FUNDATS for DcH s Initiativfond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FUNDATS for DcH s Initiativfond"

Transkript

1 FUNDATS for DcH s Initiativfond

2 FUNDATS for DcH s Initiativfond. (Indgår i DcH Årbogen som ORIENTERING nr. 29.) Initiativfondens idegrundlag. Fonden skal skabe en økonomisk baggrund der skal bruges til at skabe helt eller delvis økonomisk grundlag for gennemførelse af initiativer i DcH på lokalplan. Fonden kan f.eks. støtte initiativer i forbindelse med: Igangsætning af nye aktiviteter, støtte til nye initiativer, samt flere/bedre faciliteter for DcH s medlemmer. Fonden skal medvirke til at udvikle og støtte de rammer i DcH, som er nødvendige for at DcH kan dække både nutidens og fremtidens behov. Fonden skal medvirke til at sikre en mangfoldighed i medlemmernes muligheder, for at vælge fysiske udfoldelsesmuligheder for hunden på træningspladsen og i vor omgivne natur. Initiativfondens formål. Fondens formål er at udvikle og støtte aktiviteter/projekter inden for DcH På det grundlag kan fonden støtte med økonomiske midler til aktiviteter/projekter, der bygger på en række grundværdier f.eks.: Ø lokalt engagement Ø frivilligt arbejde Ø flere brugergrupper Ø stå til rådighed for fællesskabet Ø m.m. Fonden skal i videst mulig omfang udvikle og formidler viden om aktiviteter/projekter der kan falde inden for fondens virkeområde. Initiativfondens støtteområder. Der lægges vægt på støtte til såvel indendørs som udendørs faciliteter og dækker både nyopførelser, udbygning og nyindretning af eksisterende anlæg samt udvikling af projekter og nye initiativer. Fondsbestyrelsen kan løbende justere sine støtteområder, således at de afspejler udviklingstendenserne blandt brugergruppen. Sådanne justeringer afgøres i fondsbestyrelsen og kræver ikke direkte beslutning i andre beslutningsorganer. Hvem kan søge Initiativfonden om støtte? DcH s Lokalforeninger, der ikke er i kontingentrestance til Kreds og Landsforening.

3 Initiativfondens krav. Ansøgningen fra en lokalforening skal ske via Lokalforeningens formand, og skal underskrives af den samlede lokalforeningsbestyrelse. Fondens bestyrelse afgør suverænt størrelsen af en evt. støtte uanset om det er, tilskud, lån eller rentefri lån. Støtten vurderes i relation til projektets størrelse, betydning og ansøgerens økonomiske evner i forhold til en eventuel tilbagebetaling. Der ydes som hovedregel lån til indlåns rente. Støtte vil først blive vurderet ved forelæggelse af ansøgerens reviderede og godkendte regnskab fra foregående år. Ansøgning skal indeholde begrundelse for ansøgning / projektbeskrivelse / idébeskrivelse, evt. anlægsbudgetter, samt information om evt. egen start/driftkapital. Fondsbestyrelsen kan til enhver tid forlange supplerende dokumentation. Endelig behandling kan ikke foretages før fondens bestyrelse har modtaget de nødvendige dokumenter/beskrivelser. Fonden støtte ydes ud fra både foreningspolitiske og økonomiske forudsætninger. Støtte ydes kun, hvis projektet opfylder fondens krav til kvalitet i indhold, udformning og teknik. Fondens støtter kun til økonomisk bæredygtige projekter, som kan sikre evt. betaling af afdrag. Derfor sikrer fonden sin støtte gennem kritisk vurdering af f.eks. anlægs- og driftsbudgetter, idé- og projektbeskrivelser. Støtte fra fonden kan ikke bruges til omlægning eller indfrielse af eksisterende lån. Initiativfondens kapital Fondens kapital består af indbetalt bidrag fra DcH s medlemmer. Fondsbidraget bliver indbetalt af lokalforeningerne sammen med øvrigt kontingent til landsforeningen. Fondens bestyrelse skal endvidere medvirke aktivt, f.eks. ved søgning om støtte fra andre fonde, til opbygning af Initiativfondens kapital således at medlemmernes bidrag til en hver til holdes på et absolut minimum. Landsforeningen må meget gerne bidrage til opbygning og vedligeholdelse af fondens kapital. Fondsbidraget er 30 kr. pr. år pr- medlem i 3 år startende pr. 01/ Fonden modtager gerne ekstraordinære bidrag fra enkeltpersoner eller foreninger, som ønsker at signalere speciel opmærksomhed omkring fondens virke. Fondsbidraget opfattes, som et kollektivt anliggende, som administreres af lokalforeningen. Fondsbidraget bliver ved indbetaling til landskassereren månedligt overført til fondens konto af landskassereren. Fondsbestyrelsen anbringer fondens midler på bankbøger eller i obligationer under hensyn til afkast og sikkerhed.

4 Fonden tillægges endvidere de renteafkast, der fremkommer fra bankkonti og obligationer. Der kan højest udbetales 50 % det af fondens indestående, opgjort pr. 31/12. Der bevilges principielt ikke støtte til igangsatte projekter. Regnskabsføring Initiativfondens regnskabsår følger kalenderåret. Fondens regnskaber føres af DcH s Landskasserer og revideres af den eksterne revisor. Fondens regnskaber offentliggøres og forelægges landsmødet i DcH sammen med DcH s regnskaber og godkendes efter samme regler som disse. Fonden udarbejder desuden en årsrapport, som vedlægges årsregnskabet og kan kommenteres yderligere på samme landsmøde til orientering. Initiativfondens bestyrelse Til forvaltning af fondens midler, samt til at træffe afgørelser om anvendelsen af disse i henhold til ovenstående bestemmelser, nedsættes en fondsbestyrelse bestående af: DcH s Landskasserer er født medlem af fondens bestyrelse med virke som kasserer. Her ud over vælger hver af DcH s 6 kredse et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand samt en sekretær der vælges blandt kredsrepræsentanterne. Hver kredsrepræsentant vælges på de respektive kredsgeneralforsamlinger og meddeles på DcH s Landsmøde. Funktionsperiode er på 2 år. Kredsrepræsentanterne fra Kreds vælges i ulige år, mens kredsrepræsentanterne for Kreds vælges i lige år. Ved fondes stiftelse vil den ene bestyrelseshalvdels virkeperiode være på et år i henhold til ovenstående valgprocedure. Administrative omkostninger afholdes af fondes kapital. Bestyrelsesmøde afholdes mindst en gang i hvert kvartal. Ansøgninger skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 14 dage før et bestyrelsesmøde. Indkomne ansøgninger behandles på førstkommende bestyrelsesmøde og kræver 2/3 flertal i fondens bestyrelse for at kunne blive bevilget. Bestyrelsesformand kan til enhver tid indkalde til ekstraordinære bestyrelsesmøder i forbindelse med behandling af hastesager. Hvordan sker udbetalingerne.

5 Projektstøtten udbetales ved projektets start til ansøgers oplyste bank el. girokonto. Modtager af midler fra fonden, skal regnskabsmæssigt dokumentere sin aktivitet, med et tillægsregnskab i sit foreningsregnskab. Skulle et projekt ikke blive gennemført helt eller delvis kan fonden kræve omgående tilbagebetaling for den del der ikke gennemføres jvf. projektbeskrivelsen. Hvordan sker tilbagebetaling? Evt. tilbagebetaling besluttes i hvert tilfælde af fondsbestyrelsen og oplyses ved tilsagnet om støtte fra fonden. Max. låneperiode kan ikke overstige 60 mdr.. I tilfælde af månedlige afdrag påbegyndes tilbagebehandlingen 3 måneder efter udbetaling og forløber til støtten er tilbagebetalt. Udsættelse af en månedlig tilbagebetaling kan bevilges, men kræver tilsagn fra fonden. I tilfælde af misligholdelse, betragtes dette, som restance til landsforeningen. I tilfælde af restance træder Landsforeningens almindelige bestemmelser i kraft. Initiativfondens evaluering og informationsmidler. Fondsbestyrelsen kan til enhver tid udøve tilsyn med en aktivitet hvortil der er ydet støtte. I denne forbindelse skal ethvert ønske om dokumentation og adgang til dokumentation efterkommes. Sker dette ikke kan støtten kræves tilbagebetalt med omgående virkning. Fonden oparbejder en viden både internt og hos eksterne samarbejdspartnere, som kan tilbydes alle også i forbindelse med projekter, der ikke umiddelbart opfylder kravene for at kunne modtage støtte i fonden. Fonden prioriterer informations- og pressearbejde som et middel til at udbrede kendskabet til aktiviteter i DcH s Initiativfond. Fondens arbejde skal være kendt for at sikre, at: fondens viden og erfaringer bliver modtaget og brugt potentielle ansøgere og samarbejdspartnere ved, hvor de skal henvende sig fonden har gennemslagskraft i enkeltsager gennem sit generelle omdømme beslutningstagere og opinionsdannere kan vurdere værdien af fondens eksistens Fonden vil gøre brug af nyhedsbreve, pjecer og specifikke enkeltmedier, facilitetsdatabaser mm. Fonden vil overordnet fortsætte de seneste års satsning på internettet som et velegnet medie for Fondens informationsarbejde.

Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017

Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017 10. december 2014 Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017 Lokale og Anlægsfonden skaber flere og bedre fritidsfaciliteter. Fonden udvikler og støtter de fysiske rammer inden for idræt, friluftsliv

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter H/F Pindemosen Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk Vedtægter Vedtaget på foreningens generalforsamling 15. april 2010. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB

LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB LOVE FOR DANSK TERRIER KLUB Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Terrier Klub (DTK). Klubben er stiftet i 1927. Stk. 2 Stk. 3 Klubbens hjemsted er DTK s sekretariat. Klubben er en specialklub, der

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

Vedtægter. HF Engvang Ørnevej 342 8260 Viby J 86 26 12 10 hf.engvang@get2net.dk www.h-engvang.dk

Vedtægter. HF Engvang Ørnevej 342 8260 Viby J 86 26 12 10 hf.engvang@get2net.dk www.h-engvang.dk 1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er Engvang. Dens hjemsted er Århus Kommune. 2. Formål og virke: 2. 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) Vedtægter for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO). Foreningens hjemsted

Læs mere

Love. For. Old English Sheepdog Klubben i Danmark

Love. For. Old English Sheepdog Klubben i Danmark Love For Old English Sheepdog Klubben i Danmark 20. august 2000/JHN Love For Old English Sheepdog Klubben i Danmark Navn og Hjemsted Klubbens navn er Old English Sheepdog Klubben i Danmark, der forkortes

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) Vedtægter for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO). Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2010 KAPITEL 4. BESTEMMELSER for DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS LÅNEKONTO

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2010 KAPITEL 4. BESTEMMELSER for DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS LÅNEKONTO JUN 2010 DMI BST KAPITEL 4 BESTEMMELSER for DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS LÅNEKONTO (DMI) lånekonto er oprettet med det formål at kunne yde rentefri lån til idrætsforeninger til indkøb af idrætsmateriel.

Læs mere