelse og udvikling af dagtilbudsområdet. Udligningspuljen forhøjes med henblik på implementering af kontrakt- og lønsumsstyring. Indstilling: Børn og Skoleforvaltningen indstiller, - at forslag til tildeling af ressourcer til daginstitutioner drøftes. Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 08. november 2006 Tildeling af ressourcer, som det fremgår af bilag , drøftet og godkendt med den ændring af faktoren for tildeling af ledelsestid til specialbørnehaver forhøjes fra 2,0 til 2, november

13 6. Tildelingsfaktorer til skoler, specialklasser og SFO 2007 Journalnummer / VCH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: I forbindelse med harmoniseringen af folkeskoleområdet er kriterier for tildelinger til undervisning i folkeskolen, til specialklasseelever, samt pasning i skolefritidsordninger blevet godkendt i Sammenlægningsudvalget. Sammen med en række tildelingsfaktorer danner de udarbejdede kriterier grundlag for en enkel og overskuelig tildelingsform, hvor den enkelte institution får tildelt ressourcer afhængig af antallet af børn. De udarbejdede tildelingsfaktorer tilgodeser på alle områder kravet om harmonisering på uddannelsesområdet, hvorfor nogle institutioner vil få tilført ressourcer, mens andre må afgive ressourcer. I forhold til de tidligere udmeldte faktorer er der sket forskydninger i både opadgående som nedadgående retning. På området for specialklasseelever skyldes dette, at de oprindelige kriterier blev ændret fra tre til fem kategorier. På de øvrige områder skyldes ændringerne et bedre kendskab til de reelle budgettal, end tilfældet var ved udarbejdelsen af de oprindelige faktorer. Økonomi/personaleforhold: De i bilagene nævnte tildelingsfaktorer danner grundlag for skolernes samlede ressourcetildeling. Den samlede tildeling respekterer det udmeldte budget for folkeskoleområdet Love og regler m.v.: Folkeskoleloven. Bilag: Kriterier for tildeling til specialklasseelever med faktorer ( ) Kriterier sfo med faktorer ( ) Kriterier undervisning og ledelse med faktorer ( ) Faktorer til modeller ( ) Vurdering: Med de i bilagene nævnte faktorer vil ressourcetildelingen til den enkelte skole blive harmoniseret efter enslydende kriterier, hvor ressourceudgiften sammenlagt respekterer det udmeldte budget for folkeskoleområdet i Indstilling: Børn og Skoleforvaltningen indstiller, - at de i bilagene nævnte faktorer godkendes. Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 08. november 2006 Indstillingen godkendt. Det bemærkes, at der er indregnet en ekstra lektion til dansk på 1. årgang fra 1. august 2007 i tildelingsfaktoren for årg. 08. november

14 Viggo Stidsen var fraværende. 08. november

15 7. Forslag til Vedtægt for styring af Tønder Kommunes skolevæsen Journalnummer 17.A01 / VCH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: I henhold til folkeskolelovens 41 skal kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne fastsætte en vedtægt for styrelse af kommunens skolevæsen. Børn og Skoleforvaltningen har udarbejdet forslag til en styrelsesvedtægt, som indeholder bestemmelser bl.a. om: Skolebestyrelsernes sammensætning og valg Skolebestyrelsernes mødevirksomhed Pædagogisk Råd Elevråd Fælles rådgivende organ Pædagogisk Forum Bilag hvor det fremgår, hvilke beslutninger kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skoledistrikter, skolevalg, indskrivning m.v. Der vil inden start af skoleåret blive udarbejdet flere bilag til styrelsesvedtægten. Tidsplan for godkendelse af styrelsesvedtægten er vedlagt som bilag. Love og regler m.v.: Folkeskolelovens 41. Bilag: Bilag vedr. indskrivning ( ) Bilag vedr. frit valg inden for og over kommunegrænser, styrelsesvedtægt ( ) Bilag 1 til styrelsesvedtægt ( ) Styrelsesvedtægt for folkeskolen, Ny Tønder Kommune ( ) Forside styrelsesvedtægt folkeskolen ( ) Tidsplan for godkendelse af styrelsesvedtægt ( ) Bilag vedr. skoledistrikter ( ) Kort over skoledistrikter ( ) Indstilling: Børn og Skoleforvaltningen indstiller, - at forslag til Vedtægt for styrelse af Tønder Kommunes skolevæsen drøftes, - at forslaget videresendes til Sammenlægningsudvalget med anbefaling, - at forslaget sendes til høring i perioden 24. november 2006 til 5. januar november

16 Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 08. november 2006 Indstillingen anbefales. Viggo Stidsen var fraværende. 08. november

17 8. Ekstraordinære tilskud til efterskoleophold. Journalnummer / VCH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: I forbindelse med serviceharmoniseringen af de enkelte kommuners ekstraordinære tilskudsordninger til efterskoleophold f.eks. specialefterskoler har forvaltningen konstateret at 5 kommuner giver et ekstraordinært tilskud til forældrebetalingen, mens den sidste kommune giver et tilskud efter vurdering efter serviceloven. Tilskud til andre former for skoler er det kun enkelt kommune, der udbetaler. Det er forskelligt, hvilke kriterier der er lagt til grund for tilskuddet. Da det kommende skoleår planlægges og gennemføres efter indeværende års principper, er det forvaltningens opfattelse, at der bør udbetales tilskud til hele skoleåret 2006 / 07. Økonomi/personaleforhold: Tilskudsstørrelserne varierer fra 4000 kr. pr. år til kr. Det samlede budget er kr. Hertil skal dog lægges beløb, som er konteret på andre kontonumre. Vurdering: Det bør vurderes om den nye kommune selv kan give et undervisningstilbud på linie med specialefterskolerne. Indstilling: Børn og Skoleforvaltningen indstiller, at der tildeles tilskud for skoleåret 2006 / 07 efter eksisterende kommuners kriterier, og at det fremtidige niveau på området drøftes. Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 23. august 2006 Indeværende skoleår tildeles tilskud for hele 2006 / 07. Der udarbejdes forslag til kriterier for ekstraordinære tilskud til ophold på specialefterskoler. Det foreløbige budget for 2007 er kr. Sagen genoptages Baggrund/sagsfremstilling: I forbindelse med elevers efterskoleophold har kommunen mulighed for at yde et ekstraordinært tilskud til ophold på efterskoler som f.eks. specialskoler, fodboldskoler o.l. Hidtil har de 6 kommuner givet tilskud efter forskellige kriterier, hvorfor der skal tages stilling til nye kriterier for ekstraordinære tilskud til efterskoleophold. 08. november

18 Specialefterskolerne har et undervisningstilbud, som skolevæsenet i Ny Tønder kommune ikke tilsvarende kan tilbyde eleverne. Tilskud bør derfor gives til netop denne gruppe elever, hvor følgende kriterier bør være opfyldt, for at en elev kan modtage tilskud til efterskoleophold på en specialefterskole: Eleven er normalt begavet, men med så omfattende læsestavevanskeligheder, at betingelserne for optagelse på specialefterskoler for læsehandicappede er til stede. Eleven har det meste af sin skolegang modtaget omfattende specialundervisning. Efterskoleopholdet på en specialefterskole for læsehandicappede er anbefalet af visitationsteamet efter indstilling fra PPR. Det foreslås at tilskuddet fastsættes til 25 % af forældrebetalingen. Økonomi/personaleforhold: I 2007 er der afsat kr til ekstraordinære tilskud til efterskoleophold. Bilag: x-tra ordinære tilskud ( ) Vurdering: Da specialefterskolerne har et undervisningstilbud, som skolevæsenet Ny Tønder kommune ikke tilsvarende kan tilbyde eleverne, bør disse efterskoleophold støttes med et ekstraordinært tilskud til forældrebetalingen. Indstilling: Børn og Skoleforvaltningen indstiller, - at der ydes ekstraordinært tilskud til efterskoleophold på specialskoler efter ovennævnte kriterier. Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 08. november 2006 Indstillingen godkendt. Viggo Stidsen var fraværende. 08. november

19 Protokol for Børn- og Skoleudvalget, den 08. november Side 1 til 17 Christian Christensen Kim Printz Ringbæk Kirsten D. Rasmussen Stig Bæk Andersen Viggo Stidsen 08. november

20 Bilagsliste 4. Tildelingsfaktorer dagplejen tildeling af ressourcer til dagplejen, Tønder Kommune 5. Tildelingsfaktorer daginstitutioner mv Tildeling af ressourcer til daginstitutioner 6. Tildelingsfaktorer til skoler, specialklasser og SFO Kriterier for tildeling til specialklasseelever med faktorer 2. Kriterier sfo med faktorer 3. Kriterier undervisning og ledelse med faktorer 4. Faktorer til modeller 7. Forslag til Vedtægt for styring af Tønder Kommunes skolevæsen 1. Bilag vedr. indskrivning 2. Bilag vedr. frit valg inden for og over kommunegrænser, styrelsesvedtægt 3. Bilag 1 til styrelsesvedtægt 4. Bilag vedr. ferieplanen, styrelsesvedtægt 5. Styrelsesvedtægt for folkeskolen, Ny Tønder Kommune 6. Forside styrelsesvedtægt folkeskolen 7. Tidsplan for godkendelse af styrelsesvedtægt 8. Bilag vedr. skoledistrikter 9. Kort over skoledistrikter 8. Ekstraordinære tilskud til efterskoleophold. 1. x-traordinære tilskud 08. november

Beslutningsprotokol. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale: Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16.00 Fraværende: Jens Andresen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 04. oktober 2006

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 29. november 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 19:15 Fraværende: Christian Christensen deltog indtil kl. 18.45

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 02. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 20.45 Fraværende: Gruppemøder: 02. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 23. august 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:55 Fraværende: Gruppemøder: 23. august 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 21. juni 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 19:00 Fraværende: Gruppemøder: 21. juni 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. februar 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:00 Fraværende: Gruppemøder: 08. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a

Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a Punkt 9. Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a 2014-003462 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalget orientering status på anvendelsen

Læs mere

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft.

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft. Notat Til: Børne - og Uddannelsesudvalget 29.marts 2016 Fra: Jette Lauvring Beregninger og notat om Tandplejen. Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner Økonomi og Administration Sagsbehandler: Anne Lund Sagsnr. 28.09.44-G01-1-13 Dato:20.3.2014 Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner De supplerende

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalget 11. december 2013 Børne- og Undervisningsudvalget Referat Møde: 11. december 2013 kl. 16:30 Sted: Mødelokale 2A / Bad Salzungen Side 1 af 15 Pkt. Side 121 Meddelelser fra formanden 3 122 Meddelelser fra

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN Driftsaftale med puljeinstitutionen BLÅMUSLINGEN Aftalen: Tillæg til Driftsaftale - side 8-15 - med puljeinstitutionen Blåmuslingen er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge

Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Børn og Unge Udvalget varetager forvaltningen af kommunale opgaver for børn og unge op til 18 år (samt efterværn op til det 23. år), herunder betalingsspørgsmål vedrørende: dagtilbud klubtilbud

Læs mere

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser Punkt 6. 2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser 2014-38219 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at der fra og med skoleåret 2016/17 oprettes en klasserække med

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen... 1 Styrelsesbestemmelser mv. for Solrød Kommunes skolevæsen... 2 Skolebestyrelsen... 3 Skolebestyrelsens

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

REGLER OG RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år

REGLER OG RETNINGSLINJER. for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år REGLER OG RETNINGSLINJER for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-6 år Oktober 2014 Forord Du sidder nu med Tønder Kommunes Regler og Retningslinjer for dagtilbudsområdet for børn i alderen 0 6 år. Som

Læs mere

Orientering om PPR-betjening af frie skoler for skoleåret 2015/16

Orientering om PPR-betjening af frie skoler for skoleåret 2015/16 Til PPR Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Orientering om PPR-betjening af frie skoler

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning - gældende pr.??. juni 2014 Gæ ldende fra 1. oktober 2014 Foto: Modelfoto Regler om optagelse af børn i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse LOVGIVNINGEN... 3 ANSØGNINGSPROCES... 3 BYGNINGSGODKENDELSE... 3 DEPOSITUM VED ANSØGNING... 3 DRIFTSGARANTI...

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse Lovgivningen Ansøgningsproces Bygningsgodkendelse Depositum ved ansøgning Driftsgaranti Vedtægter Forældrebestyrelse

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm.

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Medlemmer: Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger, Peter Sørensen, Ulla Vestergaard, Aase

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 EKSTRAORDINÆRT MØDE MANDAG DEN 30. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 30. april 2007 Side: 49 Fraværende:

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 05. oktober 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:30 Fraværende: Johan Kristensen 05. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Pkt.nr. 17. Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget

Pkt.nr. 17. Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget Pkt.nr. 17 Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg. 420625 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at Socialudvalget tager orienteringen om ændring af lov om tandpleje

Læs mere

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2.

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. Norddjurs Kommune Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Muligheder for ændringer i dagtilbudsstrukturen....4 De lovgivningsmæssige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Småbørnsområdet Folkeskolen tilbyder specialpædagogisk bistand til børn der endnu ikke er påbegyndt folkeskolen jf. 4

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. januar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 01. februar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 22-oktober-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser marts 2015 Denne masterplan har til formål at fastlægge de indsatser, der skal gennemføres for at overholde de økonomiske

Læs mere

Forvaltningen vil i samarbejde med Presse- og Informationsafdelingen iværksætte arbejdet for at imødekomme vejledninger og lovgivning.

Forvaltningen vil i samarbejde med Presse- og Informationsafdelingen iværksætte arbejdet for at imødekomme vejledninger og lovgivning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-15) Meddelelser a. Udvikling af børnetallet set i forhold til prognosen Opgørelse af 4. juli 2002 (udsendes) b. Afsluttende rapport om Projekt overgang

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. SEPTEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 302 2. SAL, TORVEGADE

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.45 Tirsdag den 13-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 09-11-01 Afbud

Læs mere

Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014. Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen

Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014. Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014 Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen Indhold Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen...1 Kapitel 1: Skolebestyrelsen...3

Læs mere

Vejen kommunale tandpleje

Vejen kommunale tandpleje Vejen kommunale tandpleje Drifts- og Afdelingschef Marianne Hald Andersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem

Læs mere

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Specialtandpleje 15.12.2015 Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap)

Læs mere

Bilag Serviceharmonisering plejeboliger

Bilag Serviceharmonisering plejeboliger Bilag Serviceharmonisering plejeboliger Norddjurs kommunalbestyrelse Torvet 3 8500 Grenaa Ældrerådet Dato: 31. maj 2007 Reference: Claus Espeholt Direkte telefon: 89 59 10 43 E-mail: ce@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Fraværende: Jens Andresen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 19. januar 2006 1

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30 15:45 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 66. Budgetopfølgning pr. 30. april 2006 for de 4 kommuner

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud Formål med kommissorium Formålet er, med udgangspunkt i barnets eller den unges behov at skabe grundlaget

Læs mere

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.03.01.11 Driften af bilflåden -325-325 -325-325 Samlet for ØPU -325-325 -325-325 Børne- og

Læs mere

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. august 2014

Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. august 2014 Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. august 2014 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33 33 33 Side 2 Indholdsfortegnelse Mål

Læs mere

Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 20. Bilag til Vallekilde-Hørve friskoles vedtægt

Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 20. Bilag til Vallekilde-Hørve friskoles vedtægt Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 20 Bilag til Vallekilde-Hørve friskoles vedtægt Nuværende formulering 1 I henhold til 1 i Vallekilde-Hørve Friskoles vedtægter

Læs mere

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Baggrund: Den vedtagne politik bygger på Mariagerfjord kommunes børnepolitik. Inklusionspolitikken skal ligeledes ses i sammenhæng anbefalingerne fra regeringens

Læs mere

at Socialudvalget drøfter og prioriterer visioner for 0-6 års-daginstitutioner.

at Socialudvalget drøfter og prioriterer visioner for 0-6 års-daginstitutioner. Pkt.nr: 7 Målsætninger på 06 årsområdet visionsdelen 198747 Indstilling: at Socialudvalget drøfter og prioriterer visioner for 06 årsdaginstitutioner. Formål med indstilling: At Socialudvalget drøfter

Læs mere

Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. januar 2016

Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. januar 2016 Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. januar 2016 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33 33 33 Side 2 Indholdsfortegnelse Mål

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Kompetencefordelingsplan

Kompetencefordelingsplan Kompetencefordelingsplan Børn- og ungeforvaltningen Revideret Maj 2015 1 Indholdsfortegnelse Baggrund og formål Børn- og ungeudvalgets ansvarsområder efter styrelsesvedtægten Delegation Rådmandens rolle

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 ONSDAG DEN 29. OKTOBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 29. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Tessa Gjødesen med

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune.

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune. Den kommunale dagpleje i Herning Kommune Drift og etablering af kommunale dagpleje i Herning Kommune er forankret i Dagtilbudslovens kapitel 3 21 stk. 1 og 2 og 22. Ved tilskud til dagtilbud og forældrenes

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune STYRELSESVEDTÆGT Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune Gældende fra 1. oktober 2009 Med et sundt frokostmåltid indarbejdet 2011 Styrelsesvedtægt for styrelse af kommunale daginstitutioner

Læs mere

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Hvor henvender jeg mig? I pladsanvisningen, Odinsgade 12, 8900 Randers C. Tlf.: 8915 1420 Mail: pladsanvisningen@randers.dk Pladsanvisningens

Læs mere

Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU. (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU. (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) Godkendt af Byrådet d. 18. december 2013 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Retskrav... 3 1.3.

Læs mere

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999.

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999. Skole og Kulturforvaltningen grw Beretning fra Skoleudvalgets møde den 07.09.1999 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1 Møde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Pkt.nr. 2 Meddelelser. Pkt.nr. 3 Forslag til

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige Administrationsgrundlaget beskriver tildelingsprincipperne for de kommunale dagtilbud for 0-6 årige i Allerød Kommune. Administrationsgrundlaget beskriver

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen UDSKRIFT Sundheds- og forebyggelsesudvalget Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30 Tandklinikken på Marienlystskolen Mødedeltagere: Allan Madsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Grethe Olsen, Bente Nielsen

Læs mere

På kommunens hjemmeside: www.nordfynskommune.dk er de fem afdelingers arbejdsopgaver beskrevet.

På kommunens hjemmeside: www.nordfynskommune.dk er de fem afdelingers arbejdsopgaver beskrevet. Medlemmer af Familieudvalget Steen Brydegaard, formand Benno Frandsen Tessa Gjødesen Torben Skovhus Dorte Schmidt Brown Eva Laut Andersen Anders Fog-Petersen Børn og Familie Sektoren servicerer børneområdet,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003. Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16.

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003. Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16. FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003 Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16.30 Mødested: B101 Ingen # 306770/22-05-2003 21-05-2003 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere