SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01"

Transkript

1 SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 Varmt arbejde For forsikringen gælder nedennævnte selvrisikoklausul for brandskade sket som følge af varmt arbejde: Ved enhver brand og eksplosionsskade gælder en selvrisiko på 10%, dog mindst kr og højst kr Den anførte selvrisiko vil dog ikke blive gjort gældende af selskabet, såfremt sikrede kan godtgøre: at skaden ikke er sket som følge af "varmt arbejde" jf. Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts "Brandteknisk vejledning nr. 10" på en af forsikringen omfattet genstand, eller at skaden ikke skyldes, at sikrede ikke har fulgt Brandteknisk Vejledning nr. 10. De i klausulen nævnte selvrisici vil blive beregnet ud over policens normale selvrisiko for brandskader. Definition: Ved varmt arbejde forstås alle arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister og brandfarlig opvarmning. Det er f.eks. tagdækning, svejsning, skærebrænding, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsbrænding og andet varmt arbejde med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder, reparationsarbejder og tilvirkningsprocesser m.v. 72 timers klausul Opstår der en storm, som forvolder skade over flere dage, anses skaden at være opstået som en forsikringsbegivenhed, såfremt skaderne er opstået indenfor et tidsrum på 72 timer. Tyverisikring Hvis der ved forsikringens tegning er oplyst, at der er etableret tyverisikring, er det en betingelse for dækningen af indbrudstyveri, at tyverialarmen er slået til og er aktiv. Brandalarm Hvis der ved forsikringens tegning er oplyst, at der er installeret brandalarm i form af ABA-anlæg med automatisk overførsel til brandvæsen, er det en betingelse for dækning af brandskader, at brandalarmen er slået til og aktiv. Sprinklersystem Hvis der ved forsikringens tegning er oplyst, at der er installeret godkendt sprinklersystem, er det en betingelse for dækning af brandskader, at sprinklersystemet er slået til og er aktiv. Kælderdækning Det er en betingelse for dækning af vandskader i kælder, at genstande er opbevaret mindst 20 cm. over gulv. Den maksimale erstatning pr. skadebegivenhed for varer og inventar i kælder andrager den i policen anførte forsikringssum under hvert enkelt modul. Aon Detailforsikring

2 Momsklausul Hvis der ved forsikringens tegning er oplyst, at ejeren af de forsikrede genstande er momsregistreret, gælder følgende; I tilfælde af skade bærer ejeren merværdiafgiften (moms) i det omfang, ejeren kan medregne beløbet til den indgående merværdiafgift. Såfremt selskabet har udlagt moms over for reparatør, er ejeren forpligtet til at godtgøre selskabet denne udgift. Simpelt tyveri Uanset det i de almindelige forsikringsbetingelser anførte, dækker nærværende police ikke simpelt tyveri. Tyveri gennem vinduer, der ikke er lukkede og tilhaspede er også at betragte som simpelt tyveri. Hackers og virus Forsikringen dækker ikke skader som følger af hacker- og virusangreb. Terrorisme Uanset betingelserne i øvrigt, er der ikke dækning for tab, skade, omkostning eller udgift af enhver art, som direkte eller indirekte er forårsaget af, skyldes eller er en følge af terrorisme. Dette gælder, uanset om der er andre årsager eller begivenheder, der samtidig bidrager til eller på anden måde følger af skaden. Med terrorisme menes en handling, herunder anvendelse af vold og/eller trussel om vold, begået af en person eller gruppe(r) af personer, der handler alene eller på vegne af eller i forbindelse med en organisation eller et styre, og som begås af politiske, religiøse, ideologiske eller lignende grunde, og som har til hensigt at påvirke et styre og/eller skabe frygt for en befolkning eller en del af en befolkning. Denne undtagelse gælder også tab, skade, omkostninger eller udgifter af enhver art, som direkte eller indirekte er forårsaget af, skyldes eller følger af en handling, der søger at kontrollere, forhindre, begrænse eller i øvrigt foretages i forbindelse med terrorisme. Hvis selskabet på baggrund af denne undtagelse afviser at betale tab, skade, omkostninger eller udgifter, har sikrede bevisbyrden for at dokumentere, at der ikke er tale om terrorisme. Uanset at en del af denne undtagelse bliver erklæret ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil de øvrige bestemmelser i undtagelsen fortsat være gældende. SÆRLIGE BETINGLESER for bagere, konditorier og bageriudsalg Version 1-01 Uanset de gældende generelle selvrisici og summer, er følgende gældende; - Maskiner, som er omfattet af maskinkaskoforsikringen må maksimalt være 5 år gamle på skadestidspunktet. Forsikringen yder ikke erstatning på maskiner, som er ældre end det angivne. - Der gælder en maksimal erstatningsbegrænsning på kr pr. maskine, og maksimalt kr pr. år. - Der gælder en selvrisiko på min. kr af enhver skade. Aon Detailforsikring

3 SÆRLIGE BETINGLESER FOR LØSØREFORSIKRING Version 1-01 Udvidet kortslutning Forsikringen er udvidet til at dække direkte tingskade ved kortslutning eller andre rent elektriske fænomener. Ved kortslutning forstås en utilsigtet forbindelse mellem el-førende dele eller mellem el-førende del og stel/jord, der udløser en strøm, som er væsentlig større end den normale driftsstrøm. Forsikringen dækker elektriske og elektroniske maskiner samt apparater og lignende på indtil 18,5 kw/25 HK, der er omfattet af policen samt ledninger og tilhørende isolationsmateriale. Forsikringen dækker ikke: - Skade, der skyldes slid, tæring, mangelfuld vedligeholdelse eller mekanisk ødelæggelse - Skade, der skyldes fejlkonstruktion eller fejlmontering - Skade som følge af installation eller anvendelse i strid med det til enhver tid gældende svagstrøm - eller stærkstrømsreglement - Skade, som er omfattet af garanti eller serviceordning - Driftstab eller andet indirekte tab. Forsikringen omfatter i intet tilfælde kortslutningsskader på el-drevne genstande, der er mere end 6 år gamle. Overdækning Uanset de anførte forsikringssummer er selskabets erstatningspligt begrænset til de senest indrapporterede værdier for løsøre tillagt en automatisk overdækning på kr I skadetilfælde er de senest indrapporterede værdier inden skadebegivenhedens indtræden, der ligger til grund for forsikringssummens fastsættelse. Denne udvidelse ændrer ikke de i policen anførte erstatningsbegrænsninger (limits). Ambulant dækning Forsikringen er udvidet til at omfatte ambulant i Europa, dog dækker forsikringen ikke skader i lande, der er omfattet af USA's eller FNs embargolister. Bærbare pc er overalt i Europa Forsikringen er udvidet til at omfatte bærbare pc er overalt i Europa, dog dækker forsikringen ikke skader i lande, der er omfattet af USA's eller FNs embargolister. Varelager på anden adresse Forsikringen er udvidet til at omfatte varelager på anden adresse i Danmark. Utilsigtet underforsikring Forsikringen er udvidet til at omfatte utilsigtet underforsikring med den i policen angivne sublimit under hvert enkelt modul. Fejl begået af sikrede under opfyldelsen af hans oplysningspligt, skal ikke præjudicere forsikringsselskabet med hensyn til dækningen ydet under denne forsikring, under forudsætning af Aon Detailforsikring

4 at sikrede sandsynliggør sådanne fejl var utilsigtede, og sørger for at fejlen bliver rettet hurtigst muligt. Denne dækning omfatter ikke driftstab. Personalets effekter Forsikringen er udvidet til omfatte personalets private ejendele på de forsikrede lokationer, dog maksimalt med den i policen angivne sublimit under hvert enkelt modul. Denne udvidelse er subsidiær ift. en eventuel privat forsikring. Nøgleomstilling Forsikringen er udvidet til at dække udgifter til omstilling af låse og genfremstilling af nøgler, når nøgler går tabt som følge af et indbrudstyveri, der er dækket af nærværende police. Dækningen omfatter kun låse i og nøgler til forsikringstagerens lokaler på de forsikrede adresser. Varemærke I tilfælde af skade på varer, som er forsynet med varemærke eller firmanavn eller andre kendetegn, der medfører eller antyder forsikringstagerens eller producentens garanti eller ansvar, skal restværdien for sådanne skadede varer fastsættes efter, at alle nævnte kendetegn er fjernet for selskabets regning. Forsikringstageren skal bevare kontrollen over alle beskadigede varer. Forsikringstageren skal, under udøvelse af rimelig konduite, være alene om at afgøre, om en vare, som har været indblandet i en skade, er egnet til forbrug. Ingen vare, som forsikringstageren har erklæret uegnet, må sælges eller på anden måde disponeres over af andre end forsikringstageren. Selskabet har krav på enhver indtægt, som er opnået ved noget salg af eller anden disposition over sådanne varer. Autotransportforsikring Forsikringen dækker fysisk skade på og tab af forsikringstagerens egne og fremmede varer samt værktøj, egne instrumenter og reservedele (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling) under transport overalt i Danmark i egne biler, under bilens henstående eller ophold samt under op-, hen- og nedbæring i forbindelse med transport, og når denne foretages af forsikringstageren eller andre, der pålægges opgaven af forsikringstageren. Tyveri dækkes kun fra lukket og aflåst bil, samt indbrudstyveri fra aflåst lokale. Følgende regler gælder for parkerede biler: - Forsikringen dækker ikke tyveri, som, på hverdage sker i tidsrummet mellem kl og kl. 8.00, eller som sker på søn- og helligdage (hele døgnet). - Parkeres bilen på hverdage inden kl er det en betingelse for dækningen, at brugeren har tilset bilen, og at evt. tyveri er anmeldt til politiet samme dag senest kl Ovennævnte begrænsninger bortfalder, såfremt bilen parkeres i en aflåst privat garage. Forsikringen dækker ikke: Skade på og tab af de forsikrede varer som følge af: Aon Detailforsikring

5 - Varens egen beskaffenhed. - Varens utilstrækkelige eller mangelfulde emballering, tildækning eller utilstrækkelige fastgørelse til køretøjet. - Luftens eller vejrligets påvirkning. - Forsinkelse uanset årsagen. - De forsikrede genstande benyttes eller betjenes, glemmes, forlægges, slitage, gradvise forringelser eller dårlig vedligeholdelse. - Beslaglæggelse eller anden foranstaltning fra offentlig myndigheds side. - Kørselsuheld, hvor forsikringstageren eller anden fører med forsikringstagerens vidende var beruset. - Kørsel uden kørekort, medmindre det godtgøres, at uheldet ikke skyldes mangel på kørefærdighed. Skadeopgørelse: Forsikringssummen danner grænsen for selskabets erstatningspligt i hvert enkelt skadestilfælde. Forsikringen dækker efter førsterisikoprincippet, hvorefter erstatning udbetales fuldt ud indenfor forsikringssummen, selv om de forsikredes varers værdi overstiger denne. Forsikringen dækker højst med den enkelte varers anskaffelsespris på skadestidspunktet. Forsikringen dækker ikke udgifter til merværdiafgift (moms) i det omfang, denne kan kræves refunderet over forsikringstagerens momsregnskab. Hærværk - løsøre Forsikringen er udvidet til at omfatte hærværk på løsøre der ikke er i forbindelse med indbrud, dog jf. betingelsernes pkt Bygningsforbedringer bekostet af lejer Forsikringen er udvidet til at omfatte bygningsforbedringer bekostet af lejer, såfremt lejeren har risikoen for sådanne forbedringer og, at disse forbedringer ikke er omfattet af anden forsikring. Den maksimale erstatning pr. skadebegivenhed andrager den i policen anførte forsikringssum under hvert enkelt modul. Køle- dybfrostdækning Forsikringen er udvidet til at dække skade på varer opbevaret i fryse- og/eller køleanlæg jf. forsikringsbetingelser nr Glas- og sanitetsforsikring Såfremt lejer har forsikringspligten for glas og sanitet, og dette tydeligt fremgår af lejekontrakten, er dette omfattet af forsikringen jf. betingelserne for glas- og sanitetsforsikring under bygningsforsikringen. SÆRLIGE BETINGLESER for DRIFTSTABSFORSIKRINGEN Driftstab i forbindelse med røveri Såfremt virksomheden bliver nødsaget til at lukke butikken i en kortere periode pga. væbnet røveri kan virksomheden få erstattet 1 dags omsætning, såfremt butikken holdes lukket. Aon Detailforsikring

6 Erstatningen opgøres ud fra virksomhedens budgetterede omsætning. Den maksimale erstatning for denne udvidelse kan ikke overstige kr og der erstattes alene 1 dags lukning. Det er en forudsætning for erstatning, at episoden anmeldes til politiet og, at der forligger en politikvittering. SÆRLIGE BETINGELSER FOR MEROMKOSTNINGSFORSIKRINGEN Forsikringsbetingelserne dækker meromkostninger i henhold til nedennævnte alm. betingelser for meromkostningsforsikring. Forsikringen omfatter med indtil det i policen angivne beløb nødvendige, rimelige og dokumenterede ekstra omkostninger forårsaget af tab eller skade, som er omfattet af denne police, i det omfang sådanne meromkostninger ikke er eller kunne være dækket under forsikringsvilkårenes afsnit om driftstabsforsikring. Forsikringstager har ret til at bruge sådanne meromkostninger til fastholdelse af sit marked. Tab, der - helt eller delvis - hidrører fra de første 24 timers standsning, erstattes kun, såfremt virkningen strækker sig ud over 30 dage efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret. Tab som ikke erstattes - Som ekstra omkostninger medregnes ikke: - omkostninger til oprydning, redning og bevaring, - omkostninger til genfremstilling af arkiv- og regnskabsmateriale, - omkostninger, der skyldes de i de alm. forsikringsbetingelsers afsnit 7.3 nævnte forhold eller strejke, lock-out eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedring, udvidelse, offentligt påbud eller lignende. I skadetilfælde skal forsikringstageren omgående gøre anmeldelse til selskabet. Skadeopgørelse foretages senest, når følgerne af en forsikringsbegivenhed er ophørt. Selskabet dækker ikke ekstra omkostninger, der opstår senere end dækningsperiodens ophør. Erstatningsberegning Forsikringstageren kan ikke erholde mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af faktiske afholdte ekstra omkostninger. Midlertidige foranstaltninger, der har værdi ud over dækningsperioden, erstattes kun forholdsmæssigt. Førsterisikoforsikring Den i policen under "meromkostningsforsikring" anførte forsikringssum danner grænsen for selskabets erstatningspligt. I skadetilfælde ydes der dog fuld erstatning op til det forsikrede beløb, uden hensyntagen til om de forsikrede meromkostningers totalværdi i skadeøjeblikket måtte overstige forsikringssummen. SÆRLIGE BETINGLESER FOR EDB-FORSIKRING Edb-kasko, Databærer og Edb-meromkostninger. Herfor gælder de almindelige forsikringsbetingelser nr Aon Detailforsikring

7 SÆRLIGE BETINGLESER FOR MASKINSKADEFORSIKRING Det under nærværende police forsikrede produktionsudstyr er forsikret mod skader som følge af indefra kommende årsager. Den maksimale erstatning pr. skadebegivenhed andrager den i policen anførte forsikringssum under hvert enkelt modul. Denne forsikringssum danner grænsen for den samlede dækning for Maskinskade og er fælles for Bygning, Løsøre, Driftstab og Meromkostninger. De almindelige forsikringsbetingelsers pkt er kun gældende for forsikringen mod maskinskade jf. ordforklaringen. Endvidere udvides de almindelige forsikringsbetingelsers stk. 5.4 med følgende undtagelser/ præciseringer: - Skade som følger af begivenheder der alene består af funktionsfejl, - Skade på olie og kølemedier samt andre væsker og forbrugsartikler, der anvendes ved driften af de forsikrede maskiner, - Skade, der alene rammer pakninger, stempel ringe, kiler, remmer, eller andre sådanne dele, som fra tid til anden normalt fordrer udskiftning, - Skade på værktøj af forme af enhver art, herunder stanser, matricer og skifteskiver, - Skade på fundamenter og murværk, - Skade, der skyldes forsætlig handling eller grov uagtsomhed fra forsikringstagerens eller dennes ansvarlige medarbejderes side, - Skade, der skyldes at maskinerne overbelastes eller ikke anvendes efter deres bestemmelse eller konstruktion, - Skade, der skyldes fejl eller mangler, som forelå ved forsikringens tegning og var eller burde være forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere bekendt. Såfremt policen er udvidet med Driftstabsforsikring og/eller Meromkostningsforsikring gælder pkt. 5.4 tillige herfor. SIKRINSGKRAV Krav til sikringsklasse S10 Mekanisk indbrudssikring Minimumskrav til skalsikring 1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme. 2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog. Elektronisk overvågning Minimumskrav til skalovervågning Der kræves ikke elektronisk overvågning på sikringsniveau 10. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm Aon Detailforsikring

8 Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører. Krav til sikringsklasse S20 Mekanisk indbrudssikring Minimumskrav til skalsikring 1. Større åbninger skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme. 2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med en F&Pregistreret låseenhed i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog. 3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med en F&Pregistreret låseenhed i GUL klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog, fastholdes med en Ø 10 mm skudrigel eller fastholdes med en låsebom. 4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter. Elektronisk overvågning Minimumskrav til skalovervågning 1. Overvågningen skal omfatte de rum, hvori de tyvetækkelige varer og særligt løsøre opbevares. Overvågningen skal omfatte alle større åbninger i rummets grænseflader. 2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område. 3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral. 4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget. Minimumskrav til reaktion ved alarm 1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes. 2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm - AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 030, og installeres af en F&P-registreret installatør. - Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret. - Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører. Aon Detailforsikring

9 Krav til sikringsklasse S30 Mekanisk indbrudssikring Minimumskrav til skalsikring 1. Større åbninger skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme. 2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal låses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog. 3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med: a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret eller b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med minimum en F&Pregistreret hængelås eller c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med en F&P-registreret hængelås. 4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter. Elektronisk overvågning Minimumskrav til skalovervågning 1. Overvågning mod oplukning (se note 1) af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne. 2. Overvågning mod gennembrydning (se note 1) af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne. 3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre. 4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet. 5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område. 6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral. 7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget. Minimumskrav til reaktion ved alarm 1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes. 2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. - Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm - AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 030, og installeres af en F&P-registreret installatør. - Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret. - Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører Aon Detailforsikring

10 Krav til sikringsklasse S40 Mekanisk indbrudssikring Minimumskrav til skalsikring 1. Større åbninger skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme, der er F&Pregistreret i GUL klasse (se note 1) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog - eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende. 2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal låses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog. 3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med: a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret eller b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås eller c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med en F&P-registreret hængelås. 4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter. Elektronisk overvågning Minimumskrav til skalovervågning 1. Overvågning mod oplukning (se note 1) af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne. 2. Overvågning mod gennembrydning (se note 1) af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne. 3. Overvågning mod gennembrydning (se note 1) af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne. 4. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre. 5. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet. 6. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område. 7. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral. 8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget. Minimumskrav til reaktion ved alarm 1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes. 2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm - AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 030, og installeres af en F&P-registreret installatør. - Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret. - Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører Aon Detailforsikring

11 SÆRLIGE BETINGLESER FOR BYGNINGSFORSIKRING INKL. KORTSLUTNING Version 1-01 Undtagne ejendomme Forsikringen omfatter ikke ejendomme, som er: - Fredede og/eller bevaringsværdige - Har stråtækte tage og/eller bindingsværk - Tomme/ubenyttede bygninger - Lejes ud Restværdiforsikring I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, kan forsikringstageren, hvis bygningen beskadiges med mindst 50% af nyværdien, vælge i stedet for reparation at få nedrevet anvendelige rester og opført en tilsvarende bygning som ny. Eventuelt fradrag for værdiforringelse sker i henhold til de almindelige forsikringsbetingelsers pkt Endvidere erstattes nødvendige omkostninger til nedrivning og bortkørsel af anvendelige rester. Det er en betingelse for erstatningens udbetaling, at anvendelige rester er nedrevet, og at erstatningen anvendes til genopførelse. Eventuel værdi af materialer, der frigøres ved nedrivningen, fradrages i restværdierstatningen. Udvidet rørskadeforsikring - med stikledninger Uanset det i de almindelige forsikringsbetingelsers pkt anførte, er forsikringen udvidet til at dække følgende: Forsikringen dækker: Skade på den forsikrede ejendoms grundmurede bygninger, gårdbelægning og haveanlæg som følge af udsivning eller udstrømning fra skjulte rør, når skaden er en følge af utætheden og konstateres samtidig med denne. Haveanlæg dækkes som anført i forsikringsbetingelserne. Nødvendige omkostninger til sporing af utætheden efter forudgående aftale med selskabet. Omkostninger til reparation af de skjulte rør og til retablering efter reparation. Forsikringen dækker følgende installationer: Skjulte vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt tilhørende isolationsmateriale, som findes i de af ejendommens grundmurede bygninger, der er opført på støbt eller muret fundament, og som er dækket af bygningsforsikringen. Som skjulte rør forstås rør, som befinder sig i vægge, mure eller gulve og rør, der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum og lignende permanent lukkede rum, men ikke kedler, varmevekslere, varmtvandsbeholdere og ekspansionsbeholdere. Aon Detailforsikring

12 Stikledninger til vand-, gas-, varme- og afløbsinstallationer fra hovedledninger, regnet fra ejendommens skel til indførsel i bygning. Rør til anlæg til udnyttelse af vedvarende energikilder, f.eks. sol/jordvarme- og varmepumpeanlæg er kun dækket af forsikringen efter særlig aftale med selskabet. Den maksimale erstatning pr. skadebegivenhed andrager den i policen anførte forsikringssum under hvert enkelt modul. Forsikringen dækker ikke: - Skader, som forsikringstageren har haft kendskab til før forsikringens tegning. - Skader som følge af frost i utilstrækkeligt opvarmede bygninger, med mindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning. - Skader, som er omfattet af forhandler- eller leverandørgaranti eller andre køberetslige regler. - Skader på skjulte rør og stikledninger samt øvrige retableringsomkostninger i forbindelse hermed, såfremt den/eller de skaderamte installationer på skadetidspunktet er over 30 år gamle. - Dokumentation herfor skal indsendes til selskabet. Andre betingelser: Reparation af skader under udvidet rørskadeforsikring må kun påbegyndes efter aftale med selskabet. For forsikringen gælder i øvrigt de forsikringsbetingelser, som er gældende for bygningsforsikringen. Svamp- og insektforsikring Uanset det i almindelige forsikringsbetingelser anførte er forsikringen udvidet til at dække skade som følge af træ- og murødelæggende angreb af svamp og insekter konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. Er forsikringen tegnet før bygningens færdiggørelse, træder dækningen først i kraft, når selskabet har afgivet erklæring herom. Ved angreb af træødelæggende insekter foretages udskiftning eller afstivning af træværk, såfremt dette er påkrævet af hensyn til træværkets bæreevne. Ved angreb af husbukke dækkes tillige bekæmpelse af disse. Ved angreb af murødelæggende insekter repareres kun beskadiget mørtel, og kun såfremt dette er påkrævet af hensyn til murværkets bæreevne. Hvis der til forebyggelse af svampeangreb kræves særlige foranstaltninger, er sikrede forpligtet til at træffe disse på egen bekostning. Forsikringen omfatter ikke - Skade, forårsaget af råd eller rådborebiller. - Skader på verandaer, terrasser, altaner, plankeværker og stakitter af træ samt på bygninger, der ikke er opført på betonblokke, muret eller støbt sokkel samt på gulve og paneler i kældre. - Skader, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, tilstoppelse eller blokering af nødvendige ventilationsåbninger og svampeskader, der skyldes konstruktive fejl, f.eks. forkert udført Aon Detailforsikring

13 isolering eller brandsikring. - Er fejlen begået før ejendommen blev overtaget af forsikringstageren, er denne dog dækket, hvis forsikringstageren ikke vidste eller burde vide, at der var materiale- eller konstruktionsfejl. - Skader som er omfattet af garanti. Den maksimale erstatning pr. skadebegivenhed andrager den i policen anførte forsikringssum under hvert enkelt modul. Glas- og sanitetsforsikring - Forsikringen dækker brud på: - Udvendige vinduesruder, herunder termoruder og fortsatsruder, fællesruder, dørruder, ruder i faste skabe og skillerum - af glas eller erstatningsmaterialer herfor - samt indmurede spejle. - WC-kummer, cisterner, bideter, håndvaske og badekar, der hører til de forsikrede bygninger/-lokaler. Det er en forudsætning, at de forsikrede genstande er endeligt anbragt på deres blivende plads som bygningsbestanddele. Forsikringen omfatter kun ruder af klart, plant vinduesglas eller erstatningsmaterialer herfor i den på forsikringsstedet hidtil benyttede kvalitet. Forsikringen dækker ikke ridser/revner i de forsikrede genstande, herunder afspringning af splinter og fliser samt øvrige beskadigelser af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende. Forsikringen dækker ikke: - Ridser/revner i de forsikrede genstande, herunder afspringning af splinter og fliser, samt enhver form for beskadigelse af emalje. - Øvrige beskadigelser af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende. - Skade som følge af frostsprængning i uopvarmede lokaler, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning. Særlig dækning for jord Uanset det i de almindelige forsikringsbetingelsers pkt anførte, er forsikringen udvidet til at dække følgende: 1. Udgifter til oprydning, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion af jord, søer, damme, vandreservoirer og lignende ejet af forsikringstageren og beroende på forsikringsstedet. 2. Udgifter til reetablering af det under pkt. 1 nævnte materiale. 3. Nødvendige omkostninger til fastlæggelse af den dækningsberettigede skades omfang. Dækningen er betinget af, at offentlige myndigheder i kraft af gældende lovgivning stiller eller kan stille krav om oprydning m.v., og at denne er nødvendiggjort af en begivenhed, der er omfattet af forsikringens afsnit 3 (dækningsomfang), og som har ramt forsikringstagerens bygninger, løsøre beroende i forsikringstagerens bygninger eller løsøre beroende på eller i den forsikrede jord. Forsikringen dækker ikke udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndigheder var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden. Aon Detailforsikring

14 Forsikringen dækker for pkt. 1 og 2 højst med kr pr. m 3 jord/vand. Erstatning ydes ikke for krav, der anmeldes over for selskabet mere end 6 måneder efter den forsikringsbegivenhed, der har nødvendiggjort de ovenfor anførte foranstaltninger, selv om de skadelige virkninger af forsikringsbegivenheden først kunne konstateres senere. Den maksimale erstatning pr. skadebegivenhed andrager den i policen anførte forsikringssum. Husejeransvarsforsikring Uanset det i de almindelige forsikringsbetingelsers pkt anførte, er policen udvidet som følger: 1. Hvilket ansvar er dækket: - Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som sikrede pådrager sig for skade på person eller ting, som ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift. 2. Forsikringssummer: - Personskader erstattes med indtil kr pr. forsikringsbegivenhed. - Tingskader og skader på dyr erstattes med indtil kr pr. forsikringsbegivenhed. - Forsikringen dækker også, efter Færdselslovens regler og med Færdselslovens summer, ansvaret i forbindelse med benyttelse af motordrevne redskaber under 10 hk. - Forsikringen omfatter skade konstateret i forsikringstiden, uanset på hvilket tidspunkt et ansvarspådragende forhold måtte være begået. 3. Forsikringen dækker ikke ansvar for: - Skade forvoldt i forbindelse med udøvelse af en i eller på ejendommen dreven virksomhed. - Skade, når ansvaret følger af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar, end hvad der følger af almindelige erstatningsregler uden for kontraktforhold. - Formuetab, der ikke er en følge af en dækningsberettiget skade på person eller ting. - Skade på ting, som sikrede eller de sammen med sikrede boende familiemedlemmer ejer, har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning, eller behandling, har sat sig i besiddelse af og har i varetægt af anden grund. - Skade forvoldt af sikrede med forsæt, under selvforskyldt beruselse eller påvirkning af narkotika. - Skade på ting forårsaget ved udgravnings- eller opgravningsarbejder, nedbrydningseller nedramningsarbejder samt jord- eller grundvandssænkning i forbindelse hermed eller ved den sikredes brug af sprængstoffer. - Skade på ting forårsaget af nybygning, ombygning eller tilbygning til den forsikrede ejendom. - Forurening af eller igennem luft, jord eller vand samt derved forvoldt skade på person eller ting. Dog dækkes sådant ansvar, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. - Skade forvoldt af hunde og skade forvoldt ved kørsel med motorkøretøjer, herunder traktorer, bortset fra de, der er nævnt under stk Skadeopgørelse - Policens dækningssummer (jf. punkt 2) er den højeste grænse for selskabets forpligtelse for skader konstateret inden for det enkelte forsikringsår. Aon Detailforsikring

15 - Omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, som er afholdt med selskabets billigelse, dækkes selv om dækningssummerne derved overskrides. Det samme gælder sagsomkostninger og renter vedrørende erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen. Skilte og Markiser Forsikringen er udvidet til at omfatte fastmonterede skilte og markiser på bygninger, såfremt disse er ejet af forsikringstageren. Den maksimale erstatning pr. skadebegivenhed andrager den i policen anførte forsikringssum under hvert enkelt modul. Hærværk - bygning Forsikringen er udvidet til at omfatte udvendige skader på bygninger. Udvendigt produktionsudstyr (brand/storm) Forsikringen er udvidet til at omfatte udvendigt produktionsudstyr for brand- og stormskader. Aon Detailforsikring

16 CHUBB All-Risks Forsikring 49-4 Forsikringsbetingelser

17 Indholdsfortegnelse Afsnit nr. 1 Hvem dækker forsikringen 2 Hvor dækker forsikringen 3 Hvad dækker forsikringen 4 Forsikrede genstande 5 Undtagelser 5.1 Generelt 5.2 Bygnings-og løsøreforsikringen 5.3 Bygningsforsikringen 5.4 Løsøreforsikringen 5.5 Driftstabsforsikringen 6 Bygningsforsikringen 6.1 Forsikrede genstande 6.2 Forøgede byggeudgifter (lovliggørelse) 6.3 Anvendelige rester 6.4 Huslejetab 6.5 Oprydningsudgifter 6.6 Øvrige dækkede følgeudgifter 6.7 Skadeopgørelse 6.8 Erstatningens udbetaling 6.9 Indeksregulering 7 Løsøreforsikringen 7.1 Forsikrede genstande 7.2 Indenfor forsikringssummen 7.3 Udover forsikringssummen 7.4 Fastsættelse af forsikringsværdien 7.5 Underforsikring

18 Indholdsfortegnelse Afsnit nr. 7.6 Skadeopgørelse 8 Driftstabsforsikringen 8.1 Dækningsperiode 8.2 Fastsættelse af forsikringsinteressen 8.3 Begrænsning af driftstab 8.4 Skadeopgørelse 8.5 Erstatningens udbetaling 8.6 Ophør af virksomheden 9 Fælles betingelser 9.1 Præmiens betaling 9.2 Fornyelse og opsigelse 9.3 Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif 9.4 Anmeldelsespligt 9.5 Forhold i skadetilfælde 9.6 Opsigelse efter skade 9.7 Forsikring i andet selskab 9.8 Besigtigelse 9.9 Merværdiafgift (moms) Ordforklaring

19 Almindelige forsikringsbetingelser Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdet mellem parterne er dansk lov, herunder Lov om forsikringsaftaler. 1 Hvem dækker forsikringen Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede Under husejeransvarsforsikringen dækkes forsikringstagerens ansvar for den ved ejendommens pasning beskæftigede medhjælp, i det omfang denne fareart er omfattet af forsikringen Såfremt forsikringen dækker under byggeriets opførelse, er byggeriets entreprenører dækket for så vidt angår brand- og stormskade, i det omfang disse farearter er omfattet af forsikringen. 2 Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker på det/de i policen angivne forsikringssted(er). 3 Hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker direkte fysiske tab eller skader på de forsikrede genstande, ved pludselige og uforudsete begivenheder af hvilken som helst årsag, uanset om årsagen ikke er pludselig Desuden dækkes skade på bygning og løsøre forårsaget af udsivning af vand fra skjulte vand-, varme- og sanitetsinstallationer i bygningen. Medmindre andet fremgår af policen, dækkes ikke: udgifter til reparation af røranlæg og tilhørende isolationsmateriale samt hermed forbundne udgifter til retablering af ikkebeskadigede bygningsdele. udgifter til konstatering af skadeårsag samt hermed forbundne udgifter til retablering af ikke-beskadigede bygningsdele Forsikringen dækker endvidere inden for dækningsperioden, tab ved nedgang i omsætningen af varer og tjenesteydelser (driftstab), der opstår i direkte forbindelse med ovenfor anførte dækningsberettigede fysiske tab eller skader Skaden skal være sket i forsikringstiden. 4 Forsikrede genstande Forsikringen dækker de i policen nævnte genstande og interesser med de dertil nævnte forsikringssummer, dog med de nedenfor nævnte undtagelser og med fradrag af den selvrisiko, der er anført i policen. 5 Undtagelser 5.1 Denne forsikring omfatter ikke skade eller tab forårsaget af eller som følge af: Krig, krigslignende operationer, neutralitetskrænkelser, foranstaltninger til værn mod sådanne, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder, samt terrorisme Udløsning af atomenergi Uanset bestemmelsen i pkt dækkes skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, såfremt anvendelsen har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktoreller acceleratordrift Naturlige fejl, skjulte defekter, slid og ælde, gradvis forringelse, manglende vedligeholdelse, fejlkonstruktion og materialefejl Stormflod, højvande, oversvømmelse og digebrud, jordskælv og andre naturforstyrrelser, samt ændringer i jordbund Enhver af sikrede eller dennes ansatte, under varetagelse af sikredes interesser, udvist svigagtig, uærlig eller kriminel handling Strejke, lock-out eller lignende forhold på forsikringsstedet Udgifter til midlertidig reparation af de forsikrede genstande, udført uden selskabets samtykke, medmindre dette udføres for at afværge eller begrænse en dækningsberettiget skade Pådragelse af enhver form for erstatningsansvar, eller foranstaltninger til afværgelse heraf Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede og ikke skaderamte genstande. 5.2 Bygnings- og løsøreforsikringen omfatter ikke skade eller tab forårsaget af eller som følge af: Korrosion, rust, temperaturændring, fugtighed, råd, krympning, tab af vægt, forurening, sammenblanding, lyspåvirkning, ændring i farve, smag eller struktur, skadedyr samt sætning af eller bevægelse i fundament eller bygning medmindre der er tale om direkte skade forårsaget ved en begivenhed, som i henhold til policens øvrige betingelser er omfattet af forsikringen Forsikringen dækker ikke simpelt tyveri eller hærværk, på løsøregenstande under åben himmel, 4

20 på løsøregenstande i skure, containere, halvtage, drivhuse eller konstruktioner som kun er beklædt med lærred eller plastfolie, samt skade på de nævnte genstande eller konstruktioner, på løsøregenstande på sikredes arbejdspladser udenfor de stedfaste forsikringssteder, der er nævnt i policen, udvendigt på bygninger, dog dækkes rudeknusning, af rede penge og pengerepræsentativer Udstrømmende væsker efter frostsprængning i uopvarmede lokaler, medmindre frostsprængningen skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning eller andre forhold, som sikrede/forsikringstageren er uden skyld i Vandskade som følge af optøning af frosne rørledninger, når optøningen ikke udføres af autoriserede fagfolk. Udgifterne til optøningen er ikke omfattet af forsikringen Nedbør og tøbrud, som trænger ind gennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af en anden dækningsberettiget skade på bygningen. Dog dækkes skader ved opstigning af grund- og/eller kloakvand, som under voldsomt sky- eller tøbrud ikke kan få normalt afløb Vand fra tagrender eller nedløbsrør fra tagfladeafvanding, medmindre dette er en umiddelbar følge af en dækningsberettiget skade Skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra tanke og/eller tankanlæg samt køle- og fryseanlæg Skade på tårn- og svingkraner, herunder bygge-, havne-, skibsværfts- og højbanekraner samt andre kraner, der kræver A-certifikat, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om kranførercertifikat, medmindre skaden/skadeårsagen er brand, eksplosion, sprængning af damp-kedler og højtrykskogekar (autoklaver), lynnedslag, tilsodning, røgskade, slukningsskade eller nedstyrtning af luftfartøj eller genstande herfra Skade eller tab for hvilke en reparatør, leverandør, entreprenør eller transportør er ansvarlig ifølge indgået aftale, garantiforpligtigelser eller lov For anden skade end brand, storm og påkørsel, omfatter forsikringen ikke træpæle eller anden fundering af træ, drivhuse, skure, lysthuse, halvtage, markiser, overdækninger, solafskærmning, anlæg og installationer til vedvarende energikilder, herunder vindmøller samt genstande, der ikke opfylder bygningslovgivningens regler, når skaden kan henføres hertil. 5.3 Bygningsforsikringen omfatter ikke skade eller tab forårsaget af eller som følge af: Bygge-, anlægs-, nedbrydningsarbejder, renovering og reparationsarbejder, herunder reparation af rør- og varmeanlæg, jf. pkt. 9.4, medmindre skaden/skadeårsagen er brand, eksplosion, sprængning af dampkedler og højtrykskogekar (autoklaver), lynnedslag, tilsodning, røgskade, slukningsskade, eller nedstyrtning af luftfartøjer eller genstande herfra Skade ved reparation eller ændring af rør- og varmeanlæg er dog dækket i det omfang, sådan skade ikke kan erstattes af andre Tørkogning af kedler, dog dækkes kedler til rumopvarmning Insekter og svamp, medmindre andet fremgår af policen. 5.4 Løsøreforsikringen omfatter ikke skade eller tab forårsaget af eller som følge af: Tab og/eller skade på genstande, hvis skaden består i, at disse genstande er gradvist forringet på grund af varens egen beskaffenhed Fejl på genstande som følge af betjeningsfejl, behandlingsfejl, progammeringsfejl, samt indtastningsfejl på genstande, der er under forarbejdning Mangel af genstande, der skyldes bortkomst (herunder bortkomst der sker under virksomhedens normale arbejdsrutiner), svind og mangler alene konstateret ved lageroptælling og/eller regnskab Under transport udenfor forsikringsstedet, gælder dog ikke ran og røveri Montage, demontage, afprøvning og indkøring For anden skade end brand, omfatter forsikringen ikke løsøre, der befinder sig under åben himmel samt i skure, containere, halvtage, drivhuse eller konstruktioner, som kun er beklædt med lærred eller plastfolie Registreringspligtige motorkøretøjer, knallerter samt sø- og luftfartøjer Edb-datamisbrug af enhver art, herunder programmanipulation, udeladelse, ændring eller tilføjelse af data udført på eller i tilknytning til sikredes Edb-anlæg Mistede data på elektroniske databærende medier, medmindre tabet er en følge af en i øvrigt dækningsberettiget skade Edb-virus, medmindre andet fremgår af policen. 5

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans ŠKODA All Inclusive Forsikringsbetingelser for Person- og varebiler finansieret via ŠKODA Finans Oktober 2013 - version 1.43 Gældende for køretøjer indregistreret 10.2013 Dækninger: Aftalen vil omfatte:

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Travel Ung Rejseforsikring

Travel Ung Rejseforsikring tættere på Travel Ung Rejseforsikring Tilknyttet Stjerne MasterCard Travel Ung og Stjerne Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC-UNG-DEBIT Police nr. 69-100038 Almindelige vilkår gældende

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Forsikrings betingelser Nr. RF-07 Gældende fra 11. juli 2014 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

MasterCard Silver Forsikringsbetingelser gældende fra 1. juni 2010

MasterCard Silver Forsikringsbetingelser gældende fra 1. juni 2010 MasterCard Silver Forsikringsbetingelser gældende fra 1. juni 2010 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Forlænget produktgaranti Sektion C Event afbestillingsforsikring 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police.

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere