Discipelskab & Solimpulser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Discipelskab & Solimpulser"

Transkript

1 1

2 Discipelskab & Solimpulser Torkom Saraydarian 2

3 Discipelskab & Solimpulser Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Når energienheder som atomer, livsformer, mennesker, planeter, sole, stjernekonstellationer eller galakser med deres specifikke egenskaber forbinder sig med hinanden på forskellige måder, opstår der kemiske reaktioner, og der skabes nye kemiske energier og substanser. Når f.eks. to mennesker forbinder sig med hinanden med energier som f.eks. vrede, irritation, grådighed eller voldshandlinger, blandes deres kemier, og de skaber en ny kemisk substans, som er både skadelig og destruktiv. Når de forbinder sig med energien kærlighed, beundring, sammenhold og venlighed, opstår der en energisubstans, der er helbredende, opbyggende og inspirerende. Ligegyldighed skaber ikke kemi. Når to mennesker forbinder sig med hinanden på højere planer, skaber de en højere form for kemi, der stimulerer dem begge. Mellem højere skabninger som planeter, sole og galakser sker der noget tilsvarende. De forbinder sig med hinanden med forskellige formål på deres forskellige bevidsthedsplaner. Alt i Universet er levende Nogle mennesker tror stadig at planeter, sole, stjernekonstellationer og galakser ikke er levende skabninger. De tror, at de ikke er intelligente, og at de ikke udfører meningsfulde handlinger men det gør de! Større solimpulser er udtryk for, at de gigantiske himmellegemers besjælende liv kontakter hinanden med bestemte formål. Kontakten skaber bestemte substanser, som kan stimulere menneskers sjæle, forudsat at de er tilstrækkeligt sensitive til at absorbere impulserne. 3

4 Solimpulser forekommer overalt i Universet. Esoterisk astrologi er reelt videnskaben om solimpulser og forbindelser. Set fra menneskehedens begrænsede jordiske synspunkt opstår solimpulserne primært under fuldmånen i Vædderens, Tyrens og Tvillingernes tegn, hvor Planetlogos sjæl, Sollogos sjæl og et af stjernetegnenes sjæl forbinder sig med hinanden med bestemte formål. I disse situationer skabes der store ladninger af energisubstans, som kan stimulere menneskets vilje, kærlighed og lys, udvide bevidstheden, skabe harmoni i tankesindet og gøre det muligt at foretage større gennembrud men forudsætningen er, at man har forberedt sig på det. Energierne kan bruges til at nedbryde krystalliseringer og løfte bevidstheden til højere bevidsthedsplaner. Barrierer og brobygning Mennesker overalt i verden oplever, at de i en periode gør store fremskridt, men pludselig oplever de inerti. De møder en indre blokering, og de kan ikke transformere barrieren, selv om de kæmper hårdt. Barriererne kan ikke nedbrydes med filosofisk, videnskabelig eller psykologisk hjælp. Det er kun muligt ved hjælp af den specielle energi, der skabes af de store solimpulser. Energisubstanserne virker som opløsningsmidler, og de bygger broer, der skaber forbindelse til næste evolutionstrin. Menneskets natur består af 49 trin. Man kan også sige, at menneskets konstitution har syv bevidsthedsplaner, der hver har syv underplaner. Bestræbelserne i livet, uddannelsen og disciplinen udvikler bevidstheden og løfter den fra underplan til underplan, men der kommer et tidspunkt, hvor udviklingen går i stå på et bestemt underplan. Som regel ligger det mellem et bevidsthedsplans 3. og 4. underplan, eller mellem ét bevidsthedsplans 7. underplan og det næste bevidsthedsplans 1. underplan. 4

5 De 7 planer, som hver har 7 underplaner Hvad sker der? De energisubstanser, der skabes ved de psykologiske konfigurationer af planeten, Solen og det bestemte stjernetegn, kan udfylde de indre tomrum, forudsat at energierne optages og bruges rigtigt. Nogle konfigurationer skaber en energisubstans, der bygger bro over kløften mellem et bevidsthedsplans 3. og 4. underplan, mens højere konfigurationer skaber en energisubstans, der forbinder det lavere bevidsthedsplans 7. underplan med det højere bevidsthedsplans 1. underplan. Andre konfigurationer lader den skabende energi strømme fra den højere kilde ned gennem alle de lavere forbindelser og underplaner. 5

6 En af konfigurationerne opstår, når Solen går ind i Vædderens tegn. Men udtrykket er misvisende. Iflg. åndsvidenskaben er en konfiguration ikke så meget en forbindelse mellem to punkter i rummet som en psykologisk tilpasning eller fusion af himmellegemernes sjæle med et bestemt formål. En konfiguration består ikke af firkanter, trekanter eller krydsende linjer, for de drejer sig om kommunikation mellem de himmelske skabninger og deres strålekvaliteters forskellige bevidsthedsplaner og underplaner. De syv stråler Hvert stjernetegn, hver sol og hver planet har sin unikke energi. Energierne kaldes stråler. Der er syv stråler på samme måde som der er syv toner i toneskalaen og syv farver i farveskalaen. Foreningen eller fusionen af forskellige stråler med andre energimønstre på forskellige underplaner eller bevidsthedsplaner skaber forskellige energisubstanser. Det er det, der kaldes stjernernes kemi, som i virkeligheden er stjernernes strålers kemi. 6

7 Nogle stjernekemier foregår på et meget højt niveau, og kun højt udviklede indviede kan bruge dem fornuftigt. Gennemsnitsmennesker påvirkes ubevidst og mekanisk af stjernekemierne. Nogle af de substanser, de skaber, kan skabe nye civilisationer og kulturer, men på grund af deres meget høje frekvens, kan andre stimulere tendensen til kriminalitet, revolutioner og krige. Fordi alle konfigurationer er cykliske, ser man cyklusser med verdenskrige og cyklusser med lokale krige. Som i det store, således også i det små Når man sammenligner større og mindre krige med bestemte stjernekonfigurationer, opdager man, at begivenheder på Jorden følger begivenheder i verdensrummet. Men mennesket kan ændre begivenhederne på Jorden, hvis det ændrer sin bevidsthed og sit udviklingstrin, for så bliver menneskeheden i stand til at reagere på højere energier. God forbindelse med de udløste energier og rigtig absorbering er årsag til avanceret kunst og kreativitet. Vejret er betinget af kemiske ændringer og bevægelser i rummet. Fordi mennesket er en del af planetens legeme, er det betinget på samme måde medmindre det udvikler sine redskaber til bevidst respons og lærer at håndtere de kemiske ændringer og bevægelser på et højere bevidsthedsplan. Vædder, Tyr og Tvillinger Stjernekonstellationerne Vædder, Tyr og Tvillinger spiller en rolle i den skiftende proces. Vædderenergi bygger bro over kløften mellem 3. og 4. underplan på samme bevidsthedsplan. Tyrens energi forbinder et bevidsthedsplans 7. underplan med det næste bevidsthedsplans 1. underplan. Det er årsagen til, at indvielse er mulig, når Solen står i Tyrens tegn. Pga. brobygningsprocessen kan mennesket løfte bevidstheden op på det næste underplan og blive en transformeret skabning. Menneskets livssyn, livsstil og livsværdier kan ændre sig. Når Solen får sjælskontakt med Tvillingernes stjernetegn, skaber den de energisubstanser, som gør det muligt for et menneske at give kreativt udtryk for den bevidsthedstilstand, der er opnået via brobygningen og energitilstrømningen. Højt udviklede disciple bruger de fine energisubstanser, når de skabes. Bevidsthedskontinuitet Når broerne er bygget, og kløfterne i menneskets natur er udfyldt, får mennesket bevidsthedskontinuitet fra bevidsthedsplan til bevidsthedsplan og lever derfor som en bevidst skabning. Bevidstheden kan ikke skabe forbindelse til højere bevidsthedsplaner før den har samlet tilstrækkelig substans, der gør det muligt at overskride kløften. Processen med at skabe forbindelse fortsætter indtil bevidstheden kan fungere på det højere mentalplan sjælens plan. Efter det højere mentalplan skal mennesket bygge sit intuitive, atmiske og monadiske legeme. 7

8 De fleste tror, at de allerede har de højere legemer, men det er ikke tilfældet. Mennesket har kun et intuitionslegeme, hvis det selv skaber det. Bevidsthedsplan og legeme er to forskellige ting. Det ene er energisubstans eller stof, og det andet er en organisme, der er bygget af energisubstansen eller stoffet. Nogle gange er der for lidt energisubstans til at bygge et organ eller en organisme. Mennesket kan tiltrække sig energisubstansen til intuitionslegemet, det atmiske lgeme og det monadiske legemes energisubstans fra stjernernes kemi ved hjælp af sine tanker, sit arbejde og sin stræben. Substanserne er til rådighed, når Solen forbinder sig med stjernetegnene og formidler deres energier til Jorden i de tre vigtige fuldmåneperioder Vædder, Tyr og Tvillinger. Man må forstå, at mængden af den substans, der strømmer til planeten, er begrænset, og hvis den ikke optages i løbet af kort tid, fordamper den og vender tilbage til sin kilde. Processens årsager Hver måned forbinder solsystemets Sollogos eller Solens sjæl sig med en af zodiakens konstellationer. Det gør den: 1. For at modtage en ny tilførsel af energi og substans til sin åndelige vækst. 2. For at blive informeret om kosmiske impulser, som den pågældende konstellation har kendskab til. 3. For at forsyne planeterne og de skabninger, der lever i solsfæren og på planeterne med energisubstans. 4. For at justere sin aktivitet efter kosmiske impulser. 5. På den måde forbinder Solen sin sjæl med de tolv stjernekonstellationer i en årlig cyklus for at modtage ny inspiration, nye visioner og ny energi. Hvert år gentager Solen sin undervisning på højere og højere vindinger af spiralen. Hvert år fornyer den sine instruktioner for at holde kursen i evolutionen. 6. For at forberede sig på sin fremtidige kosmiske indvielse. 8

9 På samme måde forbinder Jordens Planetlogos sig med Solen for at modtage nye instruktioner, ny inspiration og nye visioner, så Planetlogos kan styre sine naturriger i harmoni med de kosmiske udviklingsplaner og formål. Fem vigtige dage Planetlogos sjæl forbinder sig hver måned med Solen i fem dage i perioden omkring fuldmånetidspunktet, hvor Solens lys og energi neutraliserer Månens nedbrydende psykiske påvirkning, og forhindrer den i at nå Jorden. I fem dage tilbageholder Solens lys Månens energi, og Planetlogos bruger den cykliske lejlighed til at forbinde sig med Solens sjæl. I de fem dage modtager Planetlogos instruktioner fra Solen. På det nøjagtige fuldmånetidspunkt bliver Planetlogos opladet af Sollogos med ny energi. I de efterfølgende to dage lader Planetlogos energien strømme ned i sine naturriger. Hierarkiet gør det samme. I fem dage prøver alle Hierarkiets medlemmer at forbinde sig med det center, der kaldes Shamballa, for at modtage nye direktiver, nye visioner, ny inspiration og en ny energitilførsel til deres tjenestearbejde for naturrigerne på planeten og forberedelserne til deres arbejde på højere bevidsthedsplaner. På den måde når strømmen af energi og visdom Solen, Planetlogos sjæl og Hierarkiet fra det aktuelle stjernetegn i zodiaken. Shamballa og Hierarkiet Man kan kalde Shamballa for Planetlogos hovedkvarter, for det er direkte involveret i den planetariske sjæls erkendelser. Disciple eller indviede benytter den gunstige lejlighed, og i fuldmåneperiodens fem dage prøver de at kontakte Hierarkiet for at modtage visdom og energi til opfyldelse af deres pligter og ansvar i verden og til deres tjenestearbejde. Aspiranter stræber mod deres Solengel, 1 som er en del af Hierarkiet. Hver måned tager de bevidst eller ubevidst kontakt med deres Solengel. Kontakten vil enten stimulere dem eller skabe uorden i deres liv, afhængig af udviklingstrin og respons. Hvis de forbereder sig nogle få dage før fuldmånen, kan energiernes virkning være særdeles konstruktiv og positiv. 1 Solengel er åndsvidenskabens betegnelse for sjælens legeme på sit eget plan kausalplanet. Solenglen eller sjælslegemet består af højtvibrerende kausalt stof. 9

10 Sjælskontakt Det er ikke let at kontakte sjælen. Disciple prøver at gøre det ved hjælp af meditation, tjenestearbejde og livsglæde. Andre kommer nogle gange i kontakt med sjælen via store og bevidste lidelser. Og nogle får endda kontakt, når de oplever et totalt nederlag, eller når de bliver dybt såret, hånet og nedgjort. Det er episoder, der får menneskets psyke til at søge tilflugt hos sjælen på samme måde, som når et barn løber hen til sin mor, hvis det slår sig eller føler sig utryg. Sjælskontakt er et af de helligste øjeblikke. Kontakten medfører, at menneskets psyke vågner og kommer til sig selv. Menneskets holdninger og normer gennemgår dermed en forvandling. Solimpulser repræsenterer øjeblikke, hvor et menneske bliver mere sensitivt over for sorg og glæde. En discipel bruger energierne til at nærme sig sjælen. Hvis mennesket ikke er forberedt, bliver de lavere centre stimuleret, og det giver forstyrrelser i det sociale, moralske, følelsesmæssige og mentale liv i fuldmåneperioderne. Derfor har de oplyste lærere givet instruktioner om fuldmånemeditationer og forberedelserne til dem. Månen Månen har i virkeligheden intet at gøre med det, der sker. Det er den zodiakale energi, som strømmer ind i menneskeheden og skaber forskellige virkninger i forhold til evner og bevidsthedstrin. Hvis man er uforberedt, bliver de lavere centre stimuleret ofte i en grad så man mister kontrollen over dem. I zodiakens tolv konstellationer er der tre større, som har forbindelse med Jorden. Når Solen forbinder sig med de tre konstellationer via solkontemplation, frigøres der bestemte energier, som skaber bestemte begivenheder i rummet. Der er tre større solimpulser: 10

11 De tre større solimpulser Vædderens stjernetegn og Påskeceremoni Den første store solimpuls kommer i perioden fra 21. marts til 20. april, hvor Solen forbinder sig med Vædderens stjernetegn. Vædderen repræsenterer en ny retning en ny begyndelse. Indviede og disciple følger impulsen i fem dage to dage før fuldmåne i Vædderen, på selve fuldmånedagen og to dage efter fuldmånen. Den bedste metode til at kontakte energierne er meditation. Mentallegemet og bevidstheden skal være afstemt på en sådan måde, at de bliver sensitive over for energierne for at kunne modtage dem, absorbere dem og udstråle dem i omgivelserne. Vædderens grundtone er opstandelse. I de fem fuldmånedage må bevidstheden være fokuseret på opstandelsens betydning. På de fem dage kan man meditere på følgende nøgleord: 1. dag: Renselse i relation til opstandelse. 2. dag: Sublimering i relation til opstandelse. 3. dag: Forvandling i relation til opstandelse. 4. dag: Afklaring i relation til opstandelse. 5. dag: Opstandelse. Meditationens betydning Meditation er meget vigtigt i de fem fuldmånedage. For det første løfter meditationen bevidstheden ud af de lavere centre og fokuserer den i hovedcentret. For det andet gør den auraen magnetisk. At meditere vil sige at forbinde tankesindet med tanker, idéer og visioner. Det er kraftfulde magnetiske bølger, som oplader auraen og gør den magnetisk over for højere indtryk fra højere kilder. For det tredje er meditation en synkronisering med det hierarkiske, planetariske, solare og galaktiske, og man afstemmer sig derfor efter den kosmiske rytme. Meditationen skal udføres i hovedcentret, for man skal bruge sin logik, fornuft og intuition til at trænge ind i de dybere betydninger af nøgleordene. Hvis man gør det med koncentration og hengivenhed, er der en chance for, at man får kontakt med sjælen eller sin mester på fuldmånetidspunktet. Eller måske oplever man en udvidelse af sin bevidsthed og inklusivitet. Ved begyndelsen og afslutningen af meditationen kan man visualisere, at en orange lotus med en blå flamme svæver over hovedet. 11

12 Tyrens tegn og Wesak-ceremoni Den anden store solimpuls indtræffer, når Solen bevæger sig ind i stjernetegnet Tyrens energifelt. Det sker fra 21. april til 20. maj. Her er der mulighed for at få kontakt med den mægtige skabning, der besjæler konstellationens stjerner. Det er et tidspunkt, hvor indviede og disciple forsøger at få bevidst kontakt med sjælen eller deres mester for at opnå større oplysning. De mediterer i fem dage fokuseret i hjertecentret. Hierarkiet forbereder sig også til den store impuls, hvor Solen bevæger sig mod nord. Grundtonen for Tyren er oplysning. De fem nøgleord er følgende: 1. dag: Medfølelse i relation til oplysning. 2. dag: Kærlighed i relation til oplysning. 3. dag: Blidhed i relation til oplysning. 4. dag: Harmløshed i relation til oplysning. 5. dag: Skønhed i relation til oplysning. Ved begyndelsen og afslutningen af meditationen kan man visualisere en orange lotus med en blå flamme, der befinder sig ca. 15 cm bag hjertet. Tvillingernes tegn og Kristus-ceremoni Den tredje store solimpuls indtræffer, når Solen bevæger sig ind i Tvillingernes energifelt fra 21. maj til 20. juni. Her er der mulighed for at fokusere opmærksomheden på halscentret ca. 12 cm bag nakken. Tvillingernes grundtone er rigtige menneskelige relationer. Nøgleordene i fuldmåneperiodens fem dage er: 12

13 1. dag: Kreativitet i relation til udbredelsen af den energi, der skaber rigtige menneskelige relationer. 2. dag: Udstråling i relation til rigtige menneskelige relationer. 3. dag: Fusion i relation til rigtige menneskelige relationer. 4. dag: Bevidsthedsudvidelse i relation til rigtige menneskelige relationer. 5. dag: Forvandling i relation til rigtige menneskelige relationer. Ved begyndelsen og afslutningen af meditationen kan man visualisere en sølvflamme i halscentret bag nakken og 12 cm ud fra kroppen. Det frie valg I begyndelsen er meditationerne ikke altid behagelige, fordi mange faktorer i menneskets natur føler sig truet, og derfor vil de forsøge at forhindre forandring på forskellige måder. Den forkælede personlighed er konservativ. Den foretrækker at køre i de gamle, kendte og dybe vognspor. Den kan ikke lide nye metoder. Den ønsker ikke at ændre det, den har lært af far, mor, venner, bekendte, lærere og prædikanter. Hvis det er tilfældet, og man foretrækker at adlyde personligheden, vil man aldrig være i stand til at skabe et gennembrud, og så vil sorg, lidelse og smerte fortsætte i én uendelighed. Men hvis man allerede fornemmer, at man er nødt til at disciplinere sit liv, skal man forsøge at synkronisere sig med den kosmiske rytme. 13

14 14

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Hvorfor udvikle SINDSRO? Torkom Saraydarian.

Hvorfor udvikle SINDSRO? Torkom Saraydarian. 1 Hvorfor udvikle SINDSRO? Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor udvikle SINDSRO? Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Sindsro

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk 1 De Solare Ord Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 De Solare Ord Af Alice A. Bailey Fra Initiation Human and Solar (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Grundlaget for alle manifesterede

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker.

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad det tredje øje ikke er Det

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om love

Læs mere

SJÆLEN - og dens evner

SJÆLEN - og dens evner 1 SJÆLEN - og dens evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 SJÆLEN - og dens evner Af Kenneth Sørensen Fra Fra Clairvoyance til Intuition Sjælen har åndelige evner, som alle mennesker burde stræbe

Læs mere

20 hovedpunkter i disciplens liv

20 hovedpunkter i disciplens liv 1 20 hovedpunkter i disciplens liv Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 20 hovedpunkter i disciplens liv Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik

Læs mere

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Citater fra Tibetanerens bøger

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Erik Ansvang) Det nemmeste vil være at begynde med at fortælle, hvad

Læs mere

ASTROLOGI videnskaben om energi

ASTROLOGI videnskaben om energi 1 ASTROLOGI videnskaben om energi Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 ASTROLOGI VIDENSKABEN OM ENERGI Af Kenneth Sørensen Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion Astrologi er

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 1 Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor frygte DØDEN? (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Frygt eller glæde? De fleste mennesker frygter døden. Den mest grundlæggende årsag

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere

Maj Juni meditation Episode 2

Maj Juni meditation Episode 2 01-06-2017 Maj Juni meditation Episode 2 Velkommen til 2 episode af meditationsserien og det er igen Kryon, med stærk tilstedeværelse af Alia fra Plejaderne, som er til stede. Du skal blot sidde dig godt

Læs mere

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift,

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift, 08.09.2016 September Meditation Episode 2 af 4 Velkommen til den anden episode af September serien med Plejaderne, Kryon og et stærkt felt af Ærkeengle. I første Episode havde vi syv mægtige Ærkeengle,

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Opgave, der skal udføres Meditationsomrids Citater fra Tibetanerens bøger om skabende

Læs mere

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler 1 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mange mennesker, der lever eller rejser i Jordens

Læs mere

Invokation & Evokation

Invokation & Evokation 1 Invokation & Evokation Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Invokation & Evokation Af Alice A. Bailey Fra Problems of Humanity (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Opgaven,

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

Visualiseringens kunst

Visualiseringens kunst 1 Visualiseringens kunst Janet Nation www.visdomsnettet.dk 2 Visualiseringens kunst Af Janet Nation (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Gruppebevidsthed Der er ingen adskillelse på sjælens

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson.

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson. 1 Mester Rakoczy Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Mester Rakoczy Af Geoffrey Hodson Fra Illuminations of the Mystery Tradition 1 (Modtaget fra mester Polidorus Isurenus) (Oversættelse Thora Lund

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014. Vædderen: På hovedet. På hovedet. Retvendt. Lad impulserne fra dit indre, give dig svaret på hvad dit hjerte ønsker sig. Når du siger jamen tre gange, er der

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Nyhedsbrev april 2013

Nyhedsbrev april 2013 Nyhedsbrev april 2013 Triangelarbejde Vi er alle påvirket af indtryk langt mere, end vi erkender. For mange mennesker kommer disse påvirkninger fra omgivelserne, og de registreres på et eller andet bevidsthedsniveau.

Læs mere

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater.

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater. 1 Gayatri & Devariget C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 Gayatri & Devariget Af C.W. Leadbeater Fra The Masters and the Path (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Smukt men kraftfuldt H.P.

Læs mere

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Den LARMENDE Stilhed Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Den larmende stilhed Af Erik Ansvang Støj, støj, støj Man ser det overalt. Højtsnakkende mennesker med mobiltelefonen presset mod øret stående,

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

Gayatri verdens ældste mantra Ordforklaring

Gayatri verdens ældste mantra Ordforklaring 1 Gayatri verdens ældste mantra Ordforklaring www.visdomsnettet.dk 2 Gayatri verdens ældste mantra Gayatri-mantraet er verdens ældste. Det bruges overalt på Jorden. Men hvad betyder mantraet? Der findes

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

Djwhal Khul.

Djwhal Khul. 1 Esoteriske Skoler Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Esoteriske skoler Af Djwhal Khul 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Separatisme og intolerance Den største forhindring for arbejdet

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder 1 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV 1 MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV Af Kenneth Sørensen Fra bogen: Fuldmånemeditation på tærsklen til en ny verdensreligion Det forhold

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 2:8. Erik Ansvang.

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 2:8. Erik Ansvang. 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 2:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 2:8 Af Erik Ansvang Strålerne på solniveau Ifølge åndsvidenskaben er

Læs mere

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse.

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt Du stiller et tændt stearinlys for dig

Læs mere

JORDDEVAER. Geoffrey Hodson. www.visdomsnettet.dk

JORDDEVAER. Geoffrey Hodson. www.visdomsnettet.dk 1 JORDDEVAER Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 JORDDEVAER Af Geoffrey Hodson Fra The Angelic Hosts (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Undervejs i sin udvikling kombinerer devaen sin

Læs mere

ALDERDOM - et erfaringsområde

ALDERDOM - et erfaringsområde 1 ALDERDOM - et erfaringsområde Lucille Gilling www.visdomsnettet.dk 2 ALDERDOM - et erfaringsområde Af Lucille Gilling Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Teknologiskræk I

Læs mere

Store Bjørn & Plejaderne

Store Bjørn & Plejaderne 1 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Af Erik Ansvang Johannes Kepler (tv.) & Nicolaus

Læs mere

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig

TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig 1 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 TYRENS TEGN Planen fortidig, nutidig, fremtidig Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mediterende grupper mødes for

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Gruppens formål og funktion o Oversigt over 5. års opgaver o Lovene og principperne

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Meddelelse. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om Videnskaben om Triangler.

Læs mere

Tankens kraft og brug

Tankens kraft og brug 1 Tankens kraft og brug TANKENS VIRKNINGER PÅ PERSONLIGHEDEN C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 Tankens kraft og brug TANKENS VIRKNINGER PÅ PERSONLIGHEDEN Af C.W. Leadbeater (Oversættelse Thora Lund

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

FRED og den gode vilje

FRED og den gode vilje 1 FRED og den gode vilje Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRED og den gode vilje Af Erik Ansvang God vilje begynder med gode intentioner. Hvordan omsættes den gode vilje til handling? Hvordan skaber

Læs mere

JUPITER. Hvis Positive kvaliteter er Grænseløshed - Venlighed - Kreativitet. Hvad aktiverer/stimulerer Jupiter energien, når du kanaliserer

JUPITER. Hvis Positive kvaliteter er Grænseløshed - Venlighed - Kreativitet. Hvad aktiverer/stimulerer Jupiter energien, når du kanaliserer JUPITER Hvis Positive kvaliteter er Grænseløshed - Venlighed - Kreativitet Hvad aktiverer/stimulerer Jupiter energien, når du kanaliserer Jupiter aktiverer, renser og balancerer som Minerva, Uranus og

Læs mere

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson.

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson. 1 Upersonlighed Elsa Cairns Williamson www.visdomsnettet.dk 2 Upersonlighed Af Elsa Cairns Williamson Fra The Beacon Udgiver: Lucis Press www.lucistrust.org (Oversættelse: Thora Lund Mollerup) Der er en

Læs mere

Nyorientering af verden

Nyorientering af verden 1 Nyorientering af verden World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Nyorientering af verden Fra World Goodwill (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den gode vilje Håbet for verdens fremtid ligger

Læs mere

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom 1 hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang Hermes er identisk

Læs mere

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER 1 ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER Derek Fraser www.visdomsnettet.dk 2 Esoterisk træning i den digitale tidsalder Af Derek Fraser Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 5:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 5:8 Af Erik Ansvang De syv stråler og det enkelte menneske Alle skabninger

Læs mere

Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016

Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016 Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016 Det er en stor fornøjelse for Center for Esoterisk Astrologi atter at kunne invitere til Esoterisk Sommerskole i Aarhus i juli 2016, hvor landets førende esoterikere,

Læs mere

Ordene er også lyd, så ordenes lydvibration vil påvirke dig og hjælpe dig til at finde en balance, som er sand for dig.

Ordene er også lyd, så ordenes lydvibration vil påvirke dig og hjælpe dig til at finde en balance, som er sand for dig. 15.09.2016 September meditation Episode 3 Velkommen til den tredje episode af september meditations serien. Jeg hedder Merethe Bonnesen, og de syv ærkeengle fra første episode er netop trådt ind i feltet

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 8:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 2

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 8:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 2 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 8:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 8:8 Af Erik Ansvang Den personlige stråleopbygning Nogle alternative

Læs mere

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen.

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen. 1 MEDITATION - og sjælens udviklingsstadier Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditation - og sjælens udviklingsstadier Af Kenneth Sørensen Der er stor forskel på sjælen i dens egen verden og den

Læs mere

Den seksuelle problematik

Den seksuelle problematik Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik

Læs mere

FREDSPROCESSEN er i gang

FREDSPROCESSEN er i gang 1 FREDSPROCESSEN er i gang Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fredsprocessen er i gang Af Erik Ansvang Alt er under forandring. Målet er menneskehedens enhed. Essensen er fred. Transformation Fredsprocessen

Læs mere

Ilddevaer. Geoffrey Hodson. www.visdomsnettet.dk

Ilddevaer. Geoffrey Hodson. www.visdomsnettet.dk 1 Ilddevaer Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Ilddevaer Af Geoffrey Hodson Fra The Angelic Hosts (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Ild er en af Guds eller Logos iklædninger, og for

Læs mere

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 2 kanaliseret af Merethe Bonnesen

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 2 kanaliseret af Merethe Bonnesen 08-12-2016 December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 2 kanaliseret af Merethe Bonnesen Det er Plejaderne, som først træder ind i feltet og får ordet: Vi er repræsentanter

Læs mere

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 INDVIELSE i Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 INDVIELSE i Egypten Af Erik Ansvang Indviet i Egypten Den traditionelle egyptologi afviser kategorisk, at pyramider og templer fungerede som en

Læs mere

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake.

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Sorte Huller. set i relation til Gayatri. Muriel E. Powlett. www.visdomsnettet.dk

Sorte Huller. set i relation til Gayatri. Muriel E. Powlett. www.visdomsnettet.dk 1 Sorte Huller set i relation til Gayatri Muriel E. Powlett www.visdomsnettet.dk 2 SORTE HULLER set i relation til GAYATRI Af Muriel E. Powlett Fra The Beacon (Oversættelse: Ebba Larsen) GAYATRI Du som

Læs mere

Generelt om Healing/indre legemer

Generelt om Healing/indre legemer Generelt om Healing/indre legemer Når en healer står overfor et menneske som han/hun ønsker at give healing, ser healeren ikke bare på den fysiske krop. Igennem sin udvikling og træning har healeren lært

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Meditation og uddannelse i selverkendelse Anden del: o Den Nye

Læs mere

Den Seksuelle Problematik

Den Seksuelle Problematik 1 Den Seksuelle Problematik Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Seksualitet repræsenterer

Læs mere

Tanker om SEKSUALITET

Tanker om SEKSUALITET 1 Tanker om SEKSUALITET World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om SEKSUALITET Fra Dealing with Sexuality (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Rytme og timing Skabelse er de indre, subtile

Læs mere

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk 1 Handling uden Hænder www.visdomsnettet.dk 2 Handling uden Hænder Kompileret og redigeret af Erik Ansvang Ydre aktivitet er nemt at forstå. Det betyder, at vi som søgende mennesker skal føre de etiske

Læs mere

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen Wesakfesten -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen»Ingen pris er for høj at betale for at kunne være til gavn for Hierarkiet ved tidspunktet for fuldmånen i maj, for at kunne opnå den

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 2:6 21. februar - 20. april

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 2:6 21. februar - 20. april 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 2:6 21. februar - 20. april www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Erkendelse af virkeligheden: Det ubevidste Teknikker Teknik til

Læs mere

Hvorfor styre TANKESINDET?

Hvorfor styre TANKESINDET? 1 Hvorfor styre TANKESINDET? www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor styre TANKESINDET? (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I åndsvidenskaben siges det ofte, at det er vigtigt at få kontrol over tankesindet,

Læs mere

Forudsætningen for fred

Forudsætningen for fred 1 Forudsætningen for fred Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Forudsætningen for fred Af Erik Ansvang Når samfundet mister troen på sin egen fremtid, skabes der forestillinger om undergang. Ønske og virkelighed

Læs mere

Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder

Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder 1 Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder Frances Adams Moore www.visdomsnettet.dk 2 Gruppeliv - en realitet i den nye tidsalder Af Frances Adams Moore (Oversættelse THora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

Auralæsning. Erik Ansvang.

Auralæsning. Erik Ansvang. 1 Auralæsning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Auralæsning Af Erik Ansvang En clairvoyant kan se aura. Men det er ikke enhver clairvoyant, der kan læse den. Det fysiske lys kan spaltes i underfrekvenser

Læs mere

Kærlighed til menneskeheden

Kærlighed til menneskeheden Kærlighed til menneskeheden Af Foster Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Running God s Plan«Oversættelse i Teosofia, oktober 1984 Enhver grundlæggende form for energi har sin egen virkning på det,

Læs mere