Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts Kapitel 1. Fondens navn og formål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål"

Transkript

1 Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978, og drevet som S/I indtil d. 6. december 1994, hvor driften er overgået til fondsdrift under fondsnummer i Århus kommune. 2 Fondens formål er at drive lystbådehavn beliggende ved Norsminde Fjord til gavn for såvel sejl- og motorsport som ungdomsarbejde og foreningsliv indenfor søsporten. Fondens havneområde omfatter havneanlæg på nord- og sydsiden af Norsminde Fjord. 3 Overskud ved fondens drift kan alene anvendes i overensstemmelse med fondens formål. 4 Fonden udøver sin virksomhed i overensstemmelse med Overenskomst med Århus By- og Herredsret af d. 6. december Kapitel 2 Fondens kapitalgrundlag Fondens grundkapital udgør kr , som er indbetalt kontant. Institutionens samlede aktiver udgjorde, da fonden blev stiftet som selvejende institution pr. 31. oktober 1978 kr Fondens samlede aktiver udgjorde pr. 1. januar 2000 kr Heraf er kr havneanlæg på Norsminde Fjords nord- og sydside.

2 Kapitel 3 Fondens ledelse 6 Bestyrelsen består af 8 medlemmer. 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af og blandt pladshaverne på nordsiden 4 bestyrelsesmedlemmer udpeges af og blandt pladshaverne på sydsiden. Desuden indtræder 1 repræsentant udpeget af Odder kommune og 1 repræsentant udpget af Århus kommune. Der udpeges 1 suppleant af og blandt pladshaverne på nordsiden og 2 suppleanter af og blandt pladshaverne på sydsiden. Det forventes, at bestyrelsesmedlemmer m.v., som udpeges af henholdsvis syd- og nordsiden, er valgt på demokratisk vis blandt pladshaverne på henholdsvis syd- og nordsiden. Funktionsperioden for et bestyrelsesmedlem er 2 år, for en suppleant 1 år. Genudpegning kan finde sted. Hvert år udtræder/udpeges 3 bestyrelsesmedlemmer. Udtræden sker efter en af bestyrelsen fastlagt turnus, der fastlægges på det første bestyrelsesmøde, efter den nye bestyrelse er udpeget. Bestyrelsen konstituerer sig senest 1 måned efter årsmødet. Konstitueringen skal omfatte valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær, materielforvalter med ansvarsområde for de installationer der tilknytter sig nordbassinet og materialforvalter for de installationer, der tilknytter sig sydbassinet samt sejlløbet. De kommunale repræsentanter funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. 7 Fonden ledes af bestyrelsen, der træffer afgørelse om den daglige drift i financielle og principielle anliggender. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Fonden er forpligtet ved retshandler, der på fondens vegne indgås af den samlede bestyrelse, eller af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Til køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog den samlede bestyrelses tiltrædelse, jfr. dog stk. 3. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræver Århus- og Odder kommunes godkendelse. Bestyrelsen meddeler formand og kasserer fuldmagt til pengeinstitut. Formanden ansætter og afskediger, efter samråd med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, det til havnens drift nødvendige personale. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for fondens gæld.

3 8 Bestyrelses- og arbejdsmøder indkaldes af formanden. Til bestyrelsesmøder skal der udsendes indkaldelse med mindst 14 dages varsel, indeholdende Dagsorden for mødet. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt retningslinierne for sit virke ved en forretningsorden. Et bestyrelsesmedlem, fondsmyndigheden eller overregistrator kan forlange, at den samlede bestyrelse indkaldes. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden eller næstformanden og mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær, næstformandens stemme afgørende. Af såvel bestyrelses- som arbejdsmøder, optager sekretæren referat, der udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer. Referatet skal underskrives ved første efterfølgende møde. Kapitel 4 Årsmøde 9 Ordinært orienterende årsmøde afholdes hvert år i oktober måned. Indkaldelse skal ske skriftligt senest 2 uger før, til hver enkelt pladshaver, med angivelse af dagsorden. Emner der ønskes behandlet på årsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 15. september. Der kan foretages vejledende afstemninger til orientering for bestyrelsen. Årsmødet har således ingen beslutningskompetence. Hver registreret pladshaver, der ikke er i restance har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medejere af bådpladser har taleret men ikke stemmeret. Der skal optages referat af årsmødet og referatet skal underskrives af formand og ordstyrer. 10 Dagsorden for ordinært årsmøde: 1) Valg af ordstyrer 2) Formanden aflægger bestyrelsens beretning for den tid, der er gået siden sidste årsmøde og fremlægger en handlingsplan der rækker frem til næste ordinære årsmøde. 3) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det foregående år samt den realiserede del af indeværende års budget, næste års budget, herunder næste års havneafgift til orientering. 4) Orientering om den udpegede bestyrelse jf. 6 stk. 2 og 3.

4 5) Orientering om de udpegede suppleanter. 6) Behandling af indkomne forslag 7) Eventuelt 11 Rettigheden til en plads har enhver, som, efter at være tilbudt plads, fuldt og helt har indbetalt det pågældende indskud for pladsen. Ved sin indbetaling forpligter pladshaveren sig til at respektere fonden Norsminde Lystbådehavn s vedtægter, administrative bestemmelser samt havnereglementet. Rettighederne til pladser m.v. følger i øvrigt de af fondens bestyrelse til enhver tid fastsatte og til enhver tid gældende administrative bestemmelser. Kapitel 5 Regnskab og revision 12 Fondens regnskabsår er kalenderåret. 13 Revision foretages af en statsautoriseret revisor, hvem det påhviler at foretage en såvel talmæssig som kritisk revision. Revisor udvælges af bestyrelsen. Det af bestyrelsen vedtagne og underskrevne regnskab, tillige med budget indsendes af revisor til fondsmyndigheden samt Århus og Odder kommune inden udgangen af april måned. Regnskabet skal være underskrevet af revisor og ledsaget af revisors påtegning og de bemærkninger revisionen evt.har givet anledning til. Et regnskabsårs overskud anvendes til de formål, der er angivet i vedtægten eller henlægges i overensstemmelse med fondslovens bestemmelser. Kapitel 6 Vedtægtsændringer samt opløsning af fonden 14 Nærværende vedtægter kan til enhver tid ændres af fondens bestyrelse ved enstemmig vedtagelse på to af hinanden følgende bestyrelsesmøder.

5 Enhver vedtægtsændring skal godkendes af henholdsvis Odder kommune, Århus kommune samt Kystdirektoratet. 15 Opløsning af fonden kan kun ske ved enstemmig bestyrelsesvedtagelse og skal godkendes af Fondsbestyrelse og Århus og Odder kommuner. Inden der træffes beslutning om opløsning, skal der skriftligt til hver enkelt pladshaver med mindst 2 ugers varsel indkaldes til et pladshavermøde, hvor spørgsmålet om fondens opløsning kommer til høring. Ved høringen skal der vælges en ordstyrer, som ikke kan være medlem af bestyrelsen. Af høringen skal der optages referat, der underskrives af ordstyrer og fondens formand, og det fremsendes sammen med bestyrelsens indstilling til de kommunale myndigheder og fondsbestyrelsen. I tilfælde af fondens opløsning skal havneanlægget fjernes med mindre det overdrages en ny ejer. Kystdirektoratet skal godkende enhver overdragelse af havneanlægget. Fonden har ved såvel overdragelse som egentlig opløsning pligt til at tilbyde Århus og Odder kommuner, subsidiært Århus Amtskommune forkøbsret til havneanlæg m.v. Hvis havnen overgår til ny ejer, har en pladshaver, der ikke ønsker at bevare sin bådplads på grund af overdragelsen kun krav på at få tilbagebetalt sit pristalsregulerede indskud i det omfang, der er midler hertil. I tilfælde af fondens opløsning eller overdragelse af havneanlæg, der medfører, at pladshaverne ikke kan opretholde deres brugsret, skal fondens aktiver og passiver fordeles som følger: Først fyldestgøres fondens kreditorer. Det skal her bemærkes, at pladshavere også er at betragte som kreditorer, men kun med de indbetalte deposita plus reguleringspristal. Hvad der herudover måtte være af likvid kapital anvendes efter bestyrelsens bestemmelse til gavn for søsporten i Danmark. Bestyrelsens beslutning skal godkendes af de kommunale myndigheder og fondsmyndigheden. Vedtægterne træder i kraft ved månedsskiftet efter endelig godkendelse hos fondsmyndigheden, Århus kommune. Vedtaget d. 11. december 2002 Formand Steffen Heide Madsen Næstformand Erik Lauritzen Kasserer Ole Svenningsen Sekretær Frederik Sodemann Århus kommune Jens Arbjerg Pedersen Odder kommune Ib Øgaard

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere