Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl i fælleslokalerne Strandgade 63.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63."

Transkript

1 Afdelingsbestyrelsen Afdeling Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt repræsentanter fra 49 lejemål svarende til knap 30% af de stemmeberettige lejemål. Flere lejemål var repræsenteret ved flere end 1 fremmødt. Formanden bød velkommen og præsenterede bestyrelsens medlemmer og suppleanter for forsamlingen. 1: Valg af ordstyrer og referent. Kirsten Bøgh blev valgt til dirigent og Jan Hyttel til referent. Dirigenten konstaterede herefter, at indkaldelse til afdelingsmødet var uddelt i postkasserne d. 27. oktober 2008 altså mere end 4 uger i forvejen, og at indkaldelsen indeholdt den i flg. vedtægt og forretningsorden gældende dagsorden, og at afdelingsmødet således var både rettidigt og lovligt indkaldt. 2: Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste afdelingsmøde. Bestyrelsens beretning for det forløbne år var i år udsendt skriftligt til samtlige beboere. Formanden begrænsede derfor den mundtlige beretning til en uddybning af de væsentligste punkter i den skriftlige beretning. Dirigenten satte herefter beretningens punkter under debat enkeltvis. Følgende punkter noteredes til bestyrelsens overvejelser: 1) Omkring udskiftning af tagpap vedkender entreprenøren sig det fulde ansvar og betaler for både udbedring og følgeskader. 2) Der er kommet en rapport om byggesjusksagen skotrender og løse gavle m.v. Rapporten danner nu grundlag for en ansøgning til Landsbyggefonden om støtte til udbedring. Referat afd.m side 1 af 6

2 3) En beboer efterlyste Lejerbos manglende opfølgning på de forskellige vedligeholdelsesarbejder men roste bestyrelsens arbejde. 4) De nye vinduer og døre synes at have en god virkning på varmeregningen. 5) Diskussionen omkring udearealerne kom mest til at handle om boldbanen og henvistes derfor til dette punkt på dagsordenen. 6) Det er stadigt uklart, hvornår Københavns Kommune overtager Strandgade som kommunal vej. 7) Formanden for bådelauget (Marie Granholm) fortalte om laugets arbejde, herunder at der p.t. er 10 medlemmer, og at der i alt er plads til 18 både (hvis der etableres pæle i kanalen). Pris for bådplads er ca per år, hvor en bådplads i kanalen ellers koster op til omkring kr per år. Pladserne er forbeholdt beboerne i afdelingen og bådlauget betaler alle med pladserne forbundne omkostninger. Man kan se mere på hvor også kontaktadresse til bådlauget fremgår. 8) Det automatiske trappelys fungerer godt, og besparelser på el-regningen forventes. 9) Maling af trappegange m.v. er færdig, men diverse reparationer af dørene pågår. Varmemester beder om besked, hvis der stadig forekommer afskalning af døre. Maler har påtaget sig det fulde ansvar, herunder efterrepareres der også efter isætning af nye låse. 10) Det nye låsesystem er færdigt og fungerer godt og giver tilmed langt større sikkerhed end det gamle. 11) Kajreparationen forventes færdig før jul (2008). 12) En beboer roste det pæne fugearbejde i badeværelserne - blok I og II er færdige, resten følger. Varmemester oplyste, at der skal fuges både langs gulv og langs øverste kant af fliser. 13. Kunstværket Buen på kajen er efter hærværk blevet reparareret af et bestyrelsesmedlem (JL). Der mangler stadig lidt som skal udføres efter instruktion fra kunstneren Eva Koch. 14) Mange har meldt sig omkring råderet, nye køkkener og badeværelser. Bestyrelsen arbejder med forvaltningen om en snarlig iværksættelse af arbejderne. Der er forhandlet meget væsentlige rabatter med HTH- og Vordingborg køkkener. En beboer spurgte, om ikke man kunne lave en standard håndværkerkontrakt vedr. ændring af badeværelser. Dette spørgsmål drøfter bestyrelsen med Lejerbo. 15. Loppemarked i sommer gik fint, ligesom 30 års festen var en stor succes trods silende regn. Tak til Sanne for god indsats. Referat afd.m side 2 af 6

3 16. Der er i afdelingen gennemført en såkaldt naboskabsundersøgelse, hvis konklusioner er, at der er uhørt stor tilfredshed og tryghed ved at bo i Det Hvide Snit. 17. Varmemålere udskiftes i det nye år. Der er gennem et udbud i LB-København opnået betydelige besparelser i såvel anskaffelse som drift af de nye varmemålere. Vi går i øvrigt væk fra de elektroniske målere og tilbage til fordampningsmålere, der er lige så sikre men betydeligt billigere end de elektroniske. Bestyrelsens beretning blev herefter sat til afstemning. Ingen stemte imod og beretningen blev godkendt. 3: Godkendelse af afdelingens regnskab (2007/2008). Formanden gennemgik det fra regnskabsafdelingen udsendte årsregnskab, der igen i år var sammenskrevet med såvel det gældende budget som med budgetforslaget for det kommende budgetår 2009/2010. Der blev bl.a. lagt vægt på, at regnskabet udviste et underskud på ca kr., der primært skyldes, at forvaltningen ikke havde fået varslet huslejestigninger som følge af hjemtaget lån til finansiering af dør-og vinduesprojektet. De samlede udgifter var faktuelt ca mindre end budgetteret, men som følge af det manglende huslejevarsel blev indtægterne knap mindre end beregnet. Regnskabets og budgettets øvrige poster blev gennemgået under ét med fokus på de steder, hvor der var ændringer eller afvigelser. Formanden kritiserede revisorbemærkningerne for ikke at forholde sig til at en del af afdelingens store vedligeholdelsesarbejder finansieres ved låntagning over ejendommens realkredit belåning. Ligeledes var formanden kritisk over for, at regnskab og budget på en række punkter var fejlbehæftede fra forvaltningens side. Afdelingsmødet godkendte herefter med alle stemmer det udsendte regnskab for 2007/2008. Referat afd.m side 3 af 6

4 4: Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år (2009/2010). Der blev lagt vægt på, at budgettet balancerer med en lejeforhø jelse på 2,9 % hvilket svarer til i underkanten af pristalsstigningen i samme periode. Afdelingsmødet godkendte herefter med alle stemmer det forelagte budget for 2009/ : Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen havde forslået nedenfor nævnte forslag til vedtagelse på afdelingsmødet. 1) Afdelingsmødet bemyndiger afdelingsbestyrelsen til at ophæve den nugældende ordning med gæsteparkering, når og hvis der indføres betalingsparkering i Strandgade ud for vores bebyggelse. Begrundelse: Købehavns kommune planlægger at omdanne den del af Strandgade, der ligger på Wilders Ø til offentlig vej. Det vil uden tvivl betyde, at der indføres P-afgift i lighed med, hvad der ellers gælder på Christianshavn. Afdelingsbestyrelsen finder det urimeligt, at afdelingens lejere i givet fald må parkere på Strandgade og altså betale parkeringsafgift mens gæster med gæsteparkeringstilladelse kan holde gratis på de opmærkede P-pladser. Forslaget blev livligt debatteret, synspunkterne var mange og forskellige. Dirigenten satte afslutningsvis forslaget under afstemning med følgende resultat: For stemte 39 Imod stemte 49, Hverken for eller imod stemte 8. Forslaget var hermed faldet. 2) Afdelingsmødet bemyndiger bestyrelsen til at arbejde for, at boldbanen snarest muligt nedlægges. Begrundelse: Der har i årevis været beboerklager over støj fra boldbanen især naturligvis i sommerhalvåret. Skiftende afdelingsbestyrelser har forsøgt at dæmme op for støjen ved forskellige foranstaltninger, men uden held. Langt størsteparten af de boldspillende børn og unge kommer ikke fra vores egen Referat afd.m side 4 af 6

5 bebyggelse, men udefra. Det er ikke muligt effektivt at forhindre udefra kommende i at spille bold på boldbanen, ligesom der heller ikke er nogen sanktionsmuligheder over for personer (børn eller voksne), der ikke bor i afdelingen, og som derfor ikke er underlagt afdelingens husorden. Boldbanen bør derfor nedlægges snarest muligt og området retableres, således at der ikke kan spilles bold. Bestyrelsen vil arbejde videre med at undersøge mulighederne for en alternativ boldbane for områdets børn andetsteds. Dette forslag gav anledning til en ikke alene meget livlig, men til tider også temmelig følelsesladet diskussion med en ikke altid lige behagelig tone. Et forslag fra forsamlingen, som vandt tilslutning var, at boldbanen kunne nedlægges såfremt, der blev etableret en varig løsning til erstatning varig blev defineret som 10 år. Bestyrelsens forslag blev af dirigenten sat til afstemning og forkastet med en overvejende majoritet imod. Stemmer blev ikke optalt. 3) Afdelingsbestyrelsen foreslår, at den hidtil gældende husorden erstattes med en ny. Begrundelse: Den gældende husorden har på en række punkter mere form af servicemeddelelser. Samtidigt trænger den nye husorden til en opstramning af reglerne, så det tydeligere fremgår, hvad der er tilladt, og hvad der ikke er. Det fremlagte forslag tilstræber yderligere at klargøre eventuelle konsekvenser af husordenens overtrædelser. Anders Visby fra bestyrelsen gennemgik bestyrelsens forslag til ny husorden med særligt fokus på udvalgte punkter. De fleste punkter var præciseringer af den tidligere husordens tilsvarende punkter. Efter en lang og livlig debat blandt andet omkring luftning af sengetøj, flagning m.v. satte dirigenten forslag under afstemning. Forslaget blev godkendt med overvejende majoritet. Stemmer blev ikke optalt. Referat afd.m side 5 af 6

6 6: Behandling af eventuelt indkomne forslag. Følgende forslag var modtaget rettidigt: Forslag fra en beboer om, at bestyrelsen trækker sit forslag om ophævelse af gæsteparkeringsordningen tilbage og i stedet forhandler med virksomhederne i pakhuset Strandgade om delvis fællesbenyttelse af P-pladserne. Forslag og begrundelse var i sin helhed vedlagt som bilag til den udsendte dagsorden. Forslagsstilleren trak sit forslag under henvisning til resultatet af afstemningen om bestyrelsens forslag under pkt : Valg af formand. Jan Hyttel blev uden modkandidat genvalgt for en periode af 2 år. 8: Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. John Laursen og Sanne Nielsen blev uden modkandidater genvalgt for en periode af 2 år. 9: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Anders Visby og Karen Vistesen blev uden modkandidater genvalgt for en periode af 1 år. 10: Eventuelt. En beboer roste bestyrelsen for det store arbejde, den udfører. En anden beboer udtrykte ønske om, at der opsættes et strygebræt i vaskekælderen. Dette sker i den nærmeste fremtid. Dirigenten afsluttede mødet med at takke for - om ikke god ro og orden - så i hvert fald for et livligt og engageret møde. Formanden takkede dirigenten for vel udført arbejde og for at overholde tidsplanen (2 minutters overskridelse er mere end fint). Mødet afsluttet kl Referat udarbejdet d. 09. december Jan Hyttel Referat afd.m side 6 af 6

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit.

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 19. maj 2014 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

oversigt over 25 handlekort

oversigt over 25 handlekort oversigt over 25 handlekort Drøftet Vi er i gang Nu kører det 1 Nabohjælp den: den: den: 2 Smilets sted den: den: den: 3 Grønt diplom den: den: den: 4 Walking tapas kom på besøg den: den: den: 5 Vand med

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby A D M I N I S T R A T I O N Altid b e d r e service REFERAT fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Denne gang kan du læse om...

Denne gang kan du læse om... December 2014 Ny gangbro over kanalen. Foto: Finn Bye Andersen Bestyrelsen 2014-2015 Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Finn Holck Klausen 2036 3093 holck-klausen@mail.tele.dk

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere