TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016"

Transkript

1 TVANG I PSYKIATRIEN Gældende fra 2016

2 Tvang i psykiatrien må kun udøves inden for psykiatrilovens rammer. I denne pjece kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes på en psykiatrisk afdeling eller udsættes for tvang under deres indlæggelse. Pjecen henvender sig særligt til patienter og pårørende. Bagerst i pjecen kan du finde en oversigt over de regler, der gælder, og en liste over relevante myndigheder.

3 Indlæggelsessamtale Når en patient bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling, skal han eller hun med det samme have en indlæggelsessamtale med en læge. Indlæggelsessamtalen skal styrke dialogen mellem læge og patient, og patienten skal høres om sine personlige ønsker i forhold til behandlingens form og indhold. Det gælder også situationer, hvor det kan være nødvendigt at anvende tvang. Under indlæggelsessamtalen skal patienten sammen med lægen også tage stilling til, om pårørende eller andre i patientens sociale netværk skal inddrages i behandlingsforløbet. Patientens ønsker skal skrives ind i journalen og er vejledende for overlægens overvejelser om behandlingen. Hvis lægen vurderer, at det på grund af patientens tilstand ikke er muligt at få patientens forhåndstilkendegivelse ved indlæggelsen, skal det ske hurtigst muligt herefter. Hvornår og hvordan må personalet anvende tvang? Personalet må først anvende tvang, når de har gjort, hvad der er muligt, for at få patienten til at medvirke frivilligt. Når personalet anvender tvang, skal det gøres så skånsomt som muligt, og med størst mulig hensyntagen til patienten. Det betyder, at den form for tvang, der anvendes, altid skal være den mindst indgribende, og at den skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået med tvangen. Tvang må aldrig erstatte omsorg, behandling og pleje. Hvis personalet vurderer, at det er nødvendigt at anvende tvang, skal patienten oplyses om, hvilken form for tvang, der er påtænkt, hvad tvangen nærmere består af, hvorfor det er nødvendigt at bruge tvang, og hvad formålet er med tvangen. Patienten skal også oplyses om, hvilken betydning behandlingen kan forventes at have for helbredstilstanden, og hvilken betydning det har for helbredstilstanden at undlade at behandle. Derudover skal patienten oplyses om, at det er muligt at klage og få tildelt en patientrådgiver. Når forholdene tillader det, skal patienten have en passende betænkningstid, inden tvangen bliver iværksat. >1<

4 Når en tvangsforanstaltning er ophørt, skal patienten tilbydes en eller flere samtaler, hvor personalet og patienten sammen har mulighed for at bearbejde og forstå oplevelserne i forbindelse med tvangen. Under samtalen kan man også tale om, hvordan man kan undgå at anvende tvang fremover. Psykiatriske afdelinger skal journalføre anvendelsen af tvang både i patientjournalen og i en tvangsprotokol, der indberettes til Sundhedsdatastyrelsen. Hvilke former for tvang er tilladt? Hvis personalet har gjort alt, hvad de kan, for at opnå patientens frivillige medvirken, og det ikke er lykkedes, er det tilladt at anvende forskellige former for tvang. Det gælder dog kun på psykiatriske afdelinger på offentlige sygehuse. Der må ikke anvendes tvang på private psykiatriske sygehuse eller afdelinger. Du kan på de næste sider læse om de tvangsindgreb, det er tilladt at anvende. Tvangsindlæggelse Familiemedlemmer, naboer, hjemmehjælpere, personale på bosteder, politiet eller andre kan kontakte en læge (fx den praktiserende læge eller en akutkliniklæge), hvis de bliver opmærksomme på, at en person, der må antages at være sindssyg (psykotisk), har brug for hjælp. Lægen, der undersøger personen, kan iværksætte en tvangsindlæggelse af den pågældende på en psykiatrisk afdeling, hvis: patienten er sindssyg eller i en tilstand, der svarer til sindssygdom, og at det er uforsvarligt at undlade at frihedsberøve patienten for at kunne give behandling, fordi: o udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring af sygdommen ellers vil blive væsentligt forringet (behandlingsindikation) og/eller o patienten er til nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre (farlighedsindikation). Hvis lægen iværksætter en tvangsindlæggelse, skal politiet ledsage patienten >2<

5 til en psykiatrisk afdeling. Politiet skal også sikre sig, at lovens betingelser og tidsfrister for tvangsindlæggelse er overholdt. Ved ankomsten til den psykiatriske afdeling skal en overlæge afgøre, om tvangsindlæggelsen skal gennemføres. Tvangstilbageholdelse En patient kan altid bede om at blive udskrevet lige meget om han eller hun er frihedsberøvet eller frivilligt indlagt. Hvis en patient ønsker at blive udskrevet, skal ønsket fremlægges for afdelingens læger, sygeplejersker, plejere eller andre, der deltager i behandlingen. Også en patientrådgiver (læs mere på side 8) eller andre, som patienten har bemyndiget til det, kan anmode om, at patienten bliver udskrevet. Når en patient har bedt om at blive udskrevet, skal en overlæge inden for 24 timer afgøre, om ønsket skal imødekommes, eller om patienten skal tvangstilbageholdes. Hvis patienten lige er blevet tvangsindlagt, har overlægen dog 48 timer regnet fra indlæggelsestidspunktet til at træffe sin afgørelse. Hvis patienten er mindreårig eller har en værge, kan værgen eller den, der har forældremyndigheden, også bede om, at patienten udskrives. Tilbageførsel til afdelingen med politiets hjælp Hvis en frihedsberøvet patient forlader afdelingen eller udebliver efter aftalt udgang, kan patienten med politiets hjælp føres tilbage til afdelingen indtil en uge efter, at udeblivelsen er konstateret. Det gælder dog ikke, hvis patienten har fået tilladelse til udgang med mere end tre overnatninger. Tvangsbehandling Hvis en patient ikke vil give sit samtykke til den behandling, som overlægen foreslår, kan personalet anvende tvangsbehandling. Behandlingen kan omfatte medicinsk behandling, elektrostimulationsbehandling (ECT) og tvangsernæring. Tvangsbehandlingen må ikke påbegyndes, før patienten har haft en passende betænkningstid, dog højst tre dage. Personalet kan også tvangsbehandle en patient for en fysisk sygdom, hvis patientens liv eller helbred er i væsentlig fare. >3<

6 Tvungen opfølgning efter udskrivning Hvis en overlæge har begrundet formodning om, at en patient vil undlade at følge en aftalt behandling efter sin udskrivning fra en psykiatrisk afdeling, kan patienten blive pålagt at møde op til medicinsk behandling i det psykiatriske sundhedsvæsen. Tvungen opfølgning efter udskrivning kan anvendes i de tilfælde, hvor: patienten i de seneste tre år forud for den aktuelle indlæggelse er blevet tvangsindlagt mindst tre gange, og patienten i de seneste tre år forud for den aktuelle indlæggelse i mindst ét tilfælde har undladt at følge den behandling, der er anført i en udskrivningsaftale eller koordinationsplan, og patienten i forbindelse med den aktuelle indlæggelse blev tvangsindlagt eller tvangstilbageholdt og patienten inden for det sidste halve år forud for den aktuelle indlæggelse har været ordineret opsøgende behandling ved et udgående psykiatriteam, men har undladt at følge den ordinerede medicinske behandling. Hvis patienten ikke møder op til den aftalte medicinering, kan overlægen beslutte, at patienten skal hentes af politiet og bringes til tvangsmedicinering på den psykiatriske afdeling. En beslutning om tvungen opfølgning efter udskrivning kan være gældende i op til tre måneder efter udskrivning af patienten. Overlægen kan dog beslutte, at den tvungne opfølgning efter udskrivning forlænges i op til tre måneder ad gangen. En patient vil dog maksimalt kunne være pålagt at skulle møde op til medicinsk behandling i 12 måneder i alt. Tvangsfiksering En overlæge kan beslutte, at en patient skal fastspændes med et mavebælte (tvangsfikseres) til en seng, hvis der er stor risiko for, at patienten udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare for at lide skade, at patienten forfølger eller på anden måde groft forulemper medpatienter, eller at patienten laver hærværk. Overlægen kan, hvis det er nødvendigt, også beslutte, at der udover et ma- >4<

7 vebælte skal anvendes hånd- og fodremme og/eller handsker. Tvangsfiksering må kun anvendes i kortere intervaller. Tvangsfiksering kan kun undtagelsesvist fortsætte ud over nogle få timer i de situationer, hvor hensynet til patienten eller andres liv, førlighed eller sikkerhed kan begrunde det. En patient, der er tvangsfikseret, skal have en medarbejder fra afdelingen hos sig hele tiden (fast vagt). Den faste vagt kan fx være en plejer, en sygeplejerske eller andet kvalificeret personale. Anvendelse af fysisk magt I visse situationer er det tilladt for personalet at holde en patient fast. Personalet må også bruge fysisk magt for at forhindre, at en frihedsberøvet patient forlader afdelingen, eller føre patienten til et andet opholdssted på sygehuset. Hvis en patient er meget urolig, kan lægen bestemme, at patienten - om nødvendigt med magt - skal have et akut beroligende middel. Anvendelse af akutberoligende medicin adskiller sig fra tvangsbehandling, som blev beskrevet på side 3. Personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse For at undgå at patienter, der lider af demens eller en demenslignende tilstand, forlader afdelingen og udsætter sig selv eller andre for fare, er det tilladt at anvende personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse. Når overlægen har besluttet, at der skal anvendes særlige dørlåse, skal alle patienter på afdelingen straks informeres om det. Beskyttelsesfiksering Beskyttelsesfiksering kan anvendes over for patienter for at forhindre, at de kommer til at udsætte sig selv for væsentlig fare. Denne metode anvendes primært til demente patienter, der skal forhindres i at komme til skade ved at falde ned fra en seng eller stol eller vandre omkring i en forvirret tilstand. Personlig skærmning Personlig skærmning betyder, at én eller flere medarbejdere fra afdelingen konstant er i umiddelbar nærhed af en patient, om nødvendigt også når patienten fx er i bad eller på toilettet. Personlig skærmning må kun bruges mod patientens vilje, hvis det er nød- >5<

8 vendigt for at forhindre patienten i at begå selvmord eller på anden måde udsætte sit eget eller andres helbred for betydelig skade, eller for at forhindre at patienten forfølger eller på anden måde groft forulemper medpatienter eller andre. Særligt om tvang eller magtanvendelse overfor mindreårige I tilfælde, hvor en patient er under 15 år og modsætter sig behandling, og hvor forældrene eller anden værgeikke har givet informeret samtykke til den konkrete behandling, er der tale om tvang, hvis behandlingen gennemføres. Psykiatrisk behandling af patienter under 15 år, der iværksættes imod den mindreåriges vilje, men med forældrenes samtykke, betragtes ikke som tvang i psykiatrilovens forstand. Der er i stedet tale om magtanvendelse. Magtanvendelsen skal lige som alle andre tvangsanvendelser - registreres i tvangsprotokollen og indberettes til Sundhedsdatastyrelsen. Forældrene har til hver en tid mulighed for at undlade at tage stilling til den psykiatriske behandling af den mindreårige. Forældrenes manglende samtykke - uanset om det skyldes, at forældre modsætter sig behandlingen eller ikke ønsker at tage stilling indebærer, at behandlingen er omfattet af psykiatrilovens regler om tvang i psykiatrilovens forstand. Det betyder også, at reglerne om beskikkelse af patientrådgiver og klagemuligheder m.v. finder anvendelse. For alle patienter over 15 år - uanset om de har den fornødne modenhed - vil der være tale om tvang i psykiatrilovens forstand, hvis patienten ikke giver samtykke til behandlingen. Behandlingen skal derfor ske indenfor rammerne af psykiatriloven. >6<

9 Betingelser for tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse og tvangsbehandling Tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse og tvangsbehandling må kun finde sted, hvis du er sindssyge eller i en tilstand, der kan ligestilles hermed. Derudover skal det være uforsvarligt ikke at frihedsberøve/tvangsbehandle dig fordi: udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring af tilstanden ellers vil blive væsentlig forringet, eller du udgør en nærliggende fare for dig selv eller andre. Tvangsfiksering: Du må kun tvangsfikseres, hvis det er nødvendigt for at afværge, at: du udsætter dig selv eller andre for nærliggende fare for at lide skade du forfølger eller på anden lignende måde groft forulemper medpatienter, eller du øver hærværk i et ikke ubetydeligt omfang. Anvendelse af fysisk magt: Du kan fastholdes eller om fornødent med magt føres til et andet opholdssted på sygehuset, hvis det er nødvendigt for at afværge, at: du udsætter dig selv eller andre for nærliggende fare for at lide skade du forfølger eller på anden lignende måde groft forulemper medpatienter, eller du øver hærværk i et ikke ubetydeligt omfang. Hvem bestemmer, om der må bruges tvang? Det er overlægen, der beslutter, om du skal tvangsindlægges, tvangstilbageholdes, tilbageføres, tvangsbehandles, tvangsfikseres, og beskyttelsesfikseres. Det er også overlægen, der beslutter, om din post skal åbnes og kontrolleres for evt. medikamenter, rusmidler og farlige genstande, om din stue og ejendele skal undersøges eller om du skal kropsvisiteres på grund af mistanke om medikamenter, rusmidler og farlige genstande på afdelingen. Hvis overlægen ikke er på afdelingen, enten fordi han/hun er bortrejst eller af anden årsag er midlertidig fraværende er det den læge, der fungerer som overlæge i overlægens fravær, der kan træffe beslutningen om de tvangsindgreb, der er nævnt ovenfor. Hvis overlægen eller hans/hendes stedfortræder ikke er på afdelingen, fx fordi du bliver bragt til sygehuset om natten, kan en anden læge, fx en reservelæge, træffe afgørelsen i overlægens sted. Overlægens skal hurtigst muligt, efter han/hun er mødt ind igen på arbejdet, tage stilling til tvangsindgrebet. Det gælder til enhver tid, at tvang kun kan anvendes, hvis betingelserne for frihedsberøvelse er til stede. >7<

10 Patientrådgiver Patienter, der udsættes for tvang, skal have tildelt (beskikket) en patientrådgiver. Statsforvaltningen har lavet en liste over de personer, der er udpeget til at være patientrådgivere. Når en patient skal have tildelt en patientrådgiver, skal personalet hurtigst muligt kontakte en af personerne på listen. Hvis patienten ønsker en bestemt person fra listen, skal ønsket så vidt muligt imødekommes. Hvis patienten ønsker at få tildelt en person, der ikke står på listen, kan dette som hovedregel også imødekommes, men det skal formelt godkendes af Statsforvaltningen. Patienten skal ikke betale for at få en patientrådgiver. Patienter, der har en bistandsværge, skal ikke have en patientrådgiver. Beskikkelse af patientrådgiver gælder ikke ved anvendelse af tvang i forbindelse med personlig hygiejne, kontrol og åbning af post, undersøgelse af patientstuer og ejendele samt kropsvisitation. Patientrådgiverens opgaver Patienten skal hurtigst muligt have besøg af den tildelte patientrådgiver. Første besøg skal ske inden for 24 timer efter beskikkelsen, og patientrådgiveren skal herefter besøge patienten mindst én gang om ugen og i øvrigt efter behov. Patientrådgiveren skal vejlede og rådgive patienten om alt i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på sygehuset. Hvis patienten ønsker at klage over den anvendte tvang, skal patientrådgiveren hjælpe patienten med det. Læs mere under Klage over anvendelse af tvang på side 9. Personalet på den psykiatriske afdeling skal give patientrådgiveren alle de oplysninger, der er nødvendige for, at han eller hun kan varetage sin opgave. Dog skal patienten have givet sit samtykke til, at patientrådgiveren får adgang til journalen. Patientrådgiveren kan frit kontakte patienten enten personligt, skriftligt eller telefonisk. Når tvangsindgrebet ophører, bortfalder beskikkelsen af patientrådgiveren. Patientrådgiveren skal dog fortsat hjælpe patienten med klager, som allerede >8<

11 er sat i gang, eller som sættes i gang samtidigt med, at tvangsindgrebet ophører. Hvis en patient, der er under tvungen opfølgning efter udskrivning, ønsker et møde med sin patientrådgiver, kan mødet finde sted på behandlingsstedet, fx i distriktspsykiatrien. Besøget kan også erstattes med en telefonsamtale, hvis patienten foretrækker dette. Klage over anvendelse af tvang Hvis en patient bliver udsat for tvang, kan patienten klage over tvangsindgrebet. Sagen skal derefter behandles i Det Psykiatriske Patientklagenævn. Hvordan klager man? Patienten kan klage direkte til personalet, der deltager i patientens behandling, fx læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter osv., og det er som udgangspunkt sygehusafdelingen, der indbringer klager over tvangsanvendelse for Det Psykiatriske Patientklagenævn. Det Psykiatriske Patientklagenævn tager derefter stilling til, om betingelserne for tvangsanvendelsen er opfyldte. Patienten kan også klage til sin patientrådgiver eller direkte til enten til regionen, som er den myndighed, der driver sygehuset, eller til Det Psykiatriske Patientklagenævn. Der er ingen formelle krav til klagen. Den kan afleveres både mundtligt og skriftligt. Se adresser bagerst i pjecen. Hvis patienten klager over en beslutning om tvangsbehandling, må behandlingen som hovedregel ikke påbegyndes, før Det Psykiatriske Patientklagenævn har behandlet klagen. Lægen kan dog påbegynde tvangsbehandling, før klagesagen er behandlet, hvis det er nødvendigt for ikke at udsætte patientens liv eller helbred for væsentlig fare, eller for at forhindre, at patienten udsætter andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred. Hvis patienten klager over overlægens beslutning om tvungen opfølgning efter udskrivning, må den tvungne opfølgning ikke sættes i gang, før Det Psykiatriske Patientklagenævn har behandlet klagen. >9<

12 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsforvaltningen fungerer som sekretariat for Det Psykiatriske Patientklagenævn. Patientklagenævnet består af tre medlemmer. Direktøren for statsforvaltningen er formand for nævnet. De to andre medlemmer er udpeget af Sundheds- og Ældreministeriet efter indstilling fra henholdsvis Danske Handicaporganisationer (patient-/brugerrepræsentant) og Lægeforeningen (uvildig speciallæge i psykiatri). Nævnets møder finder typisk sted på den afdeling, hvor patienten er indlagt. Patienten har normalt ret til selv at fremlægge sin sag for nævnet, og patientrådgiveren og overlægen skal så vidt muligt være til stede ved mødet. Klager over tvangsbehandling og tvungen opfølgning efter udskrivning skal afgøres inden 7 dage efter, at klagen er modtaget i Det Psykiatriske Patientklagenævn. Ved andre sager skal der træffes afgørelse snarest muligt. Det gælder sager om tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tilbageførsel, tvangsfiksering, anvendelse af fysisk magt, beskyttelsesfiksering, anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse, personlig skærmning, aflåsning af døre i afdelingen). Hvis Det Psykiatriske Patientklagenævn ikke har truffet en afgørelse inden for 14 dage efter, at klagen er modtaget, skal patienten have en begrundelse og besked om, hvornår afgørelsen kan forventes. Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelser kan ankes Hvis patienten eller patientrådgiveren anmoder om det, skal Det Psykiatriske Patientklagenævn indbringe sine afgørelser vedrørende tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tilbageførsel, tvungen opfølgning efter udskrivning, tvangsfiksering, beskyttelsesfiksering og aflåsning af døre i afdelingen for byretten. Sagen skal indbringes for retten inden fem hverdage efter, at patienten eller patientrådgiveren har krævet det. Retten beskikker en advokat til at føre patientens sag, og udgifterne betales af staten. Retten afgør, om patienten skal være til stede, når klagesagen behandles. Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelser om tvangsbehandling kan også ankes til Det Psykiatriske Ankenævn. Hvis patienten vil klage over Det Psykiatriske Ankenævns afgørelse, skal klagen indgives senest tre måneder >10<

13 efter, at patienten har modtaget afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn. Man kan også klage til Folketingets Ombudsmand. Du kan klage over den afgørelse, som myndigheden har truffet eller over den behandling, du har fået af myndigheden. Ombudsmanden må først behandle en klage, når andre klagemuligheder er udtømt. Ombudsmanden vil efter endt klagesagsbehandling komme med en udtalelse i sagen. Klager over den lægelige behandling i øvrigt Hvis patienten eller patientrådgiveren ønsker at klage over den sundhedsfaglige behandling og pleje af læger, sygeplejersker, plejere eller lignende, kan klagen rettes til Styrelsen for Patientsikkerhed. En patientrådgiver skal også hjælpe med at lave klagen, hvis patienten har brug for det. Hvis patienten eller patientrådgiveren ønsker at klage over personlig hygiejne foretaget med tvang, eller klage over at der over for den pågældende er åbnet og kontrolleret post, patientstue og ejendele er undersøgt, eller der er foretaget kropsvisitation, m.v., kan klagen rettes til personalet eller til sygehusets ledelse. Der kan også klages til regionen, som er den myndighed, der driver sygehuset. Samme klagemulighed kan anvendes, hvis patienten er utilfreds med forholdene på afdelingen, f.eks. personalets opførsel, rengøringen, maden, m.v. Klager over udskrivningsaftaler og koordinationsplaner Hvis patienten ønsker at klage over overlægens beslutning om, at der skal udarbejdes en udskrivningsaftale eller koordinationsplan for patienten, kan han eller hun klage til Styrelsen for Patientsikkerhed. Patienten kan også klage til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis han eller hun mener, at sundhedspersonalet i forbindelse med en udskrivningsaftale eller koordinationsplan har videregivet oplysninger om rent private forhold til andre myndigheder uden berettigelse. Særligt om patienter indlagt i henhold til dom eller kendelse Psykiatriloven, bortset fra reglerne om tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse, gælder også for patienter, der enten er dømt til psykiatrisk behandling, anbringelse, eller til varetægtssurrogat, hvor retten har bestemt, at personen under en varetægtsfængsling skal opholde sig på en psykiatrisk afdeling. >11<

14 En patient, der er anbragt på en psykiatrisk afdeling på baggrund af en dom eller kendelse, er ikke frihedsberøvet i henhold til psykiatriloven. Hvis patienten ønsker at klage over sin frihedsberøvelse, skal klagen derfor rettes til statsadvokaten. Hvis patienten er blevet udsat for anden tvang end frihedsberøvelse, kan patienten eller bistandsværgen klage efter de regler, der er beskrevet ovenfor i afsnittet Klage over tvangsindgreb (side 9). Indlæggelse som psykisk syg under fængselsophold Hvis der er mistanke om, at en person, der er indsat i et fængsel eller arresthus, kan være sindssyg, skal personen indlægges på psykiatrisk sygehus. Det er i udgangspunktet frivilligt, om personen vil følge et råd om overflyttelse til psykiatrisk sygehus, men hvis en læge vurderer, at patienten er sindssyg og har behov for behandling, kan lægen beslutte at iværksætte en tvangsindlæggelse efter de regler, der er tidligere er beskrevet i afsnittet Tvangsindlæggelse. Psykiatriloven gælder også for disse patienter, herunder klagereglerne. Tilsyn med frihedsberøvede patienter på de psykiatriske afdelinger Folketingets Tilsyn i henhold til grundlovens 71 ( 71-tilsynet) fører blandt andet tilsyn med behandlingen af tvangsindlagte eller tvangstilbageholdte patienter. Tilsynet kan komme på både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg på de psykiatriske afdelinger. Det er muligt at klage til 71-tilsynet. Tilsynet kan ikke træffe afgørelse i en klagesag, men kan alene komme med sin vurdering af sagen. Folketingets Ombudsmand har også en særlig tilsynsafdeling, der kommer på tilsynsbesøg på de psykiatriske afdelinger og undersøger forholdene blandt andet for de frihedsberøvede patienter. >12<

15 Regler om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr af 29. september 2015 om anvendelse af tvang i psykiatrien. Bekendtgørelse nr af 2. december 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger, som ændret ved bekendtgørelse nr af 11. september Bekendtgørelse nr af den 2. december 2010 om forretningsorden for de psykiatriske patientklagenævn, som ændret ved bekendtgørelse nr af 11. september Bekendtgørelse nr af 2. december 2010 om fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser. Bekendtgørelse nr af den 2. december 2010 som ændret ved bekendtgørelse nr af 11. september Bekendtgørelse nr af den 2. december 2010 om tvangsprotokoller og optegnelser samt registrering og indberetning af tvang samt udskrivningsaftaler og koordinationsplaner på psykiatriske afdelinger, som ændret ved bekendtgørelse nr af 11. september Bekendtgørelse nr af den 2. december 2010 om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien, som ændret ved bekendtgørelse nr af 11. september Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om samtaler efter ophør af tvangsforanstaltning på psykiatriske afdelinger, som ændret ved bekendtgørelse nr af 11. september Bekendtgørelse nr.1102 af 11. september 2015om åbning og kontrol af post, undersøgelse af patientstuer og ejendele m.v. på psykiatrisk afdeling. Bekendtgørelse nr. 947 af 24. september 2009 om bistandsværger. Bekendtgørelse nr af 10. december 2010 om personer indlagt på psykiatrisk afdeling i henhold til strafferetlig afgørelse. >13<

16 Vejledning nr af 2. august 2016 om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning mv. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger. Ændrede regler fra foråret 2015 Med ændringen af psykiatriloven i foråret 2015 blev det slået fast, at indlæggelse, ophold og behandling på psykiatrisk afdeling som udgangspunkt er et frivilligt tilbud på baggrund af informeret samtykke. Anvendelse af tvang kan derfor kun finde sted efter reglerne i psykiatriloven. Reglerne sikrer, at tvang i videst muligt omfang sker som led i at understøtte patientens muligheder for bedring. >14<

17 Adresser Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Telefon Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Telefon Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsforvaltningen Telefon Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge København S Telefon Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S Telefon Folketingets Ombudsmand Gammeltorv København K Telefon Folketingets 71-tilsyn Christiansborg 1240 København K Telefon >15<

18 >16<

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

2. oktober 2018 FM 2019/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien

2. oktober 2018 FM 2019/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling I medfør af 12, stk. 7, 13, stk. 3, 18, 28, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3.

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 om anvendelse af tvang i psykiatrien(*) som ændret ved L 2013-06-12 nr. 647 og L 2015-05-04 nr. 579 Kap. 1. Lovens område mv(1) 1. Indlæggelse, ophold og behandling

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien Kapitel 1 Lovens område 1. Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2014/1 LSV 137 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300459 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1111 af 01/11/2006 (Gældende) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1160 af 29/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1504297 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1160 af 29/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1504297 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1729 af 02/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1007755 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Skjal 1 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 47 1 i lov nr. 331

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 11 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 534 af 27/06/2002 Historisk Offentliggørelsesdato: 09 07 2002 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 194 af 23/03/2004 Ændrer i/ophæver

Læs mere

2009 Hefti oktober Nr. 957.

2009 Hefti oktober Nr. 957. 637 Kunngerðablaðið B 2009 Hefti 18 ISSN 0907-905X 7. oktober 2009. Nr. 957. Bekendtgørelse for Færøerne om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien I medfør

Læs mere

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt 1 OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013 Oversigt Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer... 2 Tabel 2: Antal personer

Læs mere

VIDERE TIL - MODUL L ORGANISERING AF PSYKIATRIEN LOVGIVNING & TVANG

VIDERE TIL - MODUL L ORGANISERING AF PSYKIATRIEN LOVGIVNING & TVANG VIDERE TIL - MODUL L ORGANISERING AF PSYKIATRIEN LOVGIVNING & TVANG TVANG Hvorfor skal I vide noget om tvang? PSYKIATRILOVGIVNING ELLER BEKENDTGØRELSE AF LOV OM ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN Frihedsberøvelse

Læs mere

Side 1 af 23 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Vurdering og planlægning Regionale sygehusdokumenter Niveau: Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015)

Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015) Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015) Lavet af juridisk teamleder Henriette Hørmann, Psykiatri- og Socialstaben Folketinget vedtog den 28. april 2014 Lov

Læs mere

UDKAST 03072015. (Til psykiatriske afdelinger)

UDKAST 03072015. (Til psykiatriske afdelinger) Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsnr.: 1502905 Dok. nr.: 1742700 Dato: 3. juli 2015 UDKAST 03072015 Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen

Læs mere

(Til psykiatriske afdelinger)

(Til psykiatriske afdelinger) Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning, m.v. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger (Til psykiatriske afdelinger) 1.

Læs mere

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Kapitel 1 Lovens

Læs mere

VEJ nr 9778 af 02/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2019

VEJ nr 9778 af 02/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2019 VEJ nr 9778 af 02/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 4-1613-120/2 Senere ændringer

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

Den fulde tekst. (Til landets psykiatriske afdelinger)

Den fulde tekst. (Til landets psykiatriske afdelinger) Sundhedsudvalget, Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 SUU alm. del Bilag 276, 71 alm. del Bilag 88 Offentligt Den fulde tekst Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2013 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn....4-5 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger. Hvad betyder reglerne for dig?

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger. Hvad betyder reglerne for dig? Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til læger Hvad betyder reglerne for dig? Denne pjece informerer om Lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk

Læs mere

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2012 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 2 Afsnit 1... 3 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 3 2. Sagsantal... 6 3. Sagsbehandlingstiden... 7 4.

Læs mere

HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET. Jurist- og Økonomforbundets Forlag HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Psykiatriret Helle Bødker Madsen sammen med Jens Garde Psykiatriret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Helle

Læs mere

Psykiatriloven. Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland

Psykiatriloven. Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland Psykiatriloven Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 4 Kapitel 2: Husorden... 5 2.1 Lovgrundlag m.v.... 5 Kapitel

Læs mere

Koordinationsplaner/udskrivningsaftaler:

Koordinationsplaner/udskrivningsaftaler: Retningslinjer for implementering af optimeret og ensartet anvendelse/udfærdigelse af hhv. koordinationsplaner/udskrivningsaftaler samt tvungen opfølgning efter udskrivning Koordinationsplaner/udskrivningsaftaler:

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

Denne paragraf i psykiatiloven omhandler følgende: at en

Denne paragraf i psykiatiloven omhandler følgende: at en Psykiatriloven, Straffeloven, Servicelovens 115 spørgsmål Paragraf-rytteriet har sit primære fokus på PSL, STL og Serviceloven, hvor det handler om at kende den rigtige paragraf. Kilde: www.socialstyrelsen.dk(magtanvendelse

Læs mere

DIPA. Protokolbeskrivelse.

DIPA. Protokolbeskrivelse. Den 27.04.2011. Indledning. Introduktion til eksisterende viden: DIPA. Protokolbeskrivelse. a) Lovgrundlag jf. lov om anvendelse af tvang i psykiatrien relateret til udskrivningsaftaler/ koordinationsplaner

Læs mere

Jeg har nu afsluttet min sag om opfølgning på temarapport 2016 om børn og unge i psykiatrien.

Jeg har nu afsluttet min sag om opfølgning på temarapport 2016 om børn og unge i psykiatrien. Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til personale

Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til personale Anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Information til personale Hvad betyder reglerne for dig? Denne pjece informerer om Lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Roskilde Indhold Forord... 1 Skemaoversigt...

Læs mere

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006 Tilsynet i henhold til grundlovens 7 (. samling) 7tilsynet alm. del Bilag 4 Offentligt Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 6 Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-04-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-09-2016 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/3 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien 1. Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 30-07-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

at sundhedspersonalet godt må give livsvigtig medicin, som for eksempel anti-kogulationsbehandling

at sundhedspersonalet godt må give livsvigtig medicin, som for eksempel anti-kogulationsbehandling NOTAT BILAG Bemærkninger af teknisk karakter Regionerne har følgende bemærkninger af teknisk karakter til forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (tvangsbehandlingsloven):

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 41 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 41 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 41 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Storstrøm Indhold Forord... 1 Skemaoversigt...

Læs mere

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse København 28.8.2014 s høringssvar vedr. Forslag til ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 11.juli

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 26. august 2015 om patientrådgivere I medfør af 37 i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien fastsættes: Kapitel

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2009 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold FORORD... 2 AFSNIT 1... 3 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 3 2. Sagsantal... 4 3. Sagsbehandlingstiden... 6 4.

Læs mere

2. oktober 2018 FM 2019/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

2. oktober 2018 FM 2019/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Baggrund for forslaget Tvangsindlæggelser af psykiatriske patienter i Grønland har fundet sted siden 1980. Sagsområdet vedrørende anvendelse

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Vestsjælland Indhold Forord...1 Skemaoversigt...2

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 Sag nr. 2 Emne: Anvendelse af tvang i psykiatrien 3 bilag Til: Underudvalget for psykiatri og social Koncern

Læs mere

Orientering om Årsberetning 2008 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn

Orientering om Årsberetning 2008 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn Region Syddanmark, Psykiatristaben, Ulla Wernberg-Møller Orientering om Årsberetning 28 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn Indledning Dette notat er en gennemgang af de vigtigste punkter i årsberetningen

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien. Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien. Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende Indledning Det er en god idé at læse folderen her sammen med en voksen Når du er indlagt på en psykiatrisk

Læs mere

Vejledning om klagemuligheder

Vejledning om klagemuligheder Vejledning om klagemuligheder Klagecenteret Patientombuddets klagecenter behandler klager over: Sundhedsfaglig virksomhed Regioners og kommuners administrative afgørelser og beslutninger Anvendelse af

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien de særlige pladser

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien de særlige pladser Dine rettigheder som patient i Psykiatrien de særlige pladser Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje. til. (Tvungen opfølgning efter udskrivning)

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje. til. (Tvungen opfølgning efter udskrivning) Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje (Tvungen opfølgning efter udskrivning) 1 I lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet:

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet: Tilsynet i henhold til grundlovens 71 71-tilsynet alm. del - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: Kontor: 3.s.kt. J.nr.: 2005-12140-173 Sagsbeh.: LCH Fil-navn: Dokument

Læs mere

TVANGSINDLÆGGELSER - bistand til psykiatriske sygehuse

TVANGSINDLÆGGELSER - bistand til psykiatriske sygehuse TVANGSINDLÆGGELSER - bistand til psykiatriske sygehuse Der er mellem Region Syddanmark og ledelserne i politikredsene Fyn, Sydøstjylland og Syd- og Sønderjylland indgået aftale om, hvordan det praktiske

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Inspektion af Sikringsafdelingen den 24. januar 2008

Inspektion af Sikringsafdelingen den 24. januar 2008 Den 22. februar 2011 Inspektion af Sikringsafdelingen den 24. januar 2008 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2007-4191-424/PH 1/11 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 5.5. Medicin... 2 Ad pkt. 5.6. Forplejning... 3 Ad pkt.

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012 Afdeling: Planlægning Journal nr.: 11/31737 Dato: 26.september 212 Udarbejdet af: Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2 31 2 3 Notat: Anvendelse af tvang

Læs mere

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2010 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD... 1 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland... 3 A. Patientklagenævnets

Læs mere

Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien

Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien 3. juli 2019 Analyse, Statistik og Økonomi Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er vedtaget i forbindelse

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Ad pkt Patientmøder

Ad pkt Patientmøder Den 6. februar 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion af Psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus den 14. januar 1999. Jeg har herefter modtaget et brev af 15. marts 2001 fra

Læs mere

NOTAT. 8. februar 2010. Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND

NOTAT. 8. februar 2010. Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND NOTAT 8. februar 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND Indledning I en konkret sag vedrørende indlæggelse på Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit

Læs mere

Årsberetning 2011. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark

Årsberetning 2011. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Årsberetning 211 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark ÅRSBERETNING 211 2 Indhold Skemaoversigt... 4 FORORD... 5 AFSNIT 1... 6 1a. Patientklagenævnets sammensætning... 6 2.

Læs mere

LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark. November 2007 Nr. 68

LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark. November 2007 Nr. 68 LPD avisen November 2007 Nr. 68 ISSN 1396-2620 KORT NYT: Høring på Christiansborg angående menneskerettigheder og psykiatri FAGLIG TALT: Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien VÆRD

Læs mere

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder.

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder. Center for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet 28. september 2016 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der

Læs mere

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2007 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 1 AFSNIT 1... 2 1. Det Psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen...2 2. Sagsantal...3 3. Sagsbehandlingstiden...4 4. Antal

Læs mere

Notat om tvang på de enkelte afsnit i psykiatrien

Notat om tvang på de enkelte afsnit i psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Notat om tvang på de enkelte afsnit i psykiatrien Uddrag af lovgrundlaget Ligesom i somatikken sker indlæggelse,

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ÅRSBERETNING 200 1 Indhold Forord... 3 AFSNIT 1... 4 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 4 2. Sagsantal... 5 3. Sagsbehandlingstiden...

Læs mere

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien 2011 Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

afholdt d. 26. august 2009

afholdt d. 26. august 2009 Juridiske forhold vedr. isolation Chefkonsulent Elisabeth Hersby Sundhedsstyrelsen E: ehe@sst.dk T: 72 22 77 96 Relevante regelsæt Lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme (Epidemiloven)(alment farlige

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2014 og 2015

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2014 og 2015 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2014 og 2015 Maj 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn... 4 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr.

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr. Region Midtjylland Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i 2007 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 22 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Høringssvar fra Region Nordjylland til ministeriets udkast til lov om ændring af Lov om tvang i psykiatrien.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Høringssvar fra Region Nordjylland til ministeriets udkast til lov om ændring af Lov om tvang i psykiatrien. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Høringssvar fra Region Nordjylland til ministeriets udkast til lov om ændring af Lov om tvang i psykiatrien. Vi fremsender hermed fra Psykiatrien i Region Nordjylland

Læs mere