Prævalensen af tandagenesi hos danske børn med normal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prævalensen af tandagenesi hos danske børn med normal"

Transkript

1 Ny viden om forekomst og årsagsforhold Inger Kjær, Karin Binner Becktor, Jens Daugaard- Jensen og Bjørn Russell Agenesi af tænder forekommer som bekendt i bestemte regioner i tandbuerne, men hvorfor vi har agenesi i disse regioner er ikke tidligere vist. Man har heller ikke kunnet forklare hvorfor agenesier i sjældne tilfælde opstår i regioner hvor der ikke normalt ses agenesi. I den neuroosteologiske forskningsenhed på Afdeling for Ortodonti, Tandlægeskolen, Københavns Universitet, har disse spørgsmål haft en central plads i de senere års forskning, og der er kommet ny viden frem, som der gives eksempler på i denne artikel. Prævalensen af tandagenesi hos danske børn med normal udvikling, hvor agenesi af M3 ikke er medregnet, er 7,8 til 8,2% (1, 2). Heraf drejer 2,2% sig om agenesi af P2 sup, 4,1% om agenesi af P2 inf, 1,7% om agenesi af I2 sup og ca. 0,2% om agenesi af I1 inf. Man ved at agenesi forekommer i familier, og at der derfor er en arvelig faktor involveret i manglende tandudvikling. For at kunne forstå hvad det er for en faktor der mangler, er det nødvendigt at kende de faktorer der indgår i den normale prænatale tanddannelse. Fra prænatale undersøgelser af dentitionen er det vist at den prolifererende mucosa fra tandlisten, inklusive de i proliferationsprocessen involverede gener, er afgørende for tanddannelsen (3). Det er imidlertid også påpeget at tandudvikling er korreleret til modningen af den omgivende knogle (4). Fra klokkestadiet af tanddannelsen og videre frem er det yderligere sandsynliggjort at nervesystemet er nødvendigt for tanddannelsen (5). I postnatale studier er det rapporteret at agenesi af tænder i mandiblen er relateret til områder hvor canalis mandibulae ikke ses røntgenologisk (6, 7). Denne iagttagelse har ført til en række prænatale undersøgelser over dannelsen af de kraniofaciale nervekanaler (8). Imidlertid kan faktorer knyttet til innervation ikke være eneste årsag til agenesi. Visse agenesiformer er fx sat i forbindelse med ektodermal dysplasi og trikodentoossøst syndrom (9). Denne form for agenesi er tydeligvis forårsaget af en afvigelse i den mucosa hvorfra tandanlæggene dannes. I de senere år har der været sat særlig fokus på undersøgelser der kunne afsløre det ansvarlige gen for tandagenesi. Den første rapport på dette område kom i 1996 fra Vastardis et al. (10), som beskrev MSX-I-genets funktion som særlig vigtig for dannelsen af P2 sup og P2 inf og M3 sup og M3 inf. Andre signalmolekyler, bl.a Sonic Hedgehog-genet, er også beskrevet som værende involveret i tidlig tanddannelse (11, 12). Dette har forvirret billedet og kompliceret forståelsen for den molekylærgenetiske defekt bag agenesiforekomst. Spørgsmålet om årsagsforhold ved agenesier er således komplekst, og i virkeligheden forholder det sig vel sådan at forskellige gendefekter kan udløse forskellige former for agenesi. Derved bliver det aktuelt at analysere de embryologiske faktorer der er afgørende for tanddannelsen. Formodentlig viser det sig at en type gener som er relateret til mucosaudviklingen, kan være årsag til én type agenesi, mens en anden type gener som er relateret fx til det perifere nervesystems udvikling, kan være årsag til andre agenesiformer. Formålet med denne præsentation er at referere nye videnskabelige undersøgelser med relation til tandagenesi. Den første undersøgelse der skal refereres, drejer sig om nye fund 198

2 B A C Fig. 1. Mandibel fra antropologisk fosterkæbe (ca. 30 uger gammel) fra Mexico med guttaperkapoints indsat i ossøse kanaler. A og B: Foto af tre kanalindgange og kanalforløb (x 3). C: Røntgenfoto af tre guttaperkapoints indsat i forskellige knoglekanaler med retning mod forskellige tandgrupper (x 2,5). Fig. 1. Mandible from an anthropological foetal jaw (about 30 weeks old) from Mexico with guttapercha points inserted in the bony canals. A and B: Photograph of three canal openings and courses (x 3). C: Radiograph of three guttapercha points inserted in different bony canals with direction towards different groups of teeth (x 2,5). vedr. mandiblens innervationsmønster (13). Mønsteret relateres til maksillens innervation (8), og derefter vises hvordan to forskellige agenesimønstre kan associeres dels til afvigelser i det perifere nervesystem (14), dels til afvigelser i centralnervesystemet (15, 16). Materiale og metode De tidlige nervekanaler i mandiblen er undersøgt på 302 halve mandibler fra den sidste del af prænatalperioden. Undersøgelsen er foretaget på National Institute of Anthropology and History i Mexico City (13). To forskellige patientgruppers agenesiforekomst blev efterstående sammenholdt med kæbernes og tændernes normale innervationsmønster. Det materiale der indgik i de to aktuelle videnskabelige undersøgelser (14-16), bestod af røntgenmateriale fra to forskellige patientgrupper. Gruppe 1 bestod af 100 patienter (54 drenge og 46 piger) med trisomi 21 (syndroma Down) fra Københavns Amt, Tandklinik for Multihandicappede. Panoramaradiogrammer og intraorale røntgenoptagelser taget i 9-10-års-alderen blev analyseret. Gruppe 2 bestod af 11patienter (10 piger og 1dreng) med en enkeltstående midtstillet maksillær central incisiv (solitary median maxillary central incisor (SMMCI)). Aldersfordelin- FAGLIGE ARTIKLER 199

3 gen var 5 11 til 17 0 år. Ni af patienterne var henvist til den neuroosteologiske forskningsenhed på Afdeling for Ortodonti, Tandlægeskolen, Københavns Universitet, fra den kommunale tandpleje i Danmark, én patient fra privat praksis i Tyskland og én patient fra et Universitetshospital i Tyskland. Fra alle 11 patienter fandtes panoramaradiogrammer som grundlag for undersøgelse af dentitionen. Resultater Kæbernes/tændernes innervationsmønster Undersøgelsen over mandiblens innervation viste at n. alveolaris inferior består af flere adskilte nervegrene som er udviklet på forskellige tidspunkter, og som allerede tidligt i udviklingen løber i forskellige ossøse kanaler. Undersøgelser har også vist at forskellige nervebaner innerverer forskellige tandgrupper (13) (Fig. 1). Den første nervegren af n. alveolaris inferior innerverer incisiverne, først I2 inf og derefter I1inf, og den anden nervegren innerverer først C inf, herefter følger P1 inf og til sidst P2 inf. Endelig blev det vist at den tredje nervegren, der vokser senere frem, innerverer først M1 inf, derefter sandsynligvis M2 inf og sidst M3 inf. Det samme mønster med separat innervation til de forskellige tandgrupper sås i en tidligere undersøgelse i maksillen (8). Prænatalt innerverer den nasopalatinale innervation incisiverne i rækkefølgen: først I1 sup, og derefter I2 sup. Innervationen fra n. maxillaris innerverer først C sup og herefter P1 sup og P2 sup, og endelig innerverer n. palatinus major først M1 sup, dernæst sandsynligvis M2 sup og til sidst M3 sup. Fig. 2 demonstrerer disse innervationsmønstre og viser hvordan de tænder som der sjældnest er agenesi af, er dem der innerveres først af det perifere nervesystem, og at de tænder der hyppigst er agenesi af, er dem der innerveres sidst af det perifere nervesystem. (14). Trisomi 21 Hos patienterne med trisomi 21 var frekvensen af agenesi 81%. Agenesi af én eller flere tænder blev observeret hos 69,8% af pigerne og 90,7% af drengene (15). Hos patienter med trisomi 21 var frekvensen af agenesi således meget hyppigere end normalt, mens lokalisationen af agenesierne var i overensstemmelse med den lokalisation der ses under normal udvikling. Hos trisomi 21-patienterne var incidensen af agenesi ca. 20 gange hyppigere i underkæbens frontregion, og ca. 10 gange så hyppig for P2 inf og P2 sup. Agenesimønsteret i syndroma Down kunne således associeres til kæbernes perifere innervation. SMMCI Hos patienterne med én midtstillet maksillær central incisiv (SMMCI) (16, 17) (Fig. 3) var der kun hos én patient også agenesi af andre tænder (P2 inf sin et dext). Den enkeltstillede incisivs morfologi afveg fra morfologien af en normal central incisiv i maksillen. I de fleste tilfælde lignede incisiven en tand sammensat af to laterale halvdele af normale centrale incisiver (Fig. 3, 4). Agenesimønsteret var karakteriseret ved at der var agenesi i en region (overkæbens centrale incisivregion) hvor der ikke normalt ses agenesi. Ud over tilstedeværelsen af en SMMCI blev der hos 10 af disse patienter samtidig observeret en central langstrakt prominens i ganen (16) (Fig. 5). Tilstanden er desuden forbundet med kort øjenafstand, smal næse, utydelig philtrum og manglende frenulum labii superioris. Fig. 2. Kæbernes innervationsmønster til: Incisiver (I), hjørnetænder, præmolarer (C/P) og molarer (M). Fig. 2. The innervation pattern of the jaws to: Incisors (I), canines and premolars (C/P) and molars (M). Fig. 3. Panoramaradiogram fra et 11 år gammelt barn med en enkelt midtstillet maksillær central incisiv (SMMCI). Fig. 3. Panoramic radiograph from a child aged eleven years with a solitary median maxillary central incisor (SMMCI). 200

4 Fig. 4. Morfologien af en enkelt midtstillet maksillær central incisiv. Fig. 4. Morphology of a single median maxillary central incisor. Agenesimønsteret hos patienter med én midtstillet central incisiv i overkæben kan ikke associeres til forløbet af kæbernes perifere innervation, men til en ansigtsmidtliniefejl, der tidligere er relateret til centralnervesystemet (18). Diskussion De to forskellige patologiske former for tandagenesi der er observeret ved syndroma Down og SMMCI, kan associeres til to forskellige former for afvigelser i nervevævets udvikling. Fig. 5. Langstrakt prominens midtsagittalt i ganen. Fig. 5. Oblong midsagittal prominence in the palate. Ved trisomi 21 formodes det at der er en sammenhæng mellem agenesiforekomsten og fejl i det perifere nervesystem. Enten findes der færre nervefibre, eller også vokser nervefibrene ikke perifert på det rigtige tidspunkt eller i tilstrækkeligt omfang (15). Årsagen til dette kendes ikke. Det er imidlertid velkendt at patienter med trisomi 21 har andre perifere nervereaktioner end normalt. Det er imidlertid ikke før påpeget at agenesimønsteret sandsynligvis kan visualisere afvigelser i kæbernes innervation. Agenesi af en central incisiv i maksillen er meget sjælden; denne tilstand er estimeret til at forekomme med en frekvens på 1: (19). Ved en SMMCI kan fejlen tænkes at hænge sammen med en tidlig fejl i udviklingen af centralnervesystemet (18, 19). Man ved med sikkerhed at den enkeltstående midtstillede maksillære centrale incisiv er et symptom på en midtliniefejl der manifesterer sig i ganen, processus alveolaris og i ansigtet. Igangværende uddybende analyser af de 11 patienter demonstrerer hvordan den kraniofaciale profil kan inddrages i en nøjere vurdering af malformationernes omfang (17). Den centrale incisiv demonstrerer således en udviklingsfejl både i neuroektoderm og i overfladeektoderm fra det tidligste tidspunkt i fosterets kimskive. I denne redegørelse er der kun inddraget to eksempler på patologisk agenesiforekomst. For trisomi 21, hvor populationen er vel registreret, er det ikke vanskeligt at få adgang til patientmateriale, men patienter med SMMCI er vanskelige at få adgang til, fordi tilstanden er så sjælden. Et materiale på 11 børn med SMMCI svarer til forekomsten i 10 danske fødselsårgange. Det er vigtigt at koordinere og samle materiale fra sjældne tilstande for videnskabelig undersøgelse, ikke blot for at opnå forbedret indsigt i sjældne sygdomme og deres behandling, men i høj grad også for at forbedre forståelsen for normale forhold. I denne sammenhæng er den grundige patientregistrering i den danske offentlige tandpleje værdifuld for international forskning. Spørgsmål om årsagsforhold ved agenesi kan imidlertid ikke løses alene klinisk og radiologisk. Det er nødvendigt at der i den udstrækning det er muligt, foretages undersøgelser, inklusive genetiske undersøgelser involverende nervevæv, mucosa og hårdtvæv. I modsætning til andre væv i kroppen er de hårde tandvæv enestående til ætiologivurdering. Det er væv der er lette at undersøge klinisk og radiologisk, og i de hårde tandvæv fastholdes udviklingsfejl som fx agenesier, ernæringsforstyrrelser, forgiftninger og sygdomme. Udviklingsfejlene forsvinder ikke pga. vævsombygning således som det er tilfældet i andre vævstyper og organer. De arbejder der refereres til i denne oversigt, giver eksempler på hvordan odontologisk diagnostik kan bidrage FAGLIGE ARTIKLER 201

5 ikke blot til det odontologiske fagområde, men også til det medicinske fagområde. Undersøgelserne er udført med støtte fra Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd og fra IMK Almene Fond. Følgende kolleger takkes for samarbejde omkring SMMCI-undersøgelsen: Specialtandlæge Merete Ingemann Bangstrup, Albertslund, specialtandlæge Jørgen Burhøj, Egernsund, specialtandlæge Charlotte Gormsen, Warburg, Tyskland, tandlæge Jane Schmidt Jensen, Broager, Dr. Jörg Lisson, Hannover, Tyskland, specialtandlæge Carsten Pallisgaard, Aalborg, og specialtandlæge Lise Sverrild, Randers. Fig. 1 er med venlig tilladelse fra Scandinavian University Press gengivet fra Kjær I. Prenatal traces of aberrant neurofacial growth. Acta Odontol Scand 1998; 56: English summary Agenesis of teeth new knowledge of its occurrence and causal relationship The most frequent locations of agenesis in the dentition in the normally developed child are the regions of the lower and upper second premolars and the regions of the upper lateral incisors. Recent investigations on the normal prenatal peripheral nervous system have demonstrated that this well-known pattern of agenesis in the normally developed child seems to be associated with the innervation pattern. Results from new research activities conducted at the neuro-osteological research unit at the Department of Orthodontics, School of Dentistry, University of Copenhagen, are presented. The innervation of the mandible and the maxilla are being described first, then the agenesis pattern in a group of trisomy 21 patients and, finally, a group of patients with a single median maxillary central incisor (SMMCI). The presentation demonstrates the innervation pattern of the teeth and indicates that the agenesis pattern in trisomy 21 patients presumably reflects abnormal development of the peripheral nervous system, while the agenesis pattern in the patients with SMMCI reflects abnormal development of the central nervous system. Litteratur 1. Rølling S. Hypodontia of teeth in Danish schoolchildren. Scand J Dent Res 1980; 88: Ravn J, Nielsen LA. En ortopantomografisk undersøgelse af overtal og aplasier hos 530 københavnske skolebørn. Tandlægebladet 1973; 77: Thesleff I. The genetic basis of normal and abnormal craniofacial development. Acta Odontol Scand 1998; 56: Kjær I. Prenatal development of the maxillary primary incisors related to maturation of the surrounding bone and postnatal eruption. In: Davidovitch D, editor. Biological mechanisms of tooth eruption and root resorption. Birmingham, AL: EBSCO Media; p Christensen LR, Janas MS, Møllgård K, Kjær I. An immunocytochemical study of the innervation of developing human fetal teeth using protein gene product 9.5 (PGP 9.5). Arch Oral Biol 1993; 38: Jakobsen J, Jørgensen JB, Kjær I. Tooth and bone development in a Danish medieval mandible with unilateral absence of the mandibular canal. Am J Phys Anthropol 1991; 85: Sejrsen B, Kjær I, Jakobsen J. Agenesis of permanent incisors in a medieval maxilla and mandible: aetiological aspects. Eur J Oral Sci 1995; 103: Kjær I. Correlated appearance of ossification in human fetal jaws. J Craniofac Genet 1990; 10: Buyse ML. Birth defects encyclopedia. Oxford: Blackwell Scientific Publications; Vastardis H, Karimbux N, Guthua SW, Seidman JG, Seidman CE. A human MSX1 homeodomain missense mutation causes selective tooth agenesis. Nature Genetics 1996; 13: Hardcastle Z, Mo R, Hui CC, Sharpe PT. The Shh signalling pathway in tooth development: defects in Gli2 and Gli3 mutants. Development 1998; 125: Dassule HR, McMahon AP. Analysis of epithelial-mesenchymal interactions in the initial morphogenesis of the mammalian tooth. Dev Biol 1998; 202: Chávez-Lomelí ME, Mansilla-Lory J, Pompa JA, Kjær I. The human mandibular canal arises from three separate canals innervating different tooth groups. J Dent Res 1996; 75: Kjær I. Prenatal traces of aberrant neurofacial growth. Acta Odontol Scand 1998; 56: Russell BG, Kjær I. Tooth agenesis in Down Syndrome. Am J Med Genet 1995; 55: Kjær I, Keeling J, Russell B, Daugaard-Jensen J, Fischer Hansen B. Palate structure in human holoprosencephaly correlates with the facial malformation and demonstrates a new palatal developmental field. Am J Med Genet 1997; 73: Kjær I, Becktor KB, Gormsen C, Lisson J, Russell BG. Face, palate and craniofacial morphology in patients with solitary median maxillary central incisor. Eur J Orthod 1999 (in press). 18. Kjær I, Keeling JW, Græm N. The midline craniofacial skeleton in holoprosencephalic fetuses. J Med Genet 1991; 28: Hall RK, Bankier A, Aldred MJ, Kan K, Lucas JO, Perks AGB. Solitary median maxillary incisor, short stature, choanal atresia/ midnasal stenosis (SMMCI) syndrome. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1997;84: Forfattere Inger Kjær, lektor, dr.odont. et dr.med. og Karin Binner Becktor, specialtandlæge, afdelingstandlæge Afdeling for Ortodonti, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Jens Daugaard-Jensen, specialtandlæge Helsingør Kommunale Tandpleje Bjørn Russell, cheftandlæge Københavns Amts Tandklinik for Multihandicappede, Gentofte 202

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben

Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben Introduktion Afvigelser i maxillære hjørnetænders eruptionsbane kan udgøre et ubehageligt problem for både patient og behandler. Opdages de ektopisk lejrede hjørnetænder

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Indholdsfortegnelse: Amtsspecialtandplejen 1 Personkreds. 3 Identifikation af personkredsen. 3 Identifikation af personer omfattet af overgangsordningen. 3 Konsultativ

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Afdelingstandlæge Birgitte Uldum Min baggrund Afdelingstandlæge Københavns Kommune og klinisk lærer TS (Kbh) Behandler børn og unge i narkose og børn

Læs mere

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Denne servicedeklaration er udarbejdet af de tandlæger, der indgår i Svendborg kommunes tandplejeordning. Servicedeklarationen gennemgås årligt af det

Læs mere

Forsinket tanderuption i det permanente tandsæt

Forsinket tanderuption i det permanente tandsæt Forsinket tanderuption i det permanente tandsæt Hvordan diagnosticerer vi det i praksis? Og hvordan håndterer vi det? Et systematisk litteraturstudie med to kasuistikker. Forfattere: Anita Skjødt og Marianne

Læs mere

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben LOUISE HAUGE MATZEN & ANN WENZEL Summary Radiographic examination of mandibular third molars A radiographic examination is meant to support

Læs mere

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2012 Tillæg til vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Sundhedsstyrelsen

Læs mere

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF 7 SPECIALISTER Rigshospitalet er i besiddelse af et meget stort

Læs mere

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN.

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN. NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF SYV SPECIALISTER Rigshospitalet har et meget stort klinisk traumemateriale

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge Fredag d. 6. september 2013 kl. 8.30 14.00 i Aud. 2 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.15

Læs mere

APNØBØJLENS PRINCIP PALLE SVANHOLT

APNØBØJLENS PRINCIP PALLE SVANHOLT ODONTOLOGISK INSTITUT D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T APNØBØJLENS PRINCIP PALLE SVANHOLT Specialtandlæge i Ortodonti 14. Marts

Læs mere

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN SPECIELLE BØRN S OG VIDENCENTRENES OPGAVER OG MULIGHEDER hører hjemme i regionstandplejen? Mineraliseringsforstyrrelser Andre tanddannelsesforstyrrelser GRUPPE 1 Simplere tilfælde (1-4 agenesier) OR til

Læs mere

Målsætning. Ortodontisk visitation

Målsætning. Ortodontisk visitation Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer (Reglerne i dette bilag er fastsat i henhold til bekendtgørelsens 2 stk. 1, nr. 4) Målsætning Målet for børne- og ungdomstandplejens ortodontiske

Læs mere

Den Kommunale Tandpleje. Fælles kommunikationsstrategi. Snitflader mellem den kommunale tandpleje og Region Midt. Hvem gør hvad og hvornår?

Den Kommunale Tandpleje. Fælles kommunikationsstrategi. Snitflader mellem den kommunale tandpleje og Region Midt. Hvem gør hvad og hvornår? Fælles kommunikationsstrategi Oplæg Dorthe Arenholt Bindslev Ledende specialtandlæge Silkeborg Kommunale Tandpleje & Lektor MSK, ph.d. Afd. f. Ortodonti, Århus Tandlægeskole Snitflader mellem den kommunale

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel?

Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel? Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel? HANNE HINTZE & PAOLO M. CATTANEO Todimensionelle (2D-) røntgenbilleder i form af periapikale, panorama- og cefalostatoptagelser har været

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Emner i foredraget. Videncenter opgaver. Videncentrenes organisation 13-07-2012. Odontologisk Videncenter = Kæbekirurgisk afd AUH + Tandlægeskolen AU

Emner i foredraget. Videncenter opgaver. Videncentrenes organisation 13-07-2012. Odontologisk Videncenter = Kæbekirurgisk afd AUH + Tandlægeskolen AU Dansk Sklerodermi og Rauyaud Forening International Skelrodermidag 29. juni 2012 Sklerodermi konsekvenser for tænder og mund? Tandplejetilbud til patienter med sjældne sygdomme Hans Gjørup, overtandlæge,

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Intraorale optagelser - Introduktion

Intraorale optagelser - Introduktion Intraorale optagelser - Introduktion Sektion for Oral Radiologi Januar 2013 Else Baden-Jensen, Hanne Hintze Et røntgenbillede er et sort-gråt-hvidt billede, som dannes, fordi røntgenstråler har påvirket

Læs mere

Forslag til specialtandlægeuddannelse i pædodonti baggrund, indhold, organisation og dimensionering

Forslag til specialtandlægeuddannelse i pædodonti baggrund, indhold, organisation og dimensionering Forslag til specialtandlægeuddannelse i pædodonti baggrund, indhold, organisation og dimensionering Indholdsfortegnelse: Sammenfatning Baggrunden for forslaget om oprettelse af en specialistuddannelse

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede

En nyligt publiceret systematisk oversigtsartikel fokuserede 516 VIDENSKAB & KLINIK Abstract Tandlægestuderende kan godt udføre implantatbehandling som en del af deres uddannelse Formål At evaluere behandlingsresultatet af enkelttandsimplantater udført af tandlægestuderende

Læs mere

Patienter med medfødte sjældne sygdomme. Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166

Patienter med medfødte sjældne sygdomme. Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166 Patienter med medfødte sjældne sygdomme Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166 Denne vejledning finder du i elektroniskform på www.specialtandpleje.dk En række medfødte

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

Dens invaginatus. Case rapport og en gennemgang af litteraturen. Udarbejdet af: Sima Hassanvand. Vejleder: Sven Poulsen

Dens invaginatus. Case rapport og en gennemgang af litteraturen. Udarbejdet af: Sima Hassanvand. Vejleder: Sven Poulsen Dens invaginatus Case rapport og en gennemgang af litteraturen Udarbejdet af: Sima Hassanvand Vejleder: Sven Poulsen 1 Indledning Dens invaginatus (DI) er en udviklingsanomali, som opstår ved invagination

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Patienter med medfødte sjældne sygdomme. Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166.3

Patienter med medfødte sjældne sygdomme. Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166.3 Patienter med medfødte sjældne sygdomme Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166.3 En række medfødte sygdomme kan medføre betydelige tandproblemer i voksenlivet. Med virkning

Læs mere

overgreb / omsorgssvigt i det orofaciale område

overgreb / omsorgssvigt i det orofaciale område TNL / Dansk Pædodontisk Selskab / Børnerådet Odense, 25. marts 2010 Fysiske tegn påp overgreb / omsorgssvigt i det orofaciale område Dorthe Arenholt Bindslev Lektor MSK, PhD,, specialtandlæge Århus Tandlægeskole

Læs mere

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder.

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder. Månedens skeletfund - januar 2012 Af Peter Tarp, forskningsassistent, ADBOU Denne måneds skeletfund omhandler ikke kun et enkelt individ, men derimod data fra to kirkegårdsudgravninger i Horsens. Fra 2007

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Forekomst af parodontitis og FORL hos perserkatte

Forekomst af parodontitis og FORL hos perserkatte ORIGINALARTIKEL XXX Forekomst af parodontitis og FORL hos perserkatte - Klinisk og radiologisk undersøgelse af 19 katte [ Maria L. Topholm Flørnæs 1, Mette Lund 2, Hanne E. Kortegaard 3 og Jens Arnbjerg

Læs mere

Fejlstillede tænder og kæber

Fejlstillede tænder og kæber Patientinformation Fejlstillede tænder og kæber Information før behandling af fejlstillede tænder og kæber (ortodontisk-kirurgisk forundersøgelse) Kæbekirurgisk Enhed Fejlstillede tænder og kæber Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007)

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. 1 Formål DTF s etiske regler og

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

(Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen)

(Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen) TANDPLEJE I HENHOLD TIL LOV OM TANDPLEJE (Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen) 2005 Faglige og administrative fortolkningsbidrag og anbefalinger

Læs mere

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006 TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse Tandlægevagten Frederiksborg Amt Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Anvendelse af røntgencefalometri inden for ortodontien

Anvendelse af røntgencefalometri inden for ortodontien T EMA: BILDEDANNENDE TEKNIKKER Nor Tannlegeforen Tid 2009; 119: 24 30 Sven Kreiborg Anvendelse af røntgencefalometri inden for ortodontien En oversigt Den røntgencefalometriske teknik blev introduceret

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

Infraktioner i dentin diagnostik og behandling

Infraktioner i dentin diagnostik og behandling Infraktioner i dentin diagnostik og behandling ULLA PALLESEN Symptomgivende dentininfraktioner (SDI) kan ofte præsentere tandlægen for et diagnostisk og behandlingsmæssigt dilemma. Patienten kan ikke udpege

Læs mere

Bør ortodontien inddrages i bidrehabiliteringen hos voksne patienter?

Bør ortodontien inddrages i bidrehabiliteringen hos voksne patienter? T EMA: ORTODONTI Nor Tannlegeforen Tid 2007; 117: 30 6 Birte Melsen og Kirsten Warrer Bør ortodontien inddrages i bidrehabiliteringen hos voksne patienter? Livskvalitet indtager en stadig større plads

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Under overfladen Efterårskursus 2015 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Faget pædodonti omfatter alle aspekter af oral sundhed og tandpleje for børn og unge. Det betyder, at vi i vores dagligdag

Læs mere

Curriculum: Implantologi

Curriculum: Implantologi Curriculum: Implantologi Foredrag og kurser arrangeret i samarbejde med Johann Wolfgang Goethe Universitetet i Frankfurt. Afsluttes med eksamen og opnåelse af diplom. Omfattet af European Credit Transfer

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse. Udredningen foregår på

Læs mere

Det vigtigste du bør vide om...

Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om: Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Kære kollega Bagsværd Tandlæge Center er

Læs mere

Det vigtigste du bør vide om...

Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om... Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Ragnhild Kirkegaard PA behandling, kirurgi & periimplantitis Henrik Gutte

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Rodresektion af molarer i underkæben er vanskelig pga.

Rodresektion af molarer i underkæben er vanskelig pga. Heling efter retrograd rodforsegling af molarer i underkæben med dentinbinder og plast Vibe Rud og E. Christian Munksgaard Retrograd rodfyldning af molarer i underkæben er oftest vanskelig at udføre, især

Læs mere

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Nyhedsbrev nr. 3, februar 2006 Introduktion Det er med glæde, at vi her kan præsentere vores tredje nyhedsbrev til alle familierne, som deltager i projektet

Læs mere

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen.

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Indholdsfortegnelse Tandregulering.....................................

Læs mere

+++ MERVÆRDI. Vejen til smertefri bedøvelse

+++ MERVÆRDI. Vejen til smertefri bedøvelse +++ MERVÆRDI Vejen til smertefri bedøvelse +++ FOR PATIENTEN +++ SMERTEFRI LOKALANALGESI Bedøvelsen kan lægges uden ubehag for patienten. Også de injektioner der udført med en vanlig tubulesprøjte kan

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014

Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014 Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014 Et forskningsprojekt støttet af Storbritanniens Department

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Forekomst af feline tandresorptioner - en review artikel

Forekomst af feline tandresorptioner - en review artikel Forekomst af feline tandresorptioner - en review artikel Summary This article has attempted to reveal the presence of tooth resorptions in cats by comparing 7 published studies. The differences in population,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Klinik for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Indholdsfortegnelse

Klinik for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Den indledende konsultation...1 Klinisk undersøgelse...1 Røntgen undersøgelse...2 Behandlingsplanlægning...2 Papilmorfologien...3 Guideskinne...3 Behandlingsplan & Timing...3 Immediat

Læs mere

Cloud computing. Hvad er fordelene ved Microsoft løsninger - og hvad er begrænsningerne

Cloud computing. Hvad er fordelene ved Microsoft løsninger - og hvad er begrænsningerne Cloud computing Hvad er fordelene ved Microsoft løsninger - og hvad er begrænsningerne Henrik Westergaard Hansen Architect Evangelist henrikwh@microsoft.com PC Era Portal Era Online App Era Web Services

Læs mere

Molar Incisiv Hypomineralisation (MIH)

Molar Incisiv Hypomineralisation (MIH) www.zendium.dk Molar Incisiv Hypomineralisation (MIH) Dorte Haubek Professor, Ph.D., Dr. odont. Sektion for Pædodonti, Institut for Odontologi, Health, Aarhus Universitet Siden slutningen af 1990 erne

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Hvad ved vi om HC i Kina?

Hvad ved vi om HC i Kina? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Kinesisk Huntingtons Chorea-netværk lanceret Kinesisk HC-netværk er blevet lanceret. En god nyhed

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter.

Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter. Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter. Indholdsfortegnelse Den indledende konsultation... 2 Klinisk undersøgelse... 2 Røntgen undersøgelse... 3 Behandlingsplanlægning... 3 Papilmorfologien...

Læs mere

DIS: Insert. Amerikanske. Title of. Praktik Studerende. Presentation

DIS: Insert. Amerikanske. Title of. Praktik Studerende. Presentation DIS: Insert Amerikanske Title of Praktik Studerende Presentation HVEM ER DIS? DIS står for Danish Institute for Study Abroad. Det er en undervisningsorganisation i i for amerikanske k udvekslingsstuderende

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Indledning... 2 3. Problembeskrivelse... 2 4. Problemformulering... 3 5. Metode... 3 6. Teori... 3 6.1 Sundhedsstyrelsens kriterier... 3 6.2 Normalt

Læs mere

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 10.10-12.00 Frie foredrag Chair: Peter A. Siemssen 10.10-10.19 En prospektivt konsekutiv sammenligning af to kendte regimer til behandling af delhudstransplantation på crus Marie von Sperling Reservelæge,

Læs mere

En hjælpers vigtige værktøj.

En hjælpers vigtige værktøj. En hjælpers vigtige værktøj. Denne præsentation trækker sit materiale fra forskning og viden fra bevægelsesområdet. Jeg er dog ikke i tvivl om, at disse overvejelser også kan bruges på andre områder af

Læs mere

Invasiv behandling af slid

Invasiv behandling af slid Invasiv behandling af slid Klaus Gotfredsen & Ulla Pallesen I Odontologi 2012 havde en af artiklerne: Noninvasiv behandling af slid og erosion (1) fokus på restaurerende behandling efter minimal invasiv

Læs mere

Arbejdsglæde Perspektiver på ledelse og positive faktorer i arbejdet. Ph.d. Workshop AM2013

Arbejdsglæde Perspektiver på ledelse og positive faktorer i arbejdet. Ph.d. Workshop AM2013 Arbejdsglæde Perspektiver på ledelse og positive faktorer i arbejdet Ph.d. Workshop AM2013 Danske og svenske tandlægers emotionelle arbejde og arbejdsglæde Baggrund: Tandplejer siden siden 1996 Master

Læs mere