Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret"

Transkript

1 2015/1 BR 11 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 13. september Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret Indholdsfortegnelse: tilsynets virksomhed 2. Indledning 3. Konkrete sager 4. Spørgsmål til ministre 4.1 Anvendelse af tvang i psykiatrien 4.2 Forhold vedrørende anbringelser og flytning af anbringelsessted 4.3 Udpegning af bistandsværger 4.4 Forhold vedrørende psykiatrien 4.5 Vilkår for beboere og ansatte på sikrede afdelinger 4.6 Øvrige spørgsmål 5. Besøg på psykiatriske afdelinger m.v. 5.1 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Bispebjerg 5.2 Børne- og Ungepsykiatri, Kolding 5.3 Børne- og Ungdomspsykiatri, Odense 5.4 Børne- og Ungdomspsykiatrien, Aalborg 5.5 Psykiatrisk Center, Middelfart 5.6 Sikringsafdelingen, Slagelse 5.7 Bakkegårdens sikrede afdelinger, Nykøbing Sjælland 5.8 Børne- og Ungdomspsykiatrien, Esbjerg 6. Opfølgning på tidligere besøg på psykiatriske afdelinger m.v. 6.1 Psykiatrisk Center Hvidovre 7. Møder 7.1 Møde med Odense Kommune 7.2 Møde med Folketingets Ombudsmand 7.3 Møde med Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark (LPD) 7.4 Møde med Esbjerg Kommune 8. Samråd 8.1 Samråd med sundheds- og ældreministeren og social- og indenrigsministeren 9. Oplysning om tilsynets arbejde 71-tilsynet er udtrykkeligt nævnt i grundloven. Grundlovens 71, stk. 6 og 7, har følgende ordlyd: 1

2 »Stk. 6. Uden for strafferetsplejen skal lovligheden af en frihedsberøvelse, der ikke er besluttet af en dømmende myndighed, og som ikke har hjemmel i lovgivningen om udlændinge, på begæring af den, der er berøvet sin frihed, eller den, der handler på hans vegne, forelægges de almindelige domstole eller anden dømmende myndighed til prøvelse. Nærmere regler herom fastsættes ved lov. Stk. 7. Behandlingen af de i stk. 6 nævnte personer undergives et af Folketinget valgt tilsyn, hvortil de pågældende skal have adgang til at rette henvendelse.«bestemmelserne er baggrunden for, at man taler om Tilsynet i henhold til grundlovens 71 eller i daglig tale 71-tilsynet. 71-tilsynet består af 9 medlemmer. Med hensyn til sine opgaver adskiller 71-tilsynet sig fra Folketingets øvrige udvalg. På sine møder behandler tilsynet en række generelle og konkrete sager. Derimod bliver lov- og beslutningsforslag ikke henvist til behandling i tilsynet. Tilsynet modtager henvendelser fra og om enkeltpersoner, som administrativt er berøvet deres frihed. En del af disse henvendelser vedrører spørgsmål, som ligger uden for tilsynets kompetence, herunder spørgsmål om lovligheden af selve frihedsberøvelsen. Andre sager finder tilsynet det mest hensigtsmæssigt at henvise eller videresende til de administrative klage- eller tilsynsmyndigheder på det pågældende retsområde. Tilbage er et antal sager vedrørende selve behandlingen under frihedsberøvelsen. Tilsynet behandler disse sager, som bl.a. giver anledning til besøg på psykiatriske afdelinger. 71-tilsynets besøg på psykiatriske afdelinger kan være enten anmeldte eller uanmeldte. Besøgene er et meget væsentligt element i tilsynsvirksomheden. Som led i de almindelige bestræbelser på at følge med i, hvad der sker i regioner og kommuner på tilsynets områder, kan tilsynet også besøge væresteder, skoler m.v. Ud over sine ordinære møder holder 71-tilsynet også møder med Folketingets Ombudsmand, foreninger m.v., som bl.a. kan være med til at belyse, hvad der set fra henholdsvis patienternes, de pårørendes og personalets synsvinkel giver anledning til problemer på tilsynets områder. 71-tilsynet deltager desuden i konferencer og studieture m.v. for at få belyst emner inden for tilsynets områder. De generelle og konkrete sager giver sammen med besøgene, møderne, konferencerne m.v. bl.a. anledning til, at tilsynet retter henvendelse til og stiller spørgsmål til ministre, regioner og kommuner. 71-tilsynet kommer med sin vurdering af forhold, der vedrører behandlingen af administrativt frihedsberøvede. F.eks. kan tilsynet udtale kritik og komme med anbefalinger og henstillinger. Typisk sker det enten i forbindelse med behandlingen af en konkret sag eller på baggrund af et tilsynsbesøg på en institution, hvor der er administrativt frihedsberøvede personer. 71-tilsynet kan derimod ikke træffe afgørelser i konkrete sager, behandle en klage eller tage stilling til, om en beslutning om administrativ frihedsberøvelse er rigtig eller forkert. 71-tilsynet er nedsat i henhold til grundloven for at føre tilsyn med behandlingen af de personer, som administrativt er berøvet deres frihed. 71-tilsynet bestræber sig i hele sin virksomhed på at føre dette tilsyn på en sådan måde, at behandlingen af de administrativt frihedsberøvede personer til stadighed forbedres på såvel det konkrete som det generelle plan. 2

3 71-tilsynet har i løbet af folketingsåret holdt 11 møder. Tilsynet har endvidere været på tilsynsbesøg på fire psykiatriske afdelinger, heraf på to børne- og ungepsykiatriske afdelinger og på en sikret døgninstitution. Tilsynet har i folketingsåret fortsat haft fokus på omfanget af anvendelse af tvang i psykiatrien og forholdene i psykiatrien, men tilsynet har i år også haft et særligt fokus på tvangsanbringelse af børn og unge, deres forhold under anbringelsen og kommunernes behandling af sager om anbringelse uden samtykke. De generelle og konkrete sager, der løbende har været i tilsynet, har sammen med tilsynsbesøgene og møderne givet anledning til, at tilsynet har rettet henvendelse og stillet spørgsmål til flere ministre samt regioner og kommuner om forskellige problemstillinger, som fremgår af det følgende. Tilsynet har i løbet af folketingsåret modtaget henvendelser fra og om enkeltpersoner, der administrativt er berøvet deres frihed, og tilsynet har behandlet disse sager fortroligt. I nogle tilfælde har henvendelserne givet anledning til spørgsmål til ministrene om enten den konkrete henvendelse eller om den generelle problemstilling, en henvendelse måtte have fremhævet. På baggrund af en artikel bragt på ugeskriftet.dk om bl.a. sammenhængen mellem et fald i anvendelse af tvang og øget brug af beroligende medicin har 71-tilsynet bedt sundheds- og ældreministeren om at kommentere artiklen og forholde sig til en eventuel sammenhæng. Tilsynet har også spurgt, om det er muligt at foretage en opgørelse, der på individniveau kan belyse, om der for den enkelte patient er en sammenhæng mellem et fald i omfanget af tvang og øget brug af beroligende medicin. Sundheds- og ældreministeren svarede bl.a.:»sundhedsstyrelsen har i april 2016 offentliggjort den seneste årsopgørelse over brugen af tvang i psykiatrien. Det fremgår af årsrapporten, at der ikke umiddelbart er lighed mellem fald i brugen af bæltefikseringer og stigninger i anvendelsen af beroligende medicin«. Desuden oplyste ministeren, at en belysning af sammenhængen på patientniveau mellem udviklingen i brugen af fiksering og akut beroligende medicin vil kræve en statistisk avanceret undersøgelse, og at ministeriet aktuelt ikke har planer om at igangsætte et sådant analysearbejde. Se svar på 71-tilsynet alm. del spørgsmål 12 og 16. Desuden har tilsynet bedt ministeren kommentere en henvendelse vedrørende omfanget af magtanvendelse og karakteren af magtanvendelse på en konkret institution, bedt ministeren redegøre for initiativer i forhold til magtanvendelse over for unge med særlige behov på STU-området og spurgt ind til dilemmaet mellem behov for sundhedsfaglig behandling og anvendelsen af tvang. Se svar på 71-tilsynet alm. del spørgsmål 4, 6 og tilsynet har bedt social- og indenrigsministeren redegøre for regler og procedurer ved flytning af et anbragt barn fra en plejefamilie til et andet anbringelsessted, herunder hvordan plejeforældrene og det anbragte barn inddrages i beslutningsprocessen. Social- og indenrigsministeren svarede bl.a.: 3

4 »Kommunens afgørelse om ændring af barnets eller den unges anbringelsessted kræver som udgangspunkt samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 12 år, jf. servicelovens 69, stk. 2 ( ) I de tilfælde, hvor der ikke kan opnås samtykke fra den unge og/eller forældremyndighedsindehaveren, skal spørgsmålet om en ændring af anbringelsessted forelægges børne og unge-udvalget ( ) Ved afgørelsen skal udvalget under hensyn til formålet med anbringelsen og barnet eller den unges behov for kontinuitet i opvæksten vurdere, om barnets eller den unges behov for støtte bedst imødekommes ved en ændring af anbringelsesstedet.«desuden har tilsynet bedt ministeren kommentere en henvendelse om en samarbejdskonflikt mellem en kommune og forældre i en konkret sag om anbringelse. Se svar på 71-tilsynet alm. del spørgsmål 7 og tilsynet har bedt justitsministeren oplyse, hvilke regler der gælder for udpegning af bistandsværger, den enkelte institutions mulighed for indflydelse på udpegning af bistandsværge og forholdene forbundet med bistandsværgemøder. I sine svar til 71-tilsynet oplyste justitsministeren følgende:»den sigtede, tiltalte eller dømte skal indledningsvist spørges, om der er en bestemt person, som den pågældende ønsker at få beskikket. Hvis den sigtede, tiltalte eller dømte ikke selv foreslår en person eller ikke har nære pårørende, eller ingen af de pårørende er villige eller egnede til at blive beskikket, skal politiet indstille den bistandsværge, der på fortegnelsen over bistandsværger står for tur til at blive beskikket ( ) Den enkelte institution har således ingen indflydelse på, hvilken bistandsværge, der vælges i en konkret situation«. I forhold til bistandsværgemøderne svarede ministeren, at bistandsværgen har ret til fri og uhindret personlig, skriftlig og telefonisk forbindelse med den pågældende, medmindre væsentlige hensyn til efterforskning nødvendiggør begrænsninger. Ministeren oplyste dog samtidig, at:»bestemmelsen er imidlertid efter Justitsministeriets opfattelse ikke til hinder for, at den enkelte institution ud fra bl.a. ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn kan komme med konkrete anvisninger om f.eks. mødetidspunkter, medbringelse af visse effekter mv. i forhold til bistandsværger.«se svar på 71-tilsynet alm. del spørgsmål 9 og 11. På baggrund af en konkret henvendelse om konfiskering af en patients mobiltelefon spurgte 71-tilsynet sundheds- og ældreministeren, hvilke regler der gælder for sundhedspersonales konfiskation af telefoner. Sundheds- og ældreministeren oplyste bl.a.:»( ) psykiatriloven ikke indeholder regler om brug af eller konfiskation af en patients mobiltelefon ( )«Ministeren henviste i den forbindelse til, at der på enhver psykiatrisk afdeling skal være en skriftlig husorden, og at Sundhedsstyrelsen har fastsat, at husordenen skal indeholde generelle regler om patienternes 4

5 udfoldelsesmuligheder under indlæggelse, herunder om adgangen til at telefonere og konsekvenserne af, at husordenen ikke overholdes. 71-tilsynet spurgte endvidere justitsministeren om, hvilke regler der gælder for, hvornår en patient kan anmode om at få foretaget en ny mentalundersøgelse, i tilfælde af at patienten ikke er enig i den foreliggende eller mener, at den er forældet. Justitsministeren svarede bl.a.:»hvis der er udarbejdet en mentalundersøgelse vedrørende den sigtede i forbindelse med en tidligere straffesag, beror det på en konkret vurdering, om der er behov for at indhente en ny mentalundersøgelse til brug for en ny straffesag mod den pågældende. Hvis sigtede/forsvareren og anklagemyndigheden ikke er enige herom, kan spørgsmålet indbringes for retten.«se svar på 71-tilsynet alm. del spørgsmål 10 og 13. På baggrund af tilsynets besøg på Bakkegårdens sikrede afdelinger, Nykøbing Sjælland, blev social- og indenrigsministeren bedt om at svare på, hvilke regler og krav der gør sig gældende for personalets mulighed for tilkald samt for aflåsning af beboerværelser i henholdsvis dags- og nattetimer. Ministeren svarede, at der ikke er fastsat nærmere regler om, at de sikrede afdelinger skal tilbyde personalet tekniske hjælpemidler som eksempelvis overfaldsalarmer, og at det pågældende socialtilsyn kan give tilladelse til aflåsning af beboerværelser om natten. Tilsynet ønskede derudover af få oplyst, hvordan vilkårene for anbringelse på sikrede afdelinger adskiller sig for henholdsvis danske unge og unge uden opholdstilladelse. Til dette svarede ministeren, at anbringelse på en sikret afdeling kan træde i stedet for en varetægtsfængsling, uanset om vedkommende har opholdstilladelse eller ej. Derudover svarede ministeren bl.a., at udlændinge under 15 år uden lovligt ophold kan få ophold på en sikret afdeling på baggrund af politiets afgørelse om frihedsberøvelse efter udlændingelovens Se svar på 71-tilsynet alm. del spørgsmål 18, 19 og tilsynet har desuden spurgt sundheds- og ældreministeren om, hvorvidt et screeningsinstrument for organisk delirium vil indgå i den nye kliniske retningslinje. Derudover har tilsynet bedt social- og indenrigsministeren oplyse, om der i drøftelserne af eventuelt nye socialpsykiatriske botilbud indgår overvejelser om adgang til magtanvendelse eller indgreb i selvbestemmelsesretten. Se svar på 71-tilsynet alm. del spørgsmål 1 og tilsynet tager i løbet af et folketingsår på både uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på forskellige psykiatriske afdelinger, sikrede afdelinger m.v. Efterfølgende udarbejdes der en faktuel rapport om tilsynets rundgang på stedet, og tilsynet stiller en række opfølgende spørgsmål til den pågældende region. Når disse er besvaret, skriver 71-tilsynet en endelig rapport, hvor tilsynet giver sin vurdering af konkrete forhold på afdelingen. De endelige tilsynsrapporter er offentligt tilgængelige på Folketingets hjemmeside Den 28. november 2014 aflagde 71-tilsynet et uanmeldt besøg på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg, Intensivt døgnafsnit for unge (afsnit B104). Tilsynsbesøget foregik i forrige fol- 5

6 ketingsår, men den endelige rapport nåede ikke at blive omtalt i årsberetningen for , hvorfor den medtages i denne årsberetning.»tilsynet finder det uheldigt, at det af registreringsmæssige årsager ikke er muligt at få valide oplysninger om tvangsanvendelse på afsnitsniveau før Tilsynet finder det positivt, at der på afsnittet er stort fokus på anvendelse og reduktion af tvang, samt at der følges op på alle tvangshændelser. Tilsynet finder det beklageligt, at det under tilsynsbesøget blev oplyst, at der er en tendens til lidt hurtigt at foreslå medicinering, hvor flere og bedre aktivitetstilbud måske kunne mindske behovet for medicinering. Tilsynet finder det uheldigt, at de unge patienter ikke har mulighed for at få medindflydelse på sammensætningen af menuen, og at mange finder maden gammeldags.«hele rapporten kan læses på 71-tilsynet alm. del bilag 41 (folketingsåret , 2. samling). Den 30. januar 2015 aflagde 71-tilsynet et anmeldt besøg på Børne- og Ungepsykiatrien i Kolding (afsnit U1 og U2) og afholdt i den forbindelse et møde med afdelingens ledelse om bl.a. den gradvise fusion mellem afdelingerne i Kolding og Augustenborg. Tilsynsbesøget foregik i forrige folketingsår, men den endelige rapport nåede ikke at blive omtalt i årsberetningen for , hvorfor den medtages i denne årsberetning.»tilsynet finder, at der med fordel kunne være en procedure for opfølgning i forhold til patienter, der bliver vidne til tvang mod andre patienter. Tilsynet finder det beklageligt, at der er større risiko for tvangsanvendelse i weekender og på helligdage grundet den vagtordning, der anvendes, og som efter det oplyste medfører, at der tilkaldes læger i akutte situationer, som hverken kender medarbejdere eller patienter i afsnittet. Tilsynet finder det ikke tilfredsstillende, at der hvert år er tilfælde, hvor udskrivning ikke er mulig på grund af manglende indsats fra kommunens side.«hele rapporten kan læses på 71-tilsynet alm. del bilag 10. Den 30. januar 2015 aflagde 71-tilsynet et uanmeldt besøg på Børne- og Ungdomspsykiatri i Odenses døgn- og dagsafsnit (afsnit BUP-O). Tilsynsbesøget foregik i forrige folketingsår, men den endelige rapport nåede ikke at blive omtalt i årsberetningen for , hvorfor den medtages i denne årsberetning.»tilsynet finder det beklageligt, at der ikke har været fokus på at kunne følge udviklingen inden for tvangsanvendelse over tid i forbindelse med udvidelsen af afsnittet i september

7 Tilsynet finder det kritisabelt, at der er sket en voldsom stigning i anvendelsen af tvang i 2014, herunder i omfanget af og længden af langtidsbæltefikseringer. Tilsynet finder det kritisabelt, at der ikke har været større fokus på at forebygge tvangsanvendelse, herunder at der endnu ikke er udarbejdet en lokal instruks for Børne- og Ungdomspsykiatrien, der beskriver personalets afholdelse af defusion efter hvert tilfælde af udøvet tvang, og at personalet oplyser, at der ikke er nok kuglestole og dyner. Tilsynet finder, i tråd med regionens egne overvejelser, at der burde være en procedure i forhold til patienter, der bliver vidne til tvang mod medpatienter. Tilsynet finder det særdeles kritisabelt, at der ikke har været fokus på at sikre de fornødne personalemæssige ressourcer i forbindelse med udvidelsen af afsnittet i september 2013 med aldersgruppen årige. Tilsynet finder det beklageligt, at der har været store udskiftninger i personalegruppen, et stort forbrug af vikarer og en markant stigning i antallet af anmeldte arbejdsskader i 2014.«Hele rapporten kan læses på 71-tilsynet alm. del bilag 9. Den 13. marts 2015 aflagde 71-tilsynet et uanmeldt besøg på Børne- og Ungdomspsykiatrien på Aalborg Psykiatriske Sygehus (afsnit BU1). Tilsynsbesøget foregik i forrige folketingsår, men den endelige rapport nåede ikke at blive omtalt i årsberetningen for , hvorfor den medtages i denne årsberetning.»tilsynet finder det beklageligt, at vinduerne på afsnittet er utætte, da dette medfører, at det kan blive meget varmt om sommeren og tilsvarende koldt om vinteren. Tilsynet finder det beklageligt, at afsnittets ellers gode have ligger lige op til voksenpsykiatriens have. Tilsynet finder det ikke tilfredsstillende, at der stod en skål med ørepropper frit fremme i det lokale, der anvendes til bæltefiksering. Det er et forkert signal at sende til den patient, der skal udsættes for bæltefiksering. Tilsynet finder det ikke tilfredsstillende, at det på grund af ændret registreringspraksis ikke er muligt at redegøre for, om der er forskel på omfanget af tvangsforanstaltninger på henholdsvis hverdage og weekender/helligdage og på forskellige tider af døgnet. Tilsynet finder det beklageligt, at der ikke er udviklet et medicinmonitoreringssystem for børne- og ungdomspsykiatrien. Tilsynet har noteret sig, at stigningen i den gennemsnitlige indlæggelsestid modsvares af et fald i tallene for genindlæggelser, og at der er opmærksomhed på sammenhængen. Tilsynet har noteret sig, at afsnittet oplever store rekrutteringsproblemer med hensyn til speciallæger med den konsekvens, at der ikke er en fast overlæge tilknyttet afsnittet.«hele rapporten kan læses på 71-tilsynet alm. del bilag 8. 7

8 Den 6. november 2015 aflagde 71-tilsynet et uanmeldt besøg på Psykiatrisk Center i Middelfart (afsnit P1).»Tilsynet noterer sig positivt den fysiske indretning på afdelingen, og at afdelingen er inspireret af den norske model i arbejdet med at forebygge anvendelse af tvang. Tilsynet finder afdelingens bælteordning og bælternes kvalitet særdeles positivt. Tilsynet finder det beklageligt, at der blev udtrykt behov for flere aktivitetstilbud for patienterne, herunder også flere tilbud med fokus på fysisk aktivitet. «Hele rapporten kan læses på 71-tilsynet alm. del bilag 100. Den 30. marts 2016 aflagde 71-tilsynet et anmeldt besøg på Sikringsafdelingen, Afdeling for Retspsykiatri, Slagelse.»Tilsynet finder Sikringsafdelingens nye fysiske rammer imødekommende og noterer sig, at de nye fysiske rammer modtages med tilfredshed hos patienterne. Derudover bemærkes det, at patienterne virkede imødekommende. Tilsynet bemærker afdelingens tilbud om fysiske aktiviteter og finder det særdeles positivt, at der er afsat ressourcer til fokus på og afholdelse af de fysiske aktiviteter. Tilsynet noterer sig, at oppegående tvangsfiksering opleves som positivt, og at patienterne oplever det som værende en god måde at styre uhensigtsmæssige impulser, samtidig med at fikseringen er mere hensigtsmæssig for krop og fysik end andre fikseringsformer. Tilsynet noterer sig, at der arbejdes på at kunne udbyde ECT-behandling på afdelingen. Tilsynet finder det beklageligt, at der er venteliste for plads på afdelingen, da afdelingen er fuldt belagt.«hele rapporten kan læses på 71-tilsynet alm. del bilag 101. Den 13. juni 2016 aflagde 71-tilsynet et uanmeldt besøg på Bakkegårdens sikrede afdelinger i Nykøbing Sjælland. På tidspunktet for beretningsafgivelse var den endelige rapport ikke færdiggjort. Rapporten vil blive omtalt i næste årsberetning. Den 30. august 2016 aflagde tilsynet et uanmeldt besøg på Børne-og Ungdomspsykiatriens døgnafsnit i Esbjerg. På tidspunktet for beretningsafgivelse var den endelige rapport ikke færdiggjort. Rapporten vil blive omtalt i næste årsberetning. 8

9 Det er tilsynets praksis, at der cirka et år efter et tilsynsbesøg som udgangspunkt følges op på den rapport, som besøget mundede ud i, over for den ansvarlige region. 71-tilsynet har i indeværende samling spurgt til en opfølgende status på de kritikpunkter, som fremgik af den endelige rapport for en række afdelinger. Etårsopfølgningen var ved årsberetningens afgivelse afsluttet for følgende afdeling: Den 7. oktober 2013 aflagde 71-tilsynet et uanmeldt tilsynsbesøg på Psykiatrisk Center Hvidovre, afsnit 809 og 811. På baggrund af 71-tilsynets rapport fra tilsynsbesøget har tilsynet den 5. maj 2015 skrevet et opfølgende brev til Region Hovedstaden for at spørge til status på forskellige områder. Af Region Hovedstadens svar fremgår bl.a.: Flytningen af afsnittene til nye lokaler er gennemført ultimo april Flytningen har medført øget sikkerhed for både patienter og personale, og der er tilfredshed med de nye lokaler, hvor alle patienter er på enestuer med eget bad, toilet og fjernsyn. Desuden er der motionsrum, aktivitetsrum, samtalerum og sanseintegrationsrum. Alle ansatte gennemførte i december 2014 Region Hovedstadens Psykiatris undervisningsprogram om varetagelse af behandling af patienter med dobbeltdiagnoser. Projektet med deltagelse af Psykiatisk Center Hvidovre og Hvidovre Kommune blev afsluttet i maj Efterfølgende har personalet i psykiatrien fået let adgang til telefonoplysninger til kommunerne. Der har været afholdt samarbejdsmøder mellem centerledelsen og ledelsen i Hvidovre Kommune, og der har været lokale møder med ledelsen af forskellige afdelinger og psykiatrikoordinatoren i Hvidovre Kommune. Møderne har haft til hensigt at etablere en systematisk metode, så det sikres, at kommunen får besked, når en patient er indlagt. Region Hovedstaden skriver dog, at det har vist sig vanskeligt at iværksætte netværksmøder el. lign. under indlæggelse, da det på grund af travlhed er svært at få aftalt et konkret mødetidspunkt. Derfor er det besluttet, at dette samarbejde hovedsagelig bør være forankret i ambulant regi. Antallet af intensive pladser er udvidet, og de fysiske rammer er blevet forbedret. Det har bl.a. medført, at begge patientgrupper har direkte adgang til frisk luft i en sikret gård, hvor rygning er tilladt. Derudover er der sikret bedre mulighed for fysisk aktivitet under indlæggelse. De nye lokaler gør det nemmere at forhindre indkastning af narkotiske stoffer på afsnittene, og der er en vedvarende opmærksomhed på at forhindre indbringelse af stoffer. Der er sket et mindre fald i anvendelse af tvang på rapporttidspunkterne kl. 7-9 og kl På afsnit 809 er der tale om et fald på henholdsvis 4 pct. og 9 pct. Region Hovedstaden skriver, at der fortsat er forbedringspotentiale, og at opmærksomheden omkring nedbringelse af tvang er skærpet. Se Region Hovedstadens svar på 71-tilsynet alm. del bilag 14 ( , 2. samling). 9

10 Tilsynet afholdt den 6. november 2015 møde med repræsentanter for Børne- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune. På mødet modtog tilsynet en generel orientering om kommunens behandling af sager om tvangsfjernelse. Tilsynet har holdt møde med Folketingets Ombudsmand den 8. december På mødet blev tilsynet bl.a. orienteret om Børnekontorets kompetencer, større sager i 2015 og kontorets fokusområder i Tilsynet har den 23. februar 2016 holdt møde med Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark (LPD). På mødet blev drøftet forskellige konkrete sager og nogle mere generelle retningslinjer. Tilsynet afholdt den 30. august 2016 møde med repræsentanter for Odense Kommune. På mødet modtog tilsynet en generel orientering om kommunens arbejde med udsatte børn og unge, herunder om kommunens fokus på at kvalitetssikre behandling af anbringelser af børn uden samtykke. 71-tilsynet afholdt den 28. januar 2016 sammen med Sundheds- og Ældreudvalget et åbent samråd om magtanvendelse over for ældre og demente. Herunder svarede ministrene på, hvordan det sikres, at regler og retningslinjer på området overholdes, mens de også blev bedt om at kommentere Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne. Se samrådsspørgsmålene på 71-tilsynet alm. del samrådsspørgsmål A, Q, R, S og T og ministerens talepapir fra samrådet på 71-tilsynet alm. del bilag 36. På tidspunktet for afgivelse af årsberetningen havde tilsynet i øvrigt stillet samrådsspørgsmål til sundheds- og ældreministeren om ECT-behandling og patienters mulighed for bestilling og køb af madvarer. Samrådet var ikke afholdt ved beretningsafgivelsen. Se samrådsspørgsmålene på 71-tilsynet alm. del samrådsspørgsmål B, C og D. Der findes en folder, som orienterer om tilsynets kompetence og arbejde. Målet er, at folderen skal medvirke til en positiv udvikling, således at administrativt frihedsberøvede personer, hvor de end befinder sig, bliver tilbudt rimelige forhold. Folderen udleveres efter anmodning og i forbindelse med tilsynsbesøg. Orientering om tilsynets arbejde, herunder de offentlige dokumenter, kan findes på 71-tilsynets hjemmeside under Karina Adsbøl (DF), formand, Liselott Blixt (DF), Jane Heitmann (V), Carl Holst (V), May-Britt Kattrup (LA), Karen J. Klint (S), næstformand, Peder Hvelplund (EL), Carolina Magdalene Maier (ALT) og Lotte Rod (RV). 10

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15 Beretning nr. 1 Folketinget 2014-15 (2. samling) Beretning afgivet af 71-tilsynet den 10. september 2015 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15 Indholdsfortegnelse: 1. 71-tilsynets

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14 Beretning nr. 5 Folketinget 2013-14 Beretning afgivet af 71-tilsynet den 9. september 2014 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14 1. 71-tilsynets virksomhed generelt 2. Indledning 3.

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling 2007/2 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Tilsynet i henhold til grundlovens 71 den 3. oktober 2008 Beretning om tilsynets virksomhed

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014/2 BR 1 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 10. september 2015 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling Beretning nr. 4 Folketinget 2007-08 (2. samling) Beretning afgivet af Tilsynet i henhold til grundlovens 71 den 3. oktober 2008 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2009-10

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2009-10 Beretning nr. 3 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Tilsynet i henhold til grundlovens 71 den 10. september 2010 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2009-10 1. 71-tilsynets virksomhed

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 29 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 29 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2016-17 71 Alm.del Bilag 29 Offentligt ENDELIG RAPPORT SIKRINGSAFDELINGEN, SLAGELSE 71-TILSYNET, FOLKETINGSÅRET 2015/16 Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11 2010/1 BR 7 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 12. september 2011 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 101 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 101 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 101 Offentligt ENDELIG RAPPORT SIKRINGSAFDELINGEN, SLAGELSE 71-TILSYNET, FOLKETINGSÅRET 2015/16 Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret , Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2005-06 Beretning af almen art: Beretning 8, 71 alm. del Bilag 223 Offentligt Beretning nr. 8 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Tilsynet i henhold til grundlovens

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013/1 BR 5 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 9. september 2014 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13 Beretning nr. 7 Folketinget 2012-13 Beretning afgivet af 71-tilsynet den 24. september 2013 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13 1. 71-tilsynets virksomhed generelt 2. Indledning

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11 Beretning nr. 7 Folketinget 2010-11 Beretning afgivet af 71-tilsynet den 12. september 2011 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11 1. 71-tilsynets virksomhed generelt 2. Indledning

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder

TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPBGB Sags nr.: 1406454 Dok. Nr.:

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13 2012/1 BR 7 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 24. september 2013 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 242 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Det talte ord gælder Anledning Tid og sted Besvarelse af:

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 41 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 41 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 41 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg, B104

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006 Tilsynet i henhold til grundlovens 7 (. samling) 7tilsynet alm. del Bilag 4 Offentligt Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 6 Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

Institution Vridsløselille Vridsløselille Fængsel Fængselsvej Albertslund Ombudsmandens tilsynsbesøg den 22.

Institution Vridsløselille Vridsløselille Fængsel Fængselsvej Albertslund Ombudsmandens tilsynsbesøg den 22. Institution Vridsløselille Vridsløselille Fængsel Fængselsvej 39 2620 Albertslund Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 100 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Dato: 7. januar 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-792-0418 Dok.:

Læs mere

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Pr. e-mail: chvi@sm.dk og caw@sm.dk Social, Børne- og Integrationsministeriet Att.: Charlotte Avnsted Socialtilsyn Nord Sdr. Vråvej 9760 Vrå Telefon: 7233 6930 socialtilsynnord@hjoerring.dk. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Læs mere

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Ombudsmandens endelige vurdering Jeg har nu gennemgået sagen i lyset af den udtalelse, som jeg den 15. maj 2013

Læs mere

Tema om psykiatrien. Dok.nr. 14/01062-3/ RI

Tema om psykiatrien. Dok.nr. 14/01062-3/ RI Tema om psykiatrien Dok.nr. 14/01062-3/ RI 2/15 Hvad har temaet ført til? Psykiatrien var tema for de tilsynsbesøg, som ombudsmanden i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY Dansk Institut

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2011/1 BR 9 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 10. september 2012 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2014/1 LSV 137 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300459 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28.

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt 1 OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013 Oversigt Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer... 2 Tabel 2: Antal personer

Læs mere

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet:

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet: Tilsynet i henhold til grundlovens 71 71-tilsynet alm. del - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: Kontor: 3.s.kt. J.nr.: 2005-12140-173 Sagsbeh.: LCH Fil-navn: Dokument

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012 Afdeling: Planlægning Journal nr.: 11/31737 Dato: 26.september 212 Udarbejdet af: Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2 31 2 3 Notat: Anvendelse af tvang

Læs mere

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold:

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold: Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 20. december 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 26.

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-04-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Tema om forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Dok.nr. 14/ / RI

Tema om forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Dok.nr. 14/ / RI Tema om forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg Dok.nr. 14/03194-2/ RI 2/6 Hvad har temaet ført til? Forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg var tema for de tilsynsbesøg, som ombudsmanden i samarbejde

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Roskilde Indhold Forord... 1 Skemaoversigt...

Læs mere

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 8. december 2004 af Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling. Jeg har i den anledning modtaget

Læs mere

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien 2015-51 Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien Efter tilsynsbesøg på ungdomspsykiatriske afdelinger rejste ombudsmanden på eget initiativ

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 2015/1 LSV 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2016 Forslag

Læs mere

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet.

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet. Udkast til drøftelse i HB Juni 2016 Politikpapir om: Vold og trusler på botilbud for mennesker med psykiske lidelser Efter episoden den 25. marts 2016 på Center Lindegården i Roskilde, hvor en medarbejder

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016 TVANG I PSYKIATRIEN Gældende fra 2016 Tvang i psykiatrien må kun udøves inden for psykiatrilovens rammer. I denne pjece kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade København K årige indsatte i Kriminalforsorgens institutioner

Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade København K årige indsatte i Kriminalforsorgens institutioner Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Det foreslås derfor, at de foreslåede ændringer derfor udgår, eller omformuleres så det bliver realistisk for alle regioner at opfylde dem.

Det foreslås derfor, at de foreslåede ændringer derfor udgår, eller omformuleres så det bliver realistisk for alle regioner at opfylde dem. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 118 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål F og G Dato /

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 30-07-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Udviklingen i brugen af tvang

Udviklingen i brugen af tvang Område: Administrationen Udarbejdet af: Lotte Østergaard Kristensen Afdeling: Planlægning E mail: Lotte.Ostergaard.Kristensen@rsyd.dk Journal nr.: 11/31737 Telefon: 9944492 Dato: 16. januar 214 Notat Udviklingen

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-09-2016 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/3 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien 1. Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen

Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 47 Offentligt Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen 1. Indledning Den

Læs mere

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri, Esbjerg Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Patient- og pårørendeinformation Når du indlægges Når du skal indlægges i Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit U1 Velkommen til

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Vestsjælland Indhold Forord...1 Skemaoversigt...2

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2016-17 71 Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets 71-tilsyn

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1111 af 01/11/2006 (Gældende) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

1(1. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.

1(1. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim. 1(1 Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.dk Svar på høring over bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015)

Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015) Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015) Lavet af juridisk teamleder Henriette Hørmann, Psykiatri- og Socialstaben Folketinget vedtog den 28. april 2014 Lov

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 26 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 26 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 26 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup, afsnit B204,

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Undervisernoter: Tilsyn

Undervisernoter: Tilsyn Undervisernoter: Tilsyn Plejefamilier, herunder kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2013 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn....4-5 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse København 28.8.2014 s høringssvar vedr. Forslag til ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 11.juli

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 11. juli 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 9. november 2010 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-3627-061/KV/PH 1/9 Den 25. september 2009 afgav jeg en endelig

Læs mere

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner 2016-44 Udlevering af relevante dele af handleplan til anbringelsesstedet Når en handleplan indebærer, at et barn eller en ung anbringes på et anbringelsessted efter servicelovens 66, skal relevante dele

Læs mere

Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008

Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 91 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008 Udkast

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AF fra Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget.

Udkast til tale til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AF fra Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 720 Offentligt Talepapir Arrangement: Samrådsspørgsmål AF Hvornår: Onsdag d. 15. juni 2016 kl. 13.00-14.30 DET

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2011-12 (Omtryk - Manglende bilag) 71 alm. del Bilag 21 Offentligt Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Ole Kølle FORMAND Kalundborg den

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 Ad punkt 3.2.3. Poppelhus Afsnit 43...3 Ad punkt 5.7. Ad punkt 5.9. Besøg, visitation og

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2015 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 116 Offentligt Til Folketingets Retsudvalg Att. Udvalgssekretær Maiken Borch Clausen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Ole Kølle FORMAND

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere