Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011"

Transkript

1 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

2 Indhold 1. Område Målgruppe Regler Egenkontrolprogrammet Reduceret prøveantal i case-by-case kontrollen Importørers egenkontrolprogram Egenkontrolprogram for producenter Krav til metoder og laboratorier...7 BILAG Eksempler på egenkontrolprogrammer og sikkerhed i forskellige prøveplaner...8

3 1. Område Denne vejledning handler om virksomheders egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød. Vejledningen beskriver blandt andet, hvilke kriterier virksomhederne skal opfylde, hvis de vil have reduceret prøveudtagningen i den offentlige stikprøvekontrol ved case-by-case kontrollen. 2. Målgruppe Vejledningen henvender sig til importører af fersk kølet og frosset fjerkræ-, svine- og oksekød samt til danske producenter af fersk kølet og frosset kyllinge-, svine- og oksekød, som leverer til det danske marked. 3. Regler Alle virksomheder skal have et egenkontrolprogram, som sikrer, at virksomhedens produkter ikke udgør en sundhedsrisiko. Det betyder blandt andet, at virksomheden skal sikre, at reglerne om salmonella og campylobacter er overholdt. Der må ikke være salmonella i danskproduceret kyllingekød, jf. bekendtgørelse om salmonellose hos fjerkræ samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ mm. 1 Tilsvarende må der ikke være salmonella i hakket kød og tilberedt kød, jf. mikrobiologiforordningen 2. Ved udgangen af 2011 træder nye regler i kraft om, at der ikke må være Salmonella Typhimurium og Salmonella Enteritidis i fersk kalkun- og kyllingekød. Der er ikke krav om fravær af salmonella og campylobacter i fersk kød i øvrigt. Høje indhold af disse bakterier kan dog medføre, at partiet vurderes at udgøre en sundhedsrisiko jf. artikel 14 i Fødevareforordningen. 4. Egenkontrolprogrammet Virksomhederne behøver ikke nødvendigvis at have et egenkontrolprogram for både salmonella og campylobacter, men kan alene have et program for salmonella. 1 Bekendtgørelse nr af 16. december 2009 om salmonellose hos fjerkræ samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ mm., med senere ændringer 2 Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer med senere ændringer

4 Egenkontrolprogrammet skal dokumentere, at der er fravær af eller et lavt indhold af salmonella i fersk kølet eller frosset kød, som skal omsættes på det danske marked. For fersk kølet eller frosset fjerkræ skal programmet også kunne dokumentere, at der er fravær af eller et lavt indhold af campylobacter. Et egenkontrolprogram skal indeholde et eller flere af følgende elementer: Dokumentation for et tilfredsstillende undersøgelsesprogram fra jord til bord. Analytisk kontrol på slagteriniveau for salmonella, og for fjerkrækød desuden analytisk kontrol for campylobacter. Analytisk kontrol af de kødpartier, som skal omsættes. Krav til antallet af analyser afhænger af sikkerheden i programmet. Egenkontrolprogrammer, som omfatter hele kæden fra jord til bord, giver en større sikkerhed. Antallet af egenkontrolprøver af færdigvaren kan da reduceres i forhold til programmer, som udelukkende dækker slagteri- og opskæringsled. Bilaget indeholder eksempler på prøveplaner med forskellige grader af sikkerhed. Afsnit 6 og 7 beskriver, hvordan henholdsvis importører og danske virksomheders egenkontrolprogram kan udformes i praksis. 5. Reduceret prøveantal i case-by-case kontrollen Virksomheden kan vælge at få reduceret antallet af prøver til case-by-case kontrollen. Det forudsætter dog, at virksomhedens egenkontrolprogram vurderes tilstrækkeligt til at sikre, at virksomheden ikke indfører sundhedsfarlige partier af fersk kød. Desuden skal resultaterne fra case-by-case-kontrollen understøtte dette, og virksomheden skal kunne dokumentere gode resultater gennem lang tid. Hvis en virksomhed ikke har et egenkontrolprogram for campylobacter i fersk fjerkrækød, og ikke kan dokumentere et lavt campylobacterniveau igennem en længere periode, vil der ikke være mulighed for reduktion i antallet af partier, der skal undersøges for campylobacter i case-by-case kontrollen. Tilsvarende vil gælde for salmonella. Reduktion i antallet af udtagne partier er afhængig af sikkerheden i egenkontrolprogrammet. Prøveudtagning vil maksimalt kunne reduceres ned til 1/10 i forhold til fuldt prøveomfang. Hvis der i den reducerede prøveudtagning påvises salmonella eller campylobacter i et omfang, der medfører, at partiet vurderes farligt, vil der igen blive udtaget case-by-case prøver i fuldt omfang, indtil det er sandsynliggjort, at forekomsten er lav. Herefter kan virksomheden igen få reduceret prøveudtagningen.

5 6. Importørers egenkontrolprogram Salmonella i fjerkrækød Der er EU-regler for prøvetagning og salmonellaovervågning af slagtekyllinge- og kalkunflokke. Egenkontrolprogrammet kan derfor bygge på resultaterne af disse undersøgelser. På fjerkræslagterierne udtages halsskindsprøver i henhold til mikrobiologiforordningen, og resultaterne af disse kan derfor indgå. Fx med krav om, at kødet stammer fra slagterier, der ikke har haft overskridelser de seneste 6 måneder. For at sikre, at indholdet af salmonellabakterier i det ferske kød er på et lavt niveau, skal programmet suppleres med analyser fra opskæringsleddet og med jævnlig kontrol af de færdige partier. Salmonella i svine- og oksekød Der er ikke EU-regler for prøvetagning for salmonella i svine- og kvægbesætninger, men nogle lande har indført frivillige ordninger. Et egenkontrolprogram kan i givet fald bygge på resultater fra besætningerne, som ikke må være højgradigt kontaminerede. På slagteriniveau udtages der prøver af slagtekroppe i henhold til mikrobiologiforordningen, og resultaterne af disse kan derfor indgå. Fx med krav om, at kødet stammer fra slagterier, der ikke har haft overskridelser de seneste 6 måneder. For at sikre, at indholdet af salmonellabakterier i det ferske kød er på et lavt niveau, skal programmet suppleres med analyser fra opskæringsleddet og jævnlig kontrol af de færdige partier. Campylobacter i fjerkrækød Der er ikke EU-regler for overvågning af campylobacter i fjerkræflokke eller fersk kød. For at sikre et lavt indhold kan der stilles krav om udtagning af prøver af fjerkræflokken umiddelbart før slagtning eller på slagtelinjen ved ophæng. Det ferske kød skal stamme fra flokke, som er testet negative. Hvis prøverne er taget i fjerkræflokken fx sammen med prøven, der indgår i salmonellaovervågningen, vil nogle af de campylobacternegative fjerkræflokke kunne nå at blive smittet med campylobacter inden slagtning. Programmet skal derfor suppleres med analyser af det ferske kød. Her skal kravet enten være fravær af campylobacter, kun få positive prøver eller at antallet af campylobacter i prøverne er lavt, typisk under 1000 cfu/g. Prøver udtaget i case-by-case kontrollen eller som del af andre prøveprojekter kan indgå i dokumentation af en lav forekomst. De seneste 30 partier, der har været omfattet af case-bycase kontrollen, må ikke være vurderet til at udgøre en sundhedsrisiko jf. artikel 14 i Fødevareforordningen.

6 Forhandlere af frosset eller dybfrosset fjerkrækød kan inkludere frysning som en reducerende behandling i programmet. 7. Egenkontrolprogram for producenter Salmonella i kyllingekød Der er krav om fravær af salmonella i fersk kyllingekød i den nationale lovgivning, og yderligere egenkontrol er ikke nødvendig. Der er dog ikke mulighed for at få reduktion af antallet af undersøgte partier. Case-by-case kontrollen fungerer her som en verifikation af, at det danske kyllingekød overholder lovgivningens krav om fravær af salmonella. Salmonella i svinekød Salmonellahandlingsplanen omfatter overvågning af besætninger, særslagtning af svin fra de mest belastede besætninger og overvågning af de slagtede kroppe på slagterierne. Der kan stilles krav om, at kød skal stamme fra slagterier, som ikke har haft overskridelser i ferskkødsovervågningen de seneste 6 måneder, og som ikke er pålagt skærpet salmonellaindsats, jf. bilag 7 kapitel 7 i bekendtgørelse om salmonella hos svin. 3 Programmet skal derudover indeholde en analytisk kontrol i opskæringsleddet, som kan dokumentere, at virksomheden ikke har et salmonellaproblem. Salmonella i oksekød Det danske kontrolprogram omfatter overvågning af besætninger og af de slagtede kroppe på slagteriet. Der kan evt. stilles krav om, at kød skal stamme fra slagterier, som ikke har haft overskridelser i ferskkødsovervågningen de seneste 6 måneder, jf. bilag 6 i bekendtgørelse om salmonella hos kvæg mm. 4 Programmet skal derudover indeholde en analytisk kontrol i opskæringsleddet, som kan dokumentere, at virksomheden ikke har et salmonellaproblem. Campylobacter i kyllingekød Alle slagtekyllingeflokke undersøges for campylobacter så tæt på slagtetidspunktet som muligt. Det ferske kød skal stamme fra flokke, som er testet negative. På slagterierne udtages der, som et led i overvågningen, stikprøver af det ferske kød. Disse stikprøver skal suppleres, så det sikres, at antallet af bakterier i det ferske kyllingekød er på et lavt niveau. Undersøgelsen skal dokumentere, at der enten er fravær af campylobacter, kun få prøver er positive, eller at antallet af campylobacter i prøverne er lavt, typisk under 1000 cfu/g. Prøver udtaget i case-by-case kontrollen eller som del af andre prøveprojekter kan indgå i dokumentation af en lav forekomst. De seneste 30 partier, der har været omfattet af case-by- 3 Bekendtgørelse nr af 22. december 2010 om salmonella hos svin 4 Bekendtgørelse nr af 22. december 2010 om salmonella hos kvæg mm.

7 case kontrollen, må ikke være vurderet til at udgøre en sundhedsrisiko jf. artikel 14 i Fødevareforordningen Forhandlere af frosset eller dybfrosset fjerkrækød kan inkludere frysning som en reducerende behandling i programmet. 8. Krav til metoder og laboratorier Prøverne skal analyseres på et laboratorium, som er akkrediteret 5 til at udføre analysen, eller for prøver udtaget i Danmark på et laboratorium, som er godkendt af Fødevarestyrelsen. Metoderne skal være validerede i henhold til de relevante ISO-standarder og NMKL metoder. Der kan bruges hurtigmetoder. På Fødevarestyrelsens hjemmeside er der yderligere information om de krav, importøren kan stille til sin leverandør vedrørende salmonella og campylobacter. Se informationen her. 5 Et laboratorium, der er akkrediteret af et akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af Den Europæiske Ak-krediteringsorganisation EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

8 BILAG Eksempler på egenkontrolprogrammer og sikkerhed i forskellige prøveplaner Sikkerhed ved prøveudtagningsplaner Nedenstående er eksempler på prøvetagningsplaner med forskellig sikkerhed for fravær af salmonella/campylobacter. Hvis man undersøger 45, og alle er negative for salmonella/campylobacter, dokumenterer det med 90 % sikkerhed, at niveauet for salmonella er 5 % eller lavere. Hvis man undersøger 60, og alle er negative for salmonella/campylobacter, dokumenterer det med 95 % sikkerhed, at niveauet for salmonella er 5 % eller lavere. Hvis man undersøger 300, og alle er negative for salmonella/campylobacter, dokumenterer det med 95 % sikkerhed, at niveauet for salmonella er 1 % eller lavere. Følgende eksempel illustrerer den usikkerhed, der er forbundet med en plan, hvor man undersøger 5 prøver, og kravet er fravær af salmonella. Det er forudsat, at salmonella er ligeligt fordelt i produktet. Der er 90 % risiko for at acceptere et parti, som indeholder 2 % salmonellapositive Der er 77 % risiko for at acceptere et parti, som indeholder 5 % salmonellapositive Der er 59 % risiko for at acceptere et parti, som indeholder 10 % salmonellapositive Der er 17 % risiko for at acceptere et parti, som indeholder 30 % salmonellapositive Der er 3 % risiko for at acceptere et parti, som indeholder 50 % salmonellapositive Salmonella Prøveudtagning jf. partier, som skal sendes til Sverige og Finland (særstatus): Gennemførelsesforordningen 6 beskriver i bilag I og II de krav, der er til prøveudtagningsmetode, antal prøver, der skal undersøges, og undersøgelsesmetoder. Se forordningen her. 6 Forordning nr. 1688/2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 853/2004 for så vidt angår særlige garantier vedrørende salmonella for sendinger til Finland og Sverige af visse typer kød og æg, bilag 1 og bilag 2

9 Campylobacter Prøveudtagning jf. case-by-case-kontrollen: Der skal udtages 12 enkeltprøver a 200 gram. Af hver af de 12 prøver analyseres 10 gram, som undersøges enkeltvis kvantitativt i fortyndingerne 10-2 og Kvantitativ metode efter NMKL 119, 2007 punkt 10. Verifikation foretages i henhold til metoden. Et program som dækker produktionen fra jord til bord Salmonella Det danske kontrolprogram er beskrevet i rugeægsbekendtgørelsen 7 og i bekendtgørelse om salmonellose hos fjerkræ samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ mm. 8 Campylobacter Der er retningslinjer for produktion af kyllingekød, som kan anprises Campylobacter-fri. Se vejledningen her. 7 Bekendtgørelse nr af 16/ om bekæmpelse af salmonella i rugeægsproducerende høns og kalkuner samt opdræt hertil 8 Bekendtgørelse nr af 16. december 2009 om salmonellose hos fjerkræ samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ mm., med senere ændringer

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed 7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed Her kan du læse om Bakterier Fordærvelsesfloraen Sygdomsfremkaldende bakterier Skimmelvækst Parasitter og virus Holdbarhed Ansvar for den den mikrobiologiske holdbarhed

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markedsdrevet dyrevelfærd Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Veterinærenheden Slotsholmsgade 12

Læs mere

Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske risici ved frugt og grønt

Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske risici ved frugt og grønt Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske risici ved frugt og grønt Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet www.food.dtu.dk Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Vejledning om mærkning af fødevarer

Vejledning om mærkning af fødevarer 1126 Fødevarestyrelsen Vejledning om mærkning af fødevarer Juli 2014 Gældende fra 13. december 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 7 1.1 Mærkningsforordningen... 7 1.2 Kommissionens Q&A`s... 8 2.

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Den fulde tekst Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Minimumskrav/Vejledning I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Landbrug og dyrevelfærd

Landbrug og dyrevelfærd Landbrug og dyrevelfærd Indhold Landbrug og dyrevelfærd... 3 Husdyravl... 5 Stalde og produktionsforhold... 7 Indsatsen i husdyrbesætningerne... 11 Transport... 15 Slagtning... 16 Love, regler og globalisering...

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN Nabotjek af fødevarelovgivningen

FØDEVARESTYRELSEN Nabotjek af fødevarelovgivningen FØDEVARESTYRELSEN Nabotjek af fødevarelovgivningen 8. april 2014 PA Consulting Group Tuborg Boulevard 5 DK-2900 Hellerup Tel: +45 39 25 50 00 Fax: +45 39 25 51 00 www.paconsulting.com LEDELSESRESUMÉ Regeringen

Læs mere

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Hvad? I 2010 er der indført grænser for fjernsyns elforbrug og krav om, at producenter

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes.

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE December 2012 VEJLEDNING TIL BRUG FOR MYNDIGHEDERS KONTROL MED OVERHOLDELSE AF EU-LOVGIVNINGEN OM: Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer 19. maj 2014 meps Deres sagsnr: 2014-27-33-00009/DWL Fødevarestyrelsen Dagny Løvoll Warming Cand.brom/Ernæring Sendt pr. e-mail til: dlw@fvst.dk & maola@fvst.dk Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration

Læs mere