Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland"

Transkript

1 Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

2 Region Midtjylland har følgende ændringer til EU-udbud nr. 2009/S I forbindelse med at Region Midtjylland har udbudt lægevagtkørsel er der opstået en del spørgsmål samt uklarheder. Regionen har derfor foretaget følgende ændringer/præciseringer: 1. Ny tilbudsfrist: 2. juni 2009 kl Ny vedståelsesfrist: 31. oktober Kravet i udbudsbilag 5 om taxa eller limousine bevilling/tilladelse undersøges 4. Rettelse til pkt i udbudsmaterialet 5. Rettelse til kontrakten 6. Yderligere oplysninger på hjemmesiden 7. Ny tidsplan se nedenfor Ad.1: Region Midtjylland har besluttet at rykke tilbudsfristen, da regionen vil sikre at alle potentielle tilbudsgivere rettidigt kan nå at afgive et tilbud. Ad 2: En naturlig konsekvens af den fremrykkede tilbudsfrist, da Region Midtjylland skal have sagen politisk behandlet inden der kan indgås kontrakt/er. Ad. 3: Da der hersker tvivl om en limousinetilladelse kan anvendes, såfremt en taxa-bevilling er tilstrækkelig, har Region Midtjylland rettet henvendelse til færdselsstyrelsen for en vejledende udtalelse. Straks den vejledende udtalelse er Region Midtjylland i hænde offentliggøres det, om det er muligt at udføre kørslen med kun én type bevilling/tilladelse eller om begge typer bevillinger/tilladelser kan anvendes til lægevagtkørsel. Ad. 4: Såfremt det viser sig at en kombination af priserne på de enkelte delområder samlet set vil give den laveste pris, vil der blive tildelt til denne tilbudsgiver. Det vil sige at såfremt en tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på flere distrikter og derved en lavere pris vil en eventuel rabat indgå i beregningen af laveste pris. Ad. 5: I forbindelse med punkt 8.1.2, hvor Leverandøren skal kunne levere statistikker vedr. kørselsmønstret, brændstofforbrug, kørte km samt GPS-data mv. Ad. 6: Tilbudsgivere opfordres til løbende at holde sig orienteret via ordregivers hjemmeside

3 Ad. 7: Her er en ny forventet tidsplan. Ny Tidsplan Dato for elektronisk afsendelse af udbudsbekendtgørelse Dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse og materiale på Dato for fremsendelse af ændringsmeddelelse til EU-tidende kl Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet NB! Spørgsmål fremsendes til Kjeld Erbs på kl Ny frist for fremsendelse af spørgsmål til udbudsmaterialet NB! Spørgsmål fremsendes til Kjeld Erbs på Frist for offentliggørelse af anonymiserede spørgsmål samt svar Frem til denne dato kan der ske offentliggørelse af yderligere oplysninger inkl. spørgsmål og svar på: kl. 14:30 Frist for modtagelse af tilbud NB! Tilbud modtages af Indkøb og Logistik ved Janni H. Nielsen eller Svend Gisselmann Uge Uge Uge 34 Uge 36 Gennemgang af tilbud Politisk behandling Forventet tilkendegivelse om tildeling af kontrakt(er) henholdsvis afslag til tilbudsgivere (start på standstill-perioden) Forventet kontraktindgåelse Forventet kontraktstart Vedståelsesfrist Forventet kontraktudløb Endvidere er der indkommet følgende spørgsmål til udbudsmaterialet

4 Spørgsmål 1 Der forlanges bevilling/tilladelse til kørslen, da det efter Primær sundheds opfattelse, er kørsel der går ind under taxi/limousine kørsel. Flere selskaber kørte før med vagtlæger, uden taxi/limousine bevilling/tilladelse, og der blev anlagt sag af taxa og hyrevognsnævn, en sag som færdselsstyrelsen vurderede til ikke var omfattet af taxiloven, og taxinævnet rettede sig ind, og gav tilladelse til, at kørslen kunne køres uden bevilling. Det skal bemærkes, at færdselsstyrelsen ikke er lovgivende myndighed, men i første omgang kommer med deres vurdering af sagerne, og det herefter er op til taxinævnene om de vil accepterer denne afgørelse, eller om de mener der er juridisk grundlag for at føre sagen videre, hvilket taxinævnet vurderede der ikke var, i samråd med deres jurister. Svar 1 Spørgsmål 2 Svar 2 Spørgsmål 3 Region Midtjylland retter henvendelse til færdselsstyrelsen for en afklaring af spørgsmålet om bevilling/tilladelse. Det er Region Midtjyllands opfattelse at der er tale om erhvervsmæssig befordring, men det er beklageligt, at det er uafklaret hvilken type bevilling/tilladelse der kræves. Såfremt en kommune vil give et bindende forhåndstilsagn, til en tilbudsgiver kan det også accepteres. Se i øvrigt ovenfor. Ingen taxiselskaber har bevilling, derfor kan de ikke afgive tilbud, disse skal så afgives af hver enkelt vognmand, hvilket vil give dem problemer, da de ikke må lave konkurrerende virksomhed mod deres selskab Korrekt, at selskaber ikke kan få tilladelse, da tilladelserne er personlige. Der er dog intet der hindrer et selskab at afgive tilbud, selskabet skal bare indsende samtlige tilladelser fra alle de vognmænd, der skal udføre opgaven. Region Midtjylland er klar over at dette vil være en stor opgave for tilbudsgiverne. Endvidere vil vi også gøre opmærksom på, at da det er et EU udbud, udelukkes andre EU lande fra at give tilbud, da de ikke har, og heller ikke kan få bevilling i Danmark til kørslen, og i de fleste EU lande ikke kræves bevilling til taxikørsel. Svar 3 Region Midtjylland mener at alle tilbudsgivere (der er EU-borgere) kan ansøge, uanset bopæl. I henhold til taxalovens 3 er tilladelse til taxakørsel betinget af, at personen har bopæl her i landet. Det fremgår dog samtidig af taxalovens 3, stk. 2, at kravet i stk. 1 om bopæl bortfalder i det omfang, det følger af international aftale eller af regler fastsat af trafikministeren. EU-borgere har derved mulighed for at ansøge kommunalbestyrelsen om tilladelser, da bopælskravet i dette tilfælde er fraveget jf. 10 i bekendtgørelse nr. 220 af 31. marts 2000.

5 Spørgsmål 4 Region Midtjylland har undersøgt en række kommuners sagsbehandlingstid i forbindelse med afgørelser efter taxi-loven. Der træffes afgørelser hver eller hver anden måned, hvilket betyder at det er muligt for potentielle tilbudsgivere at indbringe en ansøgning. I stk forlanges der en tro og love erklæring på, at der ikke er ubetalt gæld til det offentlige, Jeg er bekendt med, at der er adskillige taxavognmænd, i forskellige taxaselskaber, der har gæld til det offentlige, og vil derfor gerne vide, udelukker det de selskaber, hvor de er medejer, gennem deres bevilling og hvad er max. gælden for at der kan søges, uden det får indflydelse på den afgørelse, der træffes angående valg af vognmand? Svar 4 Region Midtjylland har som udgangspunkt ikke en undersøgelsespligt ud over de fremsendte tilbud. Såfremt en tilbudsgiver har skrevet under på en tro- og loveerklæring, vil Region Midtjylland lægge denne til grund for vurderingen. Der er dog samtidig skrevet under på at det er muligt at indhente oplysninger fra relevante myndigheder, såfremt det findes relevant. Spørgsmål angiver at prisen tidligst kan reguleres pr. 1. maj I udkast til kontrakt side 18 står, pris pr. time er fastfrosset i perioden 1. maj 2009 til 1. maj Hvad skal vi regne med? 2. Udbudsmaterialet siger at der skal være dokumentation for at tilbudsgiver har de fornødne bevillinger/tilladelser til at udføre kørsel med vagtlæger. Hvor mange biler forventer Regionen at der skal være til rådighed i ordningen? Jeg tænker her på overlab i weekender m.m. hvor der skal køre 13 biler kl.8-16 og 13 biler kl hvilket giver 26 biler i alt hvis disse ikke kan bruges på to af hinanden følgende vagter. Kan der ikke på denne foranledning blive anført at der ikke SKAL være dokumentation for bevillinger/tilladelser, men at der kan ligge bekræftelse på at disse bevillinger kan opnås? Jeg tænker her specielt på konkurrencen mellem taxifirmaerne, hvor en vognmand kun kan få bevilling/tilladelse hvis kørselsmængden kan påvises ( og det kan den jo først med kontrakten i hånden) Det seneste års reviderede og godkendte regnskab fra den juridiske enhed... Hvis man forestiller sig nogle vognmænd der slår sig sammen i et f.eks. I/S vil være nydannet og måske kun starte op hvis kørselen med vagtlæger opnås. De vil ikke have mulighed for at aflevere regnskab, eller skal alle deltagende vognmænd aflevere for deres respektive virksomhed? i mindstekrav. Skal bilerne ikke bare være godkendt til Taxikørsel? Hvad er neutrale farver? Uden reklamer, betyder det at der ikke må være firma logo og evt. regionens logo? Må bilerne skilt med at det er "lægevagt"? Vognmanden skal kunne opbevare computere på sikker vis. er det bag lås og slå eller på bestillingskontoret hvor der sidder personale?

6 Kontrol og reparation på autoriseret værksted.. Værkstedet valgt af Region eller vognmand? Svar 5 Spørgsmål 6 Svar 6 1. Der er skrevet forkert på side 18. Perioden hvor prisen er frosset fast er det første år i kontraktperioden. 2. Antallet af biler, der skal være til rådighed fremgår af tabellerne i kontraktbilag 1 (Kravspecifikation). Vognmænd der kører bilerne skal have de fornødne tilladelser til erhvervsmæssig persontransport. Evt. et forhåndstilsagn om tilladelse. 3. Regionen kræver det senest foreliggende regnskab for selskabet eller for de vognmænd der indgår i selskabet. 4. Vognmanden skal have tilladelse til enten taxa-eller limousinekørsel. 5. Bilerne må gerne være forsynet med firmalogo og skilt med Lægevagt. 6. De mobile computere skal - når de ikke benyttes - være forsvarligt beskyttet mod tyveri. Det kræver at de opbevares i aflåste lokaler. 7. Regionen stiller krav om et autoriseret værksted, men vil ikke udpege et bestemt værksted. Vedr. hvordan prisstigninger reguleres, hvor jeg finder det mest hensigtmæssigt at man følger den årlige pristalsregulering for taxibranchen, da vi nu kører under denne lovgivning. Var det en idé? Region Midtjylland har valgt at regulere på basis af udviklingen i A og B kontrakter og ser ingen grund til at ændre denne reguleringsordning. Spørgsmål 7 1) Der står, bilerne skal udstyres med genoplivningskuffert, som regionen stiller til rådighed, er det et ufravigelig krav 2) bilerne skal være neutrale, vil det sige, der ikke må være andet, reklame m.m. på bilerne Svar 7 Spørgsmål 8 1) Ja det er et ufravigeligt krav 2) Der må gerne være firmalogo på bilerne 1) Hvorfor er distrikt Ringkøbing meget større geografisk end de øvrige distrikter? Taxi selskaber i Vestjylland kan ikke alene byde på så store distrikter. 2) Krav til biler - punkt 3.0 Større biler: er Passat Stationcar, Ford Mondeo stationcar, Ford Galaxy stationcar og Pegeut 307 stationcar under kategorien "tilsvarende"?

7 Svar 8 Spørgsmål 9 1) Region Midtjylland kan ikke lave om på geografien 2) Nej 1) Priser På side 8 i udkast til kontrakt står anført, at priserne er fastfrosset i perioden 1. maj 2009 til 1. maj På side 18 i udkast til kontrakt står anført, at tilbuddet skal gives som en pris pr. vagttime, som er fastfrosset i perioden 1. maj 2009 til 1. maj Af hensyn til tilbudsprisen vil jeg gerne vide, hvilken af disse oplysninger jeg skal rette mig efter? 2) Distrikt Må en taxa fra eksempelvis Skive byde på et distrikt i eksempelvis Silkeborg? 3) Tilladelse til rutekørsel Er vogne med tilladelse til rutekørsel kvalificeret til at give bud? 4) Mindstekrav til vogne På s. 20 i udkast til kontrakt nævnes krav til vogne. Vil en vogn af typen Mercedes C klasse kunne accepteres? Vognen tåler efter min opfattelse sammenligning med vogne som Citroen C5 / Citroen Picasso 5) Forsikringer Er det tilstrækkeligt at kunne dokumentere opfyldelse af krav til forsikringer på det tidspunkt et tilbud er accepteret? Svar 9 Spørgsmål 10 1) Der er skrevet forkert på side 18. Perioden hvor priserne er fastfrosset er det første år i kontraktperioden. 2) Ja 3) Nej der kræves tilladelse til taxa eller limousine, der kommer en nærmere afklaring (jf. det offentliggjorte rettelsesblad) 4) Ja Mercedes C kan accepteres 5) Nej I udbudsmaterialet s. 8 nævnes at tilbud skal indsendes elektronisk i form af USB pen. Det står for mig lidt uklart, hvorvidt det er muligt at vælge mellem brug af USB pen eller CD Rom. Kan byde selv bestemme, hvilket af disse medier man vil anvende? Svar 10 Spørgsmål 11 Svar 11 Region Midtjylland ønsker at få materialet også på en USB nøgle, men en CD-rom er også acceptabel Hvad har udgifterne til lægevagtskørsel været i de enkelte distrikter i 2008? Distrikt Århus: 3,6 mio.kr, Distrikt Randers: 2,1 mio.kr, Distrikt Horsens: 2,5 mio.kr, Distrikt Djursland: 2,5 mio.kr, Distrikt Ringkøbing: 6,8 mio.kr,distrikt Viborg/Skive: 3,7 mio.kr. og Distrikt Silkeborg: 1,9 mio.kr.

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Norddjurs Kommune

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Norddjurs Kommune Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Der er indkommet nedenstående spørgsmål

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet: Spørgsmål 1: Vedrørende udbuddet af

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere