MOTORKØRETØJSFORSIKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOTORKØRETØJSFORSIKRING"

Transkript

1 MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp

2 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget fremgår af Deres police) FÆLLES VILKÅR 2-5 ANSVARSFORSIKRING 5 der er lovpligtig og dækker efter færdselslovgivningen ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af køretøjet. KASKOFORSIKRING 5-8 der dækker skade påført køretøjet og dettes faste tilbehør med de få begrænsninger, der er nævnt i vilkårene. Under kørsel i udlandet er forsikringen udvidet med en særlig redningsforsikring. RETSHJÆLPSFORSIKRING 8 hvis formål er at dække omkostninger i forbindelse med visse private retssager. SÆRLIGE FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNE 8-9 SÆRLIGE FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOHJÆLPFORSIKRING 9-11 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FØRERPLADSDÆKNING FORTRYDELSESRET 13 Side 1

3 FÆLLES VILKÅR 1. HVEM ER SIKRET a) Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig tilladelse benytter køretøjet, lader det benytte eller er fører af det. b) På samme måde dækker forsikringen virksomheder, der har fået køretøjet overladt til reparation, service, transport, salg eller lign.; dog ikke for skade påført køretøjet under arbejde på dette, kørselsskader er kun dækket, når kørslen foregår i forsikringstagerens interesse. c) Ved salg af køretøjet er den nye ejer dækket af forsikringen i 3 uger efter ejerskifte i det omfang, hvor han ikke gennem en af ham tegnet forsikring har krav på erstatning. 2. GEOGRAFISK OMRÅDE a) Personvogne, vare- og lastvogne til og med 4 ton totalvægt, påhængs- og campingvogne, motorcykler og knallerter: 1. Ansvarsforsikringen dækker i Danmark med de summer, der er fastsat i Færdselsloven. I det øvrige Europa, samt i de lande uden for, der er tilsluttet grønt kortordningen det er for tiden i Irak, Iran, Israel, Malta, Marokko, Tunesien og Tyrkiet dækkes med de summer, der kræves i de pågældende lande, dog mindst med de summer, der er fastsat i den danske færdselslov. Er skaden sket udenfor Danmarks grænser, dækkes ikke ansvar, for skade på transporteret gods, tilhørende andre end forsikringstageren og føreren, bortset fra personligt rejsegods. Gods, som en fragtfører er ansvarlig for efter reglerne i lov om fragtaftaler ved international vejtransport, falder uden for forsikringens dækningsområde. 2. Kaskoforsikringen dækker i Europa samt i de lande udenfor, der er tilsluttet grønt kortordningen. Ved enhver skade (inkl. friskadeforsikring) sket uden for Norden gælder under kaskoforsikringen en selvrisiko på kr. 500,- (for busser samt vare- og lastvogne med totalvægt over 4 t dog kr ,-). Er forsikringen tegnet med større selvrisiko end kr. 500,- (henholdsvis kr ,-), gælder den højere selvrisiko også under kørsel i udlandet. b) Vare- og lastvogne over 4 t totalvægt Såvel ansvars- som kaskoforsikringen dækker kun efter særlig aftale uden for Danmark. 3. MOTORLØB Kørsel under orienterings-, præcisions- og økonomiløb samt øvelseskørsel er dækket under forudsætning af, at: 1. den foregår her i landet, 2. der ikke er tale om terrænkørsel, 3. Justitsministeriets tilladelse til det enkelte løb foreligger, hvis en sådan kræves, 4. de foreskrevne regler for løbet overholdes, kørslen ikke sker som led i et internationalt løb (f.eks. rally). 4. INDEKS- OG PRÆMIEREGULERING Præmien reguleres på grundlag af Lønindeks for den private sektor August, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af det ovenfor nævnte løntal, eller ændres grundlaget for dets udregning, er HF FORSIKRING G/S berettiget til at fastsætte nye regler for den fremtidige indeksregulering. Ud over den årlige indeksregulering kan HF FORSIKRING G/S foretage ekstraordinære præmie- eller betingelsesændringer med virkning fra enhver forfaldsdag. Ekstraordinære ændringer kræver mindst en måneds varsel, og forsikringstageren har ikke pligt til at acceptere, men kan vælge at lade forsikringen udgå på forfaldsdagen. HF FORSIKRING G/S skal i så fald have skriftlig besked forinden. 5. PRÆMIENS BETALING a) Præmie fastsættes efter selskabets gældende tarif. b) Præmie opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag. c) Forsikringstageren betaler et opkrævningsgebyr ved giro- eller FI-opkrævning. Opkræves 2

4 præmien - efter aftale - på anden måde, betaler forsikringstageren udgifterne herved. d) Betales præmien ikke rettidigt, således at erindringsskrivelse må udsendes, er selskabet berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr. e) Betales præmien stadig ikke, slettes forsikringen 14 dage efter erindringsskrivelsen, og hvis køretøjet er registreret, underrettes politiet med henblik på inddragelse af køretøjets nummerplader. f) Er forsikringen slettet på grund af præmierestance, kan genoptagelse ikke ske, før restancen er betalt, og da kun på betingelse af, at præmiebetaling i henhold til den nye police sker helårligt forud i mindst 2 år. 6. PRÆMIETRIN (Gælder kun for forsikring på biler og motorcykler - gælder ikke for forsikringer der er tegnet som fastpræmieforsikring se policen) For forsikringen gælder følgende præmietrin: Præmietrin 1 = 210% af trin 5 Præmietrin 2 = 180% af trin 5 Præmietrin 3 = 150% af trin 5 Præmietrin 4 = 120% af trin 5 Præmietrin 5 = 100% af trin 5 Præmietrin 6 = 90% af trin 5 Præmietrin 7 = 80% af trin 5 Præmietrin 8 = 70% af trin 5 Præmietrin 9 = 60% af trin 5 Præmietrin 10 = 50% af trin 5 Præmietrin 11 = 40% af trin 5 Præmietrin 12 = 30% af trin 5 Præmietrin 13 = 30% af trin 5 Præmietrin 14 = 30% af trin 5 Når forsikringen har løbet skadefrit i 1 år på et præmietrin rykkes til nærmeste lavere præmietrin. For hver skade rykkes 2 præmietrin op. Ved skade finder overgangen til andet præmietrin sted ved førstkommende præmieforfaldsdag efter skadedatoen. Ved skade forstås forsikringsbegivenhed, der medfører udgifter for selskabet direkte eller indirekte gennem udligning med andre krav. 7. FLYTNING OG RISIKOÆNDRING a) Af hensyn til præmieberegningen skal HF FORSIKRING G/S underrettes hvis: 1. forsikringstageren eller den faste bruger skifter bopæl, 2. køretøjet skifter anvendelse, 3. motorstørrelsen ændres, 4. køretøjets vægt ændres, 5. bilen forsynes med trækkrog, 6. påmontering af kran, tankanlæg eller andre særlige indretninger. b) Hvis HF FORSIKRING G/S ikke underrettes, risikerer forsikringstageren at miste retten til erstatning helt eller delvist. c) Risikoforandring. Er der meddelt urigtige oplysninger ved forsikringens tegning, eller er underretning om ændrede forhold ikke meddelt i overensstemmelse med ovenstående, og har dette medført, at der er betalt mindre i præmie, end der skulle have været betalt, udreder selskabet i skadetilfælde kun erstatning i det forhold, hvori den betalte præmie står til den præmie, der skulle have været erlagt. 8. TILBAGEBETALING AF PRÆMIE I tilfælde af forsikringens ophør tilbagebetales betalt præmie for den tid, der ligger efter forsikringens ophør. For så vidt angår knallerter tilbagebetales præmien kun såfremt der modtages afmelding fra centralregistret for motorkøretøjer, opsigelse fra andet selskab som har koncession til at tegne motorkøretøjsforsikring eller at den sidste præmiekvittering indsendes til selskabet. 9. OPLÆGNING ELLER AFMELDING AF MOTORKØRETØJET a) Indleveres nummerpladerne til HF FORSIKRING G/S i mindst 1 måned, nedsættes præmien til stilstandspræmie i overensstemmelse med tariffen. b) Afmeldes køretøjet, ophører forsikringen fra afmeldingsdatoen, med mindre forsikringstageren har bestilt stilstandsforsikring. 3

5 10. AFHÆNDELSE ELLER UDSKIFTNING AF KØRE- TØJET a) Afhændes køretøjet, ophører forsikringen. b) Udskiftes køretøjet, ophører forsikringen, og forsikringstageren er frit stillet med hensyn til forsikring for sit nye køretøj. Ved udskiftning bevarer forsikringstageren en erhvervet ret til rabat for skadefrit forløb for sit nye køretøj ved forsikring i selskabet. c) Om den nye ejers retsstilling, se punkt 1 c. 11. OPSIGELSE a) Forsikringen, der er tegnet fortløbende 1-årig, kan opsiges til ophør ved udløbet af et forsikringsår, uden gebyr. Sker opsigelsen indenfor et forsikringsår fratrækker selskabet et gebyr. Gebyrets størrelse kan oplyses ved henvendelse til selskabets kontor. Opsigelsen skal være skriftlig og opsigelsesvarslet er 1 måned til udgangen af forsikringsåret eller den måned, hvortil forsikringen ønskes opsagt. Såfremt HF FORSIKRING G/S ønsker at opsige forsikringen til udgangen af et forsikringsår, skal dette tillige ske med mindst 1 måneds varsel. b) Efter anmeldt skade kan såvel forsikringstagen som HF FORSIKRING G/S i indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller skadens afvisning opsige forsikringen med 14 dages varsel. c) Hvis HF FORSIKRING G/S på grund af forsikringens forløb, f.eks. efter gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registrering heraf i kodeform i automobilforsikringsselskabernes fælles register over forsikringstagere, der frembyder en særlig risiko. Samtidig med en sådan registrering gives der forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang m.v. Registrering i det fælles register (D.F.I.M., Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, telefon ) sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af registertilsynet på en række vilkår. 12. HVIS SKADEN SKER a) Skade, der omfattes af forsikringen, skal snarest muligt anmeldes til HF FORSIKRING G/S. Anmeldelsen kan sendes til selskabet eller ved kaskoskade afleveres til det værksted, der foretager reparationen. b) Værkstedet vil tilkalde taksator, idet reparationer kun må udføres efter aftale med HF FORSIKRING G/S. Forsikringstageren kan dog på egen hånd lade udføre mindre reparationer, hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med køretøjet, og kørslen ikke kan udsættes. c) HF FORSIKRING G/S har ret til at anvise reparatør. d) Tyveri og røveri skal også anmeldes til politiet. Det samme gælder, hvis lejeren af et udlejningskøretøj ikke har leveret dette tilbage senest 8 dage efter den frist for udløbet af lejemålet, der står i lejekontrakten. e) Skade under redningsforsikringen skal anmeldes til SOS-International A/S, telefon Fuldstændige vilkår for redningsforsikringen er trykt i det røde SOSservicekort, som altid bør medbringes ved kørsel i udlandet, og som til enhver tid kan fås hos HF FORSIKRING G/S. 13. ANKENÆVN a) Hvis De ikke er tilfreds med vor behandling af Deres forsikringssag, kan De klage til Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V. Telefon mellem kl b) Ankenævnet kan dog kun behandle Deres klage, hvis: 1. De forgæves har prøvet at få en tilfredsstillende ordning med selskabet. 2. De ikke inden 3 uger har modtaget en skriftlig henvendelse fra selskabet. 3. De til Ankenævnet betaler et gebyr, som er fastsat af Ankenævnet. 4

6 Gebyret betales tilbage, hvis De helt eller delvist får medhold i klagen, hvis klagen afvises, eller hvis De selv tilbagekalder klagen. c) Deres klage skal sendes til Ankenævnet på et særligt skema, som De kan få, hvis de ringer til: 1. HF FORSIKRING G/S 2. Ankenævnet for Forsikring. 14. LOVGIVNING For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler. ANSVARSFORSIKRING 15. HVILKET ANSVAR ER DÆKKET a) Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade forvoldt ved motorkøretøjets benyttelse som køretøj. b) Forsikringen dækker ikke ansvar for skade: 1. på førerens person. 2. på førerens og forsikringstagerens ting eller ejendom. 3. der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport. 4. på tilkoblet køretøj. 5. på dyr eller ting, der transporteres i eller på tilkoblet køretøj eller med vare- og lastvogn. Forsikringen dækker dog, hvis køretøjet er forsikret til godstransport mod betaling. 16. REGRES a) HF FORSIKRING G/S har regres mod enhver, der efter Færdselslovens 104 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt. Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, har HF FORSIKRING G/S kun regres, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. Færdselslovens 108, stk. 2. b) For køretøjer, der ikke frit må udlejes, har HF FORSIKRING G/S pligt til at gøre regres gældende, hvis skaden er indtruffet, mens køretøjet var udlejet uden fører. Det gælder dog ikke, hvis det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at køretøjet var udlejet i strid med Justitsministeriets bekendtgørelse om motorkøretøjer, der udlejes uden fører. Selskabet har i øvrigt regres for beløb, som det efter de gældende koncessionsbestemmelser har måttet udrede i erstatning for tilfælde, der ikke er dækket under forsikringen, eller for tilfælde, som er indtruffet, efter at motorkøretøjet er solgt, se dog pkt. 1 c. KASKOFORSIKRING (Kun meddækket hvis det fremgår af policen) 17. HVAD OMFATTER FORSIKRINGEN a) Forsikringen omfatter: 1. Køretøjet. 2. Fastmonteret tilbehør til køretøjet. Bilradioer, båndspillere, cd-afspillere, højtalere og tilbehør hertil (dog højst 5 bånd eller cd-plader). Max. kr ,- (indeksreguleret basis 1. april 2011). 3. Fastmonteret installation til håndfri betjening af mobiltelefon (dog ikke selve mobiltelefonen eller tilbehør hertil), med indtil kr ,- (indeksreguleret basis 1. april 2011). 4. Værktøj og afmonteret tilbehør, når dette alene bruges til køretøjet. b) Forsikringen omfatter ikke biltelefoner, walkie-talkies og andre sender-/modtagermateriel med mindre det fremgår af policen, at der er tegnet tillægsdækning for det. 18. HVILKE SKADER ER DÆKKET a) Forsikringen dækker med de undtagelser der er nævnt i punkt 19 enhver skade på det forsikrede (se punkt 17) samt tab af dette ved tyveri og røveri. b) Omfatter kaskoforsikringen kun brandforsikring se policen dækkes dog alene skade ved brand, kortslutning, lynnedslag og eksplosion. 19. HVILKE SKADER ER IKKE DÆKKET Forsikringen dækker ikke: 1. Fabrikations- og konstruktionsfejl. 2. Skade, der alene opstår i og er begrænset 5

7 til køretøjets mekaniske dele (f.eks. motortransmission og styretøj). 3. Skade som følge af kørsel uden vand eller olie. 4. Frostsprængning. 5. Forringelse af køretøjets stand, som er en følge af brugen af dette, af slitage og vejrligets påvirkning (f.eks. stenslag i lak), ridser i ruder forårsaget af vinduesviskere, tæring af rustdannelser. 6. Skade, der påføres køretøjet eller dele deraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, med mindre skaden er en kørselsskade. 7. Skade på vare- og lastvogne samt traktorer og motorredskaber, der skyldes kørsel eller aflæsning med hævet tippeladsystem, med mindre det fremgår af policen, at der er tegnet tillægsforsikring for dette. Skade nævnt under pkt. 1-7 er dog dækket, hvis den er opstået ved brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri og hærværk eller under transport på eller ved hjælp af et andet transportmiddel. 8. Skade, forårsaget under selvforskyldt beruselse, jf. Forsikringsaftalelovens 20, og reglerne om spirituskørsel i Færdselslovens 53, stk. 1 eller 2. Forsikringstageren er dog dækket, med mindre han selv var fører af køretøjet, eller han vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller hans ukendskab hertil skyldes grov uagtsomhed. 9. Skade der er indtrådt, medens køretøjet blev ført af en person, der på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, medicin- og medikamentmisbrug, indtagelse af euforiserende stoffer eller lignende årsager befandt sig i en sådan tilstand, at han var ude af stand til at føre motorkøretøjet på betryggende måde. 10. Skade, der er indtrådt, medens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet førerbevis. Undtagelsen gælder ikke såfremt skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. 11. Skade forvoldt af det med køretøjets transporterede gods, når dette har været forkert stuvet eller læsset. 12. Skade, for hvilken der kan kræves erstatning i henhold til anden forsikring. 13. Skade, som direkte eller indirekte er en følge af: 1. krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder, 2. jordskælv eller andre naturforstyrrelser i Danmark (herunder Færøerne og Grønland). 3. udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 14. Skade, der skyldes, at køretøjet var behæftet med sådanne mangler, at det var uforsvarligt at benytte det. Som sådanne mangler henregnes dæk, der er så nedslidte, at de var ulovlige. 15. Endvidere dækker forsikringen ikke skade forvoldt med fortsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. Forsikringsaftalelovens 18. Forsikringstageren er dog dækket, med mindre han selv var fører af køretøjet, eller han vidste at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller hans ukendskab hertil skyldes grov uagtsomhed. 16. Har selskabet måttet betale en skade i tilfælde, hvor sikrede ikke har krav på dækning, har selskabet regresret for de afholdte udgifter. 20. HVORDAN ERSTATTES SKADERNE a) Kontanterstatning Såfremt selskabet afgør skaden ved kontant betaling, eller køretøjet ved tyveri eller røveri ikke er fundet inden 4 uger, efter indgivelse af anmeldelse til selskabet og politiet, ansættes erstatningen til det beløb, et køretøj af tilsvarende alder og stand kunne anskaffes for mod kontant betaling. b) Nyværdierstatning For personvogne registreret til personkørsel 6

8 (herunder rejsevogne) har forsikringstageren i skadetilfælde ret til en erstatning, der svarer til prisen for en fabriksny vogn af samme fabrikat, type og årgang som den skaderamte under forudsætning af, at skaden er indtruffet inden for det første år efter første registrering, at den skaderamte vogn var fabriksny ved tegningen (ændringen) af forsikringen og at reparationsomkostningerne beregnes at ville overstige 50% af en tilsvarende bils nyværdi på skadens tidspunkt. Den skaderamte vogn tilfalder selskabet. c) Transportomkostninger i Danmark Nødvendige omkostninger ved køretøjets transport til nærmeste reparatør betales af selskabet, såfremt transporten på grund af beskadigelsen er nødvendig. Kommer et køretøj efter tyveri eller røveri atter til veje inden fristen i pkt. 20 a, betaler selskabet ud over den køretøjet evt. påførte skade tillige nødvendige omkostninger til transport af køretøjet til dettes hjemsted. Nævnte transportudgifter er ikke dækket, hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement på Falck, Dansk Autohjælp el. lign. Udenfor Danmark gælder vilkårene i det røde SOS-servicekort, jf. punkt 12 e. d) Reparation Køretøjet skal ved reparation sættes i samme stand som før skaden. Selskabet er berettiget til at anvise reparatør. Forøgede udgifter ved reparation foretaget uden for normal arbejdstid samt eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi som følge af reparation erstattes ikke. Er skaden opstået, medens køretøjet var overladt eller solgt til en reparatør eller forhandler, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for sådan reparation. e) Merværdiafgift Merværdiafgift i henhold til lov nr. 102 af med senere ændringer betales af HF FORSIKRING G/S. For køretøjer tilhørende registrerede virksomheder gælder dog følgende: Merværdiafgiften betales endeligt af forsikringstageren i det omfang, denne kan modregne beløbet i den indgående merværdiafgift. HF FORSIKRING G/S udlægger merværdiafgiften over for reparatøren og tilstiller forsikringstageren opgørelse ved skadens afregning. Ved kontant erstatning fradrages merværdiafgiften erstatningsbeløbet. f) Voldgift Kan parterne ikke blive enige om fastsættelse af erstatningen, fastsættes denne ved voldgift. Til at foretage denne vælger forsikringstageren og selskabet hver en vurderingsmand. Vurderingsmændene vælger, inden de påbegynder sagen, en opmand, som skal træde til, hvis de ikke kan blive enige. Opmanden fastsætter erstatningen inden for grænserne af vurderingsmændenes ansættelse. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om valg af opmand, udpeges denne af den lokale politimester. Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, medens udgiften til opmand deles lige mellem parterne. 21. FRISKADE-DÆKNING (Er kun meddækket hvis det fremgår af policen) Skader forvoldt: a) ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri, røveri, nedstyrtning af genstande på køretøjet. b) alene på det forsikrede køretøjs ruder eller lygteglas. For skader på lygteglas gælder dog en selvrisiko på kr. 500,-. c) medens køretøjet var overladt til værksted, servicestation og lign. samt til ny ejer af køretøjet (jf. 1 c). Skader sket iht. punkt a, b og c medfører ikke bonustab. Det samme gælder skader under retshjælps- og redningsforsikring. 22. REDNINGSFORSIKRING I UDLANDET Såfremt der er tegnet kaskoforsikring, omfatter denne tillige redningsforsikring i udlandet for personvogne, vare- og lastvogne med tilladt totalvægt ikke over 3 t., påhængsvogne/campingvogne til sådanne samt motorcykler og 7

9 scootere. Vare- og lastvogne er dog ikke dækket, såfremt rejsens formål er godstransport. Forsikringsvilkårene fremgår af det af SOS- International A/S udfærdigede røde servicekort, der på forlangende udleveres af HF FORSIKRING G/S. RETSHJÆLPSFORSIKRING (Gælder kun for motorkøretøjsforsikring med kaskodækning) 1. Hvis de har tegnet kaskoforsikring for køretøjet (ikke brandforsikring alene), er De også retshjælpsforsikret. 2. Forsikringen dækker omkostninger i forbindelse med visse private uoverensstemmelser i egenskab af ejer, bruger eller fører af det forsikrede køretøj, der kan indbringes for domstolene. 3. Selskabets erstatningspligt er for én forsikringsbegivenhed begrænset til kr ,- (inkl. moms). Selvrisiko andrager de første 10% af de samlede omkostninger, dog mindst kr ,-. Hvis sagen appelleres, gælder et max. på kr ,- (inkl. moms) for den samlede behandling. Omkostningerne erstattes særskilt for hver instans med fradrag af selvrisiko for enhver instans. Vilkårene for retshjælpsforsikringen kan De få ved at ringe eller skrive til HF FORSIKRING G/S. Vi vejleder Dem gerne om retshjælpsforsikring. SÆRLIGE FORSIKRINGSBETINGELSER - CAMPINGVOGNE 1. Hvad omfatter forsikringen Forsikringen omfatter, foruden det i afsnit 17 nævnte, fastmonteret tilbehør til campingvognen samt fortelt, der ikke benyttes erhvervsmæssigt. 2. Hvilke skader er dækket af forsikringen Det henvises til betingelsernes afsnit 18 og Indboforsikring Er der tegnet kaskoforsikring på campingvognen, dækker forsikringens indbo. Indboforsikringen omfatter almindeligt privat indbo og løst inventar, der fast beror i campingvognen. Forsikringen omfatter ikke: a) guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker. b) penge, værdipapirer, mønt- og frimærkesamlinger. c) antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, pelsværk, skind, vin, spiritus og våben. d) cykler, søfartøjer, både, windsurfere og lign., samt køretøjer eller dele hertil. e) indbo og løst inventar i mandskabsvogne. f) genstande medtaget fra helårsboligen (dækkes af den private indboforsikring på hjemadressen). Forsikringssum Forsikringen for indbo i campingvogne dækker for hver forsikringsbegivenhed med indtil kr ,-, med mindre andet fremgår af policen. Hvad dækker indboforsikringen Forsikringen dækker brand (ildsvåde), eksplosion, direkte lynnedslag og nedstyrtning af luftfartøjer eller dele deraf. Forsikringen dækker endvidere skader ved pludselig tilsodning fra godkendt opvarmningsanlæg. Forsikringen dækker ikke: a) skade, der alene består i svidning, smeltning eller småhuller fremkaldt af gløder fra tobaksrygning, ildsted eller lignende. b) skader på ting, der forsætligt udsættes for ild eller varme, selvom den pågældende genstand derved kommer i brand. c) skader på elektriske maskiner, ledninger og apparater (f.eks. radio- og tv-apparater) foranlediget af kortslutning, når genstandene er mere end 10 år gamle, eller skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering, overbelastning, tæring eller som er omfattet af garantiordning. Kortslutningsskade på maskiner, ledninger og apparater, der er indtil 10 år gamle (dog ekskl. kaffemaskiner) erstattes på følgende måde: Indenfor det 1. år erstattes genstanden uden fradrag (nyværdi). De følgende år nedsættes erstatningen med 10% pr. år. 8

10 For kaffemaskiner ydes der fuld erstatning det 1. år, hvorefter erstatningen de følgende år nedsættes med 20% pr. år. For kaffemaskiner der er mere end 5 år gamle ydes ingen erstatning. Udgifter til reparation erstattes efter tilsvarende regler. d) forsikringen dækker skade som følge af direkte lynnedslag, når der på campingvognen kan konstateres skader, der er en umiddelbar følge af lynets strøm eller varmepåvirkning. Udstrømning af vand, olie og kølevæske Forsikringen dækker skade ved pludselig udstrømning (altså ikke dryp eller udsivning) af vand, olie, kølevæske og lign. fra installationer eller beholdere med et indhold på 20 liter eller derover. Forsikringen dækker ikke: a) Skader opstået ved påfyldning eller aftapning af olie og kølevæske. b) Skader som følge af frostsprængning. Skade som følge af voldsomt sky- eller tøbrud, storm- eller snetryksskader Forsikringen dækker nedbørs-, storm- og snetryksskader, hvis disse er en umiddelbar følge af anden dækningsberettiget skade på campingvognen, hvori de forsikrede genstande befinder sig. Forsikringen dækker ikke: a) Skade på udendørs ting. b) Skader som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Færdselsuheld De forsikrede genstande er dækket mod tab og beskadigelse som følge af færdselsuheld (sammenstød, påkørsel, væltning), hvor et trafikmiddel er indblandet. Tyveri/hærværk Forsikringen dækker tyveri fra forsvarligt aflåst campingvogn eller fortelt, samt hærværk i forbindelse hermed. Ran, røveri og overfald Forsikringen dækker ran, røveri og overfald. Ved røveri forstås tyveri ved anvendelse af vold. Ran er et tyveri, der sker åbenlyst og bemærkes af sikrede eller andre i gerningsøjeblikket, og hvor der straks gøres anskrig. 4. HVORDAN BEREGNES ERSTATNINGEN Erstatningen kan ikke overstige forsikringssummen. Erstatningsbeløbene skal så vidt muligt stille forsikrede i samme økonomiske situation, som umiddelbart før skadens indtræden. Indbogenstande, der er indkøbt som nye, og som er mindre en 1 år gamle, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. For andre indbogenstande kan der foretages et rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Tabet kan erstattes ved: a) at sætte de beskadigede genstande i væsentlig samme stand som før skaden. b) at godtgøre en evt. værdiforringelse. c) at fremskaffe tilsvarende indbogenstande som dem der er beskadiget eller stjålet. d) at udbetale en kontanterstatning. 5. SELVRISIKO For forsikringen gælden den på policen anførte selvrisiko. SÆRLIGE FORSIKRINGSBETINGELSER - AUTOHJÆLPFORSIKRING (Er kun meddækket hvis det fremgår af policen) Forsikringen er etableret i samarbejde med SOS Dansk Autohjælp, som yder assistance i henhold til nedenstående forsikringsbetingelser. 1. Forsikringen omfatter Forsikringen omfatter alene det køretøj der er registreret på forsikringspolicen. Autohjælpforsikringen videreføres til nyt køretøj i forbindelse med dokumenteret udskiftning af køretøjet, medmindre andet er aftalt. 9

11 Forsikringen kan ikke overdrages til andre personer. Giv altid meddelelse om ændring af adresse og ved køb af andet køretøj. 2. Forsikringen dækker følgende Assistance ydes ved alle uheld, der forhindrer videre kørsel ved egen hjælp og som ikke er omfattet af den almindelige motorkøretøjsforsikring. Assistancen ydes hurtigst muligt efter korrekt assistancetilkald til SOS Dansk Autohjælp. Der tages forbehold for offentlige restriktioner, strejker, lockout, ekstraordinære rejse- og trafikforhold og force majeure. Forsikringen dækker ikke i forbindelse med deltagelse i rallies, motororienteringsløb, manøvreprøver eller lignende samt kørsel til skrotning. Assistancebehov, der kendes på ikrafttrædelsestidspunktet for forsikringen, dækkes ikke. Assistancer, der ikke er omfattet af autohjælpforsikringen, betales til SOS Dansk Autohjælp efter regning. 2.1 Starthjælp, hjulskifte, brændstofudbringning m.m. Forsikringen dækker, hvis din bil ikke vil starte eller ikke kan køre videre. Kan det ikke lade sig gøre, dækker forsikringen transport til værksted efter dit eget valg. Eventuelle udleverede reservedele samt brændstof betales kontant af dig. 2.2 Døroplukning Er bilnøglen låst inde i bilen, dækkes døroplukning, hvis SOS Dansk Autohjælp forsvarligt kan foretage oplukning af bildøren. Hvis ikke dette kan lade sig gøre transporteres køretøjet til nærmeste autoriserede værksted. 2.3 Bjærgning Hvis køretøjet er kørt i grøften eller bare er kørt fast, tilbyder SOS Dansk Autohjælp at trække dig fri. Se afsnit 3, hvis uheldet sker i udlandet. 2.4 Transport Hvis køretøjet er udsat for skade eller driftsstop transporteres det til din bopæl eller værksted i samråd med dig. Ved driftsstop/ skade ved din bopæl transporteres køretøjet til et værksted efter dit valg. Forsikringen dækker kun én assistance pr. driftsstop/ skade. 2.5 Færdselsuheld Er køretøjet efter færdselsuheld bragt til en synshal, din bopæl eller lignende, dækker forsikringen for transport derfra til dit værksted. 2.6 Persontransport Skal køretøjet på værksted efter driftsstop eller færdselsuheld, sørger SOS Dansk Autohjælp for transport af dig og dine passagerer til fælles bestemmelsessted i Danmark. 2.7 Hotelophold Kan din bil ikke repareres samme dag ved skader i Danmark, og SOS Dansk Autohjælp, på vore vegne, vurderer det rimeligt, vil du blive tilbudt én hotelovernatning inkl. morgenmad. 2.8 Patient/hjemkørsel Hvis du som fører af det dækkede køretøj bliver ramt af sygdom eller kommer til skade og derfor ikke kan fortsætte kørslen, sørger SOS Dansk Autohjælp for hjemkørsel af køretøjet. Denne service gælder både dig selv, din ægtefælle og dine hjemmeboende børn. Forsikringen dækker ikke for transport ved kroniske lidelser. Dansk Autohjælp kan på vore vegne - forlange, at din læge dokumenterer sygdom/tilskadekomst. Hjemkørsel af køretøjet påbegyndes senest dagen efter bestilling. 3.0 Udlandsdækning Forsikringen dækker i det øvrige Europa for den personbil, motorcykel eller varevogn under kg. totalvægt der er registreret på forsikringspolicen. Efterspændt campingvogn eller trailer er kun dækket, hvis der er tegnet særskilt forsikring på disse køretøjer. Dansk Autohjælps samarbejdspartnere i udlandet yder assistance efter samme betingelser, som er gældende i Danmark. Kan afhjælpning ikke ske på stedet, transporteres køretøj, fører og evt. passagerer til nærmeste værksted. Forsikringen dækker dog efter de danske betingelser på transitruten E65 mellem Malmø 10

12 og Ystad samt indtil 25 km syd for den dansk/ tyske grænse (se afsnit 2). Forsikringen dækker ikke hjemkørsel af køretøj ved sygdom/tilskadekomst eller fritrækning ved fastkørsel i sne, mudder, sand og lignende, samt hvis rejsens formål er godstransport. 4.0 Almindelige betingelser Har du hos andre parter krav på dækning af ydelser, der er omfattet af nærværende forsikring, og det for denne dækning er bestemt, at dækning bortfalder, hvis ydelsen kan opkræves andetsteds, gælder samme forbehold for nærværende police. Ved startsvigt/driftsstop, der skyldes dårlig vedligeholdelse, kan SOS Dansk Autohjælp, på vore vegne, afvise assistance på køretøjet. Autohjælpforsikringen følger motorkøretøjsforsikringen i øvrigt, herunder opsigelsesvarsel, gebyr ved brug af forkortet opsigelsesvarsel, præmiebetaling, præmieregulering, fortrydelsesret m.v. Der henvises, for så vidt angår disse forhold, til de forsikringsbetingelser der i øvrigt gælder for motorkøretøjsforsikringen. Brug af autohjælpforsikringen har ikke betydning for evt. bonusklasse-indplacering. 5.0 Hvis skaden eller uheldet sker Assistance, såvel i Danmark som i udlandet, skal rekvireres hos SOS Dansk Autohjælps Alarmcentral på tlf. nr SÆRLIGE FORSIKRINGSBETINGELSER - FØRERPLADSDÆKNING (Er kun meddækket hvis det fremgår af policen) 1.1 Hvad er førerpladsdækning Ved en ulykke kan føreren kun få erstatning for personskade, hvis der er en ansvarlig skadevolder, eller hvis der kan opnås erstatning fra arbejdsskadeforsikringen, efter lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.v. eller fra en ulykkesforsikring. Ved ulykker, hvor der ikke er en anden ansvarlig skadevolder involveret - f.eks. når en bil i glat føre kører i grøften - kan føreren meget ofte ikke få erstatning for en personskade i forbindelse med uheldet. Formålet med Førerpladsdækningen er at give den forsikrede bils fører denne dækning. Til forskel fra en almindelig ulykkesforsikring giver Førerpladsdækningen også erstatning for svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste. 1.2 Hvem dækker forsikringen Forsikringen dækker personskade på bilens fører. Forsikringen dækker ikke, hvis føreren er: a) tilknyttet et værksted, en servicestation, hotel eller anden virksomhed, som i erhvervsøjemed benytter bilen, eller b) benytter bilen uden forsikringstagerens accept. 1.3 Hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker personskade på bilens fører, når det direkte skyldes et kørselsuheld med den forsikrede bil. Der er tale om et kørselsuheld, når bilen forulykker ved væltning, påkørsel, sammenstød eller kollision, samt når bilen bryder i brand, eller der sker en eksplosion under kørsel. Forsikringen dækker følger efter personskade i form af: a) Tabt arbejdsfortjeneste. b) Udgifter til læge, medicin og transport i forbindelse med behandling. c) Svie og smerte. d) Varigt mén. e) Erhvervsevnetab. f) Tab af forsørger. g) Tandskade. h) Andet tab som kunne forventes erstattet iht. Lov om erstatningsansvar 1 og 1 a, og som ikke er nævnt ovenfor. Erstatningen for personskade bliver opgjort efter de gældende regler og satser i Lov om erstatningsansvar. Der ydes ikke erstatning for andre udgifter og tab end nævnt i punkt Hvad dækker forsikringen ikke Forsikringen dækker ikke, når: a) føreren er påvirket af alkohol, narkotika eller lignende jf. Forsikringsaftalelovens

13 b) føreren udviser forsæt eller grov uagtsomhed jf. Forsikringsaftalelovens 18. c) føreren ikke har lovbefalet kørekort. d) uheldet sker under transport af gods mod betaling. e) bilen benyttes til erhvervsmæssig personbefordring eller udlejning. f) uheldet opstår eller forværres af førerens sygdom, sygelige tilstand, invaliditet eller legemsfejl. g) uheldet sker som følge af lægelige indgreb eller behandlinger. h) skaden sker under deltagelse i/træning til motorløb af enhver art. i) skaden skyldes en ansvarlig skadevolder eller er omfattet af en ansvarsforsikring, en arbejdsskadeforsikring eller en tilsvarende ordning, dækker forsikringen ikke. Dog dækker forsikringen med differencebeløb i tilfælde hvor: 1) Skaden sker i udlandet, og erstatning efter dette lands erstatningsansvar opgøres til lavere erstatningsbeløb end efter førerpladsdækningen. 2) Erstatning fra anden ansvarlig skadevolder nedsættes, fordi denne ikke hæfter fuldt ud på grund af skyldfordeling. 3) En arbejdsskadeforsikring eller tilsvarende ordning dækker. 1.5 Erstatningsberegning Svie og smerte Godtgørelse beregnes efter reglerne i Erstatningsansvarsloven Varigt mén Godtgørelse beregnes efter reglerne i Erstatningsansvarsloven. Det er et lægeligt skøn, der afgør størrelsen af det varige mén (méngraden). Méngraden angives i procent og skal være mindst 5%, for at der kan udbetales godtgørelse. Méngraden fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel, når de endelige følger efter uheldet kan bestemmes. Hvis skaden ikke er anført i Arbejdsskadestyrelsens méntabel, fastsættes méngraden på grundlag af skadens medicinske art og omfang. Godtgørelsen fastsættes altid uden hensynstagen til forsikredes erhverv og sociale situation Erhvervsevnetab Erstatningen beregnes efter reglerne i Erstatningsansvarsloven. Hvis uheldet betyder, at der mistes mindst 15% af evnen til at erhverve indtægt ved arbejde, kan der udbetales erstatning for tab af erhvervsevne. Erstatningens størrelse afhænger af lønnen forud for uheldet, alder på uheldstidspunktet og størrelsen af erhvervsevnetabet. Erstatningen fastsættes til et kapitalbeløb svarende til årsløn x 10% x erhvervsevnetabsprocenten. Erstatningen nedsættes efter reglerne i Erstatningsansvarslovens 9, hvis føreren er fyldt 30 år ved skadens indtræden. Der kan også udbetales erstatning til personer, der ikke har nogen egentlig indtægt. For hjemmearbejdende og studerende bliver erstatningen fastsat ud fra et skøn over den økonomiske værdi af deres arbejdskraft på det tidspunkt, hvor de kom til skade Tab af forsørger Erstatningen beregnes efter reglerne i Erstatningsansvarsloven. Hvis afdøde havde forsørgerpligt, udgør erstatning til ægtefælle eller samlever 30% af den erstatning, som afdøde ville have fået udbetalt ved fuldstændigt tab af erhvervsevne. Der er dog fastsat et minimums- og et maksimumsbeløb. Efterlevende børn får en erstatning, der svarer til summen af de børnebidrag, som afdøde på skadetidspunktet kunne være pålagt at betale. Erstatningen bliver fordoblet, hvis afdøde var eneforsørger. Ved afdødes forsørgelse af andre end ovennævnte, fastsættes erstatningen med udgangspunkt i den bortfaldne forsørgelse. Erstatningen omfatter også overgangsbeløb til efterladte samt begravelsesudgifter Tandskade 12

14 Erstatningen udgør rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling. Der kan erstattes udgifter til tandbehandling, som ikke kan betales fra anden side, f.eks. den offentlige sygesikring, arbejdsskadeforsikring eller egen ulykkesforsikring. Tandskadedækningen omfatter også tandproteser, der beskadiges i forbindelse med et kørselsuheld, når protesen sidder på plads i munden, og når kørselsuheldet i øvrigt har medført legemsbeskadigelse. En tandskade kan ikke medføre større erstatning end det beløb, der svarer til den nødvendige behandling af en sund tand. Dette gælder uanset, om en beskadiget tand eventuelt er led i en bro, at nabotænder mangler, eller at en beskadiget tand i forvejen er svækket. Var tændernes eller protesens tilstand forringet eller svækket inden kørselsuheldet, f.eks. som følge af fyldninger, genopbygning, rodbehandling, caries, slid, fæstetab, paradentose eller andre sygdomme, reduceres eller bortfalder erstatningen svarende til forringelsens omfang i forhold til velbevarede tænder og proteser. Tanddskadedækningen omfatter én optimal behandling af skaden på det tidspunkt, hvor skaden kan udbedres. Når selskabet har betalt udgiften til denne behandling, betragtes behandlingen som endelig, og der betales ikke erstatning til yderligere behandling, efterbehandling eller udskiftning på et senere tidspunkt. Behandlingen skal være afsluttet senest 3 år efter skadetidspunktet. Behandling og pris skal godkendes af selskabet, inden behandling påbegyndes, medmindre der er tale om akut nødbehandling. 1.6 Genoptagelse En afsluttet sag om varigt mén eller erhvervsevnetab kan genoptages efter reglerne i Erstatningsansvarslovens 11. FORTRYDELSESRET Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugsaftaler, jf. bekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen: Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor De har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor De har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis De har fået forsikringsbetingelserne i hænde før dette tidspunkt. Hvis De f.eks. modtager forsikringsbetingelserne den 1., har De frist til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, kan De vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder De? Inden fortrydelsesfristens udløb skal De skriftligt underrette forsikringsselskabets hovedkontor om, at De har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at De sender brevet inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. 13

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Autohjælp for. GF Transport og Logistik

Autohjælp for. GF Transport og Logistik Autohjælp for GF Transport og Logistik Klubben samarbejder med Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter det køretøj, som er

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Bestemmelser for klubbens Autohjælp

Bestemmelser for klubbens Autohjælp Bestemmelser for klubbens Autohjælp Klubben samarbejder med Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter det køretøj, som er forsikret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagen

Læs mere

Vilkår for autohjælp 01.07.14

Vilkår for autohjælp 01.07.14 Vilkår for autohjælp (I samarbejde med SOS Dansk Autohjælp) Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft på det ønskede tidspunkt dog tidligst 24 timer efter, at selskabet har modtaget begæring herom. Biler

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser CAMPINGVOGNSFORSIKRING VERSION 20-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Campingvognsforsikring

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401 Forsikringsbetingelser Veterankøretøjsforsikring Version 20-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for påhængsvogne 1. Generelt 1.1 Selskabets forsikring for

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101 Forsikringsbetingelser Bilforsikring Version 20-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01 Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01 Vejhjælp kan kun tegnes i tilknytning til Bilforsikringen. Det er et krav, at bilen er en personbil

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M07 M08 M09-31 M09-32 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens omfang...

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Autohjælp for. GF Finans og GF Østsjælland

Autohjælp for. GF Finans og GF Østsjælland Autohjælp for GF Finans og GF Østsjælland Klubben samarbejder med SOS Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter den bil, som

Læs mere

Forsikringsbetingelser HABILIST

Forsikringsbetingelser HABILIST HABILIST ......6...9..............6...9.0.. 6......6........... 9 0 Fællesbestemmelser Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagelser Risikoforandring Betaling af præmie Ændringer af præmietarif og forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer Forsikringsvilkår for Campingvogn / Camplet / Trailer Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Påhængsvognsforsikring Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser PÅH-3 Gældende fra 01.08.2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02 Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr AUTOFORSIKRING Autoforsikring Almindelige Forsikringsbetingelser. I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Udgave 2001. Fællesbetingelser. 1. Præmiens betaling. Første præmie, stempelafgift

Læs mere

Abonnement Campingvogn

Abonnement Campingvogn Abonnementsbetingelser Abonnement Campingvogn Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Abonnementet dækker efter de danske betingelser på

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil Branche M10F Betingelser 010115 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

Autoforsikring Forsikringsbetingelser

Autoforsikring Forsikringsbetingelser Autoforsikring Forsikringsbetingelser ERHVERV-GF-2016-01-301-GLOBAL Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling,

Læs mere

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementsbetingelser Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

Autohjælp for. GF Amager

Autohjælp for. GF Amager Autohjælp for GF Amager Klubben samarbejder med SOS Dansk Autohjælp, der yder assistance ved uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Bestemmelserne er omfattet af den abonnementsaftale klubben

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51 Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-51 1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING Indholdsfortegnelse Særlige betingelser...3 Ansvar og kasko...3 1 Hvem er sikret... 3 2 Hvor dækkes...

Læs mere