Regulativ for husholdningsaffald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for husholdningsaffald"

Transkript

1 Regulativ for husholdningsaffald Gældende fra 28. september 2015 TEKNIK OG MILJØ

2 Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL Formål Lovgrundlag Definitioner Gebyrer Klage m.v Overtrædelse og straf Bemyndigelse Ikrafttrædelse Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer Ordning for bygge- og anlægsaffald Ordning for miljøstationerne Ordning for haveaffald Ordning for storskrald Ordning for miljøfarligt affald på Endelave (Miljøkasseordningen) Ordning for blandet emballageaffald af glas, metal og plast II. SÆRLIG DEL...5 9a Ordning for dagrenovation i beholdere og minicontainere...5 9b Ordning for dagrenovation i nedgravede affaldsstationer på egen grund c Ordning for dagrenovation for offentlige affaldsstationer d Ordning for dagrenovation i sække, på Endelave og i midtbyen a Ordning for papiraffald b Ordning for papiraffald fra boligforeninger o. lign Ordning for papaffald Ordning for glasemballageaffald Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald a Ordning for genbrugspladserne på fastlandet b Ordning for Containerpladsen på Endelave Ordning for PVC-affald Ordning for imprægneret træ Ordning for farligt affald Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE)...39

3 INDLEDNING Regulativ for husholdningsaffald er opbygget af en generel del og en særlig del. Den generelle del omfatter almindelige bestemmelser, som i vid udstrækning allerede er fastlagt i affaldsbekendtgørelsen. Den særlige del indeholder Horsens Kommunes ordninger for husholdningsaffald, hvori bl.a. retningslinjer for sortering, indsamling og behandling af affaldet vil fremgå. Regulativet gælder for og omhandler håndtering af dagrenovation og andet affald, der almindeligvis fremkommer fra alle former for husholdninger i Horsens Kommune. Dette regulativ vil fremgå af Horsens Kommunes hjemmeside under borger, affald og genbrug, publikationer. Endvidere kan regulativet hentes via. Miljøstyrelsens nationale database for affaldsregulativer, som findes på For affald fra erhverv henvises til Regulativ for erhvervsaffald i Horsens Kommune. 2

4 I. GENEREL DEL 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Horsens Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. 3 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. Udover Affaldsbekendtgørelsens definitioner, anvendes i dette regulativ følgende definitioner: Adgangsvej: Vejen fra beholderens opstillingssted til renovationsbilens holdeplads. Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen). Beholdere: Stativer, 2-hjulede beholdere, mini-, midi-, maxi- og pressecontainere, nedgravede beholdere. Bringeordning: Indsamlingsordning, hvor den enkelte borger og grundejer selv skal aflevere affaldet på et centralt opsamlingssted. Henteordning: Indsamlingsordning, hvor indsamling af affald sker direkte ved den enkelte borger eller grundejer. Indsamlingsudstyr: Udstyr, f.eks. lifte og hjælpeudstyr, der anvendes i forbindelse med indsamling af dagrenovation, bortset fra beholdere. Modtageanlæg: Anlæg der modtager affald eller udfører nyttiggørelses- eller bortskaffelsesoperationer, herunder forberedelse forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald. To-delt beholder: Beholder forsynet med en skillevæg, der danner to rum, som gør det muligt at indsamle to forskellige affaldstyper i samme beholder. 4 Gebyrer Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelseslovens samt affaldsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. 3

5 Gebyrbladet er tilgængeligt på Horsens Kommunes hjemmeside. Samtidigt med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: 5 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan efter affaldsbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed. Regulativ for husholdningsaffald, gældende fra 4. juni Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 25.august Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. Borgmester Peter Sørensen Kommunaldirektør Niels Aalund 6 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsen med bøde. Efter affaldsbekendtgørelsens kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. 7 Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknik og Miljø til at træffe afgørelser efter dette regulativ. 8 Ikrafttrædelse Dette regulativ træder i kraft den 28. september

6 II. SÆRLIG DEL 9a Ordning for dagrenovation i beholdere og minicontainere 9a.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen. Dagrenovation skal sorteres i madaffald og restaffald. Madaffald består eksempelvis af: brød, kaffefiltre, pasta, grøntsager og kød - råt og tilberedt. Restaffald består eksempelvis af: bleer, hygiejneartikler, hundeposer, kattegrus, servietter, mælke- og juicekartoner, pålægspakker, kaffeposer, støvsugerposer, opfej, vådt eller forurenet papir, sod og aske. dagrenovation som er etableret på ejendommen. For ejendomme, tilmeldt ordning for dagrenovation 9b, 9c eller 9d, gælder bestemmelserne i disse. 9a.3 Beskrivelse af ordningen Indsamling Bortskaffelse af dagrenovation gennemføres som en indsamlingsordning. Indsamlingsordningen fungerer som en henteordning. Det er alene kommunalbestyrelsen og selskaber eller virksomheder, som af kommunalbestyrelsen er bemyndiget hertil, der må foretage indsamling af dagrenovation eller dagrenovationslignende affald. Modtageanlæg Kommunalbestyrelsen sikrer godkendt behandling af det indsamlede dagrenovation. 9a.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation. Ordningen kan efter nærmere aftale omfatte eventuelle virksomheder i beboelsesejendomme, for det af virksomhedens affald der i art og mængde svarer til almindelig husholdning. Endvidere gælder ordningen for ubebyggede grunde, byggegrunde, ubeboede beboelsesejendomme, festpladser og lignende, hvorfra der kan fremkomme dagrenovation. Det påhviler borgere og grundejere i Horsens Kommune at benytte indsamlingsordningen for Madaffald håndteres med henblik på bioforgasning og genanvendelse, mens restaffald forbrændes på godkendt forbrændingsanlæg med energiudnyttelse. Hjemmekompostering Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende. Retningslinjer for hjemmekompostering kan ses i 23 Haveaffald. 9a.4 Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation. Beholdere leveres af og tilhører Horsens Kommune. 5

7 Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren. Antal beholdere For hver ejendom med beboelse kræves opsat minimum én to-delt 240 l beholder til sortering af dagrenovation i madaffald og restaffald. Det påhviler desuden borgeren og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere. Grundejeren anskaffer og vedligeholder selv maxi- og pressecontainere efter anvisning fra kommunalbestyrelsen. Ved manglende vedligeholdelse, og efter påbud, kan dette udføres på foranstaltning af kommunalbestyrelsen på grundejerens regning. Beholdertyper Opsamling og opbevaring af dagrenovation skal ske i de af kommunalbestyrelsen godkendte beholdere til dagrenovation. Der skal være et antal beholdere, således at der maksimalt er 75 meter fra hoveddøren til beholderne. Dette gælder samtlige af ejendommens opgange. Dette gælder både for restaffald og madaffald Efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen kan to eller flere tætliggende ejendomme dele beholder. Det er desuden en betingelse for at opnå tilladelse til fælles beholder, at der indgås aftale mellem kommunalbestyrelsen og de involverede ejendomme om, at én af ejendommene dels hæfter for den fælles opkrævning, dels administrerer den fælles ordning. Som standardmateriel kan benyttes følgende: To-kammer to-hjulede beholdere delt med 60% til restaffald og 40 % til madaffald leveres i størrelserne 240 l og 360 l. Et-kammer to-hjulede beholdere til madaffald: 140 l, 240 l og 360 l. Et-kammer to-hjulede beholdere og minicontainere til restaffald: 140 l, 240 l, 360 l, 400 l og 660 l. Maxi- og pressecontainere skal være lukkede og kunne afhentes med kroghejs. Der kan benyttes lukkede maxi- og pressecontainere i størrelserne m 3 til restaffald. Hvor særlige forhold betinger det, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at særlige beholdere eller indsamlingsudstyr benyttes. For adskilt beliggende ejendomme til boligformål med samme ejer, hvor restaffaldet fra ejendommens enkelte beboelseslejligheder opsamles i beholdere tillades restaffaldet udtømt i en fælles maxi- eller pressecontainer. Transportafstanden på offentlig vej må maksimalt være 500 m. Transportkøretøj og maxi- eller pressecontainer skal være forsynet med lift til løft og udtømning af beholdere. Tilladelsen forudsætter, at beholderne til indsamling af rest-, mad-, papir- og emballageaffald står samlet, så det er lige nemt for borgerne at aflevere det udsorterede affald. Har en ejendom brug for flere beholder, end de beholdere, som skal tømmes, eksempelvis hvis beholderne indgår i en cyklus, kan Kommunalbestyrelsen opkræve et gebyr for disse. Såfremt grundejeren ønsker at ændre størrelse eller antal beholder, skal dette ske ved henvendelse til kommunalbestyrelsen. 6

8 9a.5 Kapacitet for beholdere Ejendommens beholderkapacitet skal som minimum kunne rumme den producerede affaldsmængde for 14 dage for henholdsvis restaffald og madaffald. Hvor særlige forhold gør sig gældende kan Kommunalbestyrelsen dispensere fra dette, og iværksætte hyppigere tømning. eller via I nødstilfælde, eksempelvis som følge af manglende tømning på grund af vejrlig, vejarbejde, pludselig opstået skade på beholder og lign., skal der benyttes sække mærket Horsens Kommune i et antal sække svarende til det volumen, der ikke er hentet på ordinær vis. Ved flerfamilieejendomme skal der som minimum være opsat en kapacitet svarende til 80 liter restaffald og 15 liter madaffald pr. 14. dag pr. beboelseslejlighed. Det påhviler grundejer at rette henvendelse til kommunalbestyrelsen, såfremt beholderkapaciteten ikke passer til den producerede affaldsmængde. Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning eller henstillet affald, kan kommunalbestyrelsen efter forudgående skriftligt varsel tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås. Til brug ved bortskaffelse af lejlighedsvise ekstra mængder dagrenovation kan der købes ekstra sække. Sækkene er mærket "Ekstra sæk" og medtages ved næste ordinære tømning. 9a.6 Anbringelse af beholdere Beholdere til dagrenovation, papiraffald samt emballageaffald skal så vidt muligt stå samlet, så det er lige nemt at aflevere madaffald og restaffald samt genbrugsmaterialer af papir og emballager. Beholderne skal placeres, så skiltning på beholdere med angivelse af indhold er synlig. Beholderne, skal være anbragt på et for afhentning let tilgængeligt sted. Ved 140 l, 240 l og 360 l beholdere skal beholderens håndtag vende udad på tømmedagen. Det er grundejerens ansvar, at der er fri adgang til beholderne. Hvor flere husholdninger skal benytte samme materiel, må den enkelte husholdning ikke have mere end 75 m fra yderdør til beholdere. Til brug ved bortskaffelse af lejlighedsvise ekstra mængder dagrenovation kan grundejeren bestille ekstratømning, mod betaling af tillægsgebyr. Ekstratømning foretages hverdagen efter bestilling er foretaget eller efter aftale. Bestilling af ekstra tømninger fortages til kommunalbestyrelsen via Horsens Kommunes selvbetjeningsløsning på Kommunalbestyrelsen godkender beholderplaceringen. Borgere og grundejere skal overholde følgende krav til placering af beholdere: Adgangsvejen må ikke begrænses af advarsler vedrørende færdsel på matriklen. Beholdere skal placeres i terrænniveau på fast og jævnt underlag. 7

9 Adgangsvejen til beholdere skal være plan, jævn og med kørefast underlag som f.eks. fliser og asfalt i 1 m bredde. Adgangsvejen til beholdere skal have fri passage på mindst 1 m i bredden og mindst 2 m i højden på hele adgangsvejen. Umiddelbart foran beholdere skal der være et friareal på mindst 1 m med fast og jævnt underlag til manøvrering med beholderen. Der må ikke være trapper/trin på adgangsvejen. Gældende for to-delte beholdere til rest- og madaffald og beholdere til restaffald: Adgangsvejen til 140 l, 240 l 360 l og 400 l beholdere skal så vidt muligt være vandret. Ved stigninger/fald på mere end 10 % skal kravene i afsnittet Specielt for ejendomme med skrående adgangsvej herunder være overholdt. Adgangsvejen til 660 l beholdere skal være vandret. Gældende for beholdere til madaffald: Adgangsvejen til 140 l og 240 l beholder skal så vidt muligt være vandret. Ved stigninger/fald på mere end 10 % skal kravene i afsnittet Specielt for ejendomme med skrående adgangsvej herunder være overholdt. Adgangsvejen til 360 l, beholder skal være vandret. Afstanden fra beholder til vejkant, eller hvor renovationsbil kan og må holde, må ikke overstige 25 m (70 m ved tillægstakst). For minicontainere gælder, at afstanden ikke må overstige 70 m. Beplantning langs tilkørselsvejen skal holdes ryddet 3,5 m i bredde og 4 m i højde. Låger, porte og døre, som ikke står i skel eller tjener som aflukker til affaldsrum, skal stå åbne på tømningsdagen. Låger, porte og døre i skel eller til affaldsrum skal kunne haspes eller på anden måde kunne fastholdes åben. Pladsen omkring samt adgangsvejen til beholder skal holdes ryddelig og om vinteren være fri for sne og is. Afgørelser vedrørende adgangsveje kan kun træffes af kommunalbestyrelsen. I tilfælde, hvor det ikke er muligt at etablere et godkendt opstillingssted, skal beholderen inden kl. 06:00 på tømningsdagen stilles frem til afhentning på fortov eller til hvor renovationsbilen kan og må holde. Hvis en grundejer ikke kan efterleve forskrifterne for placering af beholdere og ikke stiller beholder frem til afhentning på tømningsdagen, kan kommunalbestyrelsen opkræve et forhøjet renovationsgebyr, som modsvarer den ekstraomkostning, der er forbundet med afhentning og tømning under de eksisterende forhold hos den pågældende grundejer. Dette særgebyr kan kun opkræves for 140 l beholdere. Det betyder, at grundejere som benytter 240 l, 360 l, 400 l og 660 l beholdere skal udskifte disse beholderne til det antal 140 l beholdere, som svarer til nødvendigt tømningsvolumen. Kommunalbestyrelsen godkender placeringen af maxi- og pressecontainere. Ved maxi- og pressecontainere skal der som minimum være en frihøjde på 4 m over containeren. Af sikkerhedsmæssige årsager bør maxi- og pressecontainere ikke placeres i trafikerede områder. Tilkørselsvejen skal mindst være 3,5 m i bredden og 4 m i højde. Tilkørselsvejen skal som minimum være befæstet med stabilgrus. Tilkørselsvejen skal kunne tåle tung trafik op til 32 ton. Ved blinde veje og på private grunde skal der være vendemulighed for renovationsbilen, så det undgås at skulle bakke med bilen. Hvis en grundejer ikke kan efterleve forskrifterne for placering og tilgængelighed af maxi- og 8

10 pressecontainer kan kommunalbestyrelsen trække sin tilladelse tilbage. Maxi- og pressecontainere må alene benyttes til restaffald. Afgørelser vedrørende adgangsveje kan kun træffes af kommunalbestyrelsen. Specielt for ejendomme med 2-hjulede beholdere og skrånende adgangsvej Stigninger på adgangsvejen kan accepteres, for 2-hjulede beholdere, med undtagelse af 360 l beholdere, hvis disse er mellem 10 % og 25 %, og følgende er opfyldt: Der skal være trin til at gå på og dobbeltramper til at køre på, når stigningen er over 10 %. Trin m.v. kan dog undlades på stigninger op til 1:7 (ca. 14 %) under forudsætning af, at længden af stigningen sker på en strækning under 5 m. Trinene skal være mindst 0,40 m dybe og højst 0,10 m høje. Stigningen skal for hver ca. 5 m være udformet med et vandret repos, der er så lang og bred, at der er plads til materiel og person. Dobbeltramperne skal passe til det kørende materiel, således at dette ikke afspores. Når stigningen angives som 10 % betyder det, at terrænforskellen er 1 m lodret for hver 10 m vandret. Det er den højst målte hældningsprocent, der bruges i vurderingen af stigningen. 9a.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Beholdere skal benyttes til den på beholderen markerede affaldstype. Genanvendelige fraktioner, der er etableret ordninger for med henblik på genanvendelse, må ikke tilføres restaffald eller madaffald. Haveaffald, sten, gødning, affald fra ombygning eller restaurering af bygninger, vådt kloakslam eller flydende affald i øvrigt må ikke anbringes i beholdere til dagrenovation. Miljøskadeligt affald så som batterier, rester af kemikalier, spraydåser, elektronik, lavenergipærer må ikke anbringes i beholdere til dagrenovation. Hvis affaldet på grund af temperatur eller kemiske egenskaber kan antænde det øvrige affald, må det ikke anbringes i beholder til dagrenovation. Emballering af madaffald Madaffald skal lægges i papirposer som udleveres af Horsens Kommune. Papirposen lukkes ved at folde kanten. Der må ikke benyttes plastposer, majsposer og lignende til emballering af madaffald. Horsens Kommune udleverer papirposer til et års forbrug til grundejeren, som forpligtes til at uddele papirposer til eventuelle lejere. Emballering af restaffald Restaffald lægges i valgfri poser som lukkes med knude eller lignende inden de anbringes i beholderen. Beholdere til madaffald og rum til madaffald i todelte beholdere må udelukkende benyttes til madaffald og aldrig til restaffald. Våde genstande som bleer og andet samt efterladenskaber fra f.eks. hunde og katte skal emballeres i tillukkede plastikposer. I tvivlstilfælde afleveres madaffald i beholderen/rummet til restaffald. Sod, aske, slagger og andet støvende affald skal være fuldstændig afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen. 9

11 Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på beholderen, herunder eventuelt affaldssæk. Emballeringen af affaldet skal sikre let renholdelse af beholder og hygiejniske forhold i forhold til bruger og renovationsmedarbejder, samt sikre at affaldet let kan tømmes ud af beholderen. Fyldning Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes, og indholdet må ikke stampes, så det sidder fastspændt, eller beholder beskadiges eller deformeres. Ved de i BBR registrerede sommerhuse tilbydes sommerhustømning, hvor afhentning af dagrenovation foretages 13 gange om året, fordelt over året med vægt på ferieperioderne. Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for sommerhustømning. Planen fremgår af Horsens Kommunes hjemmeside. Ved de af kommunalbestyrelsen godkendte haveselskaber afhentes dagrenovation hver 14. dag i perioden 1. april oktober. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation til tømning hver uge, eller i særlige tilfælde flere gange pr. uge. I forbindelse med helligdage og vejrlig kan der ske forskydninger af tømningsdage. Såfremt vægten af affaldet i beholderen foranlediger at Arbejdstilsynets anbefalinger ikke kan overholdes, kan kommunalbestyrelsen forlange, at fyldningen begrænses. Vægten af en maxi- eller pressecontainer med indhold må ikke overstige 16 ton. Ved overfyldning, fejlsortering eller ved uindpakket, uæstetisk affald, er renovatøren berettiget til at undlade at tømme beholderen. Grundejeren er da selv forpligtiget til at bringe beholderen i korrekt stand, og bestille ekstra tømning, hvorefter beholderen vil blive tømt mod ekstrabetaling. 9a.8 Renholdelse af beholdere Borgeren og grundejeren renholder selv beholdere efter anvisning fra kommunalbestyrelsen. Ved manglende renholdelse, og efter forudgående skriftligt varsel, kan dette udføres ved kommunalbestyrelsens foranstaltning for grundejerens regning. 9a.9 Afhentning af dagrenovation Afhentning af dagrenovation sker så vidt muligt på samme ugedag i tidsrummet mellem kl og kl , hvor der skal være fri adgang for tømning. Afhentning af restaffald og madaffald afhentes normalt hver 14. dag. Opbevaring af affald må ikke give anledning til forurening eller uhygiejniske forhold på ejendommen eller naboejendomme eller forårsage tilhold af skadedyr. Hvis det ikke er muligt at tømme beholderen på tømningsdagen, på grund af forhold som grundejerne er herre over, kan kommunalbestyrelsen opkræve et fastsat gebyr for ekstra tømning uden for rute. Hvis det ikke er muligt at tømme maxi- og pressecontainere på tømningsdagen (på grund af forhold som grundejerne er herre over), kan kommunalbestyrelsen opkræve et fastsat gebyr for forgæves kørsel. 10

12 Anmeldelse af uafhentet affald fortages til kommunalbestyrelsen via Horsens Kommunes selvbetjeningsløsning på eller via 9a.10 Tilmelding / afmelding Til- og afmelding skal ske til kommunalbestyrelsen via Horsens Kommunes selvbetjeningsløsning på eller via Til- og afmelding kan kun foretages af grundejeren eller en af denne udpeget vicevært eller administrator. Senest 14 dage før ibrugtagning af nybyggede eller nyrenoverede ejendomme skal grundejeren tilmelde sig ordningen. Gebyr Gebyr for ordningen opkræves af kommunalbestyrelsen som tømningsgebyr på baggrund af affaldstype, beholdervoluminet, antal beholdere og tømningsfrekvens. Gebyr for tømning af presse- og maxicontainere opkræves af kommunalbestyrelsen som et tømningsgebyr på baggrund af restaffaldets vægt og antal tømninger. Gebyrer fremgår af gebyrblad for Affald og Genbrug. Kommunalbestyrelsen kan, udover de i gebyrbladet angivne gebyrer, opkræve særgebyr for særlige ydelser. Ved mere end to årlige til- og afmeldinger kan der opkræves et særgebyr. 9b Ordning for dagrenovation i nedgravede affaldsstationer på egen grund 9b.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen. Dagrenovation skal sorteres i madaffald og restaffald. Madaffald består eksempelvis af: brød, kaffefiltre, pasta, grøntsager og kød - råt og tilberedt. Restaffald består eksempelvis af: bleer, hygiejneartikler, hundeposer, kattegrus, servietter, mælke- og juicekartoner, pålægspakker, kaffeposer, støvsugerposer, opfej, vådt eller forurenet papir, sod og aske. 9b.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen omfatter private borgere og grundejere som har fået godkendt anvendelse af nedgravede affaldsstationer og tilsvarende stationer til tømning med kran til restaffald, madaffald, papiraffald og emballageaffald. Ordninger omfatter alle beboelseslejligheder i ejendommen. Ordningen kan efter nærmere aftale omfatte eventuelle virksomheder i beboelsesejendomme, for det af virksomhedens affald der i art og mængde svarer til almindelig husholdning. Hvis flere ejendomme går sammen om at etablere og benytte en nedgravet affaldsstation eller lign., kan kommunalbestyrelsen forlange, at der etableres et affaldslaug, og at aftalen om et affaldslaug tinglyses på hver enkelt ejendom. Det påhviler borgere og grundejere i Horsens Kommune at benytte indsamlingsordningen for dagrenovation som er etableret på ejendommen. 11

13 9b.3 Beskrivelse af ordningen Indsamling Bortskaffelse af dagrenovation gennemføres som en indsamlingsordning. Indsamlingsordningen fungerer som en henteordning. Det er alene kommunalbestyrelsen og selskaber eller virksomheder, som af kommunalbestyrelsen er bemyndiget hertil, der må foretage indsamling af dagrenovation eller dagrenovationslignende affald. Ved manglende vedligeholdelse, og efter påbud, kan dette udføres på foranstaltning af kommunalbestyrelsen på grundejerens regning. Det skal tydeligt fremgå hvilken type affald de enkelte beholdere er beregnet til. Beholdertyper Opsamling og opbevaring af dagrenovation skal ske i de af kommunalbestyrelsen godkendte beholdere til dagrenovation. Modtageanlæg Kommunalbestyrelsen sikrer godkendt behandling af det indsamlede dagrenovation. Madaffald håndteres med henblik på bioforgasning og genanvendelse, mens restaffald forbrændes på godkendt forbrændingsanlæg med energiudnyttelse. Beholdere til restaffald skal være mellem 1 m 3 og 5 m 3. Beholdere til madaffald skal være mellem 1 m 3 og 4 m 3. Beholderne skal kunne tømmes med 1-krogs kransystem. Hjemmekompostering Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende. Retningslinjer for hjemmekompostering kan ses i 23 Haveaffald. 9b.4 Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation. Grundejeren anskaffer og vedligeholder selv beholdere efter anvisning fra kommunalbestyrelsen. Omkostninger til indkøb, etablering, arkitektrådgivning, indhentning af godkendelser mv. afholdes af grundejeren. Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere. Antal beholdere Der skal være et antal beholdere, således at der maksimalt er 75 meter fra hoveddøren til beholderne. Dette gælder samtlige af ejendommens opgange. Dette gælder både for restaffald og madaffald Det er desuden en betingelse for at opnå tilladelse til fælles beholder, at der indgås aftale mellem kommunalbestyrelsen og de involverede ejendomme om, at én af ejendommene dels hæfter for den fælles opkrævning, dels administrerer den fælles ordning. Såfremt grundejeren ønsker at ændre størrelse eller antal beholder, skal dette ske ved ansøgning hos kommunalbestyrelsen. 12

14 9b.5 Kapacitet for beholdere Ejendommens beholderkapacitet skal som minimum kunne rumme den producerede affaldsmængde for 14 dage for henholdsvis restaffald og madaffald. restaffald samt genbrugsmaterialer af papir og emballager. Det er grundejerens ansvar, at der er fri adgang til beholderne. Hvor særlige forhold gør sig gældende kan kommunalbestyrelsen dispensere fra dette, og iværksætte hyppigere tømning. Ved flerfamilieejendomme skal der som minimum være opsat en kapacitet svarende til 80 liter restaffald og 15 liter madaffald pr. 14. dag pr. beboelseslejlighed. Det påhviler grundejer at rette henvendelse til kommunalbestyrelsen, såfremt beholderkapaciteten ikke passer til den producerede affaldsmængde. Beholderne skal placeres, så der er kort og ubesværet adgang for brugerne. Den enkelte husholdning må ikke have mere end 75 m fra yderdør til beholdere. Tilgængeligheden skal være egnet for alle, også børn, ældre og handicappede. Området omkring de nedgravede affaldsstationer skal være belyst i mørke perioder. Kommunalbestyrelsen godkender beholderplaceringen. Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning eller henstillet affald, kan kommunalbestyrelsen efter forudgående skriftligt varsel tilmelde ekstra tømning således at overfyldning undgås. Til brug ved bortskaffelse af lejlighedsvise ekstra mængder dagrenovation kan grundejeren bestille ekstratømning, mod betaling af tillægsgebyr. Ekstratømning foretages hverdagen efter bestilling er foretaget eller efter aftale. Bestilling af ekstra tømninger fortages til kommunalbestyrelsen via Horsens Kommunes selvbetjeningsløsning på eller via 9b.6 Anbringelse af beholdere Beholdere til dagrenovation, papiraffald samt emballageaffald skal så vidt muligt stå samlet, så det er lige nemt at aflevere madaffald og Grundejere skal overholde følgende krav til placering af beholdere: Se desuden vejledning i placering af nedgravede affaldsstationer. Adgangsvejen må ikke begrænses af advarsler vedrørende færdsel på matriklen. Der skal være fri passage på 0,8 meter omkring beholderne af hensyn til renovatørens betjening. Der skal være en fri passage på minimum 1,5 meter foran den enkelte beholder, af hensyn til betjeningen. Pladsen omkring samt adgangsvejen til beholder skal holdes ryddelig og om vinteren være fri for sne og is. Der skal som minimum være en frihøjde på 10 m over beholderne. Af sikkerhedsmæssige årsager bør beholderen ikke placeres i trafikerede områder. Af sikkerhedsmæssige årsager bør der ikke være fortov, gang- eller cykelsti mellem renovationsbilen og beholderen. Tilkørselsvejen skal mindst være 3,5 m i bredden og 4 m i højde. 13

15 For at sikre at renovationsbilens kran kan løfte beholderens vægt, må afstanden fra stabil holdeplads for bilen til beholderen ikke være mere end 4 m. Tilkørselsvejen skal som minimum være befæstet med stabilgrus. Tilkørselsvejen skal kunne tåle tung trafik op til 32 ton. Samt tåle et støttefodstryk på op til 20 tons. Ved blinde veje og på private grunde skal der være vendemulighed for renovationsbilen, så det undgås at skulle bakke med bilen. Hvis en grundejer ikke efterlever forskrifterne for placering og tilgængelighed af beholder, kan kommunalbestyrelsen trække sin tilladelse tilbage. Afgørelser vedrørende adgangsveje kan kun træffes af kommunalbestyrelsen. 9b.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Beholdere skal benyttes til den på beholderen markeret affaldstype. Beholdere til madaffald må udelukkende benyttes til madaffald og aldrig restaffald I tvivlstilfælde afleveres madaffald i beholderen/rummet til restaffald. Genanvendelige fraktioner, der er etableret ordninger for med henblik på genanvendelse, må ikke tilføres restaffald eller madaffald. Haveaffald, sten, gødning, affald fra ombygning eller restaurering af bygninger, vådt kloakslam eller flydende affald i øvrigt må ikke anbringes i beholdere til dagrenovation. Miljøskadeligt affald så som batterier, rester af kemikalier, spraydåser, elektronik, lavenergipærer må ikke anbringes i beholdere til dagrenovation. Hvis affaldet på grund af temperatur eller kemiske egenskaber kan antænde det øvrige affald, må det ikke anbringes i beholder til dagrenovation. Emballering af madaffald Madaffald skal lægges i papirposer som udleveres af Horsens Kommune. Papirposen lukkes ved at folde kanten. Der må ikke benyttes plastposer, majsposer og lignende til emballering af madaffald. Horsens Kommune udleverer papirposer til et års forbrug til grundejeren, som forpligtes til at uddele papirposer til eventuelle lejere. Emballering af restaffald Restaffald lægges i valgfri poser som lukkes med knude eller lignende inden de anbringes i beholderen. Våde genstande som bleer og andet samt efterladenskaber fra f.eks. hunde og katte skal emballeres i tillukkede plastikposer. Sod, aske, slagger og andet støvende affald skal være fuldstændig afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen. Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen. Emballeringen af affaldet skal sikre let renholdelse af beholder og hygiejniske forhold i forhold til bruger og renovationsmedarbejder, samt sikre at affaldet let kan tømmes ud af beholderen. 14

16 Fyldning Overfyldning af én beholder må ikke give anledning til fejlsortering i andre beholdere. Beholdere må ikke fyldes mere, end låget kan lukkes tæt, og affaldet ikke klemmes fast i beholder. Den samlede vægt af beholder ved tømning må ikke overstige 10 ton. Såfremt vægten af affaldet i beholderen er større end det tilladte kan kommunalbestyrelsen på grundejerens regning rekvirere tømning med specialudstyr. 9b.8 Renholdelse af beholdere Borgeren og grundejeren renholder selv beholdere efter anvisning fra kommunalbestyrelsen. forurening eller uhygiejniske forhold på ejendommen eller naboejendomme eller forårsage tilhold af skadedyr. Hvis det ikke er muligt at tømme beholderen på tømningsdagen, på grund af forhold som grundejerne er herre over, kan kommunalbestyrelsen opkræve et fastsat gebyr for ekstra tømning uden for rute. Anmeldelse af uafhentet affald fortages til kommunalbestyrelsen via Horsens Kommunes selvbetjeningsløsning på eller via 9b.10 Tilmelding / afmelding Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. Ved manglende renholdelse, og efter forudgående skriftligt varsel, kan dette udføres ved kommunalbestyrelsens foranstaltning for grundejerens regning. 9b.9 Afhentning af dagrenovation Afhentning af dagrenovation sker så vidt muligt på samme ugedag i tidsrummet mellem kl og kl , hvor der skal være fri adgang for tømning. Grundejere, der ønsker at etablere og benytte nedgravede affaldsstationer, skal udfylde Horsens Kommunes ansøgnings-/tilmeldingsblanket, der fastlægger ejerforhold, tilsluttede borgere, fabrikat, placering mv. Gebyr Gebyr for ordningen opkræves af kommunalbestyrelsen som tømningsgebyr, på baggrund af affaldstype, beholdervoluminet, antal beholdere og tømningsfrekvens. Afhentning af restaffald og madaffald kan ske med et interval på en eller to uger. Gebyrer fremgår af gebyrblad for Affald og Genbrug. Ved de af kommunalbestyrelsen godkendte haveselskaber afhentes dagrenovation hver 14. dag i perioden 1. april oktober. Uden for denne periode skal beholderen kunne aflåses. Kommunalbestyrelsen kan, udover de i gebyrbladet angivne gebyrer, opkræve særgebyr for særlige ydelser. I forbindelse med helligdage og vejrlig kan der ske forskydninger af tømningsdage. Opbevaring af affald må ikke give anledning til 15

17 9c Ordning for dagrenovation for offentlige affaldsstationer 9c.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen. Dagrenovation skal sorteres i madaffald og restaffald. Madaffald består eksempelvis af: brød, kaffefiltre, pasta, grøntsager og kød - råt og tilberedt. faldsstation til indsamling af dagrenovation, hvis kommunalbestyrelsen konstaterer, at ejendommen anvender den offentlige affaldsstation til indsamling af dagrenovation. Tilmeldes en ejendom til den offentligt etablerede løsning til dagrenovation, opkræves der gebyr for brug af denne løsning. Ejendommens øvrige materiel til opsamling af dagrenovation hjemtages. Det påhviler borgere og grundejere i Horsens Kommune at benytte indsamlingsordningen for dagrenovation som er etableret på ejendommen. Restaffald består eksempelvis af: bleer, hygiejneartikler, hundeposer, kattegrus, servietter, mælke- og juicekartoner, pålægspakker, kaffeposer, støvsugerposer, opfej, vådt eller forurenet papir, sod og aske. 9c.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for borgere og grundejere i områder, hvor kommunalbestyrelsen har etableret offentlige affaldsstationer til indsamling af dagrenovation. Områderne fremgår af Kommunens hjemmeside. Hvis en ejendom er tilmeldt en offentlig affaldsstation, gælder det for alle beboelseslejligheder i den pågældende ejendom. Ordningen kan efter nærmere aftale omfatte eventuelle virksomheder i området, for det af virksomhedens affald der i art og mængde svarer til almindelig husholdning. Ejendomme der støder op til områder, hvor der er etableret offentlige affaldsstationer til indsamling af dagrenovation, kan efter aftale tilmelde sig den offentlige affaldsstation. Kommunalbestyrelsen kan efter forudgående varsel tilmelde en ejendom til den offentlige af- 9c.3 Beskrivelse af ordningen Indsamling Bortskaffelse af dagrenovation gennemføres som en indsamlingsordning. Indsamlingsordningen fungerer som en bringeordning, hvor kommunalbestyrelsen indsamler dagrenovation i centralt placerede beholdere i offentlige arealer, hvori borgere og grundejer skal aflevere dagrenovation. Det er alene kommunalbestyrelsen og selskaber eller virksomheder, som af kommunalbestyrelsen er bemyndiget hertil, der må foretage indsamling af dagrenovation eller dagrenovationslignende affald. Modtageanlæg Kommunalbestyrelsen sikrer godkendt behandling af det indsamlede dagrenovation. Madaffald håndteres med henblik på bioforgasning og genanvendelse, mens restaffald forbrændes på godkendt forbrændingsanlæg med energiudnyttelse. Hjemmekompostering Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende. 16

18 Retningslinjer for hjemmekompostering kan ses i 23 Haveaffald. 9c.4 Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation. Kommunalbestyrelsen etablerer de offentlige beholdere til indsamling af dagrenovation. Beholdertyper Opsamling og opbevaring af dagrenovation skal ske i de af kommunalbestyrelsen godkendte beholdere til dagrenovation. Hvor særlige forhold betinger det, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at særlige beholdere eller indsamlingsudstyr benyttes. 9c.5 Kapacitet for beholdere Beholdervolumen og tømningsfrekvens for de offentlige løsninger fastsættes af kommunalbestyrelsen. Genanvendelige fraktioner, der er etableret ordninger for med henblik på genanvendelse, må ikke tilføres restaffald eller madaffald. Haveaffald, sten, gødning, affald fra ombygning eller restaurering af bygninger, vådt kloakslam eller flydende affald i øvrigt må ikke anbringes i beholdere til dagrenovation. Miljøskadeligt affald så som batterier, rester af kemikalier, spraydåser, elektronik, lavenergipærer må ikke anbringes i beholdere til dagrenovation. Hvis affaldet på grund af temperatur eller kemiske egenskaber kan antænde det øvrige affald, må det ikke anbringes i beholder til dagrenovation. Emballering af madaffald Madaffald skal lægges i papirposer som udleveres af kommunalbestyrelsen. Papirposen lukkes ved at folde kanten. Der må ikke benyttes plastposer, majsposer og lignende til emballering af madaffald. Det påhviler borgere og grundejere at rette henvendelse til kommunalbestyrelsen, såfremt beholderkapaciteten ikke passer til den producerede affaldsmængde. Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. 9c.6 Anbringelse af beholdere Kommunalbestyrelsen fastsætter placeringen af de offentlige affaldsstationer. Kommunalbestyrelsen udleverer papirposer til et års forbrug til grundejeren, som forpligtes til at uddele papirposer til eventuelle lejere. Emballering af restaffald Restaffald lægges i valgfri poser som lukkes med knude eller lignende inden de anbringes i beholderen. Våde genstande som bleer og andet samt efterladenskaber fra f.eks. hunde og katte skal emballeres i tillukkede plastikposer. 9c.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Beholdere skal benyttes til den på beholderen markerede affaldstype. Sod, aske, slagger og andet støvende affald skal være fuldstændig afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen. Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk af- 17

19 fald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på beholderen, herunder eventuelt affaldssæk. Emballeringen af affaldet skal sikre let renholdelse af beholder og hygiejniske forhold i forhold til bruger og renovationsmedarbejder, samt sikre at affaldet let kan tømmes ud af beholderen. 9c.8 Renholdelse af beholdere Renholdelse af de nedgravede beholdere til dagrenovation, varetages af kommunalbestyrelsen. Det er ikke tilladt at henstille affald ved siden af de offentlige affaldsstationer. 9c.9 Afhentning af dagrenovation Afhentning af dagrenovation fra de offentlige affaldsstationer, sker så vidt muligt på samme ugedag. I forbindelse med helligdage og vejrlig, kan der ske forskydninger. I forbindelse med helligdage og vejrlig kan der ske forskydninger af tømningsdage. Gebyr Gebyr for ordningen opkræves af kommunalbestyrelsen som tømningsgebyr på baggrund af affaldstype og antallet af BBR registrerede beboelsesenheder. Gebyrer fremgår af gebyrblad for Affald og Genbrug. Kommunalbestyrelsen kan, udover de i gebyrbladet angivne gebyrer, opkræve særgebyr for særlige ydelser. 9d Ordning for dagrenovation i sække, på Endelave og i midtbyen 9d.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen. Dagrenovation består eksempelvis af: Madrester - råt og tilberedt, bleer, hygiejneartikler, hundeposer, kattegrus, servietter, mælke- og juicekartoner, pålægspakker, kaffeposer, støvsugerposer, opfej, vådt eller forurenet papir, sod og aske. Opbevaring af affald må ikke give anledning til forurening eller uhygiejniske forhold på ejendommen eller naboejendomme eller forårsage tilhold af skadedyr. 9c.10 Tilmelding / afmelding Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. Alle borgere og grundejere har pligt til at indberette til kommunalbestyrelsen, hvis der sker ændringer, der påvirker fastsættelsen eller opkrævningen af gebyrer. 9d.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for borgere, grundejere på Endelave, som frembringer dagrenovation, samt ejendomme i det øvrige af Horsens Kommune, hvor kommunalbestyrelsen ikke har indført (Horsens midtby) eller ikke kan tilbyde ordning for udsortering af madaffald i Horsens by. Området Horsens midtby fremgår af Kommunens hjemmeside. Ordningen kan efter nærmere aftale omfatte eventuelle virksomheder i beboelsesejendomme, for det af virksomhedens affald der i art og mængde svarer til almindelig husholdning. 18

20 Endvidere gælder ordningen for ubebyggede grunde, byggegrunde, ubeboede beboelsesejendomme, festpladser og lignende, hvorfra der kan fremkomme dagrenovation. Det påhviler borgere og grundejere i Horsens Kommune at benytte indsamlingsordningen for dagrenovation som er etableret på ejendommen. Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation. Opsamling og opbevaring af dagrenovation skal ske i de af kommunalbestyrelsen godkendte beholdere til dagrenovation i form af stativer, tohjulede beholdere, mini-, midi-, maxi- eller pressecontainere. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren. Til stativer skal de udleverede 110 l sække med Horsens Kommunes logo benyttes. 9d.3 Beskrivelse af ordningen Indsamling Bortskaffelse af dagrenovation gennemføres som en indsamlingsordning. Indsamlingsordningen fungerer som en henteordning. Det er alene kommunalbestyrelsen og selskaber eller virksomheder, som af kommunalbestyrelsen er bemyndiget hertil, der må foretage indsamling af dagrenovation eller dagrenovationslignende affald. Modtageanlæg Kommunalbestyrelsen sikrer, at det indsamlede dagrenovation forbrændes på godkendt modtageanlæg med energiudnyttelse. Grundejeren anskaffer og vedligeholder selv maxi- og pressecontainere efter anvisning fra kommunalbestyrelsen. Ved manglende vedligeholdelse, og efter påbud, kan dette udføres på foranstaltning af kommunalbestyrelsen på borgeren eller grundejerens regning. Beholdertyper Opsamling og opbevaring af dagrenovation skal ske i de af kommunalbestyrelsen godkendte beholdere til dagrenovation. Som standardmateriel kan benyttes følgende: Sækkestativer til 110 l sække. Hjemmekompostering Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende. Retningslinjer for hjemmekompostering kan ses i 23 Ordning for haveaffald. 9d.4 Beholdere Til stativer skal de udleverede 110 l sække med Horsens Kommunes logo benyttes. To-hjulede beholdere og minicontainere på 120 l, 140 l, 240 l, 360 l, 400 l, 600 l, 660 l og 800 l. Midicontainere (vippecontainere) omfatter størrelserne 4-12 m 3. Lukkede maxi- og pressecontainere i størrelsen m 3. Maxi- og pressecontainere skal være lukkede og kunne afhentes med kroghejs 19

21 Hvor særlige forhold betinger det, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at særlige beholdere eller indsamlingsudstyr benyttes. Antal beholdere For hver ejendom med beboelse kræves opsat minimum én beholder, således at ejendommens beholderkapacitet passer til den producerede affaldsmængde. Der skal være et antal beholdere, således at der maksimalt er 75 meter fra hoveddøren til beholderne. Dette gælder samtlige af ejendommens opgange. Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning eller henstillet affald, kan kommunalbestyrelsen efter forudgående skriftligt varsel tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås. Til brug ved bortskaffelse af lejlighedsvise ekstra mængder dagrenovation kan der anskaffes ekstra sække. Sækkene er mærket "Ekstra sæk" og medtages ved næste ordinære tømning. For adskilt beliggende ejendomme til boligformål med samme ejer, hvor restaffaldet fra ejendommens enkelte beboelseslejligheder opsamles i beholdere, tillades restaffaldet udtømt i en fælles maxi- eller pressecontainer. Transportafstanden på offentlig vej må maksimalt være 500 m. Transportkøretøj og maxi- eller pressecontainer skal være forsynet med lift til løft og udtømning af beholdere. Såfremt grundejeren ønsker at ændre størrelse eller antal beholder, skal dette ske ved henvendelse til kommunalbestyrelsen. 9d.5 Kapacitet for beholdere Ejendommens beholderkapacitet skal som minimum kunne rumme den producerede affaldsmængde. Ved flerfamilieejendomme skal der som minimum være opsat kapacitet svarende til 110 liter pr. 14. dag pr. lejligheder. Det påhviler grundejeren at rette henvendelse til kommunalbestyrelsen, såfremt beholderkapaciteten ikke passer til den producerede affaldsmængde. Til brug ved bortskaffelse af lejlighedsvise ekstra mængder dagrenovation kan grundejeren bestille ekstratømning, mod betaling af tillægsgebyr. Ekstratømning foretages hverdagen efter bestilling er foretaget eller efter aftale. Bestilling af ekstra tømninger fortages til kommunalbestyrelsen via Horsens Kommunes selvbetjeningsløsning på eller via I nødstilfælde, eksempelvis som følge af manglende tømning på grund af vejrlig, vejarbejde, pludselig opstået skade på beholder og lign. skal der benyttes sække mærket Horsens kommune i et antal sække svarende til det volumen der ikke er hentet på ordinær vis. 9d.6 Anbringelse af beholdere Beholdere skal så vidt muligt stå samlet. Beholderne, skal være anbragt på et for afhentning og udskiftning let tilgængeligt sted. Ved 120 l, 140 l, 220 l, 240 l, 330 l og 360 l beholdere skal beholderens håndtag vende udad på tømmedagen. 20

22 Kommunalbestyrelsen godkender beholderplaceringen. Borgere og grundejere skal overholde følgende krav til placering af beholdere: Adgangsvejen må ikke begrænses af advarsler vedrørende færdsel på matriklen. Beholdere skal placeres i terrænniveau på fast og jævnt underlag. Adgangsvejen til beholder skal være plan, jævn og med kørefast underlag som f.eks. fliser og asfalt. Adgangsvejen til stativet skal have 0,8 m bred fast belægning. For minicontainere gælder, at adgangsvejen skal have 1 m bred fast belægning. For stativer og minicontainere skal der være fri passage på mindst 1 m i bredden og mindst 2 m i højden på hele adgangsvejen. Umiddelbart foran stativet skal der være et friareal på mindst. 1,3 m med fast og jævnt underlag til manøvrering med sækkekærren. Der må ikke være trapper/trin på adgangsvejen. Adgangsvejen til stativet skal så vidt muligt være vandret. Ved stigninger/fald på mere end 10 % skal kravene i afsnittet Specielt for ejendomme med skrående adgangsvej herunder være overholdt. Adgangsvejen til minicontainer skal være vandret. Dog må adgangsvejen skråne med 10 % for containere op til 400 l. Afstanden fra stativer til vejkant, eller hvor renovationsbil kan og må holde, må ikke overstige 25 m (70 m ved tillægstakst). For minicontainere gælder, at afstanden ikke må overstige 70 m. Beplantning langs tilkørselsvejen skal holdes ryddet 3,5 m i bredde og 4 m i højde. Låger, porte og døre, som ikke står i skel eller tjener som aflukker til affaldsrum, skal stå åbne på tømningsdagen. Låger, porte og døre i skel eller til affaldsrum skal kunne haspes eller på anden måde kunne fastholdes åben. Pladsen omkring samt adgangsvejen til beholder skal holdes ryddelig og om vinteren være fri for sne og is. Afgørelser vedrørende adgangsveje kan kun træffes af kommunalbestyrelsen. I tilfælde, hvor det ikke er muligt at etablere et godkendt opstillingssted, skal affaldssækken/beholderen inden kl. 06:00 på tømningsdagen stilles frem til afhentning på fortov eller til hvor renovationsbilen kan og må holde. Affaldssækkene leveres en gang årligt. Hvis en grundejer ikke kan efterleve forskrifterne for placering af beholdere og ikke stiller sæk/minicontainer frem til afhentning på tømningsdagen, kan kommunalbestyrelsen opkræve et forhøjet renovationsgebyr, som modsvarer den ekstraomkostning, der er forbundet med afhentning og tømning under de eksisterende forhold hos den pågældende grundejer. Dette særgebyr kan kun opkræves for affaldssække. Det betyder, at grundejere som benytter minicontainere skal udskifte minicontaineren til det antal affaldssække, som svarer til tømningsvolumen på minicontaineren. Kommunalbestyrelsen godkender placeringen af maxi- og pressecontainere. Ved maxi- og pressecontainere skal der som minimum være en frihøjde på 4 m over containeren. Af sikkerhedsmæssige årsager bør maxi- og pressecontainere ikke placeres i trafikerede områder. Tilkørselsvejen skal mindst være 3,5 m i bredden og 4 m i højde. Tilkørselsvejen skal som minimum være befæstet med stabilgrus. Tilkørselsvejen skal kunne tåle tung trafik op til 32 ton. 21

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald Forslag til regulativ gældende fra 28. september 2015

Regulativ for husholdningsaffald Forslag til regulativ gældende fra 28. september 2015 Regulativ for husholdningsaffald Forslag til regulativ gældende fra 28. september 2015 Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...3 I. GENEREL DEL...4 1 Formål...4 2 Lovgrundlag...4 3 Definitioner...4

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 17-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9 Ordning for dagrenovation 1 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der

Læs mere

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014 Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Formanden bød velkommen og gav en kort forklaring, for hvorfor der var indkaldt til ekstraordinær

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald I Halsnæs Kommune Halsnæs september 2010 Slettet: april 1 af 37 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ordninger 7 5 Pligter og rettigheder

Læs mere

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 2 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål 3

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 13-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Sorø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold

Læs mere

UDKAST AF 8. SEPTEMBER

UDKAST AF 8. SEPTEMBER Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 8. SEPTEMBER 20155 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Frederiksberg Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

2015 Ny affaldsløsning

2015 Ny affaldsløsning 2015 Ny affaldsløsning Affaldssortering i fire rum TEKNIK OG MILJØ 2 Fire farverige typer RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS + + + = RENERE MILJØ Horsens Kommune gør

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald W eb ud ga ve Gældende fra 4. juni 2014 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS

Læs mere

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Side 1 af 53 Indhold 1 Formål... 8 2 Lovgrundlag... 8 3 Definitioner... 8 4 Gebyrer... 8 5 Klage m.v.... 8 6 Overtrædelse og

Læs mere

Ny regulativ tekst Gammel tekst

Ny regulativ tekst Gammel tekst Ny regulativ tekst Gammel tekst Regulativændringer 2015 Husholdningsaffaldsregulativ Blå tekst er nye rettelser Indførelse af boligforeningsordning for farligt affald Indførelse af boligforeningso rdning

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-09-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag.2 3. Definitioner 2 4. Registrering af udenlandske virksomheder..2 5. Gebyrer...2

Læs mere

Bilag 1 Regler for afbrænding 1. Private grundejere og borgere må ikke afbrænde affald, herunder træ- og haveaffald - se dog undtagelser nedenfor. 2. Affald skal bortskaffes til godkendte modtageanlæg.

Læs mere

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål... 1 2 Lovgrundlag... 1 3 Definitioner... 1 4 Gebyrer... 2 5 Klage m.v.... 2 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse... 3

Læs mere

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 16-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt CMW HHU, LEC, FML CMW 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017 FANØ KOMMUNE Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017 i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1309 af 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner...

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 31-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 5 5 Klage m.v. 5 6 Overtrædelse og straf 5 7 Bemyndigelse 6 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 02-07-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-07-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald 2012

Regulativ for husholdningsaffald 2012 Regulativ for husholdningsaffald 2012 Indhold 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 5 4 Gebyrer... 5 5 Klage m.v... 5 6 Overtrædelse og straf... 5 7 Bemyndigelse... 5 8 Ikrafttrædelse... 5

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.)

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger på privat grund i boligselskaber mv. Nedenstående

Læs mere

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier 1 1. Forskriftens område 1.1 Forskriften er gældende for alle virksomheder og landbrug i Guldborgsund Kommune, der

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-09-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 15-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7

Læs mere

Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Forslag til regulativ for husholdningsaffald 2014 Forslag til regulativ for husholdningsaffald Miljø Esbjerg Kommune 18-06-2014 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9 Overtrædelse

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3 9

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. April 2016

Regulativ for husholdningsaffald. April 2016 Regulativ for husholdningsaffald April 2016 Indhold I Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 2 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v.... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. marts 2016

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. marts 2016 FANØ KOMMUNE Regulativ for husholdningsaffald af 1. marts 2016 i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1309 af 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner...

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Regulativ for jord - Jordhåndtering - Områdeklassificering - Skema til anmeldelse af jordflytning Gældende fra den 5. april 2012 REGULATIV FOR JORD 1 Formål 1.1 Jordhåndtering Formålet med dette regulativ

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. februar 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1917 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/00104

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skanderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD?

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Flerfamilieboliger i Herlev Kommune HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Ønsker I at gøre indsamlingen af affald fra jeres boligforening endnu bedre? ER, LÆS H N A HVORD I GØR Teknisk Forvaltning 2009 I får idéerne

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 10-06-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere