MCI Association Day Den økonomiske håndtering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MCI Association Day Den økonomiske håndtering"

Transkript

1 1 MCI Association Day Den økonomiske håndtering

2 Hvem? Bjarne Aalbæk Registreret revisor ActisRevisorer.dk FagligAfdeling.dk FaktaKurser.dk Fortid PwC og ND Eksaminator/censor for revisorkommissionen Kvalitetskontrollant for revisortilsynet Underviser revisorer årligt. Bjarne Aalbæk Actis Revisorer A/S Godkendt revisionsaktieselskab Vestre Gade Brøndby CVR Telefon

3 Program Placering af overskudsmidler Lovgivning Bestyrelsens ansvar Samspillet med revisor 3

4 Historier Revisorforening engang i 90 erne Budget årligt ca. 30 mio. Kasserer bruger 9,1 mio. kr. på annoncer mv. Senere fængelsstraf Revisorer indgår forlig Der blev ikke indledt ansvarssag mod bestyrelse 4

5 Historier Senere frafaldet pga. manglende beviser Bestyrelsen stævnet for 3 mio. kr. Bestyrelsen lavede sjov under økonomigennemgang Budget årligt ca. 3 mio. Netværksforening 5

6 Historier Fodboldforening 2012-sag Kørselsgodtgørel se 2 år = 685 tkr. Køresedler indeholdt ikke hvortil, hvornår og anledning. Kørepenge selvom transport en var sket i klubbens bus. En spiller fik kørepenge uden at eje en bil. En spiller fik kørepenge på en tur, men også dækket udgifter til tog. SKAT: Klubben har ikke ført fornøden e kontrol Spillerne skattepligtige Forening hæftede også for skatten med kr. 6

7 Historier 7

8 Historier Personligt ansvar? I en højesteretsdom blev medlemmer af bestyrelsen for en professionel fodboldklub gjort erstatningsansvarlige over for kreditorernes tab ved fortsat drift af selskabet. Højesteret lagde vægt på, at bestyrelsen burde have indset, at videreførelse af selskabet ikke var muligt uden yderligere tab. Bestyrelsen derfor handlede uforsvarligt ved at fortsætte driften. Bemærk professionel fodboldvirksomhed. professionel bestyrelse bestående af advokat, erhvervsfolk mv. 8

9 Historier Odder Roklub For nogle år siden besluttede Odder Roklub sig for at få bygget en ny bådehal. Der blev nedsat et lille byggeudvalg til at arbejde videre med planerne, og det blev aftalt med en arkitekt, at han for kr., som en slags vennetjeneste, skulle lave tegninger af den planlage bådehal. Senere blev der lavet en lokalplan og søgt en byggetilladelse. I forbindelse med dette lavede arkitekten nogle yderligere tegninger. Arkitekten krævede herefter (udover de allerede aftalte kr.) yderligere kr. i honorar for de tegninger mv., som han havde lavet. Roklubben mente omvendt, at der var tale om en vennetjeneste og et aftalt fast honorar på kr. Da klubben hverken havde penge eller fandt det rimeligt, at den skulle betale regningen på de kr., endte sagen i retten. Ved Vestre Landsret blev roklubben dømt til at skulle betale arkitekten de kr. samt kr. i sagsomkostninger. Da roklubbens planer med udvidelse af bådehuset pga. manglende økonomi hertil aldrig blev til noget, endte klubben med at skulle af med kr. uden at have fået noget for alle disse penge. Landsretten lagde i sin dom bl.a. vægt på, at bestyrelsen for roklubben havde bemyndiget det såkaldte byggeudvalg til at foranstalte udarbejdelse af et skitseprojekt til opførelse af et nyt bådehus. Endvidere lagde retten vægt på, at roklubbens bestyrelse selv havde givet modparten (arkitekten) grund til at tro, at byggeudvalget, og den person der tegnede udvalget, handlede som fuldmægtig for roklubben og var bemyndiget til at indgå aftale om, hvad arkitekten skulle udføre af tegninger mv. i forbindelse med det omtalte byggeprojekt. 9

10 Placering af overskudsmidler Bank alm. konto Bank aftalekonto Obligationer Aktier Spekulation i kursfald på gæld 10

11 Rente og kurs på obligationsgæld Kurs på obl. Rente optagelse indfrielse 11

12 Rente og kurs på obligationsgæld Kurs på obl. Rente optagelse indfrielse 12

13 Placering af likviditet forskellige risici Investeringsforeningsbeviser uden du kender de bagvedliggende produkter Bankindestående over per juridisk enhed Virksomhedsobligationer i Vestas Gældsspekulation Obligationer i nødlidende lande Renteswap Aktier i en bananfarm i Brasilien 13

14 Lovgivning Omfattet af lov om fonde og visse foreninger? Omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde? Fx hvis datterselskab. Fx fonde med aftale med kommune/region om opfyldelse fx regionens forpligtelser i henhold til lov om social service og lov om aktiv socialpolitik, såfremt fonden ikke varetager andre opgaver. Fx selvejende institutioner, der som vilkår for godkendelse eller tilskud fra det offentlige er undergivet tilsyn og økonomisk kontrol af en offentlig myndighed. 14

15 Lovgivning Omfattet af lov om fonde og visse foreninger? Gælder selvejende institutioner, men ikke: Fx erhvervsdrivende fonde, Fx selvejende institutioner, hvis drift overvejende dækkes af statslige eller kommunale midler, og som er undergivet tilsyn af det offentlige, hvis det i institutionens vedtægt er fastsat, at det offentlige træffer bestemmelse om anvendelse af institutionens midler i tilfælde af dennes opløsning. Fonde hvis aktiver ikke overstiger kr. (kun delvis lov). 15

16 Bestyrelsesmedlemmers ansvar i runde tal Hvis ikke omfattet af lov Efterkomme generalforsamlingsbeslutninger Overholde vedtægterne Sikre forsvarligt økonomi (kontrol med midler) Overholde ansættelsesret, arbejdsmiljø, skat osv. Tilsyn med ansatte Man kan stemme imod på bestyrelsesmøder, og få det noteret i referatet. Uvidenhed ingen undskyldning Læs gfs.referater og vedtægter Bed om ordentlig økonomirapportering 16

17 Forening ikke omfattet af lov (fx Tennisklubben) Overvej forretningsorden Foreningens formål, som bestyrelsen skal arbejde for Frister for indkaldelse til møder og indkaldelsesmåde Krav til dagsordens udformning Regler for beslutningsdygtighed (hvor mange skal der være til stede?) Afstemningsregler Opgavefordeling og opfølgning Nedsættelse af (stående/ad hoc) udvalg Habilitetsregler (dvs. hvilke rettigheder man har i forhold til at træffe beslutninger) Optagelse, udsendelse og godkendelse af referat/bestyrelsesprotokol Eventuel tavshedspligt Økonomiopfølgning (både ifht årsrapporter og budgetlægning) 17

18 Bestyrelsesmedlemmers ansvar i runde tal Hvis efter lov om fonde og visse foreninger Begrænsninger på uddelinger Begrænsning på salg/pantsætning aktiver Ansvar for at lede fonden Skal udtræde hvis uværdig eller længerevarende syg Skal underskrive regnskabet Må ikke også være revisor (heller ikke nærtstående) Skal give revisor adgang til alt (særregler hvis statslig eller kommunal revision) Vederlag til bestyrelse må ikke overstige sædvanligt Referat over møder, underskrives af alle tilstedeværende Tavshedspligt 18

19 Bestyrelsesmedlemmers ansvar Hvis efter lov om fonde og visse foreninger Bestyrelsesmedlemmer og direktører er erstatningspligtige forsætligt eller uagtsomt har tilføjet fonden skade. ( og tilskudsregler) 19

20 Bestyrelsesmedlemmers yderligere ansvar Hvis erhvervsdrivende fonde Må ikke udføre eller deltage i spekulationsforretninger vedrørende kapitalandele i dattervirksomheder Skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres tilfredsstillende Hvis direktør skal sørge for, at bogføring iom lovgivning, og formueforvaltningen foregår på betryggende måde. Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen. Revisorskift udenfor ord.gfs. skal begrundes 20

21 Ansvar for økonomi Eksempel Drifts-, status og likviditetsbudget grundlag for styring og opfølgningen Modtag inden hvert møde Senere måneds- eller kvartalsbogføring (balance eller perioderegnskab) Udskrift af afstemt bankkonto Optælling af afstemt kassebeholdning Budgetopfølgning (svarer det faktiske til det forventede?) Liste over tilgodehavender. Kan de betale? Liste over udestående kreditorer. Er der penge til at betale dem? Hvis medlemsbaseret: medlemsstatistik (nye/gamle medlemmer, aldersfordeling, osv) Regnskabet Laves hurtigt efter balancedagen. Planlæg fx tid på møde 1. feb. til behandlingen Nyt budget I ordentlig tid inden generalforsamlingen. 21

22 Samspillet med revisor Bestyrelsen ansvarlig for at aflægge regnskab Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant ikke bestyrelsens mand Revisor kontrollerer, om regnskabet er korrekt 22

23 Samspillet med revisor Revisor kontrollerer om det af ledelsen aflagte regnskab er korrekt. Underskriver påtegning Kontrollerer formalia (erhvervsdrivende) Udfærdiger revisionsprotokollat Skal inspicere beviser Bankengagementsoversigt, Fysiske bilag, evt. fysiske aktiver, hvis køb af materiel Regnskabet giver retvisende billede Særskilt erklæring hvis overtrådt Resultaterne af revisionen 23

24 Påtegningen Forbehold, hvis regnskabet er forkert Supplerende oplysninger Fx hensættelser indregnet i strid med fondsloven Påpeger fx usikkerhed om værdien af ejendom Fx Indtægter indregnet før ret opnået Hvis ledelsesansvar 24

25 Revisorregningen Der er masser af konkurrence blandt revisorer Hvis regningen lav risiko for at kontrollerne ikke udføres. Det er din interesse at kontroller udføres korrekt 25

26 Revisors ansvar Hvis erhvervsdrivende fonde Revisor skal påse, om bestyrelsen overholder sine pligter til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller, samt om reglerne om forelæggelse og underskrivelse af revisionsprotokollen er overholdt. Konstaterer revisor, at de omhandlede krav ikke er opfyldt, skal revisor udfærdige en særskilt erklæring herom, der fremsendes til fondsmyndigheden. 26

27 Opsamling Sæt dig ind i spillereglerne for foreningen/ fonden/ selskabet? Lov? Er der fx skat? Undgå spekulation. Det er ikke dine penge. Tag ansvar for økonomien. Lav regelsæt. Følg op jævnligt. Vær åben om økonomi overfor medlemmer. Spil sammen med revisor. Revisor er offentlighedens repræsentant ikke din. Få evt. økonomi-undervisning i bestyrelsen. Få uvildig sparring og rådgivning. 27

28 28 Spørgsmål og debat

IDRÆTSFORENINGENS ANSVAR HVOR GALT KAN DET GÅ?

IDRÆTSFORENINGENS ANSVAR HVOR GALT KAN DET GÅ? IDRÆTSFORENINGENS ANSVAR HVOR GALT KAN DET GÅ? Idrætsforeningens ansvar Hvem er idrætsforeningen? I Danmark er vi glade for foreninger. Alene inden for idrættens verden er der over 13.000 foreninger. Men

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Indhold: 1 Anvendelsesområde og formål... 3 2 Ansættelse af direktionen... 3 3 Direktionens sammensætning... 3 4 Direktionsmøder og

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere