FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012)

2 Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4 Nedsat dækning 5 Dødsfald 6 Forsikringen dækker ikke 7 Erstatningens størrelse 8 Hvis skaden sker 9 Begrænsning af skaden Fortsættelsesforsikring 11 Tvister 12 Klageadgang Uddrag af Arbejdsskadestyrelsens méntabel Gruppeulykke5pct012008_2(2012) 2

3 FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i tilslutning til lov nr. 129 af 15/ om forsikringsaftaler Forsikringsbetingelserne kan være suppleret, herunder udvidet eller indskrænket, i den enkelte forsikringsaftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring. Forsikringen er tegnet med heltidsdækning, medmindre det fremgår af aftalen, at forsikringen alene er tegnet med fritidsdækning. 1. Forsikringen dækker Forsikringen dækker følger af ulykkestilfælde. Ved ulykkestilfælde forstås: en tilfældig af forsikredes vilje uafhængig pludselig udefra kommende indvirkning på legemet med en varig og påviselig skade af dette til følge. Ved beskadigelse af forsikredes arme og ben kræves alene, at skadeårsagen skal være pludselig og med en påviselig beskadigelse af legemet til følge. Som ulykkestilfælde betragtes tillige legemsbeskadigelse indtruffet i forbindelse med handlinger, der foretages til afværgelse af skade på personer eller ejendom under sådanne omstændigheder, at handlingen må anses som forsvarlig. Endvidere sidestilles børnelammelse (polio myelitis anterior acuta) med ulykkestilfælde, såfremt børnelammelsen medfører invaliditet. Det er en forudsætning, at børnelammelsen er blevet symptomgivende i for- Gruppeulykke5pct012008_2(2012) 3

4 sikringstiden, dog tidligst 30 dage efter det tidspunkt, den polioramte i øvrigt er dækket af forsikringen. Heltidsdækning Dækningen omfatter ulykkestilfælde, der indtræffer såvel i arbejdstiden som i fritiden. Enhver ændring i arten eller omfanget af den forsikredes beskæftigelse skal straks anmeldes, så AP Skade kan tage stilling til, om, og på hvilke vilkår, forsikringen kan fortsætte. Hvis den forsikrede undlader at anmelde ændringer i beskæftigelsen, hæfter AP Skade kun på de vilkår og i det omfang, AP Skade mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen, hvis forandringen havde været anmeldt. Ulykkesforsikringen dækker overalt i Norden og i Grønland. Endvidere dækker forsikringen i den øvrige del af verden under rejser og midlertidige ophold af indtil 12 måneders varighed. Fritidsdækning Dækningen omfatter ulykkestilfælde, der indtræffer i fritiden. Ulykkesforsikringen dækker overalt i Norden og i Grønland. Endvidere dækker forsikringen i den øvrige del af verden under rejser og midlertidige ophold af indtil 12 måneders varighed. 2. Invaliditet Den tilskadekomne har ret til erstatning, hvis ulykkestilfældet har medført en invaliditetsgrad på mindst 5%. Erstatningen fastsættes, så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes, dog senest 3 år efter ulykkens anmeldelse til AP Skade. Invaliditetsgraden fastsættes i overensstemmelse med den méntabel, som Arbejdsskadestyrelsen benytter på skadetidspunktet, med de begrænsninger, der er anført nedenfor og i punkt 6. Hvis invaliditetsgraden ikke direkte kan fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel, fastsættes den tilskadekomnes medicinske invaliditetsgrad efter tilsvarende principper, som er lagt til grund for méntabellen, på baggrund af den fysiske funktionshæmning. Gruppeulykke5pct012008_2(2012) 4

5 I alle tilfælde fastsættes invaliditetsgraden på et rent medicinsk grundlag uden hensyntagen til en eventuel nedsættelse af erhvervsevnen, tilskadekomnes specielle erhverv, eller andre individuelle forhold. Erstatningen udgør den procent af forsikringssummen, som invaliditetsgraden svarer til. Invaliditetsgraden for tab af flere legemsdele kan sammenlagt ikke overstige 0% for samme ulykkestilfælde. En invaliditet, der bestod før ulykkestilfældet, giver ikke ret til erstatning. En bestående invaliditet kan ikke medføre, at erstatningen ansættes højere, end hvis invaliditeten ikke havde været til stede. 3. Tillægserstatning ved invaliditet Medfører ulykkestilfældet en invaliditetsgrad på 5% eller derover, udbetaler AP en tillægserstatning efter følgende tabel: Invaliditetsgrad (méngrad) Tillægserstatning Samlet erstatning i procent af forsikringssummen % % % Gruppeulykke5pct012008_2(2012) 5

6 4. Nedsat erstatning Kommer den forsikrede til skade som fører af motorcykel eller scooter eller som fører eller besætningsmedlem i luftfartøj - herunder svæveflyvning - nedsættes erstatningen til halvdelen. Det er en forudsætning for dækningen, at den forsikrede har gyldigt førerbevis/certificat til den pågældende kørsel/flyvning. 5. Dødsfald Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til, at den tilskadekomne dør inden et år efter ulykkestilfældet, udbetales den fastsatte forsikringssum for dødsfald. Hvis der er udbetalt erstatning for invaliditet for samme ulykkestilfælde, bliver denne modregnet i dødsfaldserstatningen. Erstatningen udbetales til forsikredes "nærmeste pårørende", medmindre andet skriftligt er meddelt AP Skade. Er begunstigelsen nærmeste pårørende indsat før den 1. januar 2008 er den prioriterede rækkefølge: 1. Ægtefælle eller registreret partner 2. Livsarvinger børn, børnebørn mv. 3. Arvinger ifølge testamente 4. Øvrige arvinger. Er begunstigelsen nærmeste pårørende indsat fra den 1. januar 2008 er den prioriterede rækkefølge: 1. Ægtefælle eller registreret partner 2. Samlever* 3. Livsarvinger børn, børnebørn mv. 4. Arvinger ifølge testamente 5. Øvrige arvinger. * Ved samlever forstås en person, som lever sammen med forsikrede på fælles bopæl og som 1. venter, har eller har haft et barn sammen med forsikrede, eller 2. har levet sammen med forsikrede i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet. Gruppeulykke5pct012008_2(2012) 6

7 AP Skade skal uden ugrundet ophold have meddelelse, hvis et ulykkestilfælde har medført døden. Ved dødsfald har AP Skade ret til at kræve obduktion. 6. Forsikringen dækker ikke: a) Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom, medmindre sygdommen indrekte er årsag til ulykkestilfældet (f.eks. hvis et besvimelsesanfald indirekte bliver årsag til f.eks. en færdselsulykke). Dækningen omfatter kun mén som følge af ulykkestilfældet. b) Sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved ulykkestilfældet. c) Forværring af følgerne af ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom. d) Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen. e) Ulykkestilfælde, der er fremkaldt af den tilskadekomne ved deltagelse i slagsmål, selvforskyldt beruselse, misbrug af alkohol, narkotika og/eller giftstoffer samt kriminelle handlinger. f) Følgevirkninger af handlinger som forsætligt eller ved grov uagtsomhed er forårsaget af den tilskadekomne, herunder selvmordsforsøg samt eventuelle følger heraf. Dette gælder uanset den tilskadekomnes sindstilstand ved fremkaldelsen af ulykkestilfældet. g) Ulykkestilfælde, der er opstået under træning til eller deltagelse i farlig sport bl.a. brydning, boksning, motorløb af enhver art, herunder også knallertløb, bjergbestigning, faldskærmsudspring, drageflyvning, professionel eller halvprofessionel sport, cykel- eller hestevæddeløb, judo, karate eller lignende kampsport samt dykning med særligt dykker- eller frømandsudstyr. Tilsvarende dækker forsikringen ikke øvrige farlige sports- eller fritidsaktiviteter, som kan sidestilles med ovennævnte. h) Ulykkestilfælde, der skyldes jordskælv, krig, krigslignende tilstand, oprør eller borgerlige uroligheder eller udløsning af atomenergi. Gruppeulykke5pct012008_2(2012) 7

8 i) Ulykkestilfælde, der indtræffer under ekspeditioner og opdagelsesrejser. j) Ulykkestilfælde, som er opstået under flyvning som passager med andet end nationalitetsbetegnede luftfartøjer, og ulykkestilfælde, som er opstået under flyvning som fører eller besætningsmedlem i luftfartøj, herunder svæveflyvning, hvis den forsikrede ikke har gyldigt certifikat til det. 7. Erstatningens størrelse Erstatningen beregnes på grundlag af forsikringsydelsernes størrelse ved ulykkestilfældets indtræden. Erstatningen omfatter ikke skade på personlige genstande - eksempelvis briller, tøj, smykker mv. Skader på briller vil dog kunne dækkes med 1% af hovedforsikringssummen ved invaliditet (mén), dog maks ,00 kr. inkl. moms, såfremt der foreligger skriftlig aftale om denne dækning. Dækningen er betinget af: at brilleskaden er opstået i direkte forbindelse med et ulykkestilfælde, hvor ménerstatningen kan opgøres til mindst 5% at skadelidte kan fremvise dokumentation for de beskadigede brillers pris, anskaffelsestidspunkt og styrke samt dokumenterer anskaffelsespris for tilsvarende nye briller at skaden ikke dækkes fra anden side, herunder Arbejdsskadeforsikringen, "Danmark" sygeforsikring eller anden forsikringsordning. Tandskadedækning Tandskader, som følge af sammenbidning eller tygning, betragtes ikke som ulykkestilfælde, selv om skaden skyldes et fremmedlegeme i det tyggede. Ved tandskader, som er omfattet af ulykkesforsikringen, skal behandling og pris godkendes af AP Skade, inden behandling påbegyndes. Dette gælder dog ikke akut nødbehandling. Gruppeulykke5pct012008_2(2012) 8

9 Forsikringen dækker ikke udgifter til tandbehandling, der foretages mere end 5 år efter ulykkestilfældet. I det omfang skadelidte ikke har ret til erstatning fra anden side som for eksempel fra sygesikringen, arbejdsskadeforsikringen, den offentlige børnetandpleje eller fra en skadevolder, dækker forsikringen følgende udgifter: - rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling, som direkte følge af et omfattet ulykkestilfælde - rimelige og nødvendige udgifter til tandproteser, der beskadiges i de naturlige tænders sted, hvis ulykkestilfældet i øvrigt har medført legemsbeskadigelse. Hvis tandens (tændernes) tilstand inden ulykkestilfældet var forringet som følge af sygdom eller rodbehandling, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde. Det forhold, at en beskadiget tand er led i en bro, at nabotænder mangler, eller at en beskadiget tand i forvejen var svækket, kan ikke medføre større erstatning end det beløb, der svarer til den nødvendige behandling af en sund tand. Såfremt hovedforsikringssummen ved invaliditet (mén) udgør mindre end kr., er AP Skades erstatningsbeløb begrænset til 1% af hovedforsikringssummen. 8. Hvis skaden sker Enhver skade skal straks anmeldes til AP Skade. Der skal indsendes en skadeanmeldelse, som udleveres af AP Skade, og som skal indeholde så udførlige oplysninger som muligt. Krav på udbetaling fra AP Pension forældes efter dansk rets regler om forældelse af fordringer, herunder reglerne i forsikringsaftaleloven. AP Skade betaler de lægeattester, som selskabet forlanger. I det omfang den tilskadekomne ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, dækkes de udgifter den tilskadekomne har afholdt til: - nødvendig befordring fra ulykkesstedet til nærmeste behandlingssted Gruppeulykke5pct012008_2(2012) 9

10 - lægebehandling og sygehusophold, der er foranlediget af ulykkestilfældet - behandling hos fysioterapeut, hvis behandlingen er ordineret af en læge, eller hos kiropraktor. Den samlede godtgørelse af nævnte udgifter er begrænset til 2% af forsikringssummen ved invaliditet. Maksimum beregnes af forsikringssummens størrelse på skadetidspunktet. Behandlingsudgifter dækkes i op til tre år fra tilskadekomsten, dog længst til tilstanden efter en lægelig vurdering anses for stationær. 9. Begrænsning af skader Den tilskadekomne skal være under stadig behandling af en læge og følge dennes forskrifter. AP Skade har ret til at indhente oplysninger hos enhver læge, der behandler eller har behandlet den tilskadekomne, og til at lade denne undersøge af en læge valgt af AP Skade.. Fortsættelsesforsikring Udtræder et gruppemedlem uden at indtræde i en anden gruppeulykkesforsikring, er den pågældende, uden at afgive helbredsoplysninger, berettiget til at tegne fortsættelsesforsikring med samme dækning ved død og invaliditet, som er gældende for gruppeulykkesforsikringen på udtrædelsestidspunktet. Præmien for fortsættelsesforsikringen beregnes på det for individuelle forsikringer gældende præmiegrundlag. For forsikringen vil forsikringsbetingelserne for individuelt tegnede forsikringer være gældende. Ret til fortsættelsesforsikring skal gøres gældende inden 2 måneder efter udtrædelse. 11. Tvister Enhver uenighed om afgørelser truffet af AP Skade vedrørende fastsættelsen af méngraden, kan indbringes for Arbejdsskadestyrelsen, hvis afgørelse er bindende for begge parter. Ændres AP Skades afgørelse til fordel for den forsikrede, betaler AP Skade de omkostninger, som er direkte forbundet med Arbejdsskadestyrelsens behandling af sagen. Gruppeulykke5pct012008_2(2012)

11 12. Klageadgang Hvis der opstår øvrige uoverensstemmelser mellem forsikringstageren/forsikrede og AP Skade om forsikringen, og fornyet henvendelse til AP Skade ikke fører til et tilfredsstillende resultat, kan forsikringstageren klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V. Tlf mellem kl. og 13. Klager skal mod betaling af et gebyr indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos: 1. AP Skadesforsikringsselskab A/S 2. Forbrugerrådet 3. Ankenævnet for Forsikring. Gruppeulykke5pct012008_2(2012) 11

12 Uddrag af Arbejdsskadestyrelsens méntabel af 1. januar 2004 % Tab af begge øjne eller synet på begge øjne Tab af ét øje eller tab af synet på ét øje med komplikationer Tab af synet på et øje Totalt høretab på begge ører Totalt høretab på et øre Tab af et ben Amputation i knæet eller på låret med god protesefunktion Tab af fod med god protesefunktion Tab af alle tæer på én fod Tab af 1. tå og noget af dens mellemfodsben Tab af 1. tå H % V % Tab af arm Tab af en hånd Tab af alle fingre på en hånd Tab af tommelfinger Tab af en tommelfingers yderstykke Tab af 2. finger Tab af 2. fingers yder- og midterstykke Tab af 2. fingers yderstykke Tab af 3. finger Tab af 3. fingers yder- og midterstykke Tab af 4. eller 5. finger Tab af 4. eller 5. fingers yder- og midterstykke Er forsikrede venstrehåndet, vurderes venstre som højre og omvendt. Méngraden fastsættes efter den méntabel, som Arbejdsskadestyrelsen benytter på skadetidspunktet, og med de begrænsninger, der er anført i disse forsikringsbetingelser, jf. punkt Gruppeulykke5pct012008_2(2012) 12

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 17-05 Police nr. 790.002 Politiforbundet Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Gruppeulykkesforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Hos os er du i trygge hænder ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-ULYNY 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Pkt. Tekst Side nr. A Fællesbetingelser 1 1. Hvad dækker forsikringen 1 2. Hvor dækker forsikringen 1 3. Undtaget risiko 1 4. Forsikringssummer 1 5. Præmiens betaling 2 6. Forsikringens

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser Nr. 20-8 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1. Forsikringens omfang. Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde opstået i forsikringstiden,

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra @dan POLICE Udskrevet den 27.06.06 Hillerød Judoklub Att. Charlotte Madsen KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Policenr.: 646371 7689 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer 130 Judoudøvere Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) - GNFF SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

Betingelser. for. Ulykkesforsikring

Betingelser. for. Ulykkesforsikring Betingelser for Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17, DK-2640 Hedehusene Telefon +45 70 26 06 10 Telefax +45 70 26 16 86 E-mail: info@idlforsikring.dk www.idlforsikring.dk

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Dækningsområde

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 privat@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Et økonomisk plaster på såret, hvis uheldet er ude

Et økonomisk plaster på såret, hvis uheldet er ude Dansk El-Forbund Fritidsulykkesforsikring. Et økonomisk plaster på såret, hvis uheldet er ude 2012 Dansk El-Forbund Fritidsulykkesforsikring Dansk El-Forbund har indgået aftale med Alka om kollektiv ulykkesforsikring

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Kr. 37.50. pr. måned (i 2008) En ulykkesforsikring, der dækker dig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen

Kr. 37.50. pr. måned (i 2008) En ulykkesforsikring, der dækker dig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen HK heltidsulykke Kr. 37.50 pr. måned (i 2008) En ulykkesforsikring, der dækker dig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen Vigtigt for alle medlemmer LÆS HER! Den 1. januar 2007 er der sket ændringer i lovgivningen,

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

POLICE Udskrevet den 24.03.10

POLICE Udskrevet den 24.03.10 POLICE Udskrevet den 24.03.10 Tambohus Ungdomsskole KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Att.: Thomas Andersen Policenr.: Frederiksdal Alle 7 646 442 516 9 7800 Skive Forsikringen dækker 110 elever Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat

Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat Handicappedes Gruppeforsikring Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat Ulykkesforsikring for handicappede 1 Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private

Læs mere

Fællesbetingelser for Codans Kollektive Hændelsesforsikring for Landsforeningen LEV - i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Fællesbetingelser for Codans Kollektive Hændelsesforsikring for Landsforeningen LEV - i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Fællesbetingelser for Codans Kollektive Hændelsesforsikring for Landsforeningen LEV - i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Hvem er dækket? Erstatningen tilfalder den forsikrede. at

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere