0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3"

Transkript

1 Indhold 0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 PROJEKTETS BAGGRUND... 4 Fra offline til online kommunikation... 4 Fra foreningsdrift til professionel virksomhed... 5 Fra turistinformation til turistservice... 5 SAMMENHÆNGEN MELLEM DE TRE FORANDRINGSDRIVERE I DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 6 PROJEKTETS INDSATSER... 7 Digitale kompetencer... 7 Professionelle partnerskaber... 7 Fremtidens turistservice... 7 PROJEKTETS STRUKTUR OG ORGANISERING DIGITALE KOMPETENCER I ET ONLINE KOMMUNIKATIONSPERSPEKTIV... 9 Opgaven... 9 Målsætning... 9 Output Effekter AKTIVITETER Potentialeanalyse og kortlægning af værktøjer Fra offline til online mediestrategi og ledelse Det digitale uddannelses- og kommunikationsnetværk flere og bedre IKT-kompetencer hos de midtjyske turismemedarbejdere PROFESSIONELLE PARTNERSKABER...12 Opgaven Målsætning Output Effekter AKTIVITETER Professionelle partnerskaber best practise Organisationsudvikling og forandringsledelse Fællesgodefinansiering FREMTIDENS TURISTSERVICE...15 Opgaven Målsætning Output Effekter AKTIVITETER Analyse: Hvor er turisten? Turismevirksomheden i et salgs- og serviceperspektiv Sammenhængskraft i turismen Booking: Netværk, kompetencer og værktøjer On site

2 3.5 Kunderelationshåndtering og loyalitetsprogrammer Konkret gennemføres WINTER SCHOOL...20 Opgaven Målsætning Output Effekter AKTIVITETER Afdækning og konceptualisering Formidlingsplatform INTERAKTION OG SYNERGI MELLEM REGIONALE PROJEKTINDSATSER OG LOKALE DEMONSTRATIONSPROJEKTER DEMONSTRATIONSPROJEKT DMO DJURSLAND Opgaven Målsætning Output Effekter AKTIVITETER Djursland en professionel partner Shop-in-shop Værtskabs- og ambassadørprogram DEMONSTRATIONSPROJEKT DEN DIGITALE DESTINATION Opgaven Målsætning Output Effekter AKTIVITETER Offentlig-privat partnerskabsmodel Brandingstrategi Online platform Fremtidens turistservice DEMONSTRATIONSPROJEKT - ERHVERVSTURISME-AKADEMIET FOR MIDTJYLLAND Opgaven Målsætninger Output: Effekter AKTIVITETER Opkvalificering hos indsatsejerne Opkvalificering hos aktørerne Vidensdeling og intern/ekstern kommunikation EVALUERING, UDBREDELSE OG FORANKRING...34 EVALUERING UDBREDELSE OG FORANKRING

3 0. Det professionelle turisterhverv Denne projektbeskrivelse danner baggrund for Midtjysk Turismes ansøgning om tilskud fra den Europæiske Socialfond til udviklingsprojektet Den professionelle turistorgansisation, prioritet 1 en kvalificeret arbejdsstyrke. Indsatsområdet for projektet er primært innovation, videndeling og videnopbygning, tillige med indsatsområderne udvikling af menneskelige ressourcer samt anvendelse af ny teknologi. Projektets varighed Projektet igangsættes den 1. september 2011 og afsluttes d. 31. december 2013 Projektets partnere Som operatør for den regionale turismefremmeindsats er Midtjysk Turisme projektets tilsagnsmodtager. Projektets forskellige delprojekter er målrettet de midtjyske turismedestinationer og virksomheder. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med en række partnere, der er identiske med de turismedestinationer/kommuner, der er udpeget som operatører for forretningsområderne kyst- og erhvervsturismen jf. den regionale turismehandlingsplan Handlingsplan 2015 Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland) Herudover indgår konsulentvirksomheden Seismonaut som partner, idet de vurderes at have særlige forudsætninger for løsning af opgaven, specielt inden for digitale kompetencer. Også Aarhus 2017 er partner i projektet i forbindelse med Kulturby-projektet. Partnere for forretningsområdet stærke feriesteder (øst): Destination Djursland (Fonden Destination Djursland, Norddjurs kommune og Syddjurs kommune) udpeget som partner på baggrund af Handlingsplan 2015 Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland. Partnere for forretningsområdet stærke feriesteder (vest): Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing Fjord Handels- og TurismeCentret udpeget som partner på baggrund af Handlingsplan 2015 Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland. Partnere for forretningsområdet Erhvervsturisme: Partnerskabet med Aarhus Kommune og Herning Kommune (og disses turismeorganisationer) udpeget som partner på baggrund af Handlingsplan 2015 Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland. 3

4 Midtjysk Turisme Operatør for den regionale turismefremmeindsats Tilsagnsmodtager Fonden Destination Djursland, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune Partner for forretningsområdet Stærke Feriesteder (øst) Ringkøbing Skjern Kommune og Ringkøbing Fjord Handlels- og TurismeCentret Partner for forretningsområdet Stærke Feriesteder (vest) Herning Kommune og VisitHerning Partner for forretningsområdet erhvervsturisme Århus Kommune og VisitAarhus Partner for forretningsområdet erhvervsturisme Seismonaut ApS Aarhus 2017 Projektets baggrund Dansk turisme er præget af stagnation og tilbagegang på trods af, at det globale turismemarked er i vækst. Det gælder også i Region Midtjylland, hvor erhvervet indtil nu ikke har været i stand til at udnytte vækstmulighederne til at øge antallet af turister og deres døgnforbrug. Med strategien Ny VÆKST i turismen og Handlingsplan 2015 Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland skal en fokuseret og professionel turisme bane vejen for øget omsætning og beskæftigelse i erhvervet. Målet er at øge den årlige omsætning i turismen i Region Midtjylland med 1,5 milliard kroner i Såfremt forventningerne skal indfries er det centralt, at de lokale turistorganisationer i fremtiden kan fungere som professionelle omdrejningspunkter for den lokale og regionale turismeudvikling. Dette indebærer imidlertid, at de lokale turistorganisationer undergår en forandrings- og udviklingsproces, hvor der sættes fokus på videndeling og vidensopbygning samt skabelse af en mere kvalificeret arbejdsstyrke i relation til en reel omstilling og redefinering af centrale jobfunktioner, arbejdsområder og organisationsstrukturer. Denne udvikling tager afsæt i følgende tre forandringsdrivere: 1. Omstilling fra offline til online kommunikation 2. Fra foreningsdrift til professionel virksomhed 3. Fra turistinformation til turistservice Fra offline til online kommunikation Den eksplosive udvikling i brugen af IKT-værktøjer og sociale medier er kun i begrænset omfang taget i anvendelse blandt de midtjyske turismeaktører og destinationer, hvor brugen af offline medier og traditionelle salgskanaler fortsat dominerer markedsføring og salg. Dette sker på trods af, at der er en klar tendens til, at nutidens turister primært orienterer sig via internettet og sociale medier, når de planlægger og booker deres ferie. Samtidig er det gennem brugen af online medier i stigende grad forbrugerne, der har magten og stiller stadigt større krav til kommunikationen med destinationer og turismeaktører. Denne 4

5 tendens udfordrer dermed også det traditionelle turistbureau, hvor kommunikationen er præget af traditionel informationsgivning og udlevering af trykte brochurer. De midtjyske turismeaktører og destinationer står således over for store udfordringer i deres prioritering og interne organisering af ressourcer, såvel kompetencemæssige som økonomiske. Dette forudsætter, at destinationer og turismeaktører tænker i nye organisations- og kommunikationsformer og skaber en mere kvalificeret arbejdsstyrke, når de bevæger sig fra offline til online kommunikation med turisten. Fra foreningsdrift til professionel virksomhed Forandringsdriveren, fra foreningsdrift til professionel virksomhed, skal sikre den lokale turistorganisation den nødvendige viden og skabe en mere kvalificeret arbejdsstyrke til at agere som et professionelt og værdiskabende omdrejningspunkt for den lokale turisme. De eksisterende partnerskaber med offentlige såvel som private partnere skal videreudvikles til i højere grad at være professionelle og forretningsbaserede. De øgede krav til de midtjyske destinationer om at arbejde online, mere kommercielt og langt mere turistserviceorienteret end hidtil har resulteret i et øget behov for at gentænke og professionalisere samarbejdet med deres partnerkreds offentlige såvel som private. De lokale turistorganisationer i Region Midtjylland er hovedsageligt drevet i et samarbejde mellem en turistforening og en kommune støttet af en række primært lokale turismevirksomheder, der deltager i udvalgte markedsføringsinitiativer. Der er en lang tradition for lokale turistforeninger i Danmark, og historisk set har hovedopgaven for turistforeningen været at drive turistbureauet, ansætte turistchefen og træffe beslutninger om produktion af markedsføringsmateriale hovedsageligt brochurer. Den lokale turistorganisation destinationen har imidlertid løbende måttet udvide sin opgaveportefølje til også at omfatte en række mere strategiske og udviklingsorienterede opgaver i et tættere samspil med kommunen og private aktører. De nye opgaver og den mere resultatstyrede samarbejdsstruktur stiller krav om en generelt højere kvalitet i opgaveløsningen, og det har betydet et markant behov for at kompetenceløfte destinationen hen imod at blive en mere professionel partner og omdrejningspunkt for den lokale/destinationsdrevne turismeudvikling. Kort sagt er der behov for at flytte destinationen fra at være drevet som en forening til at være drevet som en professionel virksomhed. Gennem en stærkere fokusering på ledelse både management (styring og kontrol) og leadership (inspiration, ledelse og motivation), skabelse af en mere kvalificeret arbejdsstyrke samt en stigende orientering mod de aktører, der for alvor kan være med til at skabe vækst i turismen, har forandringsdriveren til formål at styrke og videreudvikle den professionelle relation mellem nøgleaktørerne i turismen. Fra turistinformation til turistservice Nutidens turister er bevidste og selekterende medieforbrugere, der bl.a. efterspørger fleksibilitet, autenticitet og interaktion mellem gæst, vært og destination. Dette stiller både nye krav og standarder for, hvordan de midtjyske turismedestinationer og -aktører i fremtiden skal servicere og kommunikere med deres gæster både før, under og efter deres besøg. Den teknologiske udvikling har på mange måder revolutioneret vores måde at rejse og holde ferie på. Internettet er blevet trådløst og er for alvor blevet gæstens hovedkilde til inspiration, information, 5

6 formidling, kommunikation og køb af ferieprodukter. Hertil kommer, at nutidens turister i stigende grad orienterer sig via sociale medier, når de planlægger deres næste ferie. Således er det ikke længere tilstrækkeligt blot at informere turisten om destinationens forskellige oplevelsesmuligheder. Fremover skal turisterne opsøges og serviceres på de medier, hvor de bevæger sig. Bevægelsen fra informationsgiver til helhedsorienteret service- og salgsorgan markerer en klar tendens, der også præger det generelle forbrugsmønster, og som betyder, at de ferie- og forretningsrejsende stiller andre og nye krav til turistbureauernes serviceniveau end tidligere. For at kunne imødekomme gæstens forventninger, er der derfor brug for at tilføre turismedestinationer og -aktører nye service- og salgskompetencer, der giver medarbejderne den viden og forståelse, der skal til, for at kunne levere en helhedsorienteret og professionel service- og salgsoplevelse til gæsten. Sammenhængen mellem de tre forandringsdrivere i Det professionelle turisterhverv Med afsæt i de tre forandringsdrivere er det således projektets formål at gennemføre en række projektindsatser, der skal løfte og styrke det organisatoriske set-up, skabe en øget og bedre anvendelse af ny teknologi, øge innovation, videndeling og vidensopbygning samt skabelse af en mere kvalificeret arbejdsstyrke i relation til en reel omstilling og redefinering af centrale jobfunktioner, arbejdsområder og organisationsstrukturer. Projektindsatserne i tilknytning til de tre forandringsdrivere er fokuseret omkring følgende emner: Digitale kompetencer, professionelle partnerskaber og fremtidens turistservice. Som nedenstående model viser, er de tre forandringsdrivere gensidigt forbundet og skal ses i samspil med hinanden for at lykkes. Derfor vil projektindsatserne også i et vist omfang være overlappende. Det betyder fx, at der inden for hver af de tre forandringsdrivere vil være områder, der grundlæggende behandler det samme emne, men med forskelligt fokus 1. 1 Det kunne fx være en grundlæggende mediestrategi, som både udmønter sig under digitale kompetencer og fremtidens turistservice men med forskellige fokusområder. 6

7 Projektets indsatser Digitale kompetencer Målet er at skabe en mere kvalificeret arbejdsstyrke samt skabe øget og bedre anvendelse af ny teknologi blandt de midtjyske turismeaktører ift. omstillingen fra offline til online. Projektaktiviteterne skal sikre, at de lokale turistorganisationer har de nødvendige redskaber til at gå fra primær offline kommunikation til primær online kommunikation, både på det strategiske og praktiske niveau. Indsatsens aktiviteter vil være målrettet både business-to-business- og business-to-consumer-markedet og retter sig mod såvel organisations-, ledelses- som medarbejderniveau. Professionelle partnerskaber Målet er at flytte turismen fra foreningsdrift til organisering og etablering af professionelle partnerskaber mellem offentlige såvel som private partnere. Projektaktiviteterne skal sikre, at de lokale turistorganisationer får øget innovation, videndeling og vidensopbygning samt udvikler de menneskelige ressourcer, så de får tilført de redskaber og kompetencer, der er nødvendige for, at de i fremtiden kan agere professionelt og forretningsbaserede i samspil med deres partnere. Indsatsens aktiviteter vil være målrettet business-to-business-markedet og foregår primært på ledelsesniveau. Fremtidens turistservice Målet er en opkvalificering af destinationernes og aktørernes service- og salgskompetencer i forhold til at øge anvendelsen af nye kommunikationsformer og salgsredskaber i interaktionen med gæsten. Projektaktiviteterne øger innovation, videndeling og vidensopbygning om kundegrupper, kommunikationsformer og salgskompetencer, og har fokus på en øget og bedre anvendelse af ny teknologi gennem anvendelse og håndtering af digitale services og salgsværktøjer gennem implementering af konkrete kundehåndteringsværktøjer. Indsatsens aktiviteter vil være målrettet business-to-consumermarkedet og foregår på både ledelses- og medarbejderniveau. 7

8 Projektets struktur og organisering Projektet består af en række regionale samt lokale projektaktiviteter. De regionale projektaktiviteter inden for de respektive forandringsdrivere igangsættes og gennemføres af Midtjysk Turisme. Aktiviteterne er målrettet et bredt udsnit af turismeaktørerne i Region Midtjylland i overensstemmelse med de før omtalte prioriteringer i strategi og handlingsplan for turismen i Region Midt. Formålet er, at disse turismeaktører opnår viden og kompetencer, som baner vejen for øget omsætning og beskæftigelse i erhvervet. Herudover består projektet af en række lokale demonstrationsprojekter, der løftes og gennemføres af projektets partnere (Fonden Midtjysk Turisme, partnere for forretningsområdet stærke feriesteder Øst og Vest,partner for forretningsområdet Erhvervsturisme og Seismonaut). På baggrund af de fire partneres position som operatører for hhv. stærke feriesteder og erhvervsturisme og med de tre forandringsdrivere som omdrejningspunkt - vil partnerne således arbejde med udviklingen af Det professionelle turisterhverv med afsæt i deres respektive geografi, forretningsområde, målgrupper, nuværende organisering mv. Formålet med de lokale demonstrationsprojekter er at nå frem til forskellige metoder og modeller for, hvordan der kan arbejdes med udvikling af det professionelle turisterhverv til efterfølgende udbredelse og anvendelse i en bredere kreds af turismedestinationer. For at sikre kontinuitet og koordineringsmæssig sammenhæng i projektet sammenholdes de tre forandringsdrivere af en gennemgående indsats kaldet Winter School. Winter School skal desuden sikre samspillet mellem regionens forskellige erhvervscentre og uddannelsesinstitutioner. Ligeledes skal indsatsen anskue det samlede projekt fra et tværregionalt eller nationalt niveau hvor der tages højde for samspillet med andre turismerelevante tiltag. Det er projektets overordnede formål, at der sker en løbende videndeling og vidensopbygning mellem de regionale og lokale projektaktiviteter. Denne opgave vil blive løftet i tæt samarbejde med projektets partnere af Midtjysk Turisme, der som operatør for den regionale turismefremmeindsats har som overordnet formål at samle de midtjyske destinationer og turismeaktører og via samarbejde lede turismeerhvervet frem mod en sammenhængende og professionel turisme i Region Midtjylland. Projektet organiseres med følgende struktur: Der nedsættes følgegruppe med henblik på at sikre videreformidling af projektets resultater og opnåede erfaringer. Følgegruppen mødes fem gange i projektets løbetid og nedsættes med repræsentanter fra det midtjyske turisterhverv, såvel turistvirksomheder som turistforeninger. Med henblik på at sikre projektets styring og fremdrift nedsættes projektets styregruppe. Styregruppen består af projektholder, de fem partnere, projektleder og evt. en repræsentant fra Region Midtjylland, som har ret, men ikke pligt til at deltage. Styregruppen forestår godkendelse af detaljerede tids- og projektplaner, opfølgning herpå samt budgetstyring og opfølgning. Derudover varetager styregruppen erfaringsopsamling og evaluering. Projektets daglige drift forestås af Midtjysk Turismes projektleder hvortil partnernes lokale projektledere refererer. 8

9 1. Digitale kompetencer i et online kommunikationsperspektiv På trods af den eksplosive udvikling i brugen af IKT-værktøjer og sociale medier dominerer offline medier og traditionelle salgskanaler fortsat de midtjyske turismeaktører i forhold til kommunikation og salg i relation til eksisterende og potentielle turister. Forbrugere kommunikerer i stigende grad direkte med hinanden via internetfora som kan være baserede på interessefællesskaber og/eller sociale fællesskaber (også kaldet peer-to-peer kommunikation, fx Facebook, Twitter, Youtube, Tripadvisor og andre web 2.0-medier). Samtidig bevæger online kommunikation sig fra push (turisten får stillet rejseinspiration og information til rådighed) til pull (turisten søger selv efter inspiration og information om rejsemål). Dette stiller stadigt større krav til virksomhedens eksterne kommunikation og giver også de midtjyske turismeaktører store udfordringer i deres prioritering og organisering af ressourcer, såvel medarbejdermæssige som økonomiske. Desuden forudsætter udviklingen, at turismeaktørerne ikke bare forstår teknologierne og funktionerne bag de digitale medieplatforme og hvordan de udnyttes, men også at de forstår turisternes nye mediebrug og - adfærd. Denne udvikling betyder også, at det traditionelle turistbureau er udfordret, idet kommunikationen omkring tiltrækning af turister fortsat er præget af traditionel informationsgivning og omkostningstung distribution af trykte hvervebrochurer. Den eksisterende kommunikation står i skærende kontrast til ovenstående udvikling og vil i sidste ende betyde tab af turister til regionen. Det manglende kompetencebehov understreges endvidere af, at der blandt turismens aktører udtrykkes en forståelse og tro på, at et større online fokus i forhold til markedsføring og afsætning har en effekt men at netop manglende kompetencer er en barriere for at bevæge sig fra et offline til online fokus. Flere aktører har taget de første spæde skridt hen imod en fokuseret digital satsning, men de foreløbige erfaringer viser, at der fortsat er et stort behov for at uddanne turismeaktørerne på såvel et strategisk som praktisk niveau til at forstå mekanismerne bag de mange forskellige medieplatforme samt anvende disse, så der fremadrettet ikke vil være tale om forsøgsvise, sporadiske tiltag, men en fokuseret og strategisk online kommunikation over for eksisterende og potentielle turister. I erkendelse af dette vurderes det, at der er et stort behov for ny viden og kompetenceudvikling omkring digitale mediestrategier og værktøjer. Opgaven I samarbejde med udvalgte midtjyske turismeaktører og projektets partnere, ønsker Midtjysk Turisme at planlægge og gennemføre en række kompetenceudviklingsindsatser, der skal sikre det nødvendige strategiske kursskifte og løfte turismeaktørernes viden og kompetenceniveau i relation til IKT-kompetencer og i særlig grad kommunikation på online medieplatforme. Denne satsning skal både målrettes ledelsen hos de midtjyske turismeaktører i forhold til ledelsesmæssige kompetencer med henblik på at kunne lægge konkrete mediestrategier og i højere grad fokusere på online ledelse, men også blandt medarbejderne for at skabe den nødvendige praktiske viden om kommunikationen på de mange online platforme. Målsætning At styrke den strategiske planlægning i relation til online kommunikation og salg, og dermed skabe bedre beslutningsgrundlag i forhold til tiltrækning af turister. At skabe viden og forståelse for online mediernes kvaliteter og mekanismer og dermed medvirke til et mentalt holdningsskifte omkring kommunikation. 9

10 At give turismeaktørerne de rette ledelsesmæssige redskaber i forhold til sammensætning og opkvalificering af medarbejderstaben målrettet online kommunikation. At gøre turismeaktørerne opmærksom på de rette værktøjer til analyse og effektmåling af kommunikation i sociale medier. At uddanne og kompetenceudvikle medarbejdere hos de midtjyske turismeaktører i relation til praktisk brug af IKT-værktøjer og online kommunikation. Output På baggrund af målsætningerne konkretiseres følgende: Kvantitative og kvalitative undersøgelser med i alt 100 interviewdeltagere. Online håndbog i effektmåling og overvågning af sociale medier. Testforløb af værktøjer til effektmåling og overvågning af sociale medier med i alt 20 testdeltagere. Workshops for i alt 90 deltagere. Uddannelses- og kompetenceudviklingsforløb for i alt 200 deltagere. Faglige netværk med 50 deltagere/alle projektets involverede. Organisationsmæssig kompetenceafdækning med i alt 15 interviewdeltagere. Kortlægning og prioritering af fx markeder, målgrupper, medieplatforme og strategier for 15 af regionens turismeaktører. Udvikling af online mediestrategier for 15 af regionens turismeaktører. Ledelsudviklingsforløb i relation til udarbejdelse af online mediestrategier og medarbejdersammensætning for 15 af regionens turismeaktører. Stordriftsfordele i forbindelse med indkøb af uddannelses- og kompetenceforløb, medieværktøjer o.l. Online videndelingsplatform for alle projektets involverede. Effekter At det regionale turismefremmesystem sættes i stand til at tilbyde branchen en højt kvalificeret rådgivning i relation til strategi inden for og brug af online kommunikationsredskaber. At virksomhederne bliver bedre i stand til at trække turister til regionen, og derigennem øge antallet af fastansættelser. At jobkvaliteten øges og branchens image forbedres, så rekruttering og fastholdelse af medarbejdere bliver lettere. At de skitserede uddannelsesforløb integreres hos eksisterende og relevante uddannelsesinstitutioner i regionen. Aktiviteter 1.1 Potentialeanalyse og kortlægning af værktøjer Formålet med denne indsats er at opnå indsigt i det midtjyske turismeerhvervs brug og effektmåling af deres kommunikation i online og/eller sociale medier, og at få et vidensmæssigt grundlag til sammensætning af et uddannelses- og kompetenceudviklingsforløb. Målgruppen er både ledere og nøglemedarbejdere hos de midtjyske turismeaktører inden for såvel ferie- som erhvervsturisme. 10

11 Konkret gennemføres: Potentialeanalyse af turismeaktørernes nuværende brug af sociale medier. Kortlægningen skal danne et vidensbaseret fundament for indholdet af projektets mere handlingsorienterede delelementer. Der arbejdes med såvel kvantitative og som kvalitative undersøgelser, og de indsamlede data analyseres og skal fungere som baggrund og beslutningsramme for det videre forløb. Værktøjer til analyse og effektmåling samt best cases. Der gennemføres en kortlægning af værktøjer til analyse og effektmåling af kommunikation i sociale medier. Der gennemføres endvidere en afdækning af og dialog med best cases, hvor det er målet at drage erfaring af disses arbejde med analyse og effektmåling. Der gennemføres ligeledes testforløb i relation til funktionalitet og brugbarhed af udvalgte værktøjer. Aktiviteten gennemføres af Seismonaut og Midtjysk Turisme. 1.2 Fra offline til online mediestrategi og ledelse Formålet med dette indsatsområde er at give de midtjyske turismeaktører ledelsesmæssige redskaber og kompetencer i relation til at gennemføre online medie- og medarbejderstrategier. Målgruppen er både ledere og nøglemedarbejdere hos de midtjyske turismeaktører. Konkret gennemføres: Håndtering af klassiske og sociale medieplatforme. Der gennemføres en forandringsproces med fokus på forståelsen af medieplatforme, både klassiske og web 2.0. Kompetenceudviklingsforløb. Der gennemføres et uddannelses- og kompetenceudviklingsforløb for midtjyske turismeaktører målrettet det ledelsesmæssige niveau, hvor deltagerne gennemgår de forskellige faser i at planlægge og gennemføre en online mediestrategi. Aktiviteten gennemføres af Seismonaut og Midtjysk Turisme. 1.3 Det digitale uddannelses- og kommunikationsnetværk flere og bedre IKT-kompetencer hos de midtjyske turismemedarbejdere Formålet med dette indsatsområde er at øge niveauet for arbejde med IKT og i særlig grad web 2.0 hos medarbejderne hos de midtjyske turismeaktører. Målgruppen er medarbejdere hos de midtjyske turismeaktører. Konkret gennemføres: Kompetenceudviklingsforløb. Der gennemføres et kompetenceudviklingsforløb med uddannelse og generel vidensopbygning omkring informationsteknologi og web 2.0, herunder konkrete IKTværktøjer. Etablering af netværk. Der etableres et netværk det digitale kommunikationsnetværk bestående af nøglemedarbejdere fra de midtjyske turismeaktører, der arbejder med IKT og web 2.0 medieplatforme. Aktiviteten gennemføres af Seismonaut og Midtjysk Turisme. 11

12 2. Professionelle partnerskaber De øgede krav til de midtjyske destinationer og geografiske såvel som tematiske alliancer om at arbejde online, mere kommercielt og mere gæsteserviceorienteret er et klart tegn på, at turismeorganisationerne har behov for en mere professionel og organisatorisk tilgang til deres opgaver. Kort sagt er der behov for at flytte de midtjyske turistorganisationer fra at være drevet som foreninger til at være drevet som virksomheder. Arbejdet med at professionalisere det organisatoriske afsæt for den lokale turismeudvikling er i høj grad et spørgsmål om organisering, forpligtende partnerskaber, fælles værdisæt, professionalisering og økonomi til at løfte opgaverne. Det betyder, at der skal ske en stærkere fokusering på ledelse både management (styring og kontrol) og leadership (inspiration, ledelse og motivation) og en stigende orientering mod partnerskaber med de aktører, der for alvor kan være med til at skabe vækst i turismen. Det er en svær og langsigtet opgave at forandre organisering, struktur og samarbejdsformer, og det kræver et bredt kompetenceløft på ledelses- såvel som medarbejderniveau i forhold til at skabe den konkrete omstillings- og forandringsproces og i forhold til at løfte nye opgaver og arbejdsområder. I den forbindelse er det en særlig og en reel udfordring at sikre opbakning og forankring til omtalte omstillingsproces og ikke mindst sikre en kontinuert og langsigtet økonomisk finansiering af de aktiviteter, der skal til for at skabe professionelle og kvalitetsmæssigt overlegne destinationer og produktmæssige alliancer. Set i lyset af den stadigt stigende globalisering og ønsket om at tiltrække flere udenlandske turister er det nødvendigt at kigge uden for landets grænser i forhold til at kunne organisere sig på den bedst mulige måde. Indsatsen omkring de professionelle partnerskaber har derfor særligt fokus på at identificere nye modeller til forpligtende partnerskaber og til finansiering af de indsatsområder, der er centrale for den mere professionelle turistorganisation. Opgaven I samarbejde med udvalgte midtjyske turismeaktører og projektets partnere ønsker Midtjysk Turisme at planlægge og gennemføre en opkvalificering og professionalisering af de lokale turistorganisationer. Indsatsen omkring de professionelle partnerskaber skal sikre den lokale turistorganisation de nødvendige redskaber og kompetencer til at agere som et professionelt og værdiskabende omdrejningspunkt for den lokale turisme. Indsatserne omkring professionelle partnerskaber er målrettet turistorganisationernes business-to-business-relation. Målsætning At styrke viden om og forståelse af det organisatoriske og strategiske afsæt i destinationsudviklingssammenhæng, og herved skabe grundlag for udviklingen og implementeringen af egentlige DMO er. At styrke og videreudvikle ledelsesniveauet i de midtjyske destinationer i forhold til at kunne praktisere reel forandringsledelse med fokus på redskaber til management og leadership. At styrke kompetencer og viden om offentlige-private samarbejdsformer og dermed skabe bedre grundlag for videreudvikling af de eksisterende samarbejdsmodeller. At styrke de midtjyske destinationers forståelse af de enkelte partneres behov for viden og rådgivning i forhold til at kunne levere målrettet kommunikation til relevante/segmenterede partnere særligt markedsrelateret viden i forhold til efterspørgsel og målgrupper. 12

13 At skabe viden og kompetencer i forhold til at kunne rådgive eller supportere turismevirksomheder som grundlag for investeringer, satsninger på nye markeder og etablering af nye samarbejder. At skabe kompetencer og værktøjer til at måle egne indsatser i forhold til at sikre viden og bevidsthed om egen performance og behovet for kompetencer. At sikre regional vidensdeling og internationalt udsyn og således bibringe de midtjyske turismeaktører et kvalificeret videns- og erfaringsgrundlag i arbejdet med at udvikle og implementere nye partnerskabsmodeller. At etablere et økonomisk bæredygtigt fundament for vedligeholdelse og investering i turismens fællesgoder. Herunder er det målet at igangsætte egentlige pilotordninger på nye finansieringsmodeller. Output På baggrund af målsætningerne konkretiseres følgende: Idékatalog med international best-practise udarbejdet på baggrund af analyse. Workshop for i alt 30 deltagere. Erfature for i alt 50 deltagere. Igangsat arbejde med udvikling og implementering af konkrete partnerskabsmodeller i 5 destinationer/geografiske alliancer i Midtjylland. Ledelsessparringsforløb for i alt 18 deltagere. Udvikling af 2 nye modeller til fællesgodefinansiering. Test af 2 nye modeller for fællesgodefinansiering. Effekter At de midtjyske destinationer når frem til en grundlæggende omlægning af den enkelte destinations måde at arbejde business-to-business. Synlige forandringer i organisationen og omdefinering af kernearbejdsområder hos de implicerede destinationer. At udfordre og påvirke lovgivningsmæssige rammer og politiske dagsordener i forbindelse med fællesgodefinansiering. Aktiviteter 2.1 Professionelle partnerskaber best practise Formålet med denne indsats er at hente inspiration og sikre opsamling af relevante nationale og internationale erfaringer med at arbejde professionelt med forretnings- og partnerskabsmodeller i forhold til offentlige og private partnerskaber. Målgruppen er ledere og centrale medarbejdere i lokale turistorganisationer/destinationer, kommuner og hos private aktører i Region Midtjylland. Konkret gennemføres Best-practise-analyse af offentlige/private partnerskaber, forretningsnetværk og alliancer. Med udgangspunkt i proces, organisering og aftalestrukturer gennemføres en best-practise-analyse i forhold til offentlige/private partnerskaber, forretningsnetværk og geografiske og temabaserede alliancer. 13

14 Idékatalog. Analysen forankres hos målgruppen i form af et idékatalog med fokus på konkrete redskaber og værktøjer i forhold til at arbejde med professionelle partnerskaber. I forbindelse hermed afholdes en workshop. Erfatur. For at sikre konkret inspiration og yderligere erfaringsudveksling afholdes en erfatur. Aktiviteten gennemføres af Midtjysk Turisme. 2.2 Organisationsudvikling og forandringsledelse Formålet med denne indsats er at give ledelsesniveauet i destinationen de rette værktøjer og den rette sparring i forhold til at kunne løfte opgaven omkring at skabe den fornødne udvikling og forandring. Målgruppen er primært det ledelsesmæssige niveau i destinationsorganisationen. Konkret gennemføres Fra strategi til arbejdsprocesser. Der gennemføres et ledelsessparringsforløb i forhold til arbejdet med at omorganisere og omstille organisationen i overensstemmelse med organisationens strategiske udgangspunkt med henblik på at skabe en mere professionel opgaveløsning og implementere nye arbejdsområder. Forandringsledelse. Der gennemgøres et ledelsessparringsforløb omkring forandringsledelse med fokus på governance ledelsesprocesser og sammenspil mellem offentlige og private partnere og på opbygning af tætte, værdibaserede og mere forpligtende partnerskabsrelationer og samspil i destinationens interessentkreds. Aktiviteten gennemføres af Midtjysk Turisme 2.3 Fællesgodefinansiering Formålet med denne indsats er at understøtte en yderligere afklarings- såvel som implementeringsproces hos Destination Djursland og Destination Ringkøbing Fjord i forhold til arbejdet med nye finansieringsmodeller tvungne såvel som frivillige. Målgruppen er destinationssamarbejdet destinationsorganisationen, kommunen og udvalgte private aktører i Destination Ringkøbing Fjord og på Destination Djursland. Konkret gennemføres Processuelt forløb frem mod igangsætning af egentlige pilotprojekter på nye finansieringsmodeller. Der udvælges en eller flere finansieringsmodeller og økonomiske, juridiske såvel som politiske udfordringer i forbindelse med den/de valgte modeller afklares. Implementering og test af konkrete finansieringsmodeller. De udvalgte finansieringsmodeller implementeres og testes. Evaluering og politisk forankring. De konkrete testforløb evalueres, og i forlængelse af eventuelle justeringer arbejdes på at udarbejde en model til national udbredelse og på at skabe politisk forankring. Lokale implementeringsprocesser. Der er behov for målrettede implementeringsprocesser med involvering af centrale offentlige som private partnere hos Djursland såvel som Destination Ringkøbing Fjord. Fokus er international erfaringsudveksling og indhentning af ekspertbistand. Aktiviteten gennemføres af Destination Djursland, Destination Ringkøbing Fjord og Midtjysk Turisme. Ydermere forventes samarbejde med andre destinationer og organisationer. 14

15 3. Fremtidens Turistservice Turister er i dag meget bevidste forbrugere, som forventer fleksibilitet og øjeblikkelig interaktion mellem dem selv, deres vært og det sted, de besøger. Den personlige øjeblikkelige kommunikation med turisten og dennes forventninger til servicen stiller de midtjyske destinationer over for en række udfordringer i forhold til den måde, turistbureauer arbejder på i dag. Denne erkendelse stiller nye krav til hvordan de midtjyske destinationer i fremtiden skal servicere og kommunikere med deres gæster - før, under og efter deres besøg. En god rejseoplevelse begynder allerede, når den første idé opstår hos turisten og styrkes i forbindelse med købet af selve rejsen. Samtidig er der gode muligheder for at berige turisternes oplevelser under opholdet. Det er derfor vigtigt, at turisterne nemt kan tilkøbe produkter og ydelser undervejs, som matcher og udbygger den oplevelse, de har under opholdet, og at turisterne har mulighed for at få relevant information på præcis det tidspunkt, hvor de har behov for det. På samme måde fortsætter den gode rejseoplevelse også efter opholdet. Her er der mulighed for at skabe loyale kunder og sikre, at de får lyst til at besøge regionen igen. Turistaktører og destinationer skal derfor lære at opsøge potentielle kunder allerede under inspirationsfasen og at yde et særdeles højt serviceniveau i forbindelse med bestillinger og køb af turismeprodukter. For at kunne yde optimal service under opholdet, er det vigtigt, at aktører og destinationer har de rette kompetencer til at vide hvordan og igennem hvilke medier de bedst når turisten, mens denne er her. For at kunne opnå kundernes loyalitet skal aktører og destinationer lære at opstille loyalitetsprogrammer gennem brugen af professionelle værktøjer. Kort sagt skal de midtjyske turismeorganisationer udvikle deres turistinformation til turistservice. Det betyder mere fokus på kommunikationen til turisten og i den forbindelse salg. Det handler i høj grad om at vide, hvornår turisten har brug for hvad. Der er derfor brug for at tilføre erhvervet nye salgs- og servicekompetencer. De nye kompetencer skal sikre, at medarbejderne har de nødvendige redskaber og viden i forhold til at levere en god og helhedsorienteret service både før, under og efter besøget. Ligeledes er der brug for at konceptudvikle og implementere konkrete kundehåndteringssystemer (CRM (Customer Relation Management) og bookingsystemer). Disse systemer er nødvendige redskaber i forhold til at aktivere nye kompetencer og er en forudsætning for at kunne håndtere fremtidens turismekommunikation og -service professionelt. Ydermere er der brug for et kompetenceløft i forbindelse med optakten til Kulturby-året i 2017 med henblik på dels at forberede kulturinstitutionerne på Kulturbyen 2017 og de muligheder, der ligger i den sammenhæng, dels at skabe en øget forståelse for kulturinstitutionernes rolle i relation til den samlede værdikæde i forhold til turismen i Midtjylland. Indsatsen gennemføres under forudsætning af, at Aarhus udpeges om Kulturby Denne afgørelse foreligger ved udgangen af Opgaven I samarbejde med udvalgte midtjyske turismeaktører og projektets partnere ønsker Midtjysk Turisme at sikre, at de lokale turistorganisationer og turistaktører har de nødvendige redskaber og kompetencer til at kunne leve op til kundernes forventninger om den rette information på de rette tidspunkter. Indsatserne omkring Fremtidens Turismeservice er således målrettet aktørernes og turistorganisationernes business-toconsumer-relation (B-to-C), hvor målet er at styrke og videreudvikle relationen mellem turismebranchen og dens kunder. 15

16 Målsætning At sikre, at bureaumedarbejdere og turistaktører opnår eller styrker deres kompetencer i forhold til at imødekomme turisterne høje forventningsniveau allerede inden de besøger regionen. At opkvalificere store dele af erhvervet så der opnås viden om anvendelse af nye salgsstrategier og sikres et øget mersalg, mens turisterne befinder sig i regionen. At bureaumedarbejdere og turistaktører lærer at tænke i et helhedsorienteret salgsflow i serviceringen af turisterne, så der også tages hånd om turisterne efter opholdet. At konceptudvikle og teste nye booking- og kundehåndteringssystemer. At give de midtjyske destinationer redskaber og kompetencer inden for salg og service. At give medarbejdere og aktører kompetencer til at håndtere opgaver i forbindelse med nye bookingsystemer og kunderelationshåndteringssystemer. Output På baggrund af målsætningerne konkretiseres følgende: Kvalitativ og kvantitativ analyse med i alt 100 interviewpersoner. Erfatur for i alt 40 deltagere. Seminarrække for i alt 300 antal deltagere. Testforløb af bookingsystemer. Workshop og seminarrække for i alt 300 deltagere. Testprojekt af turisten adfærd under opholdet. Implementering af kundehåndteringsværktøj. Fagligt netværk for 155 deltagere. Kompetenceudviklingsforløb for i alt 340 deltagere. Effekter At mindsettet i de midtjyske turistdestinationer flyttes fra turistinformation til turistservice og at der derved skabes et stærkere erhverv og en mere kvalificeret arbejdsstyrke. At regionens turismeprodukter i højere grad synliggøres gennem salgstiltag. At der kommer et øget fokus på turismen som vækstdriver i regionen. Aktiviteter 3.1 Analyse: Hvor er turisten? Formålet med dette indsatsområde er at sikre vide om den gode og flydende salgssituation som turisten efterspørger. Der er derfor behov for en afdækning af turistens adfærd før, under og efter opholdet. Denne afdækning vil danne et analytisk og vidensbaseret fundament for de efterfølgende indsatser og fremtidige salgsstrategier. Målgruppen er ledelsesniveauet hos både regionens turistorganisationer og aktører. Konkret gennemføres: Potentialeanalyse af turistens købs- og beslutningsadfærd på forskellige medier og i forskellige salgssituationer. Kortlægningen skal danne et vidensbaseret fundament for indholdet af projektets mere handlingsorienterede delelementer. Derudover klarlægges potentialet under selve opholdet og mulighederne for at opbygge loyalitetsprogrammer. 16

17 Aktiviteten gennemføres i samarbejde mellem Midtjysk Turisme, Seismonaut, Destination Djursland og Destination Ringkøbing Fjord. 3.2 Turismevirksomheden i et salgs- og serviceperspektiv Formålet med indsatsen er at danne basis for en salgsoptimering hos både turistbureauer og andre virksomheder i branchen. Turistaktører og destinationer vil have stor gavn af at få indsigt i andre, mere salgs- og serviceorienterede brancher for derigennem at lære at inkorporere professionelle salgsprocedurer. Målgruppen er hovedsageligt ledelsesniveau, men vil også være relevant for en bredere kreds. Konkret gennemføres: Afdækning af best caces-virksomheder inden for salg og service. Der gennemføres en afdækning af virksomheder, der har en god og succesfuld erfaring med optimering af salgsflow og kundeservicering. Virksomhederne inviteres herefter til at indgå i dialog med udvalgte aktører fra turismebranchen, for derigennem at identificere forskelligheder og ligheder mellem brancherne. Seminarrække. Der gennemføres en seminarrække med fokus på salg. Temaerne kvalificeres på baggrund af analysen i afsnit 3.1 samt ud fra undersøgelsen af best caces. Aktiviteten gennemføres af Seismonaut og Midtjysk Turisme Sammenhængskraft i turismen Formålet med denne indsats er at skabe et tættere samspil og sammenhængskraft mellem kulturinstitutionerne og turismen i Midtjylland. Indsatsen gennemføres med henblik på at øge institutionernes forståelse og viden i forhold til at anvende turismeindustrien som en understøttende faktor omkring kulturinstitutionernes forretning. Det er således målet at øge kulturinstitutionernes forståelse for deres rolle og placering i turismens værdikæde og, at denne placering kan medvirke til en kapitalisering af institutionens produkt i forhold til såvel mersalg som nye besøgende. Målgruppen er ledelsesniveauet hos kulturinstitutionerne i Region Midtjylland. Konkret gennemføres: Workshop og seminarrække om snitflader og samarbejdsrelationer. Der gennemføres en workshop med fokus på snitflader og samarbejdsrelationer i forhold turismeaktørerne. Workshop og seminarrække om salg og service. Der gennemføres en workshop med fokus på salg og service samt krydssalg i samarbejde med f.eks. feriehusudlejere, hoteller, mødearrangører. Workshop og seminarrække om kommunikation. Der gennemføres en workshop med fokus på kommunikation til nye målgrupper, i dette tilfælde turisterne. Aktiviteten gennemføres af Midtjysk Turisme og Kulturby Booking: Netværk, kompetencer og værktøjer Formålet med dette indsatsområde er at udvikle nye og videreudvikle eksisterende bookingplatforme for salg af de midtjyske turismeprodukter med det formål at øge omsætningen af de eksisterende midtjyske turismeprodukter og sikre en mere professionel håndtering af produkter og gæster. Målgruppen er medarbejder- og ledelsesniveau hos turistaktører og turistbureauer. 17

18 Konkret gennemføres: Afdækning og test af eksisterende bookingsystemer. Kortlægningen sker med det formål at udvælge ét bookingsystem, som kan implementeres bredt i branchen. Etablering af et bookingnetværk. Netværket skal danne et vidensbaseret fundament for erfaringsudveksling og kompetenceudvikling medlemmerne imellem. Kompetenceudviklingsforløb. Der gennemføres et kompetenceudviklingsforløb for bookingnetværket omkring pakketering og produktindhold. Aktiviteten gennemføres i et samarbejde mellem Seismonaut, Midtjysk Turisme og repræsentanter fra erhvervet. 3.4 On site Målet med dette indsatsområde er at teste anbefalinger og konklusioner fra analysen (Indsats 3.1.) med henblik på at implementere de bedste koncepter og løsninger i erhvervet. Derudover er det målet at give medarbejderne gode salgs- og servicekompetencer, så man sikrer et øget mersalg over for turisterne under opholdet. Målgruppen er medarbejder- og ledelsesniveau hos turistaktører og turistbureauer. Konkret gennemføres: Testprojekter. Indsatsen forventes at indeholde 3 testprojekter. Testprojekterne indhold kan ikke defineres, da de vil tage udgangspunkt i den overordnede analyse. Testprojekterne er essentielle i forhold til at sikre, at analysens resultater kan implementeres i erhvervet. Salgskompetencer. Testprojekterne vil hænge sammen med specielt tilrettelagt kursusforløb. Kurserne tager udgangspunkt i erfaringer og konklusioner fra testprojekterne. Erfatur. For at sikre konkret inspiration og yderligere erfaringsudveksling omkring fremtidens turistbureau, afholdes en erfatur. Aktiviteten gennemføres af Seismonaut og Midtjysk Turisme. 3.5 Kunderelationshåndtering og loyalitetsprogrammer Formålet med denne indsats er at styrke gensalget af regionens turismeprodukter. Aktører og bureaumedarbejdere skal lære at servicere gæsterne gennem brugen af professionelle kundehåndteringsog loyalitetsværktøjer. Dette kræver både et specielt tilrettelagt kompetenceudviklingsforløb og egentlig udvikling af et business-to-consumer-crm system. Målgruppen er medarbejdere ved turistbureauerne. I aktiviteten omhandlende konceptudviklingen af samspil med databaser, arbejdes bredt med erhvervets større og mellemstore aktører. Konkret gennemføres Implementering af CRM system. For at kunne håndtere partnerskaberne mere professionelt, er der brug for et CRM system rettet mod samarbejdspartnere (Business to-business). Denne indsats er således både tilknyttet delprojekterne Fremtiden Turistservice og Professionelle Partnerskaber. Indsatsen placeres ved Fremtiden Turistservice da dette system også vil kunne håndtere salgssituationer i forbindelse med business-to-consumer. Etablering af CRM-netværk. Netværket skal danne et vidensbaseret fundament for erfaringsudveksling og kompetenceudvikling medlemmerne imellem. 18

19 Netværksmøder om indholdsbearbejdning i forhold til arbejde med værdiladet data. Der gennemføres netværksmøder med fokus på værdiladet data, som viser noget om turisternes købsadfærd og rejseincitamenter. Kompetenceløft i Midtjysk Turisme. Midtjysk Turisme fungerer på mange områder som rådgivende instans for erhvervet og gennemfører en stor del af de kompetenceudviklende indsatser. Det er derfor nødvendigt, at Midtjysk Turismes egne medarbejdere har de rette kompetencer i forhold til at facilitetere de øvrige aktiviteter under indsatsen og vejlede netværkets medlemmer. Opbygning af kundehåndteringsværktøj. Der skal udvikles et tillægsmodul til CRM systemet så systemet også kan håndtere business-to-consumer. Det er i denne sammenhæng vigtigt at fastslå, at selv om der er tale om en udbygning af et eksisterende system, indebærer aktiviteten udbygningen af et nyt modul, som kan håndtere en anden type af opgaver end det eksisterende. Det ønskede kompetenceløft vil ikke have nogen egentlig effekt uden de fornødne, konkrete online værktøjer. Modsat vil værktøjerne ikke være anvendelige uden den nødvendige viden. Udvikling af dataopsamlingskoncept. Der udvikles et koncept, som sikrer sammenhæng med de data, som indsamles via turistaktørernes websites og andre databaser, så det bliver muligt at udtrække brugbar viden om turisternes rejseincitamenter og købsadfærd. Opbygning af kundeloyalitetsprogrammer. Som et led etableringen af kundehåndteringsværktøjer er der ligeledes brug for at give aktører og bureaumedarbejdere gode strategiske kompetencer i forhold til at etablere egentlige loyalitetsprogrammer. Aktiviteten gennemføres af Seismonaut og Midtjysk Turisme. 19

20 4. Winter School Kompetenceudvikling og erhvervs- og iværksætterfremmende aktiviteter står som én af de stærkeste parametre for at skabe den fornødne vækst i turismen. Disse aktiviteter udbydes i dag gennem det etablerede uddannelses- og erhvervsservicesystem og det er derfor oplagt, at forbedre samspillet mellem turismeerhvervet, uddannelsesinstitutionerne og erhvervsservicekontorerne. I dag er situationen den, at det etablerede uddannelsessystem udbyder et stort antal kurser og andre uddannelsestiltag hvoraf mange er tilrettelagte efter turisterhvervets behov. Desværre oplever uddannelsesinstitutionerne, at det er svært at tiltrække medarbejdere fra turisterhvervet til deres kurser. Modsat har turisterhvervets aktører ofte svært ved at identificere sig med uddannelsesinstitutionernes tilbud. Ligeledes, er der behov for at forbedre vilkårene for iværksætteri i turismen og øge kendskabet til de mange eksisterende og relevante tilbud om vejleding og rådgivning i det etablerede erhvervsfremmesystem. Opgaven Indsatsen Winter School etableres derfor som en tværgående og koordinerende indsats, der skal sikre en bedre integration mellem uddannelses- og erhvervsservicesystemet og turismeerhvervet. Indsatsen skal ligeledes sørge for at skabe synergi mellem de mange forskellige delindsatser i Det professionelle turisterhverv. Winter School skal også medvirke til generel udbredelse og formidling af de mange kompetenceudviklingstilbud under projektet og sikre samspil med de øvrige turismerelevante kompetenceudviklingstilbud i regionen. Winter School skal desuden medvirke til at sikre tværregional vidensdeling om kompetenceudvikling og erhvervsfremme. Målsætning At sikre, at turismeerhvervet i højere grad begynder at gøre brug af det etablerede uddannelses- og erhvervsservicesystem. At medvirke til, at uddannelsesinstitutionerne målretter deres markedsføring og kursustilrettelæggelse efter turismeerhvervets konkrete situationer og behov. Sørge for, at kvalificere, kombinere og målrette udbuddet i erhvervsservicesystemet og i forhold til turismeerhvervets konkrete behov. At sikre bedre muligheder for oprettelsen af iværksættervirksomheder. Skabe synergi og god koordination mellem indsatserne i Det professionelle turisterhverv. At sikre en formidlingsmæssig forankring af projektets indsatser. At sørge for, at sammentænke øvrige turismerelevante kompetenceudviklingstilbud og sikre udbredelse af tilbuddene. At sikre vidensdeling og erfaringsudveksling i et tværregionalt perspektiv. Output På baggrund af målsætningerne konkretiseres følgende: Afdækningsfase skal afdække alle relevante kompetenceudviklingsmuligheder i og uden for projektet. Skal ligeledes sikre sammenhæng mellem turismeerhvervets behov for vejledning og erhvervsfremmesystemets tilbud. 20

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Tag styringen over dit salg Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Du arbejder sandsynligvis som vært eller medarbejder med salgsansvar på et hotel eller lignende. Måske synes

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til forundersøgelse i testprojekt

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til testprojekt Det internationale

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgave i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af afslutningskonference

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

UDGIVET 2015. Arbejdsark

UDGIVET 2015. Arbejdsark UDGIVET 2015 Arbejdsark Indeks for et områdes turismepotentiale Figur 1: Indeks for et områdes turismepotentiale Figur 1 viser, hvordan et områdes turismepotentiale kan vurderes ud fra fire centrale parametre:

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Handlingsplan 2015 - Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland

Handlingsplan 2015 - Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland Handlingsplan 2015 - Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland Vedtaget af Vækstforum den 2. marts 2011 Regionshuset VIBORG Regional Udvikling Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Fremtidens Gæsteservice og Aarhus 13. Januar 2015 Peer Kristensen

Fremtidens Gæsteservice og Aarhus 13. Januar 2015 Peer Kristensen Gæster (+ studerende og nye medarbejdere ) Turisme Business Fremtidens Gæsteservice og Aarhus 13. Januar 2015 Peer Kristensen Beslutningsgrundlag 4 overordnede indgangsvinkler til beslutninger omkring

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Vedtaget af Vækstforum den 2. marts 2011 Regionshuset VIBORG Regional Udvikling 1 Oplevelsesøkonomi

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse Udbudsmateriale Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse 1. Ordregiver Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder. Spørgsmål til opgaven skal stilles på mailadressen

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? Sponsoranalyse- og effektmålingsredskaberne kan benyttes inden for alle sponsorområder sport, kultur eller velgørenhed og hvad enten du arbejder

Læs mere