Ekstra dækninger til motorkøretøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstra dækninger til motorkøretøj"

Transkript

1 Ekstra dækninger til motorkøretøj Udvidet bildækning Det dækker Udvidet bildækning: Friskadeforsikring. Dækningen sikrer dig erstatning, hvis bilen beskadiges ved blandt andet tyveri, nedstyrtning af genstande, lynnedslag og brand. Vel at mærke uden at du skal betale selvrisiko eller får forhøjet din præmie. Leje af erstatningsbil. Dækningen garanterer, at du kan leje din egen erstatningsbil, hvis reparationsværkstedet eller Købstædernes Forsikring ikke stiller en erstatningsbil til rådighed. Købstædernes Forsikring erstatter med op til 500 kr. pr. døgn. Dækningen gælder også, hvis den kaskoforsikrede bil er stjålet eller er totalskadet sidstnævnte i op til 28 dage. Frit værkstedsvalg. Vi ønsker ikke at tvinge vores kunder til at anvende bestemte værksteder. Du kan roligt anvende dit sædvanlige værksted, hvis det er muligt at transportere den skaderamte bil dertil. Værditabsdækning. Hvis den samlede reparationspris overstiger 20 % af bilens værdi på skadetidspunktet, giver vi en kontant tillægserstatning til reparation af bilen. Dækningen gælder uanset bilens alder dog nedskrives beløbet alt efter, hvor gammel bilen er. Vores dækning er primær. Det vil sige, at du stadig har mulighed for at opnå erstatning fra en ansvarlig skadevolder. Du skal heller ikke vente på erstatningsreaktioner fra anden side du får erstatningen med det samme. Præmietillæg i 2010: 799 kr. Udvidet persondækning Det dækker Udvidet persondækning: Ulykkesforsikring for fører og passagerer, når den varige méngrad er på 10 % eller mere, samt dødsfaldsdækning for voksne og begravelseshjælp for børn. Erstatningen kommer oveni eventuel erstatning fra egen personlig ulykkesforsikring og/eller fra førerens lovpligtige ansvarsforsikring og/eller fra en eventuel skadevolders forsikring. Ulykkesforsikringen hos Købstædernes Forsikring er primær. Det betyder, at du ikke skal vente på eventuelle retslige behandlinger. Dækning af behandlingsudgifter, for eksempel behandling på privathospital, speciallæge, kiropraktor, fysioterapeut, plastikkirurgiske indgreb eller genoptræning. Der foretages også en lægelig koordination af behandlingsforløbet og mellem de forskellige behandlingssteder. Dækning af psykologisk krisehjælp, hvis den eller de skaderamte har behov for det. Dækning af udgifter for advokatrådgivning telefonisk. I forbindelse med alvorligere trafikuheld, ikke mindst med personskade til følge, er det for de fleste svært at overskue, hvem der skal ske kontakt til og på hvilken måde. Det hjælper advokaten med, ligesom advokaten hjælper med at afklare, hvem der eventuelt kan rejses et erstatningsansvar over for. Vi samarbejder med Falck om at levere udvidet persondækning. Præmietillæg i 2010: 378 kr.

2 18. Udvidet bildækning Hvis bilforsikringen omfatter kaskoforsikring, kan forsikringen udvides med følgende dækninger. Samtlige dækninger under Udvidet bildækning indgår i dækningen. 1. Friskadeforsikring 2. Leje af erstatningsbil i Danmark Ved skade på bilen forvoldt ved; - brand, eksplosion, kortslutning og lynnedslag, - tyveri og røveri, - nedstyrtning af genstande på bilen, - skade på bilens ruder og lygteglas, herunder sidespejle friholdes forsikringstageren for eventuelle præmierykningsmæssige konsekvenser og for at skulle betale selvrisiko. Der er dog en mindre selvrisiko ved udskiftning af forrude se nedenfor under erstatningsregler. - Refusion af forsikringstagerens udlæg for leje af erstatningsbil med op til 500 kr. pr. døgn, hvis den skete skade på den forsikrede bil er erstatningsberettiget hos Købstædernes Forsikring og bilreparatøren ikke kan stille en erstatningsbil til rådighed. Er sidstnævnte ikke tilfældet, vælger forsikringstageren selv et biludrepareres gælder nærværende dækning tillige. Erstatningsregler Selvom friskadeforsikringen friholder forsikringstageren for eventuelle selvrisikobeløb, gælder der en selvrisiko på kr., hvis bilens frontrude ødelægges som følge af stenslag, men kun hvis frontruden skal udskiftes og ikke kan repareres. Er køretøjets kaskoforsikring oprettet uden selvrisiko, er der heller ingen selvrisiko, hvis en frontrude skal udskiftes. - Udgifter til køb af drivmidler. - Leje af erstatningsbil ud over 14 dage, regnet fra datoen hvor bilen blev indleveret til reparation og ud over 28 dage, hvis bilen er stjålet eller totalskadet. - Udgifter for leje af erstatningsbil, hvis værkstedet som skal reparere bilen, eller Købstædernes Forsikring kan stille en erstatningsbil til rådighed. - Lejeudgifter som ikke kan dokumenteres ved originalregning fra ïè

3 3. Værditabsdækning - Værdiforringelse af biler, forstået således, at hvis den forsikrede bil udsættes for en skade, som er erstatningsberettiget på kaskoforsikringen og Købstædernes Forsikring konstaterer at den samlede reparationspris overstiger 20 % af bilens handelsværdi på skadetidspunktet, ydes en kontant tillægserstatning af den samlede reparationspris. Eventuel erstatning under denne dækning er ikke til hinder for, at forsikringstageren kan opnå erstatning fra anden side. Forsikringen er en sumforsikring. - Der ydes ikke værdiforringelseserstatning, hvis bilen bliver totalskadet eller hvis forsikringstageren i forbindelse med skaden på bilen vælger at sælge eller afhænde den det vil sige uden at gennemføre reparationen. Erstatningsregler Bilens alder (regnet fra første indregistreringsdag) på skadetidspunktet: 0-2 år, tillægserstatning på 20 % 2-3 år, 15 % 3-5 år, 10 % over 5 år 5 % De nævnte procenter beregnes på grundlag af den samlede reparationspris. Er bilen indregistreret på gule plader, ydes der kun det halve i erstatning af, hvad der fremgår af ovenstående. ïç

4 21. Udvidet persondækning Samtlige dækninger under persondækningen indgår i udvidelsen. Personskadedækningen kan således også oprettes, selvom bilen ikke er kaskoforsikret. For dækningerne i kolonnerne 2, 3 og 4 gælder, at det er en samarbejdspartner til Købstædernes Forsikring som står for den praktiske gennemførelse af behandlingsforløbet. Der skal dog forinden indgives en skadesanmeldelse til Købstædernes Forsikring, der tager stilling til om der foreligger en dækningsberettiget skade, ligesom Købstædernes Forsikring oplyser nærmere om kontakten til samarbejdspartneren. Den forsikrede og skaderamte person er forpligtet til at benytte de behandlere og behandlingssteder, som vor samarbejdspartner anviser. 1. Ulykkesforsikring for fører og passagerer - Direkte følger af ulykkestilfælde i forbindelse med anvendelse af den forsikrede bil eller i forbindelse med erstatningsbil, jf. punkt 17.2 og Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager varige mén eller død. Ulykkestilfælde, der skyldes er tillige dækket. Ménerstatningen fastsættes efter den forsikredes medicinske méngrad, det vil sig uden hensyn til specielle erhverv eller færdigheder. Købstædernes Forsikring anvender den méntabel, som er udarbejdet af Arbejdsskadestyrelsen. - Ved 100 % varigt mén erstattes med kr. og ved død med kr. pr. skaderamt person, som befandt sig i bilen på ulykkestidspunktet (beløbene indeksreguleres ikke). Erstatningen fjernes eller reduceres ikke, hvis den skaderamte måtte være omfattet af andre ulykkesforsikringer, eller vil være berettiget til erstatning gennem en ansvarlig modparts lovpligtige motoransvarsforsikring. - Varige méngrader, som er på under 10 %. - En før ulykkestilfældet tilstedeværende invaliditet (mén) eller uheldet. set forsikredes sindstilstand og tilregnelighed og uanset bestemmelserne i Lov om Forsikringsaftaler par. 19. grove uagtsomhed, herunder uforsvarlig kørsel (fx forsøg på racer- eller konkurrencekørsel) eller selvforskyldte beruselse, herunder påvirkning af narkotika eller lignende giftstoffer Erstatningsregler Erstatning ved dødsfald betales, hvis den forsikrede inden for 1 år efter ulykkestilfældet afgår ved døden som en direkte følge af ulykkestilfældet. Hvis der ved samme ulykkestilfælde allerede er udbetalt ménerstatning, fratrækkes den i dødsfaldserstatningen. Erstatning ved død udbetales til afdødes ægtefælle, herunder registrerede partner, eller hvis en sådan ikke efterlades, til afdødes børn, eller hvis sådanne ikke efterlades, til afdødes arvinger. Er der ingen arvinger efter loven eller i testamente, således at eventuel arv tilfalder staten, bortfalder erstatningen. Erstatningen for varigt mén fastsættes efter den forsikredes medicinske méngrad, det vil sige uden hensyn til specielle erhverv eller færdigheder. Købstædernes Forsikring anvender den méntabel, som er udarbejdet af Arbejdsskadestyrelsen. Har en skade relation, til om forsikrede er venstrehåndet eller højrehåndet, tages der hensyn hertil. Ménerstatningen udgør lige så mange procent af forsikringssummen for mén, som méngraden er fastsat til. Den højeste méngrad er 100 %. Ménerstatningen tilfalder den forsikrede (tilskadekomne), men bortfalder, hvis denne dør, inden ménerstatningen er fastsat. Erstatningen ved varigt mén til børn under 18 år eller til umyndige udbetales til forvaltningsafdelingen i et pengeinstitut, jf. værgemålslovens par. 35, for så vidt erstatningen overstiger den af justitsministeren til enhver tid fastsatte beløbsgrænse. Er skadelidte barn myndigt på tidspunktet for erstatningens udbetaling, betales beløbet til dette. indtaget medicin, hvor det af vejledningen og/eller recepten for medicinen fremgår, at medicinen er uforenelig med kørsel som fører. - Ulykkestilfælde på personer, som har fået overladt bilen for reparation, service og ligende samt uretmæssigt har sat sig i besiddelse af bilen, herunder ved tyveri og røveri. - Børn (under 18 år) er ikke omfattet af dødsfaldsdækningen, men i tilfælde af død, betales begravelseshjælp. Denne udgør kr. (beløbet indeksreguleres ikke). îê

5 2. Dækning af behandlingsudgifter 3. Dækning af psykologisk krisehjælp - I forsøg på, så hurtigt som muligt, at få en skaderamt og forsikret forsikringen med op til kr. pr. skaderamt person, omkostninger til personlig efterbehandling. Det kan dreje sig om indlæggelse på et privat hospital, udarbejdelse af behandlingsplaner, klarlægning af den helbredsmæssige tilstand foretaget af lægefaglige specialister, fysioterapibehandling, kiropraktorbehandling, tandbehandling, plastkirurgiske indgreb, genoptræning, ultralyd, scanning, blodprøver, med videre. Købstædernes Forsikrings samarbejdspartner tager hånd om den skaderamte og forsikrede person og sørger blandt andet for at koordinere kontakter og kommunikation mellem de involverede læger og behandlingssteder. forsikrede bil eller erstatningsbil, jf. punkt 17.2 og 18.2, er involveret. Såvel fører som passagerer er omfattet af dækningen. - Personskader, som ikke er sket i forbindelse med den forsikrede bil eller erstatningsbil jf. punkt 17.2 og Udgifter til efterbehandlinger hos fysioterapeut, kiropraktor og lignende, der pr. forsikret og skaderamt person overstiger 12 behandlinger. - Udgifter til efterbehandling, hvor det lægefagligt vurderes, at behandling ikke vil føre til nogen forbedring af den skaderamtes helbredsmæssige situation. - Krisepsykologisk bistand som strækker sig over 10 konsultationer. - Behandlinger, som ønskes foretaget af personer i den skaderamtes familie eller omgangskreds. - Behandlinger, som igangsættes uden Købstædernes Forsikrings accept, herunder ønskes foretaget af ikke af Købstædernes Forsikring anerkendte fagfolk. îé

6 4. Dækning af rådgivning hos advokat eller erstatningsbil, jf. punkt 17.2 og 18.2, er involveret. Rådgivningen foretages telefonisk. - Telefonisk rådgivning pr. skadelidt der strækker sig ud over 4 timer. - Rådgivning, som ønskes foretaget af personer i den skaderamte familie eller omgangskreds. - Rådgivning som igangsættes uden Købstædernes Forsikrings accept. îè îè

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. 15/12/2011 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

Elitebillist forsikring

Elitebillist forsikring Elitebillist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Bilforsikring.

Læs mere

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Skoda Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda Bilforsikring.

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. September/2012 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101 Forsikringsbetingelser Bilforsikring Version 20-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en personsikring? En personsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller dør. Det er en heltidsforsikring

Læs mere

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

PRIVAT BØRNEULYKKESFORSIKRING

PRIVAT BØRNEULYKKESFORSIKRING PRIVAT BØRNEULYKKESFORSIKRING 1 Privat SÅ ER DIT BARN BEDRE SIKRET Vores Børneulykkesforsikring kan gøre tiden efter en ulykke nemmere for dig og dit barn. Forsikringen består af en Invaliditetsdækning,

Læs mere