Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret"

Transkript

1 2013/1 BR 5 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 9. september 2014 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret tilsynets virksomhed generelt 2. Indledning 3. Konkrete sager 4. Spørgsmål til ministre 4.1 Anvendelse af private vagtværn 4.2 Sammenhæng mellem langvarig fiksering og patientens ophold forud for indlæggelse 4.3 Nedlæggelse af sengepladser i børne- og ungepsykiatrien i sommerferieperioden 4.4 Anvendelse af tvangsforanstaltninger over for mindreårige patienter 4.5 Legemlige lidelser, der kan udløse anvendelse af tvang 5. Besøg på psykiatriske afdelinger m.v. 5.1 Psykiatrisk Center København 5.2 Psykiatrisk Center Hvidovre 5.3 Psykiatrien i Roskilde 5.4 Regionspsykiatrien Horsens 5.5 Børne- og Ungepsykiatrien i Roskilde 5.6 Børne- og Ungepsykiatrien i Hillerød 6. Opfølgning på tidligere besøg på psykiatriske afdelinger m.v. 6.1 Psykiatrisk Center København 6.2 Sikringsafdelingen i Nykøbing Sjælland 6.3 Gerontopsykiatrisk afsnit, Haderslev 6.4 Ældrepsykiatrisk afsnit, Vordingborg 7. Møder 7.1 Folketingets Ombudsmand 7.2 Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark 7.1 Børnerådet 8. Rejser og andre arrangementer 8.1 Studierejse til Reykjavik, Island 8.2 Samråd med ministeren for sundhed og forebyggelse 9. Information om tilsynets arbejde tilsynets virksomhed Det retlige grundlag 71-tilsynet er udtrykkeligt nævnt i grundloven. 1

2 Grundlovens 71, stk. 6 og 7, har følgende ordlyd:»stk. 6. Uden for strafferetsplejen skal lovligheden af en frihedsberøvelse, der ikke er besluttet af en dømmende myndighed, og som ikke har hjemmel i lovgivningen om udlændinge, på begæring af den, der er berøvet sin frihed, eller den, der handler på hans vegne, forelægges de almindelige domstole eller anden dømmende myndighed til prøvelse. Nærmere regler herom fastsættes ved lov. Stk. 7. Behandlingen af de i stk. 6 nævnte personer undergives et af Folketinget valgt tilsyn, hvortil de pågældende skal have adgang til at rette henvendelse.«bestemmelserne er baggrunden for, at man taler om Tilsynet i henhold til grundlovens 71 eller i daglig tale 71-tilsynet. 71-tilsynet består af 9 medlemmer. Opgaver Med hensyn til sine opgaver adskiller 71-tilsynet sig fra Folketingets øvrige udvalg. På sine møder behandler tilsynet en række generelle og konkrete sager. Derimod bliver lov- og beslutningsforslag ikke henvist til behandling i tilsynet. Tilsynet modtager henvendelser fra og om enkeltpersoner, som administrativt er berøvet deres frihed. En del af disse henvendelser vedrører spørgsmål, som ligger uden for tilsynets kompetence, herunder spørgsmål om lovligheden af selve frihedsberøvelsen. Andre sager finder tilsynet det mest hensigtsmæssigt at henvise eller videresende til de administrative klage- eller tilsynsmyndigheder på det pågældende retsområde. Tilbage er et antal sager vedrørende selve behandlingen under frihedsberøvelsen. Tilsynet behandler disse sager, som bl.a. giver anledning til besøg på psykiatriske afdelinger. 71-tilsynet besøger som nævnt bl.a. psykiatriske afdelinger. Besøgene, der kan være enten anmeldte eller uanmeldte, er et meget væsentligt element i tilsynsvirksomheden. Som led i de almindelige bestræbelser på at følge med i, hvad der sker i regioner og kommuner på tilsynets områder, kan tilsynet også besøge væresteder, skoler m.v. Ud over sine ordinære møder holder 71-tilsynet også møder med Ombudsmanden, foreninger m.v., som bl.a. kan være med til at belyse, hvad der set fra henholdsvis patienternes, de pårørendes og personalets synsvinkel giver anledning til problemer på tilsynets områder. 71-tilsynet deltager desuden i konferencer m.v., som angår emner inden for tilsynets områder. De generelle og konkrete sager giver sammen med besøgene, møderne og konferencerne bl.a. anledning til, at tilsynet retter henvendelse til og stiller spørgsmål til ministre, regioner og kommuner. Udtalelser 71-tilsynet kommer med sin vurdering af forhold, der vedrører behandlingen af administrativt frihedsberøvede. F.eks. kan tilsynet udtale kritik og komme med anbefalinger og henstillinger. Typisk sker det enten i forbindelse med behandlingen af en konkret sag eller på baggrund af et tilsynsbesøg på en institution, hvor der er administrativt frihedsberøvede personer. 71-tilsynet kan derimod ikke træffe afgørelser i konkrete sager, behandle en klage eller tage stilling til, om en beslutning om administrativ frihedsberøvelse er rigtig eller forkert. Sammenfatning 71-tilsynet er nedsat i henhold til grundloven for at føre tilsyn med behandlingen af de personer, som administrativt er berøvet deres frihed. 71-tilsynet bestræber sig i hele sin virksomhed på at føre dette tilsyn på en sådan måde, at behandlingen af de administrativt frihedsberøvede personer til stadighed forbedres på såvel det konkrete som det generelle plan. 2

3 2. Indledning 71-tilsynet har i løbet af folketingsåret holdt 6 møder. Tilsynet har endvidere været på tilsynsbesøg på 5 psykiatriske afdelinger, heraf på 2 børne- og ungepsykiatriske afdelinger. Tilsynet har i indeværende samling haft drøftelser bl.a. om anvendelse af tvang og medicinering i psykiatrien generelt og særligt over for børn og unge og har inddraget erfaringer fra andre lande. De generelle og konkrete sager, der løbende har været i tilsynet, har sammen med tilsynsbesøgene og møderne givet anledning til, at tilsynet har rettet henvendelse og stillet spørgsmål til flere ministre og regioner og kommuner om forskellige problemstillinger, der kan læses om i det følgende. 3. Konkrete sager Tilsynet har i løbet af folketingsåret modtaget henvendelser fra og om enkeltpersoner, der administrativt er berøvet deres frihed. En del af disse henvendelser vedrørte spørgsmål, som ligger uden for tilsynets kompetence, herunder spørgsmål om lovligheden af selve frihedsberøvelsen eller tvangsforanstaltningen. Andre sager har tilsynet fundet det mest hensigtsmæssigt at henvise eller videresende til de administrative klage- eller tilsynsmyndigheder på det pågældende retsområde. Tilbage er et antal sager, der vedrører forholdene under frihedsberøvelsen. Tilsynet har også i enkelte tilfælde af egen drift valgt at behandle konkrete sager, som de har fået kendskab til via omtale i pressen eller på de sociale medier. Således har tilsynet i år bl.a. behandlet sager om forholdene for tvangsadskilte søskende. Tilsynet har behandlet disse sager fortroligt. 4. Spørgsmål til ministre 4.1 Anvendelse af private vagtværn 71-tilsynet har bedt ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold om at oplyse, i hvilket omfang der anvendes private vagtværn på døgntilbud oprettet under serviceloven, og om der er udarbejdet generelle retningslinjer for anvendelsen af private vagtværn. 71-tilsynet har tilsvarende bedt ministeren for sundhed og forebyggelse om at oplyse, i hvilket omfang der anvendes private vagtværn på de regionale psykiatriske afdelinger, og om der er udarbejdet generelle regler herfor. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold svarede bl.a.:» et par regioner har i særlige tilfælde benyttet sig af private vagtværn. Det skal dog understreges, at de private vagtværn ikke har varetaget opgaver, der har indebåret kontakt med brugerne af døgntilbuddene.«ministeren for sundhed og forebyggelse svarede bl.a.:» regionerne anvender i varierende omfang og til varierende opgaver private vagtværn i psykiatrien.«se 71-tilsynet svar på spm. 1, 2, 4 og Sammenhæng mellem langvarig fiksering og patientens ophold forud for indlæggelse 71-tilsynet har bedt ministeren for sundhed og forebyggelse bekræfte, at der er påvist en sammenhæng mellem f.eks. langvarige fikseringer, i forhold til om patienten er indlagt fra et socialt døgntilbud eller eget hjem. Ministeren for sundhed og forebyggelse svarede bl.a.:» patientens ophold forud for indlæggelse er ikke en obligatorisk registrering, hvorfor der ikke samles validerede oplysninger herom. Af samme årsag er det ikke muligt at gennemføre en registeranalyse af, om der er sammenhæng mellem patientens opholdssteder før indlæggelse og langvarig fiksering. Det vil forudsætte mere omfattende undersøgelser ude på de kliniske afdelinger. 3

4 Ifølge Danske Regioner blev der i Region Syddanmark foretaget en undersøgelse i 2012, som omhandlede meget lange bæltefikseringer (fikseringer over 14 dage). Region Syddanmark fandt, at over halvdelen af patienterne med meget lange fikseringer kom fra et botilbud.«se 71-tilsynet alm. del svar på spm Nedlæggelse af sengepladser i børne- og ungepsykiatrien i sommerferieperioden 71-tilsynet har bedt ministeren for sundhed og forebyggelse om at oplyse, hvor mange sengepladser inden for børne- og ungepsykiatrien fordelt på de enkelte regioner, der lukkes ned i sommerferieperioden grundet personalets ferieplaner. Ministeren for sundhed og forebyggelse svarede bl.a.:»ifølge Danske Regioner har det gennem flere år været konstateret, at de psykiatriske sengeafsnit ligger under for et betydeligt mindre pres i ferieperioden. Det er et helt almindeligt mønster, at efterspørgslen er mindre i skolernes sommerferie.«se 71-tilsynet alm. del svar på spm Anvendelse af tvangsforanstaltninger over for mindreårige patienter 71-tilsynet har bedt ministeren for sundhed og forebyggelse om at oplyse, hvordan de forskellige former for tvang og magtanvendelse over for mindreårige psykiatriske patienter defineres og registreres, og hvordan det sikres, at personalet på alle børne- og ungepsykiatriske afdelinger kender reglerne for anvendelse af tvang over for mindreårige m.v. Ministeren for sundhed og forebyggelse svarede bl.a.:»mindreårige patienters retsstilling fremgår ikke direkte af psykiatriloven, hvorfor Sundhedsstyrelsen har udstedt en vejledning herom, Vejledning nr af 20. januar 2011 om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning m.v. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger, der er stilet til landets psykiatriske afdelinger. en præcisering af mindreåriges retsstilling er indeholdt i det lovforslag om ændring af psykiatriloven, der meget snart sendes i høring.«se 71-tilsynet alm. del svar på spm. 9, 10 og Legemlige lidelser, der kan udløse anvendelse af tvang 71-tilsynet har bedt ministeren for sundhed og forebyggelse om at oplyse, hvilke legemlige lidelser der kan udløse anvendelse af tvang efter psykiatriloven, og hvilken lovgivning der gælder for tvangsanvendelse ved afhentning af patienter. Ministeren for sundhed og forebyggelse svarede bl.a.:»i henhold til psykiatrilovens 13, kan en patient indlagt på en psykiatrisk afdeling blive tvangsbehandlet for en legemlig lidelse, hvis lidelsen udsætter patientens liv eller helbred for væsentlig fare. Er patienten ikke indlagt på en psykiatrisk afdeling, skal der udfærdiges en erklæring om tvangsindlæggelse fra en psykiatrisk afdeling og den psykiatriske overlæge på afdelingen skal have truffet afgørelse om, at betingelserne for tvangsindlæggelse er opfyldt. Tvangsbehandling på en somatisk afdeling besluttes herefter af den psykiatriske og somatiske overlæge i fællesskab. Der er således i begge tilfælde tale om enhver sygdom, der er så alvorlig, at patientens liv eller helbred bliver udsat for væsentlig fare, og det omfatter tilstande fra et lårbensbrud til sukkersygekoma, som ubehandlede vil være en væsentlig fare for patienten.afhentning af patienter til tvangsbehandling kan ske ved afhentning til tvangsindlæggelse, jf. psykiatrilovens kapitel 3 og afhentning til tvungen opfølgning, jf. psykiatrilovens kapitel 4 a. Afhentning af patienter i disse situationer kan ske af politiet, jf. bekendtgørelse nr af 2. december 2010 om fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser og psykiatrilovens 13, d, stk. 3.«4

5 5. Besøg på psykiatriske afdelinger m.v. 71-tilsynet tager i løbet af et folketingsår på både uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på forskellige psykiatriske afdelinger. Efterfølgende skriver tilsynet en faktuel rapport og stiller en række opfølgende spørgsmål til den pågældende region. Når disse er besvaret, skriver 71-tilsynet en endelig rapport, hvor tilsynet giver deres vurdering af konkrete forhold på afdelingen. De endelige tilsynsrapporter er offentligt tilgængelige. 5.1 Psykiatrisk Center København Den 22. april 2013 aflagde 71-tilsynet et anmeldt besøg på Psykiatrisk Center København, afdeling A, afsnit C52. 2 og C Tilsynsbesøget foregik i forrige folketingsår, men den endelige rapport nåede ikke at blive omtalt i årsberetningen for I den endelige rapport udtalte tilsynet:»tilsynet finder det positivt, at regionen er i gang med at efteruddanne nøglepersoner inden for feltet dobbeltdiagnose, og at det efter planen skal udbredes til alle afdelinger. Tilsynet finder det beklageligt, at der i perioder er stor overvægt af retspsykiatriske patienter, herunder surrogatfængslede patienter, på afsnittene, som venter på overflytning til andre afsnit, hvilket kan medføre, at der ikke er den nødvendige plads til andre akutte patienter med sværere forløb. Tilsynet finder det uheldigt, at der er sket en stigning i antallet af voldsepisoder mod personalet med sygemelding til følge. Tilsynet finder det positivt, at Region Hovedstaden har afsat penge til egne medicinstudier og er interesseret i at høre om resultaterne.«hele rapporten kan læses på 71-tilsynet alm. del bilag Psykiatrisk Center Hvidovre Den 7. oktober 2013 aflagde 71-tilsynet et uanmeldt besøg på Psykiatrisk Center Hvidovre, afsnit 809 og 811. Herudover så tilsynet også afsnit 804 (ældrepsykiatrisk afsnit). I den endelige rapport udtalte tilsynet:»tilsynet finder det positivt, at de to afsnit 809 og 811 skal flytte til nyindrettede lokaler, men finder det uheldigt, at flytningen ikke er gennemført som planlagt i januar Tilsynet ønsker underretning, når flytningen er gennemført. Tilsynet finder det positivt, at Psykiatrisk Center Hvidovre har startet et projekt med Hvidovre Kommune med henblik på at smidiggøre samarbejdet om at sikre gode overgange for patienterne. Tilsynet finder det positivt, at ledelsen har fokus på de problemer, der opstår, når almindelige patienter og retspsykiatriske patienter opholder sig på samme afsnit, og at ledelsen vil søge at skabe bedre forhold for de to grupper af patienter. Tilsynet finder det beklageligt, at der på afsnittene er store misbrugsproblemer, og at personalet gav udtryk for ikke at være tilstrækkeligt rustede til at håndtere dobbeltdiagnoser. Tilsynet finder det beklageligt, at der sker hyppigere tvangsfikseringer i forbindelse med vagtskifte.«hele rapporten kan læses på 71-tilsynet alm. del bilag Psykiatrien i Roskilde Den 9. december 2013 aflagde 71-tilsynet et anmeldt besøg hos Psykiatrien i Roskilde, afsnit Ø4 og Ø5. I den endelige rapport udtalte tilsynet: 5

6 »Tilsynet finder det positivt, at der er fokus på sammenhængen mellem fysisk aktivitet og minimering af tvang, og at de fysiske rammer giver gode muligheder for fysisk aktivitet. Tilsynet finder det uheldigt, at rekrutteringsvanskeligheder har medført, at aktivitetstilbud er blevet reduceret. Tilsynet finder det uheldigt, at der ikke er et flugtsikret hegn omkring haven. Tilsynet finder det positivt, at samarbejdet med pårørende prioriteres højt.«hele rapporten kan læses på 71-tilsynet alm. del bilag Regionspsykiatrien Horsens Den 24. januar 2014 aflagde 71-tilsynet et uanmeldt besøg på intensivt sengeafsnit O2 i Horsens. På tidspunktet for beretningens afgivelse var den endelige rapport ikke færdiggjort. Rapporten vil blive omtalt i næste årsberetning. 5.5 Børne- og Ungepsykiatrien i Roskilde Den 14. marts 2014 aflagde 71-tilsynet et anmeldt tilsynsbesøg på afsnit U3 og U1, Børne- og Ungepsykiatrien i Roskilde. På tidspunktet for beretningens afgivelse var den endelige rapport ikke færdiggjort. Rapporten vil blive omtalt i næste årsberetning. 5.6 Børne- og Ungepsykiatrien i Hillerød Den 25. april 2014 aflagde 71-tilsynet et anmeldt tilsynsbesøg på afsnit B303, Børne- og Ungepsykiatrien, afdeling Hillerød. På tidspunktet for beretningens afgivelse var den endelige rapport ikke færdiggjort. Rapporten vil blive omtalt i næste årsberetning. 5.7 Psykiatrisk Center København, Bispebjerg, Afdeling A Den 22. april 2013 aflagde 71-tilsynet et anmeldt besøg på Psykiatrisk Center København, afdeling A. På tidspunktet for beretningens afgivelse var rapporten ikke færdiggjort. Rapporten vil blive omtalt i næste årsberetning. 6. Opfølgning på tidligere besøg på psykiatriske afdelinger m.v. Det er 71-tilsynets praksis, at der cirka et års tid efter et tilsynsbesøg som udgangspunkt følges op på den rapport, som besøget mundede ud, i over for den ansvarlige region. 71-tilsynet har i indeværende samling spurgt til en opfølgende status på de kritikpunkter, som fremgik af den endelige rapport for følgende afdelinger: 6.1 Psykiatrisk Center København Den 29. maj 2012 aflagde 71-tilsynet et anmeldt besøg på Psykiatrisk Center København, afsnit 6402, afsnit for spiseforstyrrelser. På baggrund af 71-tilsynets rapport fra tilsynsbesøget har tilsynet skrevet et opfølgende brev til region Hovedstaden for at spørge til status på forskellige områder. Af Region Hovedstadens svar fremgår bl.a.: Udviklingen i anvendelsen af tvangsforanstaltninger»indlæggelse på afsnit for spiseforstyrrelse er lagt an på frivillighed og accept af behandlingsforløb. Forud for indlæggelse går et ofte langvarigt samtaleforløb, hvor man sikrer sig, at patienten er dér i sit liv, hvor indlæggelse er det rigtige. Afsnit for spiseforstyrrelser anvender således kun sjældent tvang, hvilket 6

7 fortsat er tilfældet over den aktuelle periode. Siden besøget fra 71-tilsynet har således kun én patient været udsat for tvang i form af frihedsberøvelse samt fiksering ved fødeindtag med sondeernæring (tvangsbehandling).«status med hensyn til færdigbehandlede patienter og samarbejdet med kommunerne»afsnit for spiseforstyrrelser har generelt et godt samarbejde med de fleste kommuner på Sjælland, hvorfra der henvises patienter til behandling. Som det er 71- tilsynet bekendt, har samarbejdet med Københavns Kommune tidligere været mere udfordrende, men oplevelsen gennem det sidste år har været, at der er sket en bedring i samarbejdet med større forståelse for kompleksiteten i patienternes sygdom og forskellige behov for støtte.«status for etablering af nye sengepladser»der er etableret 10 nye sengepladser for højt specialiseret behandling af patienter med spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center Ballerup, således at det samlede antal sengepladser nu er på 23. Antallet af sengepladser vurderes på nuværende tidspunkt at være tilstrækkeligt.«ændringer af fysiske rammer»afsnittet har gode fysiske rammer med enestuer med eget bad og toilet for alle patienter samt adgang til have og aktivitetsrum. Som 71-tilsynet også bemærkede, kunne man godt ønske sig, at patientstuerne var større. Regionens behandling af patienter med spiseforstyrrelser skal inden for en kortere årrække centraliseres på Psykiatrisk Center Ballerup, hvortil også afsnit for spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center København flyttes.«6.2 Sikringsafdelingen i Nykøbing Sjælland Den 24. august 2012 aflagde 71-tilsynet et uanmeldt besøg på Sikringsafdelingen i Nykøbing Sjælland, afsnit P1 og P3. På baggrund af 71-tilsynets rapport fra tilsynsbesøget har tilsynet skrevet et opfølgende brev til Region Sjælland for at spørge til status på forskellige områder. Af Region Sjællands svar fremgår bl.a.: Udviklingen i anvendelsen af tvangsforanstaltninger»baseret på vurderinger på baggrund af oplysninger om antallet af bæltefikseringer i 1. halvår af 2013 sammenholdt med antal bæltefikseringer i de foregående år, synes der at kunne blive tale om et mindre fald i antallet af bæltefikseringer i 2013, og dermed også i det samlede antal tvangsforanstaltninger.en patient har i 2013 fået ophævet brugen af oppegående tvangsfiksering, hvorfor antallet af personer med oppegående fikseringer er faldet fra 5 til 4.Mulighederne for anvendelse af oppegående fiksering vurderes at være medvirkende til, at antallet af liggende bæltefikseringer kan holdes på et lavere niveau.«inddragelse af faglig ekspertise fra udlandet el.lign.»retspsykiatrisk afdeling tilstræber generelt, at der ved behandling af afdelingens patienter, herunder pa-tienter på Sikringsafdelingen, indhentes de nødvendige oplysninger og faglige input fra såvel ind- som udland med henblik på at sikre den bedst mulige behandling af patienten.«restriktioner i patienternes indkøb af fødevarer fra den lokale købmand»sikringsafdelingens kostpolitik gælder fortsat for alle afdelingens patienter, og med udgangspunkt i kostpolitikken vurderes det i hvert enkelt tilfælde, om der så vidt muligt sammen med patienten skal aftales begrænsninger i indkøbene af meget sukker- og fedtholdige varer. Udgangspunktet for alle patienter er således, at der kan indkøbes ønskede varer, men for enkelte patienter aftales der efter konkret vurdering eventuelt begrænsninger.«7

8 Initiativer for at nedbringe patienternes vægt»aktuelt deltager i alt otte patienter i fælles idrætsaktiviteter. Det er det højeste antal, man har set på Sikringsafdelingen siden indførelsen af motion som led i behandlingen af patienterne.retspsykiatrisk afdeling ser frem til at få endnu bedre rammer på det nye Psykiatrisygehus i Slagelse med bedre muligheder for idræt og andre fysiske aktiviteter, også om vinteren.«ventetider for patienter til at komme på Sikringsafdelingen»Der er aktuelt fem patienter på venteliste til indlæggelse i Sikringsafdelingen. Ved sammenligning af data om ventetider gennem de sidste par år viser det sig, at den aktuelle situation må betegnes som atypisk. Det er således mere kendetegnende for perioden, at der er mellem 0 og 2 ventende patienter til Sikringsafdelingen.«6.3 Gerontopsykiatrisk afsnit, Haderslev Den 14. september 2012 aflagde 71-tilsynet et anmeldt besøg på Psykiatrisk Afdeling Haderslev, Gerontopsykiatrisk afsnit P3G. På baggrund af 71-tilsynets rapport fra tilsynsbesøget har tilsynet skrevet et opfølgende brev til region Syddanmark for at spørge til status på forskellige områder. Af Region Syddanmarks svar fremgår bl.a.: Udviklingen i anvendelsen af tvangsforanstaltninger»anvendelsen af beroligende medicin under tvang, antallet af bæltefikseringer, fastholden samt anvendelsen af remme er faldet fra 2009 til Fra 2011 til 2012 ses der en lille stigning, men når 2012 sammenlignes med 2009 er antallet af fikseringer og/eller fysisk magt mere end halveret.med hensyn til frihedsberøvelser er antallet stort set uændret i perioden «Patientens mulighed for indflydelse på valg af patientrådgiver»afdelingen har en liste med alle navne på de forskellige patientrådgivere og kommer patienten i en tvangssituation kontakter afdelingen én af disse patientrådgivere. Patienten har mulighed for at ønske sig en patientrådgiver fra listen, hvilket dog aldrig er sket endnu.«samarbejdsaftale med somatikken i forhold til genoptræning af patienter»der er ikke indgået en konkret aftale med det somatiske sygehus omkring genoptræning af patienterne, men der er blevet ansat en ergoterapeut pr på 37 timer i afsnittet. Ergoterapeuten kan ved behov varetage forskellige genoptræningsopgaver.«strukturerede aktivitetstilbud til patienter»afsnittet har fået besat alle vakante stillinger samt ansat en ergoterapeut og en sygeplejerske i fleksjob, som primært skal varetage opgaver i forbindelse med strukturerede aktivitetstilbud til patienterne.«6.4 Ældrepsykiatrisk afsnit, Vordingborg 71-tilsynet aflagde den 1. oktober 2012 et anmeldt besøg hos ældrepsykiatrisk afsnit G1 og G2 i Vordingborg. På baggrund af 71-tilsynets rapport fra tilsynsbesøget har tilsynet skrevet et opfølgende brev til Region Sjælland for at spørge til status på forskellige områder. Af Region Sjællands svar fremgår bl.a.: Udviklingen i anvendelsen af tvangsforanstaltninger»der kan fra 2012 til 2013 spores en tendens til et faldende omfang i anvendelsen af tvangsforanstaltninger, særligt med hensyn til anvendelsen af bælter og remme. Der synes desuden fra 2011 til 2013 at være sket en positiv udvikling i registreringspraksis, dvs. med færre tvivlstilfælde vedrørende de enkelte registreringer.«8

9 Øget brug af bæltefiksering i weekender og helligdage»det oplyses fra afdelingsledelsen, at der i 2013 ikke har været overvægt af bæltefikseringer på afsnittene G1 og G2 i weekender og på helligdage.«patientens mulighed for indflydelse på valg af patientrådgiver»afdeling for Specialfunktioner har ændret praksis vedr. patientens mulighed for at få indflydelse på valg af patientrådgiver. Dermed sikres patienternes muligheder for indflydelse på valg af patientrådgiver.«7. Møder 7.1 Folketingets Ombudsmand Tilsynet har holdt møde med Folketingets Ombudsmand den 11. december 2013 ved kontorchef Morten Engberg (Tilsynsafdelingen) og kontorchef Bente Mundt (Børneafdelingen). På mødet orienterede Ombudsmanden bl.a. om årets tilsyn og planer for 2014 på det psykiatriske område og nævnte en række generelle problemstillinger, som man er stødt på i årets løb. 7.2 Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Tilsynet har holdt møde med Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark (LPD) den 11. december 2013 ved formand Ole Kølle, næstformand Jan Labusz og kasserer Mogens Michaelsen. På mødet blev drøftet forskellige konkrete sager og nogle mere generelle problemstillinger. 7.3 Børnerådet Tilsynet har den 15. januar 2014 holdt møde med Børnerådet ved formand Per Larsen og et par medarbejdere fra rådets sekretariat. Desuden deltog 7 børn i alderen år, som har deltaget i Børnerådets undersøgelse af, hvordan børn og unge oplever deres situation før, under og efter en indlæggelse på en børne- og ungepsykiatrisk afdeling. 8. Rejser og andre arrangementer 8.1 Studierejse til Reykjavik, Island 71-tilsynet var på studietur i Reykjavik den maj Formålet med besøget var at høre om erfaringer fra Island, hvor man har minimeret brugen af tvang i psykiatrien. Formålet var også at høre om de islandske erfaringer inden for børne- og ungepsykiatrien og at tale med brugergrupper og med politikere og embedsmænd, som er ansvarlige for lovgivningen om tvang inden for psykiatrien i Island. I 1935 blev bæltefiksering og anden mekanisk tvang afskaffet ved lov i Island. Den eneste form for lovlig fysisk tvang er fastholdelse, som kun må ske i op til 30 minutter. I stedet lægges vægt på ikkeeskalerende kommunikation og beroligelse af patienten. I Island anvendes der mere medicin i psykiatrien end i de fleste lande i Europa. Studieturen gav rejsedeltagerne indsigt i, hvordan der arbejdes inden for psykiatrien og plejehjemssektoren i Island, når muligheden for at anvende mekanisk tvang såsom bæltefiksering ikke er til stede. Studieturen gav et mere nuanceret billede af fordele og ulemper ved forskellige behandlingsmetoder. Udbyttet af studieturen var stort, og den var nyttig og betimelig set i forhold til den aktuelle diskussion i Danmark om anvendelse af bæltefiksering og set i forhold til regeringens handleplan for psykiatrien, der blev offentliggjort den 16. maj

10 8.2 Samråd med ministeren for sundhed og forebyggelse 71-tilsynet havde den 11. juni 2014 ministeren for sundhed og forebyggelse i samråd til en drøftelse af anvendelsen af tvang i psykiatrien, herunder stigningen i anvendelsen af tvang over for børn og unge og stigningen i anvendelsen af tvang, herunder langvarige bæltefikseringer af voksne patienter. Se ministerens talepapir fra samrådet på 71-tilsynet alm. del bilag Information om tilsynets arbejde Der findes en folder, som orienterer om tilsynets kompetence og arbejde. Målet er, at folderen skal medvirke til en positiv udvikling, således at administrativt frihedsberøvede personer, hvor de end befinder sig, bliver tilbudt nogle forhold, som samfundet kan være bekendt. Folderen blev oprindelig udsendt til ca. 300 forskellige myndigheder, organisationer, foreninger m.v. Efterfølgende er folderen udsendt enten efter anmodning eller i forbindelse med besvarelse af henvendelser. Den særlige pjece om tilsynet, der nærmere beskriver tilsynets opgaver efter grundloven, udsendes enten efter anmodning fra f.eks. psykiatriske afdelinger eller uddannelsessteder eller i forbindelse med besvarelse af henvendelser. Orientering om tilsynets arbejde herunder de offentlige dokumenter kan endvidere findes på Folketingets hjemmeside: aspx Karen J. Klint (S) næstformand, Orla Hav (S), Marlene Borst Hansen (RV), Özlem Sara Cekic (SF), Stine Brix (EL), Jane Heitmann (V) Karen Jespersen (V), Liselott Blixt (DF) formand og Thyra Frank (LA) 10

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14 Beretning nr. 5 Folketinget 2013-14 Beretning afgivet af 71-tilsynet den 9. september 2014 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14 1. 71-tilsynets virksomhed generelt 2. Indledning 3.

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15 Beretning nr. 1 Folketinget 2014-15 (2. samling) Beretning afgivet af 71-tilsynet den 10. september 2015 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15 Indholdsfortegnelse: 1. 71-tilsynets

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014/2 BR 1 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 10. september 2015 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling 2007/2 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Tilsynet i henhold til grundlovens 71 den 3. oktober 2008 Beretning om tilsynets virksomhed

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling Beretning nr. 4 Folketinget 2007-08 (2. samling) Beretning afgivet af Tilsynet i henhold til grundlovens 71 den 3. oktober 2008 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2009-10

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2009-10 Beretning nr. 3 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Tilsynet i henhold til grundlovens 71 den 10. september 2010 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2009-10 1. 71-tilsynets virksomhed

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11 2010/1 BR 7 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 12. september 2011 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13 Beretning nr. 7 Folketinget 2012-13 Beretning afgivet af 71-tilsynet den 24. september 2013 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13 1. 71-tilsynets virksomhed generelt 2. Indledning

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2015/1 BR 11 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 13. september 2016. Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret , Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2005-06 Beretning af almen art: Beretning 8, 71 alm. del Bilag 223 Offentligt Beretning nr. 8 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Tilsynet i henhold til grundlovens

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13 2012/1 BR 7 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 24. september 2013 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11 Beretning nr. 7 Folketinget 2010-11 Beretning afgivet af 71-tilsynet den 12. september 2011 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11 1. 71-tilsynets virksomhed generelt 2. Indledning

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2014/1 LSV 137 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300459 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28.

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt 1 OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013 Oversigt Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer... 2 Tabel 2: Antal personer

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2011/1 BR 9 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 10. september 2012 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling I medfør af 12, stk. 7, 13, stk. 3, 18, 28, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3.

Læs mere

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006 Tilsynet i henhold til grundlovens 7 (. samling) 7tilsynet alm. del Bilag 4 Offentligt Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 6 Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder

TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPBGB Sags nr.: 1406454 Dok. Nr.:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Det foreslås derfor, at de foreslåede ændringer derfor udgår, eller omformuleres så det bliver realistisk for alle regioner at opfylde dem.

Det foreslås derfor, at de foreslåede ændringer derfor udgår, eller omformuleres så det bliver realistisk for alle regioner at opfylde dem. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 534 af 27/06/2002 Historisk Offentliggørelsesdato: 09 07 2002 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 194 af 23/03/2004 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse København 28.8.2014 s høringssvar vedr. Forslag til ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 11.juli

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-04-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 29 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 29 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2016-17 71 Alm.del Bilag 29 Offentligt ENDELIG RAPPORT SIKRINGSAFDELINGEN, SLAGELSE 71-TILSYNET, FOLKETINGSÅRET 2015/16 Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016 TVANG I PSYKIATRIEN Gældende fra 2016 Tvang i psykiatrien må kun udøves inden for psykiatrilovens rammer. I denne pjece kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet.

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet. Udkast til drøftelse i HB Juni 2016 Politikpapir om: Vold og trusler på botilbud for mennesker med psykiske lidelser Efter episoden den 25. marts 2016 på Center Lindegården i Roskilde, hvor en medarbejder

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT ÅRSBERETNING FOR 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord.

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 om anvendelse af tvang i psykiatrien(*) som ændret ved L 2013-06-12 nr. 647 og L 2015-05-04 nr. 579 Kap. 1. Lovens område mv(1) 1. Indlæggelse, ophold og behandling

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 101 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 101 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 101 Offentligt ENDELIG RAPPORT SIKRINGSAFDELINGEN, SLAGELSE 71-TILSYNET, FOLKETINGSÅRET 2015/16 Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012 Afdeling: Planlægning Journal nr.: 11/31737 Dato: 26.september 212 Udarbejdet af: Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2 31 2 3 Notat: Anvendelse af tvang

Læs mere

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler.

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K E-mail: sum@sum.dk Cc: sbpe@sum.dk 20. august 2014 Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Roskilde Indhold Forord... 1 Skemaoversigt...

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 30-07-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-09-2016 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/3 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien 1. Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 11 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger I medfør

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 TBL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. januar 2014 Tillægsbetænkning over

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2015 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 41 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 41 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 41 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg, B104

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr.

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr. Region Midtjylland Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i 2007 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 22 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Sygehusregion Overafdeling/afdeling Afdeling Nord Afdeling Nord Afdeling Syd Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf.

Læs mere

Psykiatriloven. Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland

Psykiatriloven. Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland Psykiatriloven Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 4 Kapitel 2: Husorden... 5 2.1 Lovgrundlag m.v.... 5 Kapitel

Læs mere

Vejledning om klagemuligheder

Vejledning om klagemuligheder Vejledning om klagemuligheder Klagecenteret Patientombuddets klagecenter behandler klager over: Sundhedsfaglig virksomhed Regioners og kommuners administrative afgørelser og beslutninger Anvendelse af

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1111 af 01/11/2006 (Gældende) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2013 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn....4-5 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2009 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold FORORD... 2 AFSNIT 1... 3 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 3 2. Sagsantal... 4 3. Sagsbehandlingstiden... 6 4.

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ÅRSBERETNING 200 1 Indhold Forord... 3 AFSNIT 1... 4 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 4 2. Sagsantal... 5 3. Sagsbehandlingstiden...

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien Kapitel 1 Lovens område 1. Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1160 af 29/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1504297 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1160 af 29/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1504297 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 Sag nr. 2 Emne: Anvendelse af tvang i psykiatrien 3 bilag Til: Underudvalget for psykiatri og social Koncern

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Ringkjøbing Amtskommune har afgivet en udtalelse af 4. maj 2000 vedlagt en redegørelse af 20. marts 2000 fra afdelingen.

Ringkjøbing Amtskommune har afgivet en udtalelse af 4. maj 2000 vedlagt en redegørelse af 20. marts 2000 fra afdelingen. 1 Den 31. januar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 14. januar 1999 af Psykiatrisk afdeling i Holstebro. I rapporten anmodede jeg afdelingen og Ringkjøbing Amtskommune om udtalelser

Læs mere

0. Administrative oplysninger om registeret

0. Administrative oplysninger om registeret Registerdeklaration Register over anvendelse af tvang i psykiatrien Opdateret januar 2015 0. Administrative oplysninger om registeret 0.1 Registernavn Dansk: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2016-17 71 Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets 71-tilsyn

Læs mere

Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers.

Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers. I rapporten bad jeg afdelingen om nærmere underretning

Læs mere

Side 1 af 23 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Vurdering og planlægning Regionale sygehusdokumenter Niveau: Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2017 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015)

Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015) Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015) Lavet af juridisk teamleder Henriette Hørmann, Psykiatri- og Socialstaben Folketinget vedtog den 28. april 2014 Lov

Læs mere

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder.

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder. Center for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet 28. september 2016 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Vestsjælland Indhold Forord...1 Skemaoversigt...2

Læs mere

2009/1 BTL 128 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 21. april Betænkning.

2009/1 BTL 128 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 21. april Betænkning. 2009/1 BTL 128 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 21. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Susanne Beck Petersen Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien 23-10-2013 Sag nr.

Læs mere

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Ombudsmandens endelige vurdering Jeg har nu gennemgået sagen i lyset af den udtalelse, som jeg den 15. maj 2013

Læs mere

UDKAST 03072015. (Til psykiatriske afdelinger)

UDKAST 03072015. (Til psykiatriske afdelinger) Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsnr.: 1502905 Dok. nr.: 1742700 Dato: 3. juli 2015 UDKAST 03072015 Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1729 af 02/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1007755 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Ad pkt Patientmøder

Ad pkt Patientmøder Den 6. februar 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion af Psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus den 14. januar 1999. Jeg har herefter modtaget et brev af 15. marts 2001 fra

Læs mere