AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April Deponering og fuldmagt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt"

Transkript

1 J.nr nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI valgt depot hos en anerkendt dansk bank, samt at VP Investor Services A/S (VP Services A/S) eller en tilsvarende serviceudbyder efter COWIs valg fører COWIs ejerbog på vegne af og efter instruks fra COWI. 1.2 Aktionæren giver COWI uigenkaldelig fuldmagt, herunder i forhold til depotbanken og VP Investor Services A/S (VP Services A/S) eller en tilsvarende serviceudbyder efter COWIs valg, til at foretage eller lade foretage enhver handling, der er hjemlet i Vilkårene for at sikre Vilkårenes efterlevelse. Aktionæren accepterer, at dette indebærer, at enhver disposition over C-aktierne kræver COWIs forudgående godkendelse, således at Aktionæren i enhver henseende er afskåret fra at disponere over C-aktierne uden COWIs medvirken. 2. Overgang af C-aktier 2.1 Generelt Ved overgang af C-aktier forstås enhver overgang af ejendomsretten og/eller stemmeretten til en C-aktie, herunder overdragelse til eje eller sikkerhed, samt enhver form for kreditorforfølgning eller konkurs, åbning af forhandling om tvangsakkord eller anmeldelse af betalingsstandsning. Aktionæren er alene berettiget og forpligtet til at sælge eller på anden måde overdrage, overgive eller overlade sine C-aktier i overensstemmelse med de i dette pkt. 2 angivne vilkår Enhver overdragelse af C-aktier sker i en periode, som strækker sig fra den ordinære generalforsamling til seks uger herefter, jf. dog pkt , idet COWI dog kan forlænge denne periode ad en eller flere omgange ( Vinduet ).

2 2.1.3 Enhver overdragelse af C-aktier sker til en kurs svarende til C-aktiernes indre værdi beregnet på grundlag af COWIs seneste godkendte officielle årsrapport på tidspunktet for overdragelsen, således at kursen for C-aktierne til enhver tid ligger fast i perioden mellem to ordinære generalforsamlinger i COWI. Købesummen for C-aktierne betales med frigørende virkning for COWI til Aktionærens bankkonto hos depotbanken. COWI fastsætter de nærmere vilkår for overdragelsens gennemførelse. 2.2 Salgspligt Aktionæren er forpligtet til at sælge alle sine C-aktier til COWI Invest A/S i Vinduet umiddelbart efter COWIs ordinære generalforsamling i 2015 til en kurs fastsat i henhold til pkt Såfremt Aktionæren opfylder de af COWI fastsatte kriterier herfor, vil Aktionæren dog samtidig blive tilbudt at erhverve et tilsvarende antal B-aktier i COWI til den pris og på de vilkår, der gælder for B-aktier i COWI på tidspunktet for erhvervelsen. COWI fastsætter de nærmere vilkår for overdragelsens henholdsvis erhvervelsens gennemførelse COWI Invest A/S er forpligtet til at købe Aktionærens C-aktier. Dette gælder dog ikke, i det omfang erhvervelsen af Aktionærens C-aktier medfører, i) at COWI Invest A/S samlede forpligtelse til at erhverve aktier fra COWIs aktionærer overstiger en samlet kursværdi på DKK 50 millioner det pågældende år, eller ii) at COWIs og COWI Invest A/S samlede beholdning af B- og C-aktier kommer til at overstige 25 % af den til enhver tid værende samlede B- og C-aktiekapital i COWI. De B- og C-aktier, COWI Invest A/S i henhold til foranstående og pkt er forpligtet til at købe fra COWIs aktionærer det pågældende år, vil blive erhvervet ligeligt fra aktionærerne, uden hensyntagen til hvilken aktieklasse aktierne tilhører. COWI Invest A/S erhverver alene hele aktier, og der vil ved erhvervelsen af B- og C-aktierne blive rundet ned til nærmeste hele antal aktier Såfremt COWI Invest A/S ikke erhverver samtlige Aktionærens C-aktier i henhold til pkt , er Aktionæren forpligtet til at sælge alle sine resterende C-aktier til COWIfonden på de samme vilkår som til COWI Invest A/S. COWIfonden er tilsvarende forpligtet til at købe samtlige Aktionærens C-aktier. COWIfonden fastsætter de nærmere vilkår for overdragelsens gennemførelse I tilfælde af kreditorforfølgning mod Aktionærens C-aktier, eller i tilfælde af Aktionærens konkurs, åbning af forhandling om tvangsakkord eller anmeldelse af betalingsstandsning, er Aktionæren forpligtet til straks at sælge alle sine C-aktier til COWI Invest A/S til en kurs fastsat i henhold til pkt COWI fastsætter de nærmere vilkår for overdragelsens gennemførelse. 2.3 Frivilligt salg Aktionæren er kun berettiget til at sælge C-aktierne til COWI Invest A/S og er ikke berettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde overdrage C-aktierne, bortset fra som angivet i dette pkt

3 2.3.2 Såfremt Aktionæren ønsker at sælge C-aktier, skal Aktionæren give skriftlig meddelelse herom til COWI Invest A/S inden for den frist, COWI har fastsat for afgivelse af meddelelse det pågældende år som annonceret på COWIs hjemmeside. Meddelelsen skal indeholde oplysning om Aktionærens navn, CPR-nr. eller lignende og adresse, samt hvor mange C-aktier Aktionæren ønsker at sælge til COWI Invest A/S COWI Invest A/S er forpligtet til at købe Aktionærens C-aktier. Dette gælder dog ikke, i det omfang erhvervelsen af Aktionærens C-aktier medfører, i) at COWI Invest A/S samlede forpligtelse til at erhverve aktier fra COWIs aktionærer overstiger en samlet kursværdi på DKK 50 millioner det pågældende år, eller ii) at COWIs og COWI Invest A/S samlede beholdning af B- og C-aktier kommer til at overstige 25 % af den til enhver tid værende samlede B- og C-aktiekapital i COWI. De B- og C-aktier, COWI Invest A/S i henhold til foranstående og pkt er forpligtet til at købe fra COWIs aktionærer det pågældende år, vil blive erhvervet ligeligt fra aktionærerne, uden hensyntagen til hvilken aktieklasse aktierne tilhører. COWI Invest A/S erhverver alene hele aktier, og der vil ved erhvervelsen af B- og C-aktierne blive rundet ned til nærmeste hele antal aktier Såfremt COWI Invest A/S ikke erhverver samtlige Aktionærens C-aktier i henhold til pkt , er COWIfonden forpligtet til at købe C-aktierne på de samme vilkår som COWI Invest A/S. COWIfonden fastsætter de nærmere vilkår for overdragelsens gennemførelse. 3. Øvrige vilkår 3.1 Fortegningsret Den til C-aktierne knyttede fortegningsret er personlig for Aktionæren og kan ikke overdrages til tredjemand. 3.2 Omstruktureringer Såfremt COWIfonden og COWIs bestyrelse anmoder Aktionæren herom, er Aktionæren forpligtet til at medvirke til og tåle gennemførelse af strukturændringer i COWI. Ved strukturændringer forstås aktieombytning, fusion, spaltning, andre dispositioner hvor aktierne i COWI overdrages/ombyttes med aktier i et eller flere fortsættende selskaber samt enhver anden form for omstrukturering. 3.3 Skat Aktionærens skattemæssige retsstilling er i enhver henseende COWI-koncernen uvedkommende. 3

4 4. Varighed og ændring 4.1 Aktionæren er bundet af Vilkårene, så længe Aktionæren besidder C-aktier i COWI. 4.2 Ændring af Vilkårene COWI er berettiget til at foretage generelle, mindre tilpasninger og tilretninger af Vilkårene uden samtykke fra Aktionæren COWI er med generalforsamlingens samtykke berettiget til at ændre og/eller ophæve Vilkårene, forudsat at dette ikke har væsentlig økonomisk betydning for Aktionæren. Forslag om ændring og/eller ophævelse af Vilkårene skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen for generalforsamlingen COWI er kun med den enkelte Aktionærs samtykke berettiget til at ændre og/eller ophæve Vilkårene, såfremt dette har en væsentlig økonomisk betydning for Aktionæren Forud for en ændring og/eller ophævelse af Vilkårene, jf. pkt og 4.2.3, skal COWI foranledige, at der udarbejdes en erklæring af COWIs revisor om den økonomiske betydning af den foreslåede ændring for de Aktionærer, der besidder C-aktier i COWI. Denne erklæring skal gøres tilgængelig for Aktionærerne på COWIs hjemmeside og skal fremlægges på generalforsamlingen forud for en eventuel afstemning. 5. Diverse 5.1 Aktierne er C-aktier i COWI eller hvad der måtte træde i stedet herfor. 5.2 Vilkårene, herunder tvister vedrørende Vilkårenes eksistens, fortolkning eller gyldighed, er eksklusivt undergivet dansk ret, bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler. 5.3 Eventuelle uoverensstemmelser om Vilkårene skal søges løst ved forhandling. I mangel af resultat heraf afgøres tvisten eksklusivt af de almindelige danske domstole med Retten i Lyngby som første instans. 5.4 Vilkårene anses i hvert tilfælde som vedtaget på tidspunktet for Aktionærens erhvervelse af C-aktier. * * * * 4

5 Jeg bekræfter hermed at have læst og accepteret Vilkårene: Navn: CPR-nr. (eller lignende): Adresse: (Alle oplysninger udfyldes med blokbogstaver) Dato: Underskrift * * * * COWIfonden tiltræder hermed Vilkårene: [COWIfonden ] 5

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Til aktionærerne i. CVR-nr. 30 21 43 15. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S. onsdag den 29. april 2015 kl. 15.

Til aktionærerne i. CVR-nr. 30 21 43 15. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S. onsdag den 29. april 2015 kl. 15. Til aktionærerne i CVR-nr. 30 21 43 15 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S onsdag den 29. april 2015 kl. 15.00 på Marienlystvej 65, 7800 Skive Dagsordenen for generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S AKTIONÆROVERENSKOMST EJERAFTALE V E D R. Vandsamarbejde Sjælland A/S CVR-nummer []30 53 54 13 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R

Læs mere

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger:

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger: InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 17-2013/14 25. august 2014 Opdateret vedtægter Som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. januar 2014, som

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere