SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01"

Transkript

1 SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 Varmt arbejde For forsikringen gælder nedennævnte selvrisikoklausul for brandskade sket som følge af varmt arbejde: Ved enhver brand og eksplosionsskade gælder en selvrisiko på 10%, dog mindst kr og højst kr Den anførte selvrisiko vil dog ikke blive gjort gældende af selskabet, såfremt sikrede kan godtgøre: at skaden ikke er sket som følge af "varmt arbejde" jf. Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts "Brandteknisk vejledning nr. 10" på en af forsikringen omfattet genstand, eller at skaden ikke skyldes, at sikrede ikke har fulgt Brandteknisk Vejledning nr. 10. De i klausulen nævnte selvrisici vil blive beregnet ud over policens normale selvrisiko for brandskader. Definition: Ved varmt arbejde forstås alle arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister og brandfarlig opvarmning. Det er f.eks. tagdækning, svejsning, skærebrænding, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsbrænding og andet varmt arbejde med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder, reparationsarbejder og tilvirkningsprocesser m.v. 72 timers klausul Opstår der en storm, som forvolder skade over flere dage, anses skaden at være opstået som en forsikringsbegivenhed, såfremt skaderne er opstået indenfor et tidsrum på 72 timer. Tyverisikring Hvis der ved forsikringens tegning er oplyst, at der er etableret tyverisikring, er det en betingelse for dækningen af indbrudstyveri, at tyverialarmen er slået til og er aktiv. Brandalarm Hvis der ved forsikringens tegning er oplyst, at der er installeret brandalarm i form af ABA-anlæg med automatisk overførsel til brandvæsen, er det en betingelse for dækning af brandskader, at brandalarmen er slået til og aktiv. Sprinklersystem Hvis der ved forsikringens tegning er oplyst, at der er installeret godkendt sprinklersystem, er det en betingelse for dækning af brandskader, at sprinklersystemet er slået til og er aktiv. Kælderdækning Det er en betingelse for dækning af vandskader i kælder, at genstande er opbevaret mindst 20 cm. over gulv. Den maksimale erstatning pr. skadebegivenhed for varer og inventar i kælder andrager den i policen anførte forsikringssum under hvert enkelt modul. Aon Detailforsikring

2 Momsklausul Hvis der ved forsikringens tegning er oplyst, at ejeren af de forsikrede genstande er momsregistreret, gælder følgende; I tilfælde af skade bærer ejeren merværdiafgiften (moms) i det omfang, ejeren kan medregne beløbet til den indgående merværdiafgift. Såfremt selskabet har udlagt moms over for reparatør, er ejeren forpligtet til at godtgøre selskabet denne udgift. Simpelt tyveri Uanset det i de almindelige forsikringsbetingelser anførte, dækker nærværende police ikke simpelt tyveri. Tyveri gennem vinduer, der ikke er lukkede og tilhaspede er også at betragte som simpelt tyveri. Hackers og virus Forsikringen dækker ikke skader som følger af hacker- og virusangreb. Terrorisme Uanset betingelserne i øvrigt, er der ikke dækning for tab, skade, omkostning eller udgift af enhver art, som direkte eller indirekte er forårsaget af, skyldes eller er en følge af terrorisme. Dette gælder, uanset om der er andre årsager eller begivenheder, der samtidig bidrager til eller på anden måde følger af skaden. Med terrorisme menes en handling, herunder anvendelse af vold og/eller trussel om vold, begået af en person eller gruppe(r) af personer, der handler alene eller på vegne af eller i forbindelse med en organisation eller et styre, og som begås af politiske, religiøse, ideologiske eller lignende grunde, og som har til hensigt at påvirke et styre og/eller skabe frygt for en befolkning eller en del af en befolkning. Denne undtagelse gælder også tab, skade, omkostninger eller udgifter af enhver art, som direkte eller indirekte er forårsaget af, skyldes eller følger af en handling, der søger at kontrollere, forhindre, begrænse eller i øvrigt foretages i forbindelse med terrorisme. Hvis selskabet på baggrund af denne undtagelse afviser at betale tab, skade, omkostninger eller udgifter, har sikrede bevisbyrden for at dokumentere, at der ikke er tale om terrorisme. Uanset at en del af denne undtagelse bliver erklæret ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil de øvrige bestemmelser i undtagelsen fortsat være gældende. SÆRLIGE BETINGLESER for bagere, konditorier og bageriudsalg Version 1-01 Uanset de gældende generelle selvrisici og summer, er følgende gældende; - Maskiner, som er omfattet af maskinkaskoforsikringen må maksimalt være 5 år gamle på skadestidspunktet. Forsikringen yder ikke erstatning på maskiner, som er ældre end det angivne. - Der gælder en maksimal erstatningsbegrænsning på kr pr. maskine, og maksimalt kr pr. år. - Der gælder en selvrisiko på min. kr af enhver skade. Aon Detailforsikring

3 SÆRLIGE BETINGLESER FOR LØSØREFORSIKRING Version 1-01 Udvidet kortslutning Forsikringen er udvidet til at dække direkte tingskade ved kortslutning eller andre rent elektriske fænomener. Ved kortslutning forstås en utilsigtet forbindelse mellem el-førende dele eller mellem el-førende del og stel/jord, der udløser en strøm, som er væsentlig større end den normale driftsstrøm. Forsikringen dækker elektriske og elektroniske maskiner samt apparater og lignende på indtil 18,5 kw/25 HK, der er omfattet af policen samt ledninger og tilhørende isolationsmateriale. Forsikringen dækker ikke: - Skade, der skyldes slid, tæring, mangelfuld vedligeholdelse eller mekanisk ødelæggelse - Skade, der skyldes fejlkonstruktion eller fejlmontering - Skade som følge af installation eller anvendelse i strid med det til enhver tid gældende svagstrøm - eller stærkstrømsreglement - Skade, som er omfattet af garanti eller serviceordning - Driftstab eller andet indirekte tab. Forsikringen omfatter i intet tilfælde kortslutningsskader på el-drevne genstande, der er mere end 6 år gamle. Overdækning Uanset de anførte forsikringssummer er selskabets erstatningspligt begrænset til de senest indrapporterede værdier for løsøre tillagt en automatisk overdækning på kr I skadetilfælde er de senest indrapporterede værdier inden skadebegivenhedens indtræden, der ligger til grund for forsikringssummens fastsættelse. Denne udvidelse ændrer ikke de i policen anførte erstatningsbegrænsninger (limits). Ambulant dækning Forsikringen er udvidet til at omfatte ambulant i Europa, dog dækker forsikringen ikke skader i lande, der er omfattet af USA's eller FNs embargolister. Bærbare pc er overalt i Europa Forsikringen er udvidet til at omfatte bærbare pc er overalt i Europa, dog dækker forsikringen ikke skader i lande, der er omfattet af USA's eller FNs embargolister. Varelager på anden adresse Forsikringen er udvidet til at omfatte varelager på anden adresse i Danmark. Utilsigtet underforsikring Forsikringen er udvidet til at omfatte utilsigtet underforsikring med den i policen angivne sublimit under hvert enkelt modul. Fejl begået af sikrede under opfyldelsen af hans oplysningspligt, skal ikke præjudicere forsikringsselskabet med hensyn til dækningen ydet under denne forsikring, under forudsætning af Aon Detailforsikring

4 at sikrede sandsynliggør sådanne fejl var utilsigtede, og sørger for at fejlen bliver rettet hurtigst muligt. Denne dækning omfatter ikke driftstab. Personalets effekter Forsikringen er udvidet til omfatte personalets private ejendele på de forsikrede lokationer, dog maksimalt med den i policen angivne sublimit under hvert enkelt modul. Denne udvidelse er subsidiær ift. en eventuel privat forsikring. Nøgleomstilling Forsikringen er udvidet til at dække udgifter til omstilling af låse og genfremstilling af nøgler, når nøgler går tabt som følge af et indbrudstyveri, der er dækket af nærværende police. Dækningen omfatter kun låse i og nøgler til forsikringstagerens lokaler på de forsikrede adresser. Varemærke I tilfælde af skade på varer, som er forsynet med varemærke eller firmanavn eller andre kendetegn, der medfører eller antyder forsikringstagerens eller producentens garanti eller ansvar, skal restværdien for sådanne skadede varer fastsættes efter, at alle nævnte kendetegn er fjernet for selskabets regning. Forsikringstageren skal bevare kontrollen over alle beskadigede varer. Forsikringstageren skal, under udøvelse af rimelig konduite, være alene om at afgøre, om en vare, som har været indblandet i en skade, er egnet til forbrug. Ingen vare, som forsikringstageren har erklæret uegnet, må sælges eller på anden måde disponeres over af andre end forsikringstageren. Selskabet har krav på enhver indtægt, som er opnået ved noget salg af eller anden disposition over sådanne varer. Autotransportforsikring Forsikringen dækker fysisk skade på og tab af forsikringstagerens egne og fremmede varer samt værktøj, egne instrumenter og reservedele (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling) under transport overalt i Danmark i egne biler, under bilens henstående eller ophold samt under op-, hen- og nedbæring i forbindelse med transport, og når denne foretages af forsikringstageren eller andre, der pålægges opgaven af forsikringstageren. Tyveri dækkes kun fra lukket og aflåst bil, samt indbrudstyveri fra aflåst lokale. Følgende regler gælder for parkerede biler: - Forsikringen dækker ikke tyveri, som, på hverdage sker i tidsrummet mellem kl og kl. 8.00, eller som sker på søn- og helligdage (hele døgnet). - Parkeres bilen på hverdage inden kl er det en betingelse for dækningen, at brugeren har tilset bilen, og at evt. tyveri er anmeldt til politiet samme dag senest kl Ovennævnte begrænsninger bortfalder, såfremt bilen parkeres i en aflåst privat garage. Forsikringen dækker ikke: Skade på og tab af de forsikrede varer som følge af: Aon Detailforsikring

5 - Varens egen beskaffenhed. - Varens utilstrækkelige eller mangelfulde emballering, tildækning eller utilstrækkelige fastgørelse til køretøjet. - Luftens eller vejrligets påvirkning. - Forsinkelse uanset årsagen. - De forsikrede genstande benyttes eller betjenes, glemmes, forlægges, slitage, gradvise forringelser eller dårlig vedligeholdelse. - Beslaglæggelse eller anden foranstaltning fra offentlig myndigheds side. - Kørselsuheld, hvor forsikringstageren eller anden fører med forsikringstagerens vidende var beruset. - Kørsel uden kørekort, medmindre det godtgøres, at uheldet ikke skyldes mangel på kørefærdighed. Skadeopgørelse: Forsikringssummen danner grænsen for selskabets erstatningspligt i hvert enkelt skadestilfælde. Forsikringen dækker efter førsterisikoprincippet, hvorefter erstatning udbetales fuldt ud indenfor forsikringssummen, selv om de forsikredes varers værdi overstiger denne. Forsikringen dækker højst med den enkelte varers anskaffelsespris på skadestidspunktet. Forsikringen dækker ikke udgifter til merværdiafgift (moms) i det omfang, denne kan kræves refunderet over forsikringstagerens momsregnskab. Hærværk - løsøre Forsikringen er udvidet til at omfatte hærværk på løsøre der ikke er i forbindelse med indbrud, dog jf. betingelsernes pkt Bygningsforbedringer bekostet af lejer Forsikringen er udvidet til at omfatte bygningsforbedringer bekostet af lejer, såfremt lejeren har risikoen for sådanne forbedringer og, at disse forbedringer ikke er omfattet af anden forsikring. Den maksimale erstatning pr. skadebegivenhed andrager den i policen anførte forsikringssum under hvert enkelt modul. Køle- dybfrostdækning Forsikringen er udvidet til at dække skade på varer opbevaret i fryse- og/eller køleanlæg jf. forsikringsbetingelser nr Glas- og sanitetsforsikring Såfremt lejer har forsikringspligten for glas og sanitet, og dette tydeligt fremgår af lejekontrakten, er dette omfattet af forsikringen jf. betingelserne for glas- og sanitetsforsikring under bygningsforsikringen. SÆRLIGE BETINGLESER for DRIFTSTABSFORSIKRINGEN Driftstab i forbindelse med røveri Såfremt virksomheden bliver nødsaget til at lukke butikken i en kortere periode pga. væbnet røveri kan virksomheden få erstattet 1 dags omsætning, såfremt butikken holdes lukket. Aon Detailforsikring

6 Erstatningen opgøres ud fra virksomhedens budgetterede omsætning. Den maksimale erstatning for denne udvidelse kan ikke overstige kr og der erstattes alene 1 dags lukning. Det er en forudsætning for erstatning, at episoden anmeldes til politiet og, at der forligger en politikvittering. SÆRLIGE BETINGELSER FOR MEROMKOSTNINGSFORSIKRINGEN Forsikringsbetingelserne dækker meromkostninger i henhold til nedennævnte alm. betingelser for meromkostningsforsikring. Forsikringen omfatter med indtil det i policen angivne beløb nødvendige, rimelige og dokumenterede ekstra omkostninger forårsaget af tab eller skade, som er omfattet af denne police, i det omfang sådanne meromkostninger ikke er eller kunne være dækket under forsikringsvilkårenes afsnit om driftstabsforsikring. Forsikringstager har ret til at bruge sådanne meromkostninger til fastholdelse af sit marked. Tab, der - helt eller delvis - hidrører fra de første 24 timers standsning, erstattes kun, såfremt virkningen strækker sig ud over 30 dage efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret. Tab som ikke erstattes - Som ekstra omkostninger medregnes ikke: - omkostninger til oprydning, redning og bevaring, - omkostninger til genfremstilling af arkiv- og regnskabsmateriale, - omkostninger, der skyldes de i de alm. forsikringsbetingelsers afsnit 7.3 nævnte forhold eller strejke, lock-out eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedring, udvidelse, offentligt påbud eller lignende. I skadetilfælde skal forsikringstageren omgående gøre anmeldelse til selskabet. Skadeopgørelse foretages senest, når følgerne af en forsikringsbegivenhed er ophørt. Selskabet dækker ikke ekstra omkostninger, der opstår senere end dækningsperiodens ophør. Erstatningsberegning Forsikringstageren kan ikke erholde mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af faktiske afholdte ekstra omkostninger. Midlertidige foranstaltninger, der har værdi ud over dækningsperioden, erstattes kun forholdsmæssigt. Førsterisikoforsikring Den i policen under "meromkostningsforsikring" anførte forsikringssum danner grænsen for selskabets erstatningspligt. I skadetilfælde ydes der dog fuld erstatning op til det forsikrede beløb, uden hensyntagen til om de forsikrede meromkostningers totalværdi i skadeøjeblikket måtte overstige forsikringssummen. SÆRLIGE BETINGLESER FOR EDB-FORSIKRING Edb-kasko, Databærer og Edb-meromkostninger. Herfor gælder de almindelige forsikringsbetingelser nr Aon Detailforsikring

7 SÆRLIGE BETINGLESER FOR MASKINSKADEFORSIKRING Det under nærværende police forsikrede produktionsudstyr er forsikret mod skader som følge af indefra kommende årsager. Den maksimale erstatning pr. skadebegivenhed andrager den i policen anførte forsikringssum under hvert enkelt modul. Denne forsikringssum danner grænsen for den samlede dækning for Maskinskade og er fælles for Bygning, Løsøre, Driftstab og Meromkostninger. De almindelige forsikringsbetingelsers pkt er kun gældende for forsikringen mod maskinskade jf. ordforklaringen. Endvidere udvides de almindelige forsikringsbetingelsers stk. 5.4 med følgende undtagelser/ præciseringer: - Skade som følger af begivenheder der alene består af funktionsfejl, - Skade på olie og kølemedier samt andre væsker og forbrugsartikler, der anvendes ved driften af de forsikrede maskiner, - Skade, der alene rammer pakninger, stempel ringe, kiler, remmer, eller andre sådanne dele, som fra tid til anden normalt fordrer udskiftning, - Skade på værktøj af forme af enhver art, herunder stanser, matricer og skifteskiver, - Skade på fundamenter og murværk, - Skade, der skyldes forsætlig handling eller grov uagtsomhed fra forsikringstagerens eller dennes ansvarlige medarbejderes side, - Skade, der skyldes at maskinerne overbelastes eller ikke anvendes efter deres bestemmelse eller konstruktion, - Skade, der skyldes fejl eller mangler, som forelå ved forsikringens tegning og var eller burde være forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere bekendt. Såfremt policen er udvidet med Driftstabsforsikring og/eller Meromkostningsforsikring gælder pkt. 5.4 tillige herfor. SIKRINSGKRAV Krav til sikringsklasse S10 Mekanisk indbrudssikring Minimumskrav til skalsikring 1. Større åbninger1 skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme. 2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog. Elektronisk overvågning Minimumskrav til skalovervågning Der kræves ikke elektronisk overvågning på sikringsniveau 10. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm Aon Detailforsikring

8 Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører. Krav til sikringsklasse S20 Mekanisk indbrudssikring Minimumskrav til skalsikring 1. Større åbninger skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme. 2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med en F&Pregistreret låseenhed i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog. 3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med en F&Pregistreret låseenhed i GUL klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog, fastholdes med en Ø 10 mm skudrigel eller fastholdes med en låsebom. 4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter. Elektronisk overvågning Minimumskrav til skalovervågning 1. Overvågningen skal omfatte de rum, hvori de tyvetækkelige varer og særligt løsøre opbevares. Overvågningen skal omfatte alle større åbninger i rummets grænseflader. 2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område. 3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral. 4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget. Minimumskrav til reaktion ved alarm 1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes. 2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm - AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 030, og installeres af en F&P-registreret installatør. - Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret. - Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører. Aon Detailforsikring

9 Krav til sikringsklasse S30 Mekanisk indbrudssikring Minimumskrav til skalsikring 1. Større åbninger skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme. 2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal låses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog. 3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med: a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret eller b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med minimum en F&Pregistreret hængelås eller c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med en F&P-registreret hængelås. 4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter. Elektronisk overvågning Minimumskrav til skalovervågning 1. Overvågning mod oplukning (se note 1) af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne. 2. Overvågning mod gennembrydning (se note 1) af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne. 3. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre. 4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet. 5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område. 6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral. 7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget. Minimumskrav til reaktion ved alarm 1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes. 2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. - Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm - AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 030, og installeres af en F&P-registreret installatør. - Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret. - Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører Aon Detailforsikring

10 Krav til sikringsklasse S40 Mekanisk indbrudssikring Minimumskrav til skalsikring 1. Større åbninger skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme, der er F&Pregistreret i GUL klasse (se note 1) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog - eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende. 2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal låses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog. 3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med: a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret eller b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås eller c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med en F&P-registreret hængelås. 4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter. Elektronisk overvågning Minimumskrav til skalovervågning 1. Overvågning mod oplukning (se note 1) af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne. 2. Overvågning mod gennembrydning (se note 1) af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne. 3. Overvågning mod gennembrydning (se note 1) af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne. 4. Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre. 5. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet. 6. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område. 7. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral. 8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget. Minimumskrav til reaktion ved alarm 1. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes. 2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm - AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 030, og installeres af en F&P-registreret installatør. - Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret. - Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører Aon Detailforsikring

11 SÆRLIGE BETINGLESER FOR BYGNINGSFORSIKRING INKL. KORTSLUTNING Version 1-01 Undtagne ejendomme Forsikringen omfatter ikke ejendomme, som er: - Fredede og/eller bevaringsværdige - Har stråtækte tage og/eller bindingsværk - Tomme/ubenyttede bygninger - Lejes ud Restværdiforsikring I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, kan forsikringstageren, hvis bygningen beskadiges med mindst 50% af nyværdien, vælge i stedet for reparation at få nedrevet anvendelige rester og opført en tilsvarende bygning som ny. Eventuelt fradrag for værdiforringelse sker i henhold til de almindelige forsikringsbetingelsers pkt Endvidere erstattes nødvendige omkostninger til nedrivning og bortkørsel af anvendelige rester. Det er en betingelse for erstatningens udbetaling, at anvendelige rester er nedrevet, og at erstatningen anvendes til genopførelse. Eventuel værdi af materialer, der frigøres ved nedrivningen, fradrages i restværdierstatningen. Udvidet rørskadeforsikring - med stikledninger Uanset det i de almindelige forsikringsbetingelsers pkt anførte, er forsikringen udvidet til at dække følgende: Forsikringen dækker: Skade på den forsikrede ejendoms grundmurede bygninger, gårdbelægning og haveanlæg som følge af udsivning eller udstrømning fra skjulte rør, når skaden er en følge af utætheden og konstateres samtidig med denne. Haveanlæg dækkes som anført i forsikringsbetingelserne. Nødvendige omkostninger til sporing af utætheden efter forudgående aftale med selskabet. Omkostninger til reparation af de skjulte rør og til retablering efter reparation. Forsikringen dækker følgende installationer: Skjulte vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt tilhørende isolationsmateriale, som findes i de af ejendommens grundmurede bygninger, der er opført på støbt eller muret fundament, og som er dækket af bygningsforsikringen. Som skjulte rør forstås rør, som befinder sig i vægge, mure eller gulve og rør, der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum og lignende permanent lukkede rum, men ikke kedler, varmevekslere, varmtvandsbeholdere og ekspansionsbeholdere. Aon Detailforsikring

12 Stikledninger til vand-, gas-, varme- og afløbsinstallationer fra hovedledninger, regnet fra ejendommens skel til indførsel i bygning. Rør til anlæg til udnyttelse af vedvarende energikilder, f.eks. sol/jordvarme- og varmepumpeanlæg er kun dækket af forsikringen efter særlig aftale med selskabet. Den maksimale erstatning pr. skadebegivenhed andrager den i policen anførte forsikringssum under hvert enkelt modul. Forsikringen dækker ikke: - Skader, som forsikringstageren har haft kendskab til før forsikringens tegning. - Skader som følge af frost i utilstrækkeligt opvarmede bygninger, med mindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning. - Skader, som er omfattet af forhandler- eller leverandørgaranti eller andre køberetslige regler. - Skader på skjulte rør og stikledninger samt øvrige retableringsomkostninger i forbindelse hermed, såfremt den/eller de skaderamte installationer på skadetidspunktet er over 30 år gamle. - Dokumentation herfor skal indsendes til selskabet. Andre betingelser: Reparation af skader under udvidet rørskadeforsikring må kun påbegyndes efter aftale med selskabet. For forsikringen gælder i øvrigt de forsikringsbetingelser, som er gældende for bygningsforsikringen. Svamp- og insektforsikring Uanset det i almindelige forsikringsbetingelser anførte er forsikringen udvidet til at dække skade som følge af træ- og murødelæggende angreb af svamp og insekter konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. Er forsikringen tegnet før bygningens færdiggørelse, træder dækningen først i kraft, når selskabet har afgivet erklæring herom. Ved angreb af træødelæggende insekter foretages udskiftning eller afstivning af træværk, såfremt dette er påkrævet af hensyn til træværkets bæreevne. Ved angreb af husbukke dækkes tillige bekæmpelse af disse. Ved angreb af murødelæggende insekter repareres kun beskadiget mørtel, og kun såfremt dette er påkrævet af hensyn til murværkets bæreevne. Hvis der til forebyggelse af svampeangreb kræves særlige foranstaltninger, er sikrede forpligtet til at træffe disse på egen bekostning. Forsikringen omfatter ikke - Skade, forårsaget af råd eller rådborebiller. - Skader på verandaer, terrasser, altaner, plankeværker og stakitter af træ samt på bygninger, der ikke er opført på betonblokke, muret eller støbt sokkel samt på gulve og paneler i kældre. - Skader, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, tilstoppelse eller blokering af nødvendige ventilationsåbninger og svampeskader, der skyldes konstruktive fejl, f.eks. forkert udført Aon Detailforsikring

13 isolering eller brandsikring. - Er fejlen begået før ejendommen blev overtaget af forsikringstageren, er denne dog dækket, hvis forsikringstageren ikke vidste eller burde vide, at der var materiale- eller konstruktionsfejl. - Skader som er omfattet af garanti. Den maksimale erstatning pr. skadebegivenhed andrager den i policen anførte forsikringssum under hvert enkelt modul. Glas- og sanitetsforsikring - Forsikringen dækker brud på: - Udvendige vinduesruder, herunder termoruder og fortsatsruder, fællesruder, dørruder, ruder i faste skabe og skillerum - af glas eller erstatningsmaterialer herfor - samt indmurede spejle. - WC-kummer, cisterner, bideter, håndvaske og badekar, der hører til de forsikrede bygninger/-lokaler. Det er en forudsætning, at de forsikrede genstande er endeligt anbragt på deres blivende plads som bygningsbestanddele. Forsikringen omfatter kun ruder af klart, plant vinduesglas eller erstatningsmaterialer herfor i den på forsikringsstedet hidtil benyttede kvalitet. Forsikringen dækker ikke ridser/revner i de forsikrede genstande, herunder afspringning af splinter og fliser samt øvrige beskadigelser af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende. Forsikringen dækker ikke: - Ridser/revner i de forsikrede genstande, herunder afspringning af splinter og fliser, samt enhver form for beskadigelse af emalje. - Øvrige beskadigelser af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende. - Skade som følge af frostsprængning i uopvarmede lokaler, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning. Særlig dækning for jord Uanset det i de almindelige forsikringsbetingelsers pkt anførte, er forsikringen udvidet til at dække følgende: 1. Udgifter til oprydning, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion af jord, søer, damme, vandreservoirer og lignende ejet af forsikringstageren og beroende på forsikringsstedet. 2. Udgifter til reetablering af det under pkt. 1 nævnte materiale. 3. Nødvendige omkostninger til fastlæggelse af den dækningsberettigede skades omfang. Dækningen er betinget af, at offentlige myndigheder i kraft af gældende lovgivning stiller eller kan stille krav om oprydning m.v., og at denne er nødvendiggjort af en begivenhed, der er omfattet af forsikringens afsnit 3 (dækningsomfang), og som har ramt forsikringstagerens bygninger, løsøre beroende i forsikringstagerens bygninger eller løsøre beroende på eller i den forsikrede jord. Forsikringen dækker ikke udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndigheder var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden. Aon Detailforsikring

14 Forsikringen dækker for pkt. 1 og 2 højst med kr pr. m 3 jord/vand. Erstatning ydes ikke for krav, der anmeldes over for selskabet mere end 6 måneder efter den forsikringsbegivenhed, der har nødvendiggjort de ovenfor anførte foranstaltninger, selv om de skadelige virkninger af forsikringsbegivenheden først kunne konstateres senere. Den maksimale erstatning pr. skadebegivenhed andrager den i policen anførte forsikringssum. Husejeransvarsforsikring Uanset det i de almindelige forsikringsbetingelsers pkt anførte, er policen udvidet som følger: 1. Hvilket ansvar er dækket: - Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som sikrede pådrager sig for skade på person eller ting, som ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift. 2. Forsikringssummer: - Personskader erstattes med indtil kr pr. forsikringsbegivenhed. - Tingskader og skader på dyr erstattes med indtil kr pr. forsikringsbegivenhed. - Forsikringen dækker også, efter Færdselslovens regler og med Færdselslovens summer, ansvaret i forbindelse med benyttelse af motordrevne redskaber under 10 hk. - Forsikringen omfatter skade konstateret i forsikringstiden, uanset på hvilket tidspunkt et ansvarspådragende forhold måtte være begået. 3. Forsikringen dækker ikke ansvar for: - Skade forvoldt i forbindelse med udøvelse af en i eller på ejendommen dreven virksomhed. - Skade, når ansvaret følger af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar, end hvad der følger af almindelige erstatningsregler uden for kontraktforhold. - Formuetab, der ikke er en følge af en dækningsberettiget skade på person eller ting. - Skade på ting, som sikrede eller de sammen med sikrede boende familiemedlemmer ejer, har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning, eller behandling, har sat sig i besiddelse af og har i varetægt af anden grund. - Skade forvoldt af sikrede med forsæt, under selvforskyldt beruselse eller påvirkning af narkotika. - Skade på ting forårsaget ved udgravnings- eller opgravningsarbejder, nedbrydningseller nedramningsarbejder samt jord- eller grundvandssænkning i forbindelse hermed eller ved den sikredes brug af sprængstoffer. - Skade på ting forårsaget af nybygning, ombygning eller tilbygning til den forsikrede ejendom. - Forurening af eller igennem luft, jord eller vand samt derved forvoldt skade på person eller ting. Dog dækkes sådant ansvar, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. - Skade forvoldt af hunde og skade forvoldt ved kørsel med motorkøretøjer, herunder traktorer, bortset fra de, der er nævnt under stk Skadeopgørelse - Policens dækningssummer (jf. punkt 2) er den højeste grænse for selskabets forpligtelse for skader konstateret inden for det enkelte forsikringsår. Aon Detailforsikring

15 - Omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, som er afholdt med selskabets billigelse, dækkes selv om dækningssummerne derved overskrides. Det samme gælder sagsomkostninger og renter vedrørende erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen. Skilte og Markiser Forsikringen er udvidet til at omfatte fastmonterede skilte og markiser på bygninger, såfremt disse er ejet af forsikringstageren. Den maksimale erstatning pr. skadebegivenhed andrager den i policen anførte forsikringssum under hvert enkelt modul. Hærværk - bygning Forsikringen er udvidet til at omfatte udvendige skader på bygninger. Udvendigt produktionsudstyr (brand/storm) Forsikringen er udvidet til at omfatte udvendigt produktionsudstyr for brand- og stormskader. Aon Detailforsikring

16 CHUBB All-Risks Forsikring 49-4 Forsikringsbetingelser

17 Indholdsfortegnelse Afsnit nr. 1 Hvem dækker forsikringen 2 Hvor dækker forsikringen 3 Hvad dækker forsikringen 4 Forsikrede genstande 5 Undtagelser 5.1 Generelt 5.2 Bygnings-og løsøreforsikringen 5.3 Bygningsforsikringen 5.4 Løsøreforsikringen 5.5 Driftstabsforsikringen 6 Bygningsforsikringen 6.1 Forsikrede genstande 6.2 Forøgede byggeudgifter (lovliggørelse) 6.3 Anvendelige rester 6.4 Huslejetab 6.5 Oprydningsudgifter 6.6 Øvrige dækkede følgeudgifter 6.7 Skadeopgørelse 6.8 Erstatningens udbetaling 6.9 Indeksregulering 7 Løsøreforsikringen 7.1 Forsikrede genstande 7.2 Indenfor forsikringssummen 7.3 Udover forsikringssummen 7.4 Fastsættelse af forsikringsværdien 7.5 Underforsikring

18 Indholdsfortegnelse Afsnit nr. 7.6 Skadeopgørelse 8 Driftstabsforsikringen 8.1 Dækningsperiode 8.2 Fastsættelse af forsikringsinteressen 8.3 Begrænsning af driftstab 8.4 Skadeopgørelse 8.5 Erstatningens udbetaling 8.6 Ophør af virksomheden 9 Fælles betingelser 9.1 Præmiens betaling 9.2 Fornyelse og opsigelse 9.3 Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif 9.4 Anmeldelsespligt 9.5 Forhold i skadetilfælde 9.6 Opsigelse efter skade 9.7 Forsikring i andet selskab 9.8 Besigtigelse 9.9 Merværdiafgift (moms) Ordforklaring

19 Almindelige forsikringsbetingelser Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdet mellem parterne er dansk lov, herunder Lov om forsikringsaftaler. 1 Hvem dækker forsikringen Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede Under husejeransvarsforsikringen dækkes forsikringstagerens ansvar for den ved ejendommens pasning beskæftigede medhjælp, i det omfang denne fareart er omfattet af forsikringen Såfremt forsikringen dækker under byggeriets opførelse, er byggeriets entreprenører dækket for så vidt angår brand- og stormskade, i det omfang disse farearter er omfattet af forsikringen. 2 Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker på det/de i policen angivne forsikringssted(er). 3 Hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker direkte fysiske tab eller skader på de forsikrede genstande, ved pludselige og uforudsete begivenheder af hvilken som helst årsag, uanset om årsagen ikke er pludselig Desuden dækkes skade på bygning og løsøre forårsaget af udsivning af vand fra skjulte vand-, varme- og sanitetsinstallationer i bygningen. Medmindre andet fremgår af policen, dækkes ikke: udgifter til reparation af røranlæg og tilhørende isolationsmateriale samt hermed forbundne udgifter til retablering af ikkebeskadigede bygningsdele. udgifter til konstatering af skadeårsag samt hermed forbundne udgifter til retablering af ikke-beskadigede bygningsdele Forsikringen dækker endvidere inden for dækningsperioden, tab ved nedgang i omsætningen af varer og tjenesteydelser (driftstab), der opstår i direkte forbindelse med ovenfor anførte dækningsberettigede fysiske tab eller skader Skaden skal være sket i forsikringstiden. 4 Forsikrede genstande Forsikringen dækker de i policen nævnte genstande og interesser med de dertil nævnte forsikringssummer, dog med de nedenfor nævnte undtagelser og med fradrag af den selvrisiko, der er anført i policen. 5 Undtagelser 5.1 Denne forsikring omfatter ikke skade eller tab forårsaget af eller som følge af: Krig, krigslignende operationer, neutralitetskrænkelser, foranstaltninger til værn mod sådanne, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder, samt terrorisme Udløsning af atomenergi Uanset bestemmelsen i pkt dækkes skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, såfremt anvendelsen har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktoreller acceleratordrift Naturlige fejl, skjulte defekter, slid og ælde, gradvis forringelse, manglende vedligeholdelse, fejlkonstruktion og materialefejl Stormflod, højvande, oversvømmelse og digebrud, jordskælv og andre naturforstyrrelser, samt ændringer i jordbund Enhver af sikrede eller dennes ansatte, under varetagelse af sikredes interesser, udvist svigagtig, uærlig eller kriminel handling Strejke, lock-out eller lignende forhold på forsikringsstedet Udgifter til midlertidig reparation af de forsikrede genstande, udført uden selskabets samtykke, medmindre dette udføres for at afværge eller begrænse en dækningsberettiget skade Pådragelse af enhver form for erstatningsansvar, eller foranstaltninger til afværgelse heraf Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede og ikke skaderamte genstande. 5.2 Bygnings- og løsøreforsikringen omfatter ikke skade eller tab forårsaget af eller som følge af: Korrosion, rust, temperaturændring, fugtighed, råd, krympning, tab af vægt, forurening, sammenblanding, lyspåvirkning, ændring i farve, smag eller struktur, skadedyr samt sætning af eller bevægelse i fundament eller bygning medmindre der er tale om direkte skade forårsaget ved en begivenhed, som i henhold til policens øvrige betingelser er omfattet af forsikringen Forsikringen dækker ikke simpelt tyveri eller hærværk, på løsøregenstande under åben himmel, 4

20 på løsøregenstande i skure, containere, halvtage, drivhuse eller konstruktioner som kun er beklædt med lærred eller plastfolie, samt skade på de nævnte genstande eller konstruktioner, på løsøregenstande på sikredes arbejdspladser udenfor de stedfaste forsikringssteder, der er nævnt i policen, udvendigt på bygninger, dog dækkes rudeknusning, af rede penge og pengerepræsentativer Udstrømmende væsker efter frostsprængning i uopvarmede lokaler, medmindre frostsprængningen skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning eller andre forhold, som sikrede/forsikringstageren er uden skyld i Vandskade som følge af optøning af frosne rørledninger, når optøningen ikke udføres af autoriserede fagfolk. Udgifterne til optøningen er ikke omfattet af forsikringen Nedbør og tøbrud, som trænger ind gennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af en anden dækningsberettiget skade på bygningen. Dog dækkes skader ved opstigning af grund- og/eller kloakvand, som under voldsomt sky- eller tøbrud ikke kan få normalt afløb Vand fra tagrender eller nedløbsrør fra tagfladeafvanding, medmindre dette er en umiddelbar følge af en dækningsberettiget skade Skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra tanke og/eller tankanlæg samt køle- og fryseanlæg Skade på tårn- og svingkraner, herunder bygge-, havne-, skibsværfts- og højbanekraner samt andre kraner, der kræver A-certifikat, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om kranførercertifikat, medmindre skaden/skadeårsagen er brand, eksplosion, sprængning af damp-kedler og højtrykskogekar (autoklaver), lynnedslag, tilsodning, røgskade, slukningsskade eller nedstyrtning af luftfartøj eller genstande herfra Skade eller tab for hvilke en reparatør, leverandør, entreprenør eller transportør er ansvarlig ifølge indgået aftale, garantiforpligtigelser eller lov For anden skade end brand, storm og påkørsel, omfatter forsikringen ikke træpæle eller anden fundering af træ, drivhuse, skure, lysthuse, halvtage, markiser, overdækninger, solafskærmning, anlæg og installationer til vedvarende energikilder, herunder vindmøller samt genstande, der ikke opfylder bygningslovgivningens regler, når skaden kan henføres hertil. 5.3 Bygningsforsikringen omfatter ikke skade eller tab forårsaget af eller som følge af: Bygge-, anlægs-, nedbrydningsarbejder, renovering og reparationsarbejder, herunder reparation af rør- og varmeanlæg, jf. pkt. 9.4, medmindre skaden/skadeårsagen er brand, eksplosion, sprængning af dampkedler og højtrykskogekar (autoklaver), lynnedslag, tilsodning, røgskade, slukningsskade, eller nedstyrtning af luftfartøjer eller genstande herfra Skade ved reparation eller ændring af rør- og varmeanlæg er dog dækket i det omfang, sådan skade ikke kan erstattes af andre Tørkogning af kedler, dog dækkes kedler til rumopvarmning Insekter og svamp, medmindre andet fremgår af policen. 5.4 Løsøreforsikringen omfatter ikke skade eller tab forårsaget af eller som følge af: Tab og/eller skade på genstande, hvis skaden består i, at disse genstande er gradvist forringet på grund af varens egen beskaffenhed Fejl på genstande som følge af betjeningsfejl, behandlingsfejl, progammeringsfejl, samt indtastningsfejl på genstande, der er under forarbejdning Mangel af genstande, der skyldes bortkomst (herunder bortkomst der sker under virksomhedens normale arbejdsrutiner), svind og mangler alene konstateret ved lageroptælling og/eller regnskab Under transport udenfor forsikringsstedet, gælder dog ikke ran og røveri Montage, demontage, afprøvning og indkøring For anden skade end brand, omfatter forsikringen ikke løsøre, der befinder sig under åben himmel samt i skure, containere, halvtage, drivhuse eller konstruktioner, som kun er beklædt med lærred eller plastfolie Registreringspligtige motorkøretøjer, knallerter samt sø- og luftfartøjer Edb-datamisbrug af enhver art, herunder programmanipulation, udeladelse, ændring eller tilføjelse af data udført på eller i tilknytning til sikredes Edb-anlæg Mistede data på elektroniske databærende medier, medmindre tabet er en følge af en i øvrigt dækningsberettiget skade Edb-virus, medmindre andet fremgår af policen. 5

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Tyverisikringsniveauer og varegrupper

Tyverisikringsniveauer og varegrupper Side 1 af 11 Sikringsniveau 10 eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog Sikringsniveau 20 side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning FANE 030 0 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning 20 Valg af detektor Generelt Skalovervågning/celleovervågning Rumovervågning Objektovervågning Anvendelse og placering Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01 TotalErhverv Byggepladsforsikring Forsikringsvilkår TE-CS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Forsikringssum og selvrisiko 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300403 Forsikringsbetingelser for Svampeskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for svampeskadeforsikring

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 6606475 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Ændring gælder fra 1. oktober 2013 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Brobergsgade 7, 1427

Læs mere

Stormskadeforsikring for byggeog/eller

Stormskadeforsikring for byggeog/eller Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01 TotalErhverv Byggepladsforsikring Forsikringsvilkår TE-CS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Forsikringssum og selvrisiko 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring

Vilkår for Maskinforsikring Vilkår for Maskinforsikring 9907-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4 FORSIKRINGSVILKÅR FOR MILJØFORSIKRING 6480-3 Side Kapitel 1 - Definitioner 2 1. Forsikringstager, forsikret virksomhed, de sikrede 2 2. Forurening og miljøskade 2 3. Forsikringsstedet 2 Kapitel 2 - Dækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Stormskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Stormskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300802 Forsikringsbetingelser for Stormskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for stormskadeforsikring

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen.

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. AFSNIT NR. HOVED- OG UNDERAFSNIT 1. Fællesbetingelser 1. 1.1 - Nyværdiforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Basis Bygningsbrandforsikring

Basis Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 302702 Forsikringsbetingelser for Basis Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

AP01 - tillæg udbudsinformationer 22.12.2000

AP01 - tillæg udbudsinformationer 22.12.2000 Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Basis Bygningsvandskadeforsikring

Basis Bygningsvandskadeforsikring Betingelser nr. 304801 Forsikringsbetingelser for Basis Bygningsvandskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

6588-1 Marts 2015. tyverisikring

6588-1 Marts 2015. tyverisikring 6588-1 Marts 2015 Regler for tyverisikring Topdanmark Forsikring A/S Regler for Tyverisikring 6588-1 Marts 2015 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 300104 Forsikringsbetingelser for Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for bygningsbrandforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Real Estate Guard. 1. november 2010. 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40.

Real Estate Guard. 1. november 2010. 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40. Real Estate Guard 1. november 2010 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40. Ikrafttrædelse 100. Bygningsforsikring 200. Sikrede 300. Bygningsbrandforsikring 310.

Læs mere

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5)

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5 (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Sikringskategorier Side 3 Minimumskrav til sikring af bygninger Side 4 Opbevaring af tanede

Læs mere

Parcelhus forsikring

Parcelhus forsikring Parcelhus forsikring Almindelige forsikringsbestemmelser Parcelhus forsikring. 1. Generelt 10. Nyværdiforsikring 11. Hvem dækkes af forsikringen 2. Bygningsbeskadigelse 20. Hvilke skader genstande er dækket

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Tryg-Balti ca Klausdalsbrovej 601. 27~ Ballerup. C Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Police Bygningsforsikring E/F Marstalsgade 28-32 VI advokat Steen Temstrøm Hovedgaden

Læs mere

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup A/B Nørre Alle 13-13H Att.: Grubbe Advokater Åbenrå 31 1124 København K Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Husejerforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Husejerforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300204 Forsikringsbetingelser for Husejerforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for husejerforsikring

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 600503 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for all-risksforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser 655-02. Erhvervsforsikring, juli 2005

Forsikringsbetingelser 655-02. Erhvervsforsikring, juli 2005 Forsikringsbetingelser 655-02 Erhvervsforsikring, juli 2005 Indhold 100 Generelle betingelser 101 Betaling af præmie 102 Forsikringens varighed og opsigelse 103 Indeksregulering 104 Ændring af betingelser

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

dahlberg - par! ot the fulure CHARTIS

dahlberg - par! ot the fulure CHARTIS dahlberg - par! ot the fulure CHARTIS Police Dette certifikat udstedes som bekræftelse på, at der er tegnet kombineret bygninsforsikring i Chartis Europe SA Der henvises til de i certifikatet nævnte forsikringsvilkår

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Svampeskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Svampeskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Beboelse Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

F ORSIKRINGSBETINGELSER 41/3

F ORSIKRINGSBETINGELSER 41/3 Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR KOMBINERET ERHVERVSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed GRUNDDÆKNING 0500 Fællesbetingelser

Læs mere