Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016/"

Transkript

1 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb Tværfaglig, virksomhedsrettet og koordineret forsøgsindsats for borgere i ressourceforløb med henblik på, at flere udsatte borgere kommer i beskæftigelse og færre bliver afhængige af langvarig social støtte og lægelig behandling Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Det skal bemærkes, at tilbagebetalingstiden baseret på serviceeffektiviseringer er udregnet på baggrund af implementeringsomkostninger som hovedsageligt omhandler efterspørgselsstyrede indsatsmidler. Hvis serviceeffektiviseringerne udelukkende blev sammenholdt med serviceudgifterne, ville tilbagebetalingstiden derfor være langt kortere. Det skal desuden bemærkes, at alle midler til implementering går til BIF som derefter køber sundhedsvejledning fra SUF og personlige vejledere fra SOF til projektet. Dette sker via indsatsmidler som ikke er omfattet af kommunens serviceramme kr p/l Styringsområde Varige ændringer Beskæftigelseseffekt (BIF) Service Beskæftigelseseffekt (BIF) Efterspørgselsstyret indsats (EI) Beskæftigelseseffekt (BIF) Efterspørgselsstyrede overførsler (EO) Kortere ressourceforløb (BIF) Service Kortere ressourceforløb (BIF) Efterspørgselsstyret indsats (EI) Effekt på socialområdet (SOF) Service Effekt på socialområdet (SOF) Efterspørgselsstyrede overførsler (EO) Samlet varig ændring Implementeringsomkostninger Virksomhedskonsulent (BIF) Service Forsknings- og udviklingsbistand Service (BIF) Fastholdelsesmentor (BIF) Efterspørgselsstyret indsats (EI) Sundhedsvejledning (BIF) Efterspørgselsstyret indsats (EI) Personlig vejleder (BIF) Efterspørgselsstyret indsats (EI) Side 1 af 8

2 Samlede implementeringsomkostninger Samlet økonomisk påvirkning Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi 16 år 6 år Baggrund og formål Borgere, der henvises til et ressourceforløb, er i risiko for at komme på førtidspension og modtage sociale ydelser fra kommunen i en lang årrække fremover, hvis de ikke får en målrettet, tværfaglig indsats. Specielt efter indførelsen af refusionsreformen kan det blive meget dyrt for kommunen. Det er derfor afgørende, at Københavns Kommune søger at finde metoder til at bringe gruppen frem mod arbejdsmarkedet i en situation, hvor der mangler bredt dækkende evidens og undersøgelser på området. 3. Forslagets indhold En forskningsoversigt fra SFI viser, at der er evidens for, at udsatte borgere kan få forbedret deres helbred og funktionsevne, når de hjælpes af et tværfagligt team, samt at en tidlig virksomhedsrettet indsats har en beskæftigelseseffekt for de mest udsatte borgere, hvis denne indsats sker med støtte fra et tværfagligt team (Bengtsson & Gregersen, 2013: 23, 46). SFI s evaluering af mentorordningen (2015) viser desuden, at personlig støtte og vejledning fra en mentor, der samarbejder tæt med borgerens kommunale sagsbehandler, kan være afgørende for at skabe en sammenhængende indsats på tværs af kommunale forvaltninger og sundhedsvæsenet. Formålet med projektet er at bringe ovennævnte redskaber i anvendelse med henblik på at øge effekten af indsatsen for udsatte borgere. Der vil derfor blive iværksat en styrket tværfaglig, virksomhedsrettet og koordineret indsats på BIF s Center for Afklaring og Beskæftigelse (CAB) over for borgere i ressourceforløb. Der vil være tale om en forsøgsindsats, hvor CAB s nuværende kapacitet benyttes til, at 100 tilfældigt udvalgte borgere får hele deres ressourceforløb på CAB. Forsøgsindsatsen har fire hovedelementer: 1. Alle borgere får tilknyttet en fast virksomhedskonsulent (BIF), som skal etablere praktikker i private virksomheder gennem forløbet 2. Alle borgere får tilknyttet en fast mentor fra BIF, eller en personlig vejleder fra SOF, som blandt andet skal deltage i alle opfølgningssamtaler med den koordinerende sagsbehandler og hjælpe med at fastholde borgeren i virksomhedsplaceringer 3. Alle borgere får tilknyttet en fast sundhedsvejleder, som blandt andet skal give borgeren sundhedsfaglig rådgivning samt hjælpe med at tilpasse arbejdspladsforhold i forbindelse med virksomhedsplaceringer 4. Koordinerende sagsbehandler, mentor/personlig vejleder, virksomhedskonsulent og sundhedsvejleder mødes regelmæssigt om den enkelte borgers forløb for at sikre sammenhæng og progression (dette kan både være med og uden borgerens deltagelse). Undervejs i forløbet på CAB er der mulighed for at henvise borgeren direkte til sociale tilbud i SOF og sundhedsfremmende tilbud i SUF. Udvalgte private leverandører har også denne mulighed. Forsøgsindsatsen sammenlignes løbende med resultaterne af indsatsen for en kontrolgruppe, der ligeledes er tilfældigt udvalgte. På den baggrund udbredes indsatsen hurtigst muligt til alle borgere i ressourceforløb og derefter til udsatte kontanthjælpsmodtagere. Der henvises ca borgere om året til ressourceforløb. Side 2 af 8

3 4. Økonomi Forsøgsindsatsen omfatter i alt 100 borgere og varer i tre år. Der afsættes i alt 1,5 mio. kr. ekstra til virksomhedskonsulenter og 0,9 mio. kr. ekstra til fastholdelsesmentor i forbindelse med virksomhedsplaceringer. Denne opnormering baserer sig på en antagelse om at borgerne er 40 procent af tiden i et virksomhedsrettet tilbud, hvor de følges af en fastholdelsesmentor (taget udgangspunkt i CAB s budget for 2016). Derudover afsættes der 0,45 mio. kr. ekstra om året over tre år til personlige vejledere svarende til et ekstra årsværk om året. I dag får borgere i ressourceforløb et eller flere 9 ugers forløb hos en personlig vejleder, hvis de har behov for en social indsats i Socialforvaltningen. De ekstra midler giver mulighed for at give ca. 50 ekstra 9 ugers forløb om året (ca kr. pr. forløb), hvilket betyder at udvalgte borgere kan få tilknyttet en fast personlig vejleder, indtil de kan klare sig med en mentor som hjælper til med at få og fastholde borgeren i beskæftigelsestilbud, herunder virksomhedspraktikker. Endelig afsættes der ekstra 1,65 mio. kr. til sundhedsvejledning. I dag er der kun afsat midler til en sundhedssamtale i opstarten af forløbet. Opnormeringen vil betyde, at alle borgere under forsøgsindsatsen i gennemsnit kan få 6 timers samtale/vejledning med enten psykolog eller anden sundhedsfaglig medarbejder. Vejledningen omhandler også besøg på virksomhed med henblik på arbejdspladstilpasninger. Derudover giver de ekstra midler mulighed for, at sundhedsfaglig vejleder deltager i 4 tværfaglige møder af en halv times varighed med borgerens andre kontaktpersoner (se punkt 4 i sidste afsnit). Forslaget forventes at føre til, at 5 flere borgere kommer i ordinær beskæftigelse og 5 flere borgere kommer i fleksjob (i dag er beskæftigelseseffekten kun ca. 5 procent). Derudover vil forsøgsindsatsen forventeligt medføre kortere ressourceforløb. Således vil 15 flere borgere overgå til en ordinær og billigere beskæftigelsesindsats pga. forbedringer i deres sociale situation og sundhedstilstand (i dag får ca. halvdelen endnu et ressourceforløb). På Socialområdet modtager i dag 14 % af borgerne i ressourceforløb støtte i egen bolig og tilsvarende bor 5 % i botilbud. Med forslaget er det forhåbningen, at forslaget vil medføre en reduktion i støtten til at bo i egen bolig med svarende til kr. og til botilbud med kr. Derudover er det forhåbningen, at der ikke skal tilknyttes støttekontaktpersoner pga. den øgede brug af personlige vejledere, svarende til en besparelse på kr. årligt. I dag benyttes støttekontaktpersoner for 2 pct. af borgerne i ressourceforløb. Endelig er det forhåbningen, at forslaget vil medføre en reduktion i omkostningerne til den kommunale medfinansiering til psykiatrien svarende til kr. årligt. Tabel 1. Varige ændringer, service 1000 kr. (2016 p/l.) Beskæftigelseseffekt 5 pct. i beskæftigelse (BIF) Beskæftigelseseffekt 5 pct. vil overgå til fleksjob (BIF) Kortere ressourceforløb (BIF) Støttekontaktperson SEL 99 - (SOF) Støtte i egen bolig SEL 85 (SOF) Botilbud 107 (SOF) Varige ændringer totalt, service Tabel 2. Varige ændringer, efterspørgselsstyret indsats 1000 kr. (2016 p/l.) Side 3 af 8

4 Beskæftigelseseffekt 5 pct. i beskæftigelses (BIF) Beskæftigelseseffekt - 5 pct. vil overgå til fleksjob (BIF) Kortere ressourceforløb (BIF) Varige ændringer totalt, efterspørgselsstyret indsats Tabel 3. Varige ændringer, overførsler Beskæftigelseseffekt 5 pct. i beskæftigelse (BIF) Beskæftigelseseffekt - 5 pct. vil overgå til fleksjob (BIF) Kommunal medfinasiering psykiatri (overførsler) -(SOF) Varige ændringer totalt, efterspørgselsstyret indsats 1000 kr. (2016 p/l.) Udover selve forsøgsindsatsen søges der om 1,5 mio. kr. fra innovationspuljen til forsknings- og udviklingsbistand. 1,3 mio. kr. benyttes til at købe ydelser fra SFI. SFI hjælper således med at udvikle program- og forandringsteorien bag forsøget (beskrivelse af indsatsen og dens virksomme elementer) samt stå for randomiseringen. Derudover afholder SFI workshop om program- og forandringsteorien samt evalueringen med medarbejderne som skal varetage indsatsen for borgerne i deltager- og kontrolgruppen. SFI står derudover for at udføre interviews med medarbejdere og borgere samt udarbejde en effektanalyse og kvalitativ evaluering i 2018 (se bilag 1). 0,1 mio. kr. benyttes til, at kommunen løbende indsamler de data vedr. borgernes progression som SFI skal benytte for at udarbejde evalueringen. Data indsamles på de overordnede mål samt delmål for projektet (se afsnit 9 om opfølgning). Endelig benyttes de sidste 0,1 mio. kr. til uddannelse for de medarbejdere som skal varetage forsøgsindsatsen. Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af program- og forandringsteorien og skal sikre en fælles tilgang og kernekompetencer blandt de koordinerende sagsbehandlere, mentorer/personlige vejledere, virksomhedskonsulenter og sundhedsvejledere som skal samarbejde om borgernes forløb Tabel 4a. Serviceinvesteringer i forslaget 1000 kr. (2016 p/l.) Innovationspulje I alt (sæt X) Virksomhedskonsulent (BIF) Forsknings- og udviklingsbistand X (BIF) Investeringer totalt, service Tabel 4b. indsatsinvesteringer i forslaget 1000 kr. (2016 p/l.) Innovationspulje I alt (sæt X) Fastholdelsesmentor (BIF) Sundhedsvejledning (BIF) Personlig vejleder (BIF) Investeringer totalt, indsats Side 4 af 8

5 5. Fordeling på udvalg Forslaget vil føre til besparelser for BIF og SOF. Forslaget vil kun føre til direkte investeringer i BIF. SOF og SUF får til gengæld dækket deres udgifter til forsøgsindsatsen gennem aftaler med BIF om afregning af deres indsats via indsatsmidler. 6. Implementering af forslaget 3. kvartal 2016 (planlægningsfase): Forsøgs- og opfølgningskonceptet udvikles i samarbejde mellem de relevante forvaltninger og SFI. Medarbejdere rekrutteres og kompetenceudvikles. 4.kvartal 2016 (opstartsfase): Borgere henvises, og forsøgsindsatsen opstartes og tilpasses. 1. kvartal kvartal 2018 (forsøgsfase): Forsøgsindsatsen gennemføres, og der laves en kvantitative effektanalyse og kvalitativ evaluering mhp. at de mest virkningsfulde dele af indsatsen overgår til ordinær drift for som minimum alle nye borgere, der kommer i ressourceforløb. 1. kvartal kvartal 2019 (afslutningsfase): Forsøgsindsatsen afsluttes, og kommunen opdaterer effekterne på baggrund af egne data. 7. Inddragelse af samarbejdspartnere Forvaltningerne samarbejder løbende med SFI med henblik på at udvikle opfølgningskoncept samt evaluere forsøgsindsatsen. Derudover inddrages konsulentbistand i opstarten til kompetenceudvikling af medarbejderne, der varetager forsøgsindsatsen. Til disse formål vil der blive søgt om 1,4 mio. kr. fra innovationspuljen. 8. Forslagets bredere effekt for borgerne Samtlige borgere får tilknyttet faste personlige vejledere for de vigtigste indsatsområder (sundhed, social, beskæftigelse), som løbende mødes med den koordinerende sagsbehandler for at sikre sammenhæng og progression i forhold til både sundhed, social mobilitet og beskæftigelse. Borgernes forløb vil derfor blive mere sammentænkte og rettet mod, at borgerne udvikler sig på præcist de områder, som bringer dem tættere på en virksomhedsplacering og arbejdsmarkedet generelt. Effekten vil være, at borgeren kun skal fortælle deres livshistorie i opstarten af forløbet. Derefter vil det faste team af medarbejdere omkring borgeren kunne hjælpe med løbende at inddrage yderligere kompetencer og indsatser. På de tværfaglige møder vil teamet desuden kunne udveksle erfaringer om forløbet, så borgeren ikke skal genfortælle status til samtlige sine faste kontaktpersoner. Derudover vil borgeren opleve, at alle kontaktpersoner arbejder hen imod det samme beskæftigelsesmål og lægger vægt på de samme delmål. Derved vil det overordnede formål og de små succeser på vejen hen imod opnåelsen af dette også blive mere tydelige for borgeren, hvilket kan understøtte motivationen. 9. Opfølgning Forsøgsindsatsen forankres i BIF s 2. kontor som er sekretariat for rehabiliteringsstyregruppen. Rehabiliteringsstyregruppen er netop etableret med henblik på at følge op på og udvikle rehabiliteringsindsatsen generelt. Den får derfor ansvaret for opfølgningen på forsøgsindsatsen. I rehabiliteringsstyregruppen er repræsentanter fra både BIF, SOF og SUF på chefniveau, som mødes hvert kvartal. Nedenfor skelnes mellem overordnende mål og delmål. De overordnende mål er den måde, hvorpå besparelsespotentialet ovenfor er opgjort. Mindre forbrug af sundhedsydelser er dog ikke regnet ind i Side 5 af 8

6 casen, eftersom en eventuel besparelse på den kommunale medfinansiering til sundhedsvæsenet først vurderes at komme efter 6 år. Delmålene skal udvikles yderligere til et progressionsværktøj, så de også kan benyttes i opfølgningen overfor den enkelte borger. Der følges kontinuerligt op på projektets mål i styrgruppen. Dette sker ved at sammenligne resultaterne i deltagergruppen med resultaterne i kontrolgruppen. Hvordan måles succeskriteriet Hvem er ansvarlig for opfølgning Hvornår gennemføres opfølgningen Beskæftigelse Overordnede mål: - 5 flere i ordinær beskæftigelse - 5 flere i fleksjob - 15 færre forlænges i deres ressourceforløb Delmål (foreløbigt): - Parathed til job, uddannelse og virksomhedsplaceringer BIF/SFI Kvartalsvis opfølgning i styregruppe Status til direktioner, udvalg og BR på baggrund af evaluering Social mobilitet Overordnede mål - Mindre brug af støtte til at bo i egen bolig - Mindre brug af botilbud - Ingen brug af støttekontaktperson til de omfattede borgere - 6 færre indlæggelsesdage i psykiatrien årligt - 15 færre borgere kontakter psykiatrien årligt Delmål (foreløbigt): - Mindske misbrug - Forbedre boligsituation, økonomi og socialt netværk SOF/SFI Se ovenfor Sundhed Overordnede mål (foreløbigt): - Mindre forbrug af sundhedsydelser Delmål (foreløbigt): - Bedre selvvurderet helbred - Bedre funktionsevne SUF/SFI Se ovenfor 10. Risikovurdering Der er en risiko for, at forsøgsindsatsen ikke viser tilstrækkeligt store effekter til, at det kan konkluderes, at den samlede indsats er virkningsfuld. Evalueringen vil derfor også indeholde en vurdering af, hvilke enkelte elementer, der har vist sig mest virkningsfulde, og som er mest velegnede over for en bredere gruppe af udsatte borgere. Side 6 af 8

7 Teknisk bilag Tabel 5. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service Udvalg Fordelingsnøgle 1000 kr p/l Socialudvalget Besparelse 88 %- 100% Omkostninger Besparelse 0 % - 12 % Omkostninger Total Besparelse 100 % Omkostninger 100 % Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Tabel 6. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, overførsler Udvalg Fordelingsnøgle 1000 kr p/l Socialudvalget Besparelse Omkostninger Besparelse Omkostninger 100 % Total Besparelse 100 % Omkostninger 100 % Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Tabel 7a. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg Udvalg Fordelingsnøgle 2016/ kr p/l 2022 Sundheds- og Omsorgsudvalget Socialudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Total 100 % Tabel 7b. Fordeling af indsatsinvesteringer mellem udvalg Udvalg Fordelingsnøgle 2016/ kr p/l 2022 Sundheds- og Omsorgsudvalget Socialudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Total 100 % Side 7 af 8

8 Side 8 af 8

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til

Læs mere

Færre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, Service støtte-kontaktpersoner mv. i SOF

Færre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, Service støtte-kontaktpersoner mv. i SOF BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Helhedsorienteret indsats for de unge I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Overførsl. er(eo) Overførsl. er (EI) Samlet varig ændring

Overførsl. er(eo) Overførsl. er (EI) Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Intensiv jobhjælp til akademikere Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde Efterspørgselsstyrede overførsler Efterspørgselsstyrede overførsler

1.000 kr p/l Styringsområde Efterspørgselsstyrede overførsler Efterspørgselsstyrede overførsler BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Fastholdelse af sygemeldte på deres hidtidige arbejdsplads ved overgangen

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde

1.000 kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Pilotprojekt vedr. helhedsorienteret indsats for udsatte familier Den

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et

Læs mere

Samlet varig ændring

Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Bedre trivsel og færre voldsomme episoder på specialskoler og almene skoler

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvidelse af Asta - den digitale sagsassistent Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i erhvervslejemål i Kødbyen Investering i istandsættelse af lejemål

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde

1.000 kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ren by med smartere affaldskurve Teknik- og miljøforvaltningen vil nedbringe

Læs mere

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet Tilsynsindsatsen

Læs mere

Samlet økonomisk påvirkning

Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes

Læs mere

BI_1b: Virksomhedsrettet indsats for udsatte borgere

BI_1b: Virksomhedsrettet indsats for udsatte borgere KØBENHAVNS KOMMUNE XXX-forvaltningen BUDGETNOTAT BI_1b: Virksomhedsrettet indsats for udsatte borgere Baggrund Vejen til job for aktivitetsparate borgere skabes ved en gradvist progression tættere på arbejdsmarkedet

Læs mere

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Styringsområde

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: En tidlig indsats for borgere med demens En målrettet indsats tidligt i borgerens

Læs mere

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i lavere sagsstammer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Samlet varig ændring

Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Overdragelse af privat belysning Teknik- og Miljøforvaltningen skal

Læs mere

BUSINESS CASE Forslagets titel:

BUSINESS CASE Forslagets titel: BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: OPI - Offentlig-privat innovationsprojekt om udvikling af emballage til SUF og BUF Afprøvning af den udbudslov(opi)

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Samlet varig ændring

Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: BU03: Investeringsforslag omstilling af Familie- og ungerådgivningerne

Læs mere

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 1. kontor - Jobparate, Unge og Virksomhedsrettet indsats NOTAT Bilag 1 Særlige jobordninger i Københavns Kommune som arbejdsplads, samt

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER

BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER Forslagets titel: Kort resumé: Smart sortering af uarbejdsdygtighedserklæringer Udarbejdelse af uarbejdsdygtighedserklæringer er en forholdsvist

Læs mere

Anlæg Anlæg 400. Anlæg

Anlæg Anlæg 400. Anlæg BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Tidligere opdagelse og stop af udbetaling af uberettigede ydelser

Læs mere

BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING

BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatiseret postsortering I Økonomiforvaltningen modtages

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde

1.000 kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Styrket faglighed og udvikling af udrednings- og rehabiliteringsforløb Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

1.3 FORSLAGETS INDHOLD Det samlede effektiviseringsforslag for sundhedsplejen består af 3 dele.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD Det samlede effektiviseringsforslag for sundhedsplejen består af 3 dele. Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvikling og omlægning af sundhedsplejens tilbud Det foreslås at effektivisere på sundhedsplejens tilbud til skoler, dagtilbud

Læs mere

BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte

BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte Baggrund Der er siden 2013 gennemført fire reformer på beskæftigelsesområdet:

Læs mere

1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring

1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave

Læs mere

Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning

Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning INVESTERINGSFORSLAG E Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning Det foreslås

Læs mere

Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning

Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning Kompetenceudviklingen

Læs mere

Automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet

Automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet Med forslaget

Læs mere

Varige ændringer Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF Samlet varig ændring

Varige ændringer Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV02: Investeringsforslag - Fra sygefravær til kernevelfærd: smarte

Læs mere

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet

Læs mere

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Områdebaserede beskæftigelsesindsatser for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgede i København

Områdebaserede beskæftigelsesindsatser for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgede i København KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere NOTAT Områdebaserede beskæftigelsesindsatser for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgede

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem

Læs mere

Nyt ressourceforløbscenter på CAB

Nyt ressourceforløbscenter på CAB / Centerchef, Jannik K. P. Nielsen Center for Afklaring og Beskæftigelse 10. december 2018

Læs mere

Derudover vil den del af omlægningen, der omhandler partnerskaber med virksomhederne også udmønte den del af Task forcens anbefaling 2: Flere én

Derudover vil den del af omlægningen, der omhandler partnerskaber med virksomhederne også udmønte den del af Task forcens anbefaling 2: Flere én KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT Anbefaling nr. 19 fra Task force for bedre erhvervsvilkår ØK25.19 Partnerskab om beskæftigelse i København Virksomhedssamarbejde med mening og reelle

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af arbejdet med pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV) Psykologerne binder stadig

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde

I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde Flere og flere borgere lider

Læs mere

personhenførbare udgifter i København

personhenførbare udgifter i København ANALYSE OG POTENTIALER for MERE SAMMENHÆNG I YDELSER OG FORLØB med udgangspunkt i Kortlægning af personhenførbare udgifter i København Katrine Bagge Thorball, kontorchef, Velfærdsanalyse Velfærdsanalyseenheden

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Forenkling af vejledningen af unge på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Det foreslås at

Læs mere

BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september)

BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september) Baggrund Den hidtidige årlige bevilling på 5.

Læs mere

Borgere i ressourceforløb

Borgere i ressourceforløb Borgere i ressourceforløb / Kort præsentation af analysen Velfærdsanalyseenheden Juni2017 Baggrund Stigende pres på tilgang til ressourceforløb Udvikling i målgruppen v. hhv. 3 og 5 års gns. varighed på

Læs mere

Bilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015

Bilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015 BILAG 1 Bilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015 Borgerrepræsentationen besluttede den 22. maj 2014, at Københavns Kommune skal oprette 170 helårsenkeltpladser

Læs mere

Samlet økonomisk påvirkning

Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Belysningspakke 2b Belysningspakke 2b er fortsættelsen på Belysningspakke 1

Læs mere

BI8 Tværgående beskæftigelses- og sundhedsindsatser

BI8 Tværgående beskæftigelses- og sundhedsindsatser KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI8 Tværgående beskæftigelses- og sundhedsindsatser Baggrund En relativt stor gruppe af sygemeldte

Læs mere

BI6b Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob: Lavere sagsstammer i Jobcenter København

BI6b Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob: Lavere sagsstammer i Jobcenter København KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI6b Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob: Lavere sagsstammer i Jobcenter København Baggrund

Læs mere

Svar vedr. særlig beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder

Svar vedr. særlig beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT Svar vedr. særlig beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder Socialdemokratiet har i forbindelse med besøg i Mjølnerparken

Læs mere

Handleplan for udmøntning af politisk aftale om udsatte borgere

Handleplan for udmøntning af politisk aftale om udsatte borgere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Handleplan for udmøntning af politisk aftale

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Forslagets titel: Optimering af skolernes kopi, scan og print 2 Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Denne investeringscase omhandler effektivisering

Læs mere

Byggeri København Kultur- og Fritidsforvaltningen

Byggeri København Kultur- og Fritidsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Forslagsstiller: Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet Etableringen af en Myndighedsportal vil give en mere sammenhængende

Læs mere

Yderligere forslag til effektiviseringer

Yderligere forslag til effektiviseringer Yderligere forslag til effektiviseringer Nedlæggelse af to vicedirektørstillinger og ændring af lønniveau... 2 Udlejning i Kødbyen øget indsats... 5 Tilskud til det Kongelige Teater ingen prisfremskrivning...

Læs mere

JOBFIRST MIDTVEJSEVALUERING

JOBFIRST MIDTVEJSEVALUERING JOBFIRST MIDTVEJSEVALUERING INDSATSEN INDTIL NU SKABER RESULTATER! Kommunerne arbejder godt med gennemførelsen af indsatsmodellen og implementeringsgraden er stigende Mange borgere får ordinære timer!

Læs mere

Anlæg 200. Samlet økonomisk påvirkning

Anlæg 200. Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udskiftning af el-biler med el-cykler i parkeringskontrollen Det foreslås,

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Tidlig indsats for de 0-2-årige Børne- og Ungdomsforvaltningen

Læs mere

Samlet varig ændring Service Samlet økonomisk påvirkning

Samlet varig ændring Service Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Etablering af borgervendt løsning i Børnetandplejen Det foreslås at etablere

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Service Anlæg

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Service Anlæg BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Øget produktivitet i håndtering af borgerhenvendelser Mere optimal

Læs mere

BI5: Investering i lavere sagsstammer

BI5: Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Tidlig indsats 0-6 år Investering i tidlig indsats for børn i alderen 0-6 år handler om, at

Læs mere

Service Samlet varig ændring

Service Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i sundhedsfaglig kompetenceopbygning af dagtilbud Ved at opbygge

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Nedlæggelse af eget gartneri Nedlæggelse af Københavns Kommunens

Læs mere

BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams

BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams Baggrund Alle kommuner

Læs mere

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud BILAG 1 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud Forslaget indeholder

Læs mere

Spørgsmål 1 Kan forvaltningen redegøre for, hvorfor er det ikke den enkeltes koordinerende sagsbehandler, som laver planerne?

Spørgsmål 1 Kan forvaltningen redegøre for, hvorfor er det ikke den enkeltes koordinerende sagsbehandler, som laver planerne? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen NOTAT Til Susan Hedlund, MB E-mail: Susanhedlund@br.kk.dk. 06-12-2016 Sagsnr. 2016-0420356 Dokumentnr. 2016-0420356-1 Kære Susan

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

BUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

BUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden BILAG 2 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Selvkørende GPS-styret græsklipperobot pilotprojekt Pilotprojekt: KFF ønsker at afprøve

Læs mere

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen

Læs mere

Varige ændringer Reduktion af materiel i KK Service Samlet varig ændring

Varige ændringer Reduktion af materiel i KK Service Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Fælles materielstyring Reduktion af materiel i Københavns Kommune Data fra

Læs mere

Forvaltningen ønsker derfor at iværksætte en fleksjobpakke, som skal medvirke til at øge antallet af fleksjobansatte (primært) i kommunen.

Forvaltningen ønsker derfor at iværksætte en fleksjobpakke, som skal medvirke til at øge antallet af fleksjobansatte (primært) i kommunen. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Flere i fleksjob Baggrund Københavns Kommune har som arbejdsplads relativt få ansatte i fleksjob (1,4 %) sammenlignet med andre kommuner (4

Læs mere

BUSINESS CASE Forslagets titel:

BUSINESS CASE Forslagets titel: BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Innovationspuljeforslag - Afprøvning og udvikling af sensorer i samarbejde med virksomheder i SOF og SUF Sensorer

Læs mere

Ansøgning til innovationspuljen Fra løntilskud til fremtidens medarbejder

Ansøgning til innovationspuljen Fra løntilskud til fremtidens medarbejder Ansøgning til innovationspuljen Fra løntilskud til fremtidens medarbejder Bilag 1 Forslagets titel: Kort resumé: Fra løntilskud til fremtidens medarbejder - Udvikling af fremtidens arbejdsopgaver gennem

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Styrkelse af området for mellemkommunal refusion Samling og it-understøttelse

Læs mere

SO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT

SO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO28 Hjemløsepakke Baggrund Socialudvalget havde den 6. juni en temadrøftelse omkring udfordringerne på hjemløseområdet. Nærværende budgetnotat er en

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Varige ændringer Reducering af huslejeudgifter Service Samlet varig ændring

Varige ændringer Reducering af huslejeudgifter Service Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af administrative m2 i områdeforvaltningerne Forslaget omhandler

Læs mere

Varige ændringer Bortfaldne lønomkostninger Service Server-besparelse (licenser, datacenteraftryk)

Varige ændringer Bortfaldne lønomkostninger Service Server-besparelse (licenser, datacenteraftryk) INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)

Læs mere

Opfølgning på tværsektoriel rehabiliteringsindsats og organisering af ressourceforløb

Opfølgning på tværsektoriel rehabiliteringsindsats og organisering af ressourceforløb Opfølgning på tværsektoriel rehabiliteringsindsats og organisering af ressourceforløb Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 12 juni 2018 www.ballerup.dk Ressourceforløb jf. Førtidspensions- og Fleksjobreformen

Læs mere

Det vurderes, at den samlede effekt af de fire initiativer vil være ca. 200 nye helårsfleksjobbere i 2016 og frem.

Det vurderes, at den samlede effekt af de fire initiativer vil være ca. 200 nye helårsfleksjobbere i 2016 og frem. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Kontor for Økonomi og Resultater NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Økonomiske konsekvenser af budgetnotat BI4 - Flere i fleksjob

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

BI2 Finansiering af reformer (rev. den 28. august - samt ny titel)

BI2 Finansiering af reformer (rev. den 28. august - samt ny titel) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Finansiering af reformer (rev. den 28. august - samt ny titel) Baggrund Der er siden 2013 gennemført fire reformer på beskæftigelsesområdet:

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Intelligent anbefalingssystem til beskæftigelsesindsatsen - indsatser med højere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Forsøget er blevet evalueret af Michael Rosholm og Michael Svarer i samarbejde med Rambøll, og resultaterne er nu klar til offentliggørelse.

Forsøget er blevet evalueret af Michael Rosholm og Michael Svarer i samarbejde med Rambøll, og resultaterne er nu klar til offentliggørelse. N O T A T 22. august 2011 Ny viden om indsatsen for unge J.nr. 2009-00906 2. kontor/sil/upe Baggrund Projekt Unge Godt i gang blev gennemført i perioden fra november 2009 til december 2010. Målgruppen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Borgere med komplekse problemstillinger Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb. Arbejdsmarked

Borgere med komplekse problemstillinger Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb. Arbejdsmarked Borgere med komplekse problemstillinger Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb Arbejdsmarked Introduktion til borgere med komplekse problemstillinger Kort om lovgivningen

Læs mere

AFTALE OM EN SÆRLIG INDSATS FOR FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB

AFTALE OM EN SÆRLIG INDSATS FOR FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB AFTALE OM EN SÆRLIG INDSATS FOR FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB 2017 AFTALE OM SÆRLIG INDSATS FOR FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB I København står 12.500 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i dag uden for arbejdsmarkedet.

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Øget forældrebetaling på fritidsinstitutioner Forældrebetalingen skal øges for fritidsinstitutionerne for de 6-9 årige i København, så den kommer

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisk jobmatch i beskæftigelsesindsatsen Koncern IT (KIT) og Beskæftigelses-

Læs mere

1000 kr p/l Styringsområde

1000 kr p/l Styringsområde INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af sagsstyring og sagsbehandling i Koncernservice Forslaget

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ændret tilrettelæggelse af undervisningen mv. på Center for Specialundervisning for Voksne Det foreslås

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere

Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Vejen til uddannelse og beskæftigelse Vejen til uddannelse og beskæftigelse - for udsatte unge mellem 15 og 23 år Til beslutningstagere i kommuner 1 Vejen til uddannelse og beskæftigelse for anbragte udsatte unge og tidligere mellem anbragte

Læs mere

Varige ændringer Automatisering af serviceaftaler Service Webløsning til ind- og fraflytningsrapporter

Varige ændringer Automatisering af serviceaftaler Service Webløsning til ind- og fraflytningsrapporter INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering og systemunderstøttelse af processer for betaling og registrering

Læs mere