Sikkerhedsinstruks til Håndværkere og entreprenører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsinstruks til Håndværkere og entreprenører"

Transkript

1 Sikkerhedsinstruks til Håndværkere og entreprenører Gældende for Regionshospitalet Randers Grenaa Sundhedhus Formål At sikre samarbejde og koordination af sikkerhedsarbejdet ved ombygninger, renovering og nybyggeri. At fungere som et hjælpeværktøj for det fælles sikkerhedsarbejde på byggepladsen. Målgruppe Denne instruks er gældende for alle håndværkere og entreprenører, der arbejder på Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus uanset om de er ansat, rekvireret af hospitalet eller 3. part. Generelt: Denne instruks skal udleveres til alle håndværkere, der udfører arbejde på Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus Denne instruks er et supplement til almindeligt gældende regler om sikkerhed og sundhed. For at opnå et så sikkert arbejdsmiljø som muligt, er det ønskeligt at det er de samme personer fra de forskellige entreprenører, der får tildelt opgaverne hver gang. Alle eksterne håndværkere og entreprenører skal indskrive sig i Teknisk Afdeling på matriklen med dato, klokkeslæt, firmanavn, eget navn samt kontaktnummer. Alle skal udskrive sig igen, når matriklen forlades. Henvendelse i Randers sker ved ekspeditionen i Teknisk Afdeling, og i Grenaa kontaktes servicekoordinatoren. Adfærd Før arbejdet påbegyndes, kontaktes Teknisk Afdeling med henblik på, om Der er noget i nærheden, der skal overdækkes, fjernes, eller bestemte forhold, der skal tages højde for. Ved arbejde "ude i huset", skal man altid henvende sig til afsnittets ansvarlige leder inden arbejdet påbegyndes, for evt. instruktion i særlige arbejdsmiljømæssige forhold, som gælder det pågældende sted. Støjende adfærd skal begrænses, når patienter sover til middag,

2 ved indsovning og opvågning i forbindelse med en bedøvelse, samt hvor støj i øvrigt kan være problematisk. Der skal udvises en adfærd, der klart viser, at man tager hensyn til patienter og pårørende. Komponenter, værktøj og andre materialer må ikke ligge og flyde. Adgangsforhold Det påhviler den ansvarlige entreprenør for byggepladsen, at adgangsforholdene til hospitalets normale funktioner opretholdes under byggeriet. Færdsel på byggepladsen er normalt ikke tilladt for hospitalets personale. Midlertidige foranstaltninger/afspærringer skal aftales og godkendes af byggeledelsen inden de iværksættes. Såfremt der er behov for værnemidler ved færdsel på byggepladsen skal det tydeligt fremgå ved skiltning. Affald Alkohol Affald sorteres i følgende fraktioner: Papir og pap Kemikalier Brandbart Glas Jern metal Byggeaffald Entreprenøren sørger selv for bortskaffelse af affald ifølge kommunens regler, medmindre andet er skriftligt aftalt med Teknisk Afdeling. Det er ikke tilladt at indtage alkohol i arbejdstiden, medmindre der er givet dispensation til dette, f. eks i forbindelse med indvielser, receptioner el. lign. Brandforhold Ved brand i Randers ringes og/eller foretages et brandtryk i Grenaa ringes 112 og/eller foretages et brandtryk. Hospitalets lokale brandinstruks følges, se opslag på brandskabe. Andre vigtige forhold: El-forsyning Gæstekort Hjælpemidler Branddøre og adgangen til slukningsmidler må på intet tidspunkt blokeres. Flugtveje skal altid holdes frie, også efter fyraften. Redningsvejene langs bygningerne skal altid være farbare. Sprinkleranlæg og brandalarmeringsanlæg må ALDRIG afbrydes uden dette er forud aftalt og godkendt af Teknisk Afdeling. Den enkelte entreprenør vil blive faktureret udgift ved fejlalarm til brandvæsnet. Hospitalets ordensregler Forebyggelse af brand skal følges. Varmt arbejde skal så vidt muligt udføres indenfor normal arbejdstid af hensyn til brandvagt, se også punktet "Varmt arbejde". Alle håndværkere skal bære synligt ID-kort, gerne fra eget firma. Der kan lånes gæstekort ved henvendelse til Teknisk Afdeling. Entreprenøren kan efter aftale låne tekniske hjælpemidler af Teknisk Afdeling. Disse skal leveres tilbage umiddelbart efter endt brug og i samme stand, som da de blev udleveret.

3 Hjertestop Ved hjertestop i Randers ringes eller 112 i Grenaa ringes 112. Hygiejne Det påhviler entreprenøren at gøre sig bekendt med Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus retningslinjer vedr. hygiejne (e-dok). Dokumentet kan rekvireres i Teknisk Afdeling. Ilt anlæg Installationer: EL VVS Ventilation Luftarter Faldstammer IT-netværk Hygiejniske forholdsregler skal tages ved arbejde i udsugningskanaler, faldstammer, og afløb fra vaske og udslagskummer. Krydskontaminering, (smitte fra hjem til arbejde og omvendt), undgår man ved at skifte tøj før og efter arbejdets udførelse. Alle afdelinger har specielle hygiejniske krav, der naturligt indgår i dagligdagen, og disse skal respekteres ved planlægning og udførelse af arbejdet. Hvis udførelsen af arbejdet medfører beskidt arbejds- og fodtøj skal dette skiftes, inden man går ud af byggeområdet. Hospitalets hygiejneregler skal følges ved alt arbejde på kliniske afdelinger i drift. Tekniske installationer må ikke afbrydes, idet det kan have katastrofale konsekvenser for patienter og personale. Installationer er defineret som: El-forsyning Ilt-, medicinsk trykluft- og vacuumsystemer IT-installationer incl. krydsfelter Svagstrømsanlæg såsom CTS-anlæg, patientkald, telefoni, DECT etc. Vandforsyning incl. vandbehandlingsanlæg Varmeforsyning Ventilationsanlæg Enhver afbrydelse og genetablering af forsyning skal koordineres med Teknisk Afdeling, og der skal skiltes ved afbrydningsstedet. Ved alt arbejde på medicinske trykluft- og iltanlæg skal alle berørte udtag slutkontrolleres af tekniker og anæstesilæge. Udfyldt kontrolskema afleveres til Teknisk Afdeling. IT-anlæg Kontakt Teknisk Afdelings hovedtelefonnr. er Udenfor normal arbejdstid kan forvagt kontaktes ved henvendelse til Informationen på Teknisk Afdeling har åbent: 07:00-15:00 mandag - torsdag 07:00-14:30 fredag. Leverandørbrugsanvisning Beliggenheden: Teknisk Afdeling, Skovlyvej 1, 8930 Randers SØ Ved anvendelse af X-mærkede produkter skal der inden ibrugtagning afleveres en læsbar kopi af leverandørbrugsanvisningen til Teknisk Afdeling. Mobiltelefoner Som hovedregel er det tilladt at benytte mobiltelefon på hospitalet. Det bør ske hensynsfuldt, så ringelyde/toner og samtaler ikke generer patienter eller

4 Nøgler Operationsområder Oprydning Parkering Rygning Sengeafdelinger Sikkerhedsarbejdet Sikkerhedsudstyr Skiltning Stråling Svagstrømsanlæg Tavshedspligt Teknisk Afd. Trykflasker personale i forbindelse med arbejdet. Indenfor visse få områder er det forbudt at have mobiltelefonen tændt, grundet særligt følsomt udstyr. Disse områder er markeret med skilte, og forbuddet skal respekteres. Nøgler og adgangskort til aflåste områder kan lånes mod kvittering. Kontakt Teknisk Afdeling. Operationsområderne er rene områder, og den nødvendige omklædning aftales med den pågældende afdeling. Afdelingslederen skal orienteres om arbejdets omfang og gener. Arbejdsstedet skal holdes ryddeligt og forlades rengjort med alle loftsplader genmonteret. Parkering udenfor de afmærkede områder er ikke tilladt. Kontakt Teknisk Afdeling for vejledning i forbindelse med længerevarende arbejder. Al rygning, såvel indendørs som udendørs på hospitalets matrikler er forbudt i arbejdstiden på Hospitalet. Ved arbejde som skal udføres på sengeafsnit, skal der tages vidtgående hensyn til patienter og pårørende. Ved færdsel/arbejde i isolationsstuer, skal pågældende retningslinjer på afdelingerne følges. Afdelingslederen skal orienteres om arbejdets omfang og gener. Det påhviler normalt den enkelte entreprenør selv at håndtere sikkerhedsarbejdet for sine ansatte. Sikkerhedsfodtøj skal anvendes på værksteder og ombygningsarealer. Sikkerhedshjelm skal anvendes på byggepladser, samt når det er påbudt ved skil faldsikringsudstyr anvendes efter behov samt når det er påbudt. Se også "Værnemidler". Der skal skiltes ved alle indgange til byggepladsen, såfremt der er påbud om brug af nødvendige værnemidler ved færdsel på pladsen. Såfremt brandfarlige væsker, radioaktive isotoper eller andet ligestillet opbevares på lager i bestemte rum, skal der på døren ind til rummet være opsat advarselsskilte, der informerer om det pågældende oplag. Såfremt der er behov for værnemidler for at færdes i rummet skal dette også fremgå ved skiltning. På flere afdelinger er der mulighed for påvirkning af forskellig art såsom: Røntgenstråling, kraftige magnetfelter, kemikalier og stråling. Fælles for dette er, at den pågældende afdelings ledelse skal give tilladelse til adgang til rummene, og afdelingens vejledning skal følges. Det kan ikke undgås, at man møder patienter og pårørende i sin færden på hospitalet, som man kender. Men man må ikke videregive disse informationer uden vedkommendes samtykke. Det er således ikke tilladt at fortælle andre, at man lige mødte naboen inde på hospitalet. Man er omfattet af tavshedspligt, også som håndværker og entreprenør. Se Kontakt Trykflasker må kun opbevares i rum, hvortil der er skiltet med Trykflasker fjernes ved brand.

5 Trykluftanlæg Ulykke I tilfælde af ulykke med personskade: Alarmér Teknisk Afdeling skal kontaktes, da man som ekstern håndværker eller entreprenør er underlang Regionshospitalet Randers ulykkes-statestik. Vi er ligeledes interesseret i, at ulykken undersøges for forebyggelse af lignende situationer. Vacuum anlæg Vandforsyning Varmeforsyning Varmt arbejde Ved varmt arbejde skal instruktion herfor følges. Skema til brug ved Varmt Arbejde kan fås i Teknisk Afdeling. Eksempler på varmt arbejde: Tagarbejde med papdækning. Diverse former for svejsning. Diverse former for lodninger. Optøning af frosne rør. Slibning og skæring med vinkelsliber. Varmluftpistol til krympning, plastsvejsning, tørring, malings afrensning o. lign. Velfærds- Velfærdsforanstaltninger er normalt for entreprenørens egen regning. foranstaltninger Såvel hospitalets kantine som kiosk sælger et varieret udvalg af mad og drikkevarer. Ventilations- anlæg VVS Værktøj Værnemidler Der må kun anvendes værktøj og andre tekniske hjælpemidler, der opfylder Arbejdsmiljølovens krav (f. eks. stiger og stilladser). Påbud om anvendelse af værnemidler skal overholdes. Værnemidler er for entreprenørens egen regning.

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Dato: Status 6. Godkendt

Dato: Status 6. Godkendt Vers. Udarbejdet af. Dato: Status 6 Tanja Andersen 28-05-2014 Godkendt INDLEDNING Arbejdsmiljøprogrammet er en samlet præsentation af den arbejdsmiljøindsats, som Hospitalsenheden Vest (bygherren) stiller

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Værktøj for akkordholdere

Værktøj for akkordholdere Oversigt over opmålere: Fællessekretariatet BLIK OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK METALARBEJDERFORBUND Opmåler Nordjylland: Gert Zacho Andersen Tlf. 98 16 08 66 Mobil: 23 48 34 67 E-mail: gza01@blikroer.dk

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen og Brigitte Kammersgaard ISBN: 87-7353-713-6 0.04.08 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Indledning...5

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere