Strategi for Lokale og Anlægsfonden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017"

Transkript

1 10. december 2014 Strategi for Lokale og Anlægsfonden Lokale og Anlægsfonden skaber flere og bedre fritidsfaciliteter. Fonden udvikler og støtter de fysiske rammer inden for idræt, friluftsliv og kultur med henblik på både nutidens og fremtidens behov.

2 Fondens idégrundlag Fonden skaber flere og bedre fritidsfaciliteter. Fonden udvikler og støtter de fysiske rammer inden for idræt, friluftsliv og kultur med henblik på både nutidens og fremtidens behov. Fondens formål Fondens formål er at udvikle og støtte byggeri inden for idræts-, kultur- og friluftsområdet. Det sker ved at skabe faciliteter i en arkitektonisk og funktionel kvalitet, der inspirerer andre til at realisere kvalitetsbyggeri inden for området. På det grundlag støtter Fonden projekter, der bygger på en række grundværdier. Det tilstræbes, at projekterne bygger på arkitektur af høj standard og er nyskabende i funktion, organisering og aktiviteter. hviler på lokalt engagement i planlægning, finansiering og drift af faciliteterne skaber rammer for aktiviteter, der tager udgangspunkt i frivilligt arbejde har flere brugergrupper, der på demokratisk vis har indflydelse på aktiviteterne samlet set sikrer mangfoldighed i brugernes muligheder for at vælge udfoldelsesform og faciliteter i videst muligt omfang står til rådighed for fællesskabet Fonden støtter, kvalificerer og udvikler konkrete projekter gennem kontante tilskud, lån og rådgivning. Derudover skal Fonden udvikle og formidle viden om byggeri og brug af de faciliteter, der falder inden for Fondens formål. Endelig skal Fonden drive udviklingsarbejde inden for Fondens formål. Det gælder både udvikling og udformning af nye facilitetstyper og ændring af eksisterende fysiske rammer. Fondens støtteområder Støtte kan gives til idrætsfaciliteter, klublokaler og væresteder, kulturhuse, faciliteter til spejder- og friluftsliv, biografer, museer og udstillingssteder samt musik- og dansefaciliteter samt opvisningsanlæg til internationale idrætsbegivenheder. Støtte ydes til såvel indendørs som udendørs faciliteter og dækker både nyopførelser, udbygning og nyindretning af eksisterende anlæg. Det geografiske støtteområde er Danmark, Grønland, Færøerne samt Sydslesvig, når projekter vedrører danske foreninger. Støtten kan gives til alle former for foreninger, organisationer, institutioner, fonde og kommuner, der ønsker at bygge og drive støttede faciliteter uden privatøkonomiske interesser. 2

3 Fondens krav Fondens støtte baserer sig alene på kravet om kvalitet i indhold, udformning og teknik, og hvor. følgende krav skal tilgodeses: Indhold: Faciliteterne skal kunne bruges af flere brugergrupper for at skabe bedst mulig udnyttelse. De skal stå til rådighed for fællesskabet ved i videst muligt omfang at give adgang for alle, som ønsker at bruge faciliteterne. Projektet skal være lokalt forankret i planlægning, finansiering og aktivitet. Det kræver, at lokale kræfter er involveret i udformning af projektet, og at en stor del af aktiviteterne i de planlagte faciliteter har lokalt islæt. Fonden kræver frivillighed hos udøvere og forventer, at en del af planlægningen og driften af faciliteterne og aktiviteterne tager udgangspunkt i frivilligt arbejde. Ansøgeres organisationsform skal bygge på demokratiske principper og sikre størst mulig brugerindflydelse på både udformningen af byggeriet og de efterfølgende aktiviteter i faciliteten. Faciliteten skal have et relevant forum, hvor brugerne kan inddrages i væsentlige drifts- og udviklingsforhold. Udformning: Projekterne skal i videst muligt omfang være nyskabende i funktion og repræsentere arkitektur af høj standard. Faciliteterne skal basere sig på høj teknisk standard og bæredygtige løsninger tilpasset den konkrete sammenhæng og skala. Det enkelte anlæg skal være udformet, så det kan bruges til flere funktioner. Der skal tages hensyn til handicappede ved indretningen. Teknisk kvalitet: Fonden vil med sine krav til teknisk kvalitet og bæredygtighed sikre, at støttede faciliteter bevarer deres brugsværdi længst muligt med mindst mulige vedligeholdelsesomkostninger og miljøbelastning. Udover bygningsreglementets bestemmelser stiller Fonden yderligere tekniske krav ud fra et vurderingssystem, som skal sikre, at projekterne har en høj standard på bæredygtighedsområdet. De byggetekniske løsninger og valget af materialer bør som et minimum sikre, at byggeriet kan fungere uden større renoveringer i mindst 10 år. For mobile og midlertidige anlæg kan kravet dog nedsættes til fem år. Valg af byggeformer og -materialer skal ske ud fra en helhedsbetragtning, hvor økonomiske, miljømæssige og tekniske hensyn indgår som et totaløkonomisk hele. Fonden kræver, at alle ansøgere udarbejder behovsanalyser, detaljerede anlægs- og driftsbudgetter, som også indeholder nødvendig startdriftskapital. Ansøgerne skal eje eller have brugsret i mindst 10 år til de faciliteter, der søges om støtte til. For mobile og midlertidige anlæg kan kravet dog nedsættes til fem år. Fonden stiller krav om evaluering af både indhold, udformning og teknisk kvalitet i alle større projekter. 3

4 Fondens prioriteringer Blandt de støtteberettigede projekter prioriterer Fonden faciliteter til idræts- samt børne- og ungdomsformål højt og har derudover følgende generelle prioriteringer: Faciliteter, som indeholder fornyelse i funktioner og aktivitetsformer. Faciliteter, hvor bæredygtige tiltag integreres kreativt i de arkitektoniske løsninger. Faciliteter, hvor flerfunktionalitet også tilgodeser handicappede, ældre og selvorganise rede brugere. Faciliteter, der dækker et generelt behov for store brugergrupper og faciliteter, som har en stor effekt på særlige grupper. Faciliteter i eksisterende bygninger, der i kraft af beliggenhed, historie og konstruktion har særlige kvaliteter til idræts-, kultur- og fritidsformål herunder tidligere erhvervsbygninger, skoler og kirker.. Større boligområder, der er underforsynede med tilbud inden for idræt, friluftsliv og kultur. Opgraderingen af eksisterende og planlagte opvisningsanlæg samt mobile faciliteter til afholdelse af internationale elite- og breddeidrætsbegivenheder. Fonden ønsker derudover at skabe mangfoldighed i brugernes muligheder for at udfolde sig og prioriterer derfor, at det samlede antal støttede projekter sikrer så mange forskellige former for aktiviteter som muligt. Der tilstræbes en geografisk spredning i projekterne under hensyntagen til den økonomiske bæredygtighed i det enkelte projekt. Fonden prioriterer inden for kulturområdet anlæg, der i særlig grad appellerer til brugernes egen-aktivitet og støtter derfor primært kulturhuse med øvelokaler, værksteder o.l. For opvisningsanlæg til internationale elite- og breddeidrætsbegivenheder prioriterer Fonden projekter, som muliggør daglig brug af faciliteterne, herunder også børne- og ungdomsaktivitet. Fonden lægger vægt på, at faciliteterne i videst mulig omfang udvikles med inddragelse af det frivillige foreningsliv. Støtten til opvisnings-anlæg skal koordineres med Sport Event Denmarks prioriteringer, og vil i strategiperioden som gennemsnit ikke overstige10 mio. om året. Fondens indsatsområder Ud over de generelle prioriteringer vil Fonden have særligt fokus på: Bedre facilitetsdækning i storbyer og nye byområder med høj befolkningsvækst Rammer for aktivt udeliv i bearbejdede landskaber Udnyttelse af tekniske anlæg til rekreativt brug Udendørs anlæg og andre faciliteter, som i særlig grad appellerer til piger Gennemførelse af planløsninger og faciliteter til idræt og bevægelse i udsatte boligområder 4

5 Fondens støtteformer og arbejdsmetoder For at opfylde strategien om at støtte, kvalificere og udvikle byggerier af inden for idræt, friluftsliv og kultur er det daglige arbejde i Fonden organiseret i tre hovedområder: Fonden rådgiver, behandler, kvalificerer og vurderer konkrete, indkomne forslag ved brug af både intern og ekstern ekspertise. Fonden driver udviklingsarbejde. Det sker ved opsøgende arbejde, hvor Fonden gennem undersøgelser, dialog med fremtidige brugere, internationalt samarbejde, konkurrencer og almen inspiration skaber nye muligheder inden for idræt, friluftsliv og kultur. Fonden skal sikre fokus på fremtidige behov for faciliteter. Det gælder både udvikling af nye facilitetstyper og ændring af eksisterende. Fonden udvikler og formidler viden om byggeri og brug af de faciliteter, der falder inden for Fondens formål gennem rådgivning, foredrag, artikler, bøger, internettet og konferencer. Fonden støtter indkomne ansøgninger og udviklingsprojekter med etableringstilskud, lån samt intern og ekstern rådgivning/vurdering. Støtte i form af lån og tilskud forudsætter, at ansøgere efterkommer de retningslinjer, som er lagt til grund for Fondens støtte til det enkelte projekt (arkitektur, funktion, byggeteknisk kvalitet, miljøbelastning, anlægsøkonomi samt drifts- og vedligeholdelsesøkonomi). Alle tilsagn er tidsbegrænsede, men kan søges forlængede. Fonden samarbejder med andre fonde for at realisere projekter, gennemføre kampagner, sikre videndeling om arbejdsrutiner, inspirationskilder, lovgivning, nøglepersoner m.m. inden for Fondens støtteområde. Etableringstilskud Fonden yder etableringstilskud - for mindre tilskuds vedkommende fra Lokale og Anlægsfondens pulje til mindre projekter. Fonden giver størst etableringstilskud til projekter, som i særlig grad står for nytænkning inden for idræts-, friluftslivs- og kulturområdet. Støtten skal være i en størrelsesorden, der sikrer realiseringen af fornyende og kvalitative faciliteter, som kun kan realiseres i kraft af Fon- dens støtte. Etableringstilskud kan højst udgøre 50 % af de samlede anlægsudgifter. Fondens tilskud er maksimeret til det beløb, der er rejst ved lokale initiativer, og Fonden forventer kommunal opbakning til det ansøgte projekt. Fonden støtter normalt kun projekter, der har samlede anlægsudgifter på mindst 1,2 mio. kr. Mindre projekter vil eventuelt kunne søge støtte fra Lokale og Anlægsfondens pulje til mindre projekter Fonden kan give forhåndsvurdering og forhåndsgodkendelse af projekter. 5

6 Lån Fonden yder lån til projekter ud fra både kulturpolitiske og økonomiske forudsætninger. Lån ydes lige som etableringstilskud kun, hvis projektet opfylder Fondens krav til kvalitet i ind- hold, udformning og teknik. Bevilgede lån skal sikre kvalitetsprojekter, der kun kan realiseres i kraft af Fondens støtte. Fondens lån ydes kun til økonomisk bæredygtige projekter, som kan sikre betaling af renter og afdrag. Derfor sikrer Fonden sin långivning gennem kritisk vurdering af anlægs- og driftsbudgetter, pant og anden sikring af faciliteten samt opbakning til det ansøgte projekt fra kommune og lokal- og brugergrupper Fonden kan både bevilge lån som eneste form for økonomisk støtte og i tilknytning til etableringstilskud. Fonden yder normalt lån på markedsvilkår. Fonden ønsker ikke at konkurrere med kommercielle finansieringsinstitutter og yder derfor som udgangspunkt kun lån i de tilfælde, hvor en bank eller kreditforening kræver en sikkerhedsstillelse, som kan forhindre projektets gennemførelse. Lån fra Fonden skal anvendes til at iværksætte nye projekter og ikke til omlægning og indfrielse af eksisterende lån. Rådgivning og vejledning Fonden har oparbejdet en viden både internt og hos eksterne samarbejdspartnere, som kan tilbydes alle også i forbindelse med projekter, der ikke umiddelbart opfylder kravene for at kunne modtage etableringstilskud eller lån i Fonden. Rådgivning og vejledning kan gives til alle former for foreninger, organisationer, institutioner, styrelser, fonde og kommuner, dels i form af generel inspiration, dels gennem specifik rådgivning og vejledning i forhold til konkrete projekter. Fonden kan tillige tilbyde gratis kvalitetsvurdering af projekter med brug af eksterne rådgivere. Lokale og Anlægsfondens pulje til mindre projekter Fonden støtter med en særlig pulje projekter for klublokaler og væresteder. Formålet med Puljen er at øge antallet og størrelsen af faciliteter til klublokaler og væresteder inden for idræts-, kultur- og fritidslivet. Puljen støtter mindre projekter til nybyggeri, udbygning, ombygning og køb. Det kan være klublokaler til idræt eller andre rammer for samvær, der knytter sig til aktiviteter. Eller et værested, som er ramme for flere aktiviteter, for eksempel børne- og ungdomsformål, tea- ter, musik, film, dans, friluftsliv m.m. Tilskud fra Puljen gives på grundlag af de indholdsmæssige kvaliteter i et projekt, mens udformning og teknisk kvalitet ikke vurderes. Ansøgere skal eje eller have brugsret i mindst 10 år til de faciliteter, der søges om støtte til. Puljeansøgninger, hvor flere grupper kan bruge samme klublokale eller værested, prioriteres. Puljen støtter kun projekter med samlede projektudgifter mellem kr og 1,2 mio. kr. Støtten er 1/3 af de samlede projektudgifter, dog max kr.. 6

7 Udvikling Målet med Fondens udviklingsarbejde er at give nye løsninger på faciliteter til befolkningens aktiviteter inden for idræt, friluftsliv og kultur. Det gælder både udvikling og udformning af nye facilitetstyper og ændring af eksisterende fysiske rammer. Fondens udviklingsarbejde spænder fra udviklingen af helt nye idéer til kvalificering af traditionelle projekter, hvor konkrete, arkitektoniske løsninger på samspillet mellem rum og funktion skal vurderes og nytænkes. Dette gøres bl.a. gennem idé- og arkitektkonkurrencer og forskellige former for workshops, der inddrager interessenter og andre ressourcepersoner. Fonden skal - efter dialog med brugerne - skabe inspiration for foreninger, organisationer, institutioner, fonde og kommuner. Det er et mål at iværksatte udviklingsprojekter, der efterfølgende inspirerer lokale interessenter til selv at etablere de nye former for faciliteter uden støtte fra Fonden. Udviklingsarbejdet skal have særligt fokus på nye former for bevægelseshuse, omformning af eksisterende idrætshaller, anlæg der kan samle organiserede og selvorganiserede aktiviteter, udfoldelsesmuligheder for nye aktiviteter samt byrumsfaciliteter for leg og idræt. Vidensindsamling og forskning Arbejdsgrundlaget for Fondens sagsbehandling generelt og udviklingsarbejde specifikt er analyser af befolkningens fritids- og kulturvaner, internationalt samarbejde samt evaluering af realiserede projekter. Fonden tager desuden initiativ til forskning inden for Fondens støtteområde med særlig henblik på: Idrætsfaciliteternes betydning for befolkningen Forskellige målgruppers særlige behov og aktivitetsmønstre Idrætten og kulturen som drivkraft i byudvikling Kulturpolitik og fysisk planlægning Kortlægning og udnyttelse af idrætsfaciliteter og kulturhuse Idræt, friluftsliv, kultur og arkitektur Nye aktivitets- og udfoldelsesmuligheder for befolkningen Fremtidige behov for idræts-, friluftslivs- og kulturfaciliteter Fonden søger hermed at støtte undersøgelser og evalueringer, der bidrager med ny viden inden for Fondens virkefelt. Undersøgelserne kan have form af mindre eller større projekter, som f.eks. ph.d.-projekter, men et fælles kriterium er, at undersøgelserne skal have relevans for Fondens og interessenternes arbejds- og beslutningsgrundlag. Lokale og Anlægsfonden tager 7

8 særlige initiativer til og støtter undersøgelser og forskning, som tilvejebringer viden på Fondens aktuelle indsatsområder. For at opnå støtte skal projekterne relatere sig til centrale problemstillinger/emner, som Fonden fastlægger i strategiplanerne i overensstemmelse med de mere konkrete bygge- og anlægsmæssige tiltag. Fonden støtter også undersøgelser og projekter, der bidrager til viden om idræt og kultur som selvudfoldelse og leg. For større undersøgelser og ph.d.-stipendier gælder det, at de skal indgå i en forskningsmæssig sammenhæng det pågældende sted, og at ansøgningen skal komme fra ledelsesniveau. Fonden støtter kun projekter, der er medfinansieret fra ansøger, eller hvor der foreligger medfinansiering fra ekstern(e) part(er) på mindst 50 %. Fonden kan fortsat fuldfinansiere mindre projekter og selv tage initiativ hertil. Muligheden for at støtte forskningsprojekter øges såfremt, at der arbejdes på tværs af vidensinstitutioner. Institutionelt skal projekter bidrage til udviklingen af stærkere forsknings- og undervisningsmiljøer og gerne nye uddannelser. Fondens støtte til større projekter er desuden afhængig af, om de tværgående i valg af metoder. Kommunikation Fonden prioriterer kommunikations- og pressearbejde som et middel til at udbrede kvalitetsbyggeri inden for idræts-, friluftslivs- og kultursektoren i Danmark. Fondens arbejde skal være kendt for at sikre, at Fondens viden og erfaringer bliver modtaget og brugt. potentielle ansøgere og samarbejdspartnere ved, hvor de skal henvende sig. Fonden har gennemslagskraft i enkeltsager gennem sit generelle omdømme. beslutningstagere og opinionsdannere kan vurdere værdien af Fondens eksistens. Fonden vil gøre brug af foredrag, nyhedsbreve, bøger og pjecer, konferencer og seminarer, generelle pressemeddelelser og specifikke initiativer overfor enkeltmedier, facilitetsdatabaser og idékonkurrencer m.m. Fonden vil derudover fortsætte de seneste års satsning på internettet som et velegnet medie for Fondens kommunikationsarbejde. 8

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE APRIL 2014 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE WWW.KUM.DK 2 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR, ANALYSEDEL. Udredning af idrættens økonomi og struktur Analyse Udarbejdet af Kulturministeriet,

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn

Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn RÅDET for FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere