Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen"

Transkript

1 December 2006 Vejledning om kontrol med hygiejne i primærproduktionen (Til Fødevareregionerne) Afsnit I Formål, regelgrundlag og branchekode Formål Formålet med hygiejnekontrol er at sikre, - at gældende fødevarelovgivning på området overholdes, - at fødevarer, der produceres og afsættes til forbrugerne, er sunde og af høj kvalitet, og - at produktion, behandling og transportering af fødevarer udføres under hygiejnisk forsvarlige forhold, og at denne håndtering foregår forsvarligt, således at forurening af disse undgås. Der skal foreligge dokumentation for den udførte kontrol. Regelgrundlag Regler om primærproducenters egenkontrol vedr. fødevarer fremgår af fødevarehygiejneforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne). Det fremgår af artikel 3 og 4, at virksomheder, herunder primærproducenter, skal sikre, at de relevante hygiejnebestemmelser overholdes for den del af produktion, forarbejdning og distribution, som er under deres kontrol, herunder del A i bilag I til forordningen samt særlige krav i fødevarehygiejneforordningen for animalske fødevarer (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer). For at overholde lovgivningens krav skal primærproducenten etablere en række procedurer, der sikrer disse forhold. Det vil i denne vejledning blive betegnet som GMP-baseret egenkontrol. GMP betyder Good Manufacturing Practise, som på dansk kan betegnes god produktionspraksis. God produktionspraksis er retningslinjer for, hvordan man kan leve op til den nye lovgivning ved at tilrettelægge produktionen på en sådan måde, at fødevarer bliver sikre, og at de ikke er til fare for forbrugernes sundhed. Beskrivelsen af den GMP-baserede egenkontrol fremgår af del A i bilag I til fødevarehygiejneforordningen. Branchekode Del B af bilag I til fødevarehygiejneforordningen indeholder nogle anbefalinger om de emner, der bør beskrives nærmere i branchekoder for primærproducenters egenkontrol. Branchekoder kaldes i fødevarehygiejneforordningen for retningslinjer for god hygiejnepraksis. Dansk Landbrug og Dansk Landbrugsrådgivning har udarbejdet en branchekode for primærproducenter i landbruget:»nye regler om foder og fødevarer. Vejledning om god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode«. Branchekoden er fra december I bilag 3 er der en opremsning af visse dele af branchekodens anbefalinger af emner, som primærproducenten især skal være opmærksom på, og for disse emner er det angivet, hvilke punkter i bilag I, del A, i fødevarehygiejneforordningen, der er hjemmel for disse emner. Side 1 af 10

2 Afsnit II Område Omfattede brancher primærproducenter Plantedirektoratet skal kontrollere store dele af hygiejneforordningens krav til primærproducenter. Hygiejneforordningen indeholder dog en række krav om forebyggelse af sygdomme, som kan overføres til mennesker, samt krav til anvendelse af veterinærmedicin. Disse krav skal kontrolleres af Fødevarestyrelsen. Denne vejledning beskriver Fødevarestyrelsens kontrol med producenter af animalske primærprodukters egenkontrol i forbindelse med at forebygge indslæbning og spredning af smitsomme sygdomme, der kan overføres til mennesker gennem fødevarer, samt i forbindelse med korrekt anvendelse af veterinærlægemidler i forhold til den relevante lovgivning. Producenter af animalske primærprodukter skal bruge fodertilsætningsstoffer og lægemidler til dyr korrekt i henhold til den relevante lovgivning. Det skal sikres, at opbevaring af affald og farlige stoffer sker på en sådan måde, at fødevarer ikke forurenes. Dele af disse forhold er bl.a. at sikre, at foder med fodertilsætningsstoffer eller indhold af lægemidler opbevares adskilt fra andet foder, samt at sikre, at medicinrester og brugte kanyler opbevares på korrekt måde. Kontrol med adskilt opbevaring af foder med tilsætninger samt passende opbevaring af affald og farlige stoffer skal indgå i Plantedirektoratets kontrol. Fødevarestyrelsen fører kontrol med den korrekte brug af lægemidler til dyr, herunder opmærkning af dyrene og overholdelse af tilbageholdelsestiden, samt journalføring, og fører også kontrol med den korrekte opbevaring af farligt affald med tilknytning til medicinanvendelse, f.eks. i form af medicinrester og brugte kanyler. Der skal føres kontrol med, at primærproducenter fører og opbevarer journaler. Kontrollen med journalføringen følger kontrollen med det materielle forhold i øvrigt dvs. at da Fødevarestyrelsen fører kontrol f.eks. med anvendelsen af medicin, skal Fødevarestyrelsen også føre kontrol med, at der er de korrekte optegnelser. Kontrollen på områderne omfattet af denne vejledning skal så vidt muligt koordineres med anden kontrol, der foregår i besætningerne, og laves som et tillæg til denne kontrol. Afsnit III GMP-baseret egenkontrol vedr. hygiejne Kapitel 1 Generelt for alle primærproducenter Der er et helt generelt krav om, at primærproducenter så vidt muligt skal beskytte fødevarer mod forurening (jf. pkt. 2 i del A i bilag I i fødevarehygiejneforordningen). Herudover er det generelt anført, at primærproducenter skal overholde mere specifik lovgivning på en lang række områder, herunder (jf. pkt. 3 i del A i bilag I i fødevarehygiejneforordningen): foranstaltninger til beskyttelse mod forurening fra luft, jord, vand, foder, gødningsstoffer, veterinære lægemidler, plantebeskyttelsesmidler og biocider samt opbevaring, håndtering og bortskaffelse af affald, og Side 2 af 10

3 foranstaltninger vedrørende dyresundhed og -velfærd samt plantesundhed, der kan indvirke på menneskers sundhed, herunder programmer til overvågning og bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agenser. Endelig er det et generelt krav, at primærproducenter skal træffe passende foranstaltninger til at afhjælpe problemer, som er konstateret ved offentlig kontrol (jf. pkt. 6 i del A i bilag I i fødevarehygiejneforordningen). Det kan både dreje sig om offentlig kontrol foretaget hos primærproducenten og offentlig kontrol foretaget andre steder, men hvor primærproducentens produkter er involveret. Det kan f.eks. være resultater af slagtedyrskontrol på slagterier. Kontrollen med primærproducentens foranstaltninger følger kontrollen med det materielle forhold i øvrigt dvs. hvor Fødevarestyrelsen fører kontrol f.eks. med slagtedyr på slagterier, skal Fødevarestyrelsen også føre kontrol med, at primærproducenten har truffet passende foranstaltninger til at afhjælpe problemer. Kravet i en række af bestemmelserne om, at landmanden skal»træffe passende foranstaltninger«betyder, at landmanden som minimum mundtligt skal kunne redegøre for, hvilke procedurer, landmanden følger med henblik på at sikre, at de pågældende bestemmelser bliver overholdt. Kapitel 2 Producenter af animalske primærprodukter Landmænd, der opdrætter dyr med henblik på slagtning eller produktion af mælk eller æg skal overholde kravene beskrevet i kapitel 1 om generelle krav. Mere specifikt skal de sørge for at overholde de relevante dele af følgende underafsnit. Henvisninger er til bilag I, del A, i fødevarehygiejneforordningen. Affald (pkt. 4g) Opbevare affald og farlige stoffer således, at kontaminering undgås. Fødevarestyrelsen fører kontrol med korrekt håndtering af affald, som opstår i forbindelse med medicinanvendelse, f.eks. i form af medicinrester og brugte kanyler, samt affald, som kan udgøre en smitterisiko, jf. pkt. 4h. Plantedirektoratet fører kontrol med øvrigt affald og øvrige farlige stoffer. Efter ordineringsperiodens udløb er lægemidler til dyr affald, der skal bortskaffes. Indtil bortskaffelsen skal medicinresterne opbevares således at kontaminering undgås. Landmanden skal have procedurer for bortskaffelse af medicinaffaldet. I henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr af 1. august 1998 om håndtering af klinisk risikoaffald er rester af lægemidler og kanyler fra dyrehold at betragte som»særligt affald«. Kanyler og andet skærende/stikkende affald skal opbevares i egnet brudsikker og tæt emballage (men der er ikke krav om godkendt beholder). Lægemiddelrester og kanyler kan bortskaffes via f.eks. kommunal indsamlingsordning. Lægemiddelrester kan endvidere afleveres på apoteket. Dyresygdomme (pkt. 4h) Forebygge indslæbning og spredning af smitsomme sygdomme, der kan overføres til mennesker gennem fødevarer, bl.a. ved at træffe forholdsregler ved indsættelse af nye dyr og indberette formodede udbrud af sådanne sygdomme til myndighederne. En besætnings kontakt til andre besætninger og det omkringliggende miljø udgør en risiko for indslæbning og udbredelse af smitsomme sygdomme. Specielt zoonoser truer fødevaresikkerheden. Zoonoser er sygdomme, som kan angribe både dyr og mennesker. Side 3 af 10

4 Kontakten med omgivelserne skal, hvor det er muligt, indskrænkes, men ved nødvendig og uundgåelig kontakt skal risikoen for overførsel af smitte reduceres. Ved vurdering af, om bestemmelsen er overholdt, vil der typisk blive taget udgangspunkt i følgende elementer: Ved ind- og udgang fra besætningsområdet skal der være umiddelbar mulighed for at vaske hænder. Ved ind- og udgang fra besætningsområdet skal der være umiddelbar mulighed for at rengøre og desinficere fodtøj, overtrækstøj og udstyr, som skal medbringes i besætningsområdet. Personer, herunder specielt staldpersonale, med påvist zoonotisk infektion må ikke have kontakt med besætningens dyr. Besøgende, som skal ind i besætningsområdet, bør oplyses om besætningens sygdomsstatus. Hvis der indkøbes dyr til besætningen, skal leverandørbesætningens sygdomsstatus søges oplyst. Hvis der indkøbes dyr med ukendt, tvivlsom eller lavere sygdomsstatus end besætningens, skal disse anbringes uden kontakt til besætningens øvrige dyr, eller der skal træffes andre foranstaltninger, der kan forhindre en eventuel smitteudbredelse til besætningens andre dyr. Transporter til og fra ejendommen skal foregå, uden at besætningen udsættes for unødig smitterisiko. Affald, der har været i kontakt med syge dyr, f.eks. strøelse eller foderrester, skal håndteres, så det ikke udgør en smitterisiko. Døde dyr og affald, der skal hentes af biler fra et forarbejdningsanlæg, skal placeres på god afstand af besætningsområdet eller ved anden indretning placeres, så smitte undgås. Hvis der i en besætning optræder symptomer, som er forenelige med en anmeldepligtig sygdom, som kan overføres til mennesker gennem fødevarer, er den besætningsansvarlige forpligtet til at kontakte en dyrlægepraksis eller fødevareregionen og oplyse om symptomerne. Et staldanlæg bør være indrettet, så der kan etableres syge- og isolationsafsnit ved sygdomsudbrud, så smitteudbredelse kan hindres. Der skal gennemføres en konsekvent skadedyrsbekæmpelse. Foder skal opbevares, så forurening fra hunde, katte og skadedyr i videst muligt omfang undgås. Prøver (pkt. 4i) at tage hensyn til resultaterne af relevante analyser af prøver fra dyr eller andre prøver, der er af betydning for menneskers sundhed Landmanden skal reagere på prøveresultater, der kan have indflydelse på sikkerheden for de animalske produkter, f.eks. tegn på smitstoffer som salmonella eller campylobacter eller tegn på sygdomme som listeriose, BSE, Aviær Influenza, tuberkulose eller brucellose, samt analyser for medicinrester i dyr og fødevarer. Lægemidler til dyr (pkt. 4j) Bruge (fodertilsætningsstoffer og) veterinærlægemidler korrekt i henhold til den relevante lovgivning. Landmanden skal sikre, at foder med tilsætninger opbevares adskilt fra andet foder, så der ikke kan ske overførsel fra det ene parti foder til det andet, og så der så vidt muligt sikres mod fejlanvendelse af foder. Disse forhold kontrolleres af Plantedirektoratet. Fødevarestyrelsen fører kontrol med følgende vedrørende korrekt anvendelse af lægemidler til dyr: Side 4 af 10

5 Der må kun anvendes lægemidler, som dyreejeren har erhvervet gennem dyrlæge, apotek eller anden virksomhed, der er godkendt af Lægemiddelstyrelsen til distribution af lægemidler. Receptpligtige lægemidler til dyr skal anvendes i overensstemmelse med dyrlægens anvisning. Lægemidler til dyr må ikke anvendes efter ordineringsperiodens udløb, med mindre de er genordineret inden for ordineringsperioden. Afsnit IV Journaler Kapitel 1 Generelt om journaler Primærproducenter skal føre journaler over foranstaltninger, som er truffet for at styre fødevarerisici. Journalerne skal opbevares på en passende måde og i et tidsrum, som svarer til virksomhedens art og størrelse. Primærproducenten skal på begæring stille de relevante oplysninger i sådanne journaler til rådighed for tilsynsmyndigheden. Primærproducenten skal desuden på begæring stille oplysningerne til rådighed for den fødevarevirksomhed, som primærproducenten leverer sine produkter til (jf. pkt. 7 i del A i bilag I i fødevarehygiejneforordningen). Konsulenter, dyrlæger, agronomer osv., som rekvireres af primærproducenten eller på anden måde yder hjælp til primærproducenten, kan bistå primærproducenten med at føre journalerne (jf. pkt. 10 i del A i bilag I i fødevarehygiejneforordningen). Det beskrives nedenfor mere detaljeret, hvilke journaler, der kan være tale om. Journalerne skal være overskuelige, tilgængelige og dækkende oversigter. Journaler kan føres på papir eller i elektronisk form eller kan være en dækkende samling af dokumentation, f.eks. kontrolrapporter, analyseresultater eller lignende afhængig af den enkelte lovgivningsbestemmelse. Der er ikke fastsat noget generelt om den tid, journalerne skal opbevares. Journalerne bør opbevares mindst så længe, at de producerede fødevarer må anses for at være fortæret eller destrueret. Generelt må en opbevaringsperiode på 3 år anses for passende. Hvis primærproducenten selv har fastsat en anden periode, skal relevansen heraf vurderes. Kapitel 2 Producenter af animalske primærprodukter Landmænd, der opdrætter dyr med henblik på slagtning eller produktion af mælk eller æg, skal overholde kravene beskrevet i kapitel 1 om generelle krav. Mere specifikt skal de føre journaler over følgende forhold med hensyn til Fødevarestyrelsens kontrolområde. Henvisninger er til bilag I, del A, i fødevarehygiejneforordningen: Behandling af dyr (pkt. 8b) Veterinærlægemidler eller andre behandlinger, som dyrene har fået, herunder behandlingsdatoer og tilbageholdelsesperioder. Fødevarestyrelsen fører kontrol med, at landmænd foretager daglige optegnelser over medicinanvendelse og at der for hver enkelt behandling noteres følgende: Dato. Hvilke og hvor mange dyr, der er behandlet (entydig identifikation eller hvis dette ikke er muligt, anslået vægt og staldafsnit eller tilsvarende opdeling). Årsag til behandlingen. Side 5 af 10

6 Hvilket lægemiddel, der er anvendt. Dosering af lægemidlet og hvordan dette er indgivet. Hvem der har udført behandlingen. Oplysninger om tilbageholdelsestider fremgår af dyrlægens anvisningsseddel, som landmanden sammen med sine egne optegnelser over medicinanvendelse skal opbevare i mindst 5 år. Dyresygdomme (pkt. 8c) Forekomst af sygdomme blandt dyrene, der kan have indflydelse på sikkerheden for de animalske produkter. Fødevarestyrelsen fører kontrol med forekomst af sygdomme. Landmandens journal skal indeholde: Oplysninger om sygdomsagens eller sygdomme, der kan have indflydelse på sikkerheden for de animalske produkter, f.eks. salmonella, campylobacter, listeriose, BSE, Aviær Influenza, tuberkulose eller brucellose. Hvornår sygdommene er forekommet i besætningerne, eksempelvis i form af prøveresultater. Analyser (pkt. 8d) Resultaterne af analyser af prøver fra dyrene eller andre prøver, der er taget i en diagnostisk sammenhæng, og som har betydning for menneskers sundhed. Journalen skal omfatte analyseresultater fra f.eks. salmonella-kontrollen. Fødevarestyrelsen fører kontrol med resultater af analyser. Kontrolrapporter (pkt. 8e) Alle relevante rapporter om kontrol af dyr eller animalske produkter. Kontrollen med primærproducentens journalføring vedr. kontrolrapporter følger kontrollen med det materielle forhold i øvrigt dvs. hvor Fødevarestyrelsen fører kontrol f.eks. med slagtedyr på slagterier, skal Fødevarestyrelsen også føre kontrol med, at primærproducenten opbevarer relevante kontrolrapporter. Journalen skal omfatte kontrolrapporter fra kontrolbesøg, foretaget af Fødevarestyrelsen, samt analyseresultater fra f.eks. salmonellakontrol. Endvidere skal journalen omfatte besøgsrapporter vedr. sundhedsrådgivningsbesøg. Side 6 af 10

7 Bilag 1 Opsummering af Fødevarestyrelsen tilsynsopgaver i primærleddet i forbindelse med fødevarehygiejneforordningen Kontrollen udføres af: Kontrollen udføres i forbindelse med: Kontrollen udgør: Kontrollerede primærproducenter udvælges på baggrund af: Fødevareregionerne Kontrollen udføres i forbindelse med Fødevarestyrelsens kontrolbesøg i besætninger, særligt i forbindelse med dyrevelfærdskontrollen, medicinkontrollen samt ved kontrolbesøg i forbindelse med kontrol med zoonoser på følgende grundlag: Omfanget af kontrollen under de enkelte kontrolbesøg fastlægges på baggrund af en konkret risiko- og behovsvurdering af den enkelte besætning med udgangspunkt i besætningens størrelse, dyreart, sammensætning af dyrearter, sundhedsstatus, tidligere sygdomsforekomst, handelsmønstre, omfang af til- og afgang af dyr og mennesker, relevante fysiske forhold, herunder adgangsforhold, standard af faciliteter og bygninger o.lign. Endvidere skal vurderingen omfatte omfanget af tidligere overtrædelser, manglende afhjælpning af problemer konstateret ved tidligere kontrolbesøg, tegn på uregelmæssigheder eller overtrædelser, som konstateres forud for kontrolbesøg, f.eks. ved opslag i registre, f.eks. CHR eller andre, resultat af prøveudtagning på slagteri el.lign. Ved tegn på afvigelser eller uregelmæssigheder, konstateret under kontrolbesøg, iværksættes en dybere kontrol af de pågældende forhold uanset planen for kontrolbesøget i øvrigt. Det samme gælder reaktion på konstaterede overtrædelser. Bestemmelsen i pkt. 6 i del A i bilag I vedr. pligt til at afhjælpe problemer konstateret ved tidligere offentlig kontrol skal kontrolleres ved hvert kontrolbesøg. Bestemmelserne vedr. veterinærmedicin (4g, 4j og 8b) bør som udgangspunkt kontrolleres, når der kontrolleres lignende relevant lovgivning i forbindelse med dyrevelfærdskontrollen og medicinkontrollen. Bestemmelsen vedr. smitteindslæbning (4h) kontrolleres på baggrund af en konkret risiko- og behovsvurdering, jf. oven for, men vil i øvrigt være relevant ved kontrolbesøg, hvor der kontrolleres forhold vedr. zoonoser. Som udgangspunkt kontrolleres journalkravene (8b, 8c, 8d og 8e), hvis det er relevant i forbindelse med kontrol med de materielle regler og særligt, hvis der konstateres uregelmæssigheder med eller overtrædelser af de materielle bestemmelser samt i øvrigt, hvis der er tegn på, at journalkravene ikke overholdes. 5 % af besætningerne i forbindelse med dyrevelfærdskontrollen, 200 medicinkontrolbesøg årligt samt i relevant omfang ved andre kontrolbesøg. Besætninger til velfærds- og medicinkontrol udpeges risikobaseret. Side 7 af 10

8 Kontrollen omfatter GMP-baseret egenkontrol på følgende områder: Håndtering af affald og farlige stoffer i forbindelse med medicinhåndtering og affald, som kan udgøre en smitterisiko. Forebyggelse af indslæbning og spredning af smitsomme sygdomme, der kan overføres til mennesker gennem fødevarer. Korrekt anvendelse af veterinærlægemidler i henhold til den relevante lovgivning. Afhjælpende foranstaltninger, når primærproducenten er blevet underrettet om problemer ved kontrollen. Journalføring over: Behandling med veterinærlægemidler eller andet, behandlingsdatoer og tilbageholdelsesperioder. Forekomst af sygdomme, der kan have indflydelse på fødevaresikkerheden. Resultaterne af analyser af prøver fra dyrene eller andre prøver, der er taget i diagnostisk sammenhæng, og som har betydning for menneskers sundhed. Alle relevante rapporter om kontrol af dyr eller animalske produkter. Side 8 af 10

9 Bilag 2 Tilsynsopgaver for Fødevarestyrelsen resumé af vejledningsteksten Generelt for alle primærproducenter GMP-baseret egenkontrol. Vejledningens afs. III, kap. 1. Journal-føring. Vejledningens afs. IV, kap. 1. Primærproducenter for animalske produkter GMP-baseret egenkontrol. Vejledningens afs. III, kap. 2. Journal-føring. Vejledningens afs. IV, kap. 2. Beskytte mod forureninger. Foranstaltninger vedrørende dyresundhed. Opbevares i en passende periode. Stilles til rådighed for den kompetente myndighed. Stilles til rådighed for aftagere. Affald, som opstår i forbindelse med medicinhåndtering skal håndteres korrekt. Indslæbning og spredning af smitsomme sygdomme, der kan overføres til mennesker gennem fødevarer skal forebygges. (Fodertilsætningsstoffer og) lægemidler til dyr skal anvendes korrekt i henhold til lovgivningen. Føre og opbevare journaler over: Behandling med veterinærlægemidler eller andet, behandlingsdatoer og tilbageholdelsesperioder. Forekomst af sygdomme, der kan have indflydelse på fødevaresikkerheden. Resultaterne af analyser af prøver fra dyrene eller andre prøver, der er taget i diagnostisk sammenhæng, og som har betydning for menneskers sundhed. Alle relevante rapporter om kontrol af dyr eller animalske produkter. Side 9 af 10

10 Bilag 3 Lovgivning dækket af branchekode for landbrug Som nævnt i afsnit II har Dansk Landbrug og Dansk Landbrugsrådgivning udarbejdet en branchekode for primærproducenter i landbruget. I dette bilag angives, hvilke punkter i fødevarehygiejneforordningens, bilag I, del A, der er grundlag for de relevante punkter i branchekodens liste over processer (side 8-11 i branchekoden). Branchekode Fødevarehygiejneforordningen Nr. Kort beskrivelse af proces Punkter i bilag I, del A 1.0 Sprøjtning og sprøjtejournal 2, 3a, 3b, 5h, 7, 9a 1.1 Udbringning af slam 2, 3a, 3b, 5b, 5g, 7, 9c 1.2 Udbringning af husdyrgødning 2, 3a, 3b, 4h, 4i, 5b 1.3 Høst 2, 3a, 3b, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 7, 9b, 9c 1.4 Intern transport af afgrøder 2, 3a, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f 2.0 Indkøb af foder 2, 3a, 3b, 4j, 7, 8a, 8b 2.4 Vand til drikkebrug og foder 2, 3a, 3b, 4d 2.5 Vand til rengøring 2, 3a, 3b, 4d, 5c 2.6 Vand til vanding af spiseklare afgrøder 2, 3a, 3b, 5c 3.2 Bygninger, anlæg og udstyr 2, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a 4.0 Forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr 2, 3a, 3b, 4f, 5e, 7, 9b 5.0 Opbevaring af kemikalier og medicin 2, 3a, 3b, 4j, 5h, 7, 8b, 9a 5.1 Farligt affald og emballage 2, 3a, 4g, 5f 6.0 Døde dyr 2, 3a, 3b, 4g, 4h 7.0 Generel smittebeskyttelse 2, 3a, 3b, 4h 8.0 Uddannelse 2, 4e, 5d 9.0 Medicinering 2, 3a, 4a, 4b, 4e, 4j, 7, 8b 10.0 Rene slagtedyr 2, 3a, 3b, 4c 11.0 Analyser og kontrol 2, 3a, 3b, 4i, 5g, 6, 7, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 9a, 9b, 9c Side 10 af 10

Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode

Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode KO krav og deres sammenhæng til branchekode krav 7.1 Miljø 1.1 Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord, undergrund 1.2 Anvendelse

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol

Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Eksempler på fokusområder på en kvægbedrift eller bedrifter med andre drøvtyggere. Vær opmærksom på, at planteproduktion ofte

Læs mere

Bilag 1.a Svinebedrift, fokusliste foder- og hygiejnekontrol

Bilag 1.a Svinebedrift, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Bilag 1.a Svinebedrift, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Eksempler på fokusområder på en svinebedrift. Vær opmærksom på, at planteproduktion ofte også er en del af et svinebrug, brug derfor også fokusliste

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING HVAD ER SMITTEBESKYTTELSE? Tiltag som kan reducere risikoen for, at smitsomme kvægsygdomme introduceres

Læs mere

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger NOTAT 20.07.2007 Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger fødevarer Baggrund Fødevarevirksomheders ansvar for at overholde fødevarelovgivningen er bestemt

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

Mink & Krydsoverensstemmelse

Mink & Krydsoverensstemmelse Mink & Krydsoverensstemmelse Årsmøde i Vet Team Tirsdag den 17. januar 2017 Tine Flarup, dyrlæge Regional kontrol Randers Naturerhvervstyrelsen Disposition Hvem er omfattet af Krydsoverensstemmelse? Hvad

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER

REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER Svanholm den 30. juni 2016 Susanne Kabell, dyrlæge SEGES Økologi REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER FJERKRÆVIRKSOMHED, REGISTRERING Besætninger med flere end

Læs mere

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne. (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1)

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne. (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1) 2004R0852 DA 20.04.2009 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004

Læs mere

Vejledning om smittebeskyttelse ved besætningsbesøg i fjerkræbesætninger

Vejledning om smittebeskyttelse ved besætningsbesøg i fjerkræbesætninger Vejledning om smittebeskyttelse ved besætningsbesøg i fjerkræbesætninger 1. Indledning Vejledningen henvender sig til ansatte i Fødevarestyrelsen samt i andre myndigheder, der i deres arbejde færdes på

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1) BEK nr 1328 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen

Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarekontrollen hvem er vi? Samarbejde og hvad bringer fremtiden? Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen Fuldmægtig Per Rathmann Hansen Mejeriingeniør Kontoret for kontrolstyring 2. Kontor Ny kontrolstrategi

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) Bekendtgørelse nr. 909 af 29. august 2006 Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) I medfør af 47, stk. 1, 48, 50, 51,

Læs mere

Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol

Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Bilag 1.b Kvægbedrift og drøvtyggere, fokusliste foder- og hygiejnekontrol Eksempler på fokusområder på en kvægbedrift eller bedrifter med andre drøvtyggere. Vær opmærksom på, at planteproduktion ofte

Læs mere

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Medicin Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Dyreværnsloven Hvad skal vi og hvad må vi? Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1) Herved bekendtgøres dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd

Kontrol af dyrevelfærd Kontrol af dyrevelfærd 2 Kontrol af dyrevelfærd Hvorfor kontrollere dyrevelfærd? Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) KAPITEL VIII Personlig hygiejne 1. Alle, der arbejder på steder, hvor der håndteres

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Foder og Fødevaresikkerhed Sagsnr: 26761 Dato: 1. juli 2014 FVM 300 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af

Læs mere

Dokumentationskrav som ikke er en del af et egenkontrolprogram

Dokumentationskrav som ikke er en del af et egenkontrolprogram Fødevarestyrelsen 5. februar 2010 J. nr. 2010-20-2301-00369 Dokumentationskrav som ikke er en del af et egenkontrolprogram På listen st de krav om skriftlig dokumentation i fødevarelovgivningen, som ligger

Læs mere

Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE)

Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE) Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE) Når kreaturer bliver hjemmeslagtet, er det lovpligtigt at undersøge for kogalskab. Slagteaffald fra kreaturer, får og geder skal bortskaffes på en særlig måde. Folderen

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder- og Fødevaresikkerhed J.nr. 2012-20-2301-00909 Den 8. juni 2012 FVM 039 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til: Kommissionens

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1)

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1) BEK nr 69 af 22/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00356 Senere ændringer til

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013

Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Dokumentation - en oversigt Sundhedsstyring 2013 Lovgivning - hvad er den til for? Fødevaresikkerhed Sporbarhed Sundhed hos dyr og mennesker Dyrevelfærd Image Antibiotikaforbrug Hvilke kontroller findes

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1)

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1) BEK nr 1261 af 16/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin J. nr.: 2014-13-60-00059 21. marts 2016 Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin INDLEDNING Antibiotikaforbruget i de danske svinebesætninger skal holdes på et lavt og ansvarligt niveau, fordi

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) BEK nr 1432 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-15-31-00071 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Smittebeskyttelseplan for STOREGÅRD

Smittebeskyttelseplan for STOREGÅRD Smittebeskyttelseplan for STOREGÅRD En svinebesætning med integreret produktion i.e. 1.500 søer + årlig produktion af ca. 30.000 slagtesvin. (1.600 DE) Gårdejer Mads Skjern Korsbæk Væsentlige områder af

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har ved medicinkontrol i 51 svinebesætninger konstateret følgende:

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har ved medicinkontrol i 51 svinebesætninger konstateret følgende: KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Titel: Vandmedicinering af fravænningsgrise J. nr.: 2013-13-795-00009 27. marts 2014 KONKLUSION, BAGGRUND OG FORMÅL Konklusion: Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold

Læs mere

Fødevarekædeoplysninger

Fødevarekædeoplysninger Retningslinier / Branchekode Fødevarekædeoplysninger Håndtering på svineslagterier 1. december 2009 Rev. 18. juni 2010 Indholdsfortegelse 1 Baggrund formål:... 3 2 Dækningsområde... 3 3 Krav... 3 4 Regelhenvisninger:...

Læs mere

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Årsmøde 11-11-14 Dyrlæge Annette Vrist Gammelvind Det Veterinære beredskab i Danmark Sygdomme i verden omkring os Smitsomme husdyrsygdomme ASF, CSF,

Læs mere

Hygiejnelovgivningen for fødevarer

Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, (herefter: Muslinger m.m.) Thyra Bjergskov og Salima Benali Fødevarestyrelsen 28. august 2006

Læs mere

Kødkontrol. Fjerkrækongres Birthe Steenberg, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer

Kødkontrol. Fjerkrækongres Birthe Steenberg, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer Kødkontrol Fjerkrækongres 2012 Birthe Steenberg, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer Kødkontrol hvorfor? Fødevaresikkerhed Dyresundhed Dyrevelfærd For at afgøre om det er sikkert for mig at æde din lever

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater I medfør af 50, 56 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, 1 a i lov om frø, kartofler

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april om fødevarehygiejne

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april om fødevarehygiejne 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 139/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 18. januar 2013 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

forløbne år ikke har vedtaget bøde eller modtaget dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed

forløbne år ikke har vedtaget bøde eller modtaget dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed (Version 1, 30. juni 2011) Bilag 12: Sundhed Lovkrav: Bek. 261 3. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for minkfarmen og en dyrlæge. Bek. 261 4. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2007-20-23-02296 Senere ændringer til

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Kød af får og opdrættede rensdyr

Kød af får og opdrættede rensdyr Bilag 6 Kød af får og opdrættede rensdyr Kapitel I: Transport af levende dyr til slagteriet Fødevarevirksomheden, der transporterer levende dyr til slagteriet, skal sikre, at følgende krav er opfyldt:

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer I medfør af 47, stk. 1, 48, stk. 1, 50-52, 53, stk. 1,

Læs mere

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning...1 2. Risikovurdering - HACCP-analyse...1 3. Kvalitetsstyring...2 4. Foderhygiejneforordningens

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 780 af 24.06.2010 I medfør af 47, stk. 1, 48, 50 og 51, 52, stk. 1, 53, stk. 1, 56, stk. 2-3 og 5,

Læs mere

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Fødevarestyrelsen December 2006 Rev. 2.0 Juli 2007 Rev. 3.0 Juli 2008 Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Beredskabsplanen dækker den situation, at der hos dyr, som har opholdt

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) BEK nr 423 af 17/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-15-31-00213 Senere ændringer

Læs mere

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Rev. 4.0 Juni 2017 Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Denne beredskabsplan beskriver, hvordan der skal ageres ved fund af trikiner hos dyr, som har opholdt sig i Danmark (jf. Trikinforordningen,

Læs mere

Uddannelse i fødevarehygiejne

Uddannelse i fødevarehygiejne Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser JULI 2004 i redningsberedskabet Uddannelse i fødevarehygiejne Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren en sådan viden og sådanne færdigheder,

Læs mere

Vigtige regler for hold af heste i Danmark!

Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Alle, der beskæftiger sig med heste, skal forholde sig til en lang række love og regler, herunder EU regler om bl.a. transport, foderhygiejne, ejerforhold, konsumstatus

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst Marts 2012 Godkendt i Topledergruppen: April 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

Europaudvalget 2007 2777 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2007 2777 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2007 2777 - landbrug og fiskeri Offentligt Folketinget - Europaudvalget København, den 12. april 2007 Sagsnr.: 2153 FVM 434 Folketinget Europaudvalget har i skrivelse af 31. januar 2007

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr I medfør af 29, 30, stk. 1 og 3, 33, 34, stk. 1, 35, 37, og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj af 2014, fastsættes

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. juni 2005 Med henblik på

Læs mere

NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET. - konsekvenser og muligheder

NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET. - konsekvenser og muligheder NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET - konsekvenser og muligheder VETERINÆRFORLIGET Kommissorium: 1. Egenkontrol og de obligatoriske sundhedsrådgivningsaftaler vil sikre løbende vejledning, overvågning og

Læs mere

Bilag 1B Kravspecifikation

Bilag 1B Kravspecifikation Bilag 1B Kravspecifikation Madudbringning Termokasser Indholdsfortegnelse 2. Beskrivelse af leverancerne... 3 3. Antal daglige leveringer... 3 4. Returemballage... 3 5. Tidsrum for afhentning og levering...

Læs mere

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker?

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Program Lovgivning Myndigheder - overordnet. Forskellige former for salg. Registrering.

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

Branchekode for egenkontrol i mælkeleverende besætninger

Branchekode for egenkontrol i mælkeleverende besætninger Branchekode for egenkontrol i mælkeleverende besætninger December 2010 3. udgave Side 1 Indholdsfortegnelse Krav om egenkontrol... 3 Egenkontrolprogram... 7 Kapitel 1. Køernes sundhed og tilbageholdelse

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

Vigtige regler for hold af heste i Danmark!

Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Alle, der beskæftiger sig med heste, har igennem de senere år skulle forholde sig til en masse forskellige love og regler herunder EU regler om bl.a. transport,

Læs mere

Redegørelse om initiativer i kontrollen med frugt og grønt

Redegørelse om initiativer i kontrollen med frugt og grønt Redegørelse om initiativer i kontrollen med frugt og grønt - sygdomsfremkaldende mikroorganismer November 2011 Foder- og Fødevaresikkerhed Indholdsfortegnelse Indledning...3 Sammendrag...4 Del 1 Baggrund

Læs mere

Velfærd for danske køer og kalve

Velfærd for danske køer og kalve Velfærd for danske køer og kalve DANSK KVÆGS BRANCHEPOLITIK FOR DYREVELFÆRD www.kvaeg.dk Politik for dyrevelfærd DANSK KVÆG HAR EN BRANCHE- POLITIK FOR DYREVELFÆRD Danske kvægbrugere tager ansvar for dyrenes

Læs mere

Der er klare regler for, hvordan virksomhederne skal agere, hvis der er mistanke om, at de fødevarer de markedsfører, er forurenede.

Der er klare regler for, hvordan virksomhederne skal agere, hvis der er mistanke om, at de fødevarer de markedsfører, er forurenede. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 272 Offentligt Fødevarestyrelsen Dato: 28.08.2005 J.nr.: 433-42 Samrådsdrøftelse 6. september 2005 Ad FLF alm.

Læs mere

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE Nærværende regulativ er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 131 af 21. marts 1993,

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Retteblad nr. 1 af 29. marts 2010 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010, december 2009 (Landmandsvejledningen)

Retteblad nr. 1 af 29. marts 2010 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010, december 2009 (Landmandsvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Retteblad nr. 1 af 29. marts 2010 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010, december 2009 (Landmandsvejledningen) Dette retteblad indeholder

Læs mere

Retteblad til Vejledning om krydsoverensstemmelse,

Retteblad til Vejledning om krydsoverensstemmelse, Retteblad til Vejledning om krydsoverensstemmelse, januar 2008 Maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv RETTEBLAD TIL VEJLEDNING OM KRYDSOVERENSSTEMMELSE

Læs mere

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen)

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Dette retteblad indeholder

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse for Grønland om fødevarevirksomheder Bekendtgørelse nr. 655 af 19. juni 2006 Bekendtgørelse for Grønland om fødevarevirksomheder I medfør af 9, stk. 2, 10, stk. 1, 22, 27, stk. 2, 35, stk. 2, 36, 39, 44, stk. 1, 45, 46, stk. 2 og 3, 47, 48,

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) I medfør af 14 og 15, stk. 2, i landstingsforordning nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet

Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet J.nr.: 2016-34-114-00716 Oprindeligt dokument 8. marts 2016 Helhedsvurdering ved sanktionsvalg på veterinærområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Valg af virkemiddel på grundlag af de foreliggende

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1 I bekendtgørelse nr. 1356 af 27. november 2015 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder

Læs mere

Medlemsmøde Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter

Medlemsmøde Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter Medlemsmøde 29-11-2016 Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december 2016 Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter Jens Philipsen Program 17.00 Velkomst 17.05-17.30 Orientering

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 12. september

Læs mere

Vejledning om den veterinære kontrolrapport

Vejledning om den veterinære kontrolrapport Bilag 11c Senest opdateret januar 2011 Vejledning om den veterinære kontrolrapport 1. Indledning...2 2. Udfyldelse af kontrolrapport...3 2.1 Hvornår udfyldes en kontrolrapport...3 2.1.1 Samlesteder...3

Læs mere

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG

Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Til adressaterne på vedlagte liste Den 24. november 2005 J.nr.: PD 2203-10 IPH/ -SFG Høring vedrørende dansk foderstoflovgivning, som ændres som følge af de nye forordninger hhv. om krav til foderstofhygiejne

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand 21. december 2009 PRODUKTRESUMÉ for Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand 0. D.SP.NR 08763 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Avipro THYMOVAC 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis

Læs mere