Prævalensen af tandagenesi hos danske børn med normal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prævalensen af tandagenesi hos danske børn med normal"

Transkript

1 Ny viden om forekomst og årsagsforhold Inger Kjær, Karin Binner Becktor, Jens Daugaard- Jensen og Bjørn Russell Agenesi af tænder forekommer som bekendt i bestemte regioner i tandbuerne, men hvorfor vi har agenesi i disse regioner er ikke tidligere vist. Man har heller ikke kunnet forklare hvorfor agenesier i sjældne tilfælde opstår i regioner hvor der ikke normalt ses agenesi. I den neuroosteologiske forskningsenhed på Afdeling for Ortodonti, Tandlægeskolen, Københavns Universitet, har disse spørgsmål haft en central plads i de senere års forskning, og der er kommet ny viden frem, som der gives eksempler på i denne artikel. Prævalensen af tandagenesi hos danske børn med normal udvikling, hvor agenesi af M3 ikke er medregnet, er 7,8 til 8,2% (1, 2). Heraf drejer 2,2% sig om agenesi af P2 sup, 4,1% om agenesi af P2 inf, 1,7% om agenesi af I2 sup og ca. 0,2% om agenesi af I1 inf. Man ved at agenesi forekommer i familier, og at der derfor er en arvelig faktor involveret i manglende tandudvikling. For at kunne forstå hvad det er for en faktor der mangler, er det nødvendigt at kende de faktorer der indgår i den normale prænatale tanddannelse. Fra prænatale undersøgelser af dentitionen er det vist at den prolifererende mucosa fra tandlisten, inklusive de i proliferationsprocessen involverede gener, er afgørende for tanddannelsen (3). Det er imidlertid også påpeget at tandudvikling er korreleret til modningen af den omgivende knogle (4). Fra klokkestadiet af tanddannelsen og videre frem er det yderligere sandsynliggjort at nervesystemet er nødvendigt for tanddannelsen (5). I postnatale studier er det rapporteret at agenesi af tænder i mandiblen er relateret til områder hvor canalis mandibulae ikke ses røntgenologisk (6, 7). Denne iagttagelse har ført til en række prænatale undersøgelser over dannelsen af de kraniofaciale nervekanaler (8). Imidlertid kan faktorer knyttet til innervation ikke være eneste årsag til agenesi. Visse agenesiformer er fx sat i forbindelse med ektodermal dysplasi og trikodentoossøst syndrom (9). Denne form for agenesi er tydeligvis forårsaget af en afvigelse i den mucosa hvorfra tandanlæggene dannes. I de senere år har der været sat særlig fokus på undersøgelser der kunne afsløre det ansvarlige gen for tandagenesi. Den første rapport på dette område kom i 1996 fra Vastardis et al. (10), som beskrev MSX-I-genets funktion som særlig vigtig for dannelsen af P2 sup og P2 inf og M3 sup og M3 inf. Andre signalmolekyler, bl.a Sonic Hedgehog-genet, er også beskrevet som værende involveret i tidlig tanddannelse (11, 12). Dette har forvirret billedet og kompliceret forståelsen for den molekylærgenetiske defekt bag agenesiforekomst. Spørgsmålet om årsagsforhold ved agenesier er således komplekst, og i virkeligheden forholder det sig vel sådan at forskellige gendefekter kan udløse forskellige former for agenesi. Derved bliver det aktuelt at analysere de embryologiske faktorer der er afgørende for tanddannelsen. Formodentlig viser det sig at en type gener som er relateret til mucosaudviklingen, kan være årsag til én type agenesi, mens en anden type gener som er relateret fx til det perifere nervesystems udvikling, kan være årsag til andre agenesiformer. Formålet med denne præsentation er at referere nye videnskabelige undersøgelser med relation til tandagenesi. Den første undersøgelse der skal refereres, drejer sig om nye fund 198

2 B A C Fig. 1. Mandibel fra antropologisk fosterkæbe (ca. 30 uger gammel) fra Mexico med guttaperkapoints indsat i ossøse kanaler. A og B: Foto af tre kanalindgange og kanalforløb (x 3). C: Røntgenfoto af tre guttaperkapoints indsat i forskellige knoglekanaler med retning mod forskellige tandgrupper (x 2,5). Fig. 1. Mandible from an anthropological foetal jaw (about 30 weeks old) from Mexico with guttapercha points inserted in the bony canals. A and B: Photograph of three canal openings and courses (x 3). C: Radiograph of three guttapercha points inserted in different bony canals with direction towards different groups of teeth (x 2,5). vedr. mandiblens innervationsmønster (13). Mønsteret relateres til maksillens innervation (8), og derefter vises hvordan to forskellige agenesimønstre kan associeres dels til afvigelser i det perifere nervesystem (14), dels til afvigelser i centralnervesystemet (15, 16). Materiale og metode De tidlige nervekanaler i mandiblen er undersøgt på 302 halve mandibler fra den sidste del af prænatalperioden. Undersøgelsen er foretaget på National Institute of Anthropology and History i Mexico City (13). To forskellige patientgruppers agenesiforekomst blev efterstående sammenholdt med kæbernes og tændernes normale innervationsmønster. Det materiale der indgik i de to aktuelle videnskabelige undersøgelser (14-16), bestod af røntgenmateriale fra to forskellige patientgrupper. Gruppe 1 bestod af 100 patienter (54 drenge og 46 piger) med trisomi 21 (syndroma Down) fra Københavns Amt, Tandklinik for Multihandicappede. Panoramaradiogrammer og intraorale røntgenoptagelser taget i 9-10-års-alderen blev analyseret. Gruppe 2 bestod af 11patienter (10 piger og 1dreng) med en enkeltstående midtstillet maksillær central incisiv (solitary median maxillary central incisor (SMMCI)). Aldersfordelin- FAGLIGE ARTIKLER 199

3 gen var 5 11 til 17 0 år. Ni af patienterne var henvist til den neuroosteologiske forskningsenhed på Afdeling for Ortodonti, Tandlægeskolen, Københavns Universitet, fra den kommunale tandpleje i Danmark, én patient fra privat praksis i Tyskland og én patient fra et Universitetshospital i Tyskland. Fra alle 11 patienter fandtes panoramaradiogrammer som grundlag for undersøgelse af dentitionen. Resultater Kæbernes/tændernes innervationsmønster Undersøgelsen over mandiblens innervation viste at n. alveolaris inferior består af flere adskilte nervegrene som er udviklet på forskellige tidspunkter, og som allerede tidligt i udviklingen løber i forskellige ossøse kanaler. Undersøgelser har også vist at forskellige nervebaner innerverer forskellige tandgrupper (13) (Fig. 1). Den første nervegren af n. alveolaris inferior innerverer incisiverne, først I2 inf og derefter I1inf, og den anden nervegren innerverer først C inf, herefter følger P1 inf og til sidst P2 inf. Endelig blev det vist at den tredje nervegren, der vokser senere frem, innerverer først M1 inf, derefter sandsynligvis M2 inf og sidst M3 inf. Det samme mønster med separat innervation til de forskellige tandgrupper sås i en tidligere undersøgelse i maksillen (8). Prænatalt innerverer den nasopalatinale innervation incisiverne i rækkefølgen: først I1 sup, og derefter I2 sup. Innervationen fra n. maxillaris innerverer først C sup og herefter P1 sup og P2 sup, og endelig innerverer n. palatinus major først M1 sup, dernæst sandsynligvis M2 sup og til sidst M3 sup. Fig. 2 demonstrerer disse innervationsmønstre og viser hvordan de tænder som der sjældnest er agenesi af, er dem der innerveres først af det perifere nervesystem, og at de tænder der hyppigst er agenesi af, er dem der innerveres sidst af det perifere nervesystem. (14). Trisomi 21 Hos patienterne med trisomi 21 var frekvensen af agenesi 81%. Agenesi af én eller flere tænder blev observeret hos 69,8% af pigerne og 90,7% af drengene (15). Hos patienter med trisomi 21 var frekvensen af agenesi således meget hyppigere end normalt, mens lokalisationen af agenesierne var i overensstemmelse med den lokalisation der ses under normal udvikling. Hos trisomi 21-patienterne var incidensen af agenesi ca. 20 gange hyppigere i underkæbens frontregion, og ca. 10 gange så hyppig for P2 inf og P2 sup. Agenesimønsteret i syndroma Down kunne således associeres til kæbernes perifere innervation. SMMCI Hos patienterne med én midtstillet maksillær central incisiv (SMMCI) (16, 17) (Fig. 3) var der kun hos én patient også agenesi af andre tænder (P2 inf sin et dext). Den enkeltstillede incisivs morfologi afveg fra morfologien af en normal central incisiv i maksillen. I de fleste tilfælde lignede incisiven en tand sammensat af to laterale halvdele af normale centrale incisiver (Fig. 3, 4). Agenesimønsteret var karakteriseret ved at der var agenesi i en region (overkæbens centrale incisivregion) hvor der ikke normalt ses agenesi. Ud over tilstedeværelsen af en SMMCI blev der hos 10 af disse patienter samtidig observeret en central langstrakt prominens i ganen (16) (Fig. 5). Tilstanden er desuden forbundet med kort øjenafstand, smal næse, utydelig philtrum og manglende frenulum labii superioris. Fig. 2. Kæbernes innervationsmønster til: Incisiver (I), hjørnetænder, præmolarer (C/P) og molarer (M). Fig. 2. The innervation pattern of the jaws to: Incisors (I), canines and premolars (C/P) and molars (M). Fig. 3. Panoramaradiogram fra et 11 år gammelt barn med en enkelt midtstillet maksillær central incisiv (SMMCI). Fig. 3. Panoramic radiograph from a child aged eleven years with a solitary median maxillary central incisor (SMMCI). 200

4 Fig. 4. Morfologien af en enkelt midtstillet maksillær central incisiv. Fig. 4. Morphology of a single median maxillary central incisor. Agenesimønsteret hos patienter med én midtstillet central incisiv i overkæben kan ikke associeres til forløbet af kæbernes perifere innervation, men til en ansigtsmidtliniefejl, der tidligere er relateret til centralnervesystemet (18). Diskussion De to forskellige patologiske former for tandagenesi der er observeret ved syndroma Down og SMMCI, kan associeres til to forskellige former for afvigelser i nervevævets udvikling. Fig. 5. Langstrakt prominens midtsagittalt i ganen. Fig. 5. Oblong midsagittal prominence in the palate. Ved trisomi 21 formodes det at der er en sammenhæng mellem agenesiforekomsten og fejl i det perifere nervesystem. Enten findes der færre nervefibre, eller også vokser nervefibrene ikke perifert på det rigtige tidspunkt eller i tilstrækkeligt omfang (15). Årsagen til dette kendes ikke. Det er imidlertid velkendt at patienter med trisomi 21 har andre perifere nervereaktioner end normalt. Det er imidlertid ikke før påpeget at agenesimønsteret sandsynligvis kan visualisere afvigelser i kæbernes innervation. Agenesi af en central incisiv i maksillen er meget sjælden; denne tilstand er estimeret til at forekomme med en frekvens på 1: (19). Ved en SMMCI kan fejlen tænkes at hænge sammen med en tidlig fejl i udviklingen af centralnervesystemet (18, 19). Man ved med sikkerhed at den enkeltstående midtstillede maksillære centrale incisiv er et symptom på en midtliniefejl der manifesterer sig i ganen, processus alveolaris og i ansigtet. Igangværende uddybende analyser af de 11 patienter demonstrerer hvordan den kraniofaciale profil kan inddrages i en nøjere vurdering af malformationernes omfang (17). Den centrale incisiv demonstrerer således en udviklingsfejl både i neuroektoderm og i overfladeektoderm fra det tidligste tidspunkt i fosterets kimskive. I denne redegørelse er der kun inddraget to eksempler på patologisk agenesiforekomst. For trisomi 21, hvor populationen er vel registreret, er det ikke vanskeligt at få adgang til patientmateriale, men patienter med SMMCI er vanskelige at få adgang til, fordi tilstanden er så sjælden. Et materiale på 11 børn med SMMCI svarer til forekomsten i 10 danske fødselsårgange. Det er vigtigt at koordinere og samle materiale fra sjældne tilstande for videnskabelig undersøgelse, ikke blot for at opnå forbedret indsigt i sjældne sygdomme og deres behandling, men i høj grad også for at forbedre forståelsen for normale forhold. I denne sammenhæng er den grundige patientregistrering i den danske offentlige tandpleje værdifuld for international forskning. Spørgsmål om årsagsforhold ved agenesi kan imidlertid ikke løses alene klinisk og radiologisk. Det er nødvendigt at der i den udstrækning det er muligt, foretages undersøgelser, inklusive genetiske undersøgelser involverende nervevæv, mucosa og hårdtvæv. I modsætning til andre væv i kroppen er de hårde tandvæv enestående til ætiologivurdering. Det er væv der er lette at undersøge klinisk og radiologisk, og i de hårde tandvæv fastholdes udviklingsfejl som fx agenesier, ernæringsforstyrrelser, forgiftninger og sygdomme. Udviklingsfejlene forsvinder ikke pga. vævsombygning således som det er tilfældet i andre vævstyper og organer. De arbejder der refereres til i denne oversigt, giver eksempler på hvordan odontologisk diagnostik kan bidrage FAGLIGE ARTIKLER 201

5 ikke blot til det odontologiske fagområde, men også til det medicinske fagområde. Undersøgelserne er udført med støtte fra Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd og fra IMK Almene Fond. Følgende kolleger takkes for samarbejde omkring SMMCI-undersøgelsen: Specialtandlæge Merete Ingemann Bangstrup, Albertslund, specialtandlæge Jørgen Burhøj, Egernsund, specialtandlæge Charlotte Gormsen, Warburg, Tyskland, tandlæge Jane Schmidt Jensen, Broager, Dr. Jörg Lisson, Hannover, Tyskland, specialtandlæge Carsten Pallisgaard, Aalborg, og specialtandlæge Lise Sverrild, Randers. Fig. 1 er med venlig tilladelse fra Scandinavian University Press gengivet fra Kjær I. Prenatal traces of aberrant neurofacial growth. Acta Odontol Scand 1998; 56: English summary Agenesis of teeth new knowledge of its occurrence and causal relationship The most frequent locations of agenesis in the dentition in the normally developed child are the regions of the lower and upper second premolars and the regions of the upper lateral incisors. Recent investigations on the normal prenatal peripheral nervous system have demonstrated that this well-known pattern of agenesis in the normally developed child seems to be associated with the innervation pattern. Results from new research activities conducted at the neuro-osteological research unit at the Department of Orthodontics, School of Dentistry, University of Copenhagen, are presented. The innervation of the mandible and the maxilla are being described first, then the agenesis pattern in a group of trisomy 21 patients and, finally, a group of patients with a single median maxillary central incisor (SMMCI). The presentation demonstrates the innervation pattern of the teeth and indicates that the agenesis pattern in trisomy 21 patients presumably reflects abnormal development of the peripheral nervous system, while the agenesis pattern in the patients with SMMCI reflects abnormal development of the central nervous system. Litteratur 1. Rølling S. Hypodontia of teeth in Danish schoolchildren. Scand J Dent Res 1980; 88: Ravn J, Nielsen LA. En ortopantomografisk undersøgelse af overtal og aplasier hos 530 københavnske skolebørn. Tandlægebladet 1973; 77: Thesleff I. The genetic basis of normal and abnormal craniofacial development. Acta Odontol Scand 1998; 56: Kjær I. Prenatal development of the maxillary primary incisors related to maturation of the surrounding bone and postnatal eruption. In: Davidovitch D, editor. Biological mechanisms of tooth eruption and root resorption. Birmingham, AL: EBSCO Media; p Christensen LR, Janas MS, Møllgård K, Kjær I. An immunocytochemical study of the innervation of developing human fetal teeth using protein gene product 9.5 (PGP 9.5). Arch Oral Biol 1993; 38: Jakobsen J, Jørgensen JB, Kjær I. Tooth and bone development in a Danish medieval mandible with unilateral absence of the mandibular canal. Am J Phys Anthropol 1991; 85: Sejrsen B, Kjær I, Jakobsen J. Agenesis of permanent incisors in a medieval maxilla and mandible: aetiological aspects. Eur J Oral Sci 1995; 103: Kjær I. Correlated appearance of ossification in human fetal jaws. J Craniofac Genet 1990; 10: Buyse ML. Birth defects encyclopedia. Oxford: Blackwell Scientific Publications; Vastardis H, Karimbux N, Guthua SW, Seidman JG, Seidman CE. A human MSX1 homeodomain missense mutation causes selective tooth agenesis. Nature Genetics 1996; 13: Hardcastle Z, Mo R, Hui CC, Sharpe PT. The Shh signalling pathway in tooth development: defects in Gli2 and Gli3 mutants. Development 1998; 125: Dassule HR, McMahon AP. Analysis of epithelial-mesenchymal interactions in the initial morphogenesis of the mammalian tooth. Dev Biol 1998; 202: Chávez-Lomelí ME, Mansilla-Lory J, Pompa JA, Kjær I. The human mandibular canal arises from three separate canals innervating different tooth groups. J Dent Res 1996; 75: Kjær I. Prenatal traces of aberrant neurofacial growth. Acta Odontol Scand 1998; 56: Russell BG, Kjær I. Tooth agenesis in Down Syndrome. Am J Med Genet 1995; 55: Kjær I, Keeling J, Russell B, Daugaard-Jensen J, Fischer Hansen B. Palate structure in human holoprosencephaly correlates with the facial malformation and demonstrates a new palatal developmental field. Am J Med Genet 1997; 73: Kjær I, Becktor KB, Gormsen C, Lisson J, Russell BG. Face, palate and craniofacial morphology in patients with solitary median maxillary central incisor. Eur J Orthod 1999 (in press). 18. Kjær I, Keeling JW, Græm N. The midline craniofacial skeleton in holoprosencephalic fetuses. J Med Genet 1991; 28: Hall RK, Bankier A, Aldred MJ, Kan K, Lucas JO, Perks AGB. Solitary median maxillary incisor, short stature, choanal atresia/ midnasal stenosis (SMMCI) syndrome. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1997;84: Forfattere Inger Kjær, lektor, dr.odont. et dr.med. og Karin Binner Becktor, specialtandlæge, afdelingstandlæge Afdeling for Ortodonti, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Jens Daugaard-Jensen, specialtandlæge Helsingør Kommunale Tandpleje Bjørn Russell, cheftandlæge Københavns Amts Tandklinik for Multihandicappede, Gentofte 202

En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede

En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede 516 VIDENSKAB & KLINIK Abstract Tandlægestuderende kan godt udføre implantatbehandling som en del af deres uddannelse Formål At evaluere behandlingsresultatet af enkelttandsimplantater udført af tandlægestuderende

Læs mere

Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi

Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi Dansk Pædodontisk Selskab maj 2006 1 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Behovet for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi...3

Læs mere

Rygproblemer fra vugge til grav

Rygproblemer fra vugge til grav Rygproblemer fra vugge til grav Hvis man forsøger at forstå en episode med rygsmerter ved at fokusere på den ene episode, svarer det til at forsøge at forstå kompositionen af en elefant ved at studere

Læs mere

Monitorering af forekomsten af fedme

Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Thorkild I. A. Sørensen (formand) Pernille Due Bente Hansen Berit L. Heitmann Anne

Læs mere

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.01 Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Helle Max Martin Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Læs mere

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad.

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad. en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Børn og unges mentale helbred af Pernille Due Finn Diderichsen Charlotte Meilstrup Merete Nordentoft

Læs mere

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Christina Bæksted, Charlotte Meilstrup og Line Nielsen. Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel. Statens Institut for

Læs mere

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL Roskilde Universitet Speciale i: Pædagogik og Uddannelsesstudier / Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Skrevet af: Jane Jensen, 2014 Vejledere:

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kvalitet og Patientsikkerhed Kræftens Bekæmpelse Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2013 Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse,

Læs mere

PSYKISK MISTRIVSEL BLANDT 11-15-ÅRIGE. bidrag til belysning af skolebørns mentale sundhed

PSYKISK MISTRIVSEL BLANDT 11-15-ÅRIGE. bidrag til belysning af skolebørns mentale sundhed PSYKISK MISTRIVSEL BLANDT 11-1-ÅRIGE bidrag til belysning af skolebørns mentale sundhed 11 Psykisk mistrivsel blandt 11-1-årige Sundhedsstyrelsen 11. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S

Læs mere

Sygeplejelærerens rolle i relation til klinisk praksis

Sygeplejelærerens rolle i relation til klinisk praksis 44 Klinisk sygepleje 21. årgang nr. 1 2007 Sygeplejelærerens rolle i relation til klinisk praksis The nursing lecturer s role in relation to clinical practice 8 In spite of a discrepancy between the theoretical

Læs mere

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen FRA MAND TIL FAR Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland Hold: J10V, modul 14 Afleveringsdato: 6. juni 2013 Forfattere: Estrid Tang Fokdal Karen Klitlund Lise Hjelmer Karin

Læs mere

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn En systematisk gennemgang af litteraturen Louise Beltoft Borup Andersen Maren Johanne Heilskov Rytter Tine Houmann

Læs mere

Etiske aspekter. ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker

Etiske aspekter. ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker Etiske aspekter ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker Etiske aspekter ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker Etiske aspekter ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker

Læs mere

Adopterede pigers pubertet: er et hyppigt problem. Pædiatri

Adopterede pigers pubertet: er et hyppigt problem. Pædiatri Pædiatri Adopterede pigers pubertet: Pubertas præcox er et hyppigt problem Af Grete Teilmann og Niels Erik Skakkebæk Biografi Grete Teilmann er speciallæge i pædiatri. Har lavet ph.d. om pubertetsudvikling

Læs mere

ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi

ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi 2010 Etniske minoriteter i det danske sundhedsvæsen en antologi Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL:

Læs mere

stillesiddende adfærd en helbredsrisiko?

stillesiddende adfærd en helbredsrisiko? en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk stillesiddende adfærd en helbredsrisiko? af Kristian Overgaard Anders Grøntved Karina Nielsen

Læs mere

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

Oplæg til konferencen Børns sprogtilegnelse et fælles ansvar, København den 8. nov. 2004

Oplæg til konferencen Børns sprogtilegnelse et fælles ansvar, København den 8. nov. 2004 BØRNS SPROGTILEGNELSE: HVOR SKAL VI VÆRE OM 10 ÅR? - en forskers perspektiv Dorthe Bleses, Center for Sprogtilegnelse, Syddansk Universitet Oplæg til konferencen Børns sprogtilegnelse et fælles ansvar,

Læs mere

Snorken (SN) er lyde fra vibrationer i det bløde væv i svælget

Snorken (SN) er lyde fra vibrationer i det bløde væv i svælget 194 VIDENSKAB & KLINIK OVERSIGTSARTIKEL Abstract Behandling af patienter med snorken og søvnapnø Ca. 40 % af alle mænd og 30 % af alle kvinder snorker. Snorken kan være mere end blot en plage for både

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse af danske unges brug af HØJ mp3 musik

En spørgeskemaundersøgelse af danske unges brug af HØJ mp3 musik DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET En spørgeskemaundersøgelse af danske unges brug af HØJ mp3 musik Hvad er baggrunden for deres adfærd, og er de klar over eventuelle skadevirkninger på hørelsen?

Læs mere

BEHANDLING AF DEPRESSIONSSYGDOMME

BEHANDLING AF DEPRESSIONSSYGDOMME BEANDLING AF DEPRESSIONSSYGDOMME Kommentering af: Behandling af depressionssjukdomar. En systematisk litteraturöversikt. Volym 1-3. Statens beredning för medicinsk utvärdering 2005 Kommenterede udenlandske

Læs mere

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT ASR 13, LINDEGÅRDEN

ANTROPOLOGISK RAPPORT ASR 13, LINDEGÅRDEN ANTROPOLOGISK RAPPORT ASR 13, LINDEGÅRDEN Stud.cand.scient. Helene Agerskov Madsen Retsmedicinsk Institut, Antropologisk afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C E-mail: heleneagerskov.madsen@gmail.com

Læs mere

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Videre fra grundskolen - de unges uddannelse Longitudinal study of young people s education Nuri Peker Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Udgivet af Danmarks Statistik

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT ÅHM 5675, VOR FRUE KIRKEGÅRD Stud.cand.scient. Anne Østergaard Jensen Cand.scient. Dorthe Pedersen Email: anne.kande@hotmail.com / dpedersen@antropologi.net Retsmedicinsk Institut,

Læs mere

Billeder af en udviklingsorienteret

Billeder af en udviklingsorienteret Billeder af en udviklingsorienteret folkeskole LP-modellen, forskningsbaseret viden vi gør det, der virker Bent B. Andresen Billeder af en udviklingsorienteret folkeskole LP-modellen, forskningsbaseret

Læs mere

Forholdet mellem ordforråd og læseforståelse

Forholdet mellem ordforråd og læseforståelse Forholdet mellem ordforråd og læseforståelse Af AnnA steenberg gellert, cand.mag. i Audiologopædi og dansk som fremmed- og Andetsprog, videnskabelig medarbejder ved center for læseforskning, københavns

Læs mere

13 Hvad er undersøgende matematikundervisning og virker den?

13 Hvad er undersøgende matematikundervisning og virker den? Preprint af kapitel til Håndbog for matematikvejledere, der er under udgivelse på Dansk Psykologisk Forlag, redigeret af Michael Wahl og Peter Weng. Udgivet i Liv i Skolen, november 12, Temanummer: Matematik

Læs mere

Social arv og børns sundhed

Social arv og børns sundhed ARBEJDSNOTAT Social arv og børns sundhed Bjørn Holstein Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Mette Madsen Statens Institut for Folkesundhed Arbejdspapir 3 Vidensopsamlingen om social

Læs mere