19. november 2009 EM 2009/120. 1) Afgift for overdragelse af rettigheder til efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19. november 2009 EM 2009/120. 1) Afgift for overdragelse af rettigheder til efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer."

Transkript

1 19. november 2009 EM 2009/120 Problemstillinger råstofloven: 1) Afgift for overdragelse af rettigheder til efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer. I oktober i år kunne pressen berette, at det skotske olieselskab Cairn Energy, har solgt 10% af selskabets seks efterforskningsrettigheder i Grønland til den malaysiske olie- og gaskoncern Petronas. Petronas betalte if. pressen 350 millioner kr. for rettighederne. Lovudvalget har ikke kendskab til, hvad Cain Energy har betalt Grønlands Selvstyre for de nu videresolgte rettigheder. Udvalget må dog antage, at Cain Energy oppebærer en endog meget betydelig fortjeneste ved videresalget. Ifølge pressen er det første gang, at der finder et gensalg sted af rettigheder til oliefelter ud for Grønlands vestkyst. Det må imidlertid forventes, at yderligere gensalg (med Selvstyrets tilladelse) vil kunne finde sted. Det kunne på den baggrund overvejes i lovforslagets 17 at indføje en hjemmel til i tilladelser efter 16 at fastsætte vilkår om fastsættelse af afgift for overdragelse af rettigheder, fastsat som en procentdel af modydelsens værdi. (Eventuelt suppleret af en bestemmelse, som bemyndiger Naalakkersuisut til at fastsætte nærmere regler vedr. den pågældende afgift, herunder om beregningen af en modydelses værdi). Hvad mener Naalakkersuisut herom? Svar ad 1 Spørgsmålet om valg af model for fastsættelse af royalty og afgifter i forbindelse med kulbrinteudnyttelse er af helt afgørende betydning både for industriens interesse for at investere i efterforskning i Grønland og for hvor stort et økonomisk udbytte der kan tilfalde samfundet. Der skal således foretages en afbalancering af modsatrettede hensyn for at finde den bedste løsning. Problemstillingen har derfor løbende været underkastet meget grundige overvejelser og undersøgelser med sammenlignelige forhold i udlandet. De økonomiske rammer og vilkår, som fastsættes i forbindelse med kulbrinteudbudsrunder, har dels til hensigt at sikre samfundet en rimelig del af indtjeningen fra værdier i undergrunden, dels at sikre industriens interesse i at foretage risikofyldte investeringer. Med henblik på at sikre et konkurrencedygtigt niveau for skatter og afgifter samt offentlig deltagelse blev der i 2008 foretaget en ny benchmark-analyse omfattende 17 lande. Analysen blev udarbejdet af det internationalt anerkendte konsulentselskab IHS Energy. På baggrund af analysen fastsatte Naalakkersuisut efter indstilling fra Fællesrådet vedrørende Mineralske Råstoffer i Grønland følgende Government Take-model til anvendelse i udbudsrunderne i 2010, 2012 og 2013: 1

2 Selskabsskat og udbytteskat på i alt 37 % En overskudsroyalty på 7,5 % når den interne forrentning før skat er højere end 21,75 % + diskontoen, stigende til 17,5 % og 30 % når den interne forrentning er højere end henholdsvis 29,25 % + diskontoen og 36,75 % + diskontoen En 12,5 % bæring af NUNAOIL A/S i efterforskningsfasen Diverse afgifter og gebyrer til dækning af omkostninger ved myndighedsbehandling Som det ses af nedenstående tabel opkræver Grønland et samlet Government Take på godt 59 %, hvilket er højt i forhold til en række konkurrerende lande: Sammenligning af lande i Benchmarkanalysen 100% 80% 60% 40% 20% 0% Falklandsøerne Moroko New Zealand Figur 1. Resultat af benchmark-analysen Argentina Storbritannien Færøerne Canada Grønland Barbados Gabon Australien Tunesien Danmark Mauritanien Brasilien Norge Alaska Investors andel Offentlig selskabs andel Udbytteskat Andre skatter Særlig selskabsskat Selskabsskat Gebyrer Statsandel Royalty En række olieselskaber har kommenteret de forskellige Government Take-modeller. Det er et gennemgående træk, at olieselskaber, der forventes at skulle kunne investere 40 mia. kr. eller mere i den kommende olieudvinding i Grønland også ser meget alvorligt på de forskellige royaltymodeller, som er udarbejdet og præsenteret for dem. Det overordnede synspunkt er, at et fast og stabilt fiskalt regime giver olieselskaberne tryghed til at investere i efterforskningen. Der er ikke fundet en lignende model med afgift på overdragelse af rettigheder i forbindelse med undersøgelse af Government Take-systemet i andre lande, som er den model som er beskrevet i spørgsmålet. En afgift som den foreslåede vil i givet fald komme oven i den beskatning, som vil ske i forbindelse med salg af sådanne rettigheder efter den almindelige skattelovgivning. En sådan dobbeltbeskatning vil næppe fremme interessen for at investere i udviklingen af råstofsektoren i Grønland. Endvidere er det tvivlsomt i hvilket omfang en afgift vil resultere i øgede indtægter til landskassen, idet overdragelsen af sådanne rettigheder lige så vel kan gennemføres som et salg af aktier i de udenlandske selskaber, som ejer rettighederne. 2

3 Det er derfor Naalakkersuisuts opfattelse, at konsekvensen af en sådan afgift alene vil være en forøgelse af omkostningerne til efterforskning og må vurderes som værende stærkt uhensigtsmæssig medmindre der ønskes en reduktion eller et stop for investering i efterforskning og olieudvinding i Grønland. 2) Vilkår om anvendelse af grønlandske virksomheder: 18, stk.2 viderefører en bestemmelse i den gældende råstoflov om vilkår om anvendelse af grønlandske virksomheder ved entrepriser, leverancer og tjenesteydelser med mindre grønlandske virksomheder ikke er konkurrencedygtige i teknisk eller kommerciel henseende. Det kunne overvejes, om denne bestemmelse i tilstrækkelig grad tilgodeser hensynet til de grønlandske virksomheder. Hvis en grønlandsk virksomhed er konkurrencedygtig i såvel teknisk som kommerciel henseende ( bedst og billigst ) vil den pågældende virksomhed stå stærkt i konkurrencen om en entreprise m.v. også uden et vilkår om anvendelse af grønlandske virksomheder. Man kunne set i lyset heraf - måske omformulere bestemmelsen således: Andre virksomheder kan dog anvendes, hvis grønlandske virksomheder ikke er konkurrencedygtige i teknisk henseende eller er væsentligt mindre konkurrencedygtige i kommerciel henseende. Hvad mener Naalakkersuisut herom? Svar ad 2 Råstofloven er en rammelov. I modeltilladelser og standardvilkår vil Naalakkersuisut stille krav om benyttelse af og procedurer omkring prioritering og benyttelse af grønlandsk arbejdskraft og grønlandske virksomheder. En del af en modeltilladelse er indgåelse af en samarbejdsaftale, en Impact Benefit Agreement, hvor selskabernes bestræbelser på at anvende mest mulig grønlandsk arbejdskraft og grønlandske virksomheder beskrives, herunder tiltag for at løfte kompetenceniveauet til at kunne påtage sig ansættelse og opgaver inden for minesektoren. Det skal dog bemærkes: at olivinminen, der er den eneste nuværende aktive mine i Grønland, benytter 80-90% grønlandsk arbejdskraft, at bly- og zinkminen, Den sorte Engel ved Uummannaq, anvender det grønlandske selskab Entreprenørfirmaet EMJ Grønland ApS i forbindelse med genopbygningen af den lokale infrastruktur, at guldminen ved Nanortalik har en forventning om at der, når minen er i fuld drift, vil være ansat omkring 75% grønlandsk arbejdskraft. 3

4 Naalakkersuisut finder, at indførelse af en bestemmelse om anvendelse af grønlandske virksomheder også i et tilfælde, hvor de ikke er økonomisk konkurrencedygtige vil have en negativ virkning på interessen for at investere i den grønlandske råstofsektor. 3) Fritagelse for kravet om udnyttelsesplan og nedlukningsplan for visse småskala rettighedshavere uden eneret Forslagets 38, stk. 2, bestemmer, at småskala rettighedshavere uden eneret er fritaget for kravet om udnyttelsesplan og nedlukningsplan, såfremt rettighedshaver kun vil udnytte mindre værdifulde mineraler og kun vil anvende mindre håndholdte hjælpemidler, der ikke er mekaniske. Den sidste forudsætning forekommer umiddelbart overflødig, set i lyset af 36, stk. 3, som bestemmer, at småskala-aktiviteter uden eneret under alle omstændigheder kun må finde sted under brug af mindre håndholdte hjælpemidler, der ikke er mekaniske. Hvad mener Naalakkersuisut herom? Svar ad 3 Naalakkersuisut kan tilslutte sig, at det sidste led i sætningen og kun vil anvende mindre håndholdte hjælpemidler, der ikke er mekaniske synes overflødig, som påpeget af udvalget. Naalakkersuisut vil derfor i forbindelse med 2. behandling af forslaget fremsætte ændringsforslag til forslaget om at sidste led i sætningen og kun vil anvende mindre håndholdte hjælpemidler, der ikke er mekaniske udgår. 4) 50: Erstatningsansvar for klimapåvirkning Lovforslagets 50 synes at indebære, at lovens bestemmelser om erstatningsansvar også finder anvendelse i relation til klimapåvirkning. Bestemmelsen rejser en række spørgsmål: a) En rettighedshaver kan forsikre sig mod erstatningskrav på grundlag af forurening og anden miljøskade. Men er det i dag muligt for et kulbrinte-udvindingsselskab at forsikre sig mod erstatningskrav på grundlag af klimapåvirkning? b) I princippet synes bestemmelsen at åbne op over for erstatningskrav af ganske uoverskuelige dimensioner. Er det Naalakkersuisuts vurdering, at velrenommerede råstofselskaber vil kunne leve med den økonomiske risiko, som bestemmelsen indebærer? c) Omvendt kan det frygtes at være yderst vanskeligt at dokumentere, at der foreligger den fornødne årsagssammenhæng mellem hhv. et økonomisk tab, klimaforandringer og en given råstofaktivitet? d) Er Naalakkersuisut bekendt med, at der findes tilsvarende bestemmelser i andre landes lovgivning? 4

5 Svar ad 4 Lovforslagets 50 fastlægger et bredt miljøbegreb, som også omfatter både natur og klima som forhold, der skal være beskyttet af forslagets regler på miljøområdet, herunder også reglerne i forslagets kapitel 14 om miljøansvar og erstatning for miljøskader. Opgørelse af et erstatningskrav og placering af et erstatningsansvar for klimaskader er forbundet med de tilsvarende problemstillinger, som kendes fra skader som følge af luftforurening, som også er omfattet af forslagets bestemmelser i kapitel 14 om miljøansvar og erstatning for miljøskader. Derudover vil pådømmelse af et eventuelt krav om erstatning for forringelse af klimaet skulle ske under iagttagelse af de, ved danske og grønlandske domstole anvendte principper, om bevisførelse og herunder dokumentation af et lidt tab. Naalakkersuisut finder derfor ikke, at den foreslåede bestemmelse om erstatningsansvar for klimapåvirkninger vil indebære en uacceptabel forøgelse af den økonomiske risiko forbundet med at drive virksomhed med råstofaktiviteter i Grønland. Den praktiske anvendelse af en erstatningsregel for klimaskader vil dog først reelt vise sig efter at der et etableret en global aftale, der gør det muligt at foretage en konkret økonomisk opgørelse af en negativ klimapåvirkning, som følge af et uønsket udslip af CO 2.. Naalakkersuisut er ikke bekendt med, at der findes tilsvarende bestemmelser i andre landes lovgivning. 5) Offentligheden og berørte myndigheders mulighed for at udtale sig forud for meddelelse af tilladelser som må antages at kunne få væsentlig negativ indvirkning på miljøet Kapitel 13 rummer afsnit om hhv. miljøbeskyttelse, klimabeskyttelse og naturbeskyttelse. 57 i afsnittet om klimabeskyttelse fastsætter, at tilladelse til en råstofaktivitet m.v., som må antages at kunne få væsentlig negativ indvirkning på klimatiske forhold, kun kan meddeles på baggrund af en vurdering af aktivitetens virkninger på klimatiske forhold. Offentligheden og berørte myndigheder skal forudgående have lejlighed til at udtale sig herom. 61, stk. 1, i afsnittet om naturbeskyttelse fastsætter, at tilladelse til en råstofaktivitet m.v., som må antages at kunne få væsentlig negativ indvirkning på naturen, kun kan meddeles på baggrund af en vurdering af aktivitetens virkninger på naturen. Offentligheden og berørte myndigheder skal forudgående have lejlighed til at udtale sig herom. Afsnittet om miljøbeskyttelse rummer ikke en tilsvarende bestemmelse. Er dette udtryk for et bevidst valg, og hvilke overvejelser ligger der i givet fald bag? Bør offentligheden og berørte myndigheder ikke også have mulighed for at udtale sig forud for meddelelse af tilladelser som må antages at kunne få væsentlig negativ indvirkning på miljøet? 5

6 Svar ad 5 Forslaget bygger på et bredt miljøbegreb men med en særlig regulering af klima- og naturbeskyttelse i kapitel 13. Forslagets brede miljøbegreb betyder også at forslagets bestemmelse i kapitel 15 om miljøvurdering finder anvendelse på alle forhold omfattet af det brede miljøbegreb herunder også forhold som naturbeskyttelse og klimatiske faktorer. Den vurdering som skal foretages efter forslagets 57 og 61 skal således ske efter reglerne for vurdering af virkninger på miljøet, jf. kapitel 15. Bestemmelsen i forslaget 73, stk. 2. fastlægger et tilsvarende krav om en væsentlig negativ indvirkning for så vidt angår miljøet, tilsvarende bestemmelserne i 57 og 61, stk.1 Heraf følger af forslagets 73 stk. 2: Hvis en aktivitet, der er omfattet af denne inatsisartutlov og ikke af stk. 1, må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, kan tilladelse til og godkendelse af aktiviteten kun meddeles, når en miljøvurdering er foretaget og en VVM-redegørelse er godkendt af Naalakkersuisut. og af forslaget 75: 75. Oplysning om indgivelse af en VVM-redegørelse bekendtgøres for offentligheden på Naalakkersuisuts hjemmeside eller på anden passende måde. Offentligheden og berørte myndigheder har således samme mulighed for at udtale sig forud for meddelelse af tilladelser som må antages at kunne få væsentlig negativ indvirkning på miljøet. 6) 53, stk. 4-5: Formuleringen rimeligt praktisk muligt 53 rummer flere steder formuleringen nedbringes så meget, som det er rimeligt praktisk muligt. Formuleringen forekommer sprogligt set ikke optimal. En omformulering kunne bidrage til at præcisere bestemmelsen, og samtidig fremme læsevenligheden. En række alternativer kunne måske overvejes (alt efter hvad der har været hensigten med formuleringen): nedbringes så meget, som det med rimelighed kan anses at være praktisk muligt nedbringes så meget, som det er rimeligt i forhold til, hvad der er praktisk muligt nedbringes så meget, som det er rimeligt og praktisk muligt. Hvilken formulering ville Naalakkersuisut i givet fald foretrække? Svar ad 6 Formuleringen nedbringes så meget, som det er rimeligt praktisk muligt er en oversættelse af ALARP ( as low as reasonably practicable ). ALARP princippet er et internationalt anerkendt princip i offshoresikkerhedsbranchen. Den anvendte formulering er tilsvarende formuleringen i den danske offshoresikkerhedslov og der må ikke kunne opstå tvivl om at begrebet er identisk med det i den danske offshoresikkerhedslov anvendte begreb, hvorfor det kraftigt skal frarådes at anvende nogen anden formulering. 6

7 7) 58: Bemyndigelse til fastsættelses af regler om anvendelse af internationale regler, aftaler eller retningslinjer vedr. klimabeskyttelse 58 bemyndiger Naalakkersuisut til at fastsætte nærmere bestemmelser om klimabeskyttelse, herunder om anvendelse af nationale eller internationale regler, aftaler eller retningslinjer vedr. klimabeskyttelse. Grønlands tiltrædelse af internationale konventioner sker i dag ved Inatsisartut-beslutning. Udvalget antager, at der ikke med bestemmelsen tilsigtes en ændring heraf, men beder for god ordens skyld Naalakkersuisut om at bekræfte dette. Svar ad 7 Det kan bekræftes, at der ikke med bestemmelsen tilsigtes en ændring af proceduren for Grønlands tiltrædelse af internationale konventioner. Bestemmelsen giver blot en hjemmel til at Naalakkersuisut på en enkel måde efter Grønlands tiltrædelse af internationale konventioner kan implementere disse regelsæt i grønlandsk ret. 8) 45: Indsamling og brydning af mineraler uden tilladelse 45 fastsætter, at en person, der er fast bosiddende og fuldt skattepligtig i Grønland uden tilladelse kan indsamle og bryde mineraler til en værdi af op til kr. om året. Der må dog alene anvendes ikke mekaniske, håndholdte hjælpemidler, og der må kun ske indsamling og brydning i områder, hvor der ikke er givet tilladelse til efterforskning eller udnyttelse, herunder også tilladelse til småskala efterforskning eller udnyttelse. a) Vil det i praksis være muligt at føre kontrol med beløbsgrænsens overholdelse? b) Er der forhold, som taler for en lavere hhv. højere beløbsgrænse? c) Er der mineraler, som der kunne være grund til at holde uden for adgangen til indsamling og brydning uden tilladelse? d) Forskellen mellem den aktivitet, som omfattes af indsamling og brydning af mineraler uden tilladelse, og den aktivitet, som omfattes af småskalaudnyttelse af mindre værdifulde mineraler uden eneret, virker ikke umiddelbart stor. Alligevel indebærer forslaget nogle forskelle i de krav, der gælder for de to kategorier. Hvad er baggrunden? Svar ad 8 Naalakkersuisut kan tilslutte sig udvalgets overvejelser omkring spørgsmålet om kontrol og de problemer, der er knyttet til at fastlægge en hensigtsmæssig beløbsgrænse. Naalakkersuisut vil på den baggrund fremsætte et ændringsforslag til 45 i forslaget til råstoflov. 9) 33, stk. 3: Visse krav til ansøgere om småskalatilladelser 7

8 33, stk. 3, fastsætter bl.a. at rettighedshavere til en småskalatilladelse skal være fast bosiddende og fuldt skattepligtig i Grønland. Hvilke fordele og ulemper ville der efter Nalakkersuisut s vurdering være forbundet med at skærpe dette krav, f.eks. således at en ansøger skal have haft fast bopæl og skal have været fuldt skattepligtig i Grønland i de seneste 5 år? Svar ad 9 Fordele: Et krav om 5 års bopæl i Grønland m.m vil begrænse muligheden for omgåelse af formålet med bestemmelsen, der er at sikre lokalbefolkningens adgang til småskala aktiviteter Ulempe: Et sådant krav vil være forbundet med nogle administrative ulemper herunder spørgsmålet om dispensationsadgang fra kravet om 5 års bopæl i Grønland for personer, der har opholdt sig i udlandet på uddannelse eller af anden grund. 10) 42, stk., 2: Sikkerhedsstillelse til sikring af oprydningskrav ved indstilling af udvindingsaktivitet 42,stk. 2, giver Naalakkersuisut mulighed for i forbindelse med godkendelse af udnyttelsesforanstaltninger at fastsætte vilkår om sikkerhedsstillelse for rettighedshaverens forpligtelser til at foretage oprydning m.v. ved udnyttelsesvirksomhedens ophør. a) Omfatter bestemmelsen også vilkår om sikkerhedsstillelse for rettighedshaverens forpligtelser til at foretage oprydning m.v. ved ophør af efterforskningsvirksomhed? b) Har Naalakkersuisut overvejet, om der kan være behov for tilsvarende bestemmelser for så vidt angår oprydning m.v. efter. forundersøgelser? Svar ad 10 I lighed med den gældende råstoflov skal bestemmelsen også omfatte mulighed for i tilladelser til forundersøgelser og efterforskning at kunne fastsætte vilkår om sikkerhedsstillelse for rettighedshavers forpligtelse til at fjerne alle installationer, bygninger, lagre og lignende som er blevet etableret til den af en tilladelse omfattede virksomhed. For at tydeliggøre dette bør der i lighed med den gældende råstoflov tilføjes en henvisning til 86, der omhandler godkendelse af virksomhed, omfattet af alle tilladelser efter forslaget til inatsisartutlov. Naalakkersuisut vil fremsætte ændringsforslag til lovforslaget hvorefter der i 42, stk. 2 indsættes 43 og 86. Bestemmelsen affattes herefter således: Stk. 2. Naalakkersuisut kan ved godkendelser efter 43 og 86 fastsætte vilkår til sikring af opfyldelsen af rettighedshaverens forpligtelser efter stk. 1, herunder sikkerhedsstillelse. Når 8

9 ændrede forhold gør det påkrævet, herunder ved udvidelse af anlæg, kan Naalakkersuisut fastsætte ændrede vilkår, herunder om ændret sikkerhedsstillelse. 11) Overladelse af myndighedsopgaver til private - klageadgang Naalakkersuisut kan i medfør af 95 bestemme, at myndighedsopgaver i nærmere bestemt omfang overlades til private. I lovbemærkningerne til bestemmelsen er nævnt en række eksempler på, at opgaver og beføjelser er overladt til private virksomheder. Det nævnes i forlængelse heraf, at afgørelser på nævnte områder kun kan indbringes for domstolene. Der er således ikke administrativ klageadgang. Dette kunne give det indtryk, at der heller ikke er administrativ klageadgang over afgørelser truffet af private i medfør af lovforslagets 95. Det er imidlertid udvalgets forståelse, at der ved ekstern delegation består en klageadgang til den oprindeligt kompetente myndighed, med mindre rekursadgangen er afskåret med udtrykkelig lovhjemmel (Se f.eks. Forvaltningsret, 2. udgave, Hans Gammeltoft Hansen et. al., side 139). Deler Naalakkersuisut denne forståelse? Svar ad 11 I henhold til forslagets 86 stk. 2, fører Naalakkersuisut tilsyn med rettighedshaveres og andres virksomhed og aktiviteter omfattet af denne inatsisartutlov, herunder bestemmelser og vilkår fastsat i medfør af denne inatsisartutlov. I praksis vil tilsynsmyndigheden være placeret hos råstofmyndigheden, idet dog 95 giver mulighed for anden delegation af myndighedsopgaver. Denne delegations adgang betyder dog ikke, at Naalakkersuisuts tilsynsforpligtelse bortfalder og Naalakkersuisut deler derfor udvalgets opfattelse af at der fortsat vil bestå en klageadgang til den oprindeligt kompetente myndighed, hvilket i praksis vil sige råstofmyndigheden jf. forslagets 3. 12) Behov for klagenævn Dong Energy peger i sit høringssvar på, at voldgiftsafgørelse kun egner sig til meget store tvister, og at der derfor kunne være grund til at overveje oprettelse af et klagenævn. Greenland Venture har opfordret til, at det nærmere belyses, hvordan tvister om, hvorvidt grønlandske virksomheder er konkurrencedygtige i teknisk eller kommerciel henseende, skal afgøres. Greenland Venture bemærker i den forbindelse, at det ikke er hensigtsmæssigt, at sådanne tvister skal indbringes for en voldgiftsret (efter forslagets 90). Naalakkersuisut har hertil bemærket, at dette for nuværende vurderes ikke at være muligt eller nødvendigt, men vil indgå i den løbende vurdering af regelsættet. Kan Naalakkersuisut uddybe denne vurdering? 9

10 Svar ad 12 Bestemmelsen om voldgift i 90 tager sigte på at sikre, at eventuelle tvister kan afgøres hurtigt og af personer med særlig ekspertise på området. Det er tanken, at der med hjemmel i bestemmelsen kan fastsættes nærmere vilkår i bestemmelsen, som angiver, hvorledes en eventuel voldgift skal afvikles, herunder om voldgiftsrettens sammensætning, kompetence, sagsbehandling med videre. Da råstofloven i alt væsentligt retter sig mod mineral- og kulbrinteindustrien vil det være forbundet med ganske betydelige økonomiske og kompetencemæssige udfordringer at nedsætte et permanent klagenævn i Grønland, der besidder den nødvendige ekspertise på råstofområdet. Afgørelser, som efter dette forslag skal afgøres af tilsynsmyndigheden, kan ikke undergives voldgift, jf. grundlovens 63 om retten til domstolsprøvelse af forvaltningsafgørelser. Det er følgelig kun privatretlige tvister, der kan gøres til genstand for et vilkår om voldgift. Bestemmelsen i forslagets 90 vedrører alene afgørelse ved voldgift af en eventuel tvist mellem Naalakkersuisut og rettighedshaveren og ikke tvister med involvering af 3. part om, hvorvidt grønlandske virksomheder er konkurrencedygtige i teknisk eller kommerciel henseende. 13) Selvstyrets ret til at indtræde som deltager i efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer Det kan i henhold til forslagets 17, stk. 2, fastsættes som vilkår for en tilladelse til efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer, at et selskab, som kontrolleres af Grønlands Selvstyre skal have ret til at indtræde i den pgl. aktivitet. Den tilsvarende bestemmelse i den gældende råstoflov har så vides kun været anvendt i relation til kulbrintetilladelser. Hvilke overvejelser gør Naalakkersuisut sig vedr. benyttelse af hjemlen til at fastsætte vilkår om indtrædelse i andre råstofaktiviteter? Svar ad 13 Det er korrekt, at et vilkår om deltagelse af et offentligt ejet selskab indtil videre kun har været anvendt i forbindelse med meddelelse af kulbrintelicenser. Tilladelser vedrørende kulbrinter meddeles efter forslaget og i lighed med den gældende råstoflov som kombinerede efterforskningsog udnyttelsestilladelser. Det betyder at de økonomiske vilkår for en udnyttelse allerede skal fastsættes inden efterforskning igangsættes. I henhold til internationale benchmark analyser som PricewaterhouseCoopers løbende udfører for Naalakkersuisut (senest i 2008) vil vilkår om offentlig deltagelse i mineraltilladelser være usædvanligt. Naalakkersuisuts overvejelser er derfor primært rettet mod anvendelse af skatter/royalties i forbindelse med mineraltilladelser. 14) Krav om uddannelsespladser og opkvalificering KANUKOKA foreslår i sit høringsvar, at der i lovforslaget indsættes en bestemmelse, som gør det muligt i efterforsknings- og udvindingstilladelser at fastsætte vilkår om oprettelse af grønlandske uddannelsespladser (praktikpladser?) og muligheder for lokal opkvalificering. 10

11 Hvad mener Naalakkersuisut herom? Svar ad 14 Ved meddelelse af en udnyttelsestilladelse skal selskabet indgå en samarbejdsaftale, en Impact Benefit Agreement, med Naalakkersuisut og kommune. I aftalen vil der, udover fastsættelse af mål for anvendelse af grønlandsk arbejdskraft og grønlandske virksomheder, blive fastsat mål for oprettelse af praktikpladser tilpasset det enkelte selskab. KANUKOKAs forslag er således allerede tilgodeset med bestemmelserne vedrørende Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed. Se i øvrigt besvarelsen af spørgsmål 2. 11

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: 27. september 2012 EM 2012/112 Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: [dag]. [måned] 2012 EM 2012/xxx Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: Inatsisartutlov nr. 26 af 18. december 2012 om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7.december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af x. [måned] 2013 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi (Helhedsbaseret forvaltning af vandkrafttilladelser og præcisering af hjemmel til modelaftaler

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) 23. november 2009 EM 2009/120 Ændringsforslag Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling.

Læs mere

Standard Terms Prospecting Licences Hydrocarbons Danish Text. Standardvilkår for forundersøgelsestilladelser. Kulbrinter

Standard Terms Prospecting Licences Hydrocarbons Danish Text. Standardvilkår for forundersøgelsestilladelser. Kulbrinter Standard Terms Prospecting Licences Hydrocarbons Danish Text Standardvilkår for forundersøgelsestilladelser Kulbrinter Government of Greenland BUREAU OF MINERALS AND PETROLEUM Marts 2009 Standardvilkår

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

1. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

1. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 1. juni 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I forbindelse med at mulighederne for at udøve erhvervsmæssige aktiviteter på søterritoriet er stigende, er det

Læs mere

Høringsmøde for True North Gems rubin- og safirprojekt Aappaluttoq

Høringsmøde for True North Gems rubin- og safirprojekt Aappaluttoq Høringsmøde for True North Gems rubin- og safirprojekt Aappaluttoq Naalakkersuisuts målsætninger Hvorfor Råstofprojekter? Velfærd: For at sikre flere penge til vores sygehuse, alderdomshjem, daginstitutioner,

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Kapitel 1 Anvendelsesområde 20. november 2018 FM 2018/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse

Læs mere

27. september 2012 EM 2012/112. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. september 2012 EM 2012/112. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. september 2012 EM 2012/112 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes

Læs mere

Notat vedrørende ISUA mineprojektet 1. Beskrivelse af væsentlige økonomiske aspekter af projektet Vi har som aftalt foretaget økonomiske konsekvensberegninger med udgangspunkt London Minings forudsætninger

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed xx. xxx 2016 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner med videre

Læs mere

Vedr. Forslag til ændring af råstofloven (Råstofmyndighed, klage og småskalaaktiviteter) København, 10. juni 2016

Vedr. Forslag til ændring af råstofloven (Råstofmyndighed, klage og småskalaaktiviteter) København, 10. juni 2016 WWF Denmark Svanevej 12 2400 Copenhagen NV Denmark Tel. +45 35363635 wwf@wwf.dk www.wwf.dk NOTAT Vedr. Forslag til ændring af råstofloven (Råstofmyndighed, klage og småskalaaktiviteter) København, 10.

Læs mere

12. juni 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

12. juni 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 12. juni 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Læs mere

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter 10. november 2012 EM 2012/110 Ændringsforslag til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. 1.

Læs mere

Suite West Hastings Street Tel: (604) Vancouver, B.C. V6E 3X1 Fax: (604)

Suite West Hastings Street Tel: (604) Vancouver, B.C. V6E 3X1 Fax: (604) 23. juni 2016 Tina Landbo Olsen natsisileritooq Jurist Legal Adviser Aatsitassanut kummatissanullu Naalakkersuisoqarfik Råstofdepartementet Ministry of Mineral Resources Postboks 930, 3900 Nuuk Vedr.:

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. december 2009 FM 2010/84 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut behandlede på EM 2009/23 et beslutningsforslag om, at ændre afgifterne for indførsel

Læs mere

21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland.

21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland. 21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland. Afgivet til forslagets 2. behandling Lovudvalget har under behandlingen bestået

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 28. november 2013 FM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af en Inatsisartutbeslutning på efterårssamlingen i 2013. Det blev besluttet,

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter

Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde m.v. 1. Ved inatsisartutloven tilstræbes at fremme investeringer i og

Læs mere

Der er ikke i Grønland meddelt nogen tilladelse til udnyttelse af uran eller andre radioaktive

Der er ikke i Grønland meddelt nogen tilladelse til udnyttelse af uran eller andre radioaktive Inuussutlssarsiomermut Aatsitassarsiornermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig Svar på spørgsmål

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. Afgivet til

Læs mere

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 29-07-2016 EM2016/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæring Anvendt regnskabspraksis Indtægter ved råstofaktivitet 2014 Noter Grønlands Selvstyre - Indtægter

Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæring Anvendt regnskabspraksis Indtægter ved råstofaktivitet 2014 Noter Grønlands Selvstyre - Indtægter E022: m. claim 430:0...ozsuwc 55.5.. Deloitte Statsatnnrlsecet l CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33. 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299 321511 Telelax +299 322711 wwwdelomadk Grønlands Selvstyre

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Indledning I 2013 indledtes på forsøgsbasis makrelfiskeri i Grønland. Den samlede fangst udgjorde 51.337 tons i 2013. Med

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser I medfør af 3, stk. 3, i lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989, 37 i lov om anvendelse af Danmarks

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. december 2005 VM 2006/13 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Det nuværende regelgrundlag for udøvelse af havnemyndighed er 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

21. juni 2015 EM 2015/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

21. juni 2015 EM 2015/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 21. juni 2015 EM 2015/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at sikre, at visse erhvervsmæssige aktiviteter planlægges og udføres på en sådan måde,

Læs mere

Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) af Ironbark Zinc Limiteds projekt ved Citronen Fjord

Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) af Ironbark Zinc Limiteds projekt ved Citronen Fjord Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) af Ironbark Zinc Limiteds projekt ved Citronen Fjord Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Januar 2016 Overblik over VSB-processen VSB Rapport

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1. De statsretlige rammer for Naalakkersuisuts adgang til at foretage udenrigspolitiske dispositioner

1. De statsretlige rammer for Naalakkersuisuts adgang til at foretage udenrigspolitiske dispositioner Grønlandsudvalget 2012-13 GRU Alm.del Bilag 55 Offentligt JUSTITSMINISTERIET UDENRIGSMINISTERIET Notat om Naalakkersuisuts udenrigspolitiske beføjelser i lyset af en mulig ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

N O T A T. Danmarks tiltrædelse af apostillekonventionen

N O T A T. Danmarks tiltrædelse af apostillekonventionen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 42 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 6. oktober 2006 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2005-748/5-0004 Dok.: MDT40464 N O T A T om Danmarks tiltrædelse

Læs mere

Området har derfor kunnet ansøges af fastboende efter reglerne om småskala efterforskning og udnyttelse siden 2009.

Området har derfor kunnet ansøges af fastboende efter reglerne om småskala efterforskning og udnyttelse siden 2009. Anlngaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoner NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEHLANO Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq HER Svar på

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Udkast til. Lov om Grønlands Selvstyre

Udkast til. Lov om Grønlands Selvstyre Udkast til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og gensidig

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR TILLADELSER TIL SMÅSKALA EFTERFORSKNING EFTER MINERALER 2009

STANDARDVILKÅR FOR TILLADELSER TIL SMÅSKALA EFTERFORSKNING EFTER MINERALER 2009 STANDARDVILKÅR FOR TILLADELSER TIL SMÅSKALA EFTERFORSKNING EFTER MINERALER 2009 Grønlands Hjemmestyre Marts 2009 Indhold 1. Definitioner...3 2. Ansøgningsprocedure...4 3. Antal tilladelser og forholdet

Læs mere

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland om ændringer til CPR-lov. Afgivet til

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 396 Offentligt J.nr. 2009-411-0023 Dato: 2. september 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Civilafdelingen Dato: 04. februar 2015 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2011-745-0002 Dok.: 1483544 U D K A S T III Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift I

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 67 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 67 Offentligt udkast 18. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter,

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. marts 2014 FM 2014/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette lovforslag indeholder initiativer som skal ruste skattelovgivningen i forhold til udviklingen indenfor

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder. Kapitel 1 Formål, hensyn og definitioner

Forslag til: Inatsisartutlov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder. Kapitel 1 Formål, hensyn og definitioner 06. april 2010 FM 2010/89 Forslag til: Inatsisartutlov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder. Kapitel 1 Formål, hensyn og definitioner 1. Inatsisartutloven skal værne om kulturminder

Læs mere

1. november 2009 EM 2009/120. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

1. november 2009 EM 2009/120. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 1. november 2009 EM 2009/120 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lov om Grønlands Selvstyre blev vedtaget af Folketinget den 19. maj 2009 og trådte i kraft den 21. juni 2009.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling LBK nr 71 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

21. august 2015 EM 2015/17. til lovbemærkningerne til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om ioniserende stråling og strålebeskyttelse

21. august 2015 EM 2015/17. til lovbemærkningerne til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om ioniserende stråling og strålebeskyttelse 21. august 2015 EM 2015/17 Bilag 1 til lovbemærkningerne til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx. 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse Høringssvarnotat Høringssvarnotatet indeholder

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT af GREENLAND Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit HER. Svar på 37-spørgsmål 2014-088 Råstofprojekter

NAALAKKERSUISUT. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit HER. Svar på 37-spørgsmål 2014-088 Råstofprojekter Inuussutlssarsiornermut Aatsitassarsiornermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer NAALAKKERSUISUT GQVERNMENT QF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 22. april 2004 om myndighedsbehandling af ansøgninger i henhold til is og vandeksportloven

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 22. april 2004 om myndighedsbehandling af ansøgninger i henhold til is og vandeksportloven Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 22. april 2004 om myndighedsbehandling af ansøgninger i henhold til is og vandeksportloven I medfør af 19 og 27 i landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM 2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobbank på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs, hvor

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Greenland Petroleum Services A/S

Greenland Petroleum Services A/S Greenland Petroleum Services A/S Workshop Offshore Center Danmarks Internationaliseringskonference 20. maj 2010 Martin Ben Shalmi, CEO martin@greenlandpetroleum.com www.greenlandpetroleum.com Hvem er jeg

Læs mere

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en kommission, der skal evaluere indretningen af den samlede offentlige administration.

Læs mere

The municipality with the best experienced companies

The municipality with the best experienced companies The municipality with the best experienced companies Kommuneqarfik Sermersooqs strategi vedr. råstofsektoren FORORD På baggrund af den stigende internationale interesse for Grønlands ressourcer indenfor

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Kommunernes Landsforening KL@KL.dk Dato: 4. juni 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: HAE J.nr.: 2008-3908

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) Til lovforslag nr. L 116 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. april 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) (Gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet,

Læs mere

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) udkast 2. juni 2014 høring Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Nye initiativer på råstof- og arbejdsmarkedsområdet

Nye initiativer på råstof- og arbejdsmarkedsområdet Pressemøde 21. maj 2013 Naalakkersuisoq for erhverv, råstoffer og arbejdsmarked Jens-Erik Kirkegaard Nye initiativer på råstof- og arbejdsmarkedsområdet Temaer til dagens pressemøde 1. Bekæmpelse af arbejdsløsheden,

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland.

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland iniian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3

Læs mere

21. oktober 2013 EM2013/104 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. oktober 2013 EM2013/104 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2013 om ændring af inatsisartutlov om den kommunale styrelse Afgivet til forslagets 2. behandling Lovudvalget

Læs mere

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER - I BILAG INATSISARTUT Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER Dato: 25. marts 2015 J.nr.: 01.36.01.03-00056 FM20l5/89. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift Givið út 20. november 2015 17. november 2015. Nr. 1254. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 44

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 26. april 2006 FM 2006/29 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med ændringsforslaget: Reglen, i 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler,

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere