Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak : Tre rejseberetninger Mary Fatima Susan Forskellige baggrunde, fælles vilkår : HIV, AIDS og stigma En afviger er en afviger Forskellen AIDS-metaforer HIV,AIDS og de konkrete følgesygdomme Skyld eller forstyrrelse af den sociale orden Værens stigma og gørens stigma Selvet og samfundet Synlighed og stigma coping Kendthed og informationskontrol Empowerment En tommelfingerregel-agtig oversigt : Informationskontrol HIV-testen Informationskontrol Informationskontrol i klinikken Sammenfatning : Netværk Somaliske netværk Zambianske og ugandiske netværk Racisme og det, der ligner Opfattelser af HIV-smittede Stigma-erfaringer Sammenfatning : Parforhold Seksualitet Børn Økonomi Døden Håb Sammenfatning

2 6: Beskrivelse og handling Lykkelige skotter og sygdom i kvanta Den statist iske ræsonneringsstil Den epidemiologiske ræsonneringsstil Risikogruppen som udgangspunkt for AIDS-epidemien Risikokultur og risikorace Sammenfatning : AIDS-landskaber AIDS-forebyggelsens landskaber AIDS-behandlingens landskab AIDS og Afrika Sammenfatning : Afrika i AIDS-ambulatoriet Patientfordelingen i ambulatoriet Tolkning Compliance Kultur og seksualitet Kulturens sorte kasse Den konkrete forklaringsmodel Afrikanere i klinikken Ambulatoriets netværksfunktion : Udlændingelovens looping-effekter Årsager til ægteskab Looping-effekter : Politik og paradokser Statistik, beskrivelse og handling Menneskerettigheder vs. stigmatisering-som-middel-mod-smittespredning To typer kontrol Paradokser : AIDS og Afrika i Danmark AIDS and Africa in Denmark: a cultural black box English summary Appendiks 1: Nøgletermer i AIDS-landskabet Appendiks 2: Referencer til analysen af AIDS landskabet Medicinske tidsskrifter Populær- eller fagtidsskrifter Aviser Ekstra Bladet og BT Appendiks 3: Risikogrupper i AIDS-landskabet Litteratur

3 Indledning Denne bog handler om stigmatisering af HIV-smittede afrikanere i Danmark set i et dobbelt perspektiv. Dels beskriver den på grundlag af interviews med HIV-smittede afrikanere en række erfaringer med at leve med sygdommen, og dels beskriver den opfattelser af AIDS og Afrika henholdsvis AIDS og afrikanere i Danmark. Bogen er en fremstilling af resultaterne af et forskningsprojekt med arbejdstitlen Stigmatiseringserfaringer: En antropologisk undersøgelse af stigmatisering af HIV-smittede udlændinge i Danmark. Baggrunden for undersøgelsen er konkret og skal henføres til min ansættelse som brugergruppekonsulent for HIV-smittede ved en infektionsmedicinsk afdeling. Det var en meget bredt defineret ansættelse, hvis overordnede mål var at forbedre forholdet mellem personale og HIV-smittede brugere ved afdelingen, og i den forbindelse forestå etableringen af en brugergruppe, som skulle fungere som et dialogisk møde, hvor brugere og personale kunne diskutere principielle eller konkrete spørgsmål uafhængigt af den enkeltes indlæggelse (Seeberg, 1994b). I forbindelse med dette arbejde fik jeg hurtigt et indtryk af, at den relativt store gruppe af HIV-smittede afrikanske kvinder, som var i ambulant behandling, blev opfattet som et særligt problem. Det var imidlertid uklart for mig, hvorfor det var tilfældet, ligesom det var uklart for mig, hvad man så gjorde ved det. Personalet gav hyppigt udtryk for frustrationer overfor de sorte piger, når vi snakkede sammen i kaffepauser eller i andre uformelle sammenhænge. Det var karakteristisk, at personalet beskrev sine problemer med de HIV-smittede afrikanske kvinder som kultur -problemer. Derudover var det tydeligt, at personalet selv følte, de havde svært ved at give disse patienter den behandling, de gerne ville, og at der tilsyneladende heller ikke var andre instanser, som støttede kvinderne. På den baggrund etablerede jeg et uformelt samarbejde med psykolog Ragnar Gunnarsson, som blandt andet gav mulighed for at inddrage HIV-smittede afrikanske kvinders synspunkter allerede i forberedelsesfasen til denne undersøgelse. Når jeg kigger tilbage, kan jeg se, at jeg på den måde lidt tilfældigt blev opmærksom på en problemstilling, som jeg fandt særdeles vigtig at undersøge nærmere, samtidigt med, at jeg i kraft af min antropologiske baggrund mente, jeg havde mulighed for det efter udløbet af min ansættelse som brugergruppekonsulent. Men min antropologiske baggrund forblev heller ikke upåvirket af det tætte samarbejde med HIV-smittede i brugergruppen. Det er uden tvivl en væsentlig sandhed, at AIDS-epidemien i kraft af HIV-smittedes særlige indsats har ændret eller medvirket til at ændre forhold i sundhedssektoren, hvilket i sig selv oprettelsen af en brugergruppe ved en hospitalsafdeling er et af mange vidnesbyrd om. Men også antropologen, der arbejder og samarbejder med HIV-smittede, ændrer opfattelse af sig selv og sit fag. Langsomt bliver man delagtiggjort i de lidelser, sygdommen medfører; i den angst, den giver anledning til; i behandlingens successer og fiaskoer; og i omverdenens reaktioner og Indledning side 3

4 opfattelser, uanset om de er støttende og forstående eller fordømmende og angstfyldte. Omverdenens reaktioner møder også antropologen, som da en bankassistent spurgte mig, hvad jeg lavede, og svaret blev mødt med et spontant At du tør! Du er sandelig modig! Måske var sådanne oplevelser med til, at jeg valgte at fokusere på betydningen af stigmatisering for HIV-smittede udlændinge. HIV/AIDS har fra starten af epidemien vist sig som en stigmatiseret sygdom, hvor udstødelse og social fornedrelse ledsagede infektionens fysiske nedbrydning af kroppen. Men den blev også på forhånd defineret som en stigmatiseret sygdom. I denne undersøgelse satte jeg mig for at sætte parentes om stigmatisering som et fænomen, man tog for givet ved sygdommen, og som man derfor ikke behøvede at beskæftige sig med. Jeg ville undersøge, hvad stigmatisering betød for HIV-smittede udlændinge i Danmark: Hvilke konkrete stigmatiseringserfaringer ville jeg finde, og hvilke sociale, kulturelle, økonomiske og politiske forhold udsprang de af? Disse overvejelser gjorde jeg mig i efteråret På det tidspunkt var der ikke meget opmærksomhed i medierne om HIV-smittede udlændinge i Danmark. Undtagelsen var den medieomtale, den såkaldte haitianersag gav anledning til. En herboende haitiansk mand var tiltalt og dømt ved Københavns Byret og Østre Landsret efter 252 for på hensynsløs måde at have voldt nærliggende fare for nogens liv eller førlighed fordi han havde haft seksuel omgang med 23 kvinder uden brug af kondom, skønt han var testet HIV-positiv. Selvom ingen af de 23 var smittet, blev haitianeren udråbt til AIDSdræberen på forsiden af Ekstra Bladet. Sagen havde en række aspekter, som alle kunne tjene til at forstærke eksisterende fordomme: Her var en HIV-smittet udlænding, som hensynsløst forførte og udnyttede unge danske kvinder, hvoraf to var mindreårige. Men måske var historien næsten for god. Der var ingen, som kunne forsvare, hvad han havde gjort. Selvom der sikkert var mange, som fandt sensationspressens dækning ubehagelig, var der ikke tvivl om hans hensynsløshed overfor de kvinder, han havde været i seng med. End ikke hans forsvarer i den senere ankesag i Højesteret forsvarede hans handlinger eller hævdede, han ikke havde gjort sig skyldig i det, han var anklaget for (Skovmand, 1994). Derfor havde de fleste vel også regnet med, at Højesteret ville stadfæste dommen over ham. Men Højesteret gav forsvarer Bent Unmack Larsen ret i, at der ikke var juridisk belæg for at dømme ham efter 252. Det skete 14 dage efter, jeg d havde afsluttet arbejdet som brugergruppekonsulent og var startet på undersøgelsen af stigmatiseringerfaringer hos HIV-smittede udlændinge. Jeg var derfor særligt opmærksom på, i hvilket omfang denne sag ville føre til specifikke tiltag rettet mod HIV-smittede udlændinge. Det skete imidlertid ikke. Det var faktisk påfaldende, i hvor høj grad haitianersagen på trods af dette navn førte til en generel diskussion af HIV-smittedes ansvar for ikke at smitte andre, snarere end til en heksejagt på udenlandske smittede. Det kan blandt andet skyldes, at der sideløbende med denne sag fandt en anden sag sted, hvor en 35-årig kvinde ved Byretten i Grenaa på et meget tvivlsomt grundlag var blevet idømt tre måneders ubetinget fængsel for ubeskyttet samleje med én mand ved en enkelt lejlighed. Denne sag var med til at flytte opmærksomheden over på det principielle spørgsmål, om ansvar for at forhindre smittespredning alene påhviler den smittede. Især fordi sagen fra Grenaa var dårligt side 4 Indledning

5 belyst, og fordi påstand stod mod påstand, blev den blandt mange med rette opfattet som mere principiel end Højesteretssagen, som imidlertid i praksis var den principielle sag, fordi den var nået til Højesteret. Frifindelsen i Højestreret gav anledning til en intens aktivitet i medier, i HIVorganisationer og blandt politikere, en aktivitet, som mundede ud i den meget hastige vedtagelse umiddelbart før Folketingets sommerferie i 1994 af en tilføjelse til Straffelovens 252, hvorefter det hensynsløst at udsætte nogen for livstruende og uhelbredelig sygdom gentagne gange eller under i øvrigt skærpende omstændigheder, straffes med indtil fire års fængsel. Men havde sagen ikke umiddelbart ført til en sammenkædning af AIDS med haitianere, havde den skærpet tonen i AIDS-debatten i Danmark og havde også bidraget til at forstærke en eksisterende polarisering i debatten mellem fortalerne for henholdsvis den bløde linie, svarende til den eksisterende danske AIDS-politik baseret på frivillighed og anonymitet, og den hårde linie, som blandt andet med henvisning til Sverige ønskede en nedtoning af de smittedes rettigheder og indførelse af flere kontrolforantaltninger, herunder registrering af alle HIV-smittede. Dette spørgsmål skal jeg vende tilbage til siden hen. Her vil jeg blot notere, at et led i denne polariserede debat også var en kritik af Sundhedsstyrelsens linie for at heteroseksualisere sygdommen. Kritikerne mente, at Sundhedsstyrelsen havde brugt for mange penge på at definere AIDS som alles problem og på at opfordre til kondombrug for alle i stedet for at advare mod risikogrupperne, en kritik, som blandt andet blev fremført i et program om AIDS i udsendelsesrækken Punkt 1' på Danmarks Radio i efteråret Som led i denne lokalt danske tilbagevenden til at opfatte HIV som en sygdom afgrænset til risikogrupper snarere end som en sygdom knyttet til risikoadfærd har der i det tidsrum, hvor jeg har udført undersøgelsen, været en stigende opmærksomhed om HIV-smittede udlændinge. Jeg skal vende tilbage til de diskussioner om blandt andet tvangstestning af udvalgte grupper, som har præget denne debat. Her skal jeg blot konstatere, at også denne diskussion er blevet defineret i forhold til den overordnede kritik af den danske bløde linie, hvor overholdelsen af (HIV-smittedes) menneskerettigheder er blevet opfattet som uforeneligt med bekæmpelsen af smittespredningen. Med denne bog er det blandt andet min hensigt at argumentere imod denne efter min mening falske modstilling. Såvel overholdelse af menneskerettighederne som begrænsningen af epidemien er vigtige mål, og det er afgørende af indse, at de ikke strider imod hinanden. I en situation som den nuværende, hvor de store kondomkampagner måske har mistet lidt af pusten, er det vigtigt at forstå, at den bedste begrænsning af smitten opnås ved at give de smittede en bedre behandling, herunder især rådgivning og psykosocial støtte til at genvinde fodfæstet i en akut krise. Selvom denne prioritering kan forekomme så indlysende, er den for mange vanskelig at få øje på, fordi risikogruppeterminologien definerer de smittede som afgrænsede grupper af (smitte)farlige. I den forbindelse er det vigtigt at forstå, at risikogrupperne afspejler sociale forhold i verden snarere end simpel overhyppighed af smittede. Derfor er det langt mere sandsynligt, at ugandere bliver udpeget som risikogruppe end eksempelvis danske mænd, der har været sexturister Indledning side 5

6 i Bangkok. Det er mere praktisk at tvangsteste somaliske flygtninge i asylcentre (man ved jo, hvor man har dem) end at tvangsteste mandlige passagerer på alle ruter fra Thailand, skønt man kunne opstille en plausibel hypotese om, at de spillede en større rolle for smittespredningen end somalierne. Men risikogrupperne har det med at falde sammen med grupper, der i forvejen er marginaliserede i samfundet. Måske skyldes det, at de i forvejen let kan opfattes som grupper. Måske skyldes det også, at kategoriseringen som risikogruppe er en handling, som er tæt knyttet til magtrelationerne i et samfund. Der er nogle, som har magt til at klassificere andre, og som kan sætte magt bag kategoriseringerne, så dét at blive henregnet til en kategori får konsekvenser for den enkelte. I forlængelse heraf er det måske forståeligt, at der også blandt organisationer og foreninger for indvandrere og flygtninge har været stor tilbageholdenhed i forhold til HIV/AIDS. Man har været bange for som gruppe at blive stemplet som smittebærere og derved bidrage til racistiske fordomme. Det har ført til, at AIDS-diskussionen blandt de etniske minoriteter i en årrække generelt er blevet fortrængt eller undertrykt. På den baggrund er det glædeligt, at der er spæde initiativer igang blandt indvandrere og flygtninge, som sætter sygdommen til diskussion, og som forstår, at der er en sammenhæng mellem marginaliseringen af de etniske minoriteter og fortrængningen af sygdommen og af de syges behov. HIV-smittede udlændinge er ikke en simpel og entydig kategori, ligesom hverken HIVsmittede eller udlændinge er det. Der er mange og modstridende interesser forbundet med bestræbelsen på at give kategorierne et bestemt indhold og derved legitimere bestemte typer af handlinger og omvendt, at handle på bestemte måder, som smitter af på kategoriernes betydningsindhold. Denne undersøgelse viser, hvor vigtigt det er at fokusere på vores egne kategoriseringer og opfattelser af i dette tilfælde udlændinge, før vi begynder at lede efter deres iboende kultur. Men jeg skriver ikke udelukkende om danskeres opfattelser af dem og af AIDS og Afrika. Jeg forsøger også at videregive nogle vigtige erfaringer, som HIV-smittede udlændinge har gjort sig i Danmark både som udlændinge og som HIV-smittede. Nogle gange er disse erfaringer mere knyttet til det ene af disse forhold, andre gange udspringer erfaringerne af begge forholds sameksistens. I mine beskrivelser har jeg gjort flittigt brug af citater. Det har været min måde at forsøge at lade mennesker, som ellers mest er henvist til tavshed om deres problemer, få ordet. Samtidigt har jeg som udefrakommende antropolog forsøgt at se disse erfaringer i en bredere kontekst, en kontekst som informanterne tit var bevidste om og selv pegede på. I forlængelse heraf er det måske nyttigt at komme med en bemærkning om valget af termen udlændinge i denne undersøgelse. Med udlænding mener jeg en person, som er født i udlandet og som ikke har dansk statsborgerskab. Nogle vil måske undre sig over, hvorfor jeg næsten ikke anvender begrebet etniske minoriteter, men det begreb dækker også over eksempelvis såkaldte andengenerations-indvandrere ; de er ikke med i min undersøgelse. Udlændinge er imidlertid heller ikke præcist, for det dækker også et stort antal turister, så lad mig slå fast, at jeg her bruger begrebet udlændinge som samlebetegnelse for førstegenerations indvandrere og flygtninge. Da det imidlertid er HIV-smittede fra tre afrikanske lande, optræder betegnelsen afrikanere måske oftere i teksten end udlændinge. Det er et lidt problematisk valg, fordi stereotypiseringen af side 6 Indledning

7 Afrika og af afrikanere er så udtalt og så lidet berigende. Forud for mine interviews var jeg ikke til sinds at anvende betegnelsen, fordi den ikke mindst i medierne ofte bliver brugt entydigt negativt. Men mine interviews gjorde mig selvfølgelig opmærksom på, at afrikanere selv anvender termen og ofte (skønt ikke altid) tillægger den en anderledes positiv betydning. Det er ikke termen, der adskiller afrikanere og vesterlændinge, men dens indhold. Almindeligvis, når jeg har villet generalisere på grundlag af mit materiale, har jeg derfor anvendt termen afrikanere typisk i sammenhænge, hvor mine informanter (uanset nationalitet) selv bruger den. Hvor jeg har villet fremhæve forhold, som var specifikke for den enkelte nationalitet, har jeg anvendt landets navn. Metode Eftersom fordelingen på nationer af HIV-smittede udlændinge i Danmark i høj grad afspejler den globale epidemis fordeling på lande og verdensdele, hvor Afrika er særligt hårdt ramt, blev udlændinge i sammenhængen defineret som afrikanere fra tre specifikke østafrikanske lande. Og fordi dataindsamlingen er foregået i Jylland med udgangspunkt i et AIDS-ambulatorium, hvor der var en overvægt af kvinder blandt smittede fra disse lande, er det i overvejende grad HIV-smittede østafrikanske kvinder, som er blevet interviewet til denne undersøgelse. Del I bygger primært på interviews med 9 HIV-smittede udlændinge fra henholdsvis Somalia, Uganda og Zambia, som alle bor i Jylland. 9 informanter i en undersøgelse er måske ikke mange, og det skal ingen hemmelighed være, at jeg gerne have inddraget flere. Der er mange årsager til, at det ikke lod sig gøre. Mit udgangspunkt for at spørge de pågældende kunne kun være et AIDS-ambulatorium, eftersom det er det eneste sted, hvor man med rimelighed kan antage, at alle patienter og altså også de udenlandske, er HIV-smittede. 1 Men hvis man har det godt, kan der gå halve år imellem konsultationerne i ambulatoriet. Der var mange af ambulatoriets afrikanske HIVpatienter, som jeg aldrig så i den 9 måneders periode, hvor jeg ventede og ventede i ambulatoriet. Der var også en del, som blot ikke ønskede at medvirke. Når alt kommer til alt, er det sin sag at deltage i timelange interviews med en fremmed forsker, som spørger til pinefulde og intime aspekter i ens liv. Nogle ønskede ikke at deltage, fordi de ikke kunne se nytteværdien af undersøgelsen i forhold til sig selv en indvending, jeg ikke havde noget svar på. Men også sygdommen selv satte sine begrænsninger. Kun et par måneder henne i undersøgelsen døde den første af informanterne af AIDS. Selvom hun var døende og havde svært ved at tale, tror jeg, hun satte pris på vores samtaler, som nogle gange blev interviews, andre gange var sygebesøg. Af de 9 informanter var de 8 kvinder. Dette tilsyneladende skæve kønsforhold afspejler kønsfordelingen for udenlandske HIV-smittede patienter i ambulatoriet (jvf. Kapitel 8). De 2 var fra Somalia, 3 var fra Zambia og 4 fra Uganda. Der blev gennemført 22 interviews med dem, svingende fra 45 minutter til 4 timer. En del interviews blev gennemført på hospitalet, og en del blev gennemført hjemme hos folk selv, afhængigt 1 På grund af denne patientkontakt i AIDS-ambulatoriet har jeg søgt og fået godkendelse af projektet fra Videnskabsetisk Komité for Århus Amt. Indledning side 7

8 af den enkeltes præference. At der er tale om en kvalitativ undersøgelse indebærer, at jeg leder efter generaliserbarhed snarere end repræsentativitet. Statistikken generaliserer på grundlag af en antagelse om, at datamaterialet er repræsentativt for den generelle population. Resultaterne af kvantitative undersøgelser har ofte en begrænset levetid, og de skal konstant bekræftes eller afvises af nye undersøgelser af det samme. Kvalitative undersøgelser som denne har en anden robusthed, fordi de erfaringer, som beskrives, består, uanset hvad der i øvrigt sker: De er erfaret, og det resultat er i sig selv holdbart. Kvalitative studier baserer videre generaliseringer på et forhold mellem udsagn og kontekst. Kontekst er et åbent begreb, der rummer alt det, der så at sige er udenom teksten, eller i dette tilfælde, som indrammer den enkelte HIV-smittede udlændings erfaringer. Ved at tage udgangspunkt i den enkeltes erfaringer kan man se sammenhænge mellem forhold, der tilsammen styrer personens liv i en bestemt retning. Når man ser sådanne sammenhænge gå igen i de forskellige beretninger, får man et fingerpeg om, at der ikke er tale om individuelle tilfældigheder, men at der kan være tale om strukturelle sammenhænge, der gælder for alle eller mange HIV-smittede udlændinge. Ofte er der tale om sammenhænge, som rent objektivt faktisk gælder eksempelvis alle udlændinge i Danmark, såsom Udlændingeloven. Der kan også være typer af kontekst, som mange andre studier har peget på er vidt udbredte, for eksempel diskrimination på arbejdsmarkedet. Der kan være helt andre typer af kontekst, som hænger sammen med HIV-smitten: Alle deltagere i undersøgelsen har kontakt med den pågældende hospitalsafdeling, alle har fået foretaget en HIV-test, og alle lider af en seksuelt smitsom og dødelig sygdom, som har radikale konsekvenser for deres livsførelse. Analysen af mediernes beskrivelser af HIV/AIDS (Kapitel 7) er derimod overvejende kvantitativ. Den baserer sig på en gennemgang af 579 artikler om sygdommen, som tegner et tekstligt AIDS-landskab. Hver artikel er afsøgt for, om en række nøgletermer vedrørende HIV/AIDS optræder eller ej. Jeg har bestemt, hvad der er nøgletermer ud fra mit arbejde med HIV og AIDS, men listen er blevet modificeret i løbet af gennemgangen af artiklerne, således at den er blevet tilpasset den tekstlige virkelighed, der viste sig undervejs. Listen kom på denne måde til at omfatte 68 nøgletermer (jvf. appendiks 1). Min hensigt med at optælle, i hvor mange artikler disse ord optræder, er at opnå en beskrivelse af, hvad der er på tale i AIDS-landskabet, og med hvilken dominans det emne, ordet beskriver, optræder. Om en forfatter argumenterer for eller imod eksempelvis registrering af HIV-testede, afsløres ikke af denne optælling, kun med hvilken vægt registrering som sådan er et emne i beskrivelsen af HIV/AIDS i Danmark. Interviewgrundlaget for de HIV-smittede afrikanere i denne undersøgelse bestod som nævnt af interviews med 9 smittede. Interviewgrundlaget for beskrivelsen af opfattelser af afrikanske HIV-smittede i AIDS-ambulatoriet (Kapitel 8) bygger ligeledes på kvalitative interviews med 9 informanter, 4 læger og 5 sygeplejersker. På interviewtidspunktet udgjorde de en ganske stor del af det sundhedspersonale, som de smittede kunne komme i kontakt med i ambulatoriet foruden laboranter og sekretærer. Et hovedelement i interviewene bestod i at præsentere informanterne for en række af side 8 Indledning

9 de nøgletermer, som var blevet afsøgt i medierne (jvf. Kapitel 7). Informanterne blev bedt om at kommentere disse nøgletermer i lyset af deres personlige erfaringer med behandling af HIV-smittede udlændinge i ambulatoriet. Hensigten med denne fremgangsmåde var at undersøge, om der var et gennemslag fra mediernes beskrivelser af HIV/AIDS i Afrika hos de, der så at sige forvalter og formidler viden om sygdommen til HIV-smittede udlændinge i praksis. Størstedelen af bogen en fremlæggelse og diskussion af resultaterne af disse tre dataindsamlinger, hvilket måske er med til at give den en kaleidoskopisk karakter, hvor kategorien HIV-smittede udlændinge belyses fra en række forskellige vinkler, nogle tilnærmelsesvist indefra, nogle på stor afstand. Bogens opbygning Bogen forfølger to spor, henholdsvis stigmatiseringserfaringer og AIDS-beskrivelser. De må ses som sideordnede, men de må jo nødvendigvis læses i rækkefølge. Del I beskæftiger sig overvejende med erfaringer med HIV/AIDS og stigmatisering blandt HIV-smittede afrikanere i Danmark. I Kapitel 1: Tre Rejseberetninger beskriver henholdsvis Mary fra Zambia, Fatima fra Somalia og Susan fra Uganda i sammenhæng baggrunden for deres rejse til Danmark og for ønsket om bo her. På den baggrund beskrives også, hvordan de fik at vide, de var HIV-smittede, og hvilke konsekvenser sygdommen har haft for dem. I resten af bogen udfoldes de temaer og emner, som her præsenteres i den kontekst, den enkeltes liv udgør. Kapitel 2 giver en teoretisk ramme for at forstå stigmatisering. Her lægger jeg vægt på snarere end at beskrive stigmatisering generelt at beskrive stigmatisering med udgangspunkt i HIV/AIDS som et specifikt sygdomskompleks. Her etableres for det første en skelnen mellem den anonyme stigmatisering, der er knyttet til risikogruppebegrebet, og den personlige stigmatisering, som finder sted i socialt samvær mellem smittede og ikke-smittede. For det andet etableres en skelnen mellem stigmatisering af HIV som forskellig fra stigmatisering af AIDS, eller, mere præcist, en skelnen mellem HIV-smittede henholdsvis uden og med synlige symptomer og følgesygdomme. Sygdommens synlighed er afgørende for, om man har mulighed for at holde det for sig selv, at man er smittet. Dette tema forfølges i Kapitel 3 om informationskontrol. Her fremlægges erfaringer med henholdsvis at skjule sin sygdom (hvilket er det almindeligste) eller at fortælle åbent om den til sin omgangskreds. Ligeledes diskuteres informationskontrol i forhold til HIVtesten og i forhold til hospitalssystemet som sådan. Kapitlet munder ud i en figur, som illustrerer de faktiske valg, hvad angår informationskontrol blandt de HIV-smittede, der deltog i undersøgelsen. Kapitel 4 handler om netværk. Det almindelige råd om, at det er godt at inddrage sit netværk i det forhold, at man er smittet med en dødelig, smitsom sygdom, så man kan hente støtte dér, beror på, at man faktisk har et støttende netværk i forvejen. Derfor er det vigtigt at fokusere på det sociale netværk, der eksisterer for HIV-smittede Indledning side 9

10 udlændinge. Men dette fokus kan ikke være generelt; det er ikke relevant at opfatte udlændinge som en gruppe, der udgør hinandens netværk. Det er nødvendigt for den enkelte at overveje karakteren af sit sociale netværk, før man tager stilling til, om man skal foretrække informationskontrol eller åbenhed, og, per implikation, om man tror på støtte udenfor behandlingssystemet. Kapitlet beskriver, hvorledes der selv i en så lille gruppe fra tre lande er afgørende forskelle, hvad angår mulighederne for at falde tilbage på et støttende netværk. Men generelt peger kapitlet på, at det kun er muligt i meget begrænset omfang i øjeblikket, og at stigmatiseringen af HIV/AIDS har som konsekvens, at løftet om støtte hele tiden skal afvejes imod risikoen for udstødelse. I Kapitel 5 beskrives erfaringerne med som HIV-smittet afrikaner at leve sammen med en ikke-smittet dansk ægtefælle. Her er stigmatiseringens paradoks om støtte vs. udstødelse endnu større, skønt det er anderledes derved, at stigmatisering ikke er forbundet med informationskontrol. I alle tilfælde var partneren involveret i HIV-testen og fik kendskab til smitten på samme tidspunkt som den smittede. Kapitlet gennemgår erfaringer med HIV-smitte i blandede dansk-afrikanske ægteskaber, hvad angår barnløshed, seksualitet og økonomiske forhold. Del II handler om beskrivelser og kategoriseringer af AIDS og Afrika samt deres effekt i form af handlinger eller mangel på samme. I Kapitel 6 beskrives statistikkens opkomst som måske den vidensform, der har fået størst betydning for vores opfattelse af det samfund, vi lever i. Statistik spiller en hovedrolle for beslutningstagning i det moderne samfund på alle niveauer i beslutningsprocessen. Statistik er blevet en selvfølgelig del af beslutningsprocessen, men spiller også en helt central rolle i epidemiologien og dermed i vores forståelse af AIDS-epidemien, hvorfor jeg med en skitse af statistikkens udvikling har ønsket at perspektivere denne vidensform. På det grundlag beskriver jeg, hvorledes risikogruppen fra starten af AIDS-epidemien har været en afgørende faktor i beskrivelsen af HIV/AIDS. Især er det vigtigt at understrege den kulturelle eller subkulturelle karakter, de forskellige risikogrupper er blevet tilllagt, og som har skullet redegøre for risikogruppernes særlige iboende disposition for at blive smittet med sygdommen. Kapitlet beskriver, hvordan denne kulturalisering også har kendetegnet opfattelsen af HIV/AIDS i Afrika. Kapitel 7 er en bestræbelse på at vise, at sammenblandingen af risikogrupper og kultur også i de danske medier har sat dagsordenen for, hvordan vi opfatter AIDS i Afrika. Kapitlet fremlægger en meget enkel delundersøgelse af danske artikler om HIV/AIDS generelt. Det er artikler fra en lang række dagblade og tidsskrifter, fra Ugeskrift for Læger til Ekstra Bladet, i perioden fra til ca Når undersøgelsen er enkel, skyldes det, at jeg blot har villet vise, hvilke ord og begreber, vi anvender til at beskrive HIV/AIDS i forskellige sammenhænge. Særligt har jeg villet demonstrere, at ord som promiskuitet og prostitution anvendes langt oftere, når vi beskriver AIDS i Afrika end AIDS i Danmark. Skønt man skal være forsigtig med at overfortolke sådanne analyser endsige påstå, at der er entydige årsagssammenhænge, er der et tydeligt sammenfald mellem epidemiologiens beskrivelse af HIV/AIDS i firserne og danske beskrivelser af AIDS i Afrika i begyndelsen af halvfemserne, hvad angår centrale begreber. side 10 Indledning

11 Markante sammenfald er der videre mellem disse opfattelser af AIDS i Afrika og opfattelser af HIV-smittede afrikanere i behandlingssystemet. Det er emnet for Kapitel 8 om Afrika i ambulatoriet, som bygger på interviews med personalet i et AIDSambulatorium. Her vises, hvorledes den fremherskende tendens til at kulturalisere problemer vedrørende indvandrere og flygtninge i Danmark slår igennem i ambulatoriet i overensstemmelse med de beskrivelser af AIDS og Afrika, der blev fremlagt i de foregående kapitler. I kapitlet peges på to mulige strategier for personalet i behandlingen af udlændinge, som bygger på henholdsvis en kulturel og en konkret forklaringsmodel. Mens den kulturelle forklaringsmodel har som konsekvens, at problemerne i behandlingen henvises til patientens kulturelle baggrund, der ses som statisk og uforanderlig og derfor har en tendens til at medføre handlingslammelse, tager den konkrete forklaringsmodel udgangspunkt i patientens konkrete situation såvel i det aktuelle møde mellem behandler og patient som i patients sociale situation i Danmark. Men kapitlet peger også på, at personalet i AIDS-ambulatoriet lades i stikken, fordi de overordnede politiske bestræbelser fokuserer for lidt på vigtigheden af at stille de relevante redskaber og tilbud til rådighed for patienter og personale. Et gennemgående tema i opfattelsen af AIDS i Afrika, som Del II beskriver, er overfokuseringen på promiskuitet og prostitution. I Kapitel 9 om Udlændingelovens looping-effekter beskrives først, hvorledes Udlændingelovens krav om tre års ægteskab før opnåelse af permanent opholdstilladelse tjener til at mistænkeliggøre blandede dansk-udenlandske ægteskaber i kraft af en selvmodsigende definition af proformaægteskaber. Det beskrives, hvorledes den faktiske håndhævelse af denne bestemmelse er knyttet til en forestilling om det ideelle danske ægteskab, som mange danske ægteskaber imidlertid ikke ville kunne leve op til. Skønt bestemmelsen næppe har nogen effekt af betydning i forhold til sit formål, nemlig at begrænse indvandringen til Danmark, beskrives det, hvorledes lovens væsentligste effekt er at tvinge et antal marginaliserede kvinder ud i prostitution og udnyttelse. I Kapitel 10 diskuteres overordnet AIDS-politik i Danmark med særligt fokus på den modstilling af menneskerettigheder og smittebegrænsning, som blandt andet har udtrykt sig i forslag om tvangstestning af særligt udvalgte flygtningegrupper uden tanke for, hvad man egentlig skulle stille op med de, der måtte vise sig at være smittet. Men spørgsmålet diskuteres også mere generelt i forhold til modstillingen af den bløde linie og den hårde linie, som især har været diskuteret som en modstilling mellem dansk og svensk AIDS-politik. Her demonstreres det, at fremstillingen af svensk AIDS-politik som mere effektiv på baggrund af statistisk materiale er særdeles tvivlsom. Men der argumenteres også for, at adskillelsen af forebyggelse og behandling, som eksisterer i Danmark, er uheldig, fordi den fjerner opmærksomheden fra den forebyggende effekt af en veludbygget støtte til HIV-smittede. Denne adskillelse udgør et af den række af paradokser i forståelsen af HIV/AIDS og udlændinge, som sammenfattes i slutningen af kapitlet. En diskussion af kulturbegrebet og kulturens betydning som forklaringsmodel er centralt bogen igennem. Del I fokuserer hovedsageligt på erfaringer med livet i Danmark som HIV-smittet udlænding. De fleste af disse erfaringer er ikke bundet til en bestemt kulturel Indledning side 11

12 baggrund. Del II fokuserer derimod på opfattelser af HIV-smittede udlændinge defineret på baggrund af forestillinger om deres kulturelle baggrund. Det er min hensigt at vise, at ideen om kultur som forklaring af udlændinges adfærd er kommet til at fungere som en sort kasse, en black box, hvor det er de kulturelle forestillinger om i dette tilfælde Afrika, som produceres i dansk kultur, der hældes i kassen. Derved kommer kulturforklaringen bogstaveligt talt til at fungere som en bortforklaring: På den måde forklarer man problemer bort fra sig selv og placerer dem i Afrika, hinsides såvel egne som afrikaneres rækkevidde. At der er et stort misforhold mellem de HIV-smittedes egne erfaringer (Del I) og beskrivelserne af dem (Del II) er ingen triviel pointe, men en konsekvens af, at kulturaliseringen flytter opmærksomheden fra den sociale virkelighed her og nu. Denne anvendelse af kultur afspejler måske de problemer, der er i det danske samfund og i den danske kultur, med at acceptere, at nationen ikke længere befolkes af et i global sammenhæng sjældent homogent og monokulturelt folkefærd. Tak Skønt ansvaret for de fejl, utilstrækkeligheder og uklare formuleringer, som måtte overleve den sidste korrekturlæsning, alene er mit, har en lang række af mennesker bidraget til, at mine tidlige overvejelser over dette projekt materialiserer sig i denne tekst. Mit arbejde har været finansieret af Statens Humanistiske Forskningsråd, som undervejs har vist stor imødekommenhed og fleksibilitet, hvad angik konkrete uforudsete behov undervejs. Ikke blot er jeg taknemmelig for den oprindelige støtte til min undersøgelse, jeg skylder også en stor tak for at have fået projektperioden forlænget, så jeg fik mulighed for at omsætte resultaterne i bogform. Min assistent, Birgitte Orheim Andersen, har ydet et stort og slidsomt arbejde både med transkription af bånd og med gennemgang af artikler til brug for analysen i Kapitel 7. Uden den assistance havde det ikke været muligt at få et fingerpeg om, hvordan firsernes epidemiologi i USA hænger sammen med halvfemsernes klinik i Danmark. Ved Statens Seruminstitut har læge Lise Jensen og overlæge Else Smith vist stor imødekommenhed og hjulpet med vigtigt statistisk materiale, som med de forbehold, der er indbygget i HIV-meldesystemet, har været en vigtig del af mit materiale. I en række forskellige sammenhænge er dele af projektet eller dets resultater blevet fremlagt og kommenteret på forskellige stadier i arbejdsprocessen. Det har i alle tilfælde skønt naturligvis i varierende grad ført til opmærksomhed på løser ender eller ufærdige overvejelser og efterfølgende forsøg fra min side på at gøre tankerne klarere. Således har dele af undersøgelsen været fremlagt ved XIIIth International Conference on the Social Sciences and Medicine, Balatonfüred, Ungarn Oktober 1994; ved et forskningsseminar om Antropologi og AIDS, Toruplund, maj 1995; i Forum for side 12 Indledning

13 Medicinsk Antropologi, Moesgaard, 20. september 1995; og i Kommunikationsforskningsgruppen v. Århus Universitet, 6. april Hacking-klubben på Afd. f. etnografi og socialantropologi ved Århus Universitet har været til stor inspiration især i forbindelse med min anvendelse af videnskabsfilosoffen Ian Hacking i Kapitel 6, som er blevet gennemgået og diskuteret i gruppen. Medlemmerne af denne uformelle studiekreds har hjulpet mine tanker på vej med vigtige pointer og gode spørgsmål. Mit projekt har også været fremlagt i det diskussionforum, som antropolog Steffen Jöhncke oprettede i forbindelse med sin undersøgelse af den behandlingsmæssige indsats for HIV-smittede udlændinge i Danmark. Min fremlæggelse her problematiserede vigtige metodemæssige og etiske aspekter ved projektet, overordnet vedrører spørgsmålet om, hvordan man beskriver stigmatisering af en gruppe uden at forværre stigmatiseringen. Det har været umuligt at finde ét rigtigt svar i den forbindelse. Undertiden er det vanskeligt at vurdere, hvornår det er rigtigt at påpege urimelige forhold, og hvornår en sådan opmærksomhed blot vil gøre problemet værre. Lad mig blot sige, at min fremlæggelse i det følgende er resultatet af mange overvejelser; om jeg har valgt rigtigt, ved jeg ikke. Udover inspirationen fra Steffens Jöhnckes arbejdsgruppe har samarbejdet med Steffen været en afgørende enkeltfaktor i mit arbejde. Det var helt tilfældigt, at vi samtidigt har arbejdet med beslægtede, antropologiske projekter, men det var et stort held, som har været med til at højne kvaliteten i mit arbejde. Det skarpe, analytiske blik og evnen til at fastholde udgangspunktet, når diskussionen ellers er på vej til at flyde i forskellige retninger på samme tid, er egenskaber, som både kendetegner hans eget arbejde og hans støtte og engagement i forhold til andres arbejde, og jeg har ikke blot nydt stor gavn, men også haft stor fornøjelse af disse kvaliteter. Foruden Steffen Jöhncke har Lasse Mølholm Hansen udfyldt en vigtig funktion i gennemlæsningen af det ufærdige manuskript. Lasse har fulgt det sidste hektiske arbejde med manuskriptet på tætteste hold i vores fælles kontor på Moesgaard, hvilket foruden mange diskussioner har ført til væsentlige justeringer af passager i teksten. Men jeg skylder også en varm tak AIDS-ambulatoriets personale, som deltog i interviews og åbent fortalte om deres opfattelser af afrikanske HIV-smittede og de problemer, de så i behandlingen af dem. De deltog i håb om, at undersøgelsens resultater kunne øge deres forståelse for en patientgruppe, som de ønskede at blive bedre til at behandle. Jeg håber, teksten yder dette håb retfærdighed. Min hensigt har i hvert fald været at lave en solidarisk beskrivelse uden at lægge skjul på, hvor jeg som udenforstående ser problemerne. Ligeledes en stor tak til Afdelingsledelsen sammesteds for tilladelsen til at gennemføre undersøgelsen. Jeg vil også gerne takke gode venner og kolleger ved afd. for etnografi og socialantropologi ved Århus Universitet for opbakningen til projektet og for det daglige samarbejde i den tid, jeg har haft til huse på Moesgaard. Ligeledes har jeg haft stort Indledning side 13

14 gavn af at bearbejde en del af det teoretiske materiale, som jeg har anvendt i denne bog, til fremlæggelse og diskussion blandt de studerende, som forhåbentligt også har haft udbytte heraf. En væsentlig del af de mennesker, som har været afgørende for mit arbejde, ønsker imidlertid ikke at blive nævnt. Det er alle de HIV-smittede, som jeg har samarbejdet med, både som brugerkonsulent og siden hen, og som skønt de ikke indgår direkte i materialet har sat sig blivende spor i min bevidsthed. Men de ni HIV-smittede afrikanere, som har givet mig mange timer af deres liv og tålmodigt indviet mig i ting, de ofte havde valgt at holde skjult for deres omgivelser, fortjener den største tak: Mary, Fatima, Susan, Louise, Hassan, Sally, Joy, Anne, og Paula. Skønt de som bidragydere til dette projekt ikke fik andet igen end min lydhørhed, håber jeg, at denne bog kan yde et lille bidrag til at skabe større forståelse for, hvordan det er at leve i et fremmed land med en smitsom dødelig og uhelbredelig sygdom. Endelig ønsker jeg på det mest personlige plan at takke Kirsten, Hjalte, Sidsel, Jakob og Alberte for deres tålmodighed og stiltiende accept af alt for mange gange at blive tilsidesat til fordel for arbejdet med denne undersøgelse. side 14 Indledning

15 DEL I STIGMATISERINGSERFARINGER Indledning side 15

16 1: Tre rejseberetninger I dette kapitel fortælles henholdsvis Marys, Fatimas og Susans historie. De kommer fra hvert sit østafrikanske land og har haft vidt forskellige årsager til at forlade det og slå sig ned i Danmark. Jeg har kaldt deres historier rejseberetninger, skønt det nok så meget er fortællinger om sygdom, fordi jeg gerne ville understrege rejsen som et fællesmenneskeligt gøremål. Rejsen er en ramme for at fortælle om nogle erfaringer, der heldigvis kun opleves af få mennesker i denne del af verden. Det gælder i særlig grad Fatimas flugt fra den somaliske borgerkrigs rædsler. Det er ikke ferierejser, der berettes om her, men rejsen i mere absolut forstand, en rejse for livet, men også en rejse efter livet, en søgen efter et andet liv. Pudsigt nok er der mange, der har betydeligt lettere ved at acceptere denne søgen hos danskere, der vælger at slå sig ned i andre lande (som forventes at tage godt imod dem), end hos mennesker fra andre folkeslag, der kunne tænke sig at bo i Danmark. At slå sig ned i et fremmed land er, uanset baggrunden, at finde sig selv i en social verden, hvor man ikke kender spillereglerne. Beslutningen om at emigrere, at flytte fra sit eget land, er når der er tale om et valg ofte en beslutning præget af overskud og vilje til at tage ansvar for sit eget liv. Det er en beslutning præget af nysgerrighed, frygt og håb, hvad angår livet i et nyt land. Med beskeden om HIV-smitten slås alle de planer, man måtte have lagt, i stykker, og livet i det nye land bliver præget af medicinsk behandling snarere end af egen handling. I disse tre beretninger vil en række temaer, som vil blive grundigere belyst i resten af bogen, kort blive præsenteret i den kontekst, den enkeltes liv og erfaringer udgør. Mary Mary er født og opvokset i Zambia. Hun har boet i Danmark siden 1991 og taler flydende dansk. Hun kom til landet fra Tyskland, hvor hun havde boet i en årrække. I Zambia havde hun arbejdet i et rejsebureau, men uden udsigt til forfremmelse. Hun havde sparet penge op og tog til Tyskland, hvor hun fik arbejde i en tilsvarende virksomhed, som imidlertid lukkede efter 3 måneder. Herefter ernærede hun sig ved småjobs i supermarkeder eller på fabrik. Efter tre år holdt hun op med at studere og nøjedes med at arbejde og tjene penge til dagen og vejen. Nogle gange kom der penge hjemmefra, men uddannelsen blev aldrig afsluttet. Mary tog på ferie i Danmark for at besøge en niece, som boede i Horsens. I Danmark mødte hun Ejnar. Ejnar tog til Tyskland og besøgte hende, og her blev de gift, hvorefter side 16 1: Tre rejseberetninger

17 de slog sig ned i Danmark. De ville gerne have et barn sammen. Mary havde tidligere været gift i Tyskland, men havde ingen børn. De besluttede at få lavet en HIV-test, inden de forsøgte at få børn. HIV-testen foregik hos deres egen læge i den landsby, hvor de boede, i efteråret Da lægen havde testsvaret, ringede han til Mary og sagde, hun skulle komme hen til ham, men det ville hun ikke. Hun var sikker på, der var noget galt, når han ikke ville fortælle hende resultatet i telefonen. Da hendes mand kom hjem, ringede han til lægen og fik at vide, at Mary var HIV-positiv, hvorefter lægen kom hen til dem og snakkede med dem om situationen. Mary valgte at undlade at fortælle Ejnars familie om sin sygdom. Men hun blev i tvivl om denne tavshed var rigtig, da en veninde i Danmark pludseligt døde af AIDS, uden at Mary havde vidst, hvad hun fejlede. Hun var ked af, at hun ikke havde fået lejlighed til at snakke med hende om sygdommen. Hun har besluttet sig for at være åben om sin sygdom, når hun mærker, den sidste tid begynder at nærme sig. Hendes veninde havde været gift med en dansker, som i forbindelse med dødsfaldet fortalte åbent i sin omgangskreds, hvad hun var død af, og han havde mødt stor opbakning fra kolleger og venner. Til gengæld fik det voldsomme konsekvenser i forhold til pasning af deres lille barn, som ingen længere ville have i dagpleje. Manden måtte, fortalte Ejnar, rende spidsrod i kommunen og true med pressen for at få passet barnet. Marys familie var tilfældigvis i landet og hørte om venindens død. Fra deres side var der ikke negative reaktioner i forhold til, at hun var død af AIDS. Alligevel vil Mary ikke fortælle dem om sin sygdom. De ville blive alt for bekymrede og tro, hun ville dø i morgen. Det, jeg tænker mest på... Jeg ville ikke have dem til at sidde der og være bekymrede. Det er derfor, jeg ikke fortæller dem [det]. Det er lidt forskelligt, hvordan de tager den sygdom i Zambia og her. I Zambia tror de bare, at 'nu skal du dø'. Så hvis jeg fortæller dem det nu, så begynder de at tænke 'måske i morgen får vi brev, at et eller andet er sket. Måske om natten får vi...' Så bare giv dem lidt fred og ro. Jeg siger bare, jeg skal ikke fortælle dem noget. Når det kommer dertil, at nu skal det ske, så er det klart, at jeg fortæller det. Når jeg bliver meget svag. Så kan jeg fortælle dem, jeg er syg, jeg har været syg så lang tid, jeg sagde det ikke... 2 Det er en strategi, som på sin vis indebærer, at familien i Afrika får ret, eftersom de først får kendskab til sygdommen, når døden faktisk vil være nært forestående. Men det er også et forståeligt hensyn at tage til en familie, som er på lang afstand af Mary, og som under alle omstændigheder ville være hensat i magtesløshed i forhold til hendes sygdom, hvis de kendte til den. 2 I dette og alle følgende citater vil firkantede parenteser angive mine indskud, enten i form af kommentarer, i form af indsatte ord, som skal klargøre meningen, eller [...], som angiver, at en passage er skønnet overflødig for meningen og er fjernet fra citatet. 1: Tre rejseberetninger side 17

18 Mary har prøvet at snakke generelt om HIV med en slægtning i Danmark. Hun har foreslået, at hun fik lavet en HIV-test, men hun affærdiger det. Hun siger bare 'ah, jeg dør, når den tid kommer, så dør jeg, hvis jeg er syg'. Men jeg ved ikke hvis hun vidste, at jeg var HIV-positiv og det hele, så ville hun måske tage [...] til hospitalet og få testen, det ved jeg ikke. Jeg mener, jeg ved ikke, om det ville hjælpe. Men hun har set med sine egne øjne, hvordan det er med mennesker, der er syge. Det kan gå så stærkt. Men hvis hun synes, hun vil tage chancen og bare vente til den tid, så skal hun bestemme. Det er imidlertid ikke oplagt, at denne slægtning kunne være den centrale person, Mary kan betro sig til. De har ikke et tæt forhold, og det er to år siden, de sidst har snakket sammen. Generelt er Mary skeptisk overfor tanken om at betro sig til andre afrikanske kvinder. Sp.: Sp.: Fordi jeg kender de der få folk fra Afrika. Når jeg snakker med dem du snakker fortroligt, men de siger ikke sandheden, de siger ikke nøjagtigt, hvad de føler i deres hjerte. Hvordan tror du det kan være, at de ikke gør det? De har sådan et eller andet, hvad kan man sige... det er ligesom de skjuler et eller andet. Det ved jeg ikke, om det er den der afrikanske tradition eller hvad. De er ikke sådan mere fri og snakker om tingene, nej du ved, hellere bare gå og brænde på det. Og ved du hvad, når du skal snakke med en ny person, man skal først lære hinanden at kende, inden man begynder at sige bla, bla, bla. Men inden du føler, at nu vil du gerne snakke med en, så kan du tydeligt se, at der er noget, hun skjuler, hun siger ikke sandheden til mig. Og måske efter to år, så hører du en hel masse fra andre om, hvad de siger om hende og det dér. Så jeg føler ikke helt, at jeg kan stole på dem. Fordi der er meget sladder? Ja, [jeg føler ikke] at jeg kan stole på en afrikansk pige og sige det hele. Det er bare sådan, jeg føler. Jeg vil hellere snakke med danskerne og andre mennesker, der er mere fri. Mary har imidlertid heller ikke snakket med danske venner og bekendte om sin sygdom. Hun har valgt kun at dele den med sin mand og med hospitalet. Lige som mange andre indvandrere er hun i en situation, hvor hendes netværk blandt landsmænd i Danmark er begrænset til forholdsvis få mennesker, hvoraf de fleste kender hinanden, og hvor social udstødelse derfor kan være særligt effektiv. Hun bor i en lille by, hvor der ikke er andre afrikanere, og hun har i det hele taget ikke megen omgang med sine landsmænd. Hendes forhold til de danske venner, hun har sammen med sin mand, er båret af overvejelser, der er helt parallelle til danske HIV-smittedes hun er bange for, at side 18 1: Tre rejseberetninger

19 venskaberne går i stykker: Sp.: At de går i stykker, og det er sådan en langtids-sygdom, hvor man kan være måske skammet [ud], man har ingen venner i ti år, og måske i fem år, måske i to år. Man går og tænker på så mange ting, og man får mange psykiske problemer. Så det er bedre at tie stille? Ja, jeg synes, det er bedre at tie stille, hvis man stadigvæk kan bevæge sig og andre ting. Når man bliver sådan svag, så kan man fortælle Ja... Frygten for følgerne, hvis omgangskredsen bliver klar over, at Mary er smittet med HIV betyder, at det eneste sted, hun og Ejnar kan tale frit om deres sygdom er i AIDSambulatoriet. Men selvom Mary taler godt dansk, føler hun ikke altid, hun bliver taget alvorligt, når hun kommer med sine symptomer. Sp.: Sp.: Sp.: Nogle gange, når jeg føler mig skidt tilpas, så tager jeg derop. Men hvis det er sådan, at han bare skal checke, så siger jeg, jeg kommer ikke, for lige nu fejler jeg ikke noget. Men hvis der går et stykke tid, måske efter 3 måneder, og jeg skal have taget nogle blodprøver eller et eller andet, så tager jeg derop. Men nogle gange kan det godt være træls, hvis du sidder og venter. Og når du kommer til at snakke med lægerne, du siger ikke så meget, og når du siger noget... Lige som jeg, jeg ved ikke, hvordan den der sygdom udvikler sig. Så hvis jeg har ondt, så siger jeg, jeg har ondt der og der. Så nogle gange siger de 'Arh, du er bare lidt spændt, lidt angst. Jeg har kigget på dig, der er ikke noget. Du fejler ikke noget'. Jeg bliver bare lidt forvirret. Når jeg kommer hjem, så føler jeg mig skidt tilpas over det hele. Når jeg er deroppe [siger de] det er OK. Det er bare sådan, som det er med mennesker der er HIV-smittede. Du synes ikke, de tager det så alvorligt, hvis du siger, der er et eller andet? Næ... Det, som har været det sidste stykke tid, det er, at jeg har så meget ondt i brystet og hele min krop. De tror ikke så meget på det. De siger 'det er bare, du er spændt, og du arbejder for meget'. Men jeg arbejder ikke. Jeg har ingen arbejde. Det eneste jeg gør bare lidt rent i huset. Ja. Og lidt i haven. Så det er bare noget, de siger, for at du ikke skal tænke på det? Ja. For at jeg skal prøve at slappe af. Ikke tænke så meget på det. Hvorfor tror du, de siger det på den måde? Det ved jeg ikke nøjagtigt. Men måske de bedre kan forstå det, for de kommer i kontakt med så mange mennesker og ser hvordan de har det 1: Tre rejseberetninger side 19

20 med sygdommen og det hele. Men jeg kan bare ikke forstå det, for jeg ved ikke, hvordan de andre mennesker har det. Jeg tror bare... jeg føler mig syg. Jeg har ondt her og der. Når Mary kommer med sine smerter, får hun at vide, det kun er spændinger og overanstrengelse. Fra lægernes side er det muligvis den rigtige besked, men ikke desto mindre forlader Mary nogle gange klinikken mere frustreret, end da hun kom. Beskeden om, at det nok er angst og uro, der er skyld i smerterne, er ensbetydende med, at lægerne ikke kan gøre noget ved det det er en årsagsforklaring, der flytter problemet og løsningen tilbage til patienten, selvom klagen måske netop viser, hun ikke er i stand til at håndtere angsten. Det indebærer ikke, at læger og sygeplejersker nødvendigvis skal være de eneste, der giver patienten den krævede støtte i denne situation. Det er blot en konstatering af, at der er i dette tilfælde ikke er nogen, der er i stand til at afhjælpe patientens problem, uanset om det er psykisk eller fysisk betinget, eller begge dele. HIV har mange andre konsekvenser end fysiske symptomer. Baggrunden for, at Mary og Ejnar besluttede at få lavet en HIV-test, var, at de gerne ville have børn sammen. Med det HIV-positive testsvar blev det udelukket, både fordi Mary opfatter graviditeten i sig selv som noget, der kan være for hårdt for en krop med HIV-virus, og fordi barnet kan blive smittet med virus. Selvom beslutningen ikke har været så svær for Mary i den forstand, at hun ikke har været i tvivl, er det under alle omstændigheder svært pludselig at acceptere aldrig at kunne få et barn, når man selv har ønsket det og dette ønske hele tiden spejles i omverdenen. Ja, jeg har et problem, jeg kan ikke få børn. Så meget som jeg vil gerne have det. Det er også et stort problem. Jeg går og tænker, og når du kigger på andre menneskers børn... hvis bare det var mit lille barn. Det er bare de der ting, når du vil [have et barn], så måske der er en risiko for, at du kan smitte dit barn også. Der er nogle andre mennesker, der er ligeglade, om de smitter deres barn også. Men de vil have et barn. Ufrivillig barnløshed på grund af den ene parts uhelbredelige og dødelige sygdom er i sig selv grund til at kaste parforholdet ud i krise. Men at sygdommen også overføres seksuelt, påvirker nødvendigvis også seksuallivet. Ejnar er ikke bange, mens de blot snakker om det, men når det kommer til at have sex sammen, føler Mary hans angst. Hun kan ikke finde ud af, om han stadig har lyst til hende om det er en angst, der kan bearbejdes eller om hun skal acceptere, at de ikke længere har et seksualliv sammen. Nogle af sygdommens følgevirkninger forstærkes yderligere, når den HIV-smittede er udlænding. Mary har prøvet at finde arbejde. Hun ved, hvor svært det er for udlændinge at komme i betragtning til et job, men hun prøver alligevel uden held at søge arbejde med børnepasning eller rengøring. Denne situation er meget anderledes end det, hun havde forestillet sig, inden hun blev gift med Ejnar. Mary og Ejnar er presset økonomisk, og Ejnar siger tit til Mary, hun skal finde noget at lave. Men jeg har henvendt mig til kommunen og spurgt, om de kan hjælpe mig. side 20 1: Tre rejseberetninger

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket En gruppe hiv-smittede spøger i mørket 1000 mennesker i Danmark anslås at være hiv-smittede uden at være blevet testet. De udgør mørketallet` blandt hiv smittede. Kan man få dem i behandling, kan man bremse

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv HIV, liv & behandling Hiv-testen er positiv Denne folder er beregnet til personer, som lige har fået at vide, at de er smittet med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling, hvor hver folder

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

HIV og kontaktopsporing

HIV og kontaktopsporing HIV og kontaktopsporing Erfaringer fra Danmark. Kolding Fjord, maj 2011. Intensiveret rådgivning og kontaktopsporing i DK. Tinne Laursen Hanne Sørensen Sexual intercourse forbidden, duty appointment Tinne

Læs mere

Myter øger risiko for hiv

Myter øger risiko for hiv Myter øger risiko for hiv Hiv nyheder Hivzonen den 5. februar 2012 Magasinet Sundhed, som bliver distribueret i et større antal til apotekere, sygehuse, lægeventeværelser, tandlægeklinikker og enkelte

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

HIV, liv & behandling. Om hiv og aids til pårørende

HIV, liv & behandling. Om hiv og aids til pårørende HIV, liv & behandling Om hiv og aids til pårørende Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der ønsker, at deres pårørende får information om hiv, aids og sikker sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

"Mulige sociale og kulturelle aspekter i et fremtidsscenarie med udbredt medicinresistens - globalt og i Danmark"

Mulige sociale og kulturelle aspekter i et fremtidsscenarie med udbredt medicinresistens - globalt og i Danmark "Mulige sociale og kulturelle aspekter i et fremtidsscenarie med udbredt medicinresistens - globalt og i Danmark" Jens Seeberg Antropolog Institut for Kultur og Samfund Aarhus Universitet Min baggrund

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

HIV, liv & behandling. Ambulatoriebesøget

HIV, liv & behandling. Ambulatoriebesøget HIV, liv & behandling Ambulatoriebesøget Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der går til regelmæssig kontrol på et infektionsmedicinsk ambulatorium. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

DET HAR GJORT INDTRYK

DET HAR GJORT INDTRYK STOF nr. 17, 2011 DET HAR GJORT INDTRYK To nystartede forskningsassistenter fortæller om deres oplevelser med at møde og interviewe stofmisbrugere i ambulant misbrugsbehandling. AF SIDSEL SCHRØDER & LIV

Læs mere

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Cand.scient.san, PhD Indvandrermedicinsk Klinik, OUH Center for Global Sundhed, SDU Indvandrermedicinsk

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Nr. 3 September 2013 25. årgang

Nr. 3 September 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Portræt af en frivillig samtale med Sven Aage Knudsen Formidling af følelser uden ord Videnskabelig skabt legeplads til børn

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Forord Forord Hvem er bogen for?

Forord Forord Hvem er bogen for? Forord Forord 11 Meget hurtig var jeg til at sige ja, da en ven spurgte mig, om jeg ville skrive denne bog. Der er så meget at sige om de svære samtaler, der findes så mange måder at sige det på. Medierne

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex HIV, liv & behandling Kærlighed, parforhold og sex Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til kærlighed, parforhold og sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige Sundhedsstyrelsens kommentarer til Undersøgelse af befolkningens holdning, viden og adfærd i forhold til seksualitet, sexsygdomme og hiv 1 Baggrund for undersøgelsen 1 2 Hiv/aids 2 3 Klamydia 4 4 Præventionsvalg

Læs mere

Psykoterapi er noget fis, fordi

Psykoterapi er noget fis, fordi Psykoterapi er noget fis, fordi Om tre indvendinger mod psykoterapi Psykoterapi er noget meget privat. Faktisk kan jeg ikke umiddelbart forestille mig et mellemmenneskeligt forhold, der er mere privat

Læs mere

Bilag 10: Interviewguide

Bilag 10: Interviewguide Bilag 10: Interviewguide Briefing - introduktion Vi skriver speciale om ufrivillig barnløshed, og det, vi er optaget af, er det forløb du og din partner/i har været igennem fra I fandt ud af, at I ikke

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret Lisa Duus duuslisa@gmail.com Baggrund og erfaringer Mødet mellem sundhedsprofessionelle og etniske minoritetspatienter/borgere

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-negative partner

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-negative partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse Indlæg fællesmøde Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse - Hvordan ekspliciteres den i dermatologisk ambulatorium og dækker den patienternes behov? Hvad har inspireret mig?

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. marts 2006 Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Baggrund I forbindelse med etableringen af second opinion ordningen blev det besluttet, at

Læs mere

Metadon fortsat den modvillige hjælp?

Metadon fortsat den modvillige hjælp? STOF nr. 3, 2004 TEMA Modsætninger Metadon fortsat den modvillige hjælp? Narkotikapolitikkens og behandlingssystemets forhold til metadon og behandling er ikke uden indbyggede modsætninger. Metadonbrugeres

Læs mere

Deltagere: plejepersonale, afdelingsygeplejerske, elever og studerende, alle der er på arbejde den pågældende dag.

Deltagere: plejepersonale, afdelingsygeplejerske, elever og studerende, alle der er på arbejde den pågældende dag. Casestudiematrix Forskningsspørgsmål: Hvad sker der på en middagskonference? Analyseenhed: M.konference foregår dagligt fra kl. 13.15-14.00. Deltagere: plejepersonale, afdelingsygeplejerske, elever og

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

$!!#! %%&'%() "%#! + #,,#"! $#!!-! #.%!!!! "'! "/0 10 1 2 3! %%%!%! # "!, "!% "! #!! 6 # " %, # 7%, 7% # %(, " 8, %%" 5%,!!/ 8 % 5!"!

$!!#! %%&'%() %#! + #,,#! $#!!-! #.%!!!! '! /0 10 1 2 3! %%%!%! # !, !% ! #!! 6 #  %, # 7%, 7% # %(,  8, %% 5%,!!/ 8 % 5!! !" $!!! %%&'%() $!"%!*+ "%! + "! $!!-! "% " '!.%!!!! "'! "/0 10 1 % 2 3! %%%!%! "! "!% %0 &""4! 5%/ 5% 0()$ "!!! 6 " " &!/ 7% % 7% 7% %( " 8 %%" 5%!!/ 8 % 5!"!% % 5%!%" *" % " % 9 ()$ %:" & "!/ ' " " ;'

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Diagnosers indvirkning på oplevet identitet

Diagnosers indvirkning på oplevet identitet Diagnosers indvirkning på oplevet identitet Sheila Jones Fordele og udfordringer ved diagnosticering af psykiske lidelser, eksemplificeret gennem ADHD diagnosen og hvad det betyder for selvforståelsen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

At leve videre med sorg 2

At leve videre med sorg 2 At leve videre med sorg 2 Strandby kirkecenter d. 27. januar 2015 Ved psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Hvordan leve og leve videre med sorg? 2. Hvad kan jeg selv gøre? 3. Hvordan stå ved

Læs mere

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale.

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale. FASE 3: TEMA I tematiseringen skal I skabe overblik over det materiale, I har indsamlet på opdagelserne. I står til slut med en række temaer, der giver jer indsigt i jeres innovationsspørgsmål. Det skal

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende Ældre, sundhed og Forfatter: Af Julie Bønnelycke, videnskabelig assistent, Center

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Forord Åh nej ikke endnu en af disse amerikanske bøger med ti nemme løsninger på store problemer! Sådan omtrent var min første reaktion, da jeg fik denne bog i hænde. Men det skulle vise sig, at mine fordomme

Læs mere

Når sygdommen rammer DAN K. MÅNSSON, SPRINT AAGAARD KORSHOLM, JENS PETER HANSEN, INGRID LUND MARKUSSEN OG PETER V. LEGARTH LOHSE BIBELSTUDIE

Når sygdommen rammer DAN K. MÅNSSON, SPRINT AAGAARD KORSHOLM, JENS PETER HANSEN, INGRID LUND MARKUSSEN OG PETER V. LEGARTH LOHSE BIBELSTUDIE Når sygdommen rammer DAN K. MÅNSSON, SPRINT AAGAARD KORSHOLM, JENS PETER HANSEN, INGRID LUND MARKUSSEN OG PETER V. LEGARTH LOHSE BIBELSTUDIE FLERE FORFATTERE Når sygdommen rammer BIBELSTUDIE LOHSE Indhold

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække.

Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Side 1 Urup Kirke. Søndag d. 1. maj 2016 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Salmer.

Læs mere

4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696

4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696 4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696 De sidste par uger har der kørt en serie på dr2 med titlen i følelsernes vold, her bliver der i hvert afsnit sat fokus på én bestemt følelse

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse

Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse En undersøgelse af patienters tilfredshed med operation på Herning Sygehus og efterfølgende pleje og behandling

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast 1 Bilag 1.1 Vignet 1. udkast Case Fase 1: Forventninger Yousef er 17 år gammel og er uledsaget mindreårig flygtning fra Irak. Yousef har netop fået asyl i Danmark og kommunen skal nu finde et sted, hvor

Læs mere

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN?

INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? INDIREKTE GENTESTS PÅ FOSTRE MEDFØRER ETISKE PROBLEMER - BØR MAN KENDE SANDHEDEN? I Danmark kan man på 6 af landets offentlige sygehuse få foretaget indirekte prænatale gentests. Dette er eksempelvis muligt,

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

UNGE MÆNDS TRIVSEL OG SUNDHED

UNGE MÆNDS TRIVSEL OG SUNDHED UNGE MÆNDS TRIVSEL OG SUNDHED En helt ny undersøgelse af 1000 unge mænd og kvinders syn på sygdomme, sundhed og brug af sundhedsvæsnet Forum for Mænds Sundhed 30. maj 2015 Undersøgelsens resultater resume:

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

Psykoonkologisk Forskningsenhed Aarhus Universitets Hospital Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Psykoonkologisk Forskningsenhed Aarhus Universitets Hospital Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Evaluering af et rådgivningsprojekt for kræftramte familier Fokuseret kort-tids forebyggende familierådgivning for familier med en forældre med kræft. Kræftens Bekæmpelse i Århus Psykologisk Institut,

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Mænd skal blive bedre til at tale om psykisk sygdom

Mænd skal blive bedre til at tale om psykisk sygdom Mænd skal blive bedre til at tale om psykisk sygdom Mere end hver tredje mand, der har eller har haft en psykisk sygdom, fortalte først omgivelserne om det, da de ikke længere var i stand til at få en

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor Baggrund: Recovery er kommet på den politiske dagsorden. Efteråret 2013 kom regeringens psykiatriudvalg med

Læs mere