Skriftlig beretning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig beretning 2013"

Transkript

1 Skriftlig beretning 2013

2 Indhold Forord... 3 Foreningen og sekretariatet Beretning Strategi Bilag - Oversigt over Rektorforeningens arbejds- og ressourcegrupper i

3 Forord Så kom den! Overenskomsten, der gjorde op med arbejdstidsreglerne og aftaleretten, blev en realitet Overenskomsten, eller OK13 som den hurtigt er blevet døbt, var opgøret med de arbejdstidsbestemmelser, der i mange år har blokeret for meget udvikling i gymnasieskolen, og som Gymnasieskolernes Rektorforening derfor længe har ønsket fjernet. Det skete så i år. Den nye overenskomst har betydet en helt ny situation på skolerne. Det er en stor mundfuld på få måneder at skulle vænne sig til nye måder at planlægge dagligdagen på, nye roller og en ny begrebsverden. Rektorforeningen har i årets løb gjort sit bedste for at støtte op om dette. OK13-konference og regionale overenskomstmøder er blot nogle af de initiativer, som foreningen søsatte i forbindelse med forberedelsen og udmøntningen af OK13. På den uddannelsespolitiske front har 2013 været præget af en intensiv og nærmest altoverskyggende debat om erhvervsuddannelserne. Regeringens bebudede reform af erhvervsuddannelserne foranledigede en ophedet debat om unges valg af uddannelse, og om hvilken uddannelse der tjener fremtidens samfund bedst. Mange tal, fremskrivninger og analyser er blevet brugt i debatten, som ofte kom til at handle om, at for mange unge vælger gymnasiet. I forening og sekretariat har vi derfor i årets løb haft travlt med at kvalificere og modbevise de mange og ofte misvisende tal, som bliver brugt. Selv om regeringens eget erhvervsuddannelsesudvalg måtte trække stikket, da parterne ikke kunne blive enige om, hvordan problemerne i erhvervsuddannelserne skulle løses, har det ikke skortet med bud fra anden side. De fleste løsningsforslag er gået ud på at tage fra det almene gymnasium elever og penge og give til erhvervsskolerne. Rektorforeningen forsøgte før sommeren at bringe gymnasierne i spil på mere positiv vis ved at pege på de mange nye veje mod erhvervslivet, som kunne blive resultatet, hvis man var mere åben over for at anvende de unge, som havde taget en stx- eller hf-eksamen. I stedet for at fokusere på for mange i gymnasiet, og dermed gøre gymnasiet til syndebuk for erhvervsskolernes egne problemer, foreslog vi at sikre flere veje mod erhvervsliv og erhvervsuddannelse ved at åbne op for særligt tilpassede vekseluddannelsesforløb for elever fra det almene gymnasium. På de indre linjer har sekretariatet som nævnt været travlt beskæftiget med at udbygge foreningens talberedskab, hvilket dels kan ses i dette års udgave af Fakta og myter om det almene gymnasium, som i år har fokus på den talforvirring, der gør sig gældende i debatten om ungdomsuddannelserne og dels i den årlige nøgletalsudgivelse Det almene gymnasium i tal. I forlængelse af Rektorforeningens arbejde med internationalisering er der desuden udarbejdet en engelsksproget pjece om det danske uddannelsessystem med fokus på ungdomsuddannelserne og det almene gymnasium i særdeleshed. I lyset af OK13 har der udover de OK13-specifikke konferencer og seminarer, igen i år været stor fokus på ledelsesudvikling. For andet år i træk afholdtes Rektorforeningens Ledelseskonference - i år på Axelborg med ca. 500 deltagende - ligesom vi, i samarbejde med Gymnasieskolernes Lederforening og Gymnasiernes Bestyrelsesforening, har tilrettelagt en række kurser under overskriften: Ledelse Tillid Samarbejde. >>> SKRIFTLIG BERETNING

4 >>> Som noget nyt deltog Rektorforeningen i år i den politiske festival, Folkemødet på Bornholm. Folkemødet er blevet en central arena for politiske organisationer, og Rektorforeningens tilstedeværelses blev markeret med en fælles debat med DGS og GL om engagement i gymnasiet samt ved deltagelse i en række debatter om ungdomsuddannelses udfordringer har været et epokegørende år, hvor skolerne med OK13 fik det nødvendige ledelsesrum og dermed rum til fortsat at skabe gode uddannelser, løfte kvaliteten af undervisningen og udnytte ressourcerne bedst muligt. De muligheder for udvikling og kvalitet, overenskomsten bringer, skal fremadrettet bidrage til, at det almene gymnasium fastholder sin position som en succesfuld ungdomsuddannelse, der leverer veluddannede og dannede unge til fremtidens samfund. Bestyrelsen har i arbejdsåret haft følgende medlemmer: Jens Boe Nielsen, formand Anne Birgitte Rasmussen, næstformand Kirsten Danving, øvrigt medlem Jens Nielsen, Region Nordjylland Jakob Thulesen Dahl, Region Midtjylland Christian Alnor, Region Syddanmark Per Farbøl, Region Sjælland Henrik Madsen, Region Hovedstaden Bestyrelsen har holdt følgende bestyrelsesmøder: 13. december februar marts april maj juni 2013 bestyrelsesseminar på Bornholm ifbm. Folkemødet 28. august september 1. oktober 2013 bestyrelsesseminar 7. november SKRIFTLIG BERETNING 2013

5 Foreningen og sekretariatet 2013 Gymnasieskolernes Rektorforening er interesseorganisation for de almene gymnasier og hf-kurser i Danmark. Det er foreningens opgave at varetage gymnasiesektorens interesser i forhold til lovgivere, myndigheder og sektorens øvrige interessenter. Bestyrelsen sætter rammerne for foreningens arbejde, som først og fremmest udføres af sekretariatet. Interessevaretagelsen er en af foreningens hjørnestene. Gennem formelle forhandlinger, uformel dialog på politiker- og embedsmandsniveau samt en offensiv pressestrategi er vi som forening i stand til at påvirke beslutningsprocesser og opnå resultater i forhold til vores uddannelser såvel som institutioner. Medlemsinddragelse Foreningens politik skal have opbakning fra foreningens medlemmer. Derfor har en kontinuert dialog med foreningens medlemmer en høj prioritet. Det sker dels gennem den regionale repræsentation i bestyrelsen, og dels ved at foreningens medlemmer deltager i tematisk udvalgsarbejde som det har været tilfældet med en lang række arbejdsgrupper, der i forbindelse med udmøntningen af foreningens strategi, Strategi 2015, har arbejdet fokuseret i forhold til konkrete målsætninger, udfordringer og problemstillinger. I tillæg til arbejdet omkring OK13, ledelsesudvikling, internationalisering og it har der i år også været nedsat særlige arbejdsgrupper og afholdt inspirationsmøder/-seminarer om vejledning, adgangskrav til universiteternes bacheloruddannelser samt de almengymnasiale uddannelsers særlige kendetegn. Rektorforeningens samarbejde: Gymnasieskolernes Lederforening Pædagogiske Ledere i STX og HF Danske Erhvervsskoler Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Regioner Danske SOSU-skoler Danske Universiteter Foreningen for Administrativt Personale ved Uddannelsesinstitutioner Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening Gymnasieskolernes Lærerforening Komunernes Landsforening Lederforeningen for VUC Moderniseringsstyrelsen Private Gymnasier og Studenterkurser Professionshøjskolernes Rektorkollegium Undervisningsministeriet Oversigt over hvilke medlemmer der i 2013 har indgået Rektorforeningens arbejds- og ressourcegrupper fremgår i bilaget til beretningen. SKRIFTLIG BERETNING

6 Medlemsservice fokus på implementering af OK13 Udover at være interessevaretager er Rektorforeningen også en serviceorganisation for medlemmerne. En væsentlig del af sekretariatets daglige arbejde består derfor i at understøtte gymnasierne i den daglige drift. Særligt i forhold til juridiske og økonomiske spørgsmål. Dette sker blandt andet via telefonisk rådgivning, nyhedsbrevet Nyt fra Sekretariatet og medlemssiderne på foreningens hjemmeside. Som noget nyt har Rektorforeningen i år udgivet en pjece om det almene gymnasium på engelsk: The Gymnasium A Danish Upper Secondary Education. Pjecen, som er et direkte resultat af internationaliseringsudvalgets arbejde, er tænkt som hjælp til de enkelte skoler i forbindelse med deres internationale samarbejde. OK13 Siden den nye overenskomst for lærere og pædagogiske ledere på gymnasier blev forhandlet på plads i februar 2013, har foreningen været travlt beskæftiget med at sikre de bedst mulige forudsætninger for implementeringen. I kølvandet af den nye overenskomst fulgte et stort behov for at udfolde den nye overenskomsts perspektiver til fulde. Dette har medført et øget tryk på sekretariatets rådgiverfunktioner, som igennem hele 2013 har haft ekstra travlt med at afklare tvivlsspørgsmål i forbindelse med den nye overenskomst. Opgaven med at understøtte implementeringen af OK13 har også været højt prioriteret på foreningsniveau. I marts 2013, umiddelbart efter CFU-forliget, arrangeredes en større konference om den nye overenskomst for foreningens medlemmer. Konferencen blev afholdt på Scandic i København med deltagelse fra Moderniseringsstyrelsen og Undervisningsministeriet. Rektorforeningen har desuden, i samarbejde med Moderniseringsstyrelsen, Undervisningsministeriet, Lederforeningen for VUC og Danske Erhvervsskoler, afholdt tre OK13-kurser fordelt i Aarhus, Odense og København. Kurserne var særligt målrettet mellemlederne og det administrative personale på skolerne, hvis roller i henhold til OK13 også er nye. Arbejdet med implementeringen fortsætter, hvorfor foreningen stadig indgår i tæt samarbejde med overenskomstens parter, Moderniseringsstyrelsen og Gymnasieskolernes Lærerforening, med henblik på at skabe de bedste rammer for det fremtidige samarbejde ude på skolerne. 6 SKRIFTLIG BERETNING 2013

7 Ledelsesudvikling Gymnasieskolernes Rektorforening har som et led i foreningens overordnede strategi fokus på ledelsesudvikling. Det blev i 2013 blandt andet udmøntet gennem foreningens kursuskatalog, som er udarbejdet i samarbejde med Gymnasieskolernes Lederforening og Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening. Kursuskataloget har overskriften Ledelse Tillid Samarbejde og forsøger at skabe et kursusudbud, der afspejler de udfordringer, som mange gymnasier står overfor ikke mindst i lyset af OK13. Kursusudbuddet består af gengangere fra sidste års kursuskatalog, hvor efterspørgslen var stor, samt nye initiativer som innovations- og moderniseringsledelse. Foreningen har desuden for andet år i træk afholdt Rektorforeningens Ledelseskonference - i år med cirka 500 deltagende. Temaet var Gymnasieledelse mellem kontrol og tillid og havde fokus på de ændringer, der er sket i måden at tænke offentlig ledelse på, hvor central styring og kontrol erstattes med tillidsbaseret og lokalt forankret ledelse. Dagen var tilrettelagt delvist med plenumoplæg og delvist med mindre sessioner. Erfaringerne med at afholde en ledelseskonference, der henvender sig til skolernes ledelsesteam og ikke kun rektor, er fortsat gode. Rektorforeningens årlige ledelseskonference er kommet for at blive. Dokumentation og viden Rektorforeningen arbejder målrettet for at styrke sammenhængen mellem analyse, politikformulering og kommunikation, så Rektorforeningens politik og kommunikation understøttes af fakta og viden. Igen i år har debatten om ungdomsuddannelserne bevist, at foreningens strategi med at tilvejebringe dokumenteret viden og evidens i sektoren er helt nødvendig. Talberedskaber i sig selv medfører ganske vist ikke altid, at man vinder kampen om de mange tal, men det giver foreningen et grundlag for at kvalificere debatten og modbevise unuancerede og decideret fejlagtige udsagn. I efteråret 2013 har foreningen derfor for andet år i træk udgivet pjecen Det almene gymnasium i tal. Pjecen indeholder de væsentligste nøgletal for gymnasiesektoren og giver et overblik over udviklingen i den gymnasiale sektor. Tallene taler deres tydelige sprog om gymnasiets centrale og succesrige - rolle i udviklingen af vidensamfundet. Ligeledes har foreningen udgivet endnu en pjece med Fakta og myter om det almene gymnasium. Allerede i 2012-pjecen argumenterede Rektorforeningen for, at der ikke er for mange, der tager en almengymnasial uddannelse. Vi påviste også, at det almene gymnasium er den ungdomsuddannelse, der bidrager mest til at opfylde de uddannelsespolitiske målsætninger om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse og 60 procent en videregående uddannelse, at stx har den højeste gennemførselsprocent, de bedste eksamensresultater, den mindste dobbeltuddannelsesprocent og den højeste frekvens til videregående uddannelse. Desværre var det også i 2013-pjecen nødvendigt at adressere de for mange hvide huer, de uudnyttede studenterhuer og opkomsten af et studenterproletariat. SKRIFTLIG BERETNING

8 Kommunikation Rektorforeningen har kommunikationsstrategier for de enkelte politikområder, der skal sikre, at foreningen står stærkt i mediebilledet med klare og effektive budskaber, således at beslutningsprocesser forsøges påvirket inden de bliver rammevilkår. I tillæg til udgivelse af diverse pjecer markerer foreningen sig i uddannelsesdebatten gennem regelmæssige debatindlæg og kommenteringer i landets største aviser samt deltagelse i radio- og tv-nyheder om aktuelle uddannelsespolitiske spørgsmål. For at opretholde foreningens stærke position er det nødvendigt, at Rektorforeningen er i stand til at reagere hurtigt i forhold til dagspresse og øvrige medier. Dette er i høj grad lykkedes i 2013, hvor forening og formand er blevet omtalt over 1300 gange i officielle danske medier. Denne eksponering er af afgørende betydning, hvis det almene gymnasium fortsat skal stå skarpt i offentligheden, hos øvrige interessenter samt hos lovgiverne. I 2013 har foreningen desuden taget nye former for medier i brug. Foreningen er nu på Twitter og deltog for første gang i Folkemødet på Bornholm. Folkemødet 2013 Den politiske festival, Folkemødet på Bornholm, er gennem de seneste år vokset i størrelse og anses nu som en af de vigtigste begivenheder for foreninger og politiske organisationer i Danmark. Derfor valgte Rektorforeningen at være til stede under Folkemødet i Den politiske festival danner i juni rammen om en række samfundsrelevante debatter i år ikke mindst i forhold til uddannelse. Således var der også på Folkemødet et stort fokus på ungdomsuddannelserne og regeringens bebudede reform af erhvervsuddannelserne. Igen var et af debattens omdrejningspunkter gymnasiet, som ifølge en række interessenter blev anklaget for at være skyld i erhvervsskolernes krise. Med foreningens tilstedeværelse forsøgte vi at kvalificere debatten, som igen var præget af mange misvisende tal og unuancerede påstande. Foreningen deltog derfor i en række debatter under ovenstående tema, og med os havde vi den netop lancerede 2013-udgave af Fakta og myter om det almene gymnasium, hvor de mange misforståelser og myter om gymnasiet blev aflivet. Rektorforeningen havde desuden i samarbejde med Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Gymnasieskolernes Lærerforening arrangeret en debat om behovet for engagement hos elever, lærere og ledelse for at sikre fortsat udvikling af det almene gymnasium. Det var vigtigt for foreningen at repræsentere en mere kvalitetsorienteret dagsorden med fokus på udvikling af gymnasiet i en uddannelsesdebat, der hovedsageligt var præget af institutionsstrukturelle spørgsmål. Foreningens debat med overskriften Engager dig! blev ledet af Clement Kjersgaard, og der var stor debatlyst både i panelet og blandt publikum, hvor både elever, lærere og ledelse var repræsenteret. Twitter Som noget nyt oprettede foreningen i efteråret 2012 en profil på det sociale netværk Twitter. som foreningens profil hedder, ønsker at give foreningen liv og repræsentation der, hvor rigtigt mange politisk interesserede befinder sig og debatterer. Med Twitter har foreningen mulighed for at kommunikere budskaber hurtigt, og uden om de traditionelle medier, til en række relevante interessenter. Samtidig er det en ny og uformel måde at dele foreningens budskaber 8 SKRIFTLIG BERETNING 2013

9 Indlæg i pressen Den 16. december 2012 Kronik i Berlingske Tidende: Tidssvarende overenskomster tak! (Udgivet i fællesskab med Danske Erhvervsskoler, Lederne) Den 4. februar 2013 Kronik i Jyllands Posten: Sådan får vi dygtigere studenter Den 8. februar 2013 Debatindlæg i Politiken: Overuddannelse blandt de unge er en myte Den 20. marts 2013 Pressemeddelelse: Gymnasierne om søgetal: Søgningen til det almene gymnasium er stabil Den 3. maj 2013 Debatindlæg i Weekendavisen: Studenterhuen er da en fordel Den 10. juni 2013 Pressemeddelelse: Fakta og myter om det almene gymnasium 2013 Den 11. juni 2013 Pressemeddelelse: Rektorforeningen på Folkemødet Den 27. juni 2013 Kronik i Berlingske: Nye veje for ungdomsuddannelserne Den 29. juni 2013 Kronik i Kristeligt Dagblad: Dem, som vil over på den anden side, bygger bro Den 29. august 2013 Pressemeddelelse: Det begynder at stramme Den 3. oktober 2013 Pressemeddelelse: Godt med store ambitioner på erhvervsuddannelserne Den 4. oktober 2013 Pressemeddelelse: Skoleledere forarges over markedsføring af drukrejser i skolernes navn (udgivet i fællesskab med Danske Erhvervsskoler Lederne og Lederforeningen for VUC) Den 21. oktober 2013 Debatindlæg på altinget.dk: Drop uigennemsigtige taxametre og fokuser på kvalitet og udvikling Rektorforeningen er i 2013 citeret eller omtalt over 1300 gange i officielle danske medier. SKRIFTLIG BERETNING

10 10 SKRIFTLIG BERETNING 2013

11 Gymnasieskolernes Rektorforening - Beretning 2013 Udvikling og kvalitet i gymnasiet Nye rammer og muligheder for kvalitetsløft 2013 blev året hvor sektoren endelig fik gjort op med tidligere års overenskomstbestemte timetællerier og aftalebundne arbejdstidsregler. Dette opgør har fra Rektorforeningens side længe været et ønske, og i år blev ønsket altså indfriet. Den nye overenskomst rummer de bedste muligheder for at realisere alle tanker og ønsker om tidssvarende undervisning. Alle undervisningsformer kan langt friere komme i spil, uden at aftaler skal ændres eller nye indgås - det er alle bedst tjent med. Derfor har Rektorforeningen også gennem hele forløbet bakket op om Moderniseringsstyrelsens linje. De nye arbejdstidsregler giver alle skoler langt bedre muligheder for at organisere lærerarbejdet på nye måder med udgangspunkt i elevernes behov, de lokale udfordringer samt den enkelte lærers erfaring og kompetencer. De eneste bindinger er love og bekendtgørelser, hvis intentioner og formål jo stadigt angiver uddannelsens mål og rammer og dermed de kvalitetsnormer, som skolen med sin samlede virksomhed skal leve op til. Overenskomsten gør det samtidigt muligt at realisere de intentioner, der fra Rektorforeningens side ligger bag det fælles oplæg som foreningen i samarbejde med GL udarbejdede i efteråret Oplæg til debat om bedre undervisning og forsøg med uddelegering og arbejdstilrettelæggelse, som oplægget hedder, var tænkt som et fælles afsæt for lærere og ledelse på gymnasierne i arbejdet med at imødekomme de udfordringer, gymnasiet som den største ungdomsuddannelse sættes overfor. Ny udviklingsplan Undervisningsministeriet præsenterede, som ventet, 2. fase af udviklingsplanen for gymnasiale uddannelser i starten af Udviklingsplanen er en del af regeringsgrundlagets annoncerede serviceeftersyn og har fokus på at gøre elevernes udviklingsmuligheder og studiekompetencer bedre. Rektorforeningen modtog planen positivt, men beklagede samtidig at forsøg med eksamen spiller en neddæmpet rolle i Udviklingsplanen. Rektorforeningen har gennem Dialogforum, som er samarbejdet mellem ungdomsuddannelsernes lederforeninger og GL, indgået i arbejdet med at kvalificere udviklingsplanen og gøre rammerne for forsøg så åbne som muligt. Dette arbejde fortsætter, hvorfor der i december afholdes en eksamenskonference, der skal bidrage med nye perspektiver i forhold til at udnytte gymnasiereformens muligheder både i forhold til indhold og udvikling. Samtidig ønsker Dialogforum, at vi drøfter nye vinkler på evaluering i forhold til fagenes mål og elevens læring og udbytte. SKRIFTLIG BERETNING

12 Selvejets forpligtelser og udfordringer Ministeriel styring Udviklingen i den offentlige styring mod øget mål- og rammestyring, markedsorientering og deregulering har medført, at gymnasierne som selvejende institutioner har fået et større lokalt ledelsesrum. Et ledelsesrum, der er vokset yderligere med OK13. Rektorforeningen er positiv overfor det større ledelsesrum og det fokus på outputstyring, som er fulgt med selvejet og OK13s afskaffelse af snævre arbejdstidsregler. Det giver mulighed for øget fokus på resultater og skaber større fleksibilitet til at finde lokale løsninger på lokale udfordringer. Vi anerkender også, at vi som offentligt finansierede institutioner naturligvis må stå til ansvar for forvaltningen af dette ledelsesrum, og at det er Undervisningsministeriets helt legitime opgave at føre tilsyn, herunder at følge op i forhold til målene om et kvalitetsløft i forlængelse af OK13. Resultatet ligner et centralt kontrolsystem, der forhindrer skolerne i selv at beslutte indsatsområder ud fra lokale prioriteringer helt i strid med hele tankegangen om uddelegering af ansvar til den lokale ledelse og bestyrelse. Og helt ude af trit med den tradition for udvikling af kvalitetsparametre, som har præget gymnasieområdet de sidste 20 år. Rektorforeningen har beklaget, at den faglige dialog mellem skoler og ministeriet i ovennævnte sammenhænge har været så godt som fraværende og vil fremadrettet søge at sikre, at der parterne imellem etableres tæt dialog og samspil om mål og midler til kvalitetsudvikling af skolerne. Skærpede økonomiske rammer Med selvejet følger også et økonomisk ansvar. Det økonomiske ansvar defineres ud fra de forudsætninger og rammer, som staten eksempelvis definerer gennem finansloven. Imidlertid har vi i år oplevet ministerielle styrings- og tilsynstiltag, der vækker bekymring. En datavarehusmodel, der blandt andet registrerer lærernes arbejdstid i den gamle overenskomsts velkendte kasser, resultatlønskontrakter, der fastlægger hvilke indsatsområder, der kan honoreres og indkaldelse til kammeratlige samtaler om implementeringen af OK13 er alle eksempler på tiltag, ministeriet har taget i anvendelse for at følge op i forhold til målene om et kvalitetsløft i forlængelse af den nye overenskomst og effekten af samme. I 2013 fik gymnasierne påført en ekstraudgift gennem den overenskomstbestemte lønstigning til lærerne i forbindelse med OK13. Rektorforeningen er naturligvis ikke imod, at sektorens kompetente lærere får mere i lønningsposen. Imidlertid får vi ikke tilført tilsvarende flere midler. Og i en tid hvor skruen strammes som følge af finanslovsbesparelser og effektiviseringer, medfører ekstraudgifterne til de forhøjede lærerlønninger øget pres på skolernes økonomi. 12 SKRIFTLIG BERETNING 2013

13 Samtidig med at de økonomiske rammer skærpes, er de kommende ungdomsårgange faldende. Dette vil få en indflydelse på gymnasiernes optag de kommende år. Den demografiske udvikling er forskellig fra region til region, men samlet set vil der være et fald i tilgangen til gymnasiet. Alt i alt tilspidses de økonomiske vilkår i sektoren. Der venter nogle alvorlige finansielle udfordringer i fremtiden. Det præcise omfang er stadig uvist. Undervisningsministeren har for eksempel meldt ud, at de tilbageholdte midler til omstillingsreserven tænkes fastholdt inden for sektoren. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan de vil blive fordelt. Under alle omstændigheder bør vi i sektoren forberede os på de udfordringer, som ligger forude, således at de ikke kommer til at agere stopklods for en fortsat positiv udvikling af gymnasieskolen. Politisk fokus på ungdomsuddannelser og gymnasiets rolle De almene gymnasiale ungdomsuddannelser er en markant succes. Det har de været op gennem historien, men ikke mindst i dag, hvor cirka. 40 procent af en ungdomsårgang er i gang med eller har gennemført en almengymnasial ungdomsuddannelse. Succesen er så markant, at øvrige ungdomsuddannelsesaktører forsøger at begrunde egne problemer med gymnasiets tiltrækning og succes. Nogle mener endog, at de almene gymnasiale uddannelser helt skævvrider elevstrømmene i Danmark. Med tanke på 95-procent-målsætningen kan det virke paradoksalt at fokusere på for mange i gymnasiet. Især når undersøgelser viser, at arbejdsløsheden blandt unge med en studentereksamen er meget lav har været præget af en intens debat frem mod regeringens proklamerede erhvervsskolereform. I foråret måtte regeringens erhvervsuddannelsesudvalg gå hver til sit uden at have præsenteret nogle konkrete løsningsforslag, og i kølvandet af udvalgets sammenbrud fulgte en række interessenter og politiske partiers løsningsforslag, som blandt andet indebar adgangskvoter til gymnasiet og EUD, nye adgangskrav til ungdomsuddannelserne og ny taxameterstruktur. Fælles for de fleste forslag er, at de, på den ene eller anden måde, vil påvirke ungdomsuddannelserne på tværs af sektoren. SKRIFTLIG BERETNING

14 Gymnasieskolernes Rektorforening hilser først og fremmest et kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne velkommen. Der er et åbenlyst behov for, at der i højere grad bliver taget hånd om de udfordringer, som erhvervsskolerne står overfor. Det gælder både i forhold til lavt optag og i særdeleshed i forhold til det store frafald, som erhvervsuddannelserne samtidig oplever. Foreningen mener imidlertid ikke, at det skal ske på bekostning af gymnasiet. Det almene gymnasium sikrer, at en stor andel af landets unge får en god indgang til videregående uddannelse. Derfor mener vi, at man kan lære meget af det almene gymnasium i forhold til at skabe rammer, der uddanner og modner de unge til et samfund, hvis krav i kraft af globalisering og ændringer i erhvervsstrukturer fortsat vokser. I det almendannende gymnasium gør vi det godt, fordi vi arbejder med et dannelsesbegreb, som ikke stivner i bestemte former, men som forholder sig åbent til de fag, kompetencer og færdigheder, der skal være med til at skabe de unge gennem viden, samvær, opgaver og projekter, som de unge enkeltvis eller sammen skal klare. Men først og fremmest fører det almendannede frem til en studiekompetence med henblik på at give de unge lyst, interesse og evner til at uddanne sig videre. Nye veje Samfundet er i stigende grad afhængig af borgere, som får viden om og indsigt i sig selv og deres omverden, men som også får den viden, de færdigheder og kompetencer, som gør det muligt for dem som myndige borgere både at varetage et job og at deltage i samfundets beslutningsprocesser. Samfundets udfordringer med at uddanne unge er derfor en vigtig opgave, som alle i uddannelsessektoren bør stå sammen om, og der bør samtidig være større fokus på de unge, som slet ingen uddannelse får, i stedet for en kamp om de unge, der allerede har truffet et valg om deres fremtid. Den seneste gymnasiereform sidestillede de gymnasiale uddannelser i Danmark, således at de samlet set tiltrækker over halvdelen af de unge. De erhvervsgymnasiale ungdomsuddannelser har svækket tilgangen til erhvervsuddannelserne. Enhver ændring af elevstrømme til erhvervsuddannelserne og til erhvervslivet må derfor tage udgangspunkt i bedre grundforløb og i nye veje for unge med gymnasiale uddannelser til praktik og erhvervsliv. I en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut Studenter i erhvervsuddannelserne, konkluderes det, at mange elever gennem deres gymnasiale uddannelse faktisk både får lyst til - og mod på, at søge uddannelse og kvalifikationer, som giver adgang til erhvervslivet. Rapporten fastslår samtidig, at eleverne ikke ville undvære de forudsætninger, som studentereksamen har givet dem. Det er de gymnasiale forudsætninger, som har dannet nye broer, de aldrig ville have krydset tidligere. Før sommeren bragte Rektorforeningen gymnasiesektoren ind i debatten om erhvervslivets udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. I kronikken Nye veje for ungdomsuddannelserne bød foreningen ind med nye måder at tænke ungdomsuddannelse på, hvor gymnasiernes succes i langt højere grad udnyttes mod et mere erhvervsorienteret sigte, end mulighederne er i dag. Veluddannede unge vil på den måde finde hurtige nye veje til erhvervslivet i stedet for omkostningstunge senere valgmuligheder. Med udgangspunkt i kronikken arrangerer Dialogforum i december 2013 en konference, under samme tema, hvor politiske interessenter og aktører på området skal debattere mulighederne for at løse samfundets og erhvervslivets fremtidige udfordringer med uddannet kvalificeret arbejdskraft. Gymnasiets succes kan fremadrettet udnyttes bedre til at skabe uddannelse for endnu flere unge, således at regeringens uddannelsesmålsætninger kan opnås og samfundets behov tilgodeses. 14 SKRIFTLIG BERETNING 2013

15 Strategi 2015 Strategi 2015, som blev formuleret i 2010, definerer med sine otte indsatsområder rammerne for Rektorforeningens arbejde, og strategien er fundamentet for foreningens politikker og prioriteringer i bestyrelse og sekretariat. Udmøntningen af strategi 2015s indsatser veksler mellem langsigtede overordnede målsætninger og mere kortsigtede løsninger, der er styret af den aktuelle uddannelsespolitiske dagsorden. Rektorforeningen foretog ved Rektormødet i 2011 den første evaluering af strategien, og ved sidste års Rektormøde blev der redegjort for arbejdet med ledelsesudvikling og arbejdsgrupperne for it og internationalisering fremlagde strategier for de enkelte fokusområder, som i 2013 er blevet operationaliseret. Internationalisering, it og ledelsesudvikling Arbejdsgruppen for internationalisering har i 2013 indledt en dialog med Undervisningsministeriet og fremført Rektorforeningens ønske om øget fokus på internationalisering i bekendtgørelse og læreplaner. Ligeledes har gruppen påpeget behovet for udarbejdelse af et Diploma Supplement, der skal understøtte større mobilitet i forbindelse med studenters ønske om videre uddannelse i udlandet. Diploma Supplement er et engelsksproget tillæg til eksamensbeviset, der redegør for studentereksamens indhold, omfang, niveau og uddannelsesmæssige sigte og således dokumentere studentens kompetencer. Som et konkret resultat af foreningens internationaliseringsarbejde har Rektorforeningen i 2013 udgivet en ny pjece om det danske uddannelsessystem med særligt fokus på det almene gymnasium. Pjecen The Gymnasium A Danish Upper Secondary Education beskriver uddannelsesstrukturen i Danmark med særligt fokus på stx og hf. Pjecen er tænkt som en hjælp til skolerne i deres internationale arbejde. It-arbejdsgruppen repræsenterer løbende foreningen i Undervisningsministeriets digitaliseringspanel samt følgegruppen for projektet Ambitiøs it, der også hører under Undervisningsministeriet. Derudover samarbejder arbejdsgruppen med en række relevante interessenter og leverandører i forbindelse med blandt andet digitalisering af undervisning, eksamen og læreplaner. It-arbejdsgruppen arrangerede i september en temadag om digitale læremidler. Formålet var at facilitere en dialog om fremtidsperspektiver, muligheder og udfordringer på feltet digitale læremidler. Som anført i beretningen er ledelsesudviklingsaktiviteterne i år blevet udbygget i forhold til foreningens kursusudbud. Således er kurserne i innovations- og moderniseringsledelse nye kursustilbud. Derudover blev Rektorforeningens Ledelseskonference i 2013 gennemført i et endnu større format end foregående år. Konferencen planlægges også afholdt i SKRIFTLIG BERETNING

16 Nye fokusområder På baggrund af en række anbefalinger på Rektormødet i 2012 nedsatte foreningen tre nye arbejdsgrupper i 2013 om henholdsvis adgangskrav til universiteternes bacheloruddannelser, vejledning samt de almengymnasiale uddannelsers særlige kendetegn. Vejledning Allerede forsommerens folkeskoleaftale satte fokus på elevernes uddannelsesvalg og på behovet for bedre overgange samt større sammenhæng i uddannelsessystemet ved en fokusering på vejledningsindsatsen. Også i den uddannelsespolitiske debat om ungdomsuddannelserne frem mod regeringens udspil til en reform af erhvervsuddannelserne blev vejledningsindsatsen et centralt tema. Det var da også ventet, at regeringen ville komme med et reformudspil på vejledningsområdet parallelt med efterårets erhvervsuddannelsesudspil. Arbejdsgruppen om vejledning har derfor identificeret en række principper, som anses som grundlæggende for en god vejledningsindsats. Mest centralt er, at vejledningen skal være oplysende, relevant og udfordrende med fokus på resultatet af vejledningen og ikke kun på omfanget. Vejledningens mål må være, at den oplyser, afklarer og kvalificerer de unges valg, således at de unge vælger den uddannelse, der passer bedst til deres ønsker og kompetencer under behørig hensyntagen til erhvervsmæssige og samfundsmæssige behov. Dette betyder også, at vejledningen skal være en sammenhængende proces, som starter i grundskolen og løber frem til den afsluttende erhvervskompetencegivende uddannelse. Der skal derfor være en tydelig sammenhæng imellem forskellige vejledningsindsatser. Arbejdsgruppens indspil vil indgå i foreningens politikformulering på vejledningsområdet og holdning til et kommende regeringsudspil. Adgangskrav til universiteternes bacheloruddannelser Den stigende andel af unge, der søger en universitetsuddannelse, og den tidligere regerings forskellige bonusordninger har betydet, at adgangskvotienterne til flere og flere universitetsuddannelser er blevet højere og højere. Samtidig er omfanget af specifikke adgangskrav de seneste år steget i takt med det stigende antal af nye uddannelser. Arbejdsgruppen om adgangskrav til universiteternes bacheloruddannelse har identificeret en række uhensigtsmæssigheder i de nuværende adgangskrav og optagelsesregler. Arbejdsgruppen er endvidere fremkommet med forslag til forenkling og nye optagelsesmåder, som gruppen anbefaler, at der indgås dialog med blandt andet universiteterne om. Regeringens reformudspil på erhvervsuddannelsesområdet, med forslag om indførelse af karakterkrav som adgangsforudsætning til erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser, rejser tilsvarende en debat om adgangskvotienter og optagelsesmåder. Arbejdsgruppen vil i det videre arbejde inddrage de forskellige politiske scenarier, dette måtte medføre. 16 SKRIFTLIG BERETNING 2013

17 De almengymnasiale uddannelsers særlige kendetegn Det pågående politiske ønske om at se ungdomsuddannelserne i større institutionsenheder stiller spørgsmålstegn ved den eksisterende institutionsstruktur. Undervisningsministerens godkendelse af et stx-udbud på København Nord sidste år eksemplificerede dette på kraftigste vis. Da vi samtidig har set en stigende italesættelse af de andre gymnasiale ungdomsuddannelsers særlige kendetegn, fik arbejdsgruppen til opgave at beskrive, hvad der særligt karakteriserer det almene gymnasium, og hvad dette særlige stx-dna (studieforberedende og almendannende) har af betydning for den fremtidige indholdsledelse. Arbejdsgruppens arbejde blev imidlertid sat i bero, da den uddannelsespolitiske debat og diverse politiske udmeldinger om erhvervsuddannelserne satte en anden dagsorden ved ofte at dreje ind på det gymnasiale område og omhandle den fortsatte stigning i søgetallene til gymnasiet og det dårlige søgetal til grundforløbet til EUD. Foreningen satte derfor, som beskrevet tidligere i beretningen, et arbejde i gang om elevstrømmene. Et arbejde der udmøntede sig i formandskabets kronik i Berlinske Tidende om nye veje til erhvervsuddannelse og videregående uddannelse. I forlængelse af regeringens EUD-udspil, herunder ikke mindst det udtrykte ønske om at styrke campusdannelser, genaktiveres arbejdsgruppen med henblik på at pege på nye veje i forhold til den aktuelle debat. Frem mod 2015 Strategi 2015 har været foreningens strategiske pejlemærke. I mellemtiden er en række af strategiens indsatser realiseret gennem forskellige initiativer, der i dag indgår som en fast del af foreningens arbejde. I takt med at den uddannelsespolitiske virkelighed har udviklet sig, har der også vist sig et behov for at justere og prioritere i forhold til de forskellige indsatser, der er nedfældet i strategien. I 2014 vil Rektorforeningens bestyrelse nedsætte en arbejdsgruppe, hvis fokus skal være at fuldføre den endelige status og evaluering af Strategi 2015 samt vurdere omfang og indhold af en ny fremadrettet strategi fra SKRIFTLIG BERETNING

18 Bilag Oversigt over Rektorforeningens arbejds- og ressourcegrupper i 2013 Adgangskrav til universiteternes bacheloruddannlser Birgitte Vedersø, Gefion Gymnasium Lars Scheibel, Aarhus Katedralskole Marianne Zibrandtsen, Aurehøj Gymnasium Søren Hindsholm, Nørresundby Gymnasium og HF De gymnasiale uddannelsers særlige kendetegn Anders Kloppenborg, Birkerød Gymnasium Jens Thodberg Bertelsen, Odense Katedralskole Per Farbøl, Stenhus Gymnasium og HF Povl Markussen, Sankt Annæ Gymnasium Censur Finn Nørregaard Schytte, Randers HF og VUC Kaj Eliasen, Egedal Gymnasium og HF Mette Stentoft, Stenhus Gymnasium og HF Svend Gaardbo, Middelfart Gymnasium Svend F. Sørensen, Støvring Gymnasium Hf Anne-Birgitte Rasmussen, Københavns Åbne Gymnasium Anne Frausing, HF-Centret Efterslægten Bertel Pedersen, Randers HF & VUC Christian Alnor, Middelfart Gymnasium og HF Finn Bønsdorff, Frederiksberg HF-kursus Iver Grunnet, Slagelse Gymnasium Kirsten Danving Nykøbing Katedralskole Susanne Stubgaard, Næstved Gymnasium og HF Internationalisering Anders Østergaard, Langkaer Gymnasium og HF Birgitte Vedersø, Gefion Gymnasium Gitte Transbøl, Rysensteen Gymnasium Jens Nielsen, Støvring Gymnasium Kirsten Danving, Nykøbing Katedralskole It og digital dannelse Anne-Birgitte Rasmussen, Københavns Åbne Gymnasium Carsten Clausen, Tornbjerg Gymnasium Dorthe Fristrup, Århus Statsgymnasium Thomas Jørgensen, Borupgaard Gymnasium Ledelsesudvikling Henrik Madsen, Egedal Gymnasium og HF Jakob Thulsen Dahl, Skanderborg Gymnasium Kristian Jacobsen, Helsingør Gymnasium / GYMLF Mette Trangbæk Hammer, Sankt Annæ Gymnasium Per Farbøl, Stenhus Gymnasium og HF Overenskomst 2013 Allan Kjær Andersen, Ørestad Gymnasium Jakob Thulesen Dahl, Skanderborg Gymnasium Jens Boe Nielsen, Nørre Gymnasium Thomas Jørgensen, Borupgaard Gymnasium Vejledning Jakob Thulesen Dahl, Skanderborg Gymnasium Inge Carlé, Frederikshavn Gymnasium Kirsten Danving, Nykøbing Katedralskole 18 SKRIFTLIG BERETNING 2013

19 SKRIFTLIG BERETNING

20 Ny Vestergade 13, stuen / 1471 København K / Telefon / Fax / /

Fakta og myter om stx

Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Hvordan kan det være et problem, at omkring 30 procent af en ungdomsårgang får en studentereksamen (stx), når regeringens målsætning om, at 95 procent af en

Læs mere

Gå-hjem møde - Styrk arbejdet i bestyrelsen Onsdag den 10. september kl. 16.00 19.00 på Comwell Aarhus

Gå-hjem møde - Styrk arbejdet i bestyrelsen Onsdag den 10. september kl. 16.00 19.00 på Comwell Aarhus Gå-hjem møde - Styrk arbejdet i bestyrelsen Onsdag den 10. september kl. 16.00 19.00 på Comwell Aarhus 2 Program Kl. 16.00: Velkomst Introduktion til Bestyrelsesforeningen v/formand Hans Peter Jensen Introduktion

Læs mere

Fakta og myter om det almene gymnasium 2013

Fakta og myter om det almene gymnasium 2013 Fakta og myter om det almene gymnasium 2013 Fakta og myter om det almene gymnasium Hvordan kan det være et problem, at 39 procent af alle 20-årige unge er i gang med eller har gennemført en almengymnasial

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Gymnasieskolernes Rektorforening December 2010

Stillings- og personprofil. Direktør. Gymnasieskolernes Rektorforening December 2010 Stillings- og personprofil Direktør Gymnasieskolernes Rektorforening December 2010 Opdragsgiver Gymnasieskolernes Rektorforening Adresse Ny Vestergade 13 1471 København K 33 18 82 60 www.rektorforeningen.dk

Læs mere

Fakta og myter om det almene gymnasium 2015

Fakta og myter om det almene gymnasium 2015 Fakta og myter om det almene gymnasium 2015 2 Danske Gymnasier Fakta og myter om det almene gymnasium Det fyger med tal og statistikker i tidens uddannelsespolitiske debat. Normalt er det godt med tal,

Læs mere

Skriftlig beretning 2014

Skriftlig beretning 2014 Skriftlig beretning 2014 Indhold Forord... 3 Foreningen og sekretariatet...4 Beretning 2014...11 Foreningens udvalg og arbejdsgrupper i 2014... 18 Forord Siden regeringsdannelsen i 2011 har vi ventet på

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Aftale om resultatkontrakt

Aftale om resultatkontrakt Aftale om resultatkontrakt Efterfølgende aftale om resultatkontrakt er indgået mellem bestyrelsen for og skolens forstander, Jens Munk Kruse (JMK), for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Mellem

Læs mere

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg Side 1 af 8 Gå til hovedindhold Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher Søg Søg Job Markedsplads Annonceinfo Om Drenge og piger er stort set ens I hvert fald når det handler

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Tal fra Undervisningsministeriet viser, at vi ikke er kommet tættere på at indfri målsætningerne om, at 9 procent af alle unge, får en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Til stede: Mogens Kragh Andersen (SOSU Fyn), Rita Christensen (SOSU Herning), Carl Tronhjem (SOSU Sjælland), Steen Kjeldsen (SOSU FVH),

Læs mere

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgetallene Som tidligere år har GL søgt at indsamle alle søgetallene for de gymnasiale uddannelser for skolestart i 2015. Søgetallene er indhentet hos regioner

Læs mere

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft Indhold Forhistorie... 1 Skolernes økonomi... 1 Antal pensioneringer/antal elever... 3 Bekendtgørelsesændringer... 4 Den nye overenskomst... 5 Konklusion...

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Fremtidsperspektiver - ungdomsuddannelserne

Fremtidsperspektiver - ungdomsuddannelserne Fremtidsperspektiver - ungdomsuddannelserne (før EUD-reform ) Thomas Felland, Undervisningsministeriet Side 1 Hvorfor Erhvervsuddannelsesudvalg Regeringsgrundlag Overenskomst 2013 Ministerudvalg for ungdomsuddannelser

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Rasmus Bak-Møller Anders Skov indtrådt i stedet for Marie Thodberg Ove Petersen indtrådt i stedet for Niels Bjørnø

Rasmus Bak-Møller Anders Skov indtrådt i stedet for Marie Thodberg Ove Petersen indtrådt i stedet for Niels Bjørnø Referat Møde i Aarhus Uddannelsesråd Mødedato: 23. maj 2014 Sted: Børn og Unge, Grøndalsvej 2, Viby J Afbud/Fravær: Rasmus Bak-Møller Anders Skov indtrådt i stedet for Marie Thodberg Ove Petersen indtrådt

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Velkommen til dialogmøde om skoleforsøg 5. december 2012

Velkommen til dialogmøde om skoleforsøg 5. december 2012 Velkommen til dialogmøde om skoleforsøg 5. december 2012 Dagens program 15.00-15.30 Velkomst og præsentation af dagens program v. ved Gorm Leschly, GL Det fælles oplæg til skoleforsøg v. Anne-Birgitte

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danske Gymnasier

Stillings- og personprofil. Direktør Danske Gymnasier Stillings- og personprofil Direktør Danske Gymnasier Januar 2018 Opdragsgiver Danske Gymnasier Adresse Ny Vestergade 13, stuen 1471 København K Stilling Direktør Refererer til Bestyrelsen Ansættelsesforhold

Læs mere

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Bilag 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Onsdag d. 8 juni kl. 16.00 ca. 17.30 Deltagere: Susan Vonsild, Kirsten Bundgaard, Leon Sebbelin, Adam Dam, Lærke 2a, Steen Madsen, Peter Hansen,

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget, Europaudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannels 2012-13 BUU alm. del Bilag 16, EUU alm. del Bilag 22, FIV alm. del Bilag 12 Offentligt TALEPAPIR

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Vækst og valgmuligheder

Vækst og valgmuligheder N O T A T Til Folketingets Uddannelsesudvalg Vækst og valgmuligheder - regional uddannelsesdækning under fremtidig institutionsstruktur for ungdomsuddannelser 07-12-2010 Sag nr. 09/3091 Dokumentnr. 61199/10

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret Rektor Tønder den 11. august 2016 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2016 2017 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Undervisningsministeriet) De primære formål med resultatlønskontrakten for

Læs mere

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening STYR PÅ LØNNEN Forord Gymnasielærere på hf, hhx, htx og stx skal have en væsentlig del af lønnen som lokale tillæg, hvis sektoren skal have et attraktivt lønniveau, som kan tiltrække og fastholde de dygtigste

Læs mere

BILAG: Høringssvar fra udbydere af den 2-årige stx Aalborg d. 12. september 2016 Høringssvar vedrørende udkast til Lov om de gymnasiale uddannelser fra Foreningen af studenterkursusrektorer. 1) Optagelse

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017 Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse resultatløn for ledere

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES mio. kr. Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i 2017-3 CASES Regeringen har i sit finanslovsudspil fastholdt og videreført omprioriteringsbidraget i 2017-20, hvilket betyder en besparelse

Læs mere

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG Holbæk Kommune har en klar ambition om at styrke dialogen om den politiske retning og inddrage borgere, brugere og virksomheder i udviklingen af politikker og løsninger.

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministe

Nyt fra Undervisningsministe Nyt fra Undervisningsministe Rektormødet d. 28. november 2014 Indsæt note og Side 1 Regeringens gymnasieudspil Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 2 Elementer i regeringens gymnasieudspil

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg glad for at byde velkommen på denne konference om kvalitet i vejledningen og kan samtidig konstatere, via det store fremmøde,

Læs mere

2 Danske Gymnasier. Forord 3. Forening og sekretariat 5. Bestyrelsen 10. Politisk beretning 2015 11. Udvalg og arbejds grupper i 2015 16

2 Danske Gymnasier. Forord 3. Forening og sekretariat 5. Bestyrelsen 10. Politisk beretning 2015 11. Udvalg og arbejds grupper i 2015 16 Årsberetning 2 Danske Gymnasier Forord 3 Forening og sekretariat 5 Bestyrelsen 10 Politisk beretning 2015 11 Udvalg og arbejds grupper i 2015 16 Kvalitetsudvalgets anbefalinger 20 Årsberetning 2015 3 Forord

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Kvalitetsløft som led i OK 13

Kvalitetsløft som led i OK 13 Kvalitetsløft som led i OK 13 Jørgen Balling Rasmussen, MBU Side 1 Udgangspunktet: Prioritering i forhold til mål og udfordringer RR anbefaler, at FM og MBU i de fremtidige OK-forhandlinger arbejder målrettet

Læs mere

Kurt Møller Pedersen. Rektor Ikast-Brande Gymnasium

Kurt Møller Pedersen. Rektor Ikast-Brande Gymnasium Kurt Møller Pedersen Rektor Ikast-Brande Gymnasium 1.Hvordan påvirkes uddannelsesinstitutionerne (= gymnasier og HF-kurser) af aktuelle politiske initiativer? 2.I hvilken udstrækning kan Danmark på Vippen

Læs mere

Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl

Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 19-21 Deltagere: David Møller (DM) form. Lars Bang (LB) - næstform Susanne Markussen (SM) Kim Kristensen (KK) Sebastian Torst Iversen

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Elevernes rettigheder skal sikres!

Elevernes rettigheder skal sikres! Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Bilag 379 Offentligt 2009 Elevernes rettigheder skal sikres! En undersøgelse foretaget af Danske Gymnasieelevers Sammenslutning viser, at bekendtgørelserne på en

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Danmarks Private Skoler -grundskoler og gymnasier

Danmarks Private Skoler -grundskoler og gymnasier FUSION - Et nyt kapitel for Danmarks Privatskoleforening Ved Årsmødet 2016 vil bestyrelsen for Danmarks Privatskoleforening foreslå en række vedtægtsændringer, der muliggør en fusion imellem Danmarks Privatskoleforening

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen for 95 %-målsætningen på ungdomsuddannelserne

Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen for 95 %-målsætningen på ungdomsuddannelserne Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen for 95 %-målsætningen på ungdomsuddannelserne Maj 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen for 95 %-målsætningen på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET

RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET 2015-16 Formål med kontrakten Resultatkontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors arbejde i skoleåret

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Det almene gymnasium i tal 2015

Det almene gymnasium i tal 2015 Det almene gymnasium i tal 2015 2 Danske Gymnasier Indhold Forord 3 Uddannelsesinstitutionerne 5 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser 5 Skolestørrelse 6 De almengymnasiale studerende før,

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

Fremtidens selvejende institutioner - krav til fremtidens resultater

Fremtidens selvejende institutioner - krav til fremtidens resultater Bestyrelserne i front for kvaliteten Fremtidens selvejende institutioner - krav til fremtidens resultater Departementschef Jesper Fisker Side 1 En ny minister hvad betyder det Øgede krav til eleverne Eleverne

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Referat af møde i Det Nationale Dialogforum den 27. marts 2015

Referat af møde i Det Nationale Dialogforum den 27. marts 2015 Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af møde i Det Nationale Dialogforum

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for blandt

Læs mere

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune Børn unge og læring 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Mål og formål med Masterplan for kvalitet og læringsmiljøer i Fremtidens

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Vedr. National baggrundsrapport til OECD studiet Improving School Leadership.

Vedr. National baggrundsrapport til OECD studiet Improving School Leadership. Undervisningsministeriet Att. Kontorfuldmægtig Jesper Simonsen Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Boulevard du Roi Albert II, 5, 9ème étage B-1210 Bruxelles 21. december 2006

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet for Børn

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 4: Styrkelsen af fremmedsprog samt indførelse af faget Håndværk og Design A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog,

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13

Kursuskatalog 2012/13 Kursuskatalog 2012/13 Ledelse - organisation - samarbejde Gymnasieskolernes Lederforening Indhold Kursus for nye rektorer og vicerektorer... 4 Lyst til ledelse... 5 Realisering af strategien kursus for

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-2012 Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM. Da Odder Gymnasium

Læs mere

Nytænkning af toårigt hf

Nytænkning af toårigt hf 18. januar 2016 Nytænkning af toårigt hf Hf-uddannelsens betydning i det danske uddannelsessystem kan ikke understreges stærkt nok. Efter Lederforeningen for VUC og VUC Bestyrelsesforeningens opfattelse

Læs mere

Ledelse i det almene gymnasium. Tabelrapport

Ledelse i det almene gymnasium. Tabelrapport Ledelse i det almene gymnasium Tabelrapport 1 Hvor længe har du været ansat i din nuværende stilling som rektor? 0-5 år 24 23 6-10 år 26 25 11-15 år 14 14 Mere end 15 år 23 22 Ikke oplyst 17 16 Total 104

Læs mere

Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse af det nye ledelsesrum i OK13

Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse af det nye ledelsesrum i OK13 Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse

Læs mere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere Mål, pædagogik og overenskomst Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere 1 1 OK13 muligheder og udfordringer 2 Den nye aftale på AC/GL-området Årsnorm 37 timer/uge Fra Til Detaljeret styring Overarbejde Mange tillæg

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed

KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed Arbejdsløsheden blandt de unge står højt på den politiske dagsorden. Ungdomsarbejdsløsheden ligger nu på det højeste niveau siden midten af 90 erne. Aktuelt var

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring.

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. Pædagogik og pædagogisk udvikling inkl. talentspor og innovation: At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. At underviserne

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere