Læringsspil i andetsprogsundervisningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læringsspil i andetsprogsundervisningen"

Transkript

1 Læringsspil i andetsprogsundervisningen - En undersøgelse af Dansksimulatorens læringspotentialer i dansk som andetsprog for voksne Hej, hvordan går det? Det går fint, tak" Speciale i It, Læring og Organisatorisk Omstilling Af Heidi Hautopp

2

3 Revideret i forhold til den eksaminerede udgave - Enkelte sproglige formuleringer - Stavefejl

4 Titelblad Læringsspil i andetsprogsundervisningen En undersøgelse af Dansksimulatorens læringspotentialer i dansk som andetsprog for voksne Aalborg Universitet, København, d.2.januar, 2014 Kandidatspeciale for Cand.It. i: It, Læring og Organisatorisk Omstilling Omfang: (80 ns. ekskl. billeder og figurer) Vejleder: Thorkild Hanghøj Til specialet er vedlagt et usb-stik (fastgjort bagerst i specialet). I dette usb-stik findes specialets bilag. Specialets formidlende artikel kan også læses heri (Bilag 1) Heidi Hautopp Studienummer:

5 Forord Undervisning i sprog og kultur har i flere år været et interesseområde for mig qua mit arbejde som danskunderviser for to-sprogede kvinder i Naboskolen, et kommunalt støttet projekt på Amager. Det har derfor været en meget spændende og lærerig proces at undersøge, hvordan man kan anvende læringsspillet Dansksimulatoren i andetsprogsundervisningen for voksne. På min vej har jeg haft megen god hjælp og sparring, som jeg gerne vil takke for her. Først og fremmest skal Videncenter for integretion, VIFIN, og særligt spiludvikler af Dansksimulatoren, Thomas K. Hansen, have mange tak for at låne mig deres interessante spil samt stå til rådighed i forhold til at svare på diverse spørgsmål omkring spillet. Dernæst skal der lyde en stor tak til sprogunderviser, i specialet kaldet Birte, og hendes villighed til at stille sin danskundervisning til rådighed for afprøvningen af Dansksimulatoren samt deltage nysgerrigt og aktivt i undervisningen. Ligeledes skal Birtes 15 kursister have en stor tak for deres engagerede og positive deltagelse i afprøvningen af spillet. Af hensyn til deltagernes privatliv er navnene i specialet anonymiseret. Tak til min vejleder, Thorkild Hanghøj, for inspirerende og konstruktiv feedback, særligt i forhold til metodevalg og analysen af min empiri. Ligeledes tak til Thomas Duus Henriksen for vejledning og praktisk hjælp i første del af specialeperioden. Tak til Anders Plesner for gennemlæsning af dele af specialet samt sparring i forhold til strukturering af det skriftlige produkt. Tak til min mor, Lena, for korrekturlæsning og min søster, Pernille, for hjælp til specialets forside. Afslutningsvis vil jeg takke både familie og venner for at lægge øre til forskellige ideer og perspektiver på læringsspil i andetsprogsundervisningen for voksne. Heidi Hautopp AAU-KBH, jan. 2014

6 Abstract This thesis investigates how the educational game The Danish Simulator (Dansksimulatoren) may be used in the language teaching of bilingual adults and constitutes an empirically founded study within the field of serious games in education. Introduction to the Danish Simulator The educational game The Danish Simulator has been developed by The Knowledge Centre for Integration in Vejle, Denmark and has students at language centres as its target group. The purpose of the game is twofold: To develop the students Danish language skills as well as increasing their knowledge of Danish culture. The Danish Simulator is a pronunciation and dialogue game which is based on speech-recognition technology. It is a single player game in which the student wears a headset while playing. Purpose The primary purpose of this thesis was to investigate how The Danish Simulator may be used in the language teaching of bilingual adults. The secondary purpose was to contribute with an empirically founded study within the field of serious games in education. Furthermore, an interesting perspective of the thesis was to observe the consequences of introducing a single-player game in a classroom context. Method A Design Based Research approach was chosen as a methodological tool with social constructivism as the underlying knowledge approach. The didactical design was developed and tested through three interventions with a Danish class and their teacher from a language centre. Reflection was deployed as a methodological grip in the development of the didactical design. Key situations from the teaching sessions were analysed and reflected upon theoretically through an ethnographically inspired analysis. This led to the development of concrete design ideas for the next intervention. Through the analysis, the purpose also was to research intertextual aspects within the context of teaching. Results The study clearly shows that social interaction was very significant for the students interaction with the Danish Simulator. Firstly, it was observed that the students helped each other to obtain familiarity with the speech recognition system. Secondly, the students seeked recognitional feedback from their fellow students as well as their teacher to complement the feedback which the game generated. The study also showed that the teacher's role was pivotal in order to connect the students' game experiences and central goals in the communication based language teaching. Through the teacher's didactication of the game it became possible to pay attention to language phenomenons and sociocultural aspects of the language. Dialogue between the students was also identified as a relevant parameter in order to connect the prototypical dialogues in the game and the spontaneous dialogue of everyday life.

7 Limitations and perspectives The study was only completed with students from one Danish class which limits the knowledge of the use of the study in different contexts. The researcher has held the primary teaching role in the development of the didactical design which means that the results can be regarded as an external view on teaching practise in language centres. In order to obtain an internal view of the Danish Simulator, there is a need of further DBR-studies, in which teachers from language centres teach and further develop the didactical design. Finally, the results of this study can be used as inspiration in a language teaching context. Thesis in Master of Science in Information Technology, Specialising in: ICT, Learning and Organizational Change Heidi Hautopp

8 Indhold 1. Indledning Problemfelt Problemformulering Afgrænsning og begrebsafklaring Kort præsentation af Dansksimulatoren Læsevejledning Metode Videnskabsteoretisk positionering Didaktisk design Undersøgelsesdesign Undersøgelsens struktur fase: Undersøgelse af konteksten fase: Didaktisk design overordnet plan fase: Didaktisk design eksperiment fase: Didaktiske principper Min rolle i undersøgelsen Dansksimulatoren Illustreret præsentation Koblingen af Dansksimulatoren med den kommunikative undervisning Et kritisk perspektiv Kommunikativ sprogundervisning Læringsmål i Dansksimulatoren Prototypiske sætninger Sociokulturelle aspekter ved sproget Sammenfatning Teori Læringssyn Læring som social deltagelse Legitim perifer deltagelse Sammenfatning Diskursteori - Roller og positioneringer

9 4.3. Feedback Forberedelse til empiriindsamling Udvikling af egne spilkompetencer Pilottest Besøg på danskhold Didaktisk design til første undervisningsgang Analyse Analysetilgang Praktisk analysetilgang til datamaterialet Etiske overvejelser Analyseniveau Analyseniveau Analyseniveau Analyseniveau Interviews Oversigt over analysen Undervisningsgang Analyseniveau 2: En fortælling But we have to try many times Analyseniveau Analyseniveau Analyseniveau 2: En fortælling Ha en go dag Analyseniveau Analyseniveau 2: En fortælling Jeg vil gerne be om Analyseniveau Analyseniveau Udviklingen af det didaktiske design mellem 1. og 2. undervisningsgang Undervisningsgang Analyseniveau 2: En fortælling: Jeg vil gerne be om (Introduktion) Analyseniveau Analyseniveau 2: En fortælling: Jeg vil gerne be om (Evaluering) Analyseniveau Analyseniveau Feedback i spillet

10 Analyseniveau 2: En fortælling Somebody give me a hug Analyseniveau Analyseniveau 2: En fortælling Outstanding Analyseniveau 3: Analyseniveau 2: En fortælling Did you hear that? Analyseniveau Analyseniveau Udvikling af det didaktiske design mellem 2. og 3. undervisningsgang Undervisningsgang Analyseniveau 2: En fortælling Hvad ser du på billedet? Analyseniveau Analyseniveau 2: En fortælling Hvor boede han? Analyseniveau Analyseniveau Sammenfatning af analysen Diskussion Validering af metode DBR metoden Etnografisk inspireret analysemetode Validering af min rolle i undersøgelsen Validering af resultater Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilagsliste

11 Figurliste Figur 1: Det didaktiske design - en oversigt Figur 2: Undersøgelsens struktur Figur 3: Input-proces-Outcome Game Model (Garris et. al., 2002, s.445) Figur 4: Overordnede plan for det didaktiske design Figur 5: Etnografisk inspireret analysemodel: Etnography-in-Education Figur 6: De fire analyseniveauer Figur 7: Uddybet etnografisk inspireret analysemodel: Etnography-in-Education Figur 8: Oversigt over indsamlet empiri og analysefortællinger Figur 9: Analysefortælling: "But we have to try many times" Figur 10: 1. Undervisningsgang, Fælles introduktion til Pronunciationtraineren Figur 11: Konkret designide: Fokus på sproglig opmærksomhed til 2. Undervisningsgang Figur 12: Analysefortælling: "Jeg vil gerne be' om" (Introduktion) Figur 13: Analysefortælling: "Jeg vil gerne be' om" (Evaluering) Figur 14: Analysefortælling: "Somebody give me a hug" Figur 15: Analysefortælling: "Outstanding" Figur 16: Analysefortælling: "Did you hear that?" Figur 17: Konkret designide: Samtaleøvelse til 3. Undervisningsgang Figur 18: Analysefortælling: "Hvad ser du på billedet?" Figur 19: Analysefortælling: "Hvor boede han?"

12 1. Indledning Hos Videncenter for integration (VIFIN), har man udviklet læringsspillet Dansksimulatoren, som har kursister på sprogcentre som målgruppe. Dette speciale er resultatet af en undersøgelse af, hvilke didaktiske potentialer læringsspillet har, når det indtræder i et konkret undervisningslokale på et sprogcenter. I Dansksimulatoren lægges der vægt på, at kursisten både får udviklet sit danske sprog gennem anvendelse samtidig med, at kursisten bliver præsenteret for nogle kulturelle koder, som er særlige ved det danske samfund. 1 Udviklerne af Dansksimulatoren placerer spillet inden for Serious Games genren (K. Hansen & B. Kristensen, 2012), hvilket er en genre inden for it-baseret læringsspil, som i disse år vinder stadigt voksende udbredelse inden for undervisningsområdet (Egenfeldt-Nielsen, Holm Sørensen, Meyer, & Birch Andreasen, 2011). Men størstedelen af de danske undersøgelser af brugen af serious games i undervisningen har haft elever i folkeskolen eller gymnasiet som målgruppe (bl.a. Magnussen & Holm Sørensen, 2011; Hanghøj & Brund, 2011; Meyer, 2012). Jeg vil med dette speciale gerne bidrage til forskningen inden for brugen af serious games i voksenundervisningen. Serious games er en genre, som er vokset frem som en kritik af 1980 ernes edutainmentspil (Egenfeldt- Nielsen, et. al., 2011), og genren har sit ophav i det amerikanske Serious Games Initiative fra Ben Sawyer, som er medstifter af dette foretagende, definerer Serious Games således: Any meaningful use of computerized game/game industry resources whose chief mission is not entertainment (Sawyer). Ser man på formålet med Dansksimulatoren er det at skabe et sprog- og kultur læringsspil, hvor kursisten kan øve udtale og dialog i realistiske miljøer (K. Hansen & B. Kristensen, 2012). Man kan skelne mellem Edutainment og Serious Games ved, at edutainment er et begreb, der kobler education og entertainment, og som hovedsageligt sælges til brug uden for skolen. Serious Games retter sig derimod i højere grad til brug i skolen i relation til skolens læringsmål og fagligheder (Meyer, 2012). Dansksimulatoren er opbygget efter samme pensum, som der undervises efter på sprogcentre, og er inddelt i lektioner med hver deres fokus (K. Hansen & B. Kristensen, 2012). Mads Bo Kristensen (2004) påpeger i sin Phd. afhandling Multimediedidaktik i dansk som andetsprog for voksne, at der er relativt få bestræbelser på at lave multimedieprogrammer, der specifikt retter sig mod voksne. I sin egen Phd. beskæftiger han sig med video- og lyttedidaktik i forhold til andetsprogsundervisningen for voksne. Der er siden 2004 udviklet flere programmer, blandt andet læringsplatformen som VIFIN også står bag, og som lige som Dansksimulatoren henvender 1 5

13 sig til kursister på sprogcentre. Det nye ved Dansksimulatoren er, at man har udviklet et læringsspil, som specifikt retter sig mod dansk som andetsprog for voksne. Med udgangspunkt i spillets læringsmål og teori omkring didaktisk design vil jeg undersøge, hvordan Dansksimulatoren kan bidrage til sprogundervisningen Problemfelt Dansksimulatoren er et nyt spil på markedet, og har i 2012 vundet den europæiske sprogpris bl.a. ud fra den begrundelse, at spillet vægter det pædagogiske over det teknologiske 2 samt for en nytænkende brug af talegenkendelse (Sproglaboratoriet, d ). Sprogprisen uddeles hvert år af EU-kommissionen til nyskabende projekter, som: viser nye måder at lære sprog på, og som derved bidrager til kommunikation og kulturforståelse og bedre muligheder for uddannelse og arbejde 3. Men trods denne anerkendelse var der ved specialets opstart kun ét sprogcenter, som havde investeret i Dansksimulatoren (Bilag 2, Interview af Thomas K. Hansen), og der havde fra Sprogcentrenes side været kritik af promoveringen af Dansksimulatoren for at være for fokuseret på økonomi og besparelser af lærerressourcer (Sproglaboratoriet, d ). I en evalueringsrapport udarbejdet på baggrund af en prøveperiode på tre LærDansk Sprogcentre, hvor spillet er blevet anvendt i undervisningen, ser man også det økonomiske fokus træde i forgrunden: Hensigten med projektet har været at demonstrere, at platformen kan erstatte behovet for den direkte tilstedeværelse af en underviser (Evalueringsrapporten, 2012, s.3, min fremhævning). Gennem kvantitative analysemetoder er en besparelse på 25 millioner kroner på landsbasis blevet konklusionen for evalueringen af projektet, forudsat at Dansksimulatoren bliver implementeret i undervisningen på alle sprogcentre i Danmark. En del af forklaringen på det økonomiske fokus kan findes i, at midlerne til produktionen af spillet er hentet gennem Velfærdsteknologi Fonden, som: har til formål at effektivisere den offentlige sektor gennem udbredelse af ny teknologi, der medfører bedre service til færre penge 4. Spiludvikler, Thomas K. Hansen, påpeger at VIFIN netop har skullet leve op til en specifik målsætning fra Velfærdsteknologi Fondens side om at dokumentere en besparelse og effektivisering af den af offentlige sektor (Interview af Thomas K. Hansen; Sproglaboratoriet d ). Uddannelsesforskere påpeger den tendens, at teknologi medieret af interessegrupper ofte er baseret på at fremme effektivitet, hastighed og kontrol, hvilket er værdier der primært lægger vægt på den økonomiske nytteværdi (Amiel & Reeves, 2 (d ) 3 (d ) 4 (d ) 6

14 2008). Forskerne pointerer ydermere, at implementeringen af nye teknologier i uddannelser ofte har til formål at gøre processer mere effektive eller mere fleksible, hvilket ikke nødvendigvis har værdi i sig selv (Ibid). Forskerne fremhæver, at man inden for uddannelsesforskning må søge andre værdikriterier end de økonomiske for at undersøge og vurdere brugen af teknologi i uddannelsessammenhænge, og jeg vil med udgangspunkt i dette ikke beskæftige mig med, hvorvidt spillet kan have en arbejdstidsbeparende effekt. Jeg vil i stedet flytte fokus til at undersøge spillets læringspotentialer i andetsprogsundervisningen. Man kan sige, at ét er det økonomiske fokus, et andet er de undervisningsmæssige konsekvenser af at vurdere et læringsspil ud fra, om det kan erstatte behovet for den direkte tilstedeværelse af en underviser. Forskere inden for læringsspil fremhæver, at underviserens rolle ofte negligeres i spildesign for serious games, men at underviseren netop har en central rolle i brugen af læringsspil i undervisningen (Holm Sørensen, 2011; Hanghøj & Brund, 2011). Det fremhæves, at en meningsfuld brug af spil i undervisningen afhænger af, hvordan man som underviser forstår at koble faglige mål, pædagogiske tilgange, deltageres egne forudsætninger samt spildesignets muligheder og begrænsninger (Hanghøj, 2012). Jeg vil derfor undersøge, hvordan man som underviser på baggrund af didaktiske overvejelser baseret på teori og praksis kan spille en aktiv rolle i anvendelsen af Dansksimulatoren i andetssprogundervisningen. Det er almindeligt i den senere tid, at målet for andetssprogundervisningen defineres som kommunikativ kompetence (Holm & Laursen, 2004, s. 71; Holmen & Lund, 2004, s.13). Begrebet kommunikativ kompetence blev introduceret i 1970 erne af den amerikanske sociolingvist, Dell Hymes, som fremhævede, at det at lære sprog ikke alene handler om at lære grammatik, men også om at lære at bruge sproget passende i forskellige kontekster (Holm & Laursen, 2004). Kommunikativ kompetence er et komplekst begreb, men nytilførelsen til sprogundervisningen er, at der lægges større vægt på sproget i brug frem for sproget som system (Holm & Laursen, 2004, s. 73, 88). Jeg vil i dette speciale se på, hvordan man kan koble faglige mål for andetssprogundervisningen med muligheder og begrænsninger i Dansksimulatorens spildesign. Thomas K. Hansen fremhæver, at VIFIN normalt lægger vægt på, om et produkt har den ønskede effekt samt hvorvidt kursisterne er glade for produktet (Sproglaboratoriet d ). Der er derfor også lavet en mere kvalitativ undersøgelse i forbindelse med evalueringen, hvor man gennem spørgeskemaer og interviews har adspurgt undervisere og kursister fra de tre LærDansk Sprogcentre om deres oplevelse af spillet. Her ses en generel stor tilfredshed med spillet som et supplement i undervisningen frem for erstatning for den almindelige undervisning (Evalueringsrapporten 2012, s.21-22). Denne konklusion bekræfter specialets fokus på, hvordan man kan anvende spillet i undervisningen. 7

15 I evalueringsrapporten konkluderes der på baggrund af spørgeskemaer og interview af underviserne, at der kan stilles spørgsmålstegn ved, om underviserne generelt er blevet rustet godt nok til at anvende Dansksimulatoren på klassebasis (Evalueringsrapporten, s.30). Det påpeges efterfølgende, at VIFIN for at imødegå spørgsmål omkring, hvordan spillet implementeres i undervisningen, i samråd med en sproglærer, netop har udviklet en vejledning, Forslag til underviseren (Nielsen, B., 2012) med konkrete forslag til anvendelse af spillets første del i undervisningen. Forslagene er koblet til sprogfaglige mål inden for udtale, grammatik og ordforråd (Ibid), men kobles ikke eksplicit til det overordnede formål med sprogundervisningen. Derudover er forslagene ikke blevet testet i praksis (Interview af Thomas K. Hansen). Grundet den manglende empirisk baseret didaktisering af spillet, og i tråd med at tidligere studier inden for området (Hanghøj 2012; Squire, 2005) viser, at der mangler praksisbaserede didaktiske teorier til at forstå og integrere brugen af spil i undervisningen, vil jeg se nærmere på, hvordan Dansksimulatoren kan anvendes i undervisningen. Målet med specialet bliver at udvikle anvendelig praksisbaseret didaktisk teori, som undervisere kan lade sig inspirere af Problemformulering På baggrund af problemfeltet lyder problemformuleringen: Hvordan kan man didaktisere brugen af læringsspillet Dansksimulatoren, så spillet kan anvendes i undervisningen på sprogcentre med henblik på, at kursisterne erhverver sig kommunikative kompetencer? Vendingen didaktisere brugen af læringsspillet Dansksimulatoren forstås som at skabe og udvikle et didaktisk design, hvori Dansksimulatoren indgår. Didaktisk design vil være et gennemgående begreb i dette speciale, og det vil derfor blive uddybet i starten af metodeafsnittet. Specialets problemformulering vil blive besvaret gennem udvikling af et didaktisk design omkring Dansksimulatoren, som afprøves og udvikles gennem iterative interventioner med et danskhold og deres underviser på et sprogcenter i København Afgrænsning og begrebsafklaring For at konkretisere adgang til og valg af empirisk fundament i undersøgelsen, vil jeg her give en kort introduktion til Danskuddannelserne på sprogcentrene. Danskuddannelse på sprogcentrene består af tre forskellige uddannelser (Ministeriet for flygtninge, invandrere og integretion, 2004, s.1) 8

16 Danskuddannelse 1(DU 1), der er tilrettelagt for kursister, som har ingen eller ringe skolebaggrund, og som ikke har lært at læse eller skrive på deres modersmål. Danskuddannelse 2(DU 2), der er tilrettelagt for kursister, som normalt har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og må forventes at have en forholdsvis langsom indlæring af dansk som andetsprog. Danskuddannelse 3 (DU 3), der er tilrettelagt for kursister, som normalt har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet, og må forventes at have en forholdsvis hurtig indlæring af dansk som andetsprog. Uddannelsesretten er afgrænset til tre år, og omfatter én af uddannelserne (Ibid). Hver uddannelse er opbygget af 6 moduler, hvor de to første moduler hovedsageligt har et mundtligt fokus (Østergaard Nielsen, 2006). Voksne udlændinge bliver efter en sprogscreening og faglig vurdering tilbudt uddannelse på det niveau, som passer til dem. Det er varierende, hvor lang tid kursister går på hvert enkelt modul, da det er en individuel vurdering fra underviserens side af, hvornår den enkelte kursist er klar til at komme til modultest (kilde: Sprogundervisere). Dansksimulatorens primære målgruppe er Danskuddannelse 3, modul 1 og 2, mens Danskuddannelse 2 er en sekundær målgruppe, som spildesignerne på sigt gerne vil henvende sig til (Interview af Thomas K. Hansen). Adgang til empiri Konkret har jeg valgt at afprøve spildesignet på et sprogcenter i København. Kriteriet for valg af hold (Danskuddannelse 2 (DU 2, modul 1)), var at denne holdtype stemte overens med den målgruppe, som Dansksimulatoren er tiltænkt (Evalueringsrapporten, Interview med Thomas K. Hansen). Derudover har jeg i efteråret 2012 været i en kortere inspirationspraktik på det pågældende sprogcenter i forbindelse med mit eget arbejde som danskunderviser for to-sprogede kvinder i et kommunalt støttet projekt. Dette gjorde, at jeg allerede havde en kontakt til holdets underviser, Birte, samt et overordnet kendskab til niveauet på dette modul. På baggrund af interview med Thomas K. Hansen samt didaktiske overvejelser efter mine pilottest, ville jeg gerne afprøve Dansksimulatoren med deltagere fra Danskuddannelse 2 ud fra den tese, at spillet ville egne sig godt til målgruppen. Baggrunden for denne tese vil blive uddybet under afsnittet 5.2. Pilottest. Danskholdet består af 15 kvinder og mænd, fra 9 forskellige nationaliteter, såsom Vietnam, Tyrkiet, Nigeria, Thailand, Ghana, Italien, Syrien, Polen og Parkistan, og som nu er bosiddende i Danmark. Kursister er den officielle betegnelse for deltagere på sprogcentre (Holm & Laursen, 2004), og det er den betegnelse jeg vil 9

17 bruge om deltagerne resten af specialet. Det skal nævnes, at jeg ikke kendte kursisterne på holdet fra min tidligere inspirationspraktik, men kun holdets underviser. Andetsprogsundervisning Undervejs i specialet vil jeg referere til undervisningen på sprogcentret som andetsprogsundervisningen, sprogundervisningen eller danskundervisningen. Andetsprog er ikke nødvendigvis kursistens andet sprog. Det kan sagtens være kursistens tredje, fjerde eller femte sprog, som kursisten tilegner sig. Men det defineres stadig som andetssprog, fordi til forskel fra fremmedssprogstilegnelsen foregår andetssprogstilegnelsen typisk i det land, hvor dette sprog tales som modersmål af majoriteten af befolkningen, og hvor tilegnelsen typisk finder sted både i og uden for undervisningen (Holm & Laursen, 2004). Andetsprogsundervisningen er derfor den mest præcise definition på undervisningen på sprogcentret, mens de andre betegnelser er inddraget som sproglig variation. Dansksimulatoren som læringsspil Dansksimulatoren bliver omtalt både som læringsplatform og som læringsspil. Thomas K. Hansen fremhæver i interviewet, at spiludviklerne kalder Dansksimulatoren et computerspil, selvom det ikke har alle de gængse ting, som man normalt har i et computerspil (Interview, Thomas K. Hansen, 24:20). Mads Bo Kristensen fremhæver sprogfilosoffen, Ludwig Wittgenstein, som bemærkede, at der ikke er nogle fast grænse for kategorien spil (Bo Kristensen, 2004, s.112). Ligeledes påpeger forsker i læringsspil, Kurt Squire, at der ikke findes nogen fast formular på, hvordan man designer et læringsspil (Squire et. al., 2011, s.5). Jeg vil med udgangspunkt i disse kilder og på baggrund af spiludviklernes egen reference til serious games (jf. indledningen), refere til Dansksimulatoren som et læringsspil i dette speciale Kort præsentation af Dansksimulatoren For en bedre forståelse af problemfeltet vil jeg her kort præsentere Dansksimulatoren, mens en mere uddybende beskrivelse og analyse vil ske i 3.1. Illustreret præsentation. Dansksimulatoren er et udtale- og dialogspil, der bygger på talegenkendelsesteknologi. Konkret betyder brugen af taleteknologi, at kursistens stemme genkendes af spillet, og der gives feedback i form af korrekt/ukorrekt udtale. Indholdet i Dansksimulatoren er udviklet i samarbejde med en underviser fra et sprogcenter og med udgangspunkt i læseplanerne fra sprogcentrenes danskuddannelser. Spillet fokuserer på det danske sprog og den danske kultur, og udfolder sig i Vejle, Jellinge og omegn. Som spiller indtager man rollen som journalisten Bob Johnson fra Hawaii, der er kommet til Danmark i forbindelse med sit arbejde for et forlag, hvor hans opgave er at skrive en rejseguide om Danmark. Gennem spillet skal Bob 10

18 lære så meget som muligt om det danske sprog og kultur gennem 5 kapitler (Units), der hver er inddelt i 5 lektioner (lessons) med forskellige temaer. Spillets skriftlige instruktionssprog er på engelsk, men selve lyd- og videosekvenserne i spillet foregår på dansk. Udtalen og dialogen som kursisten bidrager med, skal også foregå på dansk. Spillets undertitel er Jagten på Arnestedet og henviser til afslutningen i gameplayet, hvor Bob Johnson kommer frem til Jellingestenene og finder Harald Blåtand, som vil stille den endelige test for at se, om Bob har lært nok om det danske sprog og den danske kultur til at skrive sin rejseguide. Spillet er tilrettelagt som et single-player spil, og gennem spillet har kursisten headset på, og kan øve ord i Pronunciation-traineren, øve længere sætninger og løse forskellige opgaver i Skill-Builderen samt indgå i simulerede dialoger med virtuelle danskere i 3D verdenen. En uddybning af de tre trin vil ligeledes ske i afsnittet 3.1 Illustreret præsentation Læsevejledning Specialet er bygget op omkring forskellige teoretiske og empiriske delelementer. Indledningsvis har jeg præsenteret specialets problemformulering med udgangspunkt i problemfeltet samt givet en kort præsentation af Dansksimulatoren. Ligeledes har jeg præsenteret enkelte gennemgående begreber, som vil blive anvendt i specialet. Som videnskabsteoretisk positionering vil socialkonstruktivismen blive præsenteret, som tilgang til den viden, som bliver produceret gennem undersøgelsen. Didaktisk design fungerer som specialets genstandsfelt og vil blive defineret, hvorefter den metodiske tilgang til udviklingen af det didaktiske design vil blive præsenteret. Det empiriske fundament vil også blive kort beskrevet. Efter en illustreret præsentation af Dansksimulatoren, vil spillet blive koblet til mål inden for den kommunikative sprogundervisning. Ligeledes vil teoretiske perspektiver på læring, diskursanalyse samt motivation og læringsspil præsenteres og fungere som teoretisk fundament for den efterfølgende analyse af empirien. Efter en præsentation af forberedelsen til empiriindsamlingen vil analysen blive fremstillet. I gennemgangen af analysen vil det didaktiske design blive udviklet, afprøvet og evalueret samt valideret med det formål at besvare undersøgelsens problemformulering i konklusionen. Afslutningsvis vil to mulige perspektiveringer for videre undersøgelse præsenteres. Efter at have opstillet en læsevejledning for specialet, vil jeg nu præsentere specialets metodiske ramme. 11

19 2. Metode I dette kapitel vil jeg præsentere de forskellige dele af specialets metodiske ramme. Den videnskabsteoretiske position vil blive præsenteret som udgangspunkt for, hvordan jeg forholder mig metodologisk, teoretisk og analytisk til undersøgelsesfeltet. Derefter vil didaktisk design blive defineret i forhold til dette speciale. Undersøgelsens genstandsfelt er et didaktisk design, og derfor er det vigtigt at få rammesat begrebet og uddybe, hvad der forstås ved et didaktisk design samt udviklingen af dette. Overvejelserne omkring det didaktiske design lægger dernæst til grund for valg af metode, hvor der tages udgangspunkt i Design Based Research. Med udgangspunkt i principper inden for Design Based Research formidles specialets undersøgelsesdesign Videnskabsteoretisk positionering Jeg vil i dette afsnit beskrive mit valg af videnskabsteoretisk positionering, som er socialkonstruktivismen. Gennem afsnittet vil jeg begrunde valget af positioneringen, og hvilken indflydelse valget har på det metodiske design og teoretiske perspektiver, som specialet bygges op omkring. Min hovedkilde til at forstå socialkonstruktivismen er forsker i universitets- og forskningsledelse, Søren Barlebo Wenneberg (2000, 2002). Socialkonstruktivismen har i de to seneste årtier tiltrukket mange forskere og studerende, fordi den er et opgør med traditionelle opfattelser af videnskabeligt arbejde samtidig med, at den fordrer en kritisk tilgang til videnskaben. Formålet med den socialkonstruktivistiske tilgang er at producere viden, som der er tillid til, således at den kan anvendes i samfundet (Wenneberg, 2000). Som metodisk design har jeg derfor valgt at anvende Design Based Research som metode, hvor man på baggrund af teoretiske perspektiver og viden om konteksten, intervenerer med praksis gennem iterative undersøgelser. På denne led etableres en tæt forbindelse mellem det videnskabelige undersøgelsesfelt og dens funktion i samfundet. Konkret betyder det, at det didaktiske design skal udvikles på baggrund af, hvordan det fungerer i andetsprogsundervisningen på et sprogcenter, da det er her, designet skal anvendes. Med udgangspunkt i den kritiske tilgang, bliver refleksion et centralt element gennem hele undersøgelsen, og jeg vil derfor anvende udannelsesforsker, Donald Schön s begreber om refleksion til at forholde mig kritisk og undersøgende til udviklingen af det didaktiske design. Både Design Based Research og Schön tager udgangspunkt i Deweys pragmatisme (Schön 1992; Amiel & Reeves; 2008; Barab & Squire, 2004), som søger at overkomme dualismen mellem teori og praksis (Schön 1992). En central pointe er, at jeg som undersøger af feltet ikke står som en observatør af undersøgelsesfeltet, men at jeg er aktiv deltager i undersøgelsen (Schön, 1992; Barab & Squire, 2004). 12

20 Viden skal være anvendelsesorienteret (Barab & Squire, 2004, s.6), hvilket går godt i tråd med påpegningen af, at videnskab skal være social funktionelt (Wenneberg, 2002) og altså have en samfundsmæssig funktion. Socialkonstruktivistisk erkendelsesteori starter med forestillingen om, at viden er et socialt fænomen, og at viden og mening skabes i relationen mellem subjekt og objekt eller subjekter imellem (Esmark, Bagge Laustsen, & Åkerstrøm Andersen, 2005). Dette har betydning for forskningsarbejdet, hvor jeg som undersøger af feltet konstruerer viden i samspil med deltagerne i min undersøgelse. Wenneberg påpeger, at vores erkendelse er socialt konstrueret, fordi vi erkender gennem sproglige begreber, og at sproget nødvendigvis må være en social størrelse (Wenneberg, 2000). Dette har konsekvens for min tilgang i analysen, hvor jeg gennem etnografisk inspireret analysetilgang ser på kursisternes dialoger omkring Dansksimulatoren, og hvordan viden konstrueres i fællesskab gennem sproget. Grundtanken i den socialkonstruktivistiske tankegang er, at man eksplicit skal gøre sig klart, at man er i færd med at konstruere en historie fra en bestemt position, og at den altid kan fortælles anderledes fra en anden position (Dreyer Hansen & Sehested, 2003). Mit mål med specialet er at se på, hvordan Dansksimulatoren kan anvendes i sprogundervisningen, og jeg har altså en positiv indgangsvinkel til, at spillet kan anvendes. Videnskab er ligeledes teoriladet (Wenneberg, 2000), og jeg må derfor også være bevidst om, at mit fokus på læring som social praksis (Wenger 2004), stemmer godt overens med mit socialkonstruktivistiske udgangspunkt, men samtidig er et fravalg af eksempelvis et fokus på den kognitive del som en mere isoleret del af læreprocessen. Wenneberg påpeger, at det er gunstigt for det videnskabelige arbejde, at videnskabens privilegerede status er gået tabt, fordi det bundede i et idealistisk videnskabssyn, som ikke længere kan opretholdes i nutidens samfund. Men samtidigt påpeger han også, at relativitetstendensen inden for visse retninger af socialkonstruktivismen kan være et stort problem (Wenneberg, 2000). En videnskab som hele tiden leverer modstridende svar på alle spørgsmål er ikke tillidsvækkende (Wenneberg, 2002). Derfor vil jeg ud fra mikroanalyser søge at give nogle svar på og anbefalinger til, hvordan Dansksimulatoren kan anvendes i sprogundervisningen, men med de forbehold at undersøgelsen både vil være teoriladet og interessebestemt ud fra mit forskningsperpektiv. Som Wenneberg påpeger, gør socialkonstruktivismen op med vurderingen af, om viden er sand eller gyldig. Der spørges i stedet indtil, hvordan viden er skabt eller produceret (Wenneberg 2000, s.37). Udfordringen ved at anvende socialkonstruktivismen er, at videnskaben ses som konstrueret, og at der ikke er nogen ideologisk facitliste for, hvordan det videnskabelige arbejde udføres korrekt (Dreyer Hansen & Sehested, 13

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN Portfoliomodellen: - Læring mellem praksis og teori i diplomuddannelserne Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN - Jeg forventer at få noget teori koblet på det,

Læs mere

Indledning HELLE MATHIASEN

Indledning HELLE MATHIASEN Indledning HELLE MATHIASEN Denne antologi skal betragtes som et bidrag til didaktiske og pædagogiske diskussioner om de videregående uddannelsers brug af digitale medier og netbaserede kommunikationsfora

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2015 2 Introduktion til antropologisk frafalds- og fastholdelsesundersøgelser

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Om læring og viden Genstandsfelt for læringsteorien Læring og læreprocesser Viden Transfer (herunder forholdet mellem teori og praksis) Læreroller Elevroller Undervisning

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Dette første modul har fokus på tovholderens rolle og opgaver i arbejdet med LPmodellen. Tovholderens vigtigste opgave er at sikre, at samarbejdet i

Læs mere

Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål

Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål Læsevejledning til undervisere med idékatalog til refleksionsspørgsmål Denne rapport kan bruges som undervisningsmateriale om de økonomiske aspekter af myndighedssagsbehandlernes arbejde med udsatte børn

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Kan man omdanne undervisningen til et spil?

Kan man omdanne undervisningen til et spil? Kan man omdanne undervisningen til et spil? - Erfaringer fra VUC Storstrøm med at gøre undervisningssituationen til et spil samtidig med at kursisterne lærer ved selv at skabe spil. Charlotte Lærke Weitze,

Læs mere

Konference om Interaktiv teknologi, leg og læring: Design af læreprocesser med robotter som medier

Konference om Interaktiv teknologi, leg og læring: Design af læreprocesser med robotter som medier Konference om Interaktiv teknologi, leg og læring: Læreprocesser og robotsystemer Design af læreprocesser med robotter som medier og børn som med-designere Lektor, ph.d., Gunver Majgaard Mærsk Mc-Kinney

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Entreprenørskab I TEORI OG PRAKSIS. Paradokser i spil

Entreprenørskab I TEORI OG PRAKSIS. Paradokser i spil Entreprenørskab I TEORI OG PRAKSIS Paradokser i spil Introduktion Bogens ide Det er en glæde for os at præsentere en af de første danske lærebøger om entreprenørskab. Entreprenørskab er et vigtigt og begivenhedsrigt

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer LUG: Læring Uden Grænser - nye koblinger mellem velfærdsuddannelser, virksomheder, borgere og myndigheder i Region Sjælland (LUG-projektet i daglig tale) Generelt om projektet: Projektet er et partnerskab

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Sprogdidaktisk model. Sprogpakken og den sprogdidaktiske model, SMTTE. Sprogdidaktisk model - Sprogpakken.dk

Sprogdidaktisk model. Sprogpakken og den sprogdidaktiske model, SMTTE. Sprogdidaktisk model - Sprogpakken.dk Sprogdidaktisk model Til sprogpakkens sprogdidaktiske model anvendes en kendt og i den pædagogiske verden ofte anvendt didaktisk model, nemlig SMTTE. Den følgende tekst er først en beskrivelse af SMTTE

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Virksomhedsplan 2012

Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Om IA Sprog 3 Områder med særligt fokus i 2012 Fortsat udbygning af IA Sprogs digitale læringstilbud 4 Ny kombination: Online undervisning og møder i den virkelige

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Undervisningsplanlægning Videopræsentationer i matematik.

Undervisningsplanlægning Videopræsentationer i matematik. Undervisningsplanlægning Videopræsentationer i matematik. Overordnede betragtninger - Klassetrin og fag: 4. klasse matematik - Formål: Styrke eleverne i deres repræsentationskompetence. - Stikord til motiverende

Læs mere

OM AT ANVENDE OG INDDRAGE EKSTERN VIDEN. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1

OM AT ANVENDE OG INDDRAGE EKSTERN VIDEN. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 OM AT ANVENDE OG INDDRAGE EKSTERN VIDEN Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 HOW It works 3 ledelseskapaciteter Hvordan det skal gøres i praksis At inddrage og ANVENDE relevant VIDEN (forskningsviden/erfaringsviden/data

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Uddrag af antropologiske frafaldsog fastholdelsesundersøgelser

Uddrag af antropologiske frafaldsog fastholdelsesundersøgelser Uddrag af antropologiske frafaldsog fastholdelsesundersøgelser Set fra elever og studerendes perspektiv Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium februar 2014 2 Uddrag af antropologiske frafalds- og

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Design-Based Research en introduktion

Design-Based Research en introduktion Design-Based Research en introduktion Karsten Gynther, videncenterchef, Educationlab, www.educationlab.dk,ucsj Formålet med denne artikel er at introducere til principperne i Design-Based Research med

Læs mere

Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard

Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard Rektor for IBG siden 1989 IBG tilbyder 3 uddannelser: STX, Hf og IB Bæredygtighed Et sine qua non men hvordan gør man? Inden for uddannelse er bæredygtighed

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Vejlederfunktionen hvad tænker du? Hvad er den største udfordring/det svære ved at være vejleder? Hvad er det sjove/spændende ved at være vejleder? Skriv det

Læs mere

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Viden hvordan den skabes og anvendes i praksis Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Socialrådgiverdage 2013 Det centrale er, hvordan vi bliver bevidst om viden, hvordan vi lagrer og opsamler den samt hvordan

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Dictogloss i undervisningen

Dictogloss i undervisningen Annette Pedersen Cand. mag. i dansk og filosofi/videnskabsteori, Sprogcentret K.I.S.S. anetq@oncable.dk Rikke Jensen cand. mag. i dansk med tilvalg i musik, Sprogcentret K.I.S.S. rikkej71@hotmail.com Dictogloss

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Fra viden til virkelighed

Fra viden til virkelighed Fra viden til virkelighed Dialog om hvordan alle elever lærer mere 2 Redaktionel opbygning Guiden indledes med en kort præsentation af baggrunden for udgivelsen samt af det datamateriale, der ligger til

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering, udviklingskonsulent UCN act2learn SUNDHED University College Nordjylland - UCN act2learn 2 Udgangspunkt for oplæg Erfaringer fra Akademiuddannelse

Læs mere

Inspirationsdag på Farsø Efterskole oktober 2013

Inspirationsdag på Farsø Efterskole oktober 2013 Inspirationsdag på Farsø Efterskole oktober 2013 Hvad ansporede mig til at skrive en faglig artikel om selvprogrammerende læring og implementering af ny læse/skriveteknologi? Det virker på mig som om,

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere