GMP-planens/branchekodens væsentligste lovgrundlag samt andet lovgrundlag for konsumægsproduktionen pr. 1. marts 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GMP-planens/branchekodens væsentligste lovgrundlag samt andet lovgrundlag for konsumægsproduktionen pr. 1. marts 2009"

Transkript

1 BILAG 1 GMP-planens/branchekodens væsentligste lovgrundlag samt andet lovgrundlag for konsumægsproduktionen pr. 1. marts Hygiejneforordningen 852/2004 ændret ved forordning 1019/2008. Konsolideret udgave af Bekendtgørelse nr af 25. oktober 2008 om straffebestemmelser for overtrædelse af visse forordninger om fødevarehygiejne 3. Vejledning i gennemførelsen af visse bestemmelser i forordning 852/2004 om fødevarehygiejne 4. Rådets forordning 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser 5. Bekendtgørelse nr af 15. december 2008 om bekæmpelse af salmonella i rugeægsproducerende høns og opdræt hertil 6. Bekendtgørelse nr af 15. december 2008 om bekæmpelse af salmonella i konsumægshold og opdræt hertil 7. Bekendtgørelse nr af 15. december 2008 om fjerkræproduktion 8. Bekendtgørelse nr. 533 af 17. juni 2002 om beskyttelse af æglæggende høner 9. Bekendtgørelse nr. 7 af 6. januar 2006 om ændring af bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner 10. Bekendtgørelse nr af 21. november 2006 om ændring af bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner 11. Bekendtgørelse nr. 788 af 24. juli 2008 om fødevarehygiejne 12. Bekendtgørelse nr. 11 af 21. november 2008 om økologisk jordbrugsproduktion m.v. 13. Bekendtgørelse nr. 296 af 16. marts 2007 om bekæmpelse af Newcastle Disease 14. Bekendtgørelse nr. 127 af 26. februar 2008 om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 15. Bekendtgørelse nr. 126 af 26. februar 2008 om forebyggende foranstaltninger mod aviær influenza 16. Bekendtgørelse nr. 150 af 25. februar 2009 om ILT (infektiøs laryngothracheitis) 17. Bekendtgørele nr. 151 af 25. februar 2009 om hønsetyfus 18. Bekendtgørelse nr. 152 af 25. februar 2009 om fjerkrækolera (Pasteurella Multocida)

2 19. Bekendtgørelse nr af 15. december 2008 om mindre rugerier samt omsætning af hobbyfjerkræ 20. Bekendtgørelse nr af 23. november 2006 om husdyrhold og arealkrav m.v. 21. Bekendtgørelse nr. 386 af 26. maj 2008 om ændring af bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav m.v. 22. Lovbekendtgørelse nr af 4. december 2007, dyreværnsloven 23. Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr 24. Bekendtgørelse nr. 774 af 29. august 2001 om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr 25. Bekendtgørelse nr. 913 af 30. august 2006 om ændring af bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind og udførsel af levende dyr 26. Rådets forordning om krav til foderstofhygiejne nr. 183/ Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007, som ændret ved Kommissionens forordning (598/2008), om Handelsnormer for æg

3 BILAG 2 Regelsæt ved håndtering af hønniker i forbindelse med flytning fra opdrætningsstald til æglæggerstald Indledning: Dette regelsæt lægger op til at sikre den højest mulige dyrevelfærdsmæssige standard i alle faser omkring indfangning, læsning, transport og aflæsning af hønniker. Opdrætter, ægproducent og vognmand/transportør har pligt til at sikre, at hønniker håndteres på en skånsom måde, der sikrer dyrevelfærden. Regelsættet vil løbende blive tilpasset med ny viden på området. Planlægning: 1. Opdrætter, ægproducent og vognmand/transportøren aftaler i god tid dato for flytningen af hønnikerne 2. Mellem parterne aftales ligeledes i god tid, hvornår diverse vaccinationer skal foregå 3. Opdrætteren skal sørge for, at hønnikerne har adgang til foder og vand indtil læsningen 4. Parterne skal hver især sørge for, at lovpligtige registreringer, som påhviler den enkelte, bliver udført 5. Opdrætter/ægproducent aftaler før flytning med vognmanden/transportøren, hvor mange hønniker der aktuelt skal flyttes og oplyser alder og vægt på hønnikerne således, at det tilstrækkelige antal kasser/containere kan beregnes og være til rådighed. For fjerkræ under 1,6 kg skal der være et areal af cm 2 /kg Før indfangning: Vognmand: 6. Vognmand/transportør sikrer, at kasser/containere er ubeskadigede, rene og desinficerede. Der skal foreligge dokumentation for dette i vognmandens/transportørens egenkontrolprogram 7. Vognmand/transportør sørger for, at lastbilen er til stede i god tid, inden indfangningen påbegyndes 8. Det sikres, at lastbilchaufføren i forhold til køre- og hviletidsreglerne har timer nok til at kunne køre direkte fra opdrætter til ægproducenten Opdrætter: 9. Opdrætter skal sørge for, at der er gode tilkørselsforhold til opdrætsstalden 10. Alt unødigt inventar og udstyr skal være fjernet fra gulv og gangarealer for at sikre fangerne uhindret færdsel 11. I gulvsystemer skal flytbart inventar fjernes fra selve indfangningsområdet 12. Lyset i huset skal reduceres mest muligt for at berolige hønnikerne, uden det dog besværliggør indfangningen. Der skal samtidig være lys nok til, at hønnikerne kan sættes i kasser/containere på forsvarlig vis (brug eventuelt blåt lys)

4 13. Opdrætteren skal sørge for, at ventilationen kører kontinuerlig under indfangningen, mens andre elektriske motorer slukkes under indfangningen 14. Opdrætteren skal sikre, at fangerne er til stede i god tid, inden indfangningen påbegyndes 15. Inden indfangning skal alle fangere være instrueret om velfærdsmæssige forhold ved indfangning og transport af hønniker af opdrætteren 16. Nye og uøvede fangere skal, inden indfangningen påbegyndes, modtage den nødvendige instruktion af opdrætteren 17. Indfangningen opdeles i separate opgaver og fangerne skal udføre opgaverne i henhold til deres fysiske formåen, dygtighed og erfaring. 18. Hele indfangningen skal foregå med et minimum af uro og støj Aflæsning: Ægproducent: 19. Ægproducent skal sørge for, at der er gode tilkørselsforhold til æglæggerstalden 20. Stalden skal være klargjort. Der skal være foder og vand til rådighed, når hønnikerne indsættes 21. Der skal være tilstrækkelig personale til stede, således en aflæsning ikke varer over 4 timer pr. leverance. Dette gælder uanset, om der skal vaccineres ved aflæsning eller ej 22. Ægproducenten skal sikre, at personalet er til stede i god tid inden aflæsningen påbegyndes 23. Inden aflæsning skal personalet være instrueret om velfærdsmæssige forhold ved aflæsning af hønniker af ægproducenten 24. Nyt og uøvet personale skal, inden aflæsningen påbegyndes, modtage den nødvendige instruktion af ægproducenten 25. Aflæsningen opdeles i separate opgaver og personalet skal udføre opgaverne i henhold til deres fysiske formåen, dygtighed og erfaring 26. Hele aflæsningen skal foregå med et minimum af uro og støj Regler: 1. Ved gulvopdræt skal indfangning foregå således at klumpning undgås 2. Antallet af hønniker, som den enkelte fanger bærer, afhænger både af fangerens evne og erfaring samt af hønnikernes størrelse 3. Afstanden fra ind- eller udtagningsstedet til eller fra kasser/containere skal være så kort som muligt 4. Dyrene skal under hele håndteringen behandles skånsomt 5. Hønerne skal bæres således, at de ikke rammer faste objekter 6. Alle lovbestemte normer og regler vedrørende transport skal overholdes

5 Regelsæt ved håndtering af udsætterhøner BILAG 3 Introduktion Dette regelsæt lægger op til at sikre den højest mulige dyrevelfærdsmæssige standard i alle stadier omkring indfangning, læsning og transport af udsætterhøner. Ægproducenter har pligt til at sikre, at udsætterhøner håndteres på en skånsom måde, der sikrer dyrevelfærden. Som en checkliste giver dette regelsæt retningslinier for ægproducenten, fangerne og slagteriet. Den hjælper også med koordineringen mellem de forskellige led i kæden ved at introducere forbedrede teknikker og sikre træning og vejledning af fangerne. I takt med ny viden på dette område, vil regelsættet blive tilpasset i overensstemmelse hermed. Planlægning 1. Reserver så tidligt som muligt, så udsætningen kan ske ved den optimale hønealder. Sørg for at hønerne helt frem til afhentningstidspunktet får foder, hvor der er et tilstrækkeligt højt Ca-indhold for at sikre, at hønernes knogler er så stærke som muligt 2. Hønerne skal have adgang til foder og vand indtil læsningstidspunktet. 3. Så tæt på udsætningen som muligt skal flokken gennemgås med henblik på at frasortere alle høner, som er svage, skadede eller klart uegnede til transport 4. Før udsætningen aftales datoen og følgende oplysninger gives til slagteriet: a) Ejerens navn og adresse b) Navnet på den ansvarlige for produktionen c) Produktionsstedets adresse d) Produktionsform e) CHR-nummer f) Flok nummer g) Antallet af høner h) Ca. vægt i) Flokkens sundhedsstatus 5. Før indfangningen påbegyndes, er det producentens ansvar at aftale efterfølgende forhold med slagteriet: j) Detaljer om flokken, antal dyr og hønealder k) Tidspunkt for hvornår lastbilen skal være på produktionsstedet l) Antallet af fangere som stilles til rådighed af henholdsvis ægproducenten og slagteriet m) Antallet af kasser i forhold til flokkens størrelse og alder fastlægges. n) Hvem der sikrer, at de nødvendige transporttilladelser er til stede o) Hvem der forestår indfangningen, og hvem der skal kontaktes i tilfælde af større uregelmæssigheder eller uheld Før indfangning

6 Slagteriet 6. Sikrer, at lastbilen er på produktionsstedet i god tid inden indfangningen påbegyndes. Tidspunkt for ankomst for læsningens påbegyndelse skal noteres. 7. Sikrer, at kasserne er ubeskadigede, rene og desinficerede samt passende til hønernes type og alder. Der skal foreligge dokumentation for dette i slagteriets egenkontrolprogram. 8. Sikrer, at lastbilchaufføren har timer nok, i forhold til køre- og hviletidsreglerne, til at kunne køre direkte fra produktionsstedet til slagteriet uden ophold for at undgå forsinkelser i transporten til slagteriet. Ved ankomsten til slagteriet skal hønerne slagtes umiddelbart dog minimum inden for 2 timer. Ægproducenten Kontrol med indfangningen påhviler alene ægproducenten eller en af ham udpeget stedfortræder. 9. I bursystemer skal frontlågerne kunne åbnes let, så hønerne kan blive flyttet uden unødigt besvær. Alt flytbart inventar og udstyr skal være fjernet fra døre og gangarealer for at sikre fangerne uhindret færdsel 10. I alternative systemer skal flytbart inventar fjernes fra selve indfangningsområdet 11. Lyset i huset skal reduceres mest muligt for at berolige hønerne uden, at det dog besværliggør indfangningen. Der skal samtidig være lys nok til at sikre, at hønerne kan sættes i kasserne på forsvarlig vis 12. Producenten sikrer, at ventilationen kører kontinuert under indfangningen, mens andre elektriske motorer slås fra 13. Producenten sikrer, at fangerne er til stede i god tid, inden indfangningen påbegyndes 14. Nye og uøvede fangere skal inden indfangningen påbegyndes modtage den nødvendige instruktion og træning. Under indfangning skal de vejledes af en erfaren fanger. Indfangning 15. Før indfangningen påbegyndes skal alle fangere instrueres om velfærdsmæssige forhold ved indfangning og transport af høner. 16. Indfangningen skal opdeles i separate opgaver og fangerne skal udføre opgaverne i henhold til deres fysiske formåen, dygtighed og erfaring. 17. Hele indfangningen skal udføres med et minimum af uro og støj. Regler Bursystemer 18. Hønerne skal tages ud af burene enkeltvis og bæres i begge ben for at undgå skader. 19. Hønerne skal støttes på brystet, når de tages ud af burene. Alternative systemer 20. Mobile indhegninger anbefales for at reducere risikoen for, at hønerne klumper.

7 21. Hvis der ikke er en passende farbar vej til fritgående enheder, skal der være en alternativ mulighed for transport af kasserne, ligesom det nødvendige ekstra mandskab skal være til stede, så indfangning og lastning ikke tager unødig ekstra tid. Alle systemer 22. Synligt svage eller skadede høner må ikke lastes, men skal aflives så hurtigt som muligt. 23. Afstanden fra udtagningsstedet eller indfangningsstedet til transportkassen skal være så kort som muligt. Transportkasserne skal derfor placeres så tæt på dyrene, som det er fysik muligt. 24. Hønerne skal bæres i begge ben og fangerne skal passe på, at hønerne ikke rammer faste objekter, især hvis hønerne basker med vingerne. Ved indfangning af høner i andre staldsystemer end æglægningsbure, kan det være nødvendigt at fange hønerne i ét ben. 25. Antallet af høner, som den enkelte fanger bærer, afhænger af både fangerens evne og erfaring samt hønernes størrelse, men der må maximalt bæres 3 høner i hver hånd. 26. Hvis en høne kommer fri, så skal den indfanges så hurtigt og så stille som muligt. 27. Hønerne skal placeres i kasserne så skånsomt, at der ikke opstår skader på dem. Det skal sikres, at antallet af høner i hver kasse ikke overskrider de lovbestemte normer. 28. Transportbilerne skal være lukkede og udstyret med et ventilationssystem, der kan sikre den korrekte luftmængde og temperatur uafhængigt af den omgivne temperatur. 29. Hønerne skal transporteres til slagteriet med et minimum af ventetid. Chaufføren bør kontakte slagteriet, inden han kører fra produktionsstedet.

8 BILAG 4 Procedure for indfangning, transport og slagtning af udsætterhøner fra konsumægsproduktionen 1. Krav vedrørende indfangning, læsning og transport Indfangning, læsning og transport skal ske efter Regelsæt ved håndtering af udsætterhøner j.nr.: FR-0155 TA/kl af den 2. juli Det Danske Fjerkræraad vil sikre, at den nødvendige information bliver givet til ægproducenter, fangerhold, de transportansvarlige og slagteriet. Ved transport til et udenlandsk slagteri vil Det Danske Fjerkræraad sørge for, at regelsættet oversættes til de relevante sprog. Desuden vil man medvirke til, at de involverede personer bliver sat ind i sagens indhold og relevans. Der vil blive lagt stor vægt på, at de, som fanger og læsser, får den relevante information og herunder, at der i arbejdet bliver fulgt op omkring, hvordan tingene gennemføres. 2. Krav vedrørende registreringer som skal foretages af eller ske via slagteriet 1) Slagtedato 2) Antallet af høner 3) Afstamning (hvide eller brune) 4) Antallet af døde høner i transportkasserne 5) Procent døde høner i transportkasserne 6) Antal høner med brækkede ben 7) Procent høner med brækkede ben 8) Antal høner med brækkede vinger 9) Procent høner med brækkede vinger 10) Tidspunkt for start af læsning 11) Tidspunkt for afslutning af læsning 12) Tidspunkt for ankomst til slagteriet 13) Tidspunkt for slagtningens påbegyndelse Resultaterne af foranstående skal tilgå producenten direkte fra slagteriet og Det Danske Fjerkræraad skal have en kopi af disse oplysninger fra slagteriet senest en uge efter slagtningen. Det Danske Fjerkræraad indtaster oplysningerne i en database og sikrer en løbende overvågning. De gældende grænseværdier er følgende: Transportdøde høner i en leverance registreres samtidig med ophængning på slagtebåndet og må maksimalt udgøre 1,50 % af den pågældende leverance Ben- og vingebrud i en leverance opstået, inden hønerne har været igennem bedøver og plukker og registreret ved dyrlægekontrollen på slagteriet efter bedøver og plukker, må maksimalt udgøre 0,50 % af leverancen for hver kategori 3. Ved overskridelse af grænseværdierne Hvis en leverance overskrider én af grænseværdierne, vil ejeren og den ansvarlige for indfangningen, læsningen og transporten samt eventuelt slagteriet blive kontaktet af Det Danske Fjerkræraad med henblik på at få sagen belyst for om muligt at kunne fastlægge årsagen.

9 Senest 3 uger efter Det Danske Fjerkræraads modtagelse af konkrete data fra slagteriet, skal Det Danske Fjerkræraad fremsende disse data og Det Danske Fjerkræraads oplysninger om sagen til Fødevarestyrelsen og den fødevareregion, hvor producentens bedrift er beliggende. Fødevareregionen vil på baggrund af disse data og oplysninger vurdere, om forholdet skal politianmeldes. 4. Slagteriernes registreringer Det Danske Fjerkræraad vil løbende følge de registreringer, som sker på slagteriet og forbeholder sig ret til at besøge et givent slagteri uanmeldt med en dyrlæge for at vurdere, om de aftalte registreringer sker i henhold til det fastlagte. Hvis sådanne kontrolbesøg måtte give anledning til bemærkninger, vil disse blive foreholdt slagteriet med henblik på at sikre en gennemførelse af det fastlagte. 5. Justering af procedurerne Justering af disse procedurer kan ske efter aftale mellem Fødevarestyrelsen, Dyreværnsrådet, Justitsministeriet og Det Danske Fjerkræraad. Eventuelle justeringer skal være begrundet i konkrete behov baseret på faglige og videnskabelige vurderinger. Det Danske Fjerkræraads Handlingsplan for indfangning, transport og slagtning af udsætterhøner til konsumægsproduktion j. nr FR-0245 TA/kl af 5. april 2005, ophæves.

10 BILAG 5 Eksempler på rapporteringsskemaer Vedrørende pkt. 9 i GMP-planen Andre relevante rapporteringsskemaer kan benyttes efter eget valg, blot alle oplysninger er tilgængelige som påkrævet i GMP-planen STAMDATA DØDELIGHED ÆGLÆGNING LEVERANCE TIL PAKKERI ANDEN ÆGLEVERANCE SALMONELLAPRØVER BESØG RENGØRING Skemaerne kan printes fra Fjerkræraadets hjemmeside

11 STAMDATA CHR. HOLD HUS. 1. Udrugningsdato: 2. Rugere: 3. Afstamning: 4. Opdrætter, CHR, navn: 5. Leverandør af hønniker: 6. Indsættelsesdato: 7. Antal indsatte:

12 DØDELIGHED CHR. HOLD HUS. Indsat antal Den Dato Antal døde Bemærkninger

13 ÆGLÆGNING CHR. HOLD HUS. Indsat antal Den Dato Antal æg Bemærkninger

14 LEVERANCE TIL PAKKERI CHR. HOLD HUS. Dato Antal æg Bemærkninger

15 ANDEN ÆGLEVERANCE CHR. HOLD HUS. Dato Antal æg Bemærkninger

16 SALMONELLAPRØVER CHR. HOLD HUS. Dato Prøver udtaget dato Svar journalnr.

17 BESØG CHR. HOLD HUS. Dato Navn Formål

18 RENGØRING CHR. HOLD HUS. Dato Stald nr. Ægpakkerum Ægopbevaringsrum

REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER

REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER Svanholm den 30. juni 2016 Susanne Kabell, dyrlæge SEGES Økologi REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER FJERKRÆVIRKSOMHED, REGISTRERING Besætninger med flere end

Læs mere

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt.

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt. J. nr.: 2015-13-60-00120 15-11-2016 Slutrapport for kampagnen om Ulovlig indførsel af fjervildt. INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i sommeren 2016 gennemført en kontrolkampagne med fokus på sporbarhed og

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere

LOKAL AFSÆTNING AF ØKOLOGISKE ÆG

LOKAL AFSÆTNING AF ØKOLOGISKE ÆG KHL 10. November 2016 Niels Finn Johansen og Susanne Kabell SEGES Økologi/Fjerkræ LOKAL AFSÆTNING AF ØKOLOGISKE ÆG Støttet af promilleafgiftsfonden KONSUMÆGSHØNSEHOLD, REGISTRERING Besætninger med flere

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Indfangning af slagtekyllinger

Slutrapport for kampagnen Indfangning af slagtekyllinger J. nr.: 2015-13-60-00117 08.02.2017 Slutrapport for kampagnen Indfangning af slagtekyllinger INDLEDNING Indfangning af slagtekyllinger I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt, hvoraf

Læs mere

Driftssystem Version 1 Dato: Side 1 af 5. Opdræt af hønniker til konsumægsproduktion

Driftssystem Version 1 Dato: Side 1 af 5. Opdræt af hønniker til konsumægsproduktion Driftssystem Version 1 Dato: 15.03.2011 Side 1 af 5 Opdræt af hønniker til konsumægsproduktion Resumé Ammoniakfordampning Lugt fra stald Emission af miljøfremmede stoffer Staldsystemet med 100 % dybstrøelse,

Læs mere

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner

Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner Revideret oktober 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá = Kolofon Instruks for velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner

Læs mere

3. Dyrevelfærd. 3.1 Politisk forlig på veterinærog dyrevelfærdsområdet

3. Dyrevelfærd. 3.1 Politisk forlig på veterinærog dyrevelfærdsområdet 3. Dyrevelfærd Seniorkonsulent Christina Nygaard, Landbrug & Fødevarer Der er både i fjerkræbranchen og i samfundet stor fokus på dyrevelfærd. Der er en oplevelse af en øget interesse vedr. dyrevelfærd

Læs mere

Hvordan bliver kyllingen til? Grundlæggende viden om kyllingeproduktionen

Hvordan bliver kyllingen til? Grundlæggende viden om kyllingeproduktionen Hvordan bliver kyllingen til? Grundlæggende viden om kyllingeproduktionen Den danske kyllings historie Side 2 Den danske kyllings historie Tilbageblik Frem til 1930 var der stort set ingen fjerkræproduktionen

Læs mere

Ny Salmonellabekendtgørelse for æglæggere og opdræt hertil i Chefkonsulent Mie Nielsen Blom Landbrug & Fødevarer

Ny Salmonellabekendtgørelse for æglæggere og opdræt hertil i Chefkonsulent Mie Nielsen Blom Landbrug & Fødevarer Ny Salmonellabekendtgørelse for æglæggere og opdræt hertil i 2013 Chefkonsulent Mie Nielsen Blom Landbrug & Fødevarer Bekendtgørelse om bekæmpelse af Salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil Denne

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1 I bekendtgørelse nr. 1356 af 27. november 2015 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 3. februar 2017 Erstatter version af 4. oktober 2016 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd

Kontrol af dyrevelfærd Kontrol af dyrevelfærd 2 Kontrol af dyrevelfærd Hvorfor kontrollere dyrevelfærd? Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil 1) BEK nr 227 af 02/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-28-31-00089 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol)

Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Albertslund 20. juni 2017 Erstatter version af 3. februar 2017 Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning (Krav til certificering, auditering og egenkontrol) Indledning Dette dokument fastlægger

Læs mere

Informationsbrev april 2009

Informationsbrev april 2009 Informationsbrev april 2009 Nr. 5-2009 1. Sokkeprøver 24. april 2009 Vedlagt er generel information om hvorfor og hvornår der skal udtages diverse sokkeprøver. Der er ligeledes en huskeliste, som I evt.

Læs mere

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Rapport over forsøg finansieret af Fjerkræafgiftsfonden i projektåret 2007/2008 Forfattere: Lis Olesen,

Læs mere

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for fjerkræ

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for fjerkræ Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for fjerkræ Maj 2015 Forord Den danske produktion af æg og kyllingekød har udviklet sig markant gennem årene. Fokus på at få mere ud af dyrene og nedbringe omkostningerne

Læs mere

Europaudvalget 2005 2676 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2005 2676 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2005 2676 - landbrug og fiskeri Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 28. september 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Regel- og lovgrundlag Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Lovgivning, baggrund EU-Forordning fra 2005 I Artikel 1 står der at reglerne gælder alle levende hvirveldyr. EU-Kommissionen fastslog i 2006

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Vejledning til velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner. Revideret maj 2016

Vejledning til velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner. Revideret maj 2016 Vejledning til velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner Revideret maj 2016 Kolofon Vejledning til velfærdskontrol i besætninger med slagtekalkuner Denne vejledning er udarbejdet af Fødevarestyrelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 28.1.2017 L 23/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/151 af 27. januar 2017 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne på listen over tredjelande,

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1) BEK nr 1328 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Til interne og eksterne høringsparter J.nr.: 2015-28-31-00124/2015-28-31-00125 Dato: 1. februar 2016 Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Fødevarestyrelsen

Læs mere

Handlingsplan mod fugleinfluenza

Handlingsplan mod fugleinfluenza Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 283 Offentligt Fødevarestyrelsen 13. oktober 2005 Handlingsplan mod fugleinfluenza Fugleinfluenza er en alvorlig sygdom hos fugle. Derfor

Læs mere

Hjælpeskema til udarbejdelse af en handlingsplan for fjerkræ

Hjælpeskema til udarbejdelse af en handlingsplan for fjerkræ Hjælpeskema til udarbejdelse af en handlingsplan for fjerkræ I forbindelse med udarbejdelsen af en handlingsplan for, hvordan fjerpilning i besætninger med æglæggende høns eventuelt kan undgås, kan nedenstående

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr 1 I medfør af 4, stk.

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET

BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: www.retsinfo.dk EU-lovgivning i form af

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i rugeægsproducerende høns og kalkuner samt opdræt hertil 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i rugeægsproducerende høns og kalkuner samt opdræt hertil 1) Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i rugeægsproducerende høns og kalkuner samt opdræt hertil 1) I medfør af 26, 29, 30, 33, 34, 36, 47, 53, stk. 1, 58, stk. 1, 61, stk. 1, 67 og 70, stk. 3, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i rugeægsproducerende høns og kalkuner samt opdræt hertil 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i rugeægsproducerende høns og kalkuner samt opdræt hertil 1) BEK nr 952 af 10/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin.,,j.nr.2011-20-2301-00686 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om hold af slagtekyllinger og rugeægsproduktion 1)

Bekendtgørelse om hold af slagtekyllinger og rugeægsproduktion 1) BEK nr 1591 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Økologisk Fjerkræinformation

Økologisk Fjerkræinformation Økologisk Fjerkræinformation Nr. 41 marts 2003 Artikler i dette nummer Slagtemuligheder - udsætterhøns Projekt Velfærd godt i gang Ny lærebog om økologisk landbrug Statistik om den økologiske fjerkræproduktion

Læs mere

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Driftssystem Version 1 Dato: Side 1 af 6. Ægproduktion, beriget bur

Driftssystem Version 1 Dato: Side 1 af 6. Ægproduktion, beriget bur Driftssystem Version 1 Dato: 15.03.2011 Side 1 af 6 Ægproduktion, beriget bur Resumé Ammoniakfordampning Lugt fra stald Emission af miljøfremmede stoffer 1000 burægshøne (årshøne) har en ammoniakemission

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning Lovtidende A Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Jørgen Nyberg Larsen: Sektorchef for Det danske Fjerkræraad, Sektorchef for Danske Æg Redaktør af Dansk Erhvervsfjerkræ

Jørgen Nyberg Larsen: Sektorchef for Det danske Fjerkræraad, Sektorchef for Danske Æg Redaktør af Dansk Erhvervsfjerkræ En verden med æg Jørgen Nyberg Larsen: Sektorchef for Det danske Fjerkræraad, Sektorchef for Danske Æg Redaktør af Dansk Erhvervsfjerkræ jnl@lf.dk Mobil: +45 27 24 56 91 Europæisk ægproduktion - 1 Number

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil 1) BEK nr 1134 af 27/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr.2013-28-2301-01340 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 104 af 11/02/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00663 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.5.2009 KOM(2009) 227 endelig 2009/0067 (CNS) C7-0048/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 6. juni 2006 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2006-5401-0032 Dok.: AWE40674 Udkast til Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde

Læs mere

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2007-20-23-02296 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen

Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen December 2006 Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen (Til Fødevareregionerne) Afsnit I Formål, regelgrundlag og branchekode Formål Formålet med hygiejnekontrol er at sikre, - at gældende

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Danske Æg Jørgen Nyberg Larsen: Sektorchef for Det danske Fjerkræraad, Sektorchef for Danske Æg Redaktør af Dansk Erhvervsfjerkræ

Danske Æg Jørgen Nyberg Larsen: Sektorchef for Det danske Fjerkræraad, Sektorchef for Danske Æg Redaktør af Dansk Erhvervsfjerkræ Danske Æg Jørgen Nyberg Larsen: Sektorchef for Det danske Fjerkræraad, Sektorchef for Danske Æg Redaktør af Dansk Erhvervsfjerkræ jnl@lf.dk Mobil: +45 27 24 56 91 mio. kg 80,00 Indvejninger i Danmark (mio.

Læs mere

Økologisk Rugeægsproduktion i Danmark

Økologisk Rugeægsproduktion i Danmark Slutrapport G3 Økologisk Rugeægsproduktion i Danmark 2. Projektperiode Projektstart: 01/2009 Projektafslutning: 12/2009 Der blev søgt om en forlængelse af projektet. Den reviderede periode er: Start:01/2009

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

fødevarer vækst balance Den danske ægproduktion

fødevarer vækst balance Den danske ægproduktion fødevarer vækst balance Den danske ægproduktion blandt de førende i verden Ægproduktionen i Danmark Den danske ægproduktion er blandt de førende i verden inden for fødevaresikkerhed, kvalitet og dyrevelfærd.

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 18.4.2015 L 101/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/608 af 14. april 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest 1) BEK nr 1322 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion

DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion DYREVELFÆRD UPDATE Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion Fagligt Nyt Middelfart, 22. september 2015 DISPOSITION Topmødeerklæringen Dyrevelfærd i DK 2015, kontrol 2014 Status DANISH

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil 1) BEK nr 1137 af 29/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-28-31-00124 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1)

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1) BEK nr 69 af 22/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00356 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1) 2009/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin. j.nr. 2009-5400-0015 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker?

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Program Lovgivning Myndigheder - overordnet. Forskellige former for salg. Registrering.

Læs mere

Deres ref.: 2009-5430-0156 Vor ref.: Birthe Boisen Dok. nr.: D-211009-4433 Dato: 23. oktober 2009

Deres ref.: 2009-5430-0156 Vor ref.: Birthe Boisen Dok. nr.: D-211009-4433 Dato: 23. oktober 2009 Justitsministeriet Dyrevelfærdskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Cristina Gulisano Lyren1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1) Lovforslag nr. L 182 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1) (Ændring af regler om belægningsgrad,

Læs mere

Dyrevelfærdshjertet: Mærkningsordning for dyrevelfærd

Dyrevelfærdshjertet: Mærkningsordning for dyrevelfærd Oktober 2016 Dyrevelfærdshjertet: Mærkningsordning for dyrevelfærd Kriterier for niveaudelt dyrevelfærdsmærkning for æglæggende høns Dyrevelfærdsmærkning for æg baserer sig på principperne beskrevet i

Læs mere

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Fødevarestyrelsen

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Fødevarestyrelsen Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Fødevarestyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Lis Olesen, dyrlæge LVK Fjerkræ

Lis Olesen, dyrlæge LVK Fjerkræ Lis Olesen, dyrlæge LVK Fjerkræ Mit oplæg:! Udenlandsk forældredyrsproduktion i Østrig, Schweiz og Tyskland! Sygdomsmæssige forhold hos økologiske forældredyr med økologiske konsumægshøner som sammenligningsgrundlag!

Læs mere

National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation:

National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: BILAG Bilag 1 Oversigt over regler på hygiejneområdet National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: www.retsinfo.dk EU-lovgivning i form af

Læs mere

Oversigt over lovgivning, der indeholder regler, der kan medføre sanktion:

Oversigt over lovgivning, der indeholder regler, der kan medføre sanktion: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del, endeligt svar på spørgsmål 285 Offentligt Oversigt over lovgivning, der indeholder regler, der kan medføre sanktion: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere

Bekendtgørelse om opdræt af fjervildt 1

Bekendtgørelse om opdræt af fjervildt 1 Udkast Bekendtgørelse om opdræt af fjervildt 1 I medfør af 4 og 5, 13, stk. 2, 14, stk. 1 og 2, 15, 16, stk. 2, 30, stk. 1, 61, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15.

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af

Læs mere

Bilag 1B Kravspecifikation

Bilag 1B Kravspecifikation Bilag 1B Kravspecifikation Madudbringning Termokasser Indholdsfortegnelse 2. Beskrivelse af leverancerne... 3 3. Antal daglige leveringer... 3 4. Returemballage... 3 5. Tidsrum for afhentning og levering...

Læs mere

Bekendtgørelse om produktion af perlehøns, vagtler, duer, strudsefugle,

Bekendtgørelse om produktion af perlehøns, vagtler, duer, strudsefugle, Side 1 af 7 Bekendtgørelse om produktion af perlehøns, vagtler, duer, strudsefugle, fasaner og agerhøns samt af ænder til udsætning i virksomheder, der ønsker at samhandle inden for EU (* 1) BEK nr 125

Læs mere

Rapport fra underarbejdsgruppen om æglæggende høner

Rapport fra underarbejdsgruppen om æglæggende høner Rapport fra underarbejdsgruppen om æglæggende høner Oktober 2014 (korrigeret udgave, november 2014). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Rapport fra underarbejdsgruppen om æglæggende

Læs mere

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger.

Økologikontrollen udføres af Fødevarestyrelsens kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen 30. juli 2015 J.nr.: 2015-29-712-09675 Økologikontrollen i år 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af økologikontrollen udført i Danmark i 2014 i henhold til EU s økologiforordning

Læs mere

Tjek på farmen Kampagne 2010. Medlemsmøder, januar 2010

Tjek på farmen Kampagne 2010. Medlemsmøder, januar 2010 Tjek på farmen Kampagne 2010 Medlemsmøder, januar 2010 Dagsorden i dag Aktuel politisk status Præsentation af regeringens og erhvervets egne initiativer Faglig gennemgang af Tjeklisten 2010 - v/ Hans Henrik

Læs mere

Version 2 af

Version 2 af 1 KRAV TIL MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE"... 3 DB KONTROL... 4 MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE"... 5 KRAV FOR ÆGPRODUKTION OMFATTET AF MÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE"... 6

Læs mere

Uddannelse i fødevarehygiejne

Uddannelse i fødevarehygiejne Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser JULI 2004 i redningsberedskabet Uddannelse i fødevarehygiejne Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren en sådan viden og sådanne færdigheder,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

Danske Æg Jørgen Nyberg Larsen: Sektorchef for Det danske Fjerkræraad, Sektorchef for Danske Æg Redaktør af Dansk Erhvervsfjerkræ

Danske Æg Jørgen Nyberg Larsen: Sektorchef for Det danske Fjerkræraad, Sektorchef for Danske Æg Redaktør af Dansk Erhvervsfjerkræ Danske Æg Jørgen Nyberg Larsen: Sektorchef for Det danske Fjerkræraad, Sektorchef for Danske Æg Redaktør af Dansk Erhvervsfjerkræ jnl@lf.dk Mobil: +45 27 24 56 91 Dansk ægproduktion en god historie Dansk

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil 1) Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil 1) I medfør af 28, 32, 35, 36, 37, 45, stk. 1 og 2, 49, stk. 1, 50, 51 og 60, stk. 3 i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opdræt af fjervildt 1)

Bekendtgørelse om opdræt af fjervildt 1) BEK nr 1496 af 10/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-39-00233 Senere

Læs mere

Driftsøkonomiske konsekvenser af eventuelle dyrevelfærdsmæssige bestemmelser vedrørende opdræt af hønniker Jensen, Mikkel Vestby; Schou, Jesper Sølver

Driftsøkonomiske konsekvenser af eventuelle dyrevelfærdsmæssige bestemmelser vedrørende opdræt af hønniker Jensen, Mikkel Vestby; Schou, Jesper Sølver university of copenhagen Københavns Universitet Driftsøkonomiske konsekvenser af eventuelle dyrevelfærdsmæssige bestemmelser vedrørende opdræt af hønniker Jensen, Mikkel Vestby; Schou, Jesper Sølver Publication

Læs mere

Bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr

Bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr Bekendtgørelse nr. 754 af 28. juli 2005 Bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr I medfør af 4, 13, stk. 2, 14, stk. 1, 15, 16, stk. 2, 53 og 70, stk. 3 i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr fastsættes:

Læs mere

Slagtehus-nyt april 2013

Slagtehus-nyt april 2013 Slagtehus-nyt april 2013 Kontrolomkostninger Habilitetsproblematikken DAKA Midlertidigt kompetencebevis en mulighed - fx under uddannelse Møde med audit-dyrlægerne på de mindre slagterier Nødslagtning

Læs mere

Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE)

Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE) Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE) Når kreaturer bliver hjemmeslagtet, er det lovpligtigt at undersøge for kogalskab. Slagteaffald fra kreaturer, får og geder skal bortskaffes på en særlig måde. Folderen

Læs mere

Miniguide til din E-kontrol

Miniguide til din E-kontrol Miniguide til din E-kontrol Indledning: E-kontrol er et værktøj til styring og registrering af produktiviteten. Den giver overblik og dokumentation af produktionsresultaterne. Konkurrence betyder, at det

Læs mere

2. Ved erhvervsmæssig handel med katte forstås i denne bekendtgørelse erhvervelse af katte med videresalg for øje.

2. Ved erhvervsmæssig handel med katte forstås i denne bekendtgørelse erhvervelse af katte med videresalg for øje. Udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater I medfør af 18, stk. 2, og 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0558 DA 19.03.2008 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. juli 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv

Læs mere

Vejledning om smittebeskyttelse ved besætningsbesøg i fjerkræbesætninger

Vejledning om smittebeskyttelse ved besætningsbesøg i fjerkræbesætninger Vejledning om smittebeskyttelse ved besætningsbesøg i fjerkræbesætninger 1. Indledning Vejledningen henvender sig til ansatte i Fødevarestyrelsen samt i andre myndigheder, der i deres arbejde færdes på

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Vejledning til velfærdskontrol i besætninger med æglæggende høner. Revideret i maj 2016

Vejledning til velfærdskontrol i besætninger med æglæggende høner. Revideret i maj 2016 Vejledning til velfærdskontrol i besætninger med æglæggende høner Revideret i maj 2016 Kolofon Vejledning til velfærdskontrol i besætninger med æglæggende høner Denne vejledning er udarbejdet af Fødevarestyrelsen

Læs mere

Lars Holdensen, L&F, Økologi. Slagtekyllinger og økologireglerne

Lars Holdensen, L&F, Økologi. Slagtekyllinger og økologireglerne Lars Holdensen, L&F, Økologi Slagtekyllinger og økologireglerne Økologiske principper Økologiprincippet Sundhedsprincippet Forsigtighedsprincippet Retfærdighedsprincippet 01.12.2009 / Organisation / afsender

Læs mere

Vejledning til velfærdskontrol i besætninger med slagtekyllinger. Revideret maj 2016

Vejledning til velfærdskontrol i besætninger med slagtekyllinger. Revideret maj 2016 Vejledning til velfærdskontrol i besætninger med slagtekyllinger Revideret maj 2016 Kolofon Vejledning til velfærdskontrol i besætninger med slagtekyllinger Denne vejledning er udarbejdet af Fødevarestyrelsen

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) KAPITEL VIII Personlig hygiejne 1. Alle, der arbejder på steder, hvor der håndteres

Læs mere

Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr

Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr (Version 2, 8. februar 2012) Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr Lovkrav: Bek. nr. 707 5. Alle dyr, der synes at være syge eller tilskadekomne, skal omgående have en passende behandling. Hvis et dyr

Læs mere