ANLÆGSPROJEKTERING FANE Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning"

Transkript

1 FANE Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning 20 Valg af detektor Generelt Skalovervågning/celleovervågning Rumovervågning Objektovervågning Anvendelse og placering Forsikring & Pension Amaliegade København K Tlf Fax Valg af centraludstyr Generelt Energiforsyning 40 Alarmtransmission Generelt 50 Dokumentation 60 Sikringsniveauer med tilhørende anlægsomfang anvendt fra den. juli 2005 Indledning Skalsikring Cellesikring Objektsikring Sikringsniveauer 70 Sikringsniveauer og anlægsomfang anvendt frem til den. juli 2005 Generelt Installationsomfang SIDE 5 SEPTEMBER 2008

2 Indbrudsalarmanlæg, der er projekteret og installeret i henhold til AIA-kataloget, har det formål, at de automatisk skal registrere indbrud eller forsøg på indbrud så tidligt som muligt. Indbrudsalarmanlægget skal herefter afsende alarm til en kontrolcentral, så en reaktion kan iværksættes og eventuelle følgeskader begrænses. 0 Alment 0.0 Til sikring og overvågning af bygninger, lokaler, varer og særligt løsøre anvendes der følgende sikringsniveauer med tilhørende installationsomfang: 0. Sikringsniveau 0 S (skalsikring) (kun mekanisk indbrudssikring) 0.2 Sikringsniveau 20 S (skalsikring) Sikringsniveau 20 C (cellesikring) Sikringsniveau 20 O (objektsikring) 0.3 Sikringsniveau 30 S (skalsikring) Sikringsniveau 30 C (cellesikring) Sikringsniveau 30 O (objektsikring) 0.4 Sikringsniveau 40 S (skalsikring) Sikringsniveau 40 C (cellesikring) Sikringsniveau 40 O (objektsikring) 0.5 Sikringsniveau 50 S (skalsikring) Sikringsniveau 50 C (cellesikring) Sikringsniveau 50 O (objektsikring) 0.6 Sikringsniveau 60 S (skalsikring) Sikringsniveau 60 C (cellesikring) Sikringsniveau 60 O (objektsikring) Sikringsniveau.0 Projektering af dækningsområder skal fastlægges på baggrund af sikringsniveauerne og mindst ud fra følgende risikovurdering: Grænsefladernes mekaniske styrke eller klassificering som sikringsenhed mod oplukning/gennembrydning Svage bygningsdele og lukkers placering i grænsefladen De risikovurderede genstandes placering i overvågningsområdet. De seks sikringsniveauer, der indeholder minimumskrav til mekanisk indbrudssikring og alarmovervågning, skal altid opfyldes, hvor det er foreskrevet. SIDE 6 SEPTEMBER 2008

3 2 Dækningsområder 2.0 Projektering af overvågningsområder i et sikringsområde skal ske rum for rum Ved projektering af dækningsområder i et rum kan der i nogle sikringsniveauer fraviges overvågning af svage bygningsdele, glas samt døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladen, 4 m hvis der er mere end 4 meter over terræn og udbygning, medmindre der på anden måde er mulighed for 4 m at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring eller tilsvarende AIA-anlægget skal projekteres således, at: Det er tilpasset miljøet, og at uønskede alarmer begrænses mest muligt Anlægget har en opdeling, der ved udkobling af en enkelt gruppe fortsat opretholder overvågning af sikringsområdet Gruppen, der overvåger adgangsvejen til centraludstyret, projekteres som den mindste Frakobling af hele eller dele af anlægget kun er mulig ved brug af korrekt nøgle, kode eller kort Det altid er muligt at foretage mindre udvidelser Når der i overvågningen af et rum eller objekt indgår mere end én detektor, skal detektorerne fordeles på mindst to detektorkredsløb i centraludstyret. 2.4 Detektorer, som indgår i skalovervågningen, skal altid tilsluttes selvstændigt detektorkredsløb for skalovervågning. 3 Overvågningsform 3.0 Hvor der er foreskrevet flere former for overvågning i et rum, kan en overvågningsform, uagtet at denne er sammenfaldende med en anden overvågningsform, ikke erstatte denne. På sikringsniveau 30S og 30C kan kravet om overvågning mod oplukning samt gennembrydning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne dog anses for opfyldt, hvis den etablerede rumovervågning supplerende kan opfylde kravet om overvågning mod oplukning samt gennembrydning af alle døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne. Lempelsen anført under pkt. 3.0 for sikringsniveau 30S og 30C er udelukkende gældende ved etablering af overvågning af særligt løsøre i erhvervsvirksomheder, institutioner og foreninger. 3. Hvor flere overvågningsformer er sammenfaldende, bør detektorerne fysisk placeres på en sådan måde, at de udover at dække eget område også supplerer og styrker den øvrige overvågning. SIDE 7 SEPTEMBER 2008

4 3.2 En skalovervågning kan projekteres således, at den er fælles for flere overvågningsområder. Det er vigtigt at mærke sig, at antallet af detektorer i en installation aldrig kan være mindre end antallet af de foreskrevne overvågningsformer. En detektor projekteret til rumovervågning kan ikke samtidig anvendes til skalovervågning. Ved krav om skalovervågning, rumovervågning eller objektovervågning vil antallet af detektorer være mindst tre. Er en bygnings ydre grænseflader overvåget med total skalovervågning, anses alle rum i bygningen for at være skalovervåget. Se dog pkt Skiltning 4.0 Det skal uden for sikringsområdet ved tydelig skiltning tilkendegives, at der i området er etableret et AIA-anlæg. 4. Skiltningen skal, ud over at tilkendegive, at der er installeret et AIA-anlæg i området, være forsynet med telefonnummer på den kontrolcentral, hvortil anlægget er tilsluttet. Hvis der på skiltet også er telefonnummer til AIA-installatøren, skal telefonnummeret til kontrolcentralen være det mest fremtrædende. 20 Valg af detektor 2 Generelt 2.0 Ved valg af detektortype skal der ved projekteringen tages hensyn til miljøet i sikringsområdet En detektors klassificering skal modsvare sikringsområdets sikringsniveau. 22 Skalovervågning/celleovervågning 22.0 Til skalovervågning skal vælges en detektortype, der ved sin virkemåde detekterer en person, der forsøger at forcere den valgte grænseflade ved gennembrydning og/eller oplukning. 22. Til overvågning mod oplukning skal vælges en eller flere detektortyper, der detekterer inden en åbning på maks. 6 cm af lukkets sider opnås Til overvågning mod gennembrydning skal vælges en eller flere detektortyper, der detekterer gennembrydning inden en større åbning opnås Til overvågning af tyvetækkelige varer eller genstande skal vælges en eller flere bevægelsesdetektorer, der detekterer en person ved varerne/genstandene. Figur 0 SIDE 8 SEPTEMBER 2008

5 22.20 Akustiske glasbruddetektorer tillades anvendt i: Sikringsniveau 30-50, hvis ruder ikke er forsynet med udvendige glaslister, eller ruder er limet fast eller udvendige glaslister er fastgjort med envejsskruer Sikringsniveau 30-50, når ruder er større end 3 m². 23 Rumovervågning 23.0 Til rumovervågning skal der anvendes en eller flere bevægelsesdetektorer, der skal detektere en person i bevægelse i rummet. 24 Objektovervågning 24.0 Objektovervågningen skal detektere ved en af følgende tilstande afhængigt af sikringsniveau: Forsøg på såvel gennembrydning som oplukning af objektet Fjernelse af objektet Objektovervågningen skal tilsluttes selvstændig gruppe i centraludstyret. Det anses for en fordel at anvende objektovervågning, hvor en genstand risikovurderes til særlig overvågning, da objektovervågningen kan være tilkoblet, mens den øvrige overvågning er frakoblet. 25 Anvendelse og placering 25.0 Detektortypens anvendelse og placering skal være i overensstemmelse med detektorens datablad. 30 Valg af centraludstyr 3 Generelt 3.0 Centraludstyrets klassificering skal modsvare sikringsområdets sikringsniveau Centraludstyret skal installeres i overvågningsområdet, således at optimal sikring og overvågning fastholdes under anlæggets frakoblingsprocedure jf Centraludstyret skal installeres på fast bygningsdel i overvågningsområdet Centraludstyrets konfiguration skal være i overensstemmelse med fane 060, Adgangsrettigheder. SIDE 9 SEPTEMBER 2008

6 32 Energiforsyning 32.0 Centraludstyret skal være fast tilsluttet ekstern energiforsyning og have egen nødenergiforsyning. 32. Tilslutning af ekstern energiforsyning skal ske som fast installation. Strømafbryder, der monteres ved centraludstyret, skal være nøglebetjent eller beskyttet mod afbrydelse med tilsvarende sikret system Nødenergiforsyningen skal være dimensioneret således, at den har kapacitet til, at anlægget i normaltilstand kan holdes i drift i mindst 2 timer, for udstyrsklasse og 2 og mindst 60 timer for udstyrsklasse 3 og 4, jævnfør DSEN Alarmtransmission 4 Generelt 4.0 Alarminformationerne skal overføres til en af Rigspolitichefen godkendt kontrolcentral via ét af de under fane 60 nærmere beskrevne transmissionssystemer. 4. På sikringsniveau 20 skal transmissionsledninger uden for det sikrede område herunder eventuelt synlige ledninger udvendigt på bygningen som minimum være beskyttet af en stålkappe. 4.2 På sikringsniveau skal transmissionsledninger uden for det sikrede område samt uden for bygningen udføres som skjult installation. 50 Dokumentation 50.0 Der skal i forbindelse med afleveringsforretningen overdrages følgende dokumentation på dansk til AIA-anlægsejeren/-brugeren: Betjeningsvejledning som muliggør betjening med et minimum af betjeningsfejl Beskrivelse af de hensyn, brugeren skal tage til f.eks. detektorer med henblik på at minimere antallet af fejlalarmer Betjeningsvejledningerne skal udformes under hensyntagen til brugernes adgangsrettigheder, idet der henvises til fane 060, Adgangsrettigheder Anlægsdokumentation skal udleveres til anlægsejer jævnfør punkt 40.2, i kravspecifikationerne vedrørende certificering af AIA-installatørvirksomheder eller i overensstemmelse med DSEN 503-, jævnfør DSTS SIDE 20 SEPTEMBER 2008

7 60 Sikringsniveauer med tilhørende anlægsomfang anvendt fra den. juli Indledning 62 Skalsikring 63 Cellesikring På baggrund af den tekniske udvikling samt erfaringerne med de gamle sikringsniveauer foretog forsikringsselskaberne i 2004 en revision af de siden 989 anvendte sikringsniveauer. De sikringsniveauer, der blev anvendt i perioden. januar 989. juli 2005, findes på side 47. Revisionen har blandt andet medført en opdeling af de enkelte niveauer, således at kunden og forsikringsselskabet kan aftale, om den mekaniske indbrudssikring og den elektroniske overvågning skal udføres som skal-, celle- eller objektsikring. Dette valg træffes efter en risikovurdering under hensyntagen til bygningens indretning, adgangsforhold samt sikrings formål. Såfremt de varer eller genstande, der er omfattet af varegruppeskemaet, ønskes opbevaret i valgfrie rum på forsikringsstedet, skal alle bygningsmæssige grænseflader sikres (skalsikring). Såfremt de varer eller genstande, der er omfattet af varegruppeskemaet, opbevares i et eller flere særskilte rum (celler), skal forsikringsstedet sikres som en kombination mellem sikring af grænsefladerne og den eller de etablerede celler (cellesikring). 64 Objektsikring Såfremt de varer eller genstande, der er omfattet af varegruppeskemaet, sikres som særskilte objekter, skal forsikringsstedet minimum sikres som en kombination mellem sikring af grænsefladerne og de enkelte objekter (objektsikring). SIDE 2 SEPTEMBER 2008

8 65 Sikringsniveauer Sikringsniveau 0-S, Skalsikring minimumskrav Mekanisk indbrudssikring Mekanisk skalsikring. Større åbninger skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme. Elektronisk overvågning Der kræves ikke elektronisk overvågning på sikringsniveau Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog. Installationserklæring Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører. ) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0, m², og begge sider er mere end 2 cm. SIDE 22 SEPTEMBER 2008

9 Sikringsniveau 20-S, skalsikring minimumskrav Mekanisk indbrudssikring Mekanisk skalsikring. Større åbninger skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme. 2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med en Forsikring & Pension-registreret låseenhed i GRØN klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog. 3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med en Forsikring & Pension-registreret låseenhed i GUL klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog eller fastholdes med en Ø 0 mm skudrigel eller fastholdes med en låsebom. 4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter. Elektronisk overvågning Elektronisk skalovervågning. Overvågningen skal omfatte de rum, hvori de tyvetækkelige varer og særligt løsøre opbevares. Overvågningen skal omfatte alle større åbninger i rummets grænseflader. 2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område. 3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral. 4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget. Reaktion ved alarm minimumskrav. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes. 2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter jf. Forsikring & Pension s vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pension s AIA-katalog, fane 30, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør. Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret. Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører. ) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0, m², og begge sider er mere end 2 cm. SIDE 23 SEPTEMBER 2008

10 Sikringsniveau 20-C, cellesikring minimumskrav Mekanisk indbrudssikring Mekanisk cellesikring. Større åbninger i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme. 2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med en Forsikring & Pension-registreret låseenhed i GRØN klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog. 3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med en Forsikring & Pension-registreret låseenhed i GUL klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog eller fastholdes med en Ø 0 mm skudrigel eller fastholdes med en låsebom. 4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter. Mekanisk skalsikring. Større åbninger skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme. Elektronisk overvågning Elektronisk celleovervågning. Overvågningen skal omfatte cellen, hvori de tyvetækkelige varer og særligt løsøre opbevares. 2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område. 3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral. 4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget. Reaktion ved alarm minimumskrav. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes. 2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter jf. Forsikring & Pension s vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. 2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pension s AIA-katalog, fane 30, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør. Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret. Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører. ) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0, m², og begge sider er mere end 2 cm. SIDE 24 SEPTEMBER 2008

11 Sikringsniveau 20-O, objektsikring minimumskrav Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning Mekanisk objektsikring. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registreret i GUL klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog. Mekanisk skalsikring. Større åbninger skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme. 2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog. Elektronisk objektovervågning. Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed. 2. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område. 3. Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral. 4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget. Reaktion ved alarm minimumskrav. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes. 2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter jf. Forsikring & Pension s vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pension s AIA-katalog, fane 30, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør. Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret. Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører. ) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0, m², og begge sider er mere end 2 cm. SIDE 25 SEPTEMBER 2008

12 Sikringsniveau 30-S, skalsikring minimumskrav Mekanisk indbrudssikring Mekanisk skalsikring. Større åbninger skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme. Elektronisk overvågning Elektronisk skalovervågning 2. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være Forsikring & Pension-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med: a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være Forsikring & Pensionregistreret eller b) to Ø 0 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med minimum en Forsikring & Pensionregistreret hængelås eller c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med en Forsikring & Pension-registreret hængelås. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne. 3. Overvåg ning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre. 4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet. 5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område. 6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral. 7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget. Reaktion ved alarm minimumskrav. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/ eller dennes stedfortræder tilkaldes. 2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter jf. Forsikring & Pension s vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pension s AIA-katalog, fane 30, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør. Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret. Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører. (fortsættes næste side) SIDE 26 SEPTEMBER 2008

13 ) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0, m², og begge sider er mere end 2 cm. 2) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende. SIDE 27 SEPTEMBER 2008

14 Sikringsniveau 30-C, cellesikring minimumskrav Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning Mekanisk cellesikring. Større åbninger i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme. 2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være Forsikring & Pension-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog. 3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med: a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være Forsikring & Pension-registreret eller b) to Ø 0 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås eller c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås. 4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter. Mekanisk skalsikring. Større åbninger skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme. Elektronisk celleovervågning 2. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen (overvågning mod oplukning og gennembrydning af døre, vinduer, porte og lemme, der vender mod interne rum, kan erstattes af overvågning af disse). 3. Overvåg ning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre. 4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet. 5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område. 6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral. 7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget. 2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog. Reaktion ved alarm minimumskrav. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes. 2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter jf. Forsikring & Pension s vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. (fortsættes næste side) SIDE 28 SEPTEMBER 2008

15 Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pension s AIA-katalog, fane 30, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør. Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret. Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører. ) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0, m², og begge sider er mere end 2 cm. 2) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende. SIDE 29 SEPTEMBER 2008

16 Sikringsniveau 30-O, objektsikring minimumskrav Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning Mekanisk objektsikring. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er klassificeret Forsikring & Pension-registreret i GRØN klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog. Mekanisk skalsikring. Større åbninger skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme. Elektronisk objektovervågning. Overvåg ningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed. Der skal anvendes mindst to detektorer med forskellige dækningsområder. 2. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område. 3. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral. 2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog. 4. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget. Reaktion ved alarm minimumskrav. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes. 2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter jf. Forsikring & Pension s vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pension s AIA-katalog, fane 30, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør. Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret. Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører. ) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0, m², og begge sider er mere end 2 cm. SIDE 30 SEPTEMBER 2008

17 Sikringsniveau 40-S, skalsikring minimumskrav Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning Mekanisk skalsikring. Større åbninger skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme, der er Forsikring & Pension-registreret i GUL klasse 2 eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende. Elektronisk skalovervågning 2. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne Overvågning mod gennembrydning af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne. 2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være Forsikring & Pensionregistreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog Overvåg ning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med: a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være Forsikring & Pensionregistreret eller b) to Ø 0 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med minimum en Forsikring & Pensionregistreret hængelås eller c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med en Forsikring & Pension-registreret hængelås. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter. 7. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral. 8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget. Reaktion ved alarm minimumskrav. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/ eller dennes stedfortræder tilkaldes. 2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter jf. Forsikring & Pension s vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pension s AIA-katalog, fane 30, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør. Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret. Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører. (fortsættes næste side) SIDE 3 SEPTEMBER 2008

18 ) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0, m², og begge sider er mere end 2 cm. 2) Kravet om mekanisk sikring i GUL klasse af døre, vinduer, porte og lemme overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende. SIDE 32 SEPTEMBER 2008

19 Sikringsniveau 40-C, cellesikring minimumskrav Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning Mekanisk cellesikring. Større åbninger i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme, der er Forsikring & Pensionregistreret i GUL klasse 2 eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende. 2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være Forsikring & Pension-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog. 3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med: a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være Forsikring & Pension-registreret eller b) to Ø 0 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås eller c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med mindst minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås. 4. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter. Mekanisk skalsikring. Større åbninger skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme. 2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog. Elektronisk celleovervågning 2. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen (overvågning mod oplukning og gennembrydning af døre, vinduer, porte og lemme, der vender mod interne rum, kan erstattes af overvågning af disse). 3. Overvåg ning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre. 4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet. 5. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område. 6. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral. 7. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget. Reaktion ved alarm minimumskrav. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes. 2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter jf. Forsikring & Pension s vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. (fortsættes næste side) SIDE 33 SEPTEMBER 2008

20 Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pension s AIA-katalog, fane 30, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør. Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret. Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører. ) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0, m², og begge sider er mere end 2 cm. 2) Kravet om mekanisk sikring i GUL klasse af døre, vinduer, porte og lemme overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne mod det fri kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende. SIDE 34 SEPTEMBER 2008

21 Sikringsniveau 40-O, objektsikring minimumskrav Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning Mekanisk objektsikring. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er klassificeret Forsikring & Pension-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog. Mekanisk skalsikring. Større åbninger skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme. Elektronisk objektovervågning. Overvåg ningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed. Der skal anvendes mindst to detektorer med forskellige dækningsområder. 2. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet. 3. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område. 4. Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral. 2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog. 5. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget. Reaktion ved alarm minimumskrav. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/ eller dennes stedfortræder tilkaldes. 2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter jf. Forsikring & Pension s vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pension s AIA-katalog, fane 30, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør. Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret. Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører. ) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0, m², og begge sider er mere end 2 cm. SIDE 35 SEPTEMBER 2008

22 Sikringsniveau 50-S, skalsikring minimumskrav Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning Mekanisk skalsikring. Større åbninger skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme, der er Forsikring & Pension-registreret i BLÅ klasse 2 eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende. 2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til det forsikrede skal forstærkes med sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registreret i BLÅ klasse 2 eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog. 3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være Forsikring & Pension-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog. Aflåsning af den Forsikring & Pension-registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af: a) dobbelt låsecylinder eller b) tilholderlås. 4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med: a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være Forsikring & Pension-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog eller b) to Ø 0 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog eller c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog. Elektronisk skalovervågning 2. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne Overvågning mod gennembrydning af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne. 4. Overvåg ning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre. 5. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning. 6. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet. 7. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område. 8. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral. 9. Installationen udføres som et verificeret AIAanlæg. 0. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIAkataloget. Reaktion ved alarm minimumskrav. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes. 2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter jf. Forsikring & Pension s vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. 5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter. (fortsættes næste side) SIDE 36 SEPTEMBER 2008

23 Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pension s AIA-katalog, fane 30, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør. Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret. Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører. ) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0, m², og begge sider er mere end 2 cm. 2) Kravet om mekanisk sikring i BLÅ klasse af døre, vinduer, porte, lemme og svage bygningsdele mod det fri kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende. SIDE 37 SEPTEMBER 2008

24 Sikringsniveau 50-C, cellesikring minimumskrav Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning Mekanisk cellesikring. Større åbninger i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme, der er Forsikring & Pension-registreret i BLÅ klasse 2 eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende. 2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen skal forstærkes med sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registreret i BLÅ klasse 2 eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog. 3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være Forsikring & Pensionregistreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog. Aflåsning af den registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af: a) dobbelt låsecylinder eller b) tilholderlås. 4. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med: a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være Forsikring & Pension-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog eller b) to Ø 0 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en Forsikring & Pensionregistreret hængelås i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog eller c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en Forsikring & Pensionregistreret hængelås i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog. 5. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter. Mekanisk skalsikring. Større åbninger skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme. Elektronisk celleovervågning 2. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen Overvågning mod gennembrydning af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen. 4. Overvåg ning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre. 5. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning. 6. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet. 7. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område. 8. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til en godkendt kontrolcentral. 9. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg. 0. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget. Reaktion ved alarm minimumskrav. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes. 2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere eller en Forsikring & Pension-registreret hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog. 2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter jf. Forsikring & Pension s vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. SIDE 38 SEPTEMBER 2008

25 (fortsættelse fra forrige side) Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pension s AIA-katalog, fane 30, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør. Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret. Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører. ) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0, m² og begge sider er mere end 2 cm. 2) Kravet om mekanisk sikring i BLÅ klasse af døre, vinduer, porte, lemme og svage bygningsdele mod det fri kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende. SIDE 39 SEPTEMBER 2008

26 Sikringsniveau 50-O, objektsikring minimumskrav Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning Mekanisk objektsikring. Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er Forsikring & Pensionregistreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog. Elektronisk objektovervågning. Overvåg ningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed. 2. Der skal monteres en bokskontakt på sikringsenheden. 3. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning. 4. Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet. 5. Centraludstyret placeres i det overvågede område. Mekanisk skalsikring. Større åbninger skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg. 2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere eller en Forsikring & Pensionregistreret hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog. 8. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget. Reaktion ved alarm minimumskrav. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes. 2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter jf. Forsikring & Pension s vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til Forsikring & Pension s AIA-katalog, fane 30, og installeres af en Forsikring & Pension-registreret installatør. Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være Forsikring & Pension-registreret. Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af Forsikring & Pension-registrerede installatører. ) Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0, m², og begge sider er mere end 2 cm. SIDE 40 SEPTEMBER 2008

27 Sikringsniveau 60-S, skalsikring minimumskrav Mekanisk indbrudssikring Elektronisk overvågning Mekanisk skalsikring. Større åbninger i grænsefladerne til det forsikrede område skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme, der er Forsikring & Pension-registreret i RØD klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende. 2. Svage bygningsdele i grænsefladerne til det forsikrede område skal forstærkes med sikringsenheder, der er Forsikring & Pension-registreret i RØD klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog. 3. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være Forsikring & Pension-registreret i RØD klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog. Aflåsning af den Forsikring & Pension-registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af en dobbelt sikkerhedslåsecylinder. Elektronisk skalovervågning. Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne. 2. Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne. 3. Overvågning mod gennembrydning af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne. 4. Overvåg ning i samtlige rum i det forsikrede område. 5. Overvåg ning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre. 6. Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet. Centraludstyret placeres i det overvågede område. 9. Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral. 0. Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med: a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være Forsikring & Pensionregistreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog eller b) to Ø 0 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en Forsikring & Pension-registreret hængelås i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog eller c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en Forsikring & Pension-registreret hængelås i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. Forsikring & Pension s Sikringskatalog. Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.. AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af Forsikring & Pension eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget. Særlige forhold Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIAcentralen eller betjeningspanelet og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet. Reaktion ved alarm minimumskrav. Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/ eller dennes stedfortræder tilkaldes. 2. Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 minutter jf. Forsikring & Pension s vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. (fortsættes næste side) SIDE 4 SEPTEMBER 2008

6588-1 Marts 2015. tyverisikring

6588-1 Marts 2015. tyverisikring 6588-1 Marts 2015 Regler for tyverisikring Topdanmark Forsikring A/S Regler for Tyverisikring 6588-1 Marts 2015 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Tyverisikringsniveauer og varegrupper

Tyverisikringsniveauer og varegrupper Side 1 af 11 Sikringsniveau 10 eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog Sikringsniveau 20 side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i

Læs mere

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG FANE 110 Integration med adgangskontrol - kortlæser uden for det sikrede område 10 Forord 20 Projektering 30 Sabotageovervågning 40 Informationsgivning 50 Betjening Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5)

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5 (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Sikringskategorier Side 3 Minimumskrav til sikring af bygninger Side 4 Opbevaring af tanede

Læs mere

F ORSIKRINGSBETINGELSER 41/3

F ORSIKRINGSBETINGELSER 41/3 Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR KOMBINERET ERHVERVSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed GRUNDDÆKNING 0500 Fællesbetingelser

Læs mere

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner FANE 010 Definitioner Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K Tlf. 33 43 55 00 Fax 33 43 55 01 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk SIDE 7 SEPTEMBER 2008 Definitioner AIA-anlæg

Læs mere

Udvendig aflåsning med hængelås skal ske med hængelås med tilhørende beslag svarende til mindst F&P GRØN klasse.

Udvendig aflåsning med hængelås skal ske med hængelås med tilhørende beslag svarende til mindst F&P GRØN klasse. Sikringsniveau Minimumskrav til Mekanisk Skalsikring kalsikring betyder, at alle yderdøre, vinduer, porte og lemme til forsikringsstedet skal være forsvarligt aflåst. Udvendig aflåsning med hængelås skal

Læs mere

VILKÅR FOR SIKRINGSKRAV TIL OPBEVARING AF SKIND

VILKÅR FOR SIKRINGSKRAV TIL OPBEVARING AF SKIND 7563-6 VILKÅR FOR SIKRINGSKRAV TIL OPBEVARING AF SKIND (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-6 (Tillæg

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 3 Varegruppeskema & sikringsniveauer

Sikringskatalog Kapitel 3 Varegruppeskema & sikringsniveauer Forsikring & Pension juni 2015 Sikringskatalog Kapitel 3 Varegruppeskema & sikringsniveauer Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsøreindbrudstyveriforsikring. Betingelser nr. 400206

Forsikringsbetingelser for. Løsøreindbrudstyveriforsikring. Betingelser nr. 400206 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsøreindbrudstyveriforsikring. Betingelser nr. 400210

Forsikringsbetingelser for. Løsøreindbrudstyveriforsikring. Betingelser nr. 400210 Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk April 2005 rev. marts 2013 Sikring - Erhverv Indholdsfortegnelse (klikbar) Indledning 2 Reviderede varegrupper og sumgrænser

Læs mere

Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk April 2005 rev. februar 2012 Sikring - Erhverv Indholdsfortegnelse (klikbar) Indledning 2 Reviderede varegrupper og sumgrænser

Læs mere

KVALITETSGUIDE FANE 130. Forord

KVALITETSGUIDE FANE 130. Forord FANE 130 Forord Forsikring & Pension har i samarbejde med TEKNIQ og SikkerhedsBranchen udarbejdet en kvalitetsguide, som tænkes anvendt som et hjælpeværktøj for AIA-installatørerne i forbindelse med planlægning,

Læs mere

AIA-katalog Fane 10 Definitioner

AIA-katalog Fane 10 Definitioner Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 10 Definitioner Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Definitioner...

Læs mere

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg mv. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG FANE 150 10 Alment Indledning 20 Definitioner Generel terminologi Udstyrsterminologi Funktionsterminologi Energiforsyningsterminologi Faciliteter 30 Intern informationsgivning Generelt Forsikring & Pension

Læs mere

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11 Indhold Alfabetisk ordliste 2 Låsekasser 7 Låsedele 9 Låsesystemer 11 1 Alfabetisk ordliste AIA-anlæg (Automatiske IndbrudsAlarmanlæg) Skafor-godkendt er et elektronisk overvågningsanlæg, der automatisk

Læs mere

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation FANE 140 10 Forord 20 Det certificerende organ 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden 40 Krav til dokumentation 50 Ikrafttrædelse, registrering m.m. Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K

Læs mere

Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation. Forsikring & Pension Januar 2016. Certificering af AIA-virksomheder

Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation. Forsikring & Pension Januar 2016. Certificering af AIA-virksomheder Forsikring & Pension Januar 2016 Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation Certificering af AIA-virksomheder Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling FANE 060 10 Alment 20 Adgangsniveau 30 Autorisation 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling 50 Afstilling af indbrudsalarmtilstand Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København

Læs mere

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring Mekanisk Sikring UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING Mekanisk Sikring FYSISKE værn mod INDBRUD Mekaniske sikringsforanstaltninger er fysiske værn mod indbrud. Hvert år bliver der begået op mod 100.000 indbrud

Læs mere

Virksomhedsforsikring Pakkeløsning for mindre virksomheder Forsikringsbetingelser nr. 81-5, oktober 2012

Virksomhedsforsikring Pakkeløsning for mindre virksomheder Forsikringsbetingelser nr. 81-5, oktober 2012 Forsikringsaktieselskab Farvergade 17 1463 København K Tlf. 33 11 77 55 CVR nr. 16 50 08 36 www.lbforsikring.dk Virksomhedsforsikring Pakkeløsning for mindre virksomheder Forsikringsbetingelser nr. 81-5,

Læs mere

TRANSMISSIONSSYSTEMER

TRANSMISSIONSSYSTEMER FANE 160 10 Forord 20 Definitioner 30 Generelt 40 Alarmtransmissionssystemer i henhold til EN 50131 og EN 50136 50 Forklaring til kravene jf. EN 50131 og EN 50136 Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension Amaliegade 10, 1256 København K, Tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Forlaget Forsikring, Varenr. 19 550 000/April 2005 April 2005 Vejledning om reaktion ved alarm fra indbrudsalarmanlæg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Fane 40 INDBRUDSSIKRING. Tyvens risiko 2. Beplantning 2. Grænsefladen 3. Mekanisk sikring 3. Aflåsning 3. Døre 3.

Indhold. Indledning 2. Fane 40 INDBRUDSSIKRING. Tyvens risiko 2. Beplantning 2. Grænsefladen 3. Mekanisk sikring 3. Aflåsning 3. Døre 3. Indhold Indledning 2 Tyvens risiko 2 Beplantning 2 Grænsefladen 3 Mekanisk sikring 3 Aflåsning 3 Døre 3 Låseenhed 4 Slutblik 5 Nøgler 6 Spærreorgan 6 Hængsler 6 Brevsprække 6 Vinduer 7 Andre åbninger i

Læs mere

Forsikringsbetingelser 655-02. Erhvervsforsikring, juli 2005

Forsikringsbetingelser 655-02. Erhvervsforsikring, juli 2005 Forsikringsbetingelser 655-02 Erhvervsforsikring, juli 2005 Indhold 100 Generelle betingelser 101 Betaling af præmie 102 Forsikringens varighed og opsigelse 103 Indeksregulering 104 Ændring af betingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 12 Tyveri Forsikringen dækker direkte skade på det forsikrede løsøre, når skaden skyldes en af nedenstående begivenheder: 12.1 Indbrudstyveri 12.1.1 Forsikringen

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med Dansk

Læs mere

Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 100 Generelle betingelser 101 Betaling af præmie 102 Forsikringens varighed og opsigelse 103 Indeksregulering 104 Ændring

Læs mere

AIA-katalog Fane 130 Kvalitetsguide

AIA-katalog Fane 130 Kvalitetsguide Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 130 Kvalitetsguide Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord...

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

INSTALLATION FANE 040. 10 Alment Anlægsdeles fastgørelse. 20 Forbindelseselementer Kabel- og ledningsforbindelser Samledåser og forgreningsdåser

INSTALLATION FANE 040. 10 Alment Anlægsdeles fastgørelse. 20 Forbindelseselementer Kabel- og ledningsforbindelser Samledåser og forgreningsdåser FANE 040 10 Alment Anlægsdeles fastgørelse 20 Forbindelseselementer Kabel- og ledningsforbindelser Samledåser og forgreningsdåser 30 Detektorer Alment Brudfolie Kontakttråde (snorekontakter) Åbningskontakt

Læs mere

Sikringskatalog. Kapitel 10. Vagtydelser

Sikringskatalog. Kapitel 10. Vagtydelser Specifikation august 2010 Sikringskatalog Kapitel 10 Vagtydelser Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse (klikbar) 10 Indledning... 2 20 Referencer...

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Juli 2016 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 3 Varegruppeskema & sikringsniveauer

Sikringskatalog Kapitel 3 Varegruppeskema & sikringsniveauer Forsikring & Pension juni 2015 Sikringskatalog Kapitel 3 Varegruppeskema & sikringsniveauer Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bygningerne på forsikringsstedet har hårdt tag.

Bygningerne på forsikringsstedet har hårdt tag. Generelt for forsikringen Forsikringssted Diverse Spejdergrupper Overalt I Danmark, 1 Virksomhedskategori Forudsætninger for forsikringen Selskabelig-/faglig forening Alle beløb gælder for 2014, og er

Læs mere

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sådan er tyveridækningen... 3 Minimumskrav til tyverisikring af bygninger, skurvogne, containere og køretøjer... 3 Anbefalinger til tyverisikring af virksomhedens lokaler

Læs mere

AIA-katalog Fane 160 Transmissionssystemer

AIA-katalog Fane 160 Transmissionssystemer Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 160 Transmissionssystemer Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

I alle 3. Rumsikring.

I alle 3. Rumsikring. Hvad hedder de 3 hovedsikringsområder inden for sikringsteknik? Perimetersikring, skalsikring og rumsikring. Hvilket sikringsområde hører et hegn til? Perimetersikring. Hvilket sikringsområde hører en

Læs mere

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 SLM Grafisk ISBN 978-87-92018-55-7 Automatiske brandalarmanlæg Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk

Læs mere

VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE

VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE VERSION 151001 VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE HOWENI INSTITUTE SIDE 1 1. Introduktion Denne vejledning er udarbejdet med fokus på indbrudssikring, tyverisikring og røverisikring af primært varevogne

Læs mere

AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg

AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikringskatalog. Kapitel 8. Gitre, porte og jalousier

Sikringskatalog. Kapitel 8. Gitre, porte og jalousier Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 8 Gitre, porte og jalousier Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rettelsesblad til AIA-kataloget

Rettelsesblad til AIA-kataloget Forsikring & Pension Januar 2016 Rettelsesblad til AIA-kataloget Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Der er foretaget ændringer/rettelser

Læs mere

Indhold. Vejledning i værdiopbevaring 2. Indledning 3. Definitioner 3. Kategori 1 Værdiopbevaringsenheder 4. Kategori 2 Værdiskabe 5

Indhold. Vejledning i værdiopbevaring 2. Indledning 3. Definitioner 3. Kategori 1 Værdiopbevaringsenheder 4. Kategori 2 Værdiskabe 5 Indhold Vejledning i værdiopbevaring 2 Indledning 3 Definitioner 3 Kategori 1 Værdiopbevaringsenheder 4 Kategori 2 Værdiskabe 5 Kategori 3 Sikringsskabe 5 Kategori 4 Gamle pengeskabe 6 Kategori 5 Gitterskabe/pladeskabe

Læs mere

Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring

Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring Forsikring & Pension April 2014 Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

To kategorier af skadesforebyggelse. Mekanisk sikring et overblik

To kategorier af skadesforebyggelse. Mekanisk sikring et overblik To kategorier af skadesforebyggelse Overordnet kan forebyggelse af skader opdeles i to kategorier: mekanisk sikring og elektronisk sikring. Mekanisk sikring: Dækker over alle former for døre, låse, gitre

Læs mere

GUIDE Køretøjssikring

GUIDE Køretøjssikring GUIDE Køretøjssikring VERSION 140701 HOWENI EUROSAFE GUIDE - KØRETØJSSIKIRNG VERSION 140701 SIDE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Opdateringer 1. Introduktion køretøjssikring 2. Sikringsstrategi

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

AIA-kataloget Fane 00 Indledning

AIA-kataloget Fane 00 Indledning Forsikring & Pension September 2016 AIA-kataloget Fane 00 Indledning Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Generel

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Indbrudsalarmanlæg - Sikring 1 og 2

Indbrudsalarmanlæg - Sikring 1 og 2 Indbrudsalarmanlæg - Sikring 1 og 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelt om AIA-anlæg...3 Reglersæt, normer og lovgivning...21 Detektorer...51 Strømforsyning...113 Anlægsdele - signaltransmission...121 Projektering

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi

Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi forstår at passe på dig

Vi forstår at passe på dig SPECIALTILB Alarmpakke (Dansikring Di UD kr. 995 rects normalp ris kr. 2.495) og fra kr. 299 i månedligt se rviceabonnement inkl. installatio n foretaget af pr ofessionel alarmmontør og gratis sikkerhedstjek

Læs mere

Mekanisk installatørvirksomhed. Kravspecifikation. Forsikring & Pension Juni Certificering af Mekaniske installatørvirksomheder

Mekanisk installatørvirksomhed. Kravspecifikation. Forsikring & Pension Juni Certificering af Mekaniske installatørvirksomheder Forsikring & Pension Juni 2017 Mekanisk installatørvirksomhed Kravspecifikation Certificering af Mekaniske installatørvirksomheder Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91

Læs mere

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk indbrudssikring August 2010 Mekanisk indbrudssikring Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Oktober 2007 Mekanisk indbrudssikring kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Indholdsfortegnelse (klikbar)

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Februar 2002 Særlige Vejledning sikringsforanstaltninger mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder Forsikring & Pension Indholdsfortegnelse 000 Indledning 3 10 Alment 3 100 Forskrifter og regler 6

Læs mere

Suppleringskatalog Kapitel 6 Værdihåndtering

Suppleringskatalog Kapitel 6 Værdihåndtering Forsikring & Pension November 2015 Suppleringskatalog Kapitel 6 Værdihåndtering Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Valg af låsetyper til privatboligen 2. Checkliste før ferien 4. Andre råd 5. Fane 60 SIKRING PRIVAT.

Indhold. Indledning 2. Valg af låsetyper til privatboligen 2. Checkliste før ferien 4. Andre råd 5. Fane 60 SIKRING PRIVAT. Indhold Indledning 2 Valg af låsetyper til privatboligen 2 Checkliste før ferien 4 Andre råd 5 Regler 6 1 Indledning Ved tyverisikring af private hjem bør der specielt lægges vægt på, at den grundlæggende

Læs mere

G4S ACADEMY FORHOLDSORDRER TIL KONTROLCENTRALER

G4S ACADEMY FORHOLDSORDRER TIL KONTROLCENTRALER G4S ACADEMY FORHOLDSORDRER TIL KONTROLCENTRALER VEJLEDNING VERSION 160815 FORHOLDSORDRER TIL KONTROLCENTRALER INFORMATION Denne vejledning er skrevet til brugere/ejere af AIA-anlæg (Automatisk Indbruds

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

Specifikation for. projektering, installation og anvendelse af tågesikringsanlæg. Forsikring & Pension Specifikation juli 2007

Specifikation for. projektering, installation og anvendelse af tågesikringsanlæg. Forsikring & Pension Specifikation juli 2007 Specifikation juli 2007 Specifikation for projektering, installation og anvendelse af tågesikringsanlæg Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ordbog over fagudtryk indenfor låse

Ordbog over fagudtryk indenfor låse Ordbog over fagudtryk indenfor låse A-mål er et mål fra låsekassens midte til udvendig side. Anvendes til beregning af tilbehør. ABDL-anlæg (automatisk branddørlukningsanlæg) har til formål at tillade

Læs mere

8. januar Kundenr

8. januar Kundenr Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup E/F Feriepark Gedser v/ Kasserer Anne-Marie Sejer Viemosevej 84 2610 Rødovre Tlf. 33 55 40 54 Fax 33 55 40 39 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

En vejledning i udvendig tyverisikring af minkfarme. Sådan får du Udvidet hvalpedækning

En vejledning i udvendig tyverisikring af minkfarme. Sådan får du Udvidet hvalpedækning En vejledning i udvendig tyverisikring af minkfarme Sådan får du Udvidet hvalpedækning Vælg den rette alarmeringsløsning Der findes mange former for alarmudstyr og mange leverandører af alarmanlæg. Der

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

STRATEGI FOR ETABLERING AF INDBRUDSALARMSYSTE MER

STRATEGI FOR ETABLERING AF INDBRUDSALARMSYSTE MER STRATEGI FOR ETABLERING AF INDBRUDSALARMSYSTE MER Side 1 af 6 STRATEGI FOR ETABLERING AF INDBRUDSALARMSYSTEMER Gældende fra: 20. december 2015 Version 1.1 TOPL Indhold Forord:... 3 Gyldighed:... 3 Formål:...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg

Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg Juni 2016 Version 1.1 Indhold Indhold... 2 1.0 Indledning... 3 2.0 Anlægget... 3 3.0 Supplerende vilkår... 4 4.0 Anlægsdrift... 7 5.0 Misligholdelse...

Læs mere

Erhvervsforsikring , Almindelige betingelser for Erhvervsforsikring Indeks 2015

Erhvervsforsikring , Almindelige betingelser for Erhvervsforsikring Indeks 2015 Erhvervsforsikring 655-05, Almindelige betingelser for Erhvervsforsikring Indeks 2015 Indhold Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 100 Generelle betingelser 101

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

AIA-katalog Fane 150 Krav til installerede anlæg - centraludstyr

AIA-katalog Fane 150 Krav til installerede anlæg - centraludstyr Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 150 Krav til installerede anlæg - centraludstyr Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10 Side 1 af 10 Bilag 6 Levering Indhold 1. Levering... 2 1.1 Leveringssted... 2 1.2 Fastsættelse af leveringstidspunkt... 2 2. Leveringsfrister, udeblivelse mv.... 3 2.1 Levering af Årligt serviceeftersyn...

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 80-5, april Farvergade København K Tlf CVR nr.

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 80-5, april Farvergade København K Tlf CVR nr. Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 80-5, april 2007 Farvergade 7 463 København K Tlf. 3332 2200 www.runa.dk CVR nr. 3 30 84 38 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit: Side: 00 Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring...

Læs mere

KriminalPræventiv MiljøPlanlægning

KriminalPræventiv MiljøPlanlægning Forebyggelse af kriminalitet i erhvervsområder KriminalPræventiv MiljøPlanlægning Introduktion til: sikringspolitikker og tekniske sikringstiltag Erhvervsområdet: Baldershøj - Vejleåvej - Industribuen

Læs mere

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011 September 2010 rettet februar 2011 Adgangskontrol Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE

VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE VERSION 151201 EFTERTRYK TILLADT MED KILDEANGIVELSE VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE HOWENI INSTITUTE SIDE 1 - EFTERTRYK TILLADT MED KILDEANGIVELSE 1. INTRODUKTION Denne vejledning er udarbejdet med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Sådan opbevares våben og ammunition

Sådan opbevares våben og ammunition Sådan opbevares våben og ammunition De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven nr. 704

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 5 Grundlæggende mekanisk indbrudssikring

Sikringskatalog Kapitel 5 Grundlæggende mekanisk indbrudssikring Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 5 Grundlæggende mekanisk indbrudssikring Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Montering af låseenhed i dør 2. Montering af kasselåseenheder 3. Fane 50 SIKRINGSLØSNINGER. Forstærkning af dørplade 4

Indhold. Indledning 2. Montering af låseenhed i dør 2. Montering af kasselåseenheder 3. Fane 50 SIKRINGSLØSNINGER. Forstærkning af dørplade 4 Indhold Indledning 2 Montering af låseenhed i dør 2 Montering af kasselåseenheder 3 Forstærkning af dørplade 4 Forstærkning af dørkarm 5 Sikring af udadgående døre 5 Sikring af dobbeltdøre 6 Sikring af

Læs mere

Suppleringskatalog Kapitel 5 Sporingssystemer - vejledning

Suppleringskatalog Kapitel 5 Sporingssystemer - vejledning Forsikring & Pension Marts 2016 Suppleringskatalog Kapitel 5 Sporingssystemer - vejledning Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

Indhold. Orientering om indbrudssikring udarbejdet af Det Kriminalpræventive. Fane 20 DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD

Indhold. Orientering om indbrudssikring udarbejdet af Det Kriminalpræventive. Fane 20 DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD Indhold Orientering om indbrudssikring udarbejdet af Det Kriminalpræventive Råd Låse 3 Suppleringslåse Hagelås Hagerigellås Sikring af oval låsecylinder Sikkerhedslangskilt Aflastning af foldeport (indvendig)

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE

VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE VERSION 150101 VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE HOWENI INSTITUTE SIDE 1 1. Introduktion Denne vejledning er udarbejdet af Howeni Institute med det formål at kunne assistere og vejlede kunder og samarbejdspartnere

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere