Skriftlig beretning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig beretning 2013"

Transkript

1 Skriftlig beretning 2013

2 Indhold Forord... 3 Foreningen og sekretariatet Beretning Strategi Bilag - Oversigt over Rektorforeningens arbejds- og ressourcegrupper i

3 Forord Så kom den! Overenskomsten, der gjorde op med arbejdstidsreglerne og aftaleretten, blev en realitet Overenskomsten, eller OK13 som den hurtigt er blevet døbt, var opgøret med de arbejdstidsbestemmelser, der i mange år har blokeret for meget udvikling i gymnasieskolen, og som Gymnasieskolernes Rektorforening derfor længe har ønsket fjernet. Det skete så i år. Den nye overenskomst har betydet en helt ny situation på skolerne. Det er en stor mundfuld på få måneder at skulle vænne sig til nye måder at planlægge dagligdagen på, nye roller og en ny begrebsverden. Rektorforeningen har i årets løb gjort sit bedste for at støtte op om dette. OK13-konference og regionale overenskomstmøder er blot nogle af de initiativer, som foreningen søsatte i forbindelse med forberedelsen og udmøntningen af OK13. På den uddannelsespolitiske front har 2013 været præget af en intensiv og nærmest altoverskyggende debat om erhvervsuddannelserne. Regeringens bebudede reform af erhvervsuddannelserne foranledigede en ophedet debat om unges valg af uddannelse, og om hvilken uddannelse der tjener fremtidens samfund bedst. Mange tal, fremskrivninger og analyser er blevet brugt i debatten, som ofte kom til at handle om, at for mange unge vælger gymnasiet. I forening og sekretariat har vi derfor i årets løb haft travlt med at kvalificere og modbevise de mange og ofte misvisende tal, som bliver brugt. Selv om regeringens eget erhvervsuddannelsesudvalg måtte trække stikket, da parterne ikke kunne blive enige om, hvordan problemerne i erhvervsuddannelserne skulle løses, har det ikke skortet med bud fra anden side. De fleste løsningsforslag er gået ud på at tage fra det almene gymnasium elever og penge og give til erhvervsskolerne. Rektorforeningen forsøgte før sommeren at bringe gymnasierne i spil på mere positiv vis ved at pege på de mange nye veje mod erhvervslivet, som kunne blive resultatet, hvis man var mere åben over for at anvende de unge, som havde taget en stx- eller hf-eksamen. I stedet for at fokusere på for mange i gymnasiet, og dermed gøre gymnasiet til syndebuk for erhvervsskolernes egne problemer, foreslog vi at sikre flere veje mod erhvervsliv og erhvervsuddannelse ved at åbne op for særligt tilpassede vekseluddannelsesforløb for elever fra det almene gymnasium. På de indre linjer har sekretariatet som nævnt været travlt beskæftiget med at udbygge foreningens talberedskab, hvilket dels kan ses i dette års udgave af Fakta og myter om det almene gymnasium, som i år har fokus på den talforvirring, der gør sig gældende i debatten om ungdomsuddannelserne og dels i den årlige nøgletalsudgivelse Det almene gymnasium i tal. I forlængelse af Rektorforeningens arbejde med internationalisering er der desuden udarbejdet en engelsksproget pjece om det danske uddannelsessystem med fokus på ungdomsuddannelserne og det almene gymnasium i særdeleshed. I lyset af OK13 har der udover de OK13-specifikke konferencer og seminarer, igen i år været stor fokus på ledelsesudvikling. For andet år i træk afholdtes Rektorforeningens Ledelseskonference - i år på Axelborg med ca. 500 deltagende - ligesom vi, i samarbejde med Gymnasieskolernes Lederforening og Gymnasiernes Bestyrelsesforening, har tilrettelagt en række kurser under overskriften: Ledelse Tillid Samarbejde. >>> SKRIFTLIG BERETNING

4 >>> Som noget nyt deltog Rektorforeningen i år i den politiske festival, Folkemødet på Bornholm. Folkemødet er blevet en central arena for politiske organisationer, og Rektorforeningens tilstedeværelses blev markeret med en fælles debat med DGS og GL om engagement i gymnasiet samt ved deltagelse i en række debatter om ungdomsuddannelses udfordringer har været et epokegørende år, hvor skolerne med OK13 fik det nødvendige ledelsesrum og dermed rum til fortsat at skabe gode uddannelser, løfte kvaliteten af undervisningen og udnytte ressourcerne bedst muligt. De muligheder for udvikling og kvalitet, overenskomsten bringer, skal fremadrettet bidrage til, at det almene gymnasium fastholder sin position som en succesfuld ungdomsuddannelse, der leverer veluddannede og dannede unge til fremtidens samfund. Bestyrelsen har i arbejdsåret haft følgende medlemmer: Jens Boe Nielsen, formand Anne Birgitte Rasmussen, næstformand Kirsten Danving, øvrigt medlem Jens Nielsen, Region Nordjylland Jakob Thulesen Dahl, Region Midtjylland Christian Alnor, Region Syddanmark Per Farbøl, Region Sjælland Henrik Madsen, Region Hovedstaden Bestyrelsen har holdt følgende bestyrelsesmøder: 13. december februar marts april maj juni 2013 bestyrelsesseminar på Bornholm ifbm. Folkemødet 28. august september 1. oktober 2013 bestyrelsesseminar 7. november SKRIFTLIG BERETNING 2013

5 Foreningen og sekretariatet 2013 Gymnasieskolernes Rektorforening er interesseorganisation for de almene gymnasier og hf-kurser i Danmark. Det er foreningens opgave at varetage gymnasiesektorens interesser i forhold til lovgivere, myndigheder og sektorens øvrige interessenter. Bestyrelsen sætter rammerne for foreningens arbejde, som først og fremmest udføres af sekretariatet. Interessevaretagelsen er en af foreningens hjørnestene. Gennem formelle forhandlinger, uformel dialog på politiker- og embedsmandsniveau samt en offensiv pressestrategi er vi som forening i stand til at påvirke beslutningsprocesser og opnå resultater i forhold til vores uddannelser såvel som institutioner. Medlemsinddragelse Foreningens politik skal have opbakning fra foreningens medlemmer. Derfor har en kontinuert dialog med foreningens medlemmer en høj prioritet. Det sker dels gennem den regionale repræsentation i bestyrelsen, og dels ved at foreningens medlemmer deltager i tematisk udvalgsarbejde som det har været tilfældet med en lang række arbejdsgrupper, der i forbindelse med udmøntningen af foreningens strategi, Strategi 2015, har arbejdet fokuseret i forhold til konkrete målsætninger, udfordringer og problemstillinger. I tillæg til arbejdet omkring OK13, ledelsesudvikling, internationalisering og it har der i år også været nedsat særlige arbejdsgrupper og afholdt inspirationsmøder/-seminarer om vejledning, adgangskrav til universiteternes bacheloruddannelser samt de almengymnasiale uddannelsers særlige kendetegn. Rektorforeningens samarbejde: Gymnasieskolernes Lederforening Pædagogiske Ledere i STX og HF Danske Erhvervsskoler Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Regioner Danske SOSU-skoler Danske Universiteter Foreningen for Administrativt Personale ved Uddannelsesinstitutioner Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening Gymnasieskolernes Lærerforening Komunernes Landsforening Lederforeningen for VUC Moderniseringsstyrelsen Private Gymnasier og Studenterkurser Professionshøjskolernes Rektorkollegium Undervisningsministeriet Oversigt over hvilke medlemmer der i 2013 har indgået Rektorforeningens arbejds- og ressourcegrupper fremgår i bilaget til beretningen. SKRIFTLIG BERETNING

6 Medlemsservice fokus på implementering af OK13 Udover at være interessevaretager er Rektorforeningen også en serviceorganisation for medlemmerne. En væsentlig del af sekretariatets daglige arbejde består derfor i at understøtte gymnasierne i den daglige drift. Særligt i forhold til juridiske og økonomiske spørgsmål. Dette sker blandt andet via telefonisk rådgivning, nyhedsbrevet Nyt fra Sekretariatet og medlemssiderne på foreningens hjemmeside. Som noget nyt har Rektorforeningen i år udgivet en pjece om det almene gymnasium på engelsk: The Gymnasium A Danish Upper Secondary Education. Pjecen, som er et direkte resultat af internationaliseringsudvalgets arbejde, er tænkt som hjælp til de enkelte skoler i forbindelse med deres internationale samarbejde. OK13 Siden den nye overenskomst for lærere og pædagogiske ledere på gymnasier blev forhandlet på plads i februar 2013, har foreningen været travlt beskæftiget med at sikre de bedst mulige forudsætninger for implementeringen. I kølvandet af den nye overenskomst fulgte et stort behov for at udfolde den nye overenskomsts perspektiver til fulde. Dette har medført et øget tryk på sekretariatets rådgiverfunktioner, som igennem hele 2013 har haft ekstra travlt med at afklare tvivlsspørgsmål i forbindelse med den nye overenskomst. Opgaven med at understøtte implementeringen af OK13 har også været højt prioriteret på foreningsniveau. I marts 2013, umiddelbart efter CFU-forliget, arrangeredes en større konference om den nye overenskomst for foreningens medlemmer. Konferencen blev afholdt på Scandic i København med deltagelse fra Moderniseringsstyrelsen og Undervisningsministeriet. Rektorforeningen har desuden, i samarbejde med Moderniseringsstyrelsen, Undervisningsministeriet, Lederforeningen for VUC og Danske Erhvervsskoler, afholdt tre OK13-kurser fordelt i Aarhus, Odense og København. Kurserne var særligt målrettet mellemlederne og det administrative personale på skolerne, hvis roller i henhold til OK13 også er nye. Arbejdet med implementeringen fortsætter, hvorfor foreningen stadig indgår i tæt samarbejde med overenskomstens parter, Moderniseringsstyrelsen og Gymnasieskolernes Lærerforening, med henblik på at skabe de bedste rammer for det fremtidige samarbejde ude på skolerne. 6 SKRIFTLIG BERETNING 2013

7 Ledelsesudvikling Gymnasieskolernes Rektorforening har som et led i foreningens overordnede strategi fokus på ledelsesudvikling. Det blev i 2013 blandt andet udmøntet gennem foreningens kursuskatalog, som er udarbejdet i samarbejde med Gymnasieskolernes Lederforening og Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening. Kursuskataloget har overskriften Ledelse Tillid Samarbejde og forsøger at skabe et kursusudbud, der afspejler de udfordringer, som mange gymnasier står overfor ikke mindst i lyset af OK13. Kursusudbuddet består af gengangere fra sidste års kursuskatalog, hvor efterspørgslen var stor, samt nye initiativer som innovations- og moderniseringsledelse. Foreningen har desuden for andet år i træk afholdt Rektorforeningens Ledelseskonference - i år med cirka 500 deltagende. Temaet var Gymnasieledelse mellem kontrol og tillid og havde fokus på de ændringer, der er sket i måden at tænke offentlig ledelse på, hvor central styring og kontrol erstattes med tillidsbaseret og lokalt forankret ledelse. Dagen var tilrettelagt delvist med plenumoplæg og delvist med mindre sessioner. Erfaringerne med at afholde en ledelseskonference, der henvender sig til skolernes ledelsesteam og ikke kun rektor, er fortsat gode. Rektorforeningens årlige ledelseskonference er kommet for at blive. Dokumentation og viden Rektorforeningen arbejder målrettet for at styrke sammenhængen mellem analyse, politikformulering og kommunikation, så Rektorforeningens politik og kommunikation understøttes af fakta og viden. Igen i år har debatten om ungdomsuddannelserne bevist, at foreningens strategi med at tilvejebringe dokumenteret viden og evidens i sektoren er helt nødvendig. Talberedskaber i sig selv medfører ganske vist ikke altid, at man vinder kampen om de mange tal, men det giver foreningen et grundlag for at kvalificere debatten og modbevise unuancerede og decideret fejlagtige udsagn. I efteråret 2013 har foreningen derfor for andet år i træk udgivet pjecen Det almene gymnasium i tal. Pjecen indeholder de væsentligste nøgletal for gymnasiesektoren og giver et overblik over udviklingen i den gymnasiale sektor. Tallene taler deres tydelige sprog om gymnasiets centrale og succesrige - rolle i udviklingen af vidensamfundet. Ligeledes har foreningen udgivet endnu en pjece med Fakta og myter om det almene gymnasium. Allerede i 2012-pjecen argumenterede Rektorforeningen for, at der ikke er for mange, der tager en almengymnasial uddannelse. Vi påviste også, at det almene gymnasium er den ungdomsuddannelse, der bidrager mest til at opfylde de uddannelsespolitiske målsætninger om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse og 60 procent en videregående uddannelse, at stx har den højeste gennemførselsprocent, de bedste eksamensresultater, den mindste dobbeltuddannelsesprocent og den højeste frekvens til videregående uddannelse. Desværre var det også i 2013-pjecen nødvendigt at adressere de for mange hvide huer, de uudnyttede studenterhuer og opkomsten af et studenterproletariat. SKRIFTLIG BERETNING

8 Kommunikation Rektorforeningen har kommunikationsstrategier for de enkelte politikområder, der skal sikre, at foreningen står stærkt i mediebilledet med klare og effektive budskaber, således at beslutningsprocesser forsøges påvirket inden de bliver rammevilkår. I tillæg til udgivelse af diverse pjecer markerer foreningen sig i uddannelsesdebatten gennem regelmæssige debatindlæg og kommenteringer i landets største aviser samt deltagelse i radio- og tv-nyheder om aktuelle uddannelsespolitiske spørgsmål. For at opretholde foreningens stærke position er det nødvendigt, at Rektorforeningen er i stand til at reagere hurtigt i forhold til dagspresse og øvrige medier. Dette er i høj grad lykkedes i 2013, hvor forening og formand er blevet omtalt over 1300 gange i officielle danske medier. Denne eksponering er af afgørende betydning, hvis det almene gymnasium fortsat skal stå skarpt i offentligheden, hos øvrige interessenter samt hos lovgiverne. I 2013 har foreningen desuden taget nye former for medier i brug. Foreningen er nu på Twitter og deltog for første gang i Folkemødet på Bornholm. Folkemødet 2013 Den politiske festival, Folkemødet på Bornholm, er gennem de seneste år vokset i størrelse og anses nu som en af de vigtigste begivenheder for foreninger og politiske organisationer i Danmark. Derfor valgte Rektorforeningen at være til stede under Folkemødet i Den politiske festival danner i juni rammen om en række samfundsrelevante debatter i år ikke mindst i forhold til uddannelse. Således var der også på Folkemødet et stort fokus på ungdomsuddannelserne og regeringens bebudede reform af erhvervsuddannelserne. Igen var et af debattens omdrejningspunkter gymnasiet, som ifølge en række interessenter blev anklaget for at være skyld i erhvervsskolernes krise. Med foreningens tilstedeværelse forsøgte vi at kvalificere debatten, som igen var præget af mange misvisende tal og unuancerede påstande. Foreningen deltog derfor i en række debatter under ovenstående tema, og med os havde vi den netop lancerede 2013-udgave af Fakta og myter om det almene gymnasium, hvor de mange misforståelser og myter om gymnasiet blev aflivet. Rektorforeningen havde desuden i samarbejde med Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Gymnasieskolernes Lærerforening arrangeret en debat om behovet for engagement hos elever, lærere og ledelse for at sikre fortsat udvikling af det almene gymnasium. Det var vigtigt for foreningen at repræsentere en mere kvalitetsorienteret dagsorden med fokus på udvikling af gymnasiet i en uddannelsesdebat, der hovedsageligt var præget af institutionsstrukturelle spørgsmål. Foreningens debat med overskriften Engager dig! blev ledet af Clement Kjersgaard, og der var stor debatlyst både i panelet og blandt publikum, hvor både elever, lærere og ledelse var repræsenteret. Twitter Som noget nyt oprettede foreningen i efteråret 2012 en profil på det sociale netværk Twitter. som foreningens profil hedder, ønsker at give foreningen liv og repræsentation der, hvor rigtigt mange politisk interesserede befinder sig og debatterer. Med Twitter har foreningen mulighed for at kommunikere budskaber hurtigt, og uden om de traditionelle medier, til en række relevante interessenter. Samtidig er det en ny og uformel måde at dele foreningens budskaber 8 SKRIFTLIG BERETNING 2013

9 Indlæg i pressen Den 16. december 2012 Kronik i Berlingske Tidende: Tidssvarende overenskomster tak! (Udgivet i fællesskab med Danske Erhvervsskoler, Lederne) Den 4. februar 2013 Kronik i Jyllands Posten: Sådan får vi dygtigere studenter Den 8. februar 2013 Debatindlæg i Politiken: Overuddannelse blandt de unge er en myte Den 20. marts 2013 Pressemeddelelse: Gymnasierne om søgetal: Søgningen til det almene gymnasium er stabil Den 3. maj 2013 Debatindlæg i Weekendavisen: Studenterhuen er da en fordel Den 10. juni 2013 Pressemeddelelse: Fakta og myter om det almene gymnasium 2013 Den 11. juni 2013 Pressemeddelelse: Rektorforeningen på Folkemødet Den 27. juni 2013 Kronik i Berlingske: Nye veje for ungdomsuddannelserne Den 29. juni 2013 Kronik i Kristeligt Dagblad: Dem, som vil over på den anden side, bygger bro Den 29. august 2013 Pressemeddelelse: Det begynder at stramme Den 3. oktober 2013 Pressemeddelelse: Godt med store ambitioner på erhvervsuddannelserne Den 4. oktober 2013 Pressemeddelelse: Skoleledere forarges over markedsføring af drukrejser i skolernes navn (udgivet i fællesskab med Danske Erhvervsskoler Lederne og Lederforeningen for VUC) Den 21. oktober 2013 Debatindlæg på altinget.dk: Drop uigennemsigtige taxametre og fokuser på kvalitet og udvikling Rektorforeningen er i 2013 citeret eller omtalt over 1300 gange i officielle danske medier. SKRIFTLIG BERETNING

10 10 SKRIFTLIG BERETNING 2013

11 Gymnasieskolernes Rektorforening - Beretning 2013 Udvikling og kvalitet i gymnasiet Nye rammer og muligheder for kvalitetsløft 2013 blev året hvor sektoren endelig fik gjort op med tidligere års overenskomstbestemte timetællerier og aftalebundne arbejdstidsregler. Dette opgør har fra Rektorforeningens side længe været et ønske, og i år blev ønsket altså indfriet. Den nye overenskomst rummer de bedste muligheder for at realisere alle tanker og ønsker om tidssvarende undervisning. Alle undervisningsformer kan langt friere komme i spil, uden at aftaler skal ændres eller nye indgås - det er alle bedst tjent med. Derfor har Rektorforeningen også gennem hele forløbet bakket op om Moderniseringsstyrelsens linje. De nye arbejdstidsregler giver alle skoler langt bedre muligheder for at organisere lærerarbejdet på nye måder med udgangspunkt i elevernes behov, de lokale udfordringer samt den enkelte lærers erfaring og kompetencer. De eneste bindinger er love og bekendtgørelser, hvis intentioner og formål jo stadigt angiver uddannelsens mål og rammer og dermed de kvalitetsnormer, som skolen med sin samlede virksomhed skal leve op til. Overenskomsten gør det samtidigt muligt at realisere de intentioner, der fra Rektorforeningens side ligger bag det fælles oplæg som foreningen i samarbejde med GL udarbejdede i efteråret Oplæg til debat om bedre undervisning og forsøg med uddelegering og arbejdstilrettelæggelse, som oplægget hedder, var tænkt som et fælles afsæt for lærere og ledelse på gymnasierne i arbejdet med at imødekomme de udfordringer, gymnasiet som den største ungdomsuddannelse sættes overfor. Ny udviklingsplan Undervisningsministeriet præsenterede, som ventet, 2. fase af udviklingsplanen for gymnasiale uddannelser i starten af Udviklingsplanen er en del af regeringsgrundlagets annoncerede serviceeftersyn og har fokus på at gøre elevernes udviklingsmuligheder og studiekompetencer bedre. Rektorforeningen modtog planen positivt, men beklagede samtidig at forsøg med eksamen spiller en neddæmpet rolle i Udviklingsplanen. Rektorforeningen har gennem Dialogforum, som er samarbejdet mellem ungdomsuddannelsernes lederforeninger og GL, indgået i arbejdet med at kvalificere udviklingsplanen og gøre rammerne for forsøg så åbne som muligt. Dette arbejde fortsætter, hvorfor der i december afholdes en eksamenskonference, der skal bidrage med nye perspektiver i forhold til at udnytte gymnasiereformens muligheder både i forhold til indhold og udvikling. Samtidig ønsker Dialogforum, at vi drøfter nye vinkler på evaluering i forhold til fagenes mål og elevens læring og udbytte. SKRIFTLIG BERETNING

12 Selvejets forpligtelser og udfordringer Ministeriel styring Udviklingen i den offentlige styring mod øget mål- og rammestyring, markedsorientering og deregulering har medført, at gymnasierne som selvejende institutioner har fået et større lokalt ledelsesrum. Et ledelsesrum, der er vokset yderligere med OK13. Rektorforeningen er positiv overfor det større ledelsesrum og det fokus på outputstyring, som er fulgt med selvejet og OK13s afskaffelse af snævre arbejdstidsregler. Det giver mulighed for øget fokus på resultater og skaber større fleksibilitet til at finde lokale løsninger på lokale udfordringer. Vi anerkender også, at vi som offentligt finansierede institutioner naturligvis må stå til ansvar for forvaltningen af dette ledelsesrum, og at det er Undervisningsministeriets helt legitime opgave at føre tilsyn, herunder at følge op i forhold til målene om et kvalitetsløft i forlængelse af OK13. Resultatet ligner et centralt kontrolsystem, der forhindrer skolerne i selv at beslutte indsatsområder ud fra lokale prioriteringer helt i strid med hele tankegangen om uddelegering af ansvar til den lokale ledelse og bestyrelse. Og helt ude af trit med den tradition for udvikling af kvalitetsparametre, som har præget gymnasieområdet de sidste 20 år. Rektorforeningen har beklaget, at den faglige dialog mellem skoler og ministeriet i ovennævnte sammenhænge har været så godt som fraværende og vil fremadrettet søge at sikre, at der parterne imellem etableres tæt dialog og samspil om mål og midler til kvalitetsudvikling af skolerne. Skærpede økonomiske rammer Med selvejet følger også et økonomisk ansvar. Det økonomiske ansvar defineres ud fra de forudsætninger og rammer, som staten eksempelvis definerer gennem finansloven. Imidlertid har vi i år oplevet ministerielle styrings- og tilsynstiltag, der vækker bekymring. En datavarehusmodel, der blandt andet registrerer lærernes arbejdstid i den gamle overenskomsts velkendte kasser, resultatlønskontrakter, der fastlægger hvilke indsatsområder, der kan honoreres og indkaldelse til kammeratlige samtaler om implementeringen af OK13 er alle eksempler på tiltag, ministeriet har taget i anvendelse for at følge op i forhold til målene om et kvalitetsløft i forlængelse af den nye overenskomst og effekten af samme. I 2013 fik gymnasierne påført en ekstraudgift gennem den overenskomstbestemte lønstigning til lærerne i forbindelse med OK13. Rektorforeningen er naturligvis ikke imod, at sektorens kompetente lærere får mere i lønningsposen. Imidlertid får vi ikke tilført tilsvarende flere midler. Og i en tid hvor skruen strammes som følge af finanslovsbesparelser og effektiviseringer, medfører ekstraudgifterne til de forhøjede lærerlønninger øget pres på skolernes økonomi. 12 SKRIFTLIG BERETNING 2013

13 Samtidig med at de økonomiske rammer skærpes, er de kommende ungdomsårgange faldende. Dette vil få en indflydelse på gymnasiernes optag de kommende år. Den demografiske udvikling er forskellig fra region til region, men samlet set vil der være et fald i tilgangen til gymnasiet. Alt i alt tilspidses de økonomiske vilkår i sektoren. Der venter nogle alvorlige finansielle udfordringer i fremtiden. Det præcise omfang er stadig uvist. Undervisningsministeren har for eksempel meldt ud, at de tilbageholdte midler til omstillingsreserven tænkes fastholdt inden for sektoren. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan de vil blive fordelt. Under alle omstændigheder bør vi i sektoren forberede os på de udfordringer, som ligger forude, således at de ikke kommer til at agere stopklods for en fortsat positiv udvikling af gymnasieskolen. Politisk fokus på ungdomsuddannelser og gymnasiets rolle De almene gymnasiale ungdomsuddannelser er en markant succes. Det har de været op gennem historien, men ikke mindst i dag, hvor cirka. 40 procent af en ungdomsårgang er i gang med eller har gennemført en almengymnasial ungdomsuddannelse. Succesen er så markant, at øvrige ungdomsuddannelsesaktører forsøger at begrunde egne problemer med gymnasiets tiltrækning og succes. Nogle mener endog, at de almene gymnasiale uddannelser helt skævvrider elevstrømmene i Danmark. Med tanke på 95-procent-målsætningen kan det virke paradoksalt at fokusere på for mange i gymnasiet. Især når undersøgelser viser, at arbejdsløsheden blandt unge med en studentereksamen er meget lav har været præget af en intens debat frem mod regeringens proklamerede erhvervsskolereform. I foråret måtte regeringens erhvervsuddannelsesudvalg gå hver til sit uden at have præsenteret nogle konkrete løsningsforslag, og i kølvandet af udvalgets sammenbrud fulgte en række interessenter og politiske partiers løsningsforslag, som blandt andet indebar adgangskvoter til gymnasiet og EUD, nye adgangskrav til ungdomsuddannelserne og ny taxameterstruktur. Fælles for de fleste forslag er, at de, på den ene eller anden måde, vil påvirke ungdomsuddannelserne på tværs af sektoren. SKRIFTLIG BERETNING

14 Gymnasieskolernes Rektorforening hilser først og fremmest et kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne velkommen. Der er et åbenlyst behov for, at der i højere grad bliver taget hånd om de udfordringer, som erhvervsskolerne står overfor. Det gælder både i forhold til lavt optag og i særdeleshed i forhold til det store frafald, som erhvervsuddannelserne samtidig oplever. Foreningen mener imidlertid ikke, at det skal ske på bekostning af gymnasiet. Det almene gymnasium sikrer, at en stor andel af landets unge får en god indgang til videregående uddannelse. Derfor mener vi, at man kan lære meget af det almene gymnasium i forhold til at skabe rammer, der uddanner og modner de unge til et samfund, hvis krav i kraft af globalisering og ændringer i erhvervsstrukturer fortsat vokser. I det almendannende gymnasium gør vi det godt, fordi vi arbejder med et dannelsesbegreb, som ikke stivner i bestemte former, men som forholder sig åbent til de fag, kompetencer og færdigheder, der skal være med til at skabe de unge gennem viden, samvær, opgaver og projekter, som de unge enkeltvis eller sammen skal klare. Men først og fremmest fører det almendannede frem til en studiekompetence med henblik på at give de unge lyst, interesse og evner til at uddanne sig videre. Nye veje Samfundet er i stigende grad afhængig af borgere, som får viden om og indsigt i sig selv og deres omverden, men som også får den viden, de færdigheder og kompetencer, som gør det muligt for dem som myndige borgere både at varetage et job og at deltage i samfundets beslutningsprocesser. Samfundets udfordringer med at uddanne unge er derfor en vigtig opgave, som alle i uddannelsessektoren bør stå sammen om, og der bør samtidig være større fokus på de unge, som slet ingen uddannelse får, i stedet for en kamp om de unge, der allerede har truffet et valg om deres fremtid. Den seneste gymnasiereform sidestillede de gymnasiale uddannelser i Danmark, således at de samlet set tiltrækker over halvdelen af de unge. De erhvervsgymnasiale ungdomsuddannelser har svækket tilgangen til erhvervsuddannelserne. Enhver ændring af elevstrømme til erhvervsuddannelserne og til erhvervslivet må derfor tage udgangspunkt i bedre grundforløb og i nye veje for unge med gymnasiale uddannelser til praktik og erhvervsliv. I en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut Studenter i erhvervsuddannelserne, konkluderes det, at mange elever gennem deres gymnasiale uddannelse faktisk både får lyst til - og mod på, at søge uddannelse og kvalifikationer, som giver adgang til erhvervslivet. Rapporten fastslår samtidig, at eleverne ikke ville undvære de forudsætninger, som studentereksamen har givet dem. Det er de gymnasiale forudsætninger, som har dannet nye broer, de aldrig ville have krydset tidligere. Før sommeren bragte Rektorforeningen gymnasiesektoren ind i debatten om erhvervslivets udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. I kronikken Nye veje for ungdomsuddannelserne bød foreningen ind med nye måder at tænke ungdomsuddannelse på, hvor gymnasiernes succes i langt højere grad udnyttes mod et mere erhvervsorienteret sigte, end mulighederne er i dag. Veluddannede unge vil på den måde finde hurtige nye veje til erhvervslivet i stedet for omkostningstunge senere valgmuligheder. Med udgangspunkt i kronikken arrangerer Dialogforum i december 2013 en konference, under samme tema, hvor politiske interessenter og aktører på området skal debattere mulighederne for at løse samfundets og erhvervslivets fremtidige udfordringer med uddannet kvalificeret arbejdskraft. Gymnasiets succes kan fremadrettet udnyttes bedre til at skabe uddannelse for endnu flere unge, således at regeringens uddannelsesmålsætninger kan opnås og samfundets behov tilgodeses. 14 SKRIFTLIG BERETNING 2013

15 Strategi 2015 Strategi 2015, som blev formuleret i 2010, definerer med sine otte indsatsområder rammerne for Rektorforeningens arbejde, og strategien er fundamentet for foreningens politikker og prioriteringer i bestyrelse og sekretariat. Udmøntningen af strategi 2015s indsatser veksler mellem langsigtede overordnede målsætninger og mere kortsigtede løsninger, der er styret af den aktuelle uddannelsespolitiske dagsorden. Rektorforeningen foretog ved Rektormødet i 2011 den første evaluering af strategien, og ved sidste års Rektormøde blev der redegjort for arbejdet med ledelsesudvikling og arbejdsgrupperne for it og internationalisering fremlagde strategier for de enkelte fokusområder, som i 2013 er blevet operationaliseret. Internationalisering, it og ledelsesudvikling Arbejdsgruppen for internationalisering har i 2013 indledt en dialog med Undervisningsministeriet og fremført Rektorforeningens ønske om øget fokus på internationalisering i bekendtgørelse og læreplaner. Ligeledes har gruppen påpeget behovet for udarbejdelse af et Diploma Supplement, der skal understøtte større mobilitet i forbindelse med studenters ønske om videre uddannelse i udlandet. Diploma Supplement er et engelsksproget tillæg til eksamensbeviset, der redegør for studentereksamens indhold, omfang, niveau og uddannelsesmæssige sigte og således dokumentere studentens kompetencer. Som et konkret resultat af foreningens internationaliseringsarbejde har Rektorforeningen i 2013 udgivet en ny pjece om det danske uddannelsessystem med særligt fokus på det almene gymnasium. Pjecen The Gymnasium A Danish Upper Secondary Education beskriver uddannelsesstrukturen i Danmark med særligt fokus på stx og hf. Pjecen er tænkt som en hjælp til skolerne i deres internationale arbejde. It-arbejdsgruppen repræsenterer løbende foreningen i Undervisningsministeriets digitaliseringspanel samt følgegruppen for projektet Ambitiøs it, der også hører under Undervisningsministeriet. Derudover samarbejder arbejdsgruppen med en række relevante interessenter og leverandører i forbindelse med blandt andet digitalisering af undervisning, eksamen og læreplaner. It-arbejdsgruppen arrangerede i september en temadag om digitale læremidler. Formålet var at facilitere en dialog om fremtidsperspektiver, muligheder og udfordringer på feltet digitale læremidler. Som anført i beretningen er ledelsesudviklingsaktiviteterne i år blevet udbygget i forhold til foreningens kursusudbud. Således er kurserne i innovations- og moderniseringsledelse nye kursustilbud. Derudover blev Rektorforeningens Ledelseskonference i 2013 gennemført i et endnu større format end foregående år. Konferencen planlægges også afholdt i SKRIFTLIG BERETNING

16 Nye fokusområder På baggrund af en række anbefalinger på Rektormødet i 2012 nedsatte foreningen tre nye arbejdsgrupper i 2013 om henholdsvis adgangskrav til universiteternes bacheloruddannelser, vejledning samt de almengymnasiale uddannelsers særlige kendetegn. Vejledning Allerede forsommerens folkeskoleaftale satte fokus på elevernes uddannelsesvalg og på behovet for bedre overgange samt større sammenhæng i uddannelsessystemet ved en fokusering på vejledningsindsatsen. Også i den uddannelsespolitiske debat om ungdomsuddannelserne frem mod regeringens udspil til en reform af erhvervsuddannelserne blev vejledningsindsatsen et centralt tema. Det var da også ventet, at regeringen ville komme med et reformudspil på vejledningsområdet parallelt med efterårets erhvervsuddannelsesudspil. Arbejdsgruppen om vejledning har derfor identificeret en række principper, som anses som grundlæggende for en god vejledningsindsats. Mest centralt er, at vejledningen skal være oplysende, relevant og udfordrende med fokus på resultatet af vejledningen og ikke kun på omfanget. Vejledningens mål må være, at den oplyser, afklarer og kvalificerer de unges valg, således at de unge vælger den uddannelse, der passer bedst til deres ønsker og kompetencer under behørig hensyntagen til erhvervsmæssige og samfundsmæssige behov. Dette betyder også, at vejledningen skal være en sammenhængende proces, som starter i grundskolen og løber frem til den afsluttende erhvervskompetencegivende uddannelse. Der skal derfor være en tydelig sammenhæng imellem forskellige vejledningsindsatser. Arbejdsgruppens indspil vil indgå i foreningens politikformulering på vejledningsområdet og holdning til et kommende regeringsudspil. Adgangskrav til universiteternes bacheloruddannelser Den stigende andel af unge, der søger en universitetsuddannelse, og den tidligere regerings forskellige bonusordninger har betydet, at adgangskvotienterne til flere og flere universitetsuddannelser er blevet højere og højere. Samtidig er omfanget af specifikke adgangskrav de seneste år steget i takt med det stigende antal af nye uddannelser. Arbejdsgruppen om adgangskrav til universiteternes bacheloruddannelse har identificeret en række uhensigtsmæssigheder i de nuværende adgangskrav og optagelsesregler. Arbejdsgruppen er endvidere fremkommet med forslag til forenkling og nye optagelsesmåder, som gruppen anbefaler, at der indgås dialog med blandt andet universiteterne om. Regeringens reformudspil på erhvervsuddannelsesområdet, med forslag om indførelse af karakterkrav som adgangsforudsætning til erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser, rejser tilsvarende en debat om adgangskvotienter og optagelsesmåder. Arbejdsgruppen vil i det videre arbejde inddrage de forskellige politiske scenarier, dette måtte medføre. 16 SKRIFTLIG BERETNING 2013

17 De almengymnasiale uddannelsers særlige kendetegn Det pågående politiske ønske om at se ungdomsuddannelserne i større institutionsenheder stiller spørgsmålstegn ved den eksisterende institutionsstruktur. Undervisningsministerens godkendelse af et stx-udbud på København Nord sidste år eksemplificerede dette på kraftigste vis. Da vi samtidig har set en stigende italesættelse af de andre gymnasiale ungdomsuddannelsers særlige kendetegn, fik arbejdsgruppen til opgave at beskrive, hvad der særligt karakteriserer det almene gymnasium, og hvad dette særlige stx-dna (studieforberedende og almendannende) har af betydning for den fremtidige indholdsledelse. Arbejdsgruppens arbejde blev imidlertid sat i bero, da den uddannelsespolitiske debat og diverse politiske udmeldinger om erhvervsuddannelserne satte en anden dagsorden ved ofte at dreje ind på det gymnasiale område og omhandle den fortsatte stigning i søgetallene til gymnasiet og det dårlige søgetal til grundforløbet til EUD. Foreningen satte derfor, som beskrevet tidligere i beretningen, et arbejde i gang om elevstrømmene. Et arbejde der udmøntede sig i formandskabets kronik i Berlinske Tidende om nye veje til erhvervsuddannelse og videregående uddannelse. I forlængelse af regeringens EUD-udspil, herunder ikke mindst det udtrykte ønske om at styrke campusdannelser, genaktiveres arbejdsgruppen med henblik på at pege på nye veje i forhold til den aktuelle debat. Frem mod 2015 Strategi 2015 har været foreningens strategiske pejlemærke. I mellemtiden er en række af strategiens indsatser realiseret gennem forskellige initiativer, der i dag indgår som en fast del af foreningens arbejde. I takt med at den uddannelsespolitiske virkelighed har udviklet sig, har der også vist sig et behov for at justere og prioritere i forhold til de forskellige indsatser, der er nedfældet i strategien. I 2014 vil Rektorforeningens bestyrelse nedsætte en arbejdsgruppe, hvis fokus skal være at fuldføre den endelige status og evaluering af Strategi 2015 samt vurdere omfang og indhold af en ny fremadrettet strategi fra SKRIFTLIG BERETNING

18 Bilag Oversigt over Rektorforeningens arbejds- og ressourcegrupper i 2013 Adgangskrav til universiteternes bacheloruddannlser Birgitte Vedersø, Gefion Gymnasium Lars Scheibel, Aarhus Katedralskole Marianne Zibrandtsen, Aurehøj Gymnasium Søren Hindsholm, Nørresundby Gymnasium og HF De gymnasiale uddannelsers særlige kendetegn Anders Kloppenborg, Birkerød Gymnasium Jens Thodberg Bertelsen, Odense Katedralskole Per Farbøl, Stenhus Gymnasium og HF Povl Markussen, Sankt Annæ Gymnasium Censur Finn Nørregaard Schytte, Randers HF og VUC Kaj Eliasen, Egedal Gymnasium og HF Mette Stentoft, Stenhus Gymnasium og HF Svend Gaardbo, Middelfart Gymnasium Svend F. Sørensen, Støvring Gymnasium Hf Anne-Birgitte Rasmussen, Københavns Åbne Gymnasium Anne Frausing, HF-Centret Efterslægten Bertel Pedersen, Randers HF & VUC Christian Alnor, Middelfart Gymnasium og HF Finn Bønsdorff, Frederiksberg HF-kursus Iver Grunnet, Slagelse Gymnasium Kirsten Danving Nykøbing Katedralskole Susanne Stubgaard, Næstved Gymnasium og HF Internationalisering Anders Østergaard, Langkaer Gymnasium og HF Birgitte Vedersø, Gefion Gymnasium Gitte Transbøl, Rysensteen Gymnasium Jens Nielsen, Støvring Gymnasium Kirsten Danving, Nykøbing Katedralskole It og digital dannelse Anne-Birgitte Rasmussen, Københavns Åbne Gymnasium Carsten Clausen, Tornbjerg Gymnasium Dorthe Fristrup, Århus Statsgymnasium Thomas Jørgensen, Borupgaard Gymnasium Ledelsesudvikling Henrik Madsen, Egedal Gymnasium og HF Jakob Thulsen Dahl, Skanderborg Gymnasium Kristian Jacobsen, Helsingør Gymnasium / GYMLF Mette Trangbæk Hammer, Sankt Annæ Gymnasium Per Farbøl, Stenhus Gymnasium og HF Overenskomst 2013 Allan Kjær Andersen, Ørestad Gymnasium Jakob Thulesen Dahl, Skanderborg Gymnasium Jens Boe Nielsen, Nørre Gymnasium Thomas Jørgensen, Borupgaard Gymnasium Vejledning Jakob Thulesen Dahl, Skanderborg Gymnasium Inge Carlé, Frederikshavn Gymnasium Kirsten Danving, Nykøbing Katedralskole 18 SKRIFTLIG BERETNING 2013

19 SKRIFTLIG BERETNING

20 Ny Vestergade 13, stuen / 1471 København K / Telefon / Fax / /

Fakta og myter om stx

Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Hvordan kan det være et problem, at omkring 30 procent af en ungdomsårgang får en studentereksamen (stx), når regeringens målsætning om, at 95 procent af en

Læs mere

Skriftlig beretning 2014

Skriftlig beretning 2014 Skriftlig beretning 2014 Indhold Forord... 3 Foreningen og sekretariatet...4 Beretning 2014...11 Foreningens udvalg og arbejdsgrupper i 2014... 18 Forord Siden regeringsdannelsen i 2011 har vi ventet på

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft Indhold Forhistorie... 1 Skolernes økonomi... 1 Antal pensioneringer/antal elever... 3 Bekendtgørelsesændringer... 4 Den nye overenskomst... 5 Konklusion...

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13

Kursuskatalog 2012/13 Kursuskatalog 2012/13 Ledelse - organisation - samarbejde Gymnasieskolernes Lederforening Indhold Kursus for nye rektorer og vicerektorer... 4 Lyst til ledelse... 5 Realisering af strategien kursus for

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2014 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale studerende - før, under

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Sct. Knuds Gymnasium

Stillings- og personprofil. Rektor. Sct. Knuds Gymnasium Stillings- og personprofil Rektor Sct. Knuds Gymnasium November 2012 Opdragsgiver Sct. Knuds Gymnasium Adresse Læssøegade 154 5230 Odense M Telefon: 63 11 56 60 www.sctknud-gym.dk Stilling Refererer til

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

Temadag om bygningsservice for selvejende institutioner

Temadag om bygningsservice for selvejende institutioner 25. september 2013 1 Temadag om bygningsservice for selvejende institutioner 25. September 2013 25. september 2013 2 Rådgivningsgruppen og partnerskabsaftalen Temadagen er arrangeret af Rådgivningsgruppen

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne...4 Hvor mange er de?...4 Skolestørrelse... 5 Lærer/elevratio...6 De almengymnasiale studenter - før, under og efter...6 Det almene

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Mentorordning 2014. Bestyrelsesformænd

Mentorordning 2014. Bestyrelsesformænd Mentorordning 2014 Rektorer Marianne Zibrandtsen Rektor på Aurehøj Gymnasium Antal år: siden 1993 Telefon: 3965 4545 Email: mz@aurehoej.dk Aurehøj er et klassisk, halvstort forstadsgymnasium med en stærk

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013

OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013 OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013 1 Nye arbejdstidsregler for lærerne på erhvervsskoler et paradigmeskifte På hhx og htx nye regler fra den

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Administrative fællesskaber

Administrative fællesskaber Administrative fællesskaber Kortlægning af administrative fællesskaber for de selvejende gymnasier 23. august 2010 Jakob Byg Hornbek Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Definitioner 1

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere Mål, pædagogik og overenskomst Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere 1 1 OK13 muligheder og udfordringer 2 Den nye aftale på AC/GL-området Årsnorm 37 timer/uge Fra Til Detaljeret styring Overarbejde Mange tillæg

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever Projektbeskrivelse Ny Nordisk Skole Randers Deltagere i projektet Munkholmskolen, Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ Tradium Randers,

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for de Almene Gymnasier Svarprocent: % (488/5) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Bestyrelsesmødet 5. december 2014

Bestyrelsesmødet 5. december 2014 Bestyrelsesmødet 5. december 2014 Dagsorden 1. Bestyrelsens rolle og visionen for Lemvig Gymnasium v/ole Zinck 2. Orientering om to nye uddannelser EUD og EUX 3. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (herunder

Læs mere

Velkommen til konference. For selvejende institutioner om fremtidens it

Velkommen til konference. For selvejende institutioner om fremtidens it Velkommen til konference For selvejende institutioner om fremtidens it Rådgivningsgruppen og partnerskabsaftalen Konferencen er arrangeret af Rådgivningsgruppen i et samarbejde med: Ministeriet for Børn

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Bedre ungdomsuddannelser

Bedre ungdomsuddannelser Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Regionerne og de regionale vækstfora har via målrettede

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Hvordan sikres effektiv styring af digitaliseringsprojekter som led i udrulningen af reformer på uddannelsesområdet?

Hvordan sikres effektiv styring af digitaliseringsprojekter som led i udrulningen af reformer på uddannelsesområdet? Hvordan sikres effektiv styring af digitaliseringsprojekter som led i udrulningen af reformer på uddannelsesområdet? Seminar om effektiv styring af statslige it- og digitaliseringsprojekter Thomas Fredenslund,

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet

Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet VUC Årsmøde 2014 i Nyborg Afdelingschef Lars Mortensen Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Side 1 Disposition 1) Udviklingen

Læs mere

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre.

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre. Kampagne: Su regler- forældre indkomst, udeboende Su. Su efter hvert kvartal. Hvad er en kampagne? Problemstilling case Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring.

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. Pædagogik og pædagogisk udvikling inkl. talentspor og innovation: At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. At underviserne

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar.

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar. Bilag 7 Modtager(e): Kopi: Kommenteret høringsnotat om forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske

Læs mere

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år.

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Uddannelsesministeriets ressortområde 8 universiteter 7 professionshøjskoler + Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi 23. september 2014 Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi I løbet af februar og marts 2015 gennemfører foreningen Forum100% i samarbejde med Danske Erhvervsskoler, Lederne og Gymnasieskolernes

Læs mere

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 I mødet deltog Peder Østergaard, Thomas Bloch Ravn, Anne Storm Rasmussen, Ejgil Rahbek, Torben Jensen, Helle Richardt, Per

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013.

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Referatet blev godkendt. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 21/3 2013. Pkt. nr. 2. Overskrift:

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Irene Winter, Bente Juulsgaard, Kasper Soelberg, Ilse Rasmussen Fra skolen: Else Ravn Rasmussen, Lotte Herskind, Lonnie

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Det mener aktørerne om EUD-reformen

Det mener aktørerne om EUD-reformen Det mener aktørerne om EUD-reformen Af Camilla Kongsted 25. februar 2014 kl. 10:20 REFORM: Efter flere måneders forhandlinger faldt reformen af erhvervsuddannelserne på plads mandag aften. Se her, hvad

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg

Læs mere

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Om NGH: 1400 elever fra 30 forskellige postnumre 180 ansatte Fra NGH s vision: Den enkelte elevs faglige og personlige potentiale bliver udviklet til

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 10. september 2014 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Vibeke Verwohlt,

Læs mere

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. december 2008 Sag nr. 13 Emne: 4. Økonomirapport 2008 Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. afskaffelse af bonus A-fag

Forslag til folketingsbeslutning. afskaffelse af bonus A-fag Beslutningsforslag nr. B 19 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. november 2012 af Rosa Lund (EL), Lars Dohn (EL) og Pernille Skipper (EL) Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus A-fag Folketinget

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland REGIONAL UDVIKLING Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 1 Udarbejdet for Region Nordjylland,

Læs mere

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning 1 2 3 4 5 6 7 Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning - 8 9 10 11 12 13 14 Contents Dagsorden...3 Økonomi (B)... 5 Bestyrelsens Rolle under

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Mellem lighed og ledelse

Mellem lighed og ledelse Teamsamarbejdet bliver nemt til en masse møder, hvor der snakkes og snakkes og træffes en masse ikke-beslutninger. Men sådan behøver det ikke være, siger Thomas R. S. Albrechtsen, der har undersøgt ts

Læs mere

En brændende platform

En brændende platform LÆS KOMMENTAR Torsdag 28/06 2012 Historisk få vil være faglærte AF: GITTE REDDER Gymnasierne og studenterhuen trækker. Kun hver femte ung, der forlader folkeskolen i denne uge, begynder på en erhvervsuddannelse

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 Naturfag skal være lige så basalt som læsning Mission Derfor vil NTS-centeret med sin indsats de kommende år arbejde for at styrke naturfagenes almendannende betydning

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere