HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER"

Transkript

1 ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via Erhvervsskolernes Forlag, tlf eller på Bogen kan også hentes gratis fra hjemmesiden Har du spørgsmål til Håndbogen, er du velkommen til at kontakte BAR Bygge & Anlæg på tlf eller via mail HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG JUNI 2013

2 HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG JUNI 2013

3 Håndbogen arbejdsmiljø i bygge og anlæg 3. udgave, 1. oplag Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Redaktionen afsluttet juni 2013 Varenummer: ISBN: Tegninger: Kristof Bien og Arbejdstilsynet Layout / DTP: idteam og Erhvervsskolernes Forlag Produktion: Erhvervsskolernes Forlag Tryk: Arco Grafisk

4 FORORD Håndbogen er en vejledning om god praksis i håndtering af arbejdsmiljøet inden for bygge- og anlægsvirksomheder. Det er en vejledning om, hvordan Arbejdsmiljølovens regler kan følges. Håndbogen er udgivet af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg med faglig bistand fra Arbejdstilsynets eksperter inden for bygge og anlæg. Den er først og fremmest udarbejdet til virksomhedens arbejdsmiljøorganisation, men kan med fordel også anvendes af projekterende, rådgivende, bygherres koordinatorer, sikkerhedsledere, undervisere, leverandører og andre, der interesserer sig for branchens arbejdsmiljøforhold. Du kan finde den senest opdaterede håndbog på I den elektroniske udgave er der også links til andre nyttige hjemmesider. På hjemmesiden er det endvidere muligt at hente branchearbejdsmiljørådets øvrige materialer om arbejdsmiljø. Vi udsender et nyhedsbrev, når der er nye informationer om arbejdsmiljø på vores hjemmesider. Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske på Kontakt Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg, hvis du ønsker yderligere oplysninger eller har gode råd til udformning af Håndbogens tekst. Skriv til Denne udgave (2013) er opdateret med den nyeste viden siden sidste udgave fra Arbejdstilsynet har haft Håndbogen til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet Håndbogen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Herudover tages der forbehold for den teknologiske udvikling.

5 ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE Arbejdsmiljøloven Arbejdsmiljøsystemet Arbejdstilsynet Arbejdstilsynets reaktioner Smileyordningen Pligter og ansvar for arbejdsmiljø Arbejdsgiver Virksomhedslederen Arbejdslederen Den ansatte Leverandøren Projekterende og rådgivende Bygherre Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljøorganisationen i virksomheden Sikkerhedsmøder på bygge- og anlægspladser Arbejdsmiljøarbejdet på bygge- og anlægspladser Valg af arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsleder Arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdspladsvurdering Unge under 18 år Arbejdsskader Førstehjælp Notater

6 ARBEJDSPÅVIRKNINGER Ergonomi Skub og træk Løft og bæring Vurdering af løft Arbejdsstillinger Tekniske hjælpemidler Støj Vibrationer Kulde og varme Laser Kemiske påvirkninger Vurdering af farlige stoffer Brugsanvisninger Grænseværdier og målinger Klassificering og mærkning R - og S-sætninger Kodenummerering Maling Organiske opløsningsmidler Imprægneret træ Formolie Epoxy og isocyanater Asfalt (bitumen) Asbest Mineraluld og andre isoleringsmaterialer Kvartsstøv Træstøv Svejse- og skærerøg Flyveaske Chromat i cement Bly Olie- og kemikalieforurenet jord PCB Biologiske påvirkninger Psykiske påvirkninger Notater

7 TEKNIK Arbejde i højden Facade- og murerstilladser Arbejde på stilladser Rullestilladser Bukkestilladser Arbejdsplatforme, 1- og 2- søjle Personløftere/teleskoplæssere med kurv Personløft med krankurv Personløft med gaffeltruck Hejsestillinger Stiger Rapelling Rope Access (erhvervsklatring) Løfte og hejseredskaber Kraner Tårnkraner Mobilkraner og andre kørende kraner Løft med gafler Læsse- og transportmaskiner Elevatorer Maskiner og værktøj generelt Maskiner til beton og mørtel Maskiner til træ Maskiner til metal Motordrevet håndværktøj Elektrisk håndværktøj Boltepistoler med eksploderende ladning Sømpistoler Tapetafrensning Trykluftanlæg og -værktøj Trykflasker Notater

8 BYGGEPLADSINDRETNING Byggepladsens indretning Adgangsveje Skurvognsfaciliteter Stationære arbejdssteder Arbejde på tage Sikring mod nedstyrtning Belysning El Vandledninger Affald Vinterforanstaltninger Notater ARBEJDSPROCESSER Gravearbejde Gasledninger Anlægsarbejde ved vand Vejarbejde Nedrivning Renovering Fjernelse af beton Elementmontage Krybekældre, loft - og skunkrum Arbejde i lukkede rum og brønde Varmt arbejde Svejsning og skæring Notater

9 VÆ R N E M I D L E R Generelt om personlige værnemidler Hjelme Høreværn Øjenværn Åndedrætsværn Faldsikring Beskyttelsestøj Handsker Beskyttende fodtøj Notater STIKORD / NOTATER Stikord Notater

10 1. ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE Arbejdsmiljøloven ARBEJDSMILJØLOVEN Arbejdsmiljølovgivningen indeholder regler med krav til arbejdsmiljøet, der skal overholdes i virksomheder og på byggepladser. Målet er at sikre, at arbejdsmiljøet er forsvarligt i alle virksomheder og på alle byggepladser Arbejdsmiljølovgivningen består af arbejdsmiljøloven samt en række bekendtgørelser, der uddyber og præciserer reglerne i loven. Reglerne i arbejdsmiljølovgivningen siger noget om målet for arbejdsmiljøindsatsen, men ikke noget om metoderne og midlerne til at opnå målet. Det er altså virksomhedens ansvar at vælge, hvad der skal gøres og gennemføres for at overholde arbejdsmiljølovgivningens regler. Arbejdsmiljølov Bekendtgørelser Vejledninger Bekendtgørelser En mere detaljeret beskrivelse af kravene til arbejdsmiljøet findes i bekendtgørelserne. Det drejer sig fx om asbestbekendtgørelsen, byggepladsbekendtgørelsen, støjbekendtgørelsen, bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler og bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. Arbejdsgivere, ledere og ansatte skal følge Arbejdsmiljøloven og bekendtgørelserne, uanset om de har fået påbud fra Arbejdstilsynet eller ej. Det er strafbart ikke at følge arbejdsmiljøloven og bekendtgørelserne, og overtrædelser kan føre til bøder eller fængsel. 9

11 Arbejdsmiljøsystemet 1. ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE Vejledninger At-vejledninger En At- vejledning, At-anvisning eller At-meddelelse er udstedt af Arbejdstilsynet og vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljøloven og bekendtgørelserne skal fortolkes og forstås og hvilken praksis, der gælder i forhold til opfyldelsen af reglerne. Vejledningerne indeholder ikke bindende krav, men orienterer og anbefaler. Hvis man følger At-vejledningernes anbefalinger og metoder, så overholder man også arbejdsmiljølovgivningen, men man kan også vælge en anden metode, hvis den er lige så forsvarlig. I kan finde arbejdsmiljøloven, bekendtgørelserne, At-vejledningerne og andet informationsmateriale fra Arbejdstilsynet på Branchevejledninger Branchevejledninger beskriver god branchepraksis og indeholder konkrete anbefalinger til virksomhederne. De er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg eller et andet branchearbejdsmiljøråd og er gennemgået af Arbejdstilsynet. Følger man branchevejledningernes anbefalinger, overholder man også arbejdsmiljølovgivningen for det område, der er beskrevet i vejledningen. Brug dem som rettesnor til at vælge en fornuftig praksis i forhold til arbejdsmiljøet. Branchevejledninger inden for bygge og anlæg findes på ARBEJDSMILJØSYSTEMET Der er tre vigtige aktører, der har indflydelse på udviklingen af nye regler og fortolkningen af arbejdsmiljøloven og gældende regler. De er i arbejdsmiljøloven beskrevet som: 10

12 1. ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE Arbejdsmiljøsystemet Myndigheder ( Beskæftigelsesministeriet og Arbejdstilsynet), der administrerer loven og fører tilsyn med, at virksomhederne overholder loven. Partssystemet (Arbejdsmiljørådet og de 11 branchearbejdsmiljøråd), som består af repræsentanter fra fagforeningerne og fra ledernes og arbejdsgivernes organisationer. Partssystemet inddrages i forbindelse med ændringer af arbejdsmiljølovgivningen og formidler god arbejdsmiljøpraksis til virksomhedernes ledere og ansatte. Arbejdsmiljøklagenævnet, som behandler klagesager over Arbejdstilsynets afgørelser. Nævnet er uafhængigt. Formanden er udpeget af beskæftigelsesministeren, mens medlemmerne kommer fra organisationerne. Også andre institutioner kan ifølge arbejdsmiljøloven hjælpe virksomhederne med at forebygge arbejdsmiljøproblemer. Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmiljørådet Arbejdstilsynet Arbejdsmedicinske kliniker Virksomheden Arbejdsmiljøklagenævnet Branchearbejdsmiljørådet Arbejdsmiljøorganisationen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Rådgivning 11

13 Arbejdstilsynet 1. ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE Arbejdsmiljøorganisationen er virksomhedens egen arbejdsmiljøenhed, som ledelsen inddrager i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. De arbejdsmedicinske klinikker og afdelinger på sygehusene kan undersøge, om lidelser eller sygdomme skyldes arbejdet. Klinikkerne kan også i samarbejde med virksomhederne være med til at forebygge skaderne. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø ( NFA) gennemfører forsknings- og udviklingsprojekter, der kan hjælpe myndigheder, parter og virksomheder med at undersøge og kortlægge arbejdsmiljøproblemer og udvikle bedre metoder til at forebygge. Autoriserede arbejdsmiljørådgivere, der er godkendt af Arbejdstilsynet, kan hjælpe virksomheder med at kortlægge og løse arbejdsmiljøproblemer. ARBEJDSTILSYNET Arbejdstilsynet skal medvirke til at fremme sikre, sunde og udviklende arbejdspladser. Konkret sker det ved at: Kontrollere virksomhederne. Udarbejde regler. Informere om arbejdsmiljøet. Arbejdstilsynet foretager tilsynsbesøg for at kontrollere, at virksomhederne overholder arbejdsmiljøloven. Hvis reglerne ikke overholdes, giver Arbejdstilsynet påbud og vejleder virksomhederne i, hvordan de bedst kan overholde reglerne. 12

14 1. ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE Arbejdstilsynet En virksomhed kan ikke nægte Arbejdstilsynet adgang til en arbejdsplads eller byggeplads. Som medarbejder kan du henvende dig til Arbejdstilsynet og klage over dit arbejdsmiljø, uden at din chef eller dine kolleger får det at vide. Arbejdstilsynets medarbejdere må ikke oplyse, om de kommer på tilsyn i virksomheden på grund af en klage. Arbejdstilsynets reaktioner Hvis Arbejdstilsynet konstaterer overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen ved kontrollen af arbejdsmiljøet på virksomheden, så kan Arbejdstilsynet afgive påbud med frist, strakspåbud og forbud. Hvis der kun er tale om mindre overtrædelser af reglerne, kan Arbejdstilsynet give mundtlig eller skriftlig vejledning. Arbejdstilsynets påbud med frist, strakspåbud og forbud afgives skriftligt. Vejledninger kan både afgives skriftligt og mundtligt. Det kan ske på baggrund af følgende: Påbud med frist gives ved lovovertrædelser, som ikke umiddelbart skal løses ved besøget. Påbuddet sendes til virksomheden inden 14 dage efter tilsynsbesøget. Problemet skal løses inden for den angivne frist. Strakspåbud afgives ved lovovertrædelser, hvor: 1. faren er så alvorlig, at den skal imødegås straks, men ikke så alvorlig at der afgives et forbud. 2. formålet med afgørelsen vil forspildes, hvis der ikke træffes foranstaltninger straks. 3. det af hensyn til faren er nødvendigt at træffe midlertidige foranstaltninger her og nu, indtil den endelige foranstaltning er etableret. 4. et påbud faktisk kan efterkommes med det samme eller inden for en kortere periode. 13

15 Arbejdstilsynet 1. ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE Strakspåbud afgives ved, at der træffes afgørelse på stedet. Løsning af problemet skal igangsættes straks. Forbud afgives ved lovovertrædelser, hvor faren er overhængende og betydelig, og hvor der ikke må arbejdes videre, før problemet er løst. Forbud afgives ved, at der træffes afgørelse på stedet. Vejledning gives, når det er relevant at vejlede virksomheden om gældende regler, bl.a. i forbindelse med mindre overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen. Der er ikke tale om direkte krav til virksomheden, men vejledning om reglerne på området. Virksomheden, der har modtaget et påbud med frist, strakspåbud eller forbud, skal melde tilbage til Arbejdstilsynet om, hvordan påbuddet er efterkommet, og tilbagemeldingen skal være underskrevet af arbejdsmiljøorganisationen. Arbejdstilsynet kan også give et såkaldt rådgivningspåbud. Det betyder, at virksomheden skal bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at hjælpe med at løse problemerne og styrke virksomhedens forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Arbejdstilsynet skal altid kunne begrunde sine påbud og forbud med henvisning til arbejdsmiljøloven eller bekendtgørelser. Virksomheder, der vil klage over Arbejdstilsynets påbud, skal sende klagen til Arbejdsmiljøklagenævnet senest 4 uger efter, at de har modtaget Arbejdstilsynets afgørelse. 14

16 1. ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE Arbejdstilsynet Screening og tilpasset tilsyn Alle virksomheder skal screenes af Arbejdstilsynet, med mindre de er arbejdsmiljøcertificerede eller der ikke er ansatte i virksomheden. En screening er et uanmeldt besøg af Arbejdstilsynets tilsynsførende, der vurderer, om der er behov for et grundigere tilsyn. Arbejdstilsynet kontrollerer bl.a. virksomhedens arbejdspladsvurdering ( APV) og arbejdsmiljøorganisation og gennemgår virksomhedens værksted, kontor, lager, biler og 1-2 byggepladser, hvor virksomhedens ansatte arbejder. Hvis virksomhedens arbejdsmiljø er i orden, foretager Arbejdstilsynet sig ikke mere før næste screeningsbesøg. Hvis virksomheden overtræder regler om formelle arbejdsmiljøforhold, kan Arbejdstilsynet give et påbud uden efterfølgende tilsyn. Det kan fx være, hvis virksomheden ikke har orden i APV eller arbejdsmiljøorganisationen. Virksomheden skal melde tilbage til Arbejdstilsynet, når forholdene er bragt i orden. Arbejdstilsynet kommer ikke på tilpasset tilsyn, når der er styr på de øvrige arbejdsmiljøforhold. Hvis screeningen viser, at reglerne om de materielle arbejdsmiljøforhold er overtrådt, vil virksomheden blive udtaget til et tilpasset tilsyn. Udtagelse til tilpasset tilsyn kan også ske, hvis der er en begrundet mistanke om sådanne overtrædelser af materielle arbejdsmiljøforhold. Et materielt arbejdsmiljøforhold kan fx være, at støjgrænserne er overtrådt, eller at stilladser eller tekniske hjælpemidler er mangelfulde. Ved tilpasset tilsyn foretager Arbejdstilsynet en grundigere gennemgang af virksomheden. 15

17 Arbejdstilsynet 1. ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE Påbud om rådgivning 16 Arbejdstilsynet kan give påbud om, at arbejdsgiveren eller bygherren skal bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at hjælpe med at løse de konstaterede arbejdsmiljøproblemer i virksomheden eller på byggepladsen. Aftalen mellem bygherren eller virksomheden og rådgiveren skal være skriftlig og beskrive, hvordan påbuddet efterkommes. Arbejdstilsynet skal have besked om aftalen senest seks uger efter, at rådgivningspåbuddet er givet. Virksomhedens tilbagemeldinger om indgåelse af en aftale med en autoriseret arbejdsmiljørådgiver og om løsninger skal være påtegnet af både arbejdsmiljøorganisationen og den autoriserede rådgiver. Hvis virksomheden ikke har en arbejdsmiljøorganisation, skal tilbagemeldingerne skrives under af en repræsentant for de ansatte. Hvis det er en bygherre, der har fået påbud om rådgivning, skal aftalen ikke underskrives af arbejdsmiljøorganisationen. Både Arbejdstilsynet, virksomhedens ledere og de ansatte skal have mulighed for at se aftalen. Fem typer påbud om rådgivning Arbejdstilsynet kan give fire typer påbud om rådgivning til arbejdsgivere: Ved komplekse og alvorlige overtrædelser, hvor det kan være vanskeligt at finde en varig løsning af arbejdsmiljøproblemet. Hvor virksomheden overtræder arbejdsmiljøreglerne i fem eller flere tilfælde. Ved gentagne overtrædelser, hvor der er 15 eller flere overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne inden for samme emne på tværs af virksomhedens produktionsenheder (typisk for større virksomheder).

18 1. ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE Arbejdstilsynet Når Arbejdstilsynet vurderer, at det psykiske arbejdsmiljø i virksomheden skal undersøges. Der kan gives en type påbud om rådgivning til bygherrer: Når Arbejdstilsynet vurderer, at bygherren ikke har opfyldt sin pligt til at udarbejde Plan for Sikkerhed og Sundhed eller hvis der er væsentlige mangler i planen. Virksomheder, der vil klage over Arbejdstilsynets rådgivningspåbud, skal sende klagen til Arbejdsmiljøklagenævnet senest 4 uger efter, at de har modtaget Arbejdstilsynets afgørelse. Smileyordningen Virksomhederne får enten en grøn, gul eller rød smiley, når Arbejdstilsynet har gennemført en screening eller et tilsyn. Smileyen bliver offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside sammen med oplysninger om, hvilke påbud virksomheden eventuelt har fået. Kronesmiley er til virksomheder, der har opnået et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Virksomheden skal selv bede om at få vist en kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Grøn smiley er til virksomheder, der ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. Gul smiley er til virksomheder, der har fået et strakspåbud eller et påbud med frist. Arbejdstilsynet fjerner den gule smiley fra hjemmesiden, når virksomheden har efterkommet påbuddet og meldt tilbage til Arbejdstilsynet. Det kan dog tidligst ske efter seks måneder. Tilbagemeldingen til arbejdstilsynet skal være underskrevet af arbejdsmiljøorganisationen eller en repræsentant for de ansatte, hvis der ikke er krav om en arbejdsmiljøorganisation. 17

19 Pligter og ansvar for arbejdsmiljø 1. ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE Rød smiley er til virksomheder, der har fået et forbud eller et rådgivningspåbud - dog ikke påbud om rådgivning til at undersøge det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet fjerner den røde smiley, når virksomhederne igen overholder reglerne og har informeret Arbejdstilsynet om det. Det kan dog tidligst ske efter seks måneder. Tilbagemeldingen til Arbejdstilsynet skal være underskrevet af arbejdsmiljøorganisationen eller en repræsentant for de ansatte, hvis der ikke er krav om en arbejdsmiljøorganisation. Den autoriserede arbejdsmiljørådgiver skal også underskrive tilbagemeldingen, hvis der er tale om et rådgivningspåbud. PLIGTER OG ANSVAR FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdsgiver Som arbejdsgiver har man ansvar for, at virksomheden overholder arbejdsmiljøloven. Helt overordnet stiller arbejdsmiljøloven krav om, at arbejdsgiveren skal planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Som arbejdsgiver har man bl.a. pligt til at sørge for, at: indrette arbejdsstedet fuldt forsvarligt, fx forebygge faldulykker og fare for sammenstyrtning, virksomheden oplærer og instruerer medarbejderne, så de kan udføre deres arbejde uden risici, 18

20 1. ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE Pligter og ansvar for arbejdsmiljø føre et effektivt tilsyn med, at medarbejderne udfører deres arbejde fuldt forsvarligt og følger instruktionerne, det fornødne sikkerhedsudstyr er til stede og er forsvarligt at anvende til det givne arbejde, arbejdet lovligt kan udføres med personlige værnemidler, virksomheden laver skriftlige arbejdspladsvurderinger, virksomheden opretter en arbejdsmiljøorganisation, når der er 10 ansatte eller flere i virksomheden, virksomheden opretter en arbejdsmiljøorganisation ( arbejdsmiljørepræsentant for de ansatte, en arbejdsleder og arbejdsgiveren) på byggepladser og andre midlertidige og skiftende arbejdssteder uden for virksomhedens faste arbejdssted, når 5 ansatte beskæftiges på stedet i mere end 14 dage. Som arbejdsgiver kan man blive straffet, hvis virksomheden ikke følger et påbud med frist, strakspåbud eller forbud eller på anden måde groft overtræder arbejdsmiljøloven. Det kan fx være arbejde i farlige udgravninger, på dårlige stilladser, nedstyrtningsfare ved arbejde på tage eller manglende maskinbeskyttelse. Virksomhedslederen Er du direktør eller på anden måde del af den overordnede ledelse, har du de samme pligter som arbejdsgiveren. 19

21 Pligter og ansvar for arbejdsmiljø 1. ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE Arbejdslederen Du er arbejdsleder, hvis du primært leder eller fører tilsyn med arbejdet på arbejdspladsen. Det gælder også, selvom du samtidig tager del i det praktiske arbejde. Som arbejdsleder har du pligt til at medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Du har også pligt til at forsøge at forhindre farer, som kan opstå ved fejl eller mangler. Du skal straks gøre arbejdsgiveren opmærksom på arbejdsmiljøproblemerne, hvis det ikke umiddelbart er muligt at løse dem. Den ansatte 20 Som ansat har du et medansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø. Du har pligt til at medvirke til, at: arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige inden for dit eget arbejdsområde, sikkerhedsforanstaltninger virker efter hensigten, fx ved at bruge de personlige værnemidler du har fået udleveret, sørge for at sætte de sikkerhedsforanstaltninger på plads igen, som du midlertidigt har fjernet, fx når du i forbindelse med afsætning af materialer på et stillads midlertidigt fjerner et rækværk, meddele det til virksomhedens arbejdsmiljøorganisation, arbejdslederen eller arbejdsgiveren, hvis der opstår fejl og mangler, som du og dine kolleger ikke selv kan rette, samarbejde med de andre virksomheder og beskæftigede på arbejdssteder (fx byggepladser), hvor flere virksomheder udfører arbejde samtidigt,

22 1. ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE Pligter og ansvar for arbejdsmiljø rette dig efter de regler, der gælder for sikkerhed og sundhed, når der arbejdes på en fremmed virksomheds område. Som ansat kan du blive straffet, hvis du forsætligt eller groft uagtsomt bryder loven. Det gælder for følgende områder: Brug af personlige værnemidler. Brug af udsugningsforanstaltninger. Brug af beskyttelsesudstyr eller sikkerhedsforanstaltninger. Brug af forsvarlige arbejdsmetoder. Manglende certifikater til kran og gaffeltruck. Arbejdsgiveren kan i disse tilfælde slippe for straf, hvis han har opfyldt sine forpligtelser efter arbejdsmiljøloven. Leverandøren Du har som sælger eller udlejer af maskiner og andre tekniske hjælpemidler eller sælger af kemikalier og andre stoffer og materialer ansvar for, at det leverede kan transporteres, opbevares og anvendes uden fare for sikkerhed og sundhed. Som leverandør skal du bl.a. sørge for, at: maskiner har det nødvendige beskyttelsesudstyr og er CE-mærkede, der medfølger letforståelig brugsanvisning på dansk, som forklarer, hvordan man stiller hjælpemidlet op, bruger og vedligeholder det, 21

23 Pligter og ansvar for arbejdsmiljø 1. ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE leverede tekniske hjælpemidler, fx stilladser, er lovlige og egner sig til det arbejde, de er bestilt til, kemikalier og andre stoffer og materialer kan bruges efter hensigten uden at være til fare for sikkerhed eller sundhed, og at der medfølger brugsanvisning på dansk. Projekterende og rådgivende Som projekterende af et bygge- og anlægsarbejde skal man med sine angivelser i projektet sikre, at reglerne i arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes i forbindelse med projektets gennemførelse og det færdige byggeris drift og vedligeholdelse. Som projekterende og rådgivende skal man bl.a.: sikre, at det også er muligt at overholde arbejdsmiljøreglerne, når det færdige byggeri eller anlæg skal serviceres og vedligeholdes, og udarbejde en journal omkring dette. med sine beskrivelser sikre, at entreprenøren kan udføre de enkelte arbejder eller arbejdsfaser i en rækkefølge, så arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Der skal tages højde for den tid, der skal afsættes til de enkelte arbejder eller arbejdsfaser. med sine angivelser i projektet sørge for, at egnede tekniske hjælpemidler kan bruges i forbindelse med håndtering af tunge byrder under projektets gennemførelse og ved efterfølgende vedligeholdelse. beskrive særlige risici og andre særlige forhold i bygge- og anlægsprojektet, som har betydning for håndværkernes og bygningsarbejdernes sikkerhed og sundhed. 22

24 1. ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE Pligter og ansvar for arbejdsmiljø sikre, at der i projektet ikke indgår stoffer eller materialer, som kan erstattes med mindre farlige stoffer og materialer. oplyse bygherren om, hvilke pligter han har efter arbejdsmiljøloven i det konkrete projekt, fx: om det må forventes, at der vil være mere end en virksomhed på byggepladsen samtidigt, om det må forventes, at der også vil være mere end 10 personer beskæftiget på byggepladsen samtidigt, hvilke forundersøgelser der bør foretages fx omkring forurenet jord og asbest. sørge for, at bygherrens koordinatorer for sikkerhed og sundhed under udarbejdelsen af byggeprojektet inddrages i den projekterendes overvejelser og får adgang til de relevante dele af projektmaterialet. Bygherren er den, der betaler for at få udført et bygge- og anlægsarbejde. I arbejdsmiljølovgivningen beskrives et bygge- og anlægsarbejde som: Arbejde, der udføres i forbindelse med opførelse og ændring af bygninger og konstruktioner, herunder montagearbejder. Opførelse og ændring af veje, tunneler, broer, havne og lignende anlæg. Grave- og jordarbejde i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Rør- og kabellægning. Bygherre 23

25 Pligter og ansvar for arbejdsmiljø 1. ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE Reparations- og vedligeholdelsesarbejder af bygge- og anlægsprojekter. Nedbrydning og demontering af bygge- og anlægsprojekter og dele heraf. Bygherren skal, inden igangsætningen af projekteringen af byggeog anlægsarbejdet, afklare om der i byggefasen vil være mere end én virksomhed beskæftiget på byggepladsen samtidigt. Hvis det er tilfældet, er bygherren også forpligtet til at sørge for, at: Der sker afgrænsning af sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne, hvor ansatte fra flere virksomheder udfører arbejde eller færdes. Der koordineres for sikkerhed og sundhed, både i projektfasen og udførelsesfasen. Hvis der er mere end 1 arbejdsgiver og flere end 10 beskæftigede samtidigt på pladsen, skal bygherre også sørge for, at: Der udarbejdes en plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Der udarbejdes en journal over de særlige forhold vedrørende sikkerhed og sundhed i forbindelse med fremtidige arbejder i den færdige bygning eller anlæg. Gennemføre opstartsmøder med arbejdsgivere, der skal udføre arbejder på pladsen, og medlemmer af byggepladsens arbejdsmiljøorganisation. Afholde sikkerhedsmøder med arbejdsgivere og arbejdsmiljøorganisationen på byggepladsen. Gennemføre sikkerhedsrunderinger mindst én gang hver 14. dag. 24

26 1. ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE Pligter og ansvar for arbejdsmiljø Byggepladsen skal endvidere anmeldes til Arbejdstilsynet, hvis bygge arbejdet har en vis størrelse og/eller udstrækning. En bygherre har i øvrigt ansvar for at medvirke til, at virksomhederne og deres ansatte kan udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt på byggepladsen. Forventes det, at der skal beskæftiges mere end én virksomhed samtidigt på byggepladsen, skal bygherren udpege en koordinator for projektfasen en arbejdsmiljøkoordinator (P) og en koordinator for udførelsesfasen en arbejdsmiljøkoordinator (B). Det kan godt være den samme person. Bygherrens koordinator(er) skal opfylde de kompetence- og uddannelseskrav, der gælder for koordinatorer, afhængigt af pladsens størrelse. Hvis bygherren selv eller personer i bygherrens virksomhed ikke ønsker eller ikke opfylder kompetencekravene til at fungere som koordinator, så kan bygherren lade andre personer eller virksomheder udføre disse arbejdsopgaver. Bygherren kan dog ikke overdrage ansvaret for sine forpligtelser. Afgrænsning af sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder Fællesområder er alle de steder på byggepladsen, hvor der arbejder flere virksomheder samtidigt. Når mere end en virksomhed skal udføre arbejde på byggepladsen samtidigt, skal bygherren aftale med arbejdsgiverne, hvem der har ansvaret for at etablere, vedligeholde og fjerne stilladser og arbejdsplatforme, færdsels- og adgangsveje, rækværk og overdækninger m.v. på tage og orienteringsbelysning m.v. på fællesområderne. Hertil hører også ansvaret for fx snerydning, renholdelse og forskellige eftersyn. 25

27 Pligter og ansvar for arbejdsmiljø 1. ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE Hvis der på byggepladsen skal beskæftiges mere end 10 personer samtidigt, skal aftalerne fremgå af byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed. Hvis der under arbejdet viser sig flere eller andre fællesområder end forudsat, eller der fx sker udskiftning af virksomheder med ansvar for foranstaltninger i fællesområderne, skal der laves en ny afgrænsning og nye aftaler med de enkelte arbejdsgivere. Som eksempler på fællesområder kan nævnes: Arbejdsområder, hvor flere virksomheder skal udfører arbejde samtidigt. Færdsels- og adgangsveje. Skurbyen. Materialepladser. Affaldspladser. Gangbroer. Stilladser. Indhegning og skiltning. Orienteringsbelysning. Byggestrøm med tavler og undertavler, samt vandforsyning til byggeplads og skurområde. 26

28 1. ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE Pligter og ansvar for arbejdsmiljø Anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet Før arbejdet går i gang, skal bygherren anmelde byggepladsen til det nærmeste Arbejdstilsynscenter. Det gælder dog kun, hvis byggepladsen forventes at være i funktion i mere end 30 dage, og mere end 20 ansatte arbejder der samtidigt. Byggepladsen skal også anmeldes, hvis den formodede arbejdsmængde på byggepladsen overstiger 500 manddage. Bygherren skal anmelde byggepladsen på en særlig blanket i elektronisk form eller i papirform. Anmeldelsen kan fås gennem eller En kopi af anmeldelsen skal placeres et synligt sted på byggepladsen, så alle kan se, at byggepladsen er lovligt anmeldt. Anmeldelse til kommunen Bygherren skal også anmelde forskellige arbejdsopgaver og anlæg til kommunen, før arbejdet begynder. Det gælder fx: Facaderenovering, fx sandblæsning. Overfladebehandling af fritstående konstruktioner. Nedrivning af bygninger og andre aktiviteter, der støjer og støver. Asfaltanlæg. Anlæg til behandling af forurenet jord. Anlæg til knusning af byggematerialer. 27

29 Pligter og ansvar for arbejdsmiljø 1. ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE Koordinering under projektering 28 Bygherren skal sørge for, at der udpeges en arbejdsmiljøkoordinator (P), når det forventes, at der skal være mere end 1 arbejdsgiver beskæftiget på byggepladsen samtidigt. Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal på bygherrens vegne udarbejde en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), hvis det forventes, at der på et givent tidspunkt i byggefasen vil være mindst to virksomheder, der samtidigt beskæftiger mere end 10 personer. Bygherren har ansvaret for, at de projekterende og arbejdsmiljøkoordinator (P) samarbejder om arbejdsmiljøkoordineringen af projekteringen. Koordineringen skal sikre, at projektmaterialet tager hensyn til sikkerheden og sundheden i byggefasen og ved reparation, ændring og vedligeholdelse af det færdige byggeri. Den projekterende har dog det fulde ansvar for, at projektmaterialet er udformet på en sådan måde, at arbejdsmiljøloven kan overholdes. Koordinatoren udarbejder på bygherrens vegne en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) og journal over særlige arbejdsmiljøforhold ved fremtidige arbejder i det færdige byggeri. Koordineringen skal bl.a. medvirke til at sikre, at: der i byggeprojektet er afsat tilstrækkelig tid til at udføre de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, der er foretaget en hensigtsmæssig planlægning med en rigtig rækkefølge af de forskellige arbejdsopgaver set i forhold til de arkitektoniske, tekniske og organisatoriske løsninger der vælges, de forskellige arbejdsprocesser kan udføres med anvendelse af egnede tekniske hjælpemidler og med hensigtsmæssige arbejdsstillinger, og der er nødvendige beskrivelser omkring køre- og gangveje på terrænet uanset vejrliget, fx afvanding og snerydning.

30 1. ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE Pligter og ansvar for arbejdsmiljø Et eksempel på teknisk valg kan være, hvis det er besluttet, at tagkonstruktionen skal være færdig, før vægbeklædningen monteres. Det vil kræve særlig planlægning og aftaler om, hvilke hjælpemidler og adgangsveje der skal være til stede på pladsen på et givent tidspunkt. Et eksempel på organisatoriske valg kan være bygherrens valg af entrepriseform (total-, hoved- eller fagentreprise) eller arbejdsmiljøorganisationen i byggeprojektet. Byggejournal for driftsforhold Bygherren skal sørge for, at arbejdsmiljøkoordinator (P) udarbejder en journal, der er tilpasset bygningen eller anlæggets karakteristika, og som indeholder en liste over de særlige forhold vedrørende sikkerhed og sundhed, der bør tages hensyn til i forbindelse med fremtidige arbejder, fx reparations- eller vedligeholdelsesarbejder. Den projekteringsansvarlige skal levere en beskrivelse af bygningens eller anlæggets karakteristika (konstruktion, udformning, foreskrevne materialer m.v.), hvis det har betydning for sikkerhed og sundhed ved arbejde med vedligeholdelse eller reparation af den pågældende bygning eller anlæg. Koordinator og den projekteringsansvarlige kan udarbejde en fælles liste/journal. Koordinering på byggepladser uanset størrelse Bygherren skal sørge for, at der udpeges en arbejdsmiljøkoordinator (B), hvis der på et givent tidspunkt i byggefasen skal beskæftiges mere end 1 arbejdsgiver på byggepladsen samtidigt. Arbejdsmiljøkoordinatoren skal sikre, at der sker en samlet koordinering og planlægning af sikkerhed og sundhed i forhold til alle de 29

31 Pligter og ansvar for arbejdsmiljø 1. ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE beskæftigede virksomheder på byggepladsen især vedrørende arbejdet og færdslen i fællesområderne. Koordinatoren skal også koordinere: De forskellige virksomheders samarbejde om arbejdsmiljøarbejdet på byggepladsen. Det gælder også virksomheder, der efterfølger hinanden på byggepladsen. Virksomhedernes brug af planen for sikkerhed og sundhed (PSS), hvis der er krav om PSS. Virksomhedernes kontrol med, at arbejdsprocesserne gennemføres efter forskrifterne, der er aftalt med bygherre. Arbejdsmiljøkoordinatoren (B) skal således koordinere virksomhedernes kontrol med, at arbejdsprocesserne gennemføres efter de aftalte retningslinjer fx: 1. Orden og renlighed på byggepladsen. 2. God adgang til arbejdspladserne. 3. Håndtering af forskellige byggematerialer. Fx ikke at krane over arbejdsområder, hvor der færdes personer. 4. At virksomhederne vedligeholder el-ledninger og andre installationer på byggepladsen og kontrollerer dem, før de bliver sat i drift og regelmæssigt derefter. 5. At virksomhederne afgrænser og indretter lagerpladser og opbevaringssteder for materialer, især hvis det drejer sig om farlige stoffer eller produkter. 6. Farligt affald. 7. Hvordan affald og murbrokker bliver oplagret og fjernet. 8. At virksomhederne får tilpasset den faktiske tid, som skal bruges på de forskellige typer arbejde eller arbejdsfaser, efterhånden som arbejdet på byggepladsen skrider frem. 9. Samarbejdet mellem arbejdsgivere og selvstændige. 10. Samspillet med de aktiviteter, der foregår på eller i nærheden af byggepladsen. Det kan være beboelses- eller erhvervsejendomme, som kan blive generet af støj, støv o.s.v. 30

32 1. ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE P l i g t e r og a n s v a r fo r arbejdsmiljø Koordinering af sikkerhed od sundhed på større byggepladser i udførelsesfasen (flere end 10 personer samtidigt) Bygherren skal sørge for, at arbejdsmiljøkoordinator (B) på byggepladser med mere end 1 arbejdsgiver og flere end 10 ansatte samtidigt: Koordinerer arbejdsgivernes foranstaltninger, der fremmer de beskæftigedes sikkerhed og sundhed i fællesområderne. Gennemfører ét eller flere opstartsmøder for arbejdsgivere og medlemmer af byggepladsens arbejdsmiljøorganisation. Arbejdsgivere, der på et senere tidspunkt indgår aftaler om at udføre arbejder på byggepladsen, skal ligeledes informeres på et møde med arbejdsmiljøkoordinator (B). Bygherren skal sikre, at koordinator får oplysninger om underentreprenørernes virksomhedsnavn, adresse, telefonnummer og kontaktperson samt hvilke arbejder, som den enkelte underentreprenøren skal udføre, og hvor mange ansatte de beskæftiger på byggepladsen. Holder ordinære sikkerhedsmøder mindst en gang hver 14. dag helst i forbindelse med byggemøderne. Koordinatoren indkalder arbejdsgiverne og arbejdsmiljøorganisationens medlemmer på byggepladsen til sikkerhedsmødet. Alle underentreprenører skal også indkaldes og deltage. Arbejdsmiljøkoordinatoren kan indkalde til ekstraordinære møder efter alvorligere ulykker, forgiftninger eller tilløb til ulykker eller forgiftninger. 31

33 Pligter og ansvar for arbejdsmiljø 1. ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE Leder sikkerhedsmøderne og har ansvaret for, at referatet sendes til mødets deltagere, bygherren, alle arbejdsledere, de beskæftigede virksomheder, arbejdsmiljøorganisationens medlemme samt eventuelle tillidsrepræsentanter. Gennemfører sikkerhedsrundering mindst én gang hver 14. dag på pladsen. På bygherrens sikkerhedsmøder fastlægges bl.a. principperne for, hvordan sikkerhedsrunderingerne foretages, og hvem der skal deltage i runderingerne. Arbejdsmiljøkoordinatoren (B) skal ved personlig kontakt og tilstedeværelse på byggepladsen kontrollere, at aftalerne om sikkerhed og sundhed mellem bygherre og arbejdsgivere bliver overholdt, og at samarbejdet om sikkerheden i fællesområderne fungerer. Koordinatoren skal også kontrollere, at arbejdsgiverne og andre overholder beslutninger fra sikkerhedsmøderne. Arbejdsgivere på byggepladsen skal tage hensyn til arbejdsmiljøkoordinatorens anvisninger. Hvis arbejdsgiveren fx benytter støjende maskiner i et fællesområde, kan koordinatoren bede ham om at bruge mindre støjende maskiner for at reducere støjen. Arbejdsgiveren kan dog vælge en anden metode at reducere støjen på. Han behøver således ikke følge koordinatorens anviste metode. Sådanne særlige risici skal løbende behandles på sikkerhedsmøderne, så fx støjende og støvende arbejde planlægges og tilrettelægges på en sådan måde, at andre på byggepladsen ikke udsættes for sundhedsskadelig eller unødig påvirkning. Arbejdsmiljøkoordinatoren (B) skal sørge for og kontrollere, at kun de virksomheder og personer, der har opgaver på byggepladsen har adgang til byggepladsen. 32

34 1. ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE Pligter og ansvar for arbejdsmiljø Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) En Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) skal sikre, at alle på byggepladsen har et godt arbejdsmiljø. Planen kan samtidig være et godt styringsredskab for byggeledelsen. Bygherren skal altid udarbejde en PSS, hvis der arbejder mere end 10 personer samtidigt på pladsen fra mere end 1 virksomhed. Ved små byggepladser skal der kun udarbejdes en PSS, når arbejdet er særlig farligt arbejde (se side 35). PSS skal være klar, inden byggepladsen bliver taget i brug. Bygherren har ansvaret for, at PSS løbende holdes ajour, efterhånden som arbejdet på byggepladsen skrider frem. Det gælder især organisationsplanen, byggepladstegninger og tidsplan. Alle på byggepladsen skal have mulighed for at se PSS, som derfor altid skal være tilgængelig på byggepladsen. 33

35 Pligter og ansvar for arbejdsmiljø 1. ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE PSS skal indeholde: 1. en organisationsplan, 2. byggepladstegninger, 3. en tidsplan, 4. en angivelse af færdselsområderne, 5. en angivelse af de områder, hvor der vil blive udført arbejde af flere arbejdsgivere og deres ansatte, 6. en angivelse af de fælles sikkerhedsforanstaltninger, der etableres i fællesområderne, 7. en afgrænsning af de områder, hvor arbejdet medfører særlige risici, 8. en procedure for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og eventuelle særlige risici m.v., 9. en angivelse af hvem, der forestår en eventuel planlagt løbende kontrol og samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner, 10. specifikke foranstaltninger vedrørende evt. særligt farligt arbejde. Organisationsplanen består af en liste over de implicerede parter med relevante informationer om den enkelte entreprenør, herunder CVR-nummer, adresse og relevante telefonnumre, navneliste over kontaktpersoner, øvrig telefonliste, diagram med byggepladsens arbejdsmiljøorganisation og et afsnit med de enkelte personers opgaver. Byggepladstegningen skal vise, hvor og hvilke risici der er på arealet, bl.a. placering af: 1. adgangs-, transport- og flugtveje, 2. kran, hejs og stilladser, 3. afsat plads til materialedepoter, midlertidige værksteder og affaldscontainere, 4. afsat plads til velfærdsforanstaltninger, 5. tilslutning til el, vand og kloak og 6. alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr. 34

36 1. ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE Pligter og ansvar for arbejdsmiljø Tidsplanen skal angive: 1. hvornår den enkelte arbejdsgiver har arbejdsopgaver på byggepladsen og hvor meget tid, der er afsat til de enkelte arbejder eller arbejdsfaser, 2. i hvilke perioder, der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare, (se liste over særligt farligt arbejde nederst på siden). Fællesområder og afgrænsning Der skal være en beskrivelse af, hvor der er fællesområder. Afgrænsningen af ansvar for sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne skal ligeledes være beskrevet. Der skal være en angivelse af de fælles sikkerhedsforanstaltninger. Fx kan der udformes en liste over de enkelte foranstaltninger i den periode, hvor ansvaret gælder, og hvilken virksomhed der har ansvaret. Der skal på alle byggepladser, hvor der arbejder mere end en virksomhed samtidig også for de byggepladser med færre end 10 beskæftigede samtidigt udarbejdes PSS for de arbejder, der er omfattet af listen over særligt farligt arbejde. Liste over særligt farligt arbejde: Ulykkesrisici Arbejde, hvor medarbejdere har en særlig alvorlig risiko for at blive begravet, at synke ned eller at styrte ned. Kemi Arbejde, som udsætter medarbejdere for kemiske eller biologiske stoffer, der udgør en særlig sikkerheds- og sundhedsfare, eller hvor loven kræver sundhedskontrol. Stråling Arbejde, der udsætter medarbejdere for ioniserende stråling, og som gør det nødvendigt at udpege kontrollerede og overvågede områder, som defineret i artikel 20 i EU s ministerråds direktiv 80/836/Euratom. 35

37 Arbejdsmiljørådgivning 1. ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE Andet Arbejde i nærheden af højspændingsledninger. Arbejde, der indebærer fare for at drukne. Arbejde i brønde og tunneler samt underjordisk arbejde. Arbejde under vand med dykkerudstyr. Arbejde i trykkammer. Arbejde, der indebærer anvendelse af sprængstoffer. Montering og demontering af tunge præfabrikerede elementer. Det er også godt at lave en PSS ved arbejde i nærheden af stærkt trafikerede områder (veje og jernbaner). Hent vejledningen om PSS på ARBEJDSMILJØRÅDGIVNING Arbejdstilsynet kan i særlige tilfælde pålægge en virksomhed at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Tag arbejdsmiljøorganisationen med på råd, både når man vælger rådgiver og i selve processen sammen med rådgiveren. Vælg den rigtige rådgiver. Nogle rådgivere er autoriserede på bestemte områder, mens andre er autoriseret til at kunne yde arbejdsmiljørådgivning inden for alle områder. 36

38 1. ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE Arbejdsmiljøorganisationen i virksomheden Man kan også søge hjælp andre steder. Det kan fx være: Rådgivning i forbindelse med indkøb af maskiner og værktøj. Rådgivning om erstatning af farlige stoffer med mindre farlige. Leverandører af tekniske hjælpemidler. ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN I VIRKSOMHEDEN På alle virksomheder skal der være et samarbejde om sikkerhed og sundhed. Alle virksomheder med 10 eller flere ansatte skal have en arbejdsmiljøorganisation. Arbejdsmiljøorganisationen skal have repræsentanter for både medarbejderne og ledelsen. I virksomheder med arbejdsmiljøorganisation skal der hvert år gennemføres en drøftelse om, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøet fungerer og om arbejdsmiljøplaner for det kommende år. Sammensætning af arbejdsmiljøorganisationen Antal medlemmer og arbejdsmiljøgrupper i arbejdsmiljøorganisationen fastsættes i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne ud fra et nærhedsprincip. Der skal være mindst det samme antal arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen. Arbejdslederne i arbejdsmiljøorganisationen skal have den nødvendige viden om virksomhedens produktion og forskellige arbejdsområder. 37

HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG

HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG APRIL 2016 Håndbogen arbejdsmiljø i bygge og anlæg 1. udgave, 1. oplag 2016 2016 Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Redaktionen afsluttet april 2016 Varenummer:

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

arbejdsmiljø i bygge og anlæg

arbejdsmiljø i bygge og anlæg Arbejdsmiljøloven og sikkerhedsarbejde arbejdspåvirkninger teknik byggepladsindretning arbejdsprocesser værnemidler Håndbogen arbejdsmiljø i bygge og anlæg Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1)

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1) Page 1 of 6 BEK nr 1416 af 27/12/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2008 Beskæftigelsesministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Område og definitioner Kapitel 2 Udpegning af koordinatorer

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Temadag om bygherreansvaret 1 Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Copyright Copyright 2013 2013 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR CVR 48233511 48233511 Program 2 Program 8.30

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder 1 Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder Forbud Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed 1 Plan for sikkerhed og sundhed Formålet med Byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed PSS er at sikre, at alle, der arbejder på pladsen, har et godt arbejdsmiljø. Planen kan samtidigt være et godt styringsredskab

Læs mere

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Firma navn og CVR. Nr. Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) PSS for (byggeriets navn og adresse) Navn arbejdsmiljøkoordinator 2.25 Bilag 25 Skabelon for PSS BYGHERRENAVN 1 Indhold 2 Formål...

Læs mere

Bygherre udpeger arbejdsmiljøkoordinator. Særlig arbejdsmiljøuddannelse, B/A. Projektfasen = P-koordinator. Byggefasen = B-koordinator

Bygherre udpeger arbejdsmiljøkoordinator. Særlig arbejdsmiljøuddannelse, B/A. Projektfasen = P-koordinator. Byggefasen = B-koordinator Arbejdsmiljøkoordinator for bygge- og anlæg Bygherre udpeger arbejdsmiljøkoordinator Særlig arbejdsmiljøuddannelse, B/A Projektfasen = P-koordinator Byggefasen = B-koordinator Ikke kun PCB men alle farlige

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Forbud I kan få et forbud mod at forsætte arbejdet, hvis

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens?

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Indhold 3 Arbejdsgiverens begrænsede ansvar 4 Ansatte og arbejdsledere 5 Arbejdstilsynet på besøg

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

Online arbejdsmiljøuddannelse. /Arbejdsmiljøgruppen, 2016

Online arbejdsmiljøuddannelse. /Arbejdsmiljøgruppen, 2016 Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen, 2016 Deltagernes forventninger til arbejdsmiljøuddannelsen Snak med din sidemand og fortæl bagefter hvad I har talt om. 2 Kursusforløbet Tilstedeværelsesdagen:

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.15 Nedrivning Februar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv.

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Arbejdsmiljøregler for de kommunale institutionsledere Revision 0 Sikkerhedsloven Denne pjece er et uddrag af lov nr. 1395 af 27 december 2008

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Ester Jensen Helle Andersen

Ester Jensen Helle Andersen Fokus på pligter for bygherre ved anlægsarbejde Arbejdsmiljø ved anlægsarbejde Ester Jensen Helle Andersen 1 Hvad siger arbejdsmiljølovgivningen? Bekendtgørelse nr. 117 om Bygherrens pligter: Bygherren

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet!

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Arbejdstilsynet, juni 2014 ved Hasse Mortensen, tilsynschef, TC Øst Kim Bennedsen, Tilsynsførende i TC Syd Anne Mette Wilhelmsen, tilsynsførende

Læs mere

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE 08/2016 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 8 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...8 Opstartsmøde...8 Planlægning og

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Nyhedsbrev nr. 1/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23 Forord Denne branchevejledning henvender sig til Bygherrer, der pålægges at udarbejde en skriftlig plan for byggepladsens sikkerhed og sundhed (PSS), Projekterende/rådgivende virksomheder, der udfører

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering

Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering Ydelsesbeskrivelse Arbejdsmiljøkoordinering 2014 FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Arbejdsmiljøkoordinering August 2014 Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for aftale om arbejdsmiljøkoordinering

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009

Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009 Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009 Både lovændringer og bekendtgørelsesændringer som følge af åbningsskrivelse fra EU Kommissionen om gennemførelse af direktiv 92/57/EØF (byggepladsdirektivet).

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Overordnede målsætninger Vi vil planlægge, projektere og opføre Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) under hensyntagen til hvad der er bæredygtigt,

Læs mere

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn.

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn. Screening Screening Screening er en hurtig gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø. Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Bygge- og anlægsaktioner

Bygge- og anlægsaktioner Kvalitetsprocedure Bygge- og anlægsaktioner Kvalitetsprocedure nr. DT-6 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC SBT Ikrafttræden: 1. april 2013 Sidst revideret: 1. april 2016 Aktuel for tilsynsførende

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Ester Jensen, COWI A/S Jordskred Hvorfor? Arbejde i udgravninger anses som risikoarbejde. Kendte risici : sammenstyrting,

Læs mere

Virksomheder, der kommer under skærpet tilsyn, vil blive offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside i tilknytning til smileyvisningen.

Virksomheder, der kommer under skærpet tilsyn, vil blive offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside i tilknytning til smileyvisningen. Kvalitetsprocedure Skærpet tilsyn Kvalitetsprocedure DT-14 Anvendelsesområde: Skærpet tilsyn (opfølgning på forbud) Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 1. januar 2016 Senest redigeret: 1. januar 2017

Læs mere

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Juni Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg Juni 2017 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 3 Indledning 4 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...5

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter BAR Bygge & Anlæg og Byggeriets Arbejdsmiljøbus Møde om projekterendes og rådgiveres pligter Jacob Munk og Signe Mehlsen 2/6, 14/6, 15/6, 23/6 og 24/6 2016 Arbejdsmiljølovgivningen BARs branchevejledninger

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme BYGGESAG: Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm SAGSNR.: 4057 DATO: 07.08.2013

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet De vigtigste regler om arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte og føre tilsyn med arbejdets udførelse. Vejledningen handler om arbejdsgiverens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.5-1 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 2/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2014 truffet 31 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.3. Periodepåbud

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.3. Periodepåbud At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.3 Periodepåbud November 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET?

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? 16.1.2014 Arbejdstilsynet afslører dårligt arbejdsmiljø som aldrig før, viser de senest offentliggjorte tal. For virksomheder kan overtrædelser

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Projekteringsfasen. 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen

Projekteringsfasen. 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen Byggeopgaven bliver entydigt fastlagt i projekteringsfasen. Her bliver grundlaget skabt for endelig myndighedsgodkendelse og gennemførelse

Læs mere

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte At-intern instruks IN-1-2 Arbejdsmiljøemne: Krav til egenindsats Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 1/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

1.3 Bilag A Tjekliste projekteringsfasen

1.3 Bilag A Tjekliste projekteringsfasen 1.3 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen Byggeopgaven bliver entydigt fastlagt i projekteringsfasen. Her bliver grundlaget skabt for endelig myndighedsgodkendelse og gennemførelse

Læs mere