Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Omsorgsforvaltningen"

Transkript

1 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Administrative arbejdsfællesskaber Reducering af udgifter til administration i skoler og klynger ved at sikre en bedre udnyttelse af specialistkompetencer på tværs af enhederne og i forvaltningen. Børne- og Ungdomsforvaltningen Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen X Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Administrative arbejdsfællesskaber Dagtilbud Service Administrative arbejdsfællesskaber Dagtilbud special Service Administrative arbejdsfællesskaber Undervisning Service Administrative arbejdsfællesskaber - Specialundervisning Service Samlet varig ændring Implementeringsomkostninger Frikøb af medarbejdere Service Digitale løsninger Anlæg Konsulentbistand Service Kompetenceudvikling Service Samlede implementeringsomkostninger Samlet økonomisk påvirkning Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi 4 år 4 år Side 1 af 9

2 2. Baggrund og formål Formålet med investeringen er at sikre, at ledere af skoler og dagtilbud kan fokusere på faglig udvikling ved at undersøge, om det er muligt at fjerne administrative opgaver fra enhederne. Samtidig skal opgaveløsningen effektiviseres gennem en bedre udnyttelse af specialistkompetencer. Det skal derfor undersøges, hvilket potentiale for effektiviseringer, der eksisterer ved en anderledes organisering af opgavevaretagelsen, der samtidig imødekommer behovet for at have administration og support tæt på kerneydelsen. Skoler og dagtilbud har i dag ansvaret for en række administrative opgaver. Organiseringen af arbejdet er decentraliseret og den administrative opgaveportefølje følger typisk med budgetansvar. Konsekvensen er, at der i dag skal udføres administrative opgaver, der forudsætter, at den enkelte skole og dagtilbud skal opretholde et specialiseret kompetenceniveau for at varetage opgaver i henhold til kommunens forretningsgange, politikker og øvrige retningslinjer. Det er dyrt for enhederne at opretholde det nødvendige kompetenceniveau, og decentraliseringen udfordrer muligheder for standardisering af processer. Både BUF s skoler og dagtilbud gennemgår i disse år store forandringsprocesser fagligt og organisatorisk. Skolerne implementerer fortsat folkeskolereformen og på dagtilbudsområdet implementeres Fremtidens Fritidstilbud og omlægning af klyngestrukturen, der medfører, at hele dagtilbudsområdet reorganiseres med markante ændringer i ledelsesstrukturen. De faglige og organisatoriske forandringsprocesser falder tidsmæssigt sammen med, at kommunens administrative systemer undergår store ændringer. Samlingen af administrative opgaver i Koncernservice, har ikke givet det forudsatte opgavebortfald på enhederne, der er udfordringer med implementering af KAS vagtplanssystem, og kommunen står over for implementeringen af et nyt lønsystem og økonomistyringssystem, Kvantum. Særligt implementeringen af Kvantum er en oplagt anledning til justeringer i den administrative styringsmodel og dermed også ændringer i rolle- og ansvarsfordelingen for varetagelse af administrative opgaver. Aktuelt oplever lederne udfordringer med implementering af de faglige udviklingsopgaver, da forandringerne relateret til administrative opgaver, fjernes fokus fra kerneopgaven. Derfor skal det undersøges hvilke opgaver, der kan varetages mere effektivt andre steder i organisationen uden at det reelle ansvar for opgaveløsningen forbliver på enhederne. 3. Forslagets indhold Der gennemføres et projekt, der identificerer potentialer for effektiviseringer og behov for nødvendig digital understøttelse, for at medarbejdernes kompetencer kan udnyttes effektivt, så ledere kan fokusere på den faglige udvikling. Investeringen skal sikre, at løsningerne udvikles i tæt samarbejde mellem centrale kontorer i forvaltningen, faglige organisationer, decentrale ledere og de medarbejdere, der er ansvarlige for selve opgaveløsningen på skoler og i dagtilbud. Kommuner som fx Greve, Faxe, Vordingborg, Middelfart, Vallensbæk, Esbjerg, Skanderborg og Frederikssund har realiseret effektiviseringer ved at samle ansvaret for varetagelsen af administrative opgaver i skoler og dagtilbud. Inspiration fra andre kommuner og best practice fra skoler og dagtilbud i BUF vil indgå i arbejdet. Side 2 af 9

3 Projektet skal sikre en effektiv organisering af administrative opgaver og at BUF udnytter potentialerne i bl.a. det nye lønsystem og Kvantum, uden at der skabes et nyt administrativt led, der medfører behov for skyggearkiver på enhederne. Projektet har følgende hovedleverancer: En administrativ styringsmodel i BUF, tilpasset nye styringssystemer. En reorganisering af prioriterede administrative opgaver, der sikrer effektive processer og bedre udnyttelse af specialistkompetencer Konkret rolle- og ansvarsfordeling, der implementeres på alle enheder Samtidig skal den administrative organisation sikres en robusthed, så enheder bliver mindre sårbare overfor udskiftninger af nøglemedarbejdere og ved længerevarende fraværsperioder. Investeringen skal sikre at relevante medarbejdere fra skoler og dagtilbud kan frikøbes i den periode, hvor de nye arbejdsgange defineres og implementeringsprocessen planlægges. Der vil også være behov for investeringer i udviklingen af digitale løsninger, der skal understøtte de forandrede processer, midler til køb af nødvendig ekstern bistand og midler til finansiering af kompetenceudvikling af ledere og administrative medarbejde. Projektet forankres i Administrativt Ressourcecenter, der skal sikre koordinering af samarbejdet med ledere af skoler og dagtilbud og administrative medarbejdere. Forankringen i Administrativt Ressourcecenter sikrer samtidig, at der løbende kan tages højde for justeringer i samarbejdsflader overfor kommunens koncernenheder, i forbindelse med udviklingen af løsninger. Gevinsterne skal realiseres ved at placere opgaveansvaret, der hvor opgaven mest effektivt løses. For opgaver der fortsat skal varetages på decentralt niveau, gennemføres en analyse af, hvilke opgaver der kan håndteres på tværs af enhederne og hvilket effektiviseringspotentiale, der knytter sig til en omlægning af roller, ansvar, systemer og processer, for opgaven. Administrative opgaver Fagligt administrative opgaver Faglig kerneopgave Koncern Center Område Skole/Klynge Det er et krav til udviklingen af løsningerne, at det reelle ansvar for opgavevaretagelsen, ikke forbliver på de decentrale enheder, hvis ressourcen flyttes. Der skal derfor være en entydig sammenhæng mellem ressourcer til varetagelse af opgaven og ansvaret for, at opgaven bliver løst effektivt og lever op kommunens forretningsgange, politikker og øvrige retningslinjer. Løsninger skal udvikles og afprøves gennem etablering af pilotforsøg, der skal opsamle erfaringer omkring potentialer og best practice, samt at identificere og håndtere konkrete udfordringer, inden implementering. Side 3 af 9

4 Ved at involvere decentrale medarbejdere og ledere i udviklingen af løsninger og ved at udvikle og afprøve løsninger i forskellige pilotforsøg, sikres det samtidig, at administrationen forankres tilstrækkelig tæt på skoler og dagtilbud. Erfaringerne fra pilotforsøgene skal udvikle en ny organisering af de administrative opgaver. Den nye organisering vil være grundlaget for den konkrete realisering af effektiviseringen. 4. Økonomi Det er generelt en udfordring at isolere økonomien omkring administration på skoler og i dagtilbud. Dette gælder både for bevilling og faktisk forbrug. I bevillingen er det, særligt på dag- og fritidstilbud, svært præcist at afgrænse, hvilke opgaver der forudsættes varetaget via bevilling til hhv. ledelse og administration. Tilsvarende gør sig gældende gennem en analyse af forbruget på de enkelte enheder, da der ikke foretages egentlig tidsregistrering for opgavevaretagelsen. I praksis er administrative opgaver heller ikke entydigt defineret, hvilket yderligere udfordrer en præcis beregning. BUFs decentrale enheder har selvforvaltning ift. hvordan udmeldte midler anvendes Effekt af enhedernes performance håndteres gennem den dialogbaserede ledelse, der er forvaltningens ledelses- og styringsmodel. Beregningen af bevilling og forbrug på administration, hviler derfor på forudsætninger, baseret på viden indsamlet gennem interview med ledere og administrative medarbejdere i skoler og klynger. Der anvendes gennemsnitsbetragtning, da afdækningerne har vist, at det er meget forskelligt enhederne imellem, hvor meget tid de enkelte medarbejdergrupper bruger på varetagelse af administrative opgaver. Da der er tale om gennemsnitsberegninger, er det oplagt, at beregningerne ikke vil passe ind i den konkrete praksis, i den enkelte skole eller klynge, da organiseringen af det administrative arbejde varierer meget enhederne imellem. Derfor kan der på nuværende tidspunkt heller ikke peges på konkrete opgaver, der ikke længere vil skulle løses af hhv. Skoleledere, Klyngeledere og Pædagogisk Ledere, da deres rolle i de administrative processer også varierer fra enhed til enhed. Skoler På skoleområdet er der taget udgangspunkt i en model, der baserer sig på udtræk fra 2016 udmeldingen til ledelse, administration og administrativt personale. Udtrækket indeholder både elementer fra den elevtalsafhængige og de skolespecifikke poster. Det er i beregningen forudsat, at der er en skoleleder per skole. Resten af de udmeldte midler til ledelse forudsættes at finansiere udgifter til souschefer, ledere af læringsmiljøer og afdelingsledere. I beregningen forudsættes disse medarbejdergrupper ikke at varetage administrative opgaver og indgår derfor ikke beregningsgrundlaget. Da det kun er knap 80% af skolerne, der i dag har en administrativ leder er der benyttet en 80:20 fordeling ved beregningen af udgifter til administrative ledere. Resterende midler der er udmøntet til administration og administrativt personale, er koblet til skolesekretærer/hk. Side 4 af 9

5 De tre personalegrupper indgår følgende vægtning for beregning af udgifter til administration: Skoleledere 10% Administrative ledere 60% Skolesekretærer/HK 80% Ved beregning af midler udmeldt til administration gennem denne fordelingsnøgle, er der i 2016 udmeldt 52,1 mio. kr. til administration i skoler. Sammenholdes denne beregning med data på forbrugssiden, via udtræk fra KMD lønsystem, på sammenlignelige faktorer, og med samme andele, som under bevilling, er det nuværende forbrug på administration i skolerne 70,7 mio. kr. Klynger Bevillingen til dag- og fritidstilbud udmeldes på klyngeniveau, for de kommunale tilbud. Forudsætningerne for budgetudmelding til hhv. dagtilbudsområdet og fritidsområdet er forskellig, idet der er en tydeligere opdeling af, hvilke forudsætninger der er gældende for bevillingen for fritidsområdet. Dette er et resultat af den nye bevillingsmodel for Fremtidens Fritidstilbud. I de følgende beregninger ligges principperne for opdelingen af bevillingen fra Fritidsområdet også til grund for beregningen på dagtilbudsområdet. Der udmeldes midler til administration via grundbeløbet og via pladspris per barn. Det forudsættes at 9% af midlerne udmeldt via pladsprisen, er udmeldt til varetagelse af ledelses- og administrative opgaver. For at udskille midler udmeldt til administration anvendes følgende vægtning for beregning af midler udmeldt til administration. Klyngeleder 25% Administrativ medarbejder 100% I beregningen er det forudsat, at de pædagogiske ledere ikke varetager administrative opgaver. Ved beregning af midler udmeldt til administration gennem denne fordelingsnøgle, er der i 2016 udmeldt 31,4 mio. kr. til administration på dag- og fritidstilbudsområdet. Sammenholdes denne beregning med data på forbrugssiden via udtræk fra KMD lønsystem på sammenlignelige faktorer, og med samme andele, som under bevilling, er det nuværende forbrug på administration på dagtilbudsområdet 43,9 mio. kr. Effektiviseringspotentiale På baggrund af beregningen udmeldes der derfor samlet set 83,5 mio. kr. årligt til administration. Det er indenfor denne bevilling, at effektiviseringen skal realiseres. Børne- og ungdomsforvaltningen har taget kontakt til kommuner, der har gennemført lignende effektiviseringer, for at estimere effektiviseringspotentialet. I gennemsnit er det lykkedes for øvrige kommuner, der har realiseret en samling af administrative opgaver på tværs af enheder, at realisere effektiviseringer på mellem 15% til 20%. Det bemærkes at effektiviseringer på administration, i de fleste af de Side 5 af 9

6 adspurgte kommuner, ofte har været en afledt effekt af skolesammenlægninger eller sammenlægning af skoler og dag- eller fritidstilbud. Givet forskellene mellem kommunerne der indgår i sammenligningen, reduceres den forventede effektiviseringsgevinst for Københavns Kommune til 12%, hvilket medfører en samlet årlig effektiviseringsgevinst på 9,5 mio. kr. ved fuld indfasning. Effektiviseringspotentialet vil sandsynligvis kunne opjusteres i takt med udviklingen af konkrete løsninger. Implementeringsomkostninger Udvikling af løsninger er tæt koblet til den efterfølgende implementering. Det er en grundlæggende betingelse for udviklingen af fremtidige løsninger og opgave/ansvarsfordelinger, at de udvikles i tæt samarbejde mellem ledere af skoler og klynger og medarbejdere fra forvaltningen. Endvidere vil det være afgørende for løsningens robusthed, at rollefordelingen er afstemt med koncernenheder i Københavns Kommune særligt KS. For at sætte forvaltningen i stand til at gennemføre dette arbejde, søges derfor om midler til 50% frikøb af en administrativ medarbejder fra klynge, en klyngeleder, en administrativ leder fra skoler og en skoleleder i en periode fra 1/ til 31/ I samme periode søges midler til 100% frikøb af 2 medarbejdere fra centrale kontorer eller forvaltningens område kontorer. I perioden 1/ til 1/ ansøges endvidere om midler til 50% frikøb af 5 medarbejdere forankret i områderne, til at sikre at løsningen implementeres i bund. Samlet ansøges derfor om midler til frikøb af 7,58 ÅV. Alle udgifter til frikøb af medarbejdere er beregnet på baggrund af gennemsnitslønninger for pågældende medarbejderkategorier. Der vil også være behov for ekstern konsulentbistand i forbindelse med projektet. Udgifterne til ekstern bistand forventes at være på ca. 400 timer ved en timepris på kr. I forslaget indgår også ansøgning om midler til kompetenceudvikling til administrative medarbejdere. Prioritering af kompetenceudviklingsaktiviteter vil basere sig på resultat af en kompetenceafdækning af medarbejderne, i forlængelse udvikling af ny opgavefordeling. Beregningsforudsætningen er et estimeret beløb på kr. per medarbejder, for de medarbejdergrupper der indgår i beregningsgrundlaget for bevilling til administration. Endelig ansøges om midler til udvikling af nødvendige digitale løsninger og ændringer i autorisationsbilleder for relevante medarbejdere. Dette beløb er baseret på et estimat, da de konkrete behov ikke kendes for nuværende, men vil blive identificeret gennem de konkrete løsninger, der udvikles. Side 6 af 9

7 Tabel 2. Varige ændringer, service 1000 kr. (2016 p/l.) Administrative arbejdsfællesskaber - Dagtilbud Administrative arbejdsfællesskaber - Dagtilbud special Administrative arbejdsfællesskaber - Undervisning Administrative arbejdsfællesskaber - Specialundervisning Varige ændringer totalt, service Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget 1000 kr. (2016 p/l.) Innovationspulje I alt (sæt X) Frikøb af medarbejdere Konsulentbistand Kompetenceudvikling Investeringer totalt, service Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget 1000 kr. (2016 p/l.) I alt Digitale løsninger Investeringer totalt, anlæg Da den endelige løsning skal udvikles gennem et samarbejde mellem forvaltning og decentrale enheder, hvor det skal undersøges om der er opgaver, der samlet set kan varetages mere effektivt, kan det efterfølgende vise sig, at effektiviseringerne i stedet skal realiseres ved en reduktion i bevillingen til administrationen for BUFs centrale kontorer eller ved at flytte ressourcer fra centrale kontorer til administrative arbejdsfællesskaber. 5. Fordeling på udvalg Økonomien relateret til forslaget er alene relateret til Børne- og Ungdomsudvalget. 6. Implementering af forslaget Forslaget implementeres løbende i forbindelse med udvikling af løsningen. Konkret skal der i værksættes forskellige pilotforsøg med administrative arbejdsfællesskaber, der hver især, skal bidrage med identifikation af potentialer og barrierer, for udvikling af den endelige løsning. På baggrund af en evaluering af pilotprojekterne, defineres best practice, der herefter implementeres i hele organisationen. Løsningerne udvikles i et tæt samarbejde med ledere og administrative medarbejdere på skoler og klynger, hvilket samtidig understøtter kommunikation i organisationen, gennem hele projektperioden. Den endelige implementering realiseres gennem ledelsesstrengen, hvor det er områdelederne, der har ansvaret for den fulde implementering af løsningen. Side 7 af 9

8 For at sikre implementering i bund, er der ansøgt om midler til frikøb af en medarbejder i hvert område, der kan gennemføre implementeringsforløb på alle enheder. Der skal gennemføres implementeringsforløb i samtlige enheder, dels for at sikre at implementeringen er realiseret, og dels for at hjælpe enhederne, med at fjerne evt. barrierer for implementeringen. 7. Inddragelse af medarbejdere, virksomheder og borgere Forslaget udvikles i et samarbejde mellem forvaltningen og relevante medarbejdere på skoler og klynger. Koncernenheder involveres i forbindelse med justeringer i samarbejdsfladen, så det sikres at løsningerne er koordinerede og er afstemt ift. øvrige udviklingstiltag i kommunens administrative processer. 8. Forslagets effekt Forslagets effekt vil primært være en mere effektiv håndtering af administrative opgaver og dermed også frigørelse af tid til faglig ledelse. Samtidig vil en professionalisering af administrationen i klynger og skoler give højere kvalitet i opgaveløsningen, hvilket også vil have en positiv effekt for KS s opgavevaretagelse, gennem en bedre indberetningskvalitet. Forslaget kan også have en positiv effekt for medarbejdere, der primært arbejder med administration, idet der vil opstå nye karriereveje for disse medarbejdere, hvilket kan forbedre kommunens evne til at fastholde dygtige administrative medarbejdere. 9. Opfølgning Hvordan måles succeskriteriet Hvem er ansvarlig for opfølgning Hvornår gennemføres opfølgningen Effektiviseringen bliver reel for skoler og klynger Det undersøges om forbrug til administrative opgaver på skoler og klynger er reduceret med den forventede effektiviseringsgevinst. Administrativt ressourcecenter i BUF Ved afslutning af budgetåret 2018 At skoler og klynger ikke efterspørger øget bistand til administative opgaver fra forvaltningen. Gennem en opsamling på supportbehov fra den årlige kvalitets- og supportsamtale med Områdeleder. Områdesekretariatet i BUF Primo 2019 Forbedring af administrative medarbejderes tilfredshed med arbejdet I forbindelse med trivselsmålingen i BUF måles udviklingen af de administrative medarbejderes tilfredshed i arbejdet MED sekretariat Primo 2019 Side 8 af 9

9 10. Risikovurdering Realiseringen af effektiviseringen er betinget, af at implementeringen af kommunens nye styringssystemer, Nyt lønsystem og Kvantum, forløber efter tidsplanen og indeholder de forventede forbedringer i kommunen administrative processer. Forsinkes implementeringen af Kvantum, vil det medføre en tilsvarende forsinkelse i effektiviseringsrealiseringen knyttet til administrative arbejdsfællesskaber, da den nye organisering anvender Kvantum som platform for forandringen i BUF. Viser det sig, at enten Kvantum eller Nyt lønsystem medfører en forøget opgaveportefølje for skoler og klynger, vil dette ligeledes have negativ indflydelse for realisering af effektiviseringspotentialet. Side 9 af 9

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring

1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem

Læs mere

Varige ændringer Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF Samlet varig ændring

Varige ændringer Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV02: Investeringsforslag - Fra sygefravær til kernevelfærd: smarte

Læs mere

Bilag 3: Skoler og klynger før og efter administrative fællesskaber

Bilag 3: Skoler og klynger før og efter administrative fællesskaber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 3: Skoler og klynger før og efter fællesskaber Etableringen af fællesskaber for skoler og klynger medfører, at der bliver

Læs mere

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud BILAG 1 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud Forslaget indeholder

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde

1.000 kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Styrket faglighed og udvikling af udrednings- og rehabiliteringsforløb Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016/

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016/ BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Fælles materielstyring En samlet og koordineret indsats for kommunens

Læs mere

BUSINESS CASE Forslagets titel:

BUSINESS CASE Forslagets titel: BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Innovationspuljeforslag - Afprøvning og udvikling af sensorer i samarbejde med virksomheder i SOF og SUF Sensorer

Læs mere

ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden

ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Optimering af kommunikation i anlægsprojekter og -processer, igennem Forstærket

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Nyt Service Management system i Koncernservice. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde

Nyt Service Management system i Koncernservice. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Nyt Service Management system i Koncernservice KS har behov for

Læs mere

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?

Læs mere

I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde

I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde Flere og flere borgere lider

Læs mere

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet

Læs mere

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

BUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser. 2. Baggrund og formål

BUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser. 2. Baggrund og formål BILAG 2 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV02 - Online støtte i hjemmevejledning og bostøtte til

Læs mere

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy og Administrativt Ressourcecenter BILAG 15-09-2015 Sagsnr. 2015-0081469 Dokumentnr. 2015-0081469-18 Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Tidlig indsats for de 0-2-årige Børne- og Ungdomsforvaltningen

Læs mere

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i lavere sagsstammer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Pionerer inden for offentlig administration

Pionerer inden for offentlig administration Sammenlægning af organisationen -ITIL som fundament Pionerer inden for offentlig administration 05-11-2007 Agenda Præsentation -de 7 forvaltninger Sammenlægning af it-funktioner I forvaltningerne På tværs

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Online syge- og hjemmepleje med skærmbesøg Med online skærmbesøg

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Tidlig indsats 0-6 år Investering i tidlig indsats for børn i alderen 0-6 år handler om, at

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne

Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne Dato: 25.5.2016 Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne Indledning Dette notat beskriver økonomiske forhold i Serviceassistent-projektet med udgangspunkt i pt. gældende

Læs mere

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Kvalitetsmodel Forslag 1 Etablering af kommunalt tilbud om høreapparatbehandling til borgere med ukomplicerede høretab Etablering af et kommunalt tilbud, som sikrer borgerne et reelt frit valg mellem offentlig

Læs mere

Side 2

Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 1 Omlægning af Børnecenter København (BCK) Baggrund Inklusion har været en vigtig politisk dagsorden

Læs mere

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag

Læs mere

Glostrup Kommune. Mødeaktivitet for 48 lærere (6 møder á 1 time) (team med opstart i år 1): 288 timer á 256 kr.

Glostrup Kommune. Mødeaktivitet for 48 lærere (6 møder á 1 time) (team med opstart i år 1): 288 timer á 256 kr. Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhusparken 1 2600 Glostrup Tlf.: 43 23 64 93 Fax: 43 23 65 39 Ansøgningsskema vedr. udviklings- og forsøgsarbejder på skoleområdet (hovedansøgningsfrist

Læs mere

INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL

INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL Ballerup Kommune August 2016 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Investeringscase 3 2.1 Forudsætninger 3 2.2 Udgifter til kompetenceudvikling 3 2.3 Finansiering 3 2.4

Læs mere

BUSINESS CASE BILAG 5. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser. 2. Baggrund og formål

BUSINESS CASE BILAG 5. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser. 2. Baggrund og formål BILAG 5 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Virksomhedssamarbejde om mobile digitale løsninger til

Læs mere

Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold:

Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold: Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Svar på Spørgsmål 93 Offentligt Business case Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold: 1.

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Baggrund Virksomhederne skal

Læs mere

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til

Læs mere

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302 Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til Økonomiudvalget Foranalyse om nyt økonomisystem I det følgende gives en status på foranalysen vedrørende nyt økonomisystem. Foranalysen er gennemført i foråret

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Resumé af sagsgangsanalyse

Resumé af sagsgangsanalyse Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 48 Offentligt Resumé 1 Resumé af sagsgangsanalyse 1.1. Indledning I løbet af 2005 og 2006 var der øget fokus på Statsministeriets

Læs mere

x Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

x Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Udskolingsindsats i folkeskolen flere direkte i gang med en ungdomsuddannelse

Læs mere

Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehaver, Sundbrinken, Ringgården. Version 01, den 14.09.2011

Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehaver, Sundbrinken, Ringgården. Version 01, den 14.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehaver, Sundbrinken, Ringgården Version 01, den 14.09.2011 Samlet konklusion Større

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: 3.1. Omlægning af Børnecenter København Som del af den planlagte omlægning

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L) Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Lundehus fritidstilbud Lundehus fritidstilbud ligger rettelig på dagtilbudsområdet i

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK. HR Survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne

HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK. HR Survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK HR Survey 2017 Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne Om undersøgelse I samarbejde med Offentlige HR Chefer (OHRC) tager COK igen i år

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne. Pr. september 2012

Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne. Pr. september 2012 Organisationsdiagrammer og ledelseslag i forvaltningerne Pr. september 2012 Forvaltningernes størrelse Budget 2012 Budget til drift, anlæg og overførsler (mio. kr.) Årsværk Revisionen 18 12 Borgerrådgiveren

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner for de tre skoler, der i år skal på faglig handlingsplan.

I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner for de tre skoler, der i år skal på faglig handlingsplan. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 04-02-2016 Sagsnr. 2015-0190016 Bilag 3. Rammer for lokale handlingsplaner I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

Bilag 1: Understøttelse af implementering af den nye struktur

Bilag 1: Understøttelse af implementering af den nye struktur KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Bilag 1: Understøttelse af implementering af den nye struktur 1. Klyngeledelse Når de nye klynge- og netværksledelser tiltræder d. 1. august 2016,

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

Organisatoriske greb i en omlægningsproces

Organisatoriske greb i en omlægningsproces Organisatoriske greb i en omlægningsproces Temaseminar - referencekommuner 10. november 2015 Fokus i workshoppen Balance i organisationen Organisatoriske fokusområder i en omlægningsproces Hvordan understøttes

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

SU28 Ekstra praktikpladser i 2015

SU28 Ekstra praktikpladser i 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT SU28 Ekstra praktikpladser i 2015 Baggrund Manglen på praktikpladser er fortsat en af de største udfordringer på erhvervsuddannelsesområdet.

Læs mere

Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge

Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Bilag 4: Københavns Brandvæsens Effektiviseringsforslag til budget 2013

Bilag 4: Københavns Brandvæsens Effektiviseringsforslag til budget 2013 Forslag 1: Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen Forslag Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen Forslaget indebærer digitalisering

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato

BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato BUDGET 2017 BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen UNGDOMSFORVALTNINGEN RESSOURCEDIREKTØR Afdeling STEEN ENEMARK KILDESGAARD Dato BUDGET2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGENS OPGAVE Sikre god kvalitet

Læs mere

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Effektiviseringsforslag 2012 2013 2014 2015 Beskrivelse Arealoptimering -1.500-1.500-1.500-1.500 Øget udnyttelse af eksisterende arealer på Islands Brygge

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. september 2011 Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1.

Læs mere

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2017 p/l Styring sområde

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2017 p/l Styring sområde Bilag 4 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Brugerne som medskabere Digital Historie & Kunst Flere brugere af kommunens historiske

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

NOTAT vedr. serviceassistentprojekt

NOTAT vedr. serviceassistentprojekt Punkt 7 - bilag 11 NOTAT vedr. serviceassistentprojekt Indledning Der har i Region Sjælland været arbejdet med serviceassistenter og det interne serviceområde i relation til sygehusene i flere sammenhænge.

Læs mere

Styr på eksekvering Opfølgning marts 2013

Styr på eksekvering Opfølgning marts 2013 Styr på eksekvering 1.0 - Opfølgning marts 2013 Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter opfølgning marts 2013 og december 2012 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Vejledning til Statusmåling 2017 Denne vejledning er udarbejdet for at lette og kvalificere dataindsamlingen til statusmålingen for udbredelse

Læs mere

Bilag 1. Notat om klubfællesskaber og ledelsesstruktur

Bilag 1. Notat om klubfællesskaber og ledelsesstruktur KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Bilag 1 Notat om klubfællesskaber og ledelsesstruktur Ledelsesstrukturen i den nye klubmodel er baseret på følgende forudsætninger:

Læs mere

Samlede implementeringsomkostninger Service Samlet økonomisk påvirkning

Samlede implementeringsomkostninger Service Samlet økonomisk påvirkning BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Automatisering af administrative processer gennem brug af skærmrobotter

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1 Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projektets titel Test og udvikling af metode til One-stop Dispensing (OSD) i Danmark Dato +

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes Notat Til: Magistraten Den 16. oktober 2012 Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes høringssvar til indstilling vedr. udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Redskabssamling til gevinstrealisering

Redskabssamling til gevinstrealisering Redskabssamling til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til værktøjer........................................ 3 2 Gevinsttræ som strukturerende metode................................

Læs mere