Prækvalifikationsmateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prækvalifikationsmateriale"

Transkript

1 Prækvalifikationsmateriale Udbud efter forhandling December

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 PRÆKVALIFIKATION... 3 Offentliggørelse af prækvalifikationsmateriale... 3 Udbyder... 3 FynBus... 3 Prækvalifikationsmateriale... 4 Tidsplan... 4 CPV-kode... 5 Kommunikation... 5 Sagsnummer... 5 Spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet... 5 Den udbudte ydelse... 6 Virksomhedsoverdragelse... 6 Kvalifikationskrav i henhold til busloven... 7 Prækvalifikation - udvælgelseskriterier... 7 Anmodning om prækvalifikation... 8 Aflevering af anmodning om prækvalifikation... 8 Opfordring til at afgive tilbud... 9 Udbud efter forhandling... 9 Tildelingskriterium Grundlag for udelukkelse af tilbudsgiver Forpligtelser vedr. skatter og afgifter, miljøbeskyttelse, bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt Tilbudsgivers omkostninger Ejendomsret til prækvalifikationsmaterialet DISPOSITION FOR PRÆKVALIFIKATION Afgivelse af anmodning om prækvalifikation Bilag 1: Stamoplysninger om tilbudsgivers virksomhed Bilag 2: Tro- og loveerklæring December

3 PRÆKVALIFIKATION Offentliggørelse af prækvalifikationsmateriale Nærværende prækvalifikation er offentliggjort på Nordfyns-Kommune efter forudgående offentliggørelse i Supplement til Den Europæiske Unions Tidende som udbud efter forhandling jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/17/EF af 31. marts 2004 forsyningsvirksomhedsdirektivet, om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester. Udbudsmaterialet kan tilgås via FynBus hjemmeside Udbudsbekendtgørelsen vedrørende udbud af buskørslen i Nordfyns Kommune er offentliggjort på FynBus hjemmeside umiddelbart efter afsendelse til Kontoret for Den Europæiske Unions Officielle Publikationer, og vil tillige blive offentliggjort på TED-databasen Eventuelle ændringer til prækvalifikationsmaterialet, spørgsmål/svar og øvrige nye oplysninger om nærværende prækvalifikation vil blive offentliggjort løbende på FynBus hjemmesiden. Tilbudsgivere opfordres således til at holde sig jævnligt orienteret om nærværende prækvalifikation på FynBus hjemmeside. Udbyder FynBus Tolderlundsvej Odense C Tlf.: (+45) FynBus Trafikselskabet FynBus blev stiftet 1. januar 2007, og er et fælleskommunalt selskab oprettet i henhold til 60 i lov om kommunernes styrelse. FynBus har en selvstændig bestyrelse bestående af repræsentanter fra Region Syddanmark og kommunerne på Fyn og Langeland. Bestyrelsen er den endelige beslutningstager i forhold til Fyn- Bus. FynBus hovedopgaver er: Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel Fastsættelse af takster og billetteringssystemer Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede Nærmere oplysninger om FynBus kan findes på December

4 Prækvalifikationsmateriale Det er ikke tilladt at ændre i det offentliggjorte prækvalifikationsmateriale. Ved eventuel uoverensstemmelse mellem det prækvalifikationsmateriale der forefindes på udbudshjemmesiden og tilbudsgivers materiale, vil prækvalifikationsmaterialet offentliggjort på udbudshjemmesiden have forrang. Prækvalifikationsmaterialet består af: Prækvalifikation Prækvalifikation indeholder en beskrivelse af de vilkår, tilbudsgiver skal afgive sit tilbud under. Disposition for anmodning om prækvalifikation Disposition for anmodning indeholder en oversigt over de bilag, tilbudsgiver skal aflevere i forbindelse med anmodning om prækvalifikation. Bilag til anmodning om prækvalifikation o Bilag 1: Stamoplysninger om tilbudsgivers virksomhed o Bilag 2: Tro- og loveerklæring Tidsplan Fremsendelse af udbudsbekendtgørelse til EU-Tidende og offentliggørelse af Prækvalifikationsmateriale 18. december 2015 Frist for spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet 7. januar 2016 Der kan komme nye oplysninger til prækvalifikationsmaterialet frem til 11. januar 2016 Frist for anmodning om prækvalifikation 18. januar 2016 kl Fremsendelse af opfordring til at afgive tilbud og offentliggørelse af udbudsmateriale Uge 4, 2016 Frist for afgivelse af tilbud 29. februar 2016 kl Forhandlingsperiode marts 2016 Forventet accept og afslag april 2016 Kontraktunderskrivelse april 2016 Dato for kontraktstart august 2016 December

5 Vedståelsesfrist 1. januar 2017 CPV-kode Nærværende udbud er i EU-regi offentliggjort under: CPV-koden: Offentlig vejtransport Kommunikation Al kontakt vedr. dette udbud skal ske til FynBus vil orientere tilbudsgivere om nærværende prækvalifikation på Tilbudsgiver opfordres på den baggrund til løbende at holde sig orienteret om evt. supplerende oplysninger m.m. via FynBus hjemmeside. Tilbudsgiver kan tilmelde sig udbyders nyhedsgruppe vedr. dette udbud, således at der vil blive sendt en , hver gang der offentliggøres materiale, der relaterer sig til dette udbud. Tilmelding gøres via hvor mailadresse på vedkommende, der skal modtage nyhedsbrevet, skal oplyses. Sagsnummer FynBus sagsnummer er Sagsnummeret bedes anført på samtlige henvendelser vedrørende nærværende prækvalifikation og udbud. Spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet Med henblik på at sikre at anmodning om prækvalifikation udformes korrekt i overensstemmelse med de stillede krav, har tilbudsgiver mulighed for at stille spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet og anmode om uddybende beskrivelse af konkrete punkter i prækvalifikationsmaterialet. Spørgsmål skal sendes til Spørgsmål bedes opstillet på listeform med angivelse af det sted i prækvalifikationsmaterialet (f.eks. punkt og sidenummer), som spørgsmålet vedrører. Spørgsmål skal være FynBus i hænde senest den 7. januar Alle spørgsmål, som tilbudsgiver sender til FynBus senest 7. januar 2016, vil sammen med svarene på disse, løbende og senest 11. januar 2016 blive offentliggjort i anonymiseret form på udbudshjemmesiden under menupunktet Spørgsmål og svar. December

6 Spørgsmål, der fremsendes senere end 7. januar 2016, kan påregnes besvaret senest den 11. januar 2016, såfremt det er muligt for FynBus at besvare disse spørgsmål senest den dag. Herefter kan der ikke komme nye oplysninger til prækvalifikationsmaterialet. Den udbudte ydelse Den udbudte ydelse omfatter buskørslen i Nordfyns Kommune. Kontraktlængden er fra august 2016 til køreplanskift august 2022 med option på op til 2 x 1 års forlængelse. Buskørslen udbydes i to pakker. Kørselsomfanget i pakke 1 er afregningstimer fordelt på 12 busser. Herudover vil der ad hoc blive aftalt dubleringskørsel og ekstrakørsel. Kørselsomfanget i pakke 2 er afregningstimer fordelt på 10 busser. Herudover vil der ad hoc blive aftalt dubleringskørsel og ekstrakørsel. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at busserne i en periode før kontraktstart skal stå driftsklar og til rådighed for installation af Rejsekortet. Herudover skal tilbudsgiver være opmærksom på, at FynBus kan stille krav om sikkerhedsstillelse i forbindelse med kontraktindgåelse. FynBus giver den kommende entreprenør mulighed for at benytte underentreprenører til udførelse af kørslen. Herudover pålægges den kommende entreprenør at overholde sociale klausuler. Der kan være virksomhedsoverdragelse. Virksomhedsoverdragelse Reglerne i Lov nr. 710 af 20. august 2002 om Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (herefter Virksomhedsoverdragelsesloven) og EU-overførselsdirektivet (direktiv 2001/23/EF) skal følges. Dette uanset om betingelserne for, at der er sket virksomhedsoverdragelse i lovens forstand, er opfyldt. Dette betyder, at tilbudsgiver er forpligtet til at overtage al personale, der er knyttet til den udbudte leverance, og at tilbudsgiver indtræder i de pligter, som påhviler nuværende entreprenør i henhold til 1. Kollektiv overenskomst og aftale, 2. Bestemmelser om løn- og personaleforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, og December

7 Individuel aftale om løn- og arbejdsforhold, jf. virksomhedsoverdragelsesloven 2, stk. 1 Kvalifikationskrav i henhold til busloven Aftalen om buskørsel kan indgås med såvel en enkeltperson eller en anden juridisk person. Aftale om buskørsel forudsætter, at tilbudsgiveren kan opfylde kvalifikationskravene i Lovbekendtgørelse af 12. november 2012 nr om buskørsel (herefter Busloven). Der skal således foreligge enten en tilladelse efter busloven for det nødvendige antal busser, eller et forhåndstilsagn på samme fra Trafikstyrelsen. Se nærmere under udvælgelseskriterier. Prækvalifikation - udvælgelseskriterier De krav, der er stillet som udvælgelseskriterier, skal dokumentere tilbudsgivernes egnethed til at udføre den udbudte kørsel. De i udvælgelseskriterier og bilag stillede krav er mindstekrav, som skal være opfyldt ved aflevering af tilbuddet. De stillede udvælgelseskriterier er: Underskrevet bindende tilsagn fra tilbudsgivers pengeinstitut: Ifølge betalingsbetingelserne, der vil fremgå af udbudsmaterialet, vil FynBus månedlige betalinger til entreprenøren blive udbetalt den 10. bankdag i den efterfølgende måned. Der vil således forløbe ca. 1 ½ måned fra kontraktstart til den første betaling falder. Tilbudsgiver skal derfor fremsende underskrevet bindende tilsagn fra tilbudsgivers pengeinstitut om, at pengeinstituttet vil stille fornøden driftslikviditet til rådighed for tilbudsgiver, hvis denne måtte blive valgt. Driftslikviditeten skal stilles til dækning for driftsudgifterne fra kontraktstart, til den første betaling fra FynBus forfalder den 10. bankdag i den efterfølgende måned. Såfremt tilbudsgiver ønsker at byde på en pakke, skal der fremsendes bindende tilsagn på 1 (én) mio. kr., hvis tilbudsgiver ønsker at byde på begge pakker, skal der fremsendes bindende tilsagn på 2 mio. kr. Der skal gøres opmærksom på, at det stillede tilsagn skal være bindende og ikke må indeholde forbehold, herunder forbehold for senere godkendelse fra pengeinstituttets side. Udfyldt Bilag 1: Stamoplysninger om tilbudsgivers virksomhed. Referenceliste og positiv udtalelse. December

8 Referenceliste over opgaver af tilsvarende omfang og kompleksitet udført for andre offentlige virksomheder eller myndigheder. Endvidere skal der vedlægges minimum én positiv udtalelse fra én af de på referencelisten anførte offentlige virksomheder eller myndigheder om den udførte opgave. Dokumentation for tilladelse til bustransport. Tilbudsgiver skal fremlægge tilladelse til erhvervsmæssig befordring, jf. Buslovens 1 for det nødvendige antal busser eller et forhåndstilsagn på samme fra Trafikstyrelsen. Udfyldt Bilag 2: Tro- og loveerklæring om i hvilket omfang tilbudsgiverne har udbetalt, forfalden glæd til det offentlige jf. Lovebekendtgørelse om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse andre love nr. 336 af maj Erklæringen er samtidig en samtykkeerklæring om, at udbyder må indhente oplysninger hos SKAT om ubetalt forfalden moms eller skattegæld. Udfyldt Bilag 2: Tro- og loveerklæring om at tilbudsgiveren ikke befinder sig i én af de af direktiv 2004/18/EF artikel 45, stk. 1 litra a-d og stk. 2 litra a-d anførte situationer jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 54. Hvis tilbudsgiver afgiver urigtig erklæring, kan denne i henhold til lovebekendtgørelse om begrænsninger af skyldners mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse andre love, nr. 336 af 13. maj straffes med bøde. Såfremt den urigtige erklæring er afgivet svigagtigt, har udbyder ret til at forkaste tilbuddet. FynBus forbeholder sig desuden ret til selv at kontrollere, hvorvidt tilbudsgivere, der påtænker tildelt kontrakt, er omfattet af én af de fornævnte situationer, ligesom FynBus forbeholder sig ret til at kræve dokumentation herfor fra tilbudsgiveren. Befinder tilbudsgiveren sig i én af de i artikel 45, stk. 1 litra a-d og stk. 2. litra a-d anførte situationer, vil tilbudsgiveren blive udelukket fra deltagelse i udbuddet. Nærmere redegørelse fremgår af Disposition for anmodning om prækvalifikation. Anmodning om prækvalifikation Interesserede entreprenører kan anmode om prækvalifikation til deltagelse i udbud af buskørslen i Nordfyns Kommune. Aflevering af anmodning om prækvalifikation Anmodning om prækvalifikation kan afleveres enten pr. mail eller pr brev. December

9 Pr. mail: Mailen sendes til mærket Anmodning om prækvalifikation til udbud af buskørslen i Nordfyns Kommune. Pr. brev Et papireksemplar kan sendes eller afleveres til: FynBus Tolderlundsvej Odense C Att.: Helle Skjødt Hansen Kuverten/pakken skal være mærket: Anmodning om prækvalifikation til udbud af buskørslen i Nordfyns Kommune. Andre former for anmodning om prækvalifikation accepteres ikke. Anmodning om prækvalifikation skal være FynBus i hænde senest den 18. januar 2016 kl Anmodninger, der modtages efter dette tidspunkt, vil blive afvist. Det er tilbudsgivers ansvar, at tilbud fremkommer rettidigt. Anmodningerne vil blive behandlet fortroligt af FynBus, dog offentliggøres liste over de tilbudsgivere, der er blevet prækvalificeret til at afgive tilbud. Opfordring til at afgive tilbud FynBus vil i uge 4, 2016 fremsende opfordring til at afgive tilbud til de prækvalificerede ansøgere. Alle konditionsmæssige anmodninger om prækvalifikation vil blive opfordret til at afgive tilbud. Kun tilbudsgivere, der er prækvalificerede, kan afgive tilbud. Der skal afgives tilbud på baggrund af det udbudsmateriale, der offentliggøres i uge 4, 2016, hvor de nærmere oplysninger vedrørende busser, personale, køreplaner, kontrakt m.m. vil fremgå. Tilbud fra ikke prækvalificerede tilbudsgivere vil ikke blive vurderet. Udbud efter forhandling Dette udbud er offentliggjort som udbud efter forhandling, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivet art 40. Alle tilbudsgivere, som opfylder kravene i udbudsmaterialet, vil blive opfordret til at afgive tilbud og vil enkeltvis blive indbudt til mindst ét forhandlingsmøde. Hver forhandling afsluttes med, at tilbudsgiveren får mulighed for at afgive nyt tilbud. December

10 Der vil blive afholdt én forhandlingsrunde, men FynBus forbeholder sig ret til at afholde flere forhandlingsrunder, såfremt dette findes formålstjenligt. FynBus tager stilling til dette umiddelbart efter afholdelsen af den første forhandlingsrunde og før fristen for aflevering af tilrettede tilbud. Såfremt FynBus vælger at afholde flere forhandlingsrunder, kan der løbende ske en udskillelse af tilbudsgivere på baggrund af en evaluering af tilbuddene i henhold til tildelingsmodellen, indtil et tilbud bliver valgt. Tilbudsgivere, der blive fravalgt, vil modtage skriftlig meddelelse herom, så snart beslutningen om fravalg er truffet. På baggrund af de oplysninger der kommer frem i en forhandlingsrunde, vil FynBus vurdere, om der er behov for præciseringer eller tilpasninger af udbudsmaterialet. Hvis dette er tilfældet, vil FynBus udsende det reviderede udbudsmateriale til tilbudsgiverne som grundlag for afgivelse af tilrettede tilbud. Tildelingskriterium FynBus vil med tildelingen af ordren vælge tilbud efter tildelingskriteriet laveste pris i henhold til Forsyningsvirksomhedsdirektivet artikel 55. Grundlag for udelukkelse af tilbudsgiver Manglende opfyldelse af udvælgelseskriterier samt manglende eller for sen fremsendelse af anmodning om prækvalifikation med tilhørende bilag vil medføre, at anmodning om prækvalifikation udelukkes fra vurdering. Væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i prækvalifikationsmaterialet, samt forbehold der ikke kan prissættes, vil ligeledes medføre udelukkelse. Forpligtelser vedr. skatter og afgifter, miljøbeskyttelse, bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt Tilbudsgiver skal overholde forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljøbeskyttelse, bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt i Danmark. Tilbudsgiver kan indhente de relevante oplysninger på følgende hjemmesider: Oplysninger om skatter og afgifter findes på SKAT s hjemmeside: Oplysninger om miljøbeskyttelse findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: Oplysninger om beskyttelse af arbejdsmiljøet findes på Arbejdstilsynets hjemmeside: FynBus kan i den forbindelse særligt henvise til Arbejdstilsynet miljøvejviser nr. 30 for transport af passagerer, se December

11 samt At-intern instruks vedr. busdrift, se Tilbudsgivers omkostninger Samtlige omkostninger i forbindelse med anmodning om prækvalifikation påhviler tilbudsgiver. Ejendomsret til prækvalifikationsmaterialet FynBus har vedblivende enhver rettighed, herunder ophavsret og ejendomsret, til prækvalifikationsmaterialet og oplysninger, der i øvrigt afgives i forbindelse med prækvalifikationsforretningen. December

12 DISPOSITION FOR PRÆKVALIFIKATION Disposition for anmodning om prækvalifikation er et værktøj, der skal lette ansøger i udarbejdelse af anmodning om prækvalifikation. Disposition for anmodning om prækvalifikation opregner punkt for punkt, hvad ansøger skal tage højde for, både formelt og indholdsmæssigt, såfremt anmodning om prækvalifikation skal være konditionsmæssig. Det skal bemærkes, at FynBus kan vælge at se bort fra anmodninger om prækvalifikation, som ikke opfylder de i prækvalifikationsmaterialet anførte dispositioner. Afgivelse af anmodning om prækvalifikation Ansøger skal aflevere sin anmodning om prækvalifikation inden den angivne tidsfrist. Tilbudsgiver skal ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation aflevere følgende: 1) Underskrevet bindende tilsagn fra tilbudsgivers pengeinstitut. Der indeholder bindende tilsagn fra tilbudsgivers pengeinstitut om, at pengeinstituttet vil stille fornøden driftslikviditet til rådighed for tilbudsgiver, hvis denne måtte blive valgt. Såfremt tilbudsgiver ønsker at byde på en pakke, skal der fremsendes bindende tilsagn på 1 (én) mio. kr., hvis tilbudsgiver ønsker at byde på begge pakker, skal der fremsendes bindende tilsagn på 2 mio. kr. Der skal gøres opmærksom på, at det stillede tilsagn skal være bindende og ikke må indeholde forbehold, herunder forbehold for senere godkendelse fra pengeinstituttets side. 2) Udfyldt Bilag 1: Stamoplysninger om tilbudsgivers virksomhed. Bilag 1: Stamoplysninger om tilbudsgivers virksomhed findes i forlængelse af prækvalifikationsmaterialet. 3) Referenceliste over opgaver af tilsvarende omfang og kompleksitet udført for andre offentlige virksomheder eller myndigheder. 4) Minimum én positiv udtalelse fra én af de på referencelisten anførte offentlige virksomheder eller myndigheder om den udførte opgave. 5) Dokumentation for tilladelse til bustransport. December

13 Ansøgning om tilladelse eller forhåndsgodkendelse indsendes ansøgningen via Virk.dk ved brug af digital signatur, eller ved at udfylde og indsende Ansøgning om vejtransporttilladelse. Ansøgningsblanket kan rekvireres via Trafikstyrelsen hjemmeside: I forbindelse med anmodning om prækvalifikation uploades tilladelse eller forhåndsgodkendelsen fra Trafikstyrelsen via udbudshjemmesiden. 6) Udfyldt Bilag 2: Tro- og loveerklæring. i) Tro- og loveerklæring om i hvilket omfang tilbudsgiverne har udbetalt, forfalden glæd til det offentlige jf. Lovebekendtgørelse om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse andre love nr. 336 af maj Erklæringen er samtidig en samtykkeerklæring om, at udbyder må indhente oplysninger hos SKAT om ubetalt forfalden moms eller skattegæld. ii) Tro- og loveerklæring om at tilbudsgiveren ikke befinder sig i én af de af direktiv 2004/18/EF artikel 45, stk. 1 litra a-d og stk. 2 litra a-d anførte situationer jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 54. Bilag 2: Tro- og loveerklæring findes i umiddelbar forlængelse af prækvalifikationsmaterialet. Tilbudsgiver afleverer tilbuddet enten pr. mail eller pr brev. Tilbuddet skal afleveres senest den 18. januar 2016 kl December

14 Bilag 1: Stamoplysninger om tilbudsgivers virksomhed Anmodning om prækvalifikation til udbud af buskørslen i Nordfyns Kommune Alle punkter i nedenstående skemaer skal besvares, uanset om der kan henvises til andet tilbudsmateriale i øvrigt. Generelle oplysninger Tilbudsgivers besvarelser Oplys tilbudsgivers navn, adresse, cvr.nr., telefonnummer og . Oplys navn på virksomhedens kontaktperson i forbindelse med dette udbud samt denne persons direkte telefonnummer, mobilnummer og . Supplerende oplysninger Eventuelt supplerende oplysninger. December

15 Forbehold Eventuelt forbehold. December

16 Bilag 2: Tro- og loveerklæring I: Tro- og loveerklæring om gæld til det offentlige Ifølge lov nr. 336 af 13. maj 1997 skal offentlige ordregivere ved køb af varer og tjenesteydelser kræve, at enhver tilbudsgiver afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiveren er etableret. Erklæringen er samtidig en samtykkeerklæring om, at udbyder må indhente oplysninger hos Skat om ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Oplysning om eventuel ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (Angiv ved markering) 1 Virksomheden har ikke ubetalt, forfalden gæld til det offentlige 2 Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, men denne gæld overstiger ikke kr. (eller tilsvarende beløb i anden valuta) 3 Virksomheden har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, og denne gæld overstiger kr. (eller tilsvarende gæld i anden valuta) Nedenstående skal kun besvares, såfremt der er afkrydset i ovenstående punkt 3) 4 Der er overfor inddrivningsmyndighedens stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kr. (eller tilsvarende beløb i anden valuta) 5 Der vil overfor inddrivningsmyndighedens blive stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kr. (eller tilsvarende beløb i anden valuta) 6 Der er overfor inddrivningsmyndighedens indgået en afdragsordning vedrørende ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, og denne ordning er overholdt Inddrivningsmyndighedens navn: Inddrivningsmyndighedens adresse: December

17 Hvis en tilbudsgiver har gæld til det offentlige på mere end kr., og der overfor inddrivelsesmyndigheden ikke er stillet sikkerhed efter nr. 4), eller der ikke er indgået en afdragsordning efter nr. 5), vil tilbudsgiveren ikke blive prækvalificeret til at afgive tilbud. II: Tro- og loveerklæring om at tilbudsgiveren ikke befinder sig i én af de af direktiv 2004/18/EF artikel 45, stk. 1 og stk. 2. litra a-d anførte situationer Tilbudsgivere afgiver erklæring på tro og love om, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i én af de af direktiv 2004/18/EF artikel 45, stk. 1 litera a-d og stk. 2. litra a-d anførte situationer, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 54. Ordregiver forbeholder sig desuden ret til selv at kontrollere, hvorvidt tilbudsgivere, der påtænkes tildelt kontrakt, er omfattet af én af de førnævnte situationer, ligesom ordregiver forbeholder sig ret til at kræve dokumentation herfor fra tilbudsgiveren. Befinder tilbudsgiveren sig i én af de i artikel 45, stk. 1 og stk. 2. litra a-d anførte situationer, vil tilbudsgiveren blive udelukket fra deltagelse i udbuddet. Undertegnede erklærer, at ovennævnte oplysninger er korrekte. Dato: Navn: Firma: (Stempel) Underskrift: December

Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser. Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE. midttrafik.dk

Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser. Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE. midttrafik.dk Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE midttrafik.dk J.nr. 1-23-4-216-1-12 MIDTTRAFIKS 36. UDBUD HOLSTEBRO BYBUSSER Juni 2013 UBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE Udbud af kontrakt om IT-løsning til dagtilbud Offentliggjort den 29. januar 2014 Tro og

Læs mere

Udbud på levering af arbejdsbeklædning mv. til Århus Kommune

Udbud på levering af arbejdsbeklædning mv. til Århus Kommune Udbud på levering af arbejdsbeklædning mv. til Århus Kommune 1. Beskrivelse af udbuddet Udbuddet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning

Læs mere

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Udbudsannonce Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus udbyder herved udførelse af grøn pleje og rengøring på

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Prækvalifikation. Annoncering af ra dgivningsopgave til indretning af Furesø ra dhus

Prækvalifikation. Annoncering af ra dgivningsopgave til indretning af Furesø ra dhus Prækvalifikation Annoncering af ra dgivningsopgave til indretning af Furesø ra dhus 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang... 3 3 Den ordregivende myndighed... 3 4 Kontraktperioden...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Beskrivelse af opgaven Tilbudsindhentningen vedrører cafedrift i et aktiveringstilbud/ åbent værested

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Dir.tlf. Mail joher@domstolsstyrelsen.dk 2013-8302-0001-19 Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3 Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT

ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og love erklæring vedr. udelukkelse fra deltagelse i udbud 2 3. Erklæring vedr. økonomiske nøgletal

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

Notat. Prækvalifikation til udbud af håndværkerydelser. Den 15. juni Aarhus Kommune

Notat. Prækvalifikation til udbud af håndværkerydelser. Den 15. juni Aarhus Kommune Notat Den 15. juni 2012 Udbuddet omfatter udførelse af alle mindre spjældopgaver over en dags varighed samt mindre ombygnings- og vedligeholdelses opgaver. Opgaver under en dags varighed er ikke omfattet

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed

Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed Rammeaftale for ydelser vedrørende ajourføring af tegningsmateriale for indvendige arealer 2015 Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed Version 1 Side 1 af 6 Dokumentets anvendelse Hvis tilbudsgiver

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTMATERIEL DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 1 - Erklæringer

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTMATERIEL DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 1 - Erklæringer AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTMATERIEL DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 1 - Erklæringer Tro og love erklæring Ifølge

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Udbudsannonce 14. januar 2015 Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udbyder herved udførelse af teknisk isolering i begrænset

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S Udbud af turbinerevision Offentliggjort den XX. april 2014 Tro og love erklæring om

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Opgaven udbydes i henhold til Tilbudsloven, LBK nr. 1410 af 07/12/2007 inkl. senere ændringer til forskriften. 1. Ordregiver

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsskabelon A Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Oplysninger om tilbudsgiver: Tilbudsgivers navn og selskabsform Tilbudsgivers adresse Tilbudsgivers CVR nr. Undertegnede er bekendt

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol. Udbud af kantinedrift Prækvalifikationskrav og ansøgningsskemaer

Professionshøjskolen Metropol. Udbud af kantinedrift Prækvalifikationskrav og ansøgningsskemaer Professionshøjskolen Metropol Udbud af kantinedrift Prækvalifikationskrav og ansøgningsskemaer 23. december 2016 Professionshøjskolen Metropol udbyder drift af kantine på Frederiksberg. Opgaven Professionshøjskolen

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring - Tilbudsgiver

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring - Tilbudsgiver Skabelon - Tilbudsgiver Version 1 Side 1 af 5 Dokumentets anvendelse Dette dokument udfyldes på tro og love af tilbudsgiver. Ved en sammenslutning af virksomhed (f.eks. et konsortium) udfyldes dokumentet

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring. Deltager i en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium)

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring. Deltager i en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) Skabelon Deltager i en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) Version 1 Side 1 af 7 Dokumentets anvendelse Når tilbud afgives af en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium)

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Informationskampagne om skrotning af ældre brændeovne

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Informationskampagne om skrotning af ældre brændeovne Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Informationskampagne om skrotning af ældre brændeovne 1 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Generelle oplysninger om ansøger

Generelle oplysninger om ansøger Skabelon til brug for afgivelse af prækvalifikationsoplysninger vedrørende Arbejdsskadestyrelsens begrænsede udbud af kontrakt vedrørende udvikling af anmeldesystem vedrørende arbejdsulykker, jf. udbudsbekendtgørelse

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale.

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale. Spørgsmål og svar vedrørende prækvalifikation på begrænset EU-udbud af håndværkerydelser for Professionshøjskolen Metropol, udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 067-116264. 27.04.2016 Ansøger skal være opmærksom

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler

Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler J.nr. 17/00156 Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler Konkurrenceudsættelse af leverance af digitale radio- og tv-kanaler Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 4 Lovgrundlag

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

BILAG 1 TRO OG LOVE ERKLÆRING

BILAG 1 TRO OG LOVE ERKLÆRING BILAG 1 TRO OG LOVE ERKLÆRING TRO OG LOVE ERKLÆRING Undertegnede afgiver herved under strafansvar på tro og love nedenstående erklæring: Virksomhedens navn: Adresse: CVR.nr: TRO OG LOVE ERKLÆRING Ifølge

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek)

Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek) Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek) (Konkurrenceudsættelse) 1 Indledning Det Kongelige Bibliotek og Københavns

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+ om Klik her for at angive tekst. Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Udfyldelse

Læs mere

NorthPestClean Udbudsbetingelser

NorthPestClean Udbudsbetingelser Udbyder: Region Midtjylland NorthPestClean Udbudsbetingelser Offentligt udbud Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Indholdsfortegnelse

Læs mere