Prævalensen af tandagenesi hos danske børn med normal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prævalensen af tandagenesi hos danske børn med normal"

Transkript

1 Ny viden om forekomst og årsagsforhold Inger Kjær, Karin Binner Becktor, Jens Daugaard- Jensen og Bjørn Russell Agenesi af tænder forekommer som bekendt i bestemte regioner i tandbuerne, men hvorfor vi har agenesi i disse regioner er ikke tidligere vist. Man har heller ikke kunnet forklare hvorfor agenesier i sjældne tilfælde opstår i regioner hvor der ikke normalt ses agenesi. I den neuroosteologiske forskningsenhed på Afdeling for Ortodonti, Tandlægeskolen, Københavns Universitet, har disse spørgsmål haft en central plads i de senere års forskning, og der er kommet ny viden frem, som der gives eksempler på i denne artikel. Prævalensen af tandagenesi hos danske børn med normal udvikling, hvor agenesi af M3 ikke er medregnet, er 7,8 til 8,2% (1, 2). Heraf drejer 2,2% sig om agenesi af P2 sup, 4,1% om agenesi af P2 inf, 1,7% om agenesi af I2 sup og ca. 0,2% om agenesi af I1 inf. Man ved at agenesi forekommer i familier, og at der derfor er en arvelig faktor involveret i manglende tandudvikling. For at kunne forstå hvad det er for en faktor der mangler, er det nødvendigt at kende de faktorer der indgår i den normale prænatale tanddannelse. Fra prænatale undersøgelser af dentitionen er det vist at den prolifererende mucosa fra tandlisten, inklusive de i proliferationsprocessen involverede gener, er afgørende for tanddannelsen (3). Det er imidlertid også påpeget at tandudvikling er korreleret til modningen af den omgivende knogle (4). Fra klokkestadiet af tanddannelsen og videre frem er det yderligere sandsynliggjort at nervesystemet er nødvendigt for tanddannelsen (5). I postnatale studier er det rapporteret at agenesi af tænder i mandiblen er relateret til områder hvor canalis mandibulae ikke ses røntgenologisk (6, 7). Denne iagttagelse har ført til en række prænatale undersøgelser over dannelsen af de kraniofaciale nervekanaler (8). Imidlertid kan faktorer knyttet til innervation ikke være eneste årsag til agenesi. Visse agenesiformer er fx sat i forbindelse med ektodermal dysplasi og trikodentoossøst syndrom (9). Denne form for agenesi er tydeligvis forårsaget af en afvigelse i den mucosa hvorfra tandanlæggene dannes. I de senere år har der været sat særlig fokus på undersøgelser der kunne afsløre det ansvarlige gen for tandagenesi. Den første rapport på dette område kom i 1996 fra Vastardis et al. (10), som beskrev MSX-I-genets funktion som særlig vigtig for dannelsen af P2 sup og P2 inf og M3 sup og M3 inf. Andre signalmolekyler, bl.a Sonic Hedgehog-genet, er også beskrevet som værende involveret i tidlig tanddannelse (11, 12). Dette har forvirret billedet og kompliceret forståelsen for den molekylærgenetiske defekt bag agenesiforekomst. Spørgsmålet om årsagsforhold ved agenesier er således komplekst, og i virkeligheden forholder det sig vel sådan at forskellige gendefekter kan udløse forskellige former for agenesi. Derved bliver det aktuelt at analysere de embryologiske faktorer der er afgørende for tanddannelsen. Formodentlig viser det sig at en type gener som er relateret til mucosaudviklingen, kan være årsag til én type agenesi, mens en anden type gener som er relateret fx til det perifere nervesystems udvikling, kan være årsag til andre agenesiformer. Formålet med denne præsentation er at referere nye videnskabelige undersøgelser med relation til tandagenesi. Den første undersøgelse der skal refereres, drejer sig om nye fund 198

2 B A C Fig. 1. Mandibel fra antropologisk fosterkæbe (ca. 30 uger gammel) fra Mexico med guttaperkapoints indsat i ossøse kanaler. A og B: Foto af tre kanalindgange og kanalforløb (x 3). C: Røntgenfoto af tre guttaperkapoints indsat i forskellige knoglekanaler med retning mod forskellige tandgrupper (x 2,5). Fig. 1. Mandible from an anthropological foetal jaw (about 30 weeks old) from Mexico with guttapercha points inserted in the bony canals. A and B: Photograph of three canal openings and courses (x 3). C: Radiograph of three guttapercha points inserted in different bony canals with direction towards different groups of teeth (x 2,5). vedr. mandiblens innervationsmønster (13). Mønsteret relateres til maksillens innervation (8), og derefter vises hvordan to forskellige agenesimønstre kan associeres dels til afvigelser i det perifere nervesystem (14), dels til afvigelser i centralnervesystemet (15, 16). Materiale og metode De tidlige nervekanaler i mandiblen er undersøgt på 302 halve mandibler fra den sidste del af prænatalperioden. Undersøgelsen er foretaget på National Institute of Anthropology and History i Mexico City (13). To forskellige patientgruppers agenesiforekomst blev efterstående sammenholdt med kæbernes og tændernes normale innervationsmønster. Det materiale der indgik i de to aktuelle videnskabelige undersøgelser (14-16), bestod af røntgenmateriale fra to forskellige patientgrupper. Gruppe 1 bestod af 100 patienter (54 drenge og 46 piger) med trisomi 21 (syndroma Down) fra Københavns Amt, Tandklinik for Multihandicappede. Panoramaradiogrammer og intraorale røntgenoptagelser taget i 9-10-års-alderen blev analyseret. Gruppe 2 bestod af 11patienter (10 piger og 1dreng) med en enkeltstående midtstillet maksillær central incisiv (solitary median maxillary central incisor (SMMCI)). Aldersfordelin- FAGLIGE ARTIKLER 199

3 gen var 5 11 til 17 0 år. Ni af patienterne var henvist til den neuroosteologiske forskningsenhed på Afdeling for Ortodonti, Tandlægeskolen, Københavns Universitet, fra den kommunale tandpleje i Danmark, én patient fra privat praksis i Tyskland og én patient fra et Universitetshospital i Tyskland. Fra alle 11 patienter fandtes panoramaradiogrammer som grundlag for undersøgelse af dentitionen. Resultater Kæbernes/tændernes innervationsmønster Undersøgelsen over mandiblens innervation viste at n. alveolaris inferior består af flere adskilte nervegrene som er udviklet på forskellige tidspunkter, og som allerede tidligt i udviklingen løber i forskellige ossøse kanaler. Undersøgelser har også vist at forskellige nervebaner innerverer forskellige tandgrupper (13) (Fig. 1). Den første nervegren af n. alveolaris inferior innerverer incisiverne, først I2 inf og derefter I1inf, og den anden nervegren innerverer først C inf, herefter følger P1 inf og til sidst P2 inf. Endelig blev det vist at den tredje nervegren, der vokser senere frem, innerverer først M1 inf, derefter sandsynligvis M2 inf og sidst M3 inf. Det samme mønster med separat innervation til de forskellige tandgrupper sås i en tidligere undersøgelse i maksillen (8). Prænatalt innerverer den nasopalatinale innervation incisiverne i rækkefølgen: først I1 sup, og derefter I2 sup. Innervationen fra n. maxillaris innerverer først C sup og herefter P1 sup og P2 sup, og endelig innerverer n. palatinus major først M1 sup, dernæst sandsynligvis M2 sup og til sidst M3 sup. Fig. 2 demonstrerer disse innervationsmønstre og viser hvordan de tænder som der sjældnest er agenesi af, er dem der innerveres først af det perifere nervesystem, og at de tænder der hyppigst er agenesi af, er dem der innerveres sidst af det perifere nervesystem. (14). Trisomi 21 Hos patienterne med trisomi 21 var frekvensen af agenesi 81%. Agenesi af én eller flere tænder blev observeret hos 69,8% af pigerne og 90,7% af drengene (15). Hos patienter med trisomi 21 var frekvensen af agenesi således meget hyppigere end normalt, mens lokalisationen af agenesierne var i overensstemmelse med den lokalisation der ses under normal udvikling. Hos trisomi 21-patienterne var incidensen af agenesi ca. 20 gange hyppigere i underkæbens frontregion, og ca. 10 gange så hyppig for P2 inf og P2 sup. Agenesimønsteret i syndroma Down kunne således associeres til kæbernes perifere innervation. SMMCI Hos patienterne med én midtstillet maksillær central incisiv (SMMCI) (16, 17) (Fig. 3) var der kun hos én patient også agenesi af andre tænder (P2 inf sin et dext). Den enkeltstillede incisivs morfologi afveg fra morfologien af en normal central incisiv i maksillen. I de fleste tilfælde lignede incisiven en tand sammensat af to laterale halvdele af normale centrale incisiver (Fig. 3, 4). Agenesimønsteret var karakteriseret ved at der var agenesi i en region (overkæbens centrale incisivregion) hvor der ikke normalt ses agenesi. Ud over tilstedeværelsen af en SMMCI blev der hos 10 af disse patienter samtidig observeret en central langstrakt prominens i ganen (16) (Fig. 5). Tilstanden er desuden forbundet med kort øjenafstand, smal næse, utydelig philtrum og manglende frenulum labii superioris. Fig. 2. Kæbernes innervationsmønster til: Incisiver (I), hjørnetænder, præmolarer (C/P) og molarer (M). Fig. 2. The innervation pattern of the jaws to: Incisors (I), canines and premolars (C/P) and molars (M). Fig. 3. Panoramaradiogram fra et 11 år gammelt barn med en enkelt midtstillet maksillær central incisiv (SMMCI). Fig. 3. Panoramic radiograph from a child aged eleven years with a solitary median maxillary central incisor (SMMCI). 200

4 Fig. 4. Morfologien af en enkelt midtstillet maksillær central incisiv. Fig. 4. Morphology of a single median maxillary central incisor. Agenesimønsteret hos patienter med én midtstillet central incisiv i overkæben kan ikke associeres til forløbet af kæbernes perifere innervation, men til en ansigtsmidtliniefejl, der tidligere er relateret til centralnervesystemet (18). Diskussion De to forskellige patologiske former for tandagenesi der er observeret ved syndroma Down og SMMCI, kan associeres til to forskellige former for afvigelser i nervevævets udvikling. Fig. 5. Langstrakt prominens midtsagittalt i ganen. Fig. 5. Oblong midsagittal prominence in the palate. Ved trisomi 21 formodes det at der er en sammenhæng mellem agenesiforekomsten og fejl i det perifere nervesystem. Enten findes der færre nervefibre, eller også vokser nervefibrene ikke perifert på det rigtige tidspunkt eller i tilstrækkeligt omfang (15). Årsagen til dette kendes ikke. Det er imidlertid velkendt at patienter med trisomi 21 har andre perifere nervereaktioner end normalt. Det er imidlertid ikke før påpeget at agenesimønsteret sandsynligvis kan visualisere afvigelser i kæbernes innervation. Agenesi af en central incisiv i maksillen er meget sjælden; denne tilstand er estimeret til at forekomme med en frekvens på 1: (19). Ved en SMMCI kan fejlen tænkes at hænge sammen med en tidlig fejl i udviklingen af centralnervesystemet (18, 19). Man ved med sikkerhed at den enkeltstående midtstillede maksillære centrale incisiv er et symptom på en midtliniefejl der manifesterer sig i ganen, processus alveolaris og i ansigtet. Igangværende uddybende analyser af de 11 patienter demonstrerer hvordan den kraniofaciale profil kan inddrages i en nøjere vurdering af malformationernes omfang (17). Den centrale incisiv demonstrerer således en udviklingsfejl både i neuroektoderm og i overfladeektoderm fra det tidligste tidspunkt i fosterets kimskive. I denne redegørelse er der kun inddraget to eksempler på patologisk agenesiforekomst. For trisomi 21, hvor populationen er vel registreret, er det ikke vanskeligt at få adgang til patientmateriale, men patienter med SMMCI er vanskelige at få adgang til, fordi tilstanden er så sjælden. Et materiale på 11 børn med SMMCI svarer til forekomsten i 10 danske fødselsårgange. Det er vigtigt at koordinere og samle materiale fra sjældne tilstande for videnskabelig undersøgelse, ikke blot for at opnå forbedret indsigt i sjældne sygdomme og deres behandling, men i høj grad også for at forbedre forståelsen for normale forhold. I denne sammenhæng er den grundige patientregistrering i den danske offentlige tandpleje værdifuld for international forskning. Spørgsmål om årsagsforhold ved agenesi kan imidlertid ikke løses alene klinisk og radiologisk. Det er nødvendigt at der i den udstrækning det er muligt, foretages undersøgelser, inklusive genetiske undersøgelser involverende nervevæv, mucosa og hårdtvæv. I modsætning til andre væv i kroppen er de hårde tandvæv enestående til ætiologivurdering. Det er væv der er lette at undersøge klinisk og radiologisk, og i de hårde tandvæv fastholdes udviklingsfejl som fx agenesier, ernæringsforstyrrelser, forgiftninger og sygdomme. Udviklingsfejlene forsvinder ikke pga. vævsombygning således som det er tilfældet i andre vævstyper og organer. De arbejder der refereres til i denne oversigt, giver eksempler på hvordan odontologisk diagnostik kan bidrage FAGLIGE ARTIKLER 201

5 ikke blot til det odontologiske fagområde, men også til det medicinske fagområde. Undersøgelserne er udført med støtte fra Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd og fra IMK Almene Fond. Følgende kolleger takkes for samarbejde omkring SMMCI-undersøgelsen: Specialtandlæge Merete Ingemann Bangstrup, Albertslund, specialtandlæge Jørgen Burhøj, Egernsund, specialtandlæge Charlotte Gormsen, Warburg, Tyskland, tandlæge Jane Schmidt Jensen, Broager, Dr. Jörg Lisson, Hannover, Tyskland, specialtandlæge Carsten Pallisgaard, Aalborg, og specialtandlæge Lise Sverrild, Randers. Fig. 1 er med venlig tilladelse fra Scandinavian University Press gengivet fra Kjær I. Prenatal traces of aberrant neurofacial growth. Acta Odontol Scand 1998; 56: English summary Agenesis of teeth new knowledge of its occurrence and causal relationship The most frequent locations of agenesis in the dentition in the normally developed child are the regions of the lower and upper second premolars and the regions of the upper lateral incisors. Recent investigations on the normal prenatal peripheral nervous system have demonstrated that this well-known pattern of agenesis in the normally developed child seems to be associated with the innervation pattern. Results from new research activities conducted at the neuro-osteological research unit at the Department of Orthodontics, School of Dentistry, University of Copenhagen, are presented. The innervation of the mandible and the maxilla are being described first, then the agenesis pattern in a group of trisomy 21 patients and, finally, a group of patients with a single median maxillary central incisor (SMMCI). The presentation demonstrates the innervation pattern of the teeth and indicates that the agenesis pattern in trisomy 21 patients presumably reflects abnormal development of the peripheral nervous system, while the agenesis pattern in the patients with SMMCI reflects abnormal development of the central nervous system. Litteratur 1. Rølling S. Hypodontia of teeth in Danish schoolchildren. Scand J Dent Res 1980; 88: Ravn J, Nielsen LA. En ortopantomografisk undersøgelse af overtal og aplasier hos 530 københavnske skolebørn. Tandlægebladet 1973; 77: Thesleff I. The genetic basis of normal and abnormal craniofacial development. Acta Odontol Scand 1998; 56: Kjær I. Prenatal development of the maxillary primary incisors related to maturation of the surrounding bone and postnatal eruption. In: Davidovitch D, editor. Biological mechanisms of tooth eruption and root resorption. Birmingham, AL: EBSCO Media; p Christensen LR, Janas MS, Møllgård K, Kjær I. An immunocytochemical study of the innervation of developing human fetal teeth using protein gene product 9.5 (PGP 9.5). Arch Oral Biol 1993; 38: Jakobsen J, Jørgensen JB, Kjær I. Tooth and bone development in a Danish medieval mandible with unilateral absence of the mandibular canal. Am J Phys Anthropol 1991; 85: Sejrsen B, Kjær I, Jakobsen J. Agenesis of permanent incisors in a medieval maxilla and mandible: aetiological aspects. Eur J Oral Sci 1995; 103: Kjær I. Correlated appearance of ossification in human fetal jaws. J Craniofac Genet 1990; 10: Buyse ML. Birth defects encyclopedia. Oxford: Blackwell Scientific Publications; Vastardis H, Karimbux N, Guthua SW, Seidman JG, Seidman CE. A human MSX1 homeodomain missense mutation causes selective tooth agenesis. Nature Genetics 1996; 13: Hardcastle Z, Mo R, Hui CC, Sharpe PT. The Shh signalling pathway in tooth development: defects in Gli2 and Gli3 mutants. Development 1998; 125: Dassule HR, McMahon AP. Analysis of epithelial-mesenchymal interactions in the initial morphogenesis of the mammalian tooth. Dev Biol 1998; 202: Chávez-Lomelí ME, Mansilla-Lory J, Pompa JA, Kjær I. The human mandibular canal arises from three separate canals innervating different tooth groups. J Dent Res 1996; 75: Kjær I. Prenatal traces of aberrant neurofacial growth. Acta Odontol Scand 1998; 56: Russell BG, Kjær I. Tooth agenesis in Down Syndrome. Am J Med Genet 1995; 55: Kjær I, Keeling J, Russell B, Daugaard-Jensen J, Fischer Hansen B. Palate structure in human holoprosencephaly correlates with the facial malformation and demonstrates a new palatal developmental field. Am J Med Genet 1997; 73: Kjær I, Becktor KB, Gormsen C, Lisson J, Russell BG. Face, palate and craniofacial morphology in patients with solitary median maxillary central incisor. Eur J Orthod 1999 (in press). 18. Kjær I, Keeling JW, Græm N. The midline craniofacial skeleton in holoprosencephalic fetuses. J Med Genet 1991; 28: Hall RK, Bankier A, Aldred MJ, Kan K, Lucas JO, Perks AGB. Solitary median maxillary incisor, short stature, choanal atresia/ midnasal stenosis (SMMCI) syndrome. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1997;84: Forfattere Inger Kjær, lektor, dr.odont. et dr.med. og Karin Binner Becktor, specialtandlæge, afdelingstandlæge Afdeling for Ortodonti, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Jens Daugaard-Jensen, specialtandlæge Helsingør Kommunale Tandpleje Bjørn Russell, cheftandlæge Københavns Amts Tandklinik for Multihandicappede, Gentofte 202

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

PENSUMBESKRIVELSE Tandmorfologi 1 og 2 semester

PENSUMBESKRIVELSE Tandmorfologi 1 og 2 semester PENSUMBESKRIVELSE Tandmorfologi 1 og 2 semester Woelfel s Dental Anatomy its relevance to Dentistry Rickne C Scheid. Seventh Edition 2007. (Pris: ca 445 kr) Kan købes i Odontologisk Boghandel. Desuden

Læs mere

Impaktation defineres som standsning af en tands eruption

Impaktation defineres som standsning af en tands eruption Forekomst af impakterede/retinerede tredjemolarer En røntgenologisk undersøgelse af 2.000 danskere i alderen 21 70 år Ib Sewerin Tredjemolarer er den hyppigst impakterede/retinerede tandtype. Den eneste

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere

Ektopi af første permanente molar i overkæben

Ektopi af første permanente molar i overkæben Ektopi af første permanente molar i overkæben - forekomst, klassifikation, ætiologi og behandlingsovervejelser DKTE opgave 2008/2009 Marlene Lysgaard, Horsens kommune Lotte Eschen, Mariagerfjord kommune

Læs mere

Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben

Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben Introduktion Afvigelser i maxillære hjørnetænders eruptionsbane kan udgøre et ubehageligt problem for både patient og behandler. Opdages de ektopisk lejrede hjørnetænder

Læs mere

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Program Ortodontiske diagnoser Tandgrupper, normal eruption og manglende eruption 6+6 Incisiver

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling Ortodontiske aspekter Protetiske aspekter Kirurgiske aspekter Multidisciplinært samarbejde

Læs mere

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Afdelingstandlæge Birgitte Uldum Min baggrund Afdelingstandlæge Københavns Kommune og klinisk lærer TS (Kbh) Behandler børn og unge i narkose og børn

Læs mere

Temanummer om agenesi

Temanummer om agenesi 1162 VIDENSK & KLINIK Forord Temanummer om agenesi I forrige nummer af Tandlægebladet blev de første tre artikler af temanummeret om agenesi bragt. Der blev fokuseret på, hvor hyppigt forskellige typer

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Indholdsfortegnelse: Amtsspecialtandplejen 1 Personkreds. 3 Identifikation af personkredsen. 3 Identifikation af personer omfattet af overgangsordningen. 3 Konsultativ

Læs mere

Beskrivelser af cariesudbredelsen i Grønland og beretninger

Beskrivelser af cariesudbredelsen i Grønland og beretninger Behandlede tænders overlevelsestid i en grønlandsk bybefolkning En stikprøveundersøgelse Jan Jakobsen og Carl Christian Rosenbom - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer

Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer Bekendtgørelse om tandpleje 2, stk. 1, nr. 4 BEK nr. 727 15.06.07 Målsætning Forebygge og behandle de tandstillings fejl der indebærer forudsigelige

Læs mere

Forsinket tanderuption i det permanente tandsæt

Forsinket tanderuption i det permanente tandsæt Forsinket tanderuption i det permanente tandsæt Hvordan diagnosticerer vi det i praksis? Og hvordan håndterer vi det? Et systematisk litteraturstudie med to kasuistikker. Forfattere: Anita Skjødt og Marianne

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Denne servicedeklaration er udarbejdet af de tandlæger, der indgår i Svendborg kommunes tandplejeordning. Servicedeklarationen gennemgås årligt af det

Læs mere

Større danske populationsundersøgelser af tandmangel på

Større danske populationsundersøgelser af tandmangel på 1176 VIDENSK & KLINIK OVERSIGTSRTIKEL bstract ehandling ved agenesi af maksillens laterale incisiv genesi af maksillens laterale incisiv er hyppigt forekommende. Således mangler 1,7 % én eller begge af

Læs mere

BRUGERVEJLEDING for ehuman Brown and Herbransson 3D Interaktivt Tooth Atlas Version 6.01

BRUGERVEJLEDING for ehuman Brown and Herbransson 3D Interaktivt Tooth Atlas Version 6.01 BRUGERVEJLEDING for ehuman Brown and Herbransson 3D Interaktivt Tooth Atlas Version 6.01 Tandmorfologi 2 semester 2010 HUSK: Tooth Atlas er et opslagsværk ikke en lærebog! Det skal derfor bruges som supplement

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben LOUISE HAUGE MATZEN & ANN WENZEL Summary Radiographic examination of mandibular third molars A radiographic examination is meant to support

Læs mere

appleoط شapplefiق àس êق ëش à appleëضس appleoë -

appleoط شapplefiق àس êق ëش à appleëضس appleoë - ô شش ëéش BOںکO ه½O, 14: 285 290, 2002 APœPO EI½IKOY EN½IA EPONTO é àشâappleéâêappleش î é ëسéشêëش apple ششمà ق appleâط شapplefiق àس êق ëش à appleëضس. شسéâappleâطâ-ا ëسµش ààس 1,. ½ âappleâطâ2 1 شش éصââàëش

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenstråling forplanter sig: a. som elektromagnetiske bølgerb b. med konstant bølgelb lgelængde og frekvens c. som partikelstråling ling d. ikke indendørs e. efter

Læs mere

Overbid og underbid Før din behandling går i gang

Overbid og underbid Før din behandling går i gang Du er blevet henvist til undersøgelse på Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Vi vil her kort skitsere et typisk undersøgelses- og behandlingsforløb. Generelt om behandling af fejlstillede

Læs mere

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2012 Tillæg til vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Første permanente molar i overkæben, M1 sup, er en

Første permanente molar i overkæben, M1 sup, er en af første permanente molar i overkæben En makromorfologisk og radiologisk undersøgelse Ole Carlsen, Verner Alexandersen og Ib Sewerin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Lejringsbestemmelse Lejringsbestemmelse af tænder/objekter i forhold til hinanden i

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Vinkelhalveringsteknik Er en intraoral teknik, der kan bruges til periapikale optagelser

Læs mere

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet Ann Wenzel professor phd, dr.odont. Aarhus Tandlægeskole Odontologisk Institut Aarhus Universitet 2011 1 Målbeskrivelse for

Læs mere

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF 7 SPECIALISTER Rigshospitalet er i besiddelse af et meget stort

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Fredag d. 5. september 2014 kl i Aud. 2

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Fredag d. 5. september 2014 kl i Aud. 2 PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børn og unges reaktioner og kooperation ved tandbehandling, medicinering og vågen sedering i tandklinikken Fredag d. 5. september 2014 kl. 8.30 14.15 i Aud. 2 8.30-9.15

Læs mere

INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER I PÆDODONTI

INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER I PÆDODONTI INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER I PÆDODONTI Fredag d. 7. september 2012 kl. 8.30 12.30 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.00 Børns reaktion på tandbehandlinger 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-11.45

Læs mere

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Materiale og metoder Retrospektiv gruppe Retrospektiv undersøgelse af forandringer i knoglemarvssignal hos 474 konsekutive ptt. henvist til MR-scan.

Læs mere

Billeddannelse ved CT. Cone beam CT for tandlæger. CT-udstyr for tandlæger cone beam CT. Cone Beam Computer Tomografi (dental CBCT) NOTER

Billeddannelse ved CT. Cone beam CT for tandlæger. CT-udstyr for tandlæger cone beam CT. Cone Beam Computer Tomografi (dental CBCT) NOTER CT-udstyr for tandlæger cone beam CT Cone Beam Computer Tomografi (dental CBCT) NOTER i-cat (USA) Accuitomo (Japan) MercuRay (Singapore) ProMax 3d (Finland) NewTom 3G (Italien) Cone beam CT for tandlæger

Læs mere

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN SPECIELLE BØRN S OG VIDENCENTRENES OPGAVER OG MULIGHEDER hører hjemme i regionstandplejen? Mineraliseringsforstyrrelser Andre tanddannelsesforstyrrelser GRUPPE 1 Simplere tilfælde (1-4 agenesier) OR til

Læs mere

Et af de hyppigste oralkirurgiske indgreb er fjernelse af 3.

Et af de hyppigste oralkirurgiske indgreb er fjernelse af 3. Kvalitetsundersøgelse af operativ fjernelse af 3. molarer i underkæben Jonas P. Becktor og Flemming Harder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge Fredag d. 6. september 2013 kl. 8.30 14.00 i Aud. 2 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.15

Læs mere

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014 Traumer på tænder Akut mekanisk traume Fraktur af krone og rod White SC & Pharoah MJ. 6th edition Kapitel 29: Trauma to teeth and facial structures Akut mekanisk traume Fraktur af rod Luksationer i alveolen

Læs mere

Ektopi af permanente hjørnetænder i overkæben

Ektopi af permanente hjørnetænder i overkæben Tandlæge Susanne E.J. Bojer, Favrskov Kommunale Tandpleje, Hammel, DKTE 2009 Ektopi af permanente hjørnetænder i overkæben Indholdsfortegnelse Introduktion...8 Normal eruption af de permanente hjørnetænder...8

Læs mere

Traumer på primære tænder er yderst hyppigt forekommende.

Traumer på primære tænder er yderst hyppigt forekommende. 404 VIDENSKAB & KLINIK Abstract Følger af traumer i det primære tandsæt Litteraturstudiet er udført for at tilvejebringe en up to date viden vedrørende klarlægning af ætiologiske årsager ved primære tandtraumer

Læs mere

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN.

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN. NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF SYV SPECIALISTER Rigshospitalet har et meget stort klinisk traumemateriale

Læs mere

Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning. Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d.

Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning. Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d. Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d. Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Antal analysesvar per år fra KBA BBH

Læs mere

Hvad skal genetik bruges til i odontologien

Hvad skal genetik bruges til i odontologien Hvad skal genetik bruges til i odontologien M.O. LEXNER OG L. ALMER Hvad kan tandlægen bruge genetik til i dagligdagen på klinikken? Hvilken forskel gør det, at en tandlæge ved noget om forskellige genetiske

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1.

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1. Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af underkæbevisdomstænder

Læs mere

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben 1/31 Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af

Læs mere

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Dette dokument indeholder en samlet beskrivelse af mål og evalueringsformer for undervisningen i faget Pædodonti

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD?

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD? DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD? Niels Jørgensen, Ulla Joensen, Tina K. Jensen, Martin Jensen, Inge Olesen, Elisabeth Carlsen, Jørgen Holm Petersen, Niels E. Skakkebæk Afdeling for

Læs mere

Forudsætning for røntgenoptagelser. Materialer og røntgenkvalitet (intraorale optagelser) Kvaliteten af røntgenbilleder bestemmes af billedets:

Forudsætning for røntgenoptagelser. Materialer og røntgenkvalitet (intraorale optagelser) Kvaliteten af røntgenbilleder bestemmes af billedets: Materialer og røntgenkvalitet (intraorale optagelser) Hanne Hintze Afd. for Oral Radiologi Århus Tandlægeskole Forudsætning for røntgenoptagelser Røntgenrør Billedreceptor Film/Sensor/Fosforplade Patient

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

APNØBØJLENS PRINCIP PALLE SVANHOLT

APNØBØJLENS PRINCIP PALLE SVANHOLT ODONTOLOGISK INSTITUT D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T APNØBØJLENS PRINCIP PALLE SVANHOLT Specialtandlæge i Ortodonti 14. Marts

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Tanddannelses-anomalier. Tanddannelses-anomalier. Morfologi Dentes confusi Dentes concreti. Morfologi - Dentes confusi. Morfologi - Dentes confusi

Tanddannelses-anomalier. Tanddannelses-anomalier. Morfologi Dentes confusi Dentes concreti. Morfologi - Dentes confusi. Morfologi - Dentes confusi Tanddannelses-anomalier Tanddannelses-anomalier White & Pharoah, 6th Edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental Anomalies Morfologi Størrelse Antal Morfologi Dentes confusi Dentes concreti Morfologi

Læs mere

Hvad ved vi om mesiodens, og hvad ved vi ikke?

Hvad ved vi om mesiodens, og hvad ved vi ikke? videnskab Jakob Christian Danielsen cand. odont 1 Maria Julie Kvetny, cand.mag. AC fuldmægtig 2 Inger Kjær professor dr.odont et dr.med 2 Hvad ved vi om mesiodens, og hvad ved vi ikke? Litteraturgennemgang

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

Den Kommunale Tandpleje. Fælles kommunikationsstrategi. Snitflader mellem den kommunale tandpleje og Region Midt. Hvem gør hvad og hvornår?

Den Kommunale Tandpleje. Fælles kommunikationsstrategi. Snitflader mellem den kommunale tandpleje og Region Midt. Hvem gør hvad og hvornår? Fælles kommunikationsstrategi Oplæg Dorthe Arenholt Bindslev Ledende specialtandlæge Silkeborg Kommunale Tandpleje & Lektor MSK, ph.d. Afd. f. Ortodonti, Århus Tandlægeskole Snitflader mellem den kommunale

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Målsætning. Ortodontisk visitation

Målsætning. Ortodontisk visitation Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer (Reglerne i dette bilag er fastsat i henhold til bekendtgørelsens 2 stk. 1, nr. 4) Målsætning Målet for børne- og ungdomstandplejens ortodontiske

Læs mere

Benigne tumorer i knogle

Benigne tumorer i knogle Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis White SC & Pharoah MJ. 6th edition Oral Radiology Kapitel 22: Benign tumors of the jaws udviklingsanomali Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis

Læs mere

Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv undersøgelse af mundhulen, svælget og spytkirtlerne.

Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv undersøgelse af mundhulen, svælget og spytkirtlerne. Undersøgelse af mundhulen, svælget og spytkirtlerne Færdighedstræning Modul B7, Medicin, bachelor, SDU Læringsmål Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet

Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet Compounds which are chemically foreign or hostile to a biological system Eukaryotic drugs Other chemical compounds Drugs Eukaryotedirected

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik

Enoral Optagelsesteknik Enoral Optagelsesteknik Praktisk udførelse af røntgenoptagelser Vinkelhalveringsteknik I denne del af programmet får du forklaret, hvordan man i praksis opnår de i vinkelhalveringsteknikken fordrede kriterier,

Læs mere

Dento-alveolær kirurgi defineres af British Association

Dento-alveolær kirurgi defineres af British Association ABSTRACT Erfaringer med dento-alveolær kirurgi på børn og unge Dento-alveolær kirurgi på børn og unge forudsætter, at det samlede team besidder børnekompetence, dvs. den nødvendige odontologiske indsigt,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Lars Göran Zetterberg MSC, radiograf, adjunkt Radiografuddannelsen, University College Nordjylland, Aalborg, Danmark

Læs mere

Patienter som ikke direkte passer ind i et pakkeforløb Hvem er det, hvor mange og hvorfor ikke?

Patienter som ikke direkte passer ind i et pakkeforløb Hvem er det, hvor mange og hvorfor ikke? Patienter som ikke direkte passer ind i et pakkeforløb Hvem er det, hvor mange og hvorfor ikke? Peter Vedsted Professor, Ph.D. Research Unit for General Practice Center for Research in Cancer Diagnosis

Læs mere

Intraorale optagelser - Introduktion

Intraorale optagelser - Introduktion Intraorale optagelser - Introduktion Sektion for Oral Radiologi Januar 2013 Else Baden-Jensen, Hanne Hintze Et røntgenbillede er et sort-gråt-hvidt billede, som dannes, fordi røntgenstråler har påvirket

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale

Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale Kristoffer Albris Antropolog, Ph.d., Post doc Juridisk Fakultet, Københavns Universitet Copenhagen Center for Disaster Research (COPE) ESPRESSO www.espressoproject.eu

Læs mere

Symposium 2008 Æstetik, kvalitet og etik

Symposium 2008 Æstetik, kvalitet og etik Efteruddannelse Symposium 2008 Æstetik, kvalitet og etik 31. oktober og 1. november 2008 Bella Center Hovedsponsor: Colgate Arrangør: tandlægeforeningen Efteruddannelse VELKOMMEN til Colgate og Tandlægeforeningens

Læs mere

Anatomiske variationer af anteriore mandibulære nerveforløb med betydning for implantatindsættelse

Anatomiske variationer af anteriore mandibulære nerveforløb med betydning for implantatindsættelse F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2009; 119: 168 75 Ib Sewerin Anatomiske variationer af anteriore mandibulære nerveforløb med betydning for implantatindsættelse En litteraturoversigt Iatrogene beskadigelser

Læs mere

ALS FORSKNING: GENER OG PIPELINE MEDICIN. Páll Karlsson. Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital

ALS FORSKNING: GENER OG PIPELINE MEDICIN. Páll Karlsson. Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital : GENER OG PIPELINE MEDICIN Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital OSLO, 24 OKTOBER 2015 1 AARHUS M.Sc. i neuro-biologi (2009) fra Aarhus Ph.d. i medicin (2013)

Læs mere

Cariesfrekvensen i det primære tandsæt er i de skandinaviske

Cariesfrekvensen i det primære tandsæt er i de skandinaviske Cariesprogression i det primære tandsæt fra 3- til 7-års-alderen Lis Almer Nielsen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Iden

Læs mere

Prana Biotech publiserer PBT2 resultater fra HS-dyremodel Historien om PBT2 PBT2

Prana Biotech publiserer PBT2 resultater fra HS-dyremodel Historien om PBT2 PBT2 Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Prana Biotech publiserer PBT2 resultater fra HS-dyremodel Prana Biotechnology viser resultater,

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KANT ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KSZ 100/70-11, 2016, Ball point on paper, 100 x 70 cm. PATTERN RECOGNITION MAGNUS PETTERSEN MIE OLISE KJÆRGAARD CAROLINE KRYZECKI CLAY KETTER 20. AUGUST

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen Ulrich Knigge Kirurgisk Klinik C, Rigshospitalet ENETS Neuroendocrine Tumor Center of Excellence Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns

Læs mere

Det er velkendt at der er tendens til recidiv af trangstilling

Det er velkendt at der er tendens til recidiv af trangstilling Stabilitet efter proklination af underkæbeincisiver på patienter med anterior vækstrotation af mandiblen Carl Erik Andersen og Stephen Williams - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland.

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland. !""# $ %!&$ Klinisk genetik varetager ambulante forløb i form af genetisk rådgivning, og laboratoriediagnostik. Fraset diagnostik og behandling af medfødte stofskiftesygdomme hos nyfødte børn, der er centraliseret

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Forslag til specialtandlægeuddannelse i pædodonti baggrund, indhold, organisation og dimensionering

Forslag til specialtandlægeuddannelse i pædodonti baggrund, indhold, organisation og dimensionering Forslag til specialtandlægeuddannelse i pædodonti baggrund, indhold, organisation og dimensionering Indholdsfortegnelse: Sammenfatning Baggrunden for forslaget om oprettelse af en specialistuddannelse

Læs mere

Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Bekendtgørelse nr. 727 af 15/06/2007. (Tandplejebekendtgørelsen)

Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Bekendtgørelse nr. 727 af 15/06/2007. (Tandplejebekendtgørelsen) Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Bekendtgørelse nr. 727 af 15/06/2007. (Tandplejebekendtgørelsen) Ortodontisk visitation. Risikovurdering. Skader på tænder og omgivende væv. Funktionelle

Læs mere

Det har i lang tid været kendt at en væsentlig del af

Det har i lang tid været kendt at en væsentlig del af Patienters anvendelse af fremstillede delproteser Resultat fra tandlægeskolerne i København og Århus Elisabeth Riber og Bengt Öwall - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel?

Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel? Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel? HANNE HINTZE & PAOLO M. CATTANEO Todimensionelle (2D-) røntgenbilleder i form af periapikale, panorama- og cefalostatoptagelser har været

Læs mere

Traumer i det primære tandsæt forekommer hyppigt.

Traumer i det primære tandsæt forekommer hyppigt. Abstract Udviklingsdefekter som følge af tandtraume Traumer i det primære tandsæt forekommer hyppigt. Ca. hvert tredje barn oplever et traume i førskolealderen. Incidensen er størst i 2-3-årsalderen, hvor

Læs mere