Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013"

Transkript

1 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion August 2013

2

3 FAXE KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion 2012 Kontor: 1. kontor J.nr.: I. Indledning 1. Rigsrevisionen har gennemgået Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion i regnskabsåret Gennemgangen var baseret på besøg i kommunen i uge 18, Rigsrevisionen har endvidere holdt møde med kommunens revisor, PWC, den 2. maj Rigsrevisionen besøger hvert år et antal kommuner som led i revisionen af statens afregning af statsrefusion med kommunerne, jf. Rigsrevisorlovens 5 og 6. Formålet med gennemgangen er at vurdere, om kommunen har etableret en forvaltning, der er med til at sikre en tilfredsstillende administration af ordninger med statsrefusion. 2. Budgetteringen på områder med statsrefusion i Social- og Integrationsministeriet og Beskæftigelsesministeriet baseres bl.a. på kommunernes refusionshjemtagelse, hvorfor ministerierne er afhængige af, at kommunernes løbende refusionsindmeldinger var valide. Derfor havde Rigsrevisionen fokus på, om kommunens budgetprocedure og procedure for den løbende refusionshjemtagelse var hensigtsmæssige, samt om kommunen løbende følger udgiftsudviklingen og kan forklare afvigelser og årsagerne hertil. Desuden gennemgik Rigsrevisionen resultaterne af den udførte revision for Formålet var at vurdere, om revisionen af kommunens regnskab var udført i overensstemmelse med de statslige krav og i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Desuden var formålet at vurdere, om kommunen havde foretaget en tilstrækkelig og rettidig opfølgning på revisors bemærkninger og anbefalinger samt på ministeriernes decisionsskrivelser. I forbindelse med og som supplement til, at Rigsrevisionen har undersøgt regionernes styring på det specialiserede socialområde, blev kommunens procedure for visitation af borgere til tilbud på det specialiserede socialområde efter servicelovens 107 og 108 gennemgået. Gennemgangen havde et særligt fokus på køb af pladser i regionerne. Desuden drøftede Rigsrevisionen kommunens samarbejde med regionen med det formål at vurdere den styringsmæssige værdi af rammeaftalen på området. Rigsrevisionens rapport er opdelt i 2 afsnit og behandler følgende 5 temaer: I. Kommunens budgetteringsprocedure og refusionshjemtagelse Kommunens budgettering og budgetopfølgning Kommunens tilrettelæggelse af refusionshjemtagelsen Kommunens opfølgning på den udførte revision II. Kommunens visitation til botilbud på det specialiserede socialområde Kommunens visitationsprocedure kommunens samarbejde med regionen

4 II. Kommunens budgetteringsprocedure og refusionshjemtagelse 3. Rigsrevisionen gennemgik kommunens budgetlægning og budgetopfølgning, procedurerne for hjemtagelse af refusionen, den seneste revisionsberetning af regnskabsåret 2011 samt kommunens opfølgning på bemærkningerne hertil. Budgettering og budgetopfølgning 4. Kommunens økonomifunktion er organiseret i decentrale økonomienheder for de væsentlige fagforvaltninger, der hver især har ansvaret for økonomien på deres specifikke fagområde. Der er tilknyttet økonomistyringskompetencer til funktionen. Herudover har kommunen en central økonomifunktion i Center for Økonomi og HR, som varetager betjeningen af direktionen og Byråd samt understøtter de decentrale enheder ved fx budgetopfølgning. 5. Rigsrevisionen konstaterede, at kommunen udarbejder budgettet på grundlag af detaljerede budgetforudsætninger, der baseres dels på historiske regnskabsdata og dels forskellige prognoser for udviklingen på de enkelte områder. Kommunen udarbejder kvartalsvis budgetopfølgning, hvor også prognoser justeres i forhold til den faktiske udvikling. Opfølgningen forholder sig til budgetforudsætningerne som basis for at afgive forklaring på eventuelle afvigelser mellem budget og regnskab. Kommunen oplyste, at en kvartalsvis opfølgning er mest hensigtsmæssig i forhold til muligheden for at kunne nå at rette ind som følge af de nye oplysninger. 6. Rigsrevisionen vurderer, at kommunens fokus på økonomistyring og budgetopfølgning er med til at sikre en korrekt hjemtagelse af refusion. Kommunens tilrettelæggelse af refusionshjemtagelsen 7. Ansvaret for refusionshjemtagelsen er forankret i kommunens centrale økonomienhed. Refusionen hjemtages på baggrund af budgettet, der justeres i forbindelse med de ovenfor nævnte kvartalsvise budgetopfølgninger. Refusionen hjemtages af 2 medarbejdere, der har delt opgaven i 2 områder Integrationsområdet og resten. Kommunen har økonomimedarbejdere placeret i de væsentlige decentrale fagforvaltninger herunder socialområdet. Såfremt der er afvigelser fra den forventede hjemtagne refusion eller det budgetterede kontrolleres udviklingen i dialog med de decentrale fagforvaltninger. Oplysninger om aktivitet og udgiftsudvikling på områder med statsrefusion udarbejdes decentralt af de budgetansvarlige for de enkelte ordninger. De enkelte fagforvaltninger melder refusionsoplysninger ind til de 2 medarbejdere i den centrale økonomienhed. Refusionshjemtagelsen tager udgangspunkt i det faktiske forbrug fra 2. kvartal og frem. 8. Rigsrevisionen konstaterede, at kommunen ikke systematisk foretager kvalitetssikring af de data, der ligger til grund for refusionshjemtagelsen. Den medarbejder, der indtaster data til Social- og Integrationsministeriet, kvalitetssikrer fagforvaltningernes refusionsanmodninger med udgangspunkt i personlig erfaring, fx om der er større afvigelser fra de sædvanlige refusionsbeløb. Kommunen havde ikke udarbejdet en skriftlig vejledning til brug for hjemtagelsen af statsrefusion. Refusionshjemtagelsen er således primært baseret på medarbejdernes erfaring med selve udførelsen. 9. Rigsrevisionen havde ved gennemgangen af kommunernes regnskaber for 2012 fokus på afvigelser mellem den refusion kommunen hjemtager i løbet af året og den endelige restafregning af ordningerne. Fokus herpå skyldes som nævnt, at ministeriernes budgette-

5 3 ring på ordningerne afhænger af hvorvidt kommunerne er præcise i deres refusionshjemtagelse. Med udgangspunkt i refusionsdata fra Social- og Integrationsministeriet drøftede Faxe Kommune og Rigsrevisionen, at kommunen havde en relativ store afvigelse på henholdsvis VI Forsikrede ledige og I Aktiv- og Servicelov. På VI Forsikrede ledige var restafregningen 4,5 mio. kr. eller 36,1 % af refusionen i løbet af året. For I Aktiv- og Servicelov var restafregningen 14,8 mio. kr. eller 13 % af refusionshjemtagelsen. Kommunen kunne på Rigsrevisionens forespørgsel forklare de væsentligste årsager til afvigelserne, men havde ikke på forhånd systematisk tilegnet sig og anvendt denne viden. 10. Det er Rigsrevisionens opfattelse, at kommunens refusionshjemtagelse er meget personafhængig og dermed sårbar særligt i forbindelse med personalerokeringer. Rigsrevisionen vurderer derfor, at kommunen med fordel kan udarbejde skriftlige retningslinjer for refusionshjemtagelsen. Det er Rigsrevisionens opfattelse, at skriftlige retningslinjer øger sikkerheden i opgaveløsningen og mindsker risikoen for fejl. Rigsrevisionen finder derfor, at en beskrivelse af sagsgangene og en mere systematisk gennemgang af refusionsmaterialet kan styrke hjemtagelsen. Rigsrevisionen vurderer videre, at kommunen kan have større fokus på årsagerne til eventuelle større afvigelser mellem refusionshjemtagelsen og den endelige restafregning. Rigsrevisionen finder, at kommunen ved væsentlige afvigelser i løbet af året med fordel kan udarbejde årsagsforklaringer, idet viden om årsagerne til eventuelle afvigelser bidrager til en korrekt refusionshjemtagelse. Dette kan bl.a. imødekommes ved en tættere kobling mellem refusionshjemtagelsen og de løbende budgetopfølgninger. Den eksterne revision af Faxe kommune 11. Rigsrevisionen gennemgik revisors beretning inklusiv bilag 2-4, kommunens opfølgning på bemærkningerne til revisionsberetningerne samt revisors erklæringer på de enkelte refusionsopgørelser. 12. Rigsrevisionens gennemgang af kommunens revisors beretning for 2011 viste, at denne havde haft revisionsbemærkninger til kommunens administration af 2 ordninger på Social- og Integrationsministeriets områder med statsrefusion. Den ene bemærkning vedrørte manglende budgettering af Borgerstyret Personlig Assistance (SEL 96). Den anden bemærkning vedrørte en række fejl og mangler i kommunens sagsbehandling vedrørende servicelovens 41 og 42. Fejlene vedrørte fx manglende journalføring og dokumentation samt manglende systematik og styring af området. På mødet med revisor blev det oplyst, at det generelt er på socialområdet revisor finder fejl i kommunernes administration. 13. Rigsrevisionens gennemgang viste endvidere, forvaltningen har indarbejdet de anbefalinger, som revisor havde foreslået forvaltningen samt forvaltningens forventninger til forbedringer på de områder, der blev nævnt beretningen. 14. Det er, at Faxe Kommunes opfølgning på revisionsberetningen om revisionen af regnskabsåret 2011 var tilfredsstillende. III. Kommunens visitation til botilbud på det specialiserede socialområde 15. Rigsrevisionen gennemgik kommunens visitation til botilbud på det specialiserede socialområde efter servicelovens 107 og 108 særligt med fokus på køb af pladser i regio-

6 nerne. Rigsrevisionen gennemgik desuden kommunens samarbejde med regionen herunder kommunens brug af rammeaftalen som styringsredskab på socialområdet. Visitationsprocedure 16. Visitationen på det specialiserede socialområde er i Faxe Kommunen organiseret i Center for Beskæftigelse og Omsorg for at sikre, at der kan ske koordination mellem beskæftigelses- og socialområdet. 17. Rigsrevisionen kunne ved revisionen konstatere, at kommunen ikke har nedskrevne forretningsgange, men det blev oplyst, at kommunen arbejder med at implementere Voksenudredningsmetoden. Endvidere opsættes it-understøttelsen med automatiske tjeklister og kontroller af den dokumentation sagerne skal indeholde. Ved gennemgangen kunne Rigsrevisionen videre konstatere, at kommunen har haft problemer med netop dokumentationen i sagerne. 18. Kommunen har ikke længere et egentligt visitationsudvalg. Visitationsproceduren består i, at den enkelte sagsbehandler oplyser og dokumenterer sagen og har et råderum op til ,- kr. pr. borger. Indsatser, der koster mere, forelægges for teamchef og centerchefen, som godkender den endelige visitation på baggrund af sagsfremstillingen. 19. Visitationen i Faxe Kommune foretages ud fra kommunens ydelseskatalog med udgangspunkt i borgerens funktionsevne og mestring herunder, arbejdsevne. Det er endelig oplyst, at kommunen arbejder en del med effekten af tiltagene. 20. I Faxe Kommune er ledelses- og kvalitetstilsynet implementeret efter en række bemærkninger fra revisor. Tilsynet er forankret hos den daglige leder, der gennemgår 60 sager 1 gang årligt. I den forbindelse føres tilsyn med om sager under ,- kr. er dokumenteret. Gennemgangen danner grundlag for en dialog med medarbejderne og er med til at sikre at ledelsen føler sig betryggede ved sagsbehandlingen. 21. Tilbudsportalen drives af Socialstyrelsen og skal bidrage ned et overblik over tilbud og udvikling på det specialiserede socialområde. Det skal bl.a. ske ved at styrke grundlaget for valg af konkrete tilbud til den enkelte borger, at skabe sammenlignelighed mellem tilbuddene, herunder mellem offentlige og private tilbud, og udgifterne til tilbuddene, samt sikre en lige konkurrence mellem private og offentlige leverandører. Rigsrevisionen konstaterede, at kommunen ikke benytter Tilbudsportalen systematisk i sagsbehandlingen og visitationen af 107 og 108-tilbud. Det blev oplyst, at Tilbudsportalen udelukkende blev benyttet til en årlig gennemgang af, om de benyttede tilbud er godkendte. Kommunen oplyste, at de ikke oplever, at data i portalen er valide og opdaterede, hvorfor sagsbehandlerne ikke har tillid til oplysningerne i en sådan grad, at de kan bruges til at fremsøge tilbud, som de ikke har benyttet tidligere. 22. Rigsrevisionen finder det hensigtsmæssigt, at kommunen anvender en systematisk sagsbehandling, som fx Voksenudredningsmetoden, da en sådan systematik er med til at sikre en ensartet og dokumenteret sagsbehandling af kommunens borgere. Det er videre, at kommunen tænker i helhedsløsninger på forvaltningsniveau samt understøtter en ensartet sagsbehandling, bl.a. gennem faglige drøftelser mellem sagsbehandlerne og ledelsen. Rigsrevisionen finder dog, at kommunen fortsat bør have fokus på dokumentation og sagsoplysning, så sagsbehandlernes afgørelser kan dokumenteres over for borgeren og udgifterne kan dokumenteres i forhold til kommunens hjemtagelse af statsrefusion. Endelig vurderer Rigsrevisionen, at kommunen skal sikre, at alle sagsbehandlere anvender Tilbudsportalen i sagsbehandlingen, så det sikres, at botilbuddene er godkendte og dermed om de visiterede borgere fortsat kan anvende tilbuddet.

7 5 Kommunens samarbejde med regionen 23. Som en del af Strukturreformen var rammeaftalerne tænkt som et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skulle sikre balancen mellem kommunernes efterspørgsel og behov på den ene side og regionernes forsyningspligt på den anden side. 24. Faxe Kommune oplyste, at rammeaftalen giver et godt overblik over de tilbud, der er i regionen. Kommunen fandt, at antallet af indmeldte pladser, der gives til regionen på årsbasis i overvejende grad stemmer overens med den faktiske efterspørgsel af pladser kommunen har i løbet af året. Kommunen fandt samtidig, at basistaksten bør indeholde så stor en del af ydelsen som muligt, så kommunen ikke pålægges ekstraomkostninger, når borgeren er visiteret til et botilbud. 25. Faxe Kommune visiterer borgere til egne tilbud samt tilbud hos andre kommuner, private og regioner. Kommunen oplyste, at regionernes andel udgør i alt 10 pladser af i alt 127 pladser eller 7,9 %. Kommunen oplyste videre, at omkostningerne til de regionale tilbud i 2012 udgjorde 8,6 mio. kr. i 2012 eller 14,7 % af kommunens omkostninger. Kommunen har videre oplyst, den køber ca. lige mange 107 og 108 tilbud. Disse faktuelle oplysninger forventes at indgå i den kommende beretning.

Kolding Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, medfinansiering af a-dagpenge og beskæftigelsestilskud. Juni 2014

Kolding Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, medfinansiering af a-dagpenge og beskæftigelsestilskud. Juni 2014 Kolding Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, medfinansiering af a-dagpenge og beskæftigelsestilskud Juni 2014 RAPPORT OM KOLDING KOMMUNE 1 Kolding Kommune administration af ordninger

Læs mere

Holstebro Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, medfinansiering af a-dagpenge og beskæftigelsestilskud.

Holstebro Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, medfinansiering af a-dagpenge og beskæftigelsestilskud. Holstebro Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, medfinansiering af a-dagpenge og beskæftigelsestilskud Juni 2014 RAPPORT OM HOLSTEBRO KOMMUNE 1 Holstebro Kommunes administration af ordninger

Læs mere

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015 Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter og hjælp til flytning Maj 2015 RAPPORT OM REVISIONEN VED NÆSTVED KOMMUNE 1 Næstved kommunes administration af ordninger

Læs mere

Holbæk Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. April 2012

Holbæk Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. April 2012 Holbæk Kommunes administration af ordninger med statsrefusion April 2012 1 Holbæk Kommunes administration af ordninger med statsrefusion C6 I. Indledning og samlet vurdering J.nr.: 2011-6448-17 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Jeg noterer med tilfredshed, at beretningen konkluderer, at regionerne formår at holde området i økonomisk balance set over tid.

Jeg noterer med tilfredshed, at beretningen konkluderer, at regionerne formår at holde området i økonomisk balance set over tid. Statsrevisorernes sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Dato: 31. marts 2014 Redegørelse

Læs mere

RAPPORT. Til ledelsen i Odense Kommune vedrørende den juridisk-kritiske revision af Den centrale refusionsordning 2017.

RAPPORT. Til ledelsen i Odense Kommune vedrørende den juridisk-kritiske revision af Den centrale refusionsordning 2017. RAPPORT Til ledelsen i Odense Kommune vedrørende den juridisk-kritiske revision af Den centrale refusionsordning 2017 19. december 2017 Formål og indhold 1. Rapporten handler om vores juridisk-kritiske

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Frederikshavn Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, medfinansiering af a-dagpenge og beskæftigelsestilskud.

Frederikshavn Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, medfinansiering af a-dagpenge og beskæftigelsestilskud. Frederikshavn Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, medfinansiering af a-dagpenge og beskæftigelsestilskud Juni 2014 RAPPORT OM FREDERIKSHAVN KOMMUNE 1 Frederikshavn Kommunes administration

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 29. august

Læs mere

Kære Sidse. Jeg sender hermed følgebrev og endelig rapport om vores juridisk-kritiske revision af Den centrale refusionsordning i Aalborg Kommune.

Kære Sidse. Jeg sender hermed følgebrev og endelig rapport om vores juridisk-kritiske revision af Den centrale refusionsordning i Aalborg Kommune. From: rr@rigsrevisionen.dk Sent: 3. januar 2018 16:09 To: Sidse Kristensen Cc: AALBORG_EKSTERN Subject: Rapport om juridisk-kritisk revision af Den centrale refusionsordning i Aalborg Kommune Attachments:

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde Langeland Kommune Fredensvej 1 Rådhuset 5900 Rudkøbing Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Langeland Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 16. september

Læs mere

RAPPORT OM RIGSREVISIONENS GENNEMGANG AF FREDENSBORG KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION. November 2009

RAPPORT OM RIGSREVISIONENS GENNEMGANG AF FREDENSBORG KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION. November 2009 RAPPORT OM RIGSREVISIONENS GENNEMGANG AF FREDENSBORG KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION November 2009 RAPPORT OM RIGSREVISIONENS GENNEMGANG AF FRE- DENSBORG KOMMUNES ADMINISTRATION

Læs mere

Rapport om Rigsrevisionens gennemgang af Randers Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. Juli 2009

Rapport om Rigsrevisionens gennemgang af Randers Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. Juli 2009 Rapport om Rigsrevisionens gennemgang af Randers Kommunes administration af ordninger med statsrefusion Juli 2009 RAPPORT OM RIGSREVISIONENS GENNEMGANG AF RAN- DERS KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014 19. februar 2016 J.nr. 2015-0064-12404 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 27.

Læs mere

Redegørelse til Børne- og Socialministeriets område for 2017

Redegørelse til Børne- og Socialministeriets område for 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Børne-

Læs mere

RAPPORT OM RIGSREVISIONENS GENNEMGANG AF KØBENHAVNS KOMMUNES ADMINISTRATION AF DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING. December 2009

RAPPORT OM RIGSREVISIONENS GENNEMGANG AF KØBENHAVNS KOMMUNES ADMINISTRATION AF DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING. December 2009 RAPPORT OM RIGSREVISIONENS GENNEMGANG AF KØBENHAVNS KOMMUNES ADMINISTRATION AF DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING December 2009 RAPPORT OM RIGSREVISIONENS GENNEMGANG AF KØBEN- HAVNS KOMMUNES ADMINISTRATION

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune Allerød Kommune Byrådet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Landemærket 11 DK-1119 København K Tlf. +45 38 10 60 11 Fax +45 33 91 56 54 adir@adir.dk www.penst.dk www.adir.dk Decisionsskrivelse vedrørende beretning

Læs mere

Redegørelse til Børne- og Socialministeriets område for 2017

Redegørelse til Børne- og Socialministeriets område for 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Børne-

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2005 RN A308/05

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2005 RN A308/05 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2005 RN A308/05 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om forsvarets forvaltning af lønbevilling og årsværk (beretning nr. 17/02) 1. I

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Københavns Kommunes administration af servicelovens 41 og 42. Juli 2012

Københavns Kommunes administration af servicelovens 41 og 42. Juli 2012 Københavns Kommunes administration af servicelovens 41 og 42 Juli 2012 1 Københavns Kommunes administration af servicelovens 41 og 42 Kontor: C6 I. Indledning 1. Rigsrevisionen har gennemgået Københavns

Læs mere

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion.

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Økonomistaben SBSYS j.nr. 00.01.00-Ø36-1-11 Udarbejdet af Per Sørensen 20. december 2010 Indledning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Beretning til Statsrevisorerne om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Beretning til Statsrevisorerne om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 November 2013 BERETNING OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STATENS OVERFØRSLER TIL

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 27. oktober 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 27. oktober 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Åbent møde for Socialudvalgets møde den 27. oktober 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 055. Orientering fra formanden 118 056. Orientering fra forvaltningschefen 119 057. Tids- og handleplan

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2010 Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Glostrup Kommune 2013

Glostrup Kommune 2013 Glostrup Kommune 2013 Ledelsesnotat for det specialiserede voksenområde Center for Social Service mfl. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret tner selskab, CVR-nr. 33 31 Revision af områder med refusion

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2014

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2012

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2012 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2012 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 20. december 2013 beretning om revision

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Glostrup Kommune 2016

Glostrup Kommune 2016 Glostrup Kommune 2016 Ledelsesnotat Træning og Hjælpemidler PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Revision af områder med refusion

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Glostrup Kommune 2016

Glostrup Kommune 2016 Glostrup Kommune 2016 Ledelsesnotat Visitationen Center for Sundhed og Velfærd PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Revision af områder

Læs mere

Region Syddanmark. Revisionsberetning for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Region Syddanmark. Revisionsberetning for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Region Syddanmark Revisionsberetning for 2012

Læs mere

Godkendelse af beretning nr. 42 om revision af Aalborg Kommunes årsregnskab 2017

Godkendelse af beretning nr. 42 om revision af Aalborg Kommunes årsregnskab 2017 Punkt 7. Godkendelse af beretning nr. 42 om revision af Aalborg Kommunes årsregnskab 2017 2018-003118 Magistraten indstiller, at byrådet godkender beretning nr. 42 om revision af Aalborg Kommunes årsregnskab

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fredericia Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Ballerup Kommune 2017

Ballerup Kommune 2017 Ballerup Kommune 2017 Ledelsesnotat Børne- og Familieområdet C-BUR PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Revision af områder med refusion

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS

STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS STYRINGSMODEL PÅ FOREBYGGELSESOMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE MYNDIGHED (FAMILIERÅDGIVNING OG UNGEENHED) OG LEVERANDØR PFI (PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

VIBORG KOMMUNE. Beretning nr. 7. (side ) Revisionen af de sociale områder med statsrefusion Delberetning for regnskabsåret 2008

VIBORG KOMMUNE. Beretning nr. 7. (side ) Revisionen af de sociale områder med statsrefusion Delberetning for regnskabsåret 2008 Fabrikvej 11 8800 Viborg VIBORG KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 110-116) Delberetning for regnskabsåret 2008 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision med næsten 60% af

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Ballerup Kommune 2017

Ballerup Kommune 2017 Ballerup Kommune 2017 Ledelsesnotat De specialiserede voksenområder C-SS PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Revision af områder

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt "Revisionsberetninger for regnskabsåret 2011"

Bilag til dagsordenspunkt Revisionsberetninger for regnskabsåret 2011 Område: Økonomi Afdeling: Regnskab og Finans Journal nr.: 11/30277 Dato: 21. august 2012 Udarbejdet af: Birthe Drejer Nielsen E-mail: Birthe.D.Nielsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631639 Notat Bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

I vedlagte notat gennemgås hovedlinjerne i beretningerne og den videre proces.

I vedlagte notat gennemgås hovedlinjerne i beretningerne og den videre proces. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Revisionsberetning for regnskab 2013 Københavns Kommune har modtaget revisionsberetningerne for regnskab 2013 fra Deloitte

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Københavns Kommune. Revisionsberetning for 2018 vedrørende kommunens administration af byfornyelsesområdet. 1. juni 2019

Københavns Kommune. Revisionsberetning for 2018 vedrørende kommunens administration af byfornyelsesområdet. 1. juni 2019 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Socialforvaltningen Att.:

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om ministeriernes tilsyn med refusionen til kommunerne

Rigsrevisionens notat om beretning om ministeriernes tilsyn med refusionen til kommunerne Rigsrevisionens notat om beretning om ministeriernes tilsyn med refusionen til kommunerne August 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Aalborg Kommune. Beskæftigelsesudvalget Familie- og Socialudvalget. Orientering om revisionsberetningen vedrørende årsregnskabet for 2017

Aalborg Kommune. Beskæftigelsesudvalget Familie- og Socialudvalget. Orientering om revisionsberetningen vedrørende årsregnskabet for 2017 www.pwc.dk Aalborg Kommune Beskæftigelsesudvalget Familie- og Socialudvalget Orientering om revisionsberetningen vedrørende årsregnskabet for 2017 22. juni 2018 Revision. Skat. Rådgivning. Præsentation

Læs mere

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revision af omrader med refusion staten tilskud fra Vi har i februar 2014 revisionsbes0g

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Den uafhængige revisors påtegning

Den uafhængige revisors påtegning Den uafhængige revisors påtegning Til Byrådet i Horsens Kommune Revisionspåtegning på regnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

Henvendelse om publikationen kan ske til: Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K T

Henvendelse om publikationen kan ske til: Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K T Resultater fra Gennemgangen af kommunernes revisionsberetninger Regnskabsåret 205 Henvendelse om publikationen kan ske til: Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 060 København K T 33 92 93 00 Publikationen

Læs mere

Gennemgangen af kommunernes revision

Gennemgangen af kommunernes revision Ankestyrelsens resultater fra Gennemgangen af kommunernes revision Regnskabsåret 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Sammenfatning 3 3 Gennemgangen af de kommunale revisionsberetninger 5 3.1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

THISTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 25 LØBENDE REVISION Side Delberetning for regnskabsåret 2018

THISTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 25 LØBENDE REVISION Side Delberetning for regnskabsåret 2018 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 THISTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 25 LØBENDE REVISION Side 548

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Juni 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KOMMUNERNES REVISION. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE KOMMUNERNES REVISION. Side Ankestyrelsenss evaluering Kommunernes revision Regnskabsåret 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Sammenfatning 2 3 Ankestyrelsens gennemgang af de kommunale revisionsberetninger for regnskabsåret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

Notat 28. marts Koncept for ledelsestilsyn

Notat 28. marts Koncept for ledelsestilsyn Notat 28. marts 2017 Ledelsestilsynskoncept for Beskæftigelse og Sundhed Koncept for ledelsestilsyn 1. Ledelsestilsyn I henhold til regnskabsbekendtgørelsen (BEK nr. 1509 af 13.12.2013) skal kommunen sikre

Læs mere

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan!

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan! Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses Spørg KLK hvordan! Mange kommuner har svært ved at holde styr på økonomien på det specialiserede socialområde (børn og unge med særlige behov

Læs mere

FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om løntilskudsordningen (beretning nr. 12/04) 3. august 2007 RN A103/07 1. I mit notat af 28. juni 2005 tilkendegav jeg, at jeg fortsat ville følge

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 10. (side ) Revision af de sociale områder. Delberetning for regnskabsåret 2009

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 10. (side ) Revision af de sociale områder. Delberetning for regnskabsåret 2009 Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777 RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 10 (side 221-232) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision med næsten 60 % af markedet,

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2014

Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. september 2010 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-16:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil

Læs mere

Københavns Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion. 6.

Københavns Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion. 6. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

NOTAT. Bemærkninger til revision 2017 på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område

NOTAT. Bemærkninger til revision 2017 på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Bemærkninger til revision 2017 på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område Byråd Dato: 1. august 2018 Sagsbeh.: Maibritt Kuszon Sagsnr.: Hermed

Læs mere

Halsnæs Kommune Ledelsesnotat Visitationen. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Halsnæs Kommune Ledelsesnotat Visitationen. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. Halsnæs Kommune 2016 Ledelsesnotat Visitationen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Revision af områder med refusion eller tilskud

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere