Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/ og senere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/ og senere"

Transkript

1 Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/ og senere Der er ændringer i 0, 1,, 4, 6, 8, 40, 42 0 Videnskabsteori II: Fagrelateret Videnskabsteori (Theory of Science Especially Related to The Study of Design and Business Economics) f. Eksamensbestemmelser: Prøveform: Bunden hjemmeopgave Varighed: 1 uge Sideomfang: Max. sider Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej Censur: Intern prøve med to eksaminatorer Bedømmelse: Bestået/ikke-bestået Vægtning: 5 ECTS Øvrige bestemmelser er uændrede. 1 Organisation med videnskabsteori (nyt navn) (Organization with Theory of Science) a. Undervisningens omfang: Forelæsning 5 ugentlige timer i 15 uger samt 15 øvelsestimer fordelt over. semester. Vægtning: ECTS Faget har til formål at sætte den studerende i stand til dybdegående og reflekteret at kunne behandle komplekse organisatoriske problemstillinger. Herunder skal den studerende med udgangspunkt i adfærds- og organisationsteori, være i stand til at gennemførelse analyser med henblik på at identificere organisatoriske problemstillinger, samt opstille, sammenligne og vurdere handlingsalternativer til løsning af disse. Under vurdering af handlingsalternativer skal den studerende være i stand til at inddrage overvejelser omkring såvel økonomisk, sociale, psykologiske og etiske konsekvenser. I forhold til studiets kompetenceprofil har et eksplicit fokus på at: - Give viden om centrale teorier indenfor adfærdsteori og teori om organisatorisk design og organisatoriske udviklingsprocesser.

2 - Give færdigheder i at anvende centrale teorier indenfor adfærdsteori til at identificere og analysere organisatoriske problemstillinger med henblik på at udvikle løsningsforslag - Give kompetence til at håndtere komplekse udviklingsorienterede problemstillinger inden for en organisatorisk sammenhæng, og herunder kunne indgå i ledelsesmæssige positioner med medarbejderansvar og ansvar for koordination og kontrol m.m. af flere indbyrdes sammenhængende aktiviteter. For at opnå ets formål er det læringsmålet for et, at de studerende: Demonstrerer viden om ets emner, således at de er i stand til at: - gengive og sammenholde centrale teorier og modeller indenfor adfærdsteori på individ, gruppe og organisationsniveau. - gengive og sammenholde centrale teorier indenfor organisationsdesign og organisationsudvikling -gengive og sammenholde centrale begreber indenfor videnskabsteori Demonstrerer færdigheder, således at de er i stand til at: - beskrive og analysere organisationers strukturer og deres samspil med de faktorer, der påvirker valget af organisations- og ledelsesforme, samt om teorier om individers adfærd alene og i samspil med andre. - beskrive og analysere en organisations struktur, kultur og øvrige indretning, forholde sig kritisk til dennes hensigtsmæssighed ud fra de omstændigheder, virksomheden befinder sig i, samt udvikle og ligt begrunde forslag til strukturelle og processuelle ændringer i med henblik på at understøtte organisationens strategi. - beskrive og vurdere menneskers adfærd i organisationer, samt pege på ledelsestiltag, der fremmer bestemte former for adfærd ud fra de ressourcer, der er til rådighed. - beskrive, analysere og diskutere det videnskabsteoretiske grundlag for gennemgåede teoretiske retninger indenfor organisationsteori. Demonstrerer kompetence, således at de er i stand til at: - håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer omfattende ledelse på individ- gruppe og organisatorisk niveau med baggrund i ets teorier og metoder. c. Undervisningsets indhold: Fagets formål opnås ved, at et indeholder følgende lige områder: Faget er delt i to blokke: Adfærdsteori, Organisationsdesign med Videnskabsteori. Adfærdsteori - Motivation, kommunikation, gruppedynamik, lederskab, beslutningstagen, magt, politik Organisationsdesign med videnskabsteori (samlæst med Supp. i Organisation) - Organisationsstruktur, organisationskultur, samspil med omgivelserne, organisationsændringer, etik - Grundlæggende introduktion til videnskabsteori og videnskabelige paradigmer. d. Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger, øvelsestimer, holddiskussion og gruppearbejde e. Bedømmelseskriterier:

3 Under hensyntagen til niveauet på BA-uddannelsens. semester og eksamensformen lægges der ved bedømmelsen vægt på, i hvilken grad den studerende med sin præstation kan dokumentere tilegnelsen af såvel disciplinens specifikke kompetencemål som uddannelsens generelle kompetencer. f. Eksamensbestemmelser Prøveform: Bunden, mundtlig prøve Varighed: 20 minutter Forberedelse: 20 minutter Hjælpemidler: Der må medbringes hjælpemidler og egen PC. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre. Bedømmelse: 7-trinsskalaen Censur: Ekstern prøve Vægtning: ECTS 6 Nordisk identitet udgår og erstattes af: Kommunikation i designorganisationer (Communication in Design Organisations) a. Undervisningens omfang ugentlige timer i. semester. Vægtning: 5 ECTS Den studerende skal kunne: - Demonstrere viden om og overblik over generelle kommunikationsparadigmer og deres anvendelse i organisationer. Endvidere skal den studerende demonstrere viden om betydningen af organisations- og professionskulturer samt betydningen af de tilhørende diskurser. - Forstå og anvende relevante teorier og modeller, herunder tekstgenrer og tekststrategier, til løsning af en designorganisations kommunikationsopgaver. c. Undervisningens indhold: Faget giver en indføring i generelle kommunikationsparadigmer og deres anvendelse i organisationer. Hertil kommer en indføring i diskursformer, der anvendes i forskellige organisationer og professioner. Endvidere arbejdes der med centrale teorier og modeller til analyse og produktion af forskellige teksttyper, der anvendes i en designorganisation. d. Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger, holdundervisning, workshops, øvelser og studenteroplæg. e. Bedømmelseskriterier: Der lægges ved bedømmelsen vægt på, i hvilken grad den studerende er i stand til at dokumentere tilegnelsen af disciplinens kompetencemål i målbeskrivelsen samt evne til at koordinere den specifikke kompetence med uddannelsens generelle målsætning især 1, 2, 4,

4 5, 6 og 8. Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og specifikke kompetencer samlet set behersket i tilstrækkelig grad. f. Eksamensbestemmelser: Faget udprøves efter den studerendes eget valg enten ved undervisningsdeltagelse eller ved en bunden hjemmeopgave. Undervisningsdeltagelse: Undervisningsdeltagelse forudsætter aktiv, regelmæssig og tilfredsstilende deltagelse i den pågældende undervisning. Reeksamen for undervisningsdeltagelse er en bunden hjemmeopgave, jf. bestemmelser nedenfor. Prøveform: Undervisningsdeltagelse Censur: Intern prøve, 1 eksaminator Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Vægtning: 5 ECTS Bunden hjemmeopgave: Prøveform: Bunden hjemmeopgave Varighed: 24 timer Sideomgang pr. studerende: Maks. 6 normalsider ekskl. forside, indholdsfortegnelse, bibliografi og bilag Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej Censur: Intern prøve, 1 eksaminator Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Vægtning: 5 ECTS Projektledelse udgår og erstattes af: 6 Projektledelse og innovation (Project Management and Innovation) a. Undervisningens omfang: timer ugentligt i 4. semester. Vægtning: 5 ECTS Projekter er et hyppigt forekommende element i designorganisationer og mange resultater afhænger af hvordan og hvor godt designprojekterne ledes og føres ud i livet. Formålet med et er, at den studerende opnår en viden og forståelse for de vigtigste og nyeste begreber, teorier og metoder inden for ledelse af designprojekter, således at de får færdigheder, der kan fremme god projektgennemførelse gennem en ledelsesindsats. Faget har til formål at opbygge metodemæssige kompetencer gennem at give den studerende en teoretisk såvel som anvendelsesorienteret indsigt i hvad ledelse af designprojekter er, således at se efter forløbet konkret kan arbejde med planlægning af designprojekter ved hjælp af udvalgte projektledelsesværktøjer.

5 Den studerende skal opbygge en generisk kompetence, således at vedkommende kan anvende sin viden på flere forskellige design projekttyper. Faget skal således gøre den studerende i stand til at analysere, beskrive, visualisere og kommunikere omkring centrale problemstillinger relateret til ledelse af designprojekter herunder planlægning af forløb ud fra central projektledelsesværktøjer. I forhold til studiets kompetenceprofil har et eksplicit fokus på at: give viden om projektledelse og praksisser omkring designprojekter. give færdigheder i at indsamle, analysere, udvikle og bearbejde data gennem D visualiseringer. Give værktøjer til i at vurdere og planlægge praktiske problemstillinger i forbindelse med ledelse af designprojekter samt opstille og begrunde løsningsmodeller At formidle til fæller og projektvirksomheder give viden om at lede emergente og udviklingsorienterede projekter samt at indgå i tværligt samarbejde. For at opnå ets formål er det læringsmålet for et, at de studerende: Demonstrerer viden og forståelse om ets emner, således at de er i stand til at: kunne demonstrere forståelse for ets emner beskrive og sammenfatte begreber i forbindelse med ledelse af designprojekter kunne anvende og reflektere over relevante teorier og metoder kunne forstå samt reflektere over anvendelsen af de præsenterede værktøjer i praksis Demonstrerer færdigheder, således at de er i stand til at: kunne anvende design ledelsesværktøjer til at organisere og analyse af informationer der knytter sig til ledelse af designprojekter kunne reflektere teoretiske og praksisnære designledelses problemstillinger og begrunde de valgte handlinger og løsninger kunne kommunikere gennem grænseobjekter og visualisering af designledelses problemstillinger kunne formidle praksisnære og lige designledelses problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere både skriftligt og mundtligt kunne anvende metoder og værktøjer til analyse, strukturering, planlægning, styring og dokumentation af projekter kunne begrunde valg og fravalg af relevante teorier og metoder, herunder værktøjer indenfor ledelse af designprojekter Demonstrerer kompetence, således at de er i stand til at: kunne anvende komplekse og udviklingsorienterede one off designledelses projektsituationer i teori og foreslå konkrete løsninger, der tager højde for virksomhedsspecifikke forhold i praksis kunne indgå i ligt og tværligt projektsamarbejde og påtage sig ansvar i relation til at foreslå værktøjer til ledelsen af projektet kunne vurdere en organisations position og udfordringer i relation til projekter og praksis inden for designledelsesområdet kunne bidrage med viden om facilitering af designledelsesprojekter, herunder eksempelvis mødeledelse, projekt-, team- og afdelingsmøder samt fokusgrupper og workshops kunne bidrage med at anvende grænseobjekter, visualiseringer og modeller i kommunikationen

6 omkring designprojektet kunne analysere og vurdere teamkompetencer og beskrive roller, herunder læring og udvikling af mennesker og organisationer samt inddragelse af relevante aktører kunne analysere projektmål, -ændringer, -motiver og -strategi samt opfølgninger og evalueringer kunne perspektivere og diskutere anvendte teorier og metoder i forhold til virksomhedsspecifikke projekter c. Undervisningsets indhold: Fagets formål opnås ved, at et indeholder følgende lige område: Indhold Centrale områder: Introduktion til designprojekter og projektledelse Portrætter af projekttyper og projektarbejde Projektkompleksitet og projektmodeller Projektets faser - lineære og generative projektforløb Ledelse af iterative projektforløb og kreative processer Projekter med ændringer af interessenternes ønsker, resultater, udfordringer og muligheder under vejs der fører til ændringer af projektets kurs og vilkår for projektet. Ledelse af små og mellemstore projekter Orkestrering af flere projekter - projektportefølje Designprojektets interessenter Projektplan og mål Projektorganisering og iscenesættelse af projektforløb Facilitering af innovative processer og rammer omkring processen Designprojektets roller og kompetencer Samarbejdskultur, teams og udvikling af projektgruppen Anvendelse af grænseobjekter som kommunikationsmiddel Individuel og kollektiv læring Evaluering som metode til læring d. Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger, oplæg, gruppearbejde og workshops samt diskussioner og opsamling i plenum e. Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til niveauet på BA-uddannelsens. semester og eksamensformen lægges der ved bedømmelsen vægt på, i hvilken grad den studerende med sin præstation kan dokumentere tilegnelsen af såvel disciplinens specifikke kompetencemål som uddannelsens generelle kompetencer. f. Eksamensbestemmelser: Prøveform: Individuel mundtlig prøve med poster Indlevering af poster til studieinformationen. Bestemmelser for posteren offentliggøres af underviseren i løbet af undervisningen.

7 Mundtlig prøve Varighed: 20 min. Flere studerende kan bidrage til opgaven: Poster udarbejdes individuelt på basis af gruppearbejde i grupper med -5 studerende. Underviser kan dispensere fra gruppestørrelser. Censur: Intern prøve med to eksaminatorer Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 5 ECTS Nedenfor er ændringerne understreget: 4 Valg I (Electives I) a. Undervisningens omfang: ugentlige timer i 4. semester. Vægtning: ECTS Valg er ikke-konstituerende, som den studerende kan bruge til at tone sin BA med henblik på kvalificering til kandidatuddannelse og valg af karrierevej. Formålet med valgene er at kvalificere den studerende til at arbejde analytisk, metodisk og teoretisk med emner, der relaterer sig til eller supplerer studieområdet Designkultur og økonomi. c. Undervisningens indhold: Afhænger af det valgte d. Undervisnings- og arbejdsformer: Afhænger af det valgte e. Bedømmelseskriterier: Der lægges ved bedømmelsen vægt på, i hvilken grad den studerende er i stand til at dokumentere tilegnelsen af disciplinens kompetencemål samt evne til at koordinere den specifikke kompetence med uddannelsens generelle målsætninger. f. Eksamensbestemmelser: Mindst et af valgene skal bedømmes med 7-trinsskala. Prøveform: Afhænger af det valgte Censur: Afhænger af det valgte Bedømmelse: Afhænger af det valgte Vægtning: ECTS 7 Valg II (Electives II)

8 a. Undervisningens omfang: ugentlige timer i 5. semester. Vægtning: ECTS Valg er ikke-konstituerende, som den studerende kan bruge til at tone sin BA med henblik på kvalificering til kandidatuddannelse og valg af karrierevej. Formålet med valgene er at kvalificere den studerende til at arbejde analytisk, metodisk og teoretisk med emner, der relaterer sig til eller supplerer studieområdet Designkultur og økonomi. c. Undervisningens indhold: Afhænger af det valgte d. Undervisnings- og arbejdsformer: Afhænger af det valgte e. Bedømmelseskriterier: Der lægges ved bedømmelsen vægt på, i hvilken grad den studerende er i stand til at dokumentere tilegnelsen af disciplinens kompetencemål samt evne til at koordinere den specifikke kompetence med uddannelsens generelle målsætninger. f. Eksamensbestemmelser: Mindst et af valgene skal bedømmes med 7-trinsskala. Prøveform: Afhænger af det valgte Censur: Afhænger af det valgte Bedømmelse: Afhænger af det valgte Vægtning: ECTS 8 Skandinavisk designs historie (History of Scandinavian Design) a. Undervisningens omfang: ugentlige timer samt 1 øvelsestime i. semester. Vægtning: ECTS Disciplinens mål er at sætte den studerende i stand til at dokumentere grundlæggende viden om de overordnede udviklingslinjer i skandinavisk designs historie fra midten af det 19. århundrede til i dag analysere skandinavisk designhistorie i en international kontekst, herunder skandinavisk deltagelse i internationale udstillinger, messer og kampagner mm., samt den internationale reception udvikle en kritisk stillingtagen til idéerne om en særlig skandinavisk designtradition, specielle regionale designstrategier og designs særposition i de skandinaviske landes materielle kultur

9 c. Undervisningens indhold: Disciplinen har som sit omdrejningspunkt den skandinaviske designtradition set i såvel en lokal som en international sammenhæng. Der lægges vægt på at give de studerende en grundlæggende introduktion til de forhold, der har bidraget til, at der i designlitteraturen tales om en særlig skandinavisk formkultur, herunder den historiske baggrund for konstruktionen af skandinavisk identitet, organisatoriske forhold, uddannelsestraditioner, udstillings- og formidlingspraksis, statslige støtte- og formidlingsaktiviteter, tværskandinavisk samarbejde såvel indadtil som udadtil samt indstiftelse af skandinaviske designpriser. Undervisningen fokuserer dernæst på den diskurs om skandinavisk design, der har dannet sig i løbet af det 20. århundrede, både nationalt, regionalt og internationalt. d. Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger, holdundervisning og øvelser. e. Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til niveauet i BA-uddannelsens 5. semester og eksamensformen lægges der ved bedømmelsen vægt på, at den studerende med sin præstation kan dokumentere tilegnelsen af både disciplinens specifikke kompetencemål og uddannelsens generelle kompetencer især 1, 2,, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Præstationen bedømmes med en karakter, der gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, jf. karakterskalabekendtgørelsen. f. Eksamensbestemmelser: Prøveform: Fri hjemmeopgave Sideomfang pr. studerende: Max.15 sider Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej Censur: Ekstern prøve Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: ECTS 40 Valg III (Electives III) a. Undervisningens omfang: ugentlige timer i 6. semester. Vægtning: ECTS Valg er ikke-konstituerende, som den studerende kan bruge til at tone sin BA med henblik på kvalificering til kandidatuddannelse og valg af karrierevej. Formålet med valgene er at kvalificere den studerende til at arbejde analytisk, metodisk og teoretisk med emner, der relaterer sig til eller supplerer studieområdet Designkultur og økonomi.

10 c. Undervisningens indhold: Afhænger af det valgte d. Undervisnings- og arbejdsformer: Afhænger af det valgte e. Bedømmelseskriterier: Der lægges ved bedømmelsen vægt på, i hvilken grad den studerende er i stand til at dokumentere tilegnelsen af disciplinens kompetencemål samt evne til at koordinere den specifikke kompetence med uddannelsens generelle målsætninger. f. Eksamensbestemmelser: Mindst et af valgene skal bedømmes med 7-trinsskala. Prøveform: Afhænger af det valgte Censur: Afhænger af det valgte Bedømmelse: Afhænger af det valgte Vægtning: ECTS 42 Bachelorprojekt (Bachelor Project) a. Undervisningens omfang: Projektet skrives på 6. semester uden tilknytning til en bestemt disciplin. Der træffes aftale med en humanistisk eller samfundslig vejleder. Vægtning: 15 ECTS Seminar: 1 time ugentligt på 5. semester. I tilknytning til BA-projektet udbydes et seminar med fokus på metode, skriveproces og akademisk bearbejdning af en større problemstilling. Den studerende skal efter endt forløb have træning i at opstille en kvalificeret problemstilling og gennemføre en analyse på baggrund af egne metoder og relevant materiale, samt kunne modtage kritik af egne arbejder og give konstruktiv kritik af andres. Underviseren har en høj grad af frihed til at tilrettelægge seminaret som f.eks. kompakte forløb, vejledningssessions, etc. Seminaret sluttes med en porteføljevurdering. Den studerende skal i forløbet have bidraget med stadigt forfinede oplæg til BA-projektet, som diskuteres undervejs. I porteføljen indgår de afleverede oplæg samt en refleksion over arbejdet med dem. Det er en forudsætning for afleveringen af BA-projektet, at porteføljen afleveres. BA-projektet skal dokumentere den studerendes evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset ligt emne med udgangspunkt i det centrale. c. Undervisnings- og arbejdsformer: Den studerende vælger en af uddannelsens undervisere som vejleder og afleverer senest d. 1. februar en opgaveformulering til studiesekretæren. Emnet formuleres inden for ets studieområde.

11 Frist for aflevering af BA-projektet er fastsat til 1. maj eller førstkommende hverdag derefter. I øvrigt gælder Fællesbestemmelsernes 15 for BA-projektet. d. Bedømmelseskriterier: Der lægges ved bedømmelsen vægt på, i hvilken grad den studerende er i stand til at dokumentere tilegnelsen af ovennævnte målbeskrivelse samt evne til at koordinere den specifikke kompetence med uddannelsens generelle målsætninger. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. e. Eksamensbestemmelser: Portefølje: Censur: Intern prøve med 1 eksaminator Bedømmelse: Godkendt/ikke godkendt Vægtning: 0 ECTS Aflevering af porteføljen er en forudsætning for at aflevere BA-projektet. Bachelorprojekt: Prøveform: Fri hjemmeopgave, der afleveres senest 1. maj eller førstkommende hverdag derefter. Sideomfang: Max. 25 sider. Opgaven skal forsynes med et engelsksproget resumé på 1 side. Resuméet tæller ikke med i den samlede sideoptælling. Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Ja, max. For hver deltagende studerende ganges sideantallet op, dvs. 2 studerende: max. 40 sider; studerende: max 50 sider. Den enkelte studeres bidrag skal tydeligt fremgå, så der kan foretages en individuel bedømmelse. Censur: Ekstern prøve Bedømmelse: 7-trinsskala Vægtning: 15 ECTS Rettelser er godkendt af Studienævnet for Design den. april 201. Rettelser er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 16. april 201 ( 0), den 18. april 201 ( 8) og den 17. maj 201 (. 1,, 4, 6, 40, 42).

12 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt 4 Bacheloruddannelsens centrale forløbsmodel Undervisnings Undervisningens placering Eksamens placering Titel Designkultur Designanalyse Designhistorie Designvirksomhedens økonomi Marketing Videnskabsteori I Videnskabsteori II Organisation m. VT. Designteori Kommunikation i designorganisationer Projektledelse og innovation Valg I*** Visuel kultur Valg II Skandinavisk designs historie Kommunikationsdesign Valg III Forbrugeradfærd Bachelorprojekt ECTSvægt Disciplinansvar IER IER IER IER HUM, SAM HUM, SAM HUM, SAM IER 1. semester semester ø** 2. semester ø** 4. semester 5. semester* + 1 ø** uger**** 6. semester* x Semester ***** I alt * Det anbefales at placere et evt. udlandsophold i 5. og/eller 6. semester, se 21 om internationalisering

13 ** ø = øvelsestime *** Et eller to valg kan erstattes med et projektorienteret forløb, se 22. ****tre uger er et intenst forløb på Designskolen Kolding og ækvivalerer 4 t/u ***** BA-seminar, se 42 6 Bacheloruddannelsens centrale eksamensoversigt Prøve, henvisninger m.v. Undervisnings Prøveform Censur Prøvens varighed Designkultur Mundtlig gruppeeksamen med synopsis intern prøve, en eksaminator Vurdering min. bestået/ikke bestået ECTSvægt Beskr. i 5 24 Designanalyse* Hjemmeopgave intern prøve, to bestået/ikke 5 25 eksaminatorer bestået Designhistorie* Hjemmeopgave intern prøve, to eksaminato-rer bestået/ikke bestået 5 26 Designanalyse* Designhistorie* Hjemmeopgave/mundtlig ekstern prøve 0 min. karakterskala Designvirksomhedens Mundtlig med synopsis intern prøve med en 20 min. karakterskala 27 økonomi eksaminator Marketing Mundtlig med synopsis ekstern prøve 0 min. karakterskala 28 Videnskabsteori I Bunden skriftlig intern prøve, to 24 timer bestået/ikke 5 29 hjemmeopgave eksaminator bestået Videnskabsteori II Bunden skriftlig ugeopgave intern prøve, to eksaminator 1 uge bestået/ikke bestået 5 0 Organisation Bunden mundtlig ekstern prøve 20 min. karakterskala 1 Designteori Fri hjemmeopgave ekstern prøve karakterskala 15 2 Kommunikation i Undervisningsdeltagelse intern prøve, en Bestået/ikke designorganisationer eller bunden eksaminator 5 bestået hjemmeopgave Projektledelse og innovation Mundtlig med poster intern prøve, to eksaminatorer 20 min. karakterskala 5 6 Valg I Afhænger af det valgte afh. af det valgte afh. af det valgte afh. af det valgte 4

14 Visuel kultur Mundtlig med synopsis intern prøve, to karakterskala 5 eksaminatorer Valg II Afhænger af det valgte afh. af det valgte afh. af det valgte afh. af det valgte 7 Skandinavisk designs historie Hjemmeopgave ekstern prøve karakterskala 8 Kommunikationsdesign Mundtlig intern prøve, to eksaminatorer 20 min. bestået/ikke bestået 5 9 Valg III Afh. af det valgte afh. af det valgte afh. af det valgte afh. af det valgte 40 Forbrugeradfærd og kval. Hjemmeopgave intern prøve, to karakterskala 41 metode eksaminatorer Bachelorprojekt Hjemmeopgave ekstern prøve karakterskala ECTS i alt: 180 * = indgår i 1. årsprøven.

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi Gælder for studerende indskrevet pr.

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi Gælder for studerende indskrevet pr. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2013 På 5. og 6. ester ændres forløbet, og enkelte discipliner har også fået

Læs mere

Studieordninger 2012 og 2013:

Studieordninger 2012 og 2013: Rettelsesblad til Studieordninger for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2011, 2012 og 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2011, 1/9-2012 og 1/9-2013, som endnu ikke har bestået faget.

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2013

Rettelsesblad til. Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2013 Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2013 På 5. og 6. ester ændres forløbet, og enkelte discipliner har også fået justeret

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Ændringerne er understreget: 20. Version oversættelse fra tysk til dansk

Læs mere

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense (grundfag - 135 ECTS), 2005, senest revideret i 2009. For studerende påbegyndt senest 2009 gælder følgende til faget 14 Informationssøgning og dokumentation:

Læs mere

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen:

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Ændringer er markeret med understregning. 10. Modul 1: Organisationskultur ( Organizational culture)

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret 2011 Gældende fra 1. september 2013 for studerende indskrevet pr. 1. september 2011 og senere. Alle ændringer er

Læs mere

Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie. (Åben Uddannelse)

Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie. (Åben Uddannelse) Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie (Åben Uddannelse) Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for det særligt tilrettelagte tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012.

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med to fremmedsprog samt bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med et fremmedsprog,

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere

Undervisningsfag Undervisningens placering Eksamens placering i semester semester semester semester** semester**

Undervisningsfag Undervisningens placering Eksamens placering i semester semester semester semester** semester** Studieordning 2006 revideret 2008 for BA Design og kulturøkonomi Rettelsesblad til 4 Bacheloruddannelsens centrale fag forløbsmodel Godkendt af studienævnet for dansk, engelsk og design den 28.1. 2009

Læs mere

STUDIEORDNING 2013. Designkultur BACHELORUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DESIGN SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET.

STUDIEORDNING 2013. Designkultur BACHELORUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DESIGN SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET. STUDIEORDNING 2013 Designkultur BACHELORUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DESIGN SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET Kolding Indholdsfortegnelse I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger

Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Viden og beslutninger A. Mål og forudsætninger... 2 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Forløbsmodel...

Læs mere

f. Eksamensbestemmelser ændres til følgende. Rettelserne er understreget.

f. Eksamensbestemmelser ændres til følgende. Rettelserne er understreget. Rettelsesblad til Studieordning for Tilvalgsuddannelsen i webkommunikation 2015 Gælder kun for studerende indskrevet pr. 1. september 2015 og kun for undervisning i foråret 2016 26. It-pædagogik udgår

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Overgangsordning. for kandidatuddannelsen med sidefag i Filosofi (50 ECTS) Overgangsordningen gælder for efteråret 2014

Overgangsordning. for kandidatuddannelsen med sidefag i Filosofi (50 ECTS) Overgangsordningen gælder for efteråret 2014 Overgangsordning for kandidatuddannelsen med side i Filosofi (50 ECTS) 2011 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2014, som har taget bachelortilvalg i filosofi iht. Studieordning 2009. Overgangsordningen

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere Rettelsesblad til Studieordning for BA i Tysk - Odense Centralt fag og Tilvalg 2010 Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen med centralt fag

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til. Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelserne vedrører bestemmelserne om profileringsfag - øvrige

Læs mere

STUDIEORDNING 2006 Logopædi ODENSE BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008

STUDIEORDNING 2006 Logopædi ODENSE  BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 STUDIEORDNING 2006 Logopædi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset Rettelsesblad til Studieordning 2010 Engelsk Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Studieordning 2010, revideret 2013 Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Gælder fra efterårssemestret 2014

Læs mere

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE  INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 Kandidatuddannelsen INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DE ERHVERVSSPROGLIGE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET

Læs mere

Designkultur og økonomi BACHELORUDDANNELSEN

Designkultur og økonomi BACHELORUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2013 Designkultur og økonomi BACHELORUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DESIGN SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET Kolding WWW.SDU.DK Indledning Designkultur og økonomi

Læs mere

Organisatorisk Kommunikation TILVALG

Organisatorisk Kommunikation TILVALG STUDIEORDNING 2011 Organisatorisk Kommunikation TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i International Turisme 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013 og senere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i International Turisme 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013 og senere Ændringer er angivet med rødt. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i International Turisme 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013 og senere 6 Eksamensoversigt Bacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Organisatorisk Kommunikation A. Mål og forudsætninger 3 1 Tilvalget

Læs mere

STUDIEORDNING 2010 Design og kulturøkonomi KOLDING WWW.SDU.DK BACHELORUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2010 Design og kulturøkonomi KOLDING WWW.SDU.DK BACHELORUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2010 Design og kulturøkonomi BACHELORUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DANSK, ENGELSK OG DESIGN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET KOLDING WWW.SDU.DK Indledning

Læs mere

STUDIEORDNING 2008 Pædagogik ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2008 Pædagogik ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2008 Pædagogik KANDIDATUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR PÆDAGOGIK, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Designkultur og økonomi BACHELORUDDANNELSEN

Designkultur og økonomi BACHELORUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2012 Designkultur og økonomi BACHELORUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DANSK, ENGELSK OG DESIGN SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET Kolding WWW.SDU.DK Indledning Designkultur

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 2010 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 2010 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 20 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014 Rettelserne er markeret med understregning. 14. Historisk formidling f. ksamen ændres

Læs mere

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE STUDIEORDNING 2006 Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i russisk Uddannelsen, der kan påbegyndes uden forudsætninger

Læs mere

Rettelsesblad til. vedr. Gruppeprøver. Rettelser til 13, 16, 19, 20, 23, 26, 29 og 30 markeret med understregning.

Rettelsesblad til. vedr. Gruppeprøver. Rettelser til 13, 16, 19, 20, 23, 26, 29 og 30 markeret med understregning. Rettelsesblad til Studieordning for Master i Gymnasiepædagogik 2009, revideret 2012 Gælder for studerende der har påbegyndt uddannelsen i efteråret 2012 og senere Didaktik-linjen vedr. Gruppeprøver Rettelser

Læs mere

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009.

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Dekanen har den 3. november 2009 godkendt rettelsesark for BA 2009 i Engelsk. Rettelserne træder i kraft per 1. februar 2010

Læs mere

Rettelserne er markeret med understregning. 13. Socialisations- og institutionsforståelser (Culturalization and Institutional Analysis)

Rettelserne er markeret med understregning. 13. Socialisations- og institutionsforståelser (Culturalization and Institutional Analysis) Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i interkulturel pædagogik og arabisk 2011 samt bacheloruddannelsen i interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog 2011 Gælder for studerende indskrevet

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faglig del

Indholdsfortegnelse. Faglig del Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for kandidatuddannelsen i pædagogik A. Mål og forudsætninger... 3 Adgangskrav... 5 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Forløbsmodel... 7 Eksamensoversigt...

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010 Studieordning for tilvalg i Webkommunikation Syddansk Universitet Kolding Gældende fra 1. september 2010 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Webkommunikation... 3 A. Mål og forudsætninger...

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin DET HUMANISTISKE FAKULTET 2015 Indholdsfortegnelse Faglig del... 3 I. Bestemmelser for kurserne i propædeutisk sprogundervisning....

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE  ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR fremmedsprog, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Designkultur og økonomi BACHELORUDDANNELSEN

Designkultur og økonomi BACHELORUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2011 Designkultur og økonomi BACHELORUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DANSK, ENGELSK OG DESIGN SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET Kolding WWW.SDU.DK Indledning Designkultur

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Pædagogik ODENSE KANDIDATUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2009 Pædagogik ODENSE  KANDIDATUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2009 Pædagogik KANDIDATUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR PÆDAGOGIK, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser

Læs mere

Eksempler på målbeskrivelser:

Eksempler på målbeskrivelser: Det Humanistiske Fakultet 17. januar 2007 Eksempler på målbeskrivelser: - Dansk Virksomhedskommunikation og Tekstforfatning - Retorik og IT-pædagogik - Historiebrug og historieformidling - Europa i verden

Læs mere

DET HUMANISTISKE FAKULTET :52 FAGBESKRIVELSE. Amerikansk politik

DET HUMANISTISKE FAKULTET :52 FAGBESKRIVELSE. Amerikansk politik DET HUMANISTISKE FAKULTET 24-12-2017 05:52 FAGBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse Fagnummer Fagtitel Ansvarligt studienævn Udbudssteder Niveau Udbudsterminer Varighed Overordnet målbeskrivelse Målbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi

Bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi DET HUMANISTISKE FAKULTET 2015 1 Indholdsfortegnelse Faglig del... 4 I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen i Designkultur

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE  TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØST-STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Polsk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Polsk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1. Forløbsmodel...4

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013.

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013. Rettelser vedr. bacheloruddannelsen i dansk: Rettelserne er understreget. 22.

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Rettelsesblad til Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Ændring 12 Gælder for studerende indskrevet pr 1september 2011 og senere s 14 i

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen med centralt fag i Design og Kulturøkonomi og for bacheloruddannelsen med tilvalg i Design

I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen med centralt fag i Design og Kulturøkonomi og for bacheloruddannelsen med tilvalg i Design Indledning Design og kulturøkonomi er en humanistisk baseret bacheloruddannelse med et tværfagligt, erhvervsrettet sigte. Uddannelsen retter sig mod hele det designkulturelle og kulturøkonomiske kredsløb

Læs mere

STUDIEORDNING 2007 Dansk KOLDING WWW.SDU.DK BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG REVIDERET 2008

STUDIEORDNING 2007 Dansk KOLDING WWW.SDU.DK BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG REVIDERET 2008 STUDIEORDNING 2007 Dansk BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG REVIDERET 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DANSK, ENGELSK OG DESIGN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET KOLDING WWW.SDU.DK

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Rettelsesblad 2015 til BA Negot-studieordningen 2013 (rev. 2014) og tidligere studieordninger

Rettelsesblad 2015 til BA Negot-studieordningen 2013 (rev. 2014) og tidligere studieordninger Rettelsesblad 2015 til BA Negot-studieordningen 2013 (rev. 2014) og tidligere studieordninger Rettelserne vedrører 16, 17, 23, 5 forløbsmodel spansk/tysk-retningen, engelsk retningen samt flere fagbeskrivelser.

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i amerikanske studier 2012

Studieordning for bacheloruddannelsen i amerikanske studier 2012 Studieordning for bacheloruddannelsen i amerikanske studier 2012 Revideret 2013 Gælder for studerende indskrevet 1/9-13 og frem 1 Forord Bacheloruddannelsen i amerikanske studier er et tværfagligt studium,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Rettelsesblad til. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2014 og senere

Rettelsesblad til. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2014 og senere Rettelsesblad til Studieordning for BA i international virksomhedskommunikation med engelsk og tysk og et fremmedsprog, it og webkommunikation 2013, revideret 2014 Gælder for studerende indskrevet pr.

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Teknisk Audiologi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008

Teknisk Audiologi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 STUDIEORDNING 2007 Audiologi med specialiseringer i Pædagogisk og Teknisk Audiologi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI,

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Psykologi og Pædagogik Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-900 Ændringerne af 1. september 2016 og ændringer af 1. september 2017

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen med tilvalg i. Webteknologi. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2008

Studieordning for bacheloruddannelsen med tilvalg i. Webteknologi. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2008 Studieordning for bacheloruddannelsen med tilvalg i Webteknologi Syddansk Universitet Kolding Gældende fra 1. september 2008 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Webteknologi A.

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I September 2001 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-899 Ændringer af 1. september 2016

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faglig del

Indholdsfortegnelse. Faglig del Studieordning for kandidatuddannelserne i engelsk i Kolding: kandidatuddannelsen i engelsk, international linie, kandidatuddannelsen med centralt fag i engelsk, gymnasielinien, og kandidatuddannelsen med

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL)

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL) Indhold Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab 1... 2 Professionelt lederskab - Det Personlige Lederskab 2... 5 Den professionelle relation Ledelse og medarbejdere 1... 8 Læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere