Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning"

Transkript

1 ARTIKEL Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning ved Margarethe Lorensen, formand for Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, Ph.D, professor i sykepleievitenskap, Oslo Universitet og Bente Kristensen, æresmedlem og forhenværende bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, oversygeplejerske Ideen til oprettelse af Dansk Selskab for Sygeplejeforskning og nogle af selskabets milepæle og mærkedage er beskrevet i dette tidsskrift i lederen Tilbageblik på 25 år. Som det fremgår af det første referat af 19 oktober 1978, som er publiceret i nævnte leder, blev det besluttet ved dette første møde at kalde gruppen Forum for sundheds-og sygepleje. Deltagerne ønskede at bruge gruppen til at øge deres kundskaber om sygeplejeforskning og om forskningsmetodologier, samt formidle denne til resten af sygeplejesamfundet. Måden det skete på, var gennem - at læse og diskutere udvalgte forskningsartikler - at opnå forståelse af forskningsterminologi - at oversætte engelsksproget forskningslitteratur - at arrangere forelæsninger ved danske og udenlandske sygeplejersker, der arbejder med sygeplejeforskning Denne artikel vil omhandle Selskabets historie og proces i forhold til mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning. Den vil blive inddelt i afsnit i forhold til: små medlemsmøder, tidsskriftet, forskningsdag, de årlige temadage, seminar/ workshop om forskningsmetode og strategisk politisk kommunikation. En stor del af de forskningsmetoder, - begreber, - teorier og emner, som har været på de forskellige møder, er beskrevet i artiklen fra selskabets 15 år jubilæum (Lorensen1994). Små medlemsmøder med diskussion af sygeplejeforskning På det første møde den 19. oktober 1978 var der inviteret 12 deltagere, hvoraf 4 ikke kunne komme. Det, at medlemsskaren i de første par år ikke var så stor, gjorde det muligt at have et forum hvor alle kunne komme til orde. Diskussionen gik meget livlig og under trygge forhold for den enkelte, da alle kendte hinanden, og da forskning endnu ikke som i dag, er et nødvendigt værktøj i egen meritering i forhold til mange stillinger. Vi fandt det vigtigt fra starten at sikre gruppens uafhængighed af faglige instanser/institutioner, og det første møde fandt således sted i et lokale lånt på WHO. Da gruppen ikke var så stor i starten, kunne vi også holde møder i de forskellige medlemmers hjem. Med hensyn til litteraturstudier lagde vi ud med den amerikanske bog om forskningsmetode Elements of Research in Nursing (1977), som deltagerne oversatte, fremlagde for hinanden og diskuterede. Foruden at medvirke til at skabe et fælles begrebsapparat, gav det en god indføring i forskningsprocessens elementer, og deltagernes forskellige forudsætninger og erfaringer blev i høj grad udnyttet i gruppen. Oversættelsen af bogen blev som nævnt før desværre aldrig gjort færdig og publiceret. Det er derfor godt at se, at vi fik forskningsmetodebogen Forskning i Klinisk Sygepleje 2. Metoder og vidensudvikling udgivet på Akademisk forlag i år (Lorensen, Hounsgaard og Østergaard- Nielsen 2003). 1 Ud over arbejdet med Elements of Research in Nursing gennemgik vi også artikler med forskningsundersøgelser ud fra kriterier for natur og samfundsvidenskabelig forskning. Det var en lærerig proces systematisk at gennemgå en videnskabelig artikel, og samtidig gav det anledning til mange gode, forståelsesfremmende diskussioner Frem til november 1979, hvor deltagergruppen endnu var ret begrænset, blev der afholdt ti møder, heraf var et møde specielt. Det var et møde om uddannelse og forskning i sygeplejen og gæsten var Marjorie Simpson, tidligere Principal Nursing Officer, Englands Sundheds-og Socialstyrelse. Vi havde endvidere den glæde, at også Margrethe Kruse, formand for ICN fra deltog i mødet. Begge disse to ledere i sygeplejen har i hvert sit land været med til at fremme sygeplejeforskning og fået ressourcer til denne virksomhed. Senere i forløbet var vi så heldige i 1986 først at få besøg af professor Susan Gortner, School of Nursing, University of California, San Franscico den Hun har været med til at oprette det Nationale Sygeplejeforsknings Institut i USA og været mentor på mange projekter. Den samme år havde vi en livlig diskussionsaften med Dorothy Hall, forhenværende Regional Director WHO/EURO, som var på besøg fra Canada. Hun startede et stort fælles projekt op omkring sygeplejeforskning i Europa ( Hall 1979).. For at få mere kundskab om sygeplejeforskning og forsknings-

2 metodologi arrangerede vi forelæsninger med såvel danske som udenlandske forskere fra sygeplejen og fra tilgrænsende discipliner. Disse forelæsninger blev arrangeret som eftermiddags- eller aftenmøder, og tid, sted og emne blev annonceret i Sygeplejersken foruden ved opslag på de lokale hospitaler. Nogle gange, når der var kort tidsfrist, fordi vi havde fået tilsagn fra en udenlandsk foredragsholder som var på gennemrejse/ på kort opdrag i København udenfor de planlage mødetidspunkter, måtte informationen om et sådant møde forgå ved, at vi telefonerede til hinanden og publicerede det til så mange, som det var muligt at nå ad mund til mund metoden. Disse møder var åbne for alle interesserede sygeplejersker, som mod et beskedent beløb kunne deltage. Til vores glæde var der en pæn interesse for møderne, hvilket vi tog som et udtryk for et eksisterende behov. Også danske sygeplejeforskere, kom og delte deres viden og erfaring med os. Her var Guldager og Thorup først ude med deres bog Barselsdage i 1977 efterfulgt af Stenbak, Fasting samt Andreasen og Sjørslev i Alle disse bøger var publiceret af Dansk Sygeplejeråd (Lorensen 190 a og b). Endelig arrangerede vi møder, hvor sygeplejersker kunne fremlægge eget projekt med efterfølgende diskussion og vejledning. Var der manglende kompetence i gruppen, inviterede vi personer ind som var længere fremme eller havde mere erfaring i relation til de aktuelle forskningsproblemer og metoder. Mens vi ventede på optagelse i foreningsregistret, var Selskabet nede i en bølgedal. Den 22. oktober 1981 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt: Ophævelse af Dansk Selskab for Sygeplejeforskning. Det skete dog ikke, da en meget lille gruppe holdt ved, men ressourcerne var små. Selskabet kørte således videre på vågeblus, hvilket også fremgår af nedenstående tabel 1. Selskabet begyndte derefter at vokse stødt og roligt, men noget langsomt og varieret i starten. Det skete dog i det tempo, bestyrelsen og medlemmernes arbejdskapacitet gav mulighed for. Selskabet havde ikke noget ønske om at vokse for hurtigt og at blive så stort, at det blev nødvendigt med fast kontor og personale. Tabel 1. Oversigt over medlemmer og abonnenter på Tidsskrift for Sygeplejeforskning Medlemmer* Abonnenter** Medlem mer* Abonnenter** * incl. extraordinære medlemmer og æresmedlemmer ** incl. pligtaflevering, frieksemplarer og udveksling 2 I løbet af 1983 kom der igen gang i Selskabets mødevirksomhed. Medlemstallet var på det tidspunkt 13, men der var overskud til at arrangere møder og foredrag, og fremtiden tegnede lidt lysere. Ved generalforsamling i november 1983 kunne formanden konstatere, at de afholdte foredrag tydede på, at der var behov for mere offentlighed om Selskabet. Det var derfor formandens håb, at der i 1984 kunne nedsættes et udvalg til udarbejdelse af en informationsfolder om Selskabet. Allerede i februar 1984 kunne et hurtigt arbejdende udvalg fremlægge et forslag til en informations-folder indeholdende ideen bag Selskabet, Selskabets formål, aktiviteter samt bestyrelsesmedlemmernes navne. Forslaget blev godkendt. Det blev endvidere besluttet at kopiere folderen på blåt papir, og i løbet af kort tid var den klar til uddeling. I forbindelse med udformning af folderen blev der fra flere sider efterlyst et logo til folderens forside. Ved generalforsamlingen i november 1984 blev alle opfordret til kreativ tænkning med hensyn til, hvad et logo skulle symbolisere. I løbet af sommeren 1985 havde Else Stenbak kontakt til en yngre kunstner og designer Thomas van Christoff, som gerne ville arbejde med sagen. Resultatet forelå i november 1985, og det blev godkendt på generalforsamlingen den 26.november. Tidsskrift for Sygeplejeforskning, 1985 Allerede i forbindelse med Selskabets første vedtægter, vedtaget 1.marts 1979, var et af formålene at udbrede kendskabet til sygeplejeforskningens resultater. Denne formulering blev i december 1980 ændret til at stimulere

3 interessen for sygeplejeforskning samt at udbrede kendskabet til denne. De første år medførte det, at der fra hvert møde blev udarbejdet fyldestgørende referater, men disse blev kun sendt til deltagerne eller til de, der havde formidlet en selvadresseret kuvert med frimærke. Intentionerne i formålsformuleringen var fra starten helt klart der skulle udgives et skrift. På et bestyrelsesmøde i maj 1981 blev behov for nyhedsbrev til medlemmerne drøftet. Det blev besluttet at undersøge muligheder og økonomi, men ved bestyrelsesmøde september 1981, noteres det: Nyhedsbrev med referat af aktiviteter forberedes senere. De følgende år måtte vi imidlertid konstatere, at der ikke var ressourcer i Selskabet til at arbejde med udgivelse af et tidsskrift. Først i foråret 1984 nåede vi så langt, at vi fik indhentet tilbud fra et trykkeri. I september måned blev der nedsat et redaktionsudvalg med henblik på at leve op til vedtægternes bestemmelse om, at der to gange om året skulle udgives et skrift. Bente Kristensen blev formand for udvalget og Kirsten Engler medlem. På generalforsamlingen den 26.november 1984 kunne formanden i sin beretning meddele, at Selskabet fremover vil udgive to medlemsblade om året. Under punktet Beretning fra udvalg under Selskabet kunne Bente Kristensen oplyse, at det var tanken at udgive bladet to gange årligt i et skrift af A5 format (2 spalter sat i sider i lighed med bladet Sundhedsuddannelse ). Bladet vil indeholde uddrag af debatter og foredrag samt anmeldelser af bøger. Endvidere vil bladet også indeholde referater af møder i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning. Første skrift vil udkomme efter generalforsamlingen og vil inkludere referat fra generalforsamlingen På generalforsamlingen efterlystes flere medlemmer, og Lisbeth Vahl Nielsen meldte sig til opgaven. Det første møde i udvalget blev holdt den 7.januar Da vi ønskede bladet skulle være klar til medlemsmøde den 31.januar blev det en travl måned for udvalget Bladets tilblivelse var omstændelig. Teksten blev skrevet på maskine i en bredde, så der kunne være to spalter på hver side. Den enkelte spalte blev klippet til og derefter blev to spalter med stort omhu klæbet på millimeterpapir og til sidst blev sidetallet overført fra et købt talark. Også forsiden krævede sin mand. Skrivemaskinen havde kun store og små bogstaver, så de fede bogstaver blev, som tallene, købt på et ark, og et for et overført til det papir, som endte med at blive forsiden. Efter at have fået det første nummer på gaden, skaffede formanden en brugt, lille røntgenskærm formedelst kr.300,00 til udvalget. Denne skærm blev en uvurderlig hjælp i produktion af tidsskriftet de første år. Da først pc eren kom på banen blev opsætningen temmelig nemmere! Samtidig med forberedelse af det første nummer ansøgte vi også om et ISBN nummer. Dette gik i modsætning til ansøgning om Selskabets registrering i foreningsregistret utrolig hurtigt. Vi kunne allerede ved udgivelse af nr anføre ISBN nummer. At få et tidsskrift registreret med ISBN nr. medfører også pligtafleveringer i henhold til lov om pligtig aflevering af tryksager til offentlige biblioteker (lov nr ). For at få penge til en mere professionel udgivelse søgte vi Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd og Helsefonden. Begge gav afslag, da de ikke mente, det lå inden for deres formål. Det samme skete, da vi søgte Helsefonden for anden gang den om økonomisk støtte på kr til dækning af udgifter til udgivelse af tidsskriftet. Selskabet har således siden starten selv finansieret udgivelsen. De første år bragte vi referater af de forelæsninger, der blev holdt. På skift påtog vi os rollen som referent. Først da vi startede med temadagene, bad vi forelæserne om manus og udstyrede dem samtidig med en vejledning til opsætning. Efter Selskabets første temadag blev Tidsskrift nr et temanummer om Sikring af kvalitet i patientbehandling og pleje i det danske sundhedsvæsen frem mod år Senere samme år afholdt Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd en høring om sygeplejeforskning i Danmark. På et efterfølgende møde i Forskningsrådet fik Selskabets formand et mundtligt tilsagn om, at oplæggene måtte publiceres i Tidsskriftet. Dette skete i nr Desværre skabte det efter Tidsskriftets udgivelse en del furore, da ikke alle indlægsholderne mente at have givet deres tilladelse. Oplevelsen blev indkasseret som en læring om det redaktionelle ansvar. Tidsskriftet blev hurtigt et vigtigt talerør for Selskabet. Dels skrev formanden en leder om Selskabets holdning til tidens aktuelle emner, dels kunne vi informere om Selskabets møder og om andre møder/konferencer herhjemme og i udlandet. Der begyndte samtidig at komme flere bøger om sygeplejeforskning og om forskningsmetodologi, og det medførte ganske naturligt at boganmeldelser blev en fast del af Tidsskriftet. Allerede efteråret 1985 kunne vi med tilfredshed konstatere, at vi foruden at have 67 medlemmer også havde 24 abonnenter. Antallet af såvel medlemmer som abonnenter steg gennem årerne stille og roligt. I forbindelse med udsendelse af tidsskriftet gav det voksende antal modtagere en stor arbejdsopgave, en opgave som ved udsendelse efter temadagene, hvor Tidsskriftet blev sendt til samtlige deltagere, var meget stor. Da bestyrelsen selv forestod al arbejde med kuvertering samt påsætning af adresselabels og fri- 3

4 mærker, gav disse situationer anledning til hyggelige og uformelle sammenkomster. Over årerne udviklede Tidsskriftet sig i takt med den udvikling, der fandt sted i sygeplejen og i samfundet. Foruden det stigende antal medlemmer og abonnenter og på baggrund af de Copy-Dan afgifter Selskabet har modtaget, finder vi det rimeligt at konkludere, at Tidsskriftet bliver anvendt, og at Selskabets mål: at stimulere interessen for sygeplejeforskning og at udbrede kendskabet til denne bliver indfriet. I 2001 fik Tidsskriftet et nyt layout og samtidig blev der publiceret tre numre pr. år. Det seneste, der er kommet til, er, at der fra 2003 er skabt mulighed for at bringe referee-bedømte artikler, et ønske Selskabet har arbejdet med i mange år. Først nu synes, der at være basis herfor. Endvidere er der kommet engelsk summary, og Tidsskriftet er nu listet i forskellige nationale og internationale biblioteksdatabaser. For at hjælpe sygeplejeforskere til at skrive artikler, der kan leve op til videnskabelig refereebedømmelse, har selskabet afholdt flere kurser med dette formål forskellige steder i landet. Der har foreløbig været afholdt følgende tre workshops: Skriveworkshop om artikelskrivning den 5. og 6. september samt den 4. oktober 2001 på Aalborg Sygehus med 17 deltagere, den 10. og 11. oktober samt den 15. november 2001 med 20 deltagere på DSH i Århus og den 10. og 11. april samt 10. maj 2002 på Slagelse Sygeplejeskole med 16 deltagere Forskningsdag Der var fra mange sider et ønske om at lære om forskningsprocessen og at lære at skrive en plan over sit forskningsprojekt. Så den blev der på Hvidøre hospital afholdt en dag med emnet "Hvordan kommer vi i gang med et forskningsprojekt. Dagen blev støttet af Novo Nordisk og Hvidøre hospital, som stod for lokaler og traktement. Gennem årerne blev den efterfulgt af flere lignende dage, som det fremgår af tabel 2. Tabel 2 Oversigt over forskningsdagen Hvordan kommer vi i gang med et forskningsprojekt, Hvidøre Hospital, København Hvordan kommer vi i gang med et forskningsprojekt, Hvidøre Hospital København Hvordan kommer vi i gang med et forskningsprojekt, Kommunehospitalet, 25 København Hvordan kommer vi i gang med et forskningsprojekt, Fyns Amts Sygeplejeskole Hvordan kommer vi i gang med et forskningsprojekt, Åbenrå Sygehus Hvordan kommer vi i gang med et forskningsprojekt, Skejby Sygehus Hvordan kommer vi i gang med et forskningsprojekt, Sygeplejeskolen i Ålborg Hvordan kommer vi i gang med et forskningsprojekt, Diakonissestiftelsen på Frederiksberg Hvordan udarbejde en projektbeskrivelse? Hvordan formulere en projektansøgning? 47 Teknik, taktik og tema. Dagen afholdes i samarbejde med Sygeplejefagligt Råd, Frederiksborg Amt Hvordan kommer vi i gang med et forsknings projekt, Sygeplejeskolen i Vejle, Hvordan kommer vi i gang med et forsknings projekt, Diakonissestiftelsen på Frederiksberg Økonomisk støtte til projekter o. lign. hvad skal der til for at opnå et positivt svar?, 65 Sygeplejeskolen i Vejle Økonomisk støtte til projekter o. lign. hvad skal der til for at opnå et positivt svar?, 30 Sygeplejeskolen i Slagelse Økonomisk støtte til projekter o. lign. hvad skal der til for at opnå et positivt svar?, 35 Vejle Sygeplejeskole Økonomisk støtte til projekter o. lign. hvad skal der til for at opnå et positivt svar? Roskilde Amts Sygeplejeskole, Roskilde 38 Storm (1986) omtalte dagen i Tidsskriftet. Ud fra mange forespørgsler og pres fra medlemmerne blev foredragene fra dagen publiceret (Guldager 1986, Jørgensen 1986, Stenbak 1986) i Tidsskrift for Sygeplejeforskning. Da kurset efterhånden ændrede sig, blev indlæg derfra igen publiceret i nr (Lorensen 1993, Petersen 193 a og b). I tiden mellem 1986 og 1991 var der ikke den store interesse for kurset. Nu var der kommet en del institutioner og centre, som gav vejledning og uddannelse til sygeplejersker som ville forske. Det 4

5 samme blev tilfældet efter Kurset blev derefter på anbefaling fra Sygeplejerskernes Forskningsfond ændret til at indeholde mere om projektansøgning om penge, og om hvordan man skriver en god projektbeskrivelse, udformer et budget samt skriver sit curriculum vitae. I forbindelse med dette kursus er der et godt samarbejder med Det Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd, og en repræsentant derfra kommer og fortæller om, hvordan rådet behandler de indsendte ansøgninger, og hvad der lægges vægt på. Temadagene Efterhånden som medlemsskaren voksede og flere af medlemmerne var bosat uden for København, begyndte det at blive aktuelt at lave lidt større seminarer og afholde dem også andre steder i landet. Det første møde udenfor København blev holdt som en foredragsaften om Ældre og egenomsorg på Roskilde Amts Sygehus i Roskilde. Selskabets første hele temadag blev holdt i Fredericia på Hybyhus Plejehjem over temaet Klinisk sygeplejeforskning den 11. november Dagen fandt sted i samarbejde med plejehjemmets Tabel 3 Oversigt over temadagene forstander Dagmar Nielsen. Den blev sponsoreret af Munksgård, Mølnlycke A/S, Fredericia Apotek, Fredericia Kommune og Otto Broe A/S. Det blev en vellykket dag med 110 deltagere. En gruppe sygeplejersker fra Give Sygehus skrev efterfølgende et læserbrev om dagen i Sygeplejersken (Ørnsholdt m. fl.1986). Senere samme år fulgte et seminar i samarbejde med Sygeplejeadministrationen, Frederiksberg Hospital om Stress in Nursing - Burn out Syndrom med Professor Penny Prophit, RN, Ph.D., Edinburgh Universitet og klinisk psykolog, personaledirektør Stig Kjerulf som foredragsholdere. Dagen havde ca.75 deltagere. Dagen fik økonomisk støtte fra SAS, Harboe Fondet og Mølnlycke A/S. I 1988 afholdt vi den første store temadag på Orchidéterrassen i Rødovre. Det var med mange sommerfugle i maven og sponsorstøtte på knap kr , vi annoncerede dagen 26. januar 1988 med emnet Sikring af kvalitet i patientbehandling og - pleje i det danske sundhedsvæsen frem mod år 2000 ud fra WHO mål nr. 31. Da flere af foredragsholderne kom fra udlandet bl.a. fra England og Norge, var budgettet for os ret stort. Ville der komme tilstrækkelig mange deltagere? Ville vi kunne få udgifterne dækket? Dagen blev sponsoreret af Simonsen & Weel, James Polack, Utrecht Forsikring, Baltica og Lundbeck Fonden. Det var med stor glæde, vi kunne byde velkommen til 150 deltagere samt til foredragsholdere, der på det tidspunkt allerede havde arbejdet med kvalitetsikring i nogle år. Dagen lykkedes over al forventning og regnskabet balancerede med et overskud på kr. Som sagt gik denne første temadag over al forventning, og vi fik inspiration og mod til at prøve igen. Den næste blev holdt i København, som det kan ses af tabel 3, Der kom 316 og vi måtte sige nej til over 200. Så derfor turde vi tage springet til også at gentage dagen i Århus i Som det kan ses i tabel 3 har der været godt fremmøde og flere gange flere deltagere, end der var plads til. De sidste par år har vist en afmatning med færre deltagere. Dette ses som en afspejling af det, som sker i samfundet med øget arbejdsintensitet på såvel ude- som på hjemmefronten, og en anden prioritering i budgetterne på de forskellige arbejdspladser inden for sundhedsvæsenet. Emner på temadagen Dato og år Antal deltager København Århus Sikring af kvalitet i patientbehandling og -pleje 26 januar i det danske sundhedsvæsen frem mod år 2000 ud fra WHO mål nr. 31 Samfundssygepleje. Gennem konkrete projekter 26 januar belyse udviklingstendenserne i den primære sundhedstjeneste ind i 90 erne ud fra WHO s mål * Geriatri - Overvejelser om fremtidens gamle * 31 januar - 1 februar Omsorgsbilleder. - Sygepleje i tale, tekst og januar handlen På strejftog i sygeplejeforskningens verden 14 og 15 januar Det gode og det onde - Etik i praksis og i januar forskning Det hele menneske. Krop og sjæl i sygeplejen * januar

6 Magt, følelser og fornuft i sygeplejen * januar Sprogets ord og ordenes sprog - Hvad sygeplejerskerne 30 og 31 januar siger. og gør Klinisk sygepleje Et felt for følsom sygeplejeforskning 29 og 30 januar 1998 Sygeplejens image billeder og forestillinger 27 og 28 januar om sygeplejersker og sygepleje Sygeplejeforskning gør en forskel 27 og 28 januar Tilfredshed - Et mangfoldig begreb 25 og 26 januar Sundhedsfremme og forebyggelse - Utopi eller 24 og 25 januar virkelighed? Sygepleje i et multikulturelt samfund - Kultur, 23 og 24 januar værdier, sprog og handlemåder Fremtidens patient Den velinformerede patient, 22 og 23 januar2004 en fordel eller ulempe? * Flere deltagerne end der var plads til havde meldt sig. I 1990 fik lidt over 200 afslag, i såvel 1991 og 1993 måtte flere have afslag, i 1995 fik 50 afslag, i 1996 fik 508 afslag. På flere af temadagene har vi haft kunstnere til at understrege det valgte tema og visualisere det. I 1992 havde vi et norsk stykke med skuespiller Agnete G. Haaland og saksofonist Geir Lysne, der opførte stykket Florence Nightingale kvinner i krig ud fra et manuskript, Haaland selv havde lavet efter at have læst om the Lady with the Lamp. Under temadagen om Det gode og det onde - Etik i praksis og i forskning i 1994 havde vi skuespiller Anne Marie Helger til at fremstille emnet på en mere dramatisk måde. I 1997 var det Nynne Schwarts, stud. com. og musiker Daniel S. Bojsen, som inspirerede os med kreative sproglige øvelser til at få en bedre kommunikation med patienterne i vore relationer med dem. Ved selskabets sidste temadag om det multikulturelle samfund i 2003 gav stand-up-komiker Omar Marzouk en glimrende inspirerende og morsom karikatur af det at have en anden etnisk baggrund og kultur end den danske. Workshop/ seminar om forskningsmetodologi. Den metodologiske diskussion startede tidligt i Selskabet.. Foruden de mindre samlinger har Selskabet gennem årene afholdt forskellige kurser og konferenser, hvor dette har været i fokus. Den første var den september 1984 i København over emnet Kvalitative metoder i sygplejeforskning med professor Jeanne Qwint Benoliel, University of Washington, USA i samarbejde med gruppen Løvetanden bestående af norske og danske sygeplejersker. Dagens foredrag blev publiceret af Munksgård under titlen Kvalitative metoder i sygeplejeforskning (Christensen og Mortensen 1985). Selskabet søgte Forskningsrådet om penge til professor Benolieis rejse og ophold og var så heldig at få det bevilliget. Selskabet har i udstrakt grad været fødselshjælper for den kvalitative metode i Danmark i dens begyndelse, hvilket kan ses af de efterfølgende tiltag med interviewteknik og grounded theory. Selskabet har også forsøgt sig med disse større metodekurser for at bidrage til den metode - og teori diskussion, som forgår Den november 1994 afholdt Selskabet et kursus i interviewteknik med to undervisere fra UCSF, Lis Adamsen og Birgit Gundorph-Malling (14 deltagere). Efter mange opfordringer gentog vi det den marts med 20 deltagere. Samtidig blev kursets titel ændret til Det kvalitative forskningsinterview. Vi måtte give 20 afslag, da man ønskede få deltagere for at deltagerne kunne 6 øve sig på teknikken og få tilbagemelding herpå. Der var mange som ønskede at få mere kundskab om grounded theory, en forsknings metode som efterhånden er meget brugt. Så da formanden var i Californien og traf en af dens udviklere, Barney Glasser, blev det aftalt at han skulle komme og undervise på et internat seminar den november 1997 om Qualitative Methods with Focus on Grounded Theory. Der var 25 deltagere hvoraf flere var ikke- sygeplejersker. Programmet var lagt op med forelæsninger, øvelser, præsentation i plenum og tilbagemelding - en meget intensiv pædagogisk form, men også meget god for indlæring. Vi prøvede at få dette kursus godkendt som et Ph.D. kursus så deltagerne kunne få det betalt den vej og samtidig godkendt som en del af deres uddannelsesprogram. Desværre kom vi for sent i gang med processen, og det lykkedes derfor ikke. Selskabet har i årenes løb været vært og medarrangør af forskellige teoridage med præsentation fra internationale sygeplejeteoretikere og - forskere. Denne perlerække af ekspertise og gode diskussionspartnere udgør følgende: I 1982 var selskabet sammen med Hvidovre Hospital vært for Dorothea Orem, som på et forskningsseminar fremlagde og disku-

7 terede sin teori, Nursing Concepts of Practice På et seminar den fortalte om og belyste Sister Calista Roy elementerne i adaptationsmodellen fra egen klinisk forskning Den fortalte professor Hesook Suzie Kim, College of Nursing, University of Rhode Island, USA om Begrebsudvikling i sygepleje. Hesook Suzie Kim er forfatter af bogen Critical Theory for Science of Nursing Practice Hun sendte os efterfølgende en artikel med tilladelse til oversættelse og publicering. Den blev oversat af Bente Kristensen og publiceret i nr Denne artikel er muligvis Tidsskriftets mest kopierede artikel. I samarbejde med DSH i København afholdt vi den en forelæsning om Theoretical Nursing: Development and Progress ved professor Afaf I. Meleis, School of Nursing, University of California, San Francisco. Afaf I. Meleis er forfatter til bogen Theoretical Nursing Den var der forelæsning om Concept Development and Theory Construction in Nursing Science ved Kay C. Avant, professor ved School of Nursing, The university of Texas at Austin, Texas. Hun er forfatter til bogen Strategies for Theory Construction in Nursing. Selskabet var også vært for en reception for undervisere og kursister fra det tredje ud af fem nordiske PhD sygeplejeforskningskurser, som blev betalt af Nordisk Minister Råd og ledet og koordineret af Margarethe Lorensen. Vi var heldige, at vi uden ekstra omkostninger kunne invitere medlemmer af Selskabet til to gode dage med forskningsmetode. Den over emnet The Use of Qualitative Research Methods in Health Care ved professor Leonard Schatsman, School of Nursing, University of California San Francisco. Han er forfatter til klassikeren Field Research. Han har arbejdet tæt sammen med Benolliel, Glasser og Strauss. Dagen efter holdt Margarethe Imle, School of Nursing, The Oregon Health Science Center University en seminardag med emnet Etnografisk interviewmetode belyst ved et forskningsprojekt i den primære sundhedstjeneste Strategisk politisk kommunikation Op gennem årene har selskabet, dels gennem sine ledere og dels ved korrespondance, besøg hos ministre og inviterede deltagere, påvirket udviklingen inden for sygeplejeuddannelse og - forskning På møderne i foråret 1979 drøftede medlemmerne etiske regler for forskning og arbejdede dermed også med Helsinki Deklaration II og den påbegyndte lov om nedsættelse af etiske komiteer i Danmark. Efter en artikel i Tidsskrift for Sygeplejersker uge 16/1979 af Poul Riis, rettede Selskabet henvendelse til DSR og til Poul Riis med kopi til Forskningsrådene ang. sygeplejerskerepræsentation i disse komiteer. Da DSR allerede havde rettet henvendelse til Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd derom, afstod vores lidt uformelle gruppe fra at forfølge sagen. Den har dog dukket op med jævne mellemrum, og er en af de ting, som der stadig må arbejdes med. Selskabet har også med jævne mellemrum foreslået velkvalificerede sygeplejeforskere som medlemmer af forskningsrådene. Desværre er det endnu ikke lykkedes at nå igennem med forslagene, hvorfor der fortsat arbejdes på denne sag. Selskabet havde mere succes med rådets konsulenttjeneste. Den sendte selskabet et brev til Statens Lægevidenskabelige forskningsråd om at udvide den gratis statistiske konsulenttjeneste fra 10 til 20 timer, samt om at få sygeplejersker med på deres liste over konsulenter. Dette blev en realitet et par år senere. Med brev af 15. september 1987 fra Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd blev selskabet ved formanden inviteret til at indsende et 2-5 fem siders bidrag om sygeplejeforskning til Statens Lægevidenskabelige Forskningsråds strategiske forskningsplanlægning. Bidraget blev fremsendt den Sammen med andre bidrag fra sygeplejen har det nok været medvirkende til de små dryp, som skal til for at få lidt større vandmasser til at materialisere sig. Det var et bidrag bl.a. til det initiativ, hvor Forskningsrådet efter høringen om sygeplejeforskning i Danmark bevilligede 5 millioner kroner over 5 år til oprettelse af sygeplejeforskeruddannelse i Danmark. Høringen, hvortil formanden også var inviteret til at give et indlæg, blev afholdt af Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd. Alle indlæg fra konferensen er publiceret i Selskabets Tidsskrift nr og dagen er ligeledes omtalt i Tidsskrift for Sygeplejersker nr. 15 s 4-7, 1988 Før høringen var formanden den sammen med tre bestyrelsesmedlemmer hos undervisningsminister Bertel Harder for at diskutere højere uddannelse og forskningsuddannelse for sygeplejersker. Til stede var også direktør Peder Olsen Larsen, Forskningsdirektoratet, kontorchef Ib Terp, Forsknings sekretariatet og kontorchef Hanne Tranberg, Direktoratet for de videregående uddannelser. Det var et meget positivt møde efterfulgt af en livlig korrespondance. På Høring om sygeplejeforskning i Danmark den refererede undervisningsministeren i sin åbnings- tale flere gange til det bestyrelsesmedlemmerne havde fortalt ham om sygeplejeforskning. Selskabet havde også den ved formanden været inde og tale med indenrigsminister Britta Schall Holberg under hvis 7

8 ministerium sygeplejerskeuddannelsen henhørte på det tidspunkt. Emnet for mødet var sygeplejeforskningens fremtid samt en drøftelse af centre for sygeplejeforskning, f.eks. på Rigshospitalet, centre, som kunne være delvis finansieret af stat, kommune og private fonde. Indenrigsministeren fik tilsendt det første tidsskrift i Sammen med invitationer til temadagen har vi efterfølgende tilsendt indenrigs-, forsknings- og undervisningsministeren samt forsknings-rådet Tidsskrift for Sygeplejeforskning. På baggrund af forskningsminister Jytte Hildens debatoplæg Hvorfor forske? blev der den 2 oktober 1997 rettet henvendelse til ministeren fra Selskabet med en anmodning om et møde for at få en dialog i gang om iværksættelse af tiltag som kunne fremme sygeplejevidenskaben. Vi fik da også en tid for et møde, men desværre skete der politiske rokader, hvilket medførte, at mødet ikke blev gennemført. Som det kan ses af det foregående, har Selskabet haft mange forskellige samarbejdspartnere i forbindelse med afholdelse af arrangementer.. Vi har bl.a. samarbejdet med Danmarks Sygeplejerskehøjskole, Hvidovre og Herlev hospital, Universitetshospitalernes Forsknings Center på Rigshospitalet, Nordisk Akademi for Sygeplejevidenskab og med Medicinsk Historisk Museum, hvor både vort 10 og 15 år jubilæum blev holdt. Dansk sygeplejeråd har også inviteret til samarbejde og her har vi været inviteret til Høringskonferencen vedr. National Delstrategi for Sygeplejeforskning. Senest har Dansk Sygeplejeråd inviteret til deltagelse i arbejdsgruppen, som har givet forslag til etablering af Dansk Sygeplejeselskab. Vi har gennem tiden søgt og i mange tilfælde også fået støtte fra forskellige firmaer og fonde, hvilket har givet os nogle muligheder, vi ellers ikke ville have haft. I de senere år har vi kunnet glæde os over en god økonomi, hvilket har muliggjort årlige overførsler til Sygeplejerskernes Forskningsfond. Selskabet har ligeledes haft internationale kontakter. Ved ICN konferencen i København i 2001 var Selskabet bl.a.med-vært ved Meeting of the ICN Research Network, hvor formanden holdt et indlæg om Enhancing regional/international networks. På samme konference fik Selskabet også sin poster om Selskabet accepteret. Afslutning Vi har nu givet en oversigt over de foregående 25 år, samt beskrevet processen vedrørende Selskabets mundtlige og skriftlige formidling af information om sygeplejekundskab og - forskning. Når man står i nutiden, synes man, at alting går langsomt. Et tilbageblik over disse 25 år siger imidlertid, at der er sket mange ting selvom der også stadig og vil altid vil være, mange ting som må ændres og udvikles. Udviklingen har bevæget sig fra - en sygeplejerske med doktorgrad i 1976 til nu ca fra intet tidsskrift viet til sygeplejeforskning mod nu tre, hvor der kan skrives på dansk. Tidsskrift for Sygeplejeforskning har nu også refereebedømmelse af artikler i lighed med Vård i Norden og Sygeplejersken. - ingen videnskabelig sygeplejeuddannelse til et eget Institut for Sygeplejevidenskab med kandidat og mastereksamen, og i samarbejde med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Århus Universitet et Ph.D-program, hvor sygeplejersker indgår i samme Ph.D program som læger og odentologer. - fra den første foredragsaften om Sygeplejeforskning den 12.september 1978 i Vilsund Strand- og Missionshotel og gentaget den følgende dag på Sygeplejeskolen i Viborg til to faste temadage om året og flere seminarer. - fra ingen bøger på dansk om sygeplejeforskningsmetoder til mange - fra brug af få forskningsmetoder til brug af mange - fra en begyndelse med enkelte og monofaglige undersøgelser frem mod flere og større med tværfaglige deltagere - fra et fond med midler øremærkede til sygeplejen til nu over fem. Det er helt klart, at nuværende sygeplejeforskning og kundskabsudvikling inden for sygeplejen bygger på det, som er gået forud. Gennem de forløbne 25 år har Selskabet givet sit lille bidrag til denne udvikling, og vi håber, at Selskabet også i de næste 25 år må medvirke til at skabe vind i sejlene. Tro dem ikke. De siger til dig: Hvis du ikke kan andet end at kritisere, så bør du tie. Jeg siger: - tro dem ikke. Enhver forandrings begyndelse er, at nogen fornemmer, at ting kan gøres anderledes, og at de tør sige det højt. Du skal tro, du er noget! Carl Scharnberg Referencer: Christensen, D og Mortensen, R (1985) Kvalitative metoder i sygeplejeforskning. København: Munksgaard Guldager, E (1986) Hvordan man holder orden på sin litteratur.. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. Nr. 1, 2 årgang, 9 og 12 Hall, D.(1979) A Position Paper on Nursing. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, EURO/NURS75.1 Rev.1 8

9 Jørgensen, H.V. (1986) Abstract & Poster. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. Nr. 1, 2 årgang, 7-8 og Kristensen, B (1987) Strukturering af sygeplejeviden: en typologi af fire domæner. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. Nr.2, 2 årgang, 9-22 Lorensen, M, Hounsgård, L og Østergård- Nielsen (2003) Forskning i Klinisk Sygepleje 2. Metoder og vidensudvikling. København:Akademisk Lorensen, M (1993) At komme igang! Forskningsprocessen. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. Nr. 2, 9 årgang, 7-38 Lorensen, M (1990a) Udvikling af sygeplejevidenskab og - forskning i. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. Nr. 2, 6.årgang, Lorensen, M (1990b) Research Ressource Development in Denmark. International Journal of Students nr. 2 årgang 27, Lorensen, M. (1994) 15 års jubilæum. Selskabets historie og fremtid, hvorfor er vi her i dag? Tidsskrift for Sygeplejeforskning. Nr. 1, 10.årgang,84-97 Magnussen, E (1979) Sygeplejen set i perspektiv. Sygeplejersken. Nr. 31, Petersen K. A. (1993 a) At konstruere en teori om sygepleje. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. Nr. 2, 9.årgang,39-74 Petersen K. A. (1993 b) Offentliggørelse af et forskningsprojekt og publicering. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. Nr. 2, 9.årgang Ramsing, B (1960) Forskning inden sygeplejen. Sygeplejersken. Nr. 12, Stenbak, E. (1986) Projektbeskrivelse. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. Nr. 1, 2.årgang, 4-7 Storm B. (1986) En kort omtale af forskningsdagen: Hvordan kommer vi i gang med et forskningsprojekt? Tidsskrift for sygeplejeforskning nr. 2, årgang 2 side 10 Treece, E.W. og Treece, J.V. ( udgave) Elements of Research in Nursing. Saint Louis :C.V.Mosby Ørnsholt, G., Bundgaard, E og Knudsen, K.R. (1986) En dag med sygeplejersker, der viser vej. Sygeplejersken nr.50 s 12 9

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

3. Kommunikationsstrategi 2013

3. Kommunikationsstrategi 2013 1 Referat fra 20. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Tirsdag d. 10. december, 2013 kl. 11.00 15.00 Sted Mødeleder Referent Tove Lindhardt Leanne Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Referat fra FS 27 general forsamling

Referat fra FS 27 general forsamling Referat fra FS 27 general forsamling Fagligt Selskab for Infektionsmedicinske Sygeplejersker Afholder generalforsamling 6. november 2014 klokken 16.00-16.45 Dansk Sygepleje Råd, Sankt Annæ Plads 30, 1250

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Anbefalinger fra DSR og SLS. Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet

Anbefalinger fra DSR og SLS. Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet Anbefalinger fra DSR og SLS Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet Anbefalinger fra Dansk Sygeplejeråd og Sygeplejestuderendes Landssammenslutning

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS)

Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS) Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS) Deltagere: Dorrit Thorsen, Trine Hjetting, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv Fraværende:

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Kære alle. I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår.

Kære alle. I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Kære alle I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for jeres store bidrag til Nursing Europe samt jeres deltagelse som International Clinical Placement. Vi modtager mellem 15 20

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

FREMTIDENS KLINISKE UDDANNELSE PÅ SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN

FREMTIDENS KLINISKE UDDANNELSE PÅ SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN FREMTIDENS KLINISKE UDDANNELSE PÅ SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN FREMTIDENS KLINISKE UDDANNELSE PÅ SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Du inviteres til konference om udvikling af den kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen.

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Rumænien Navn: Kristina Kaas Sørensen E-mail: Kristinakaas@gmail.com Tlf. nr. 31373249 Evt. rejsekammerat: Mai Dalsgaard Lassen Hjem-institution: VIA University

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

i. Intern fordeling af ansvarsområder ii. Høringssvar hvordan får vi bygget en effektiv organisering op? iv. Spørgeskema til hospitalerne v.

i. Intern fordeling af ansvarsområder ii. Høringssvar hvordan får vi bygget en effektiv organisering op? iv. Spørgeskema til hospitalerne v. 10. juli 2012 Referat: 13. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Mandag d. 16. april, 2012 kl. 10.00 16.00 Sted Mødeleder Tove Lindhardt Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30 1250 København

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Endeligt referat af møde i Det koordinerende Landsråd. Onsdag den 26. marts 9.30-12.00 Psykiatrifaglig Stab, Skovagervej 2, 8240 Risskov

Endeligt referat af møde i Det koordinerende Landsråd. Onsdag den 26. marts 9.30-12.00 Psykiatrifaglig Stab, Skovagervej 2, 8240 Risskov Endeligt referat af møde i Det koordinerende Landsråd Onsdag den 26. marts 9.30-12.00 Psykiatrifaglig Stab, Skovagervej 2, 8240 Risskov Deltagere: Uddannelsesregion Syd Konstitueret koordinator Elisabeth

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING FORELØBIG BESKRIVELSE AF ANSØGNINGSFORLØBET FOR FORÅRET 2016 Til alle interesserede, Professionshøjskolerne

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Deltagere: Liselotte W. Andersen, Pia Damgaard, Pia-Merethe Jacobsen, Randi V. Jensen, Kirsten Bertel, Susanne Pedersen og Dines Hansen Liselotte bød

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Pileforeningens bestyrelse. Lørdag d. 2. april 2011

Referat fra bestyrelsesmøde i Pileforeningens bestyrelse. Lørdag d. 2. april 2011 Referat fra bestyrelsesmøde i Pileforeningens bestyrelse. Lørdag d. 2. april 2011 Tilstede: Lis, Anna E. Vibeke, Emma, Susanne og Hanne. Afbud: Lise Ref.: Hanne Referatet sendes til bestyrelsen og regnskabsføreren

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

For udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker Hjertemedicinsk afdeling B, OUH

For udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker Hjertemedicinsk afdeling B, OUH For udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker Hjertemedicinsk afdeling B, OUH 2017 Anette Pedersen Oversygeplejerske Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Adjunkt og sygeplejeforsker Hjertemedicinsk

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Navn på opstiller Privatadresse Tlf.nr. E-mail adresse Stilling Arbejdssted Beskriv kort hvad du gerne vil bidrage med/sætte fokus

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske Udarbejdet af studieleder Jytte Gravenhorst

Læs mere

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF LUFT November 2011 UCSF Forskerkursus Afsluttende skriftlig rapport Rapporten Kursisternes individuelle arbejde med selvvalgt klinisk

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

Netværks koordinerende Udvalg NKU Referat fra møde

Netværks koordinerende Udvalg NKU Referat fra møde Netværks koordinerende Udvalg NKU Referat fra møde 3-2015 06. november 2015 Tid: 26. oktober 2015, kl. 18.00-20.30 Sted: JA, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Til stede: Knud Rose Pedersen (DH), Arne

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Dagsorden. Indhold Mål (ansvar) Referat. Mødeleder: Dennis Referent: Kristine. Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø

Dagsorden. Indhold Mål (ansvar) Referat. Mødeleder: Dennis Referent: Kristine. Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø Dagsorden Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø Mødeleder: Dennis Referent: Kristine Indhold Mål (ansvar) Referat 1. Orientering Bordet rundt, hvor alle er klar til at fortælle,

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter gældende fra 1. januar 2009 Formålet med disse guidelines er at hjælpe patientforeninger med at

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja en smule. Hovedsageligt brugte jeg vores egen udvekslingskoordinator, Ann Caroll.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja en smule. Hovedsageligt brugte jeg vores egen udvekslingskoordinator, Ann Caroll. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Surrey Land: England Periode: Fra:6/2-2012 Til: 15/6-2012 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Til stede: Jane Brøndum (JB), Jeppe Vestenaa (JV), Lisa Vogel (LV), Jannick Jakobsen (JJ), Dan Olvhøj (DO), Anders Gadkjær (AG), Coilin Jeritslev (CJ),

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges:

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges: Ansøgningsskema Ny Kongensgade 20 1557 København V Telefon 33 69 11 00 E-mail: vos@vos.dk Ansøgningen inkl. dette skema og bilag i alt max. 10 sider sendes som pdf-fil til el@vos.dk senest fredag den 13.

Læs mere

Årsberetning 2015 for IDA Sundhedsteknologi

Årsberetning 2015 for IDA Sundhedsteknologi Notat 23. februar 2016 Årsberetning 2015 for IDA Sundhedsteknologi Generalforsamling den 23. februar 2016 Den 23. marts er det 5 år siden, at IDA Sundhedsteknologi havde stiftende generalforsamling. Gennem

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Notat Dato 6. marts 2013 CH Side 1 af 5 Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ellen Hansen 3. Debat om vigtige

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Dagsordens punkt 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

Dagsordens punkt 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Referat fra 17. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Mandag d. 8. april, 2013 kl. 10.00 16.00 Sted Mødeleder Referent Tove Lindhardt Marianne Eg Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I.

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I. Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008 Jens Erik Warfvinge EPJ-konsulent, M.I. Department of Health Informatics De første EDB journaler Diakonissestiftelsens

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 8.4.2013, kl. 9-12 For referat: Dato for udarbejdelse: Es/Bej 12.04.13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Referat møde i gruppen om Dokumentation og forskning, DSPR, Torsdag d. 27/8 kl. 10-15 Sukkertoppen, Vejle. Deltagere: Lea, Mette, Ruth, Lisbeth, Knud

Referat møde i gruppen om Dokumentation og forskning, DSPR, Torsdag d. 27/8 kl. 10-15 Sukkertoppen, Vejle. Deltagere: Lea, Mette, Ruth, Lisbeth, Knud Referat møde i gruppen om Dokumentation og forskning, DSPR, Torsdag d. 27/8 kl. 10-15 Sukkertoppen, Vejle Deltagere: Lea, Mette, Ruth, Lisbeth, Knud Dagsorden: Emne Indhold OBS = at der skal handles af

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30.

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. 1. Valg af dirigent Søren holm. Referent: Heidi S. Rønde. 2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. Lovligt varslet. 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9164 af 02/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Sygeplejefaglig referenceramme

Sygeplejefaglig referenceramme Professionalisme, holdninger & værdier i sygeplejen Sygeplejefaglig referenceramme sygehuslillebaelt.dk Sygeplejefaglig referenceramme 1. INDLEDNING De ledende sygeplejersker og kliniske sygeplejespecialister

Læs mere

Status. Center for kliniske retningslinjer. - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer

Status. Center for kliniske retningslinjer. - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer Status Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere