Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt"

Transkript

1 Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt

2 Indholdsfortegnelse: Amtsspecialtandplejen 1 Personkreds. 3 Identifikation af personkredsen. 3 Identifikation af personer omfattet af overgangsordningen. 3 Konsultativ virksomhed under Amtsspecialtandplejen. 4 Samarbejdsudvalg under Amtsspecialtandplejen. 4 Amtsspecialtandplejens odontologiske team. 4 Består for nærværende af følgende faste medlemmer: 4 Ad hoc medlemmer: 4 Efter behov specialister : 4 Henvisning til amtsspecialtandpleje. 5 Registrering af patienter uden behov for henvisning og visitation. 5 Krav til behandlingsplan: 5 Behandling. 5 Behandlere. 6 Valg af behandler. 6 Patient afslår tilbud om ortodontisk behandling: 6 Garantiordning. 6 Krav til patienten. 7 Ansvarsområder. 7 Udeblivelser. 7 Flytning inden endelig behandling er udført. 8 Behandlingsstandard ved implantatbehandling. 8 Krav til patienten. 8 Kvalitetskrav for implantatbehandling. 8 Aftale vedrørende implantatbehandling. 10 Aftale fravalg af behandlingstilbud i amtsspecialtandplejen. 12 Amtsspecialtandpleje erklæring. 13 Amtsspecialtandpleje behandlingstilsagn. 15 Registreringsblanket amtsspecialtandpleje: 15 Henvisning til amtsspecialtandpleje: 17 Registrering, visitation og behandlingsplanlægning: 19 Patienter fra den Kommunale Børne- og Ungdomstandpleje Bilag Patienter omfattet af overgangsordningen. Bilag 2 20 Henvisning af patienter med aktuelt behandlingsbehov Bilag

3 Amtsspecialtandplejens område. Målgruppen for Amtsspecialtandplejen er hovedsaglig børn og unge med manglende anlæg af tænder (aplasi, mineraliseringsforstyrrelser eller andre tanddannelsesforstyrrelser og odontologiske lidelser), samt patienter med ulykkesbetinget tab af tænder. Det er således ikke med Amtsspecialtandplejen hensigten at give behandlingstilbud til børn og unge, hvor det drejer sig om senfølger af caries eller anden manglende vedligeholdelse af tandsættet 1. Videre er det ikke meningen, at Amtsspecialtandplejen skal varetage behandlingen af patienter, hvor selve omstændighederne ved behandling er kompliceret, men hvor den tandlægefaglige behandling er ukompliceret. Personkreds. Amtsspecialtandplejen retter sig mod et relativt begrænset antal patienter. Der vil for Frederiksborg Amt formentlig være tale om patienter pr fødselsårgang med aplasi fra 1 til 15 tænder svarende til en incidens på 7,5%. Dertil kommer en mindre gruppe af patienter med sjældne odontologiske lidelser. Det er disse grupper af patienter som forventes at have behov for rådgivning og behandling under amstspecialtandplejen. Overgangsordningen. I perioden fra og 5 år frem vil patienter med aplasi som har forladt den kommunale børne og ungdomstandpleje have ret til at få deres behandlingsbehov vurderet og såfremt de opfylder kravene til behandling få denne finansieret af amtet. Identifikation af personkredsen. Patienter med ovenstående odontologiske lidelser skal identificeres medens de hører under børne- og ungdomstandpleje uanset om tandplejetilbud modtages på kommunal klinik eller hos praktiserende tandlæge (bilag 1), således at der for den enkelte patient kan etableres en klar og entydig behandlingsplan inden patienten forlader den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Dette forudsætter både klinisk og røntgenologisk diagnostik af patienterne på et tidligt tidspunkt 2. Det skal bemærkes, at for en række patienter, hvor den endelige behandling er implantater, kan den endelige behandling ikke iværksattes før tilstrækkelig fysisk modenhed er opnået. I Sundhedsstyrelsens retningslinier til loven angives og forventes det, at de først kan behandles i års alderen. Identifikation af personer omfattet af overgangsordningen. Det er den praktiserende tandlæge der har ansvaret for identifikation af denne gruppe (bilag 2). Det skal dog bemærkes, at der for denne gruppe gælder et væsentlighedskriterium, således at forstå, at det forventes, at der kun kan ydes støtte til de patienter som efter den tidligere servicelov 97 var berettiget til støtte til tandbehandling. 3

4 Konsultativ virksomhed under Amtsspecialtandplejen. Af amtsspecialtandplejelovgivningen fremgår det, at Amtsspecialtandplejen skal yde konsultativ bistand overfor kommuner og privat praktiserende tandlæger for så vidt angår, patienter og behandlinger som har relevans for Amtsspecialtandplejen. Rent praktisk forventes det, at såfremt man har behov for dette, fremsendes en henvisning til Amtsspecialtandplejen. Journalen på Amtsgården varetager oprettelse af journal; denne går herefter til amtets visitator, som tager stilling til, hvornår Amtsspecialtandplejens odontologiske team kan træde sammen for at rådgive vedrørende behandlingsplan for den pågældende patient. Som led i den konsultative forpligtigelse skal der gives rådgivning såfremt den henvisende tandlæge som led i behandlingsplanlægningen anmoder om dette. Samarbejdsudvalg under Amtsspecialtandplejen. Amts-koordinationsudvalget nedsatte januar 2002 et samarbejdsudvalg for Amtsspecialtandplejen, bestående af: Administrerende overtandlæge, Ph.D., Tand-Mund-og Kæbeafdelingen, Hillerød Sygehus. Henrik Nielsen er faglig ansvarlig for Amtsspecialtandplejen, Amtstandlægekonsulent Niels Ove Andersen, Praktiserende tandlæge Kirsten Melchior Overtandlæge ved den Kommunale Børne og Ungdomstandpleje, Birkerød Kommune, Steen Overgaard Larsen. Samarbejdsudvalget har beskrevet retningslinierne for hvorledes patienter kan tilbydes behandling under Amtsspecialtandplejen samt sammensætning af amtsspecialtandplejens odontologiske team. Desuden har samarbejdsudvalget beskrevet kvalitetskrav og garantiordning for behandlingerne. Amtsspecialtandplejens odontologiske team. Består for nærværende af følgende faste medlemmer: Den adm. overtandlæge for Tand-mund- og kæbeafdelingen, Hillerød Sygehus der er specialtandlæge i tand-mund- og kæbekirurgi. Visitator som er praktiserende tandlæge. Ad hoc medlemmer: Den/de henvisende/behandlende tandlæge(r), der har den pågældende patient i behandling fra: Den kommunale Børne ungdomstandpleje (specialtandlæge/tandlæge). Praktiserende tandlæge. Efter behov specialister : En tandlæge med særlig erfaring i protetik. En specialtandlæge i ortodonti. 4

5 Henvisning til amtsspecialtandpleje. For de patienter der er identificeret hos hhv. kommunal børne- og ungdomstandpleje/praktiserende tandlæge med behov for amtsspecialtandpleje, fremsendes henvisning til Amtsspecialtandplejen, Amtsgården, Kongensvænge 2, 3400 Hillerød 3. Amtstandplejens visitator foretager en grov-visitation, der sikrer, at patienten opfylder de overordnede krav for at være omfattet af Amtsspecialtandplejen For de patienter, hvor behandlingsbehovet er af et sådan omfang, at det kræver visitation og behandlingsplanlægning, vil der blive etableret visitationsdage, hvor amtsspecialtandplejens odontologiske team træder sammen, visiterer patienter og udarbejder/godkender behandlingsplaner. Disse planer vil blive sendt til både patient og behandlere. For en række patienter vil egentlig henvisning til og visitation i Amtsspecialtandplejen ikke være nødvendig, idet disse patienter alene på baggrund af den behandlingsplan, som er lagt i den kommunale børne- og ungdomstandpleje kan færdigbehandles der (f.eks. ortodontisk lukning af diastemata ved aplasi). Behandlingsplaner som indebærer senere implantat indsættelse skal fremsendes til godkendelse og registrering. Registrering af patienter uden behov for henvisning og visitation. Der pågår for nærværende et udvalgsarbejde med henblik på etablering af en egentlig database for on-line registrering af patienter der er omfattet af Amtsspecialtandplejen i Frederiksborg Amt. Baggrunden for dette er, at man vil forsøge sideløbende med behandlingen at etablere et kvalitetssikringsstudie over denne patientkategori. Krav til behandlingsplan: Patienten får efter visitation tilsendt behandlingsplan indeholdende tidspunkter for hvornår de forskellige dele af behandlingen forventes at blive gennemført, dog således at visse dele af planen kan vurderes igen når/hvis behov opstår. Det skal af den tilsendte bahandlingsplan fremgå: hvilke dele af behandlingen der er omfattet af behandlings tilsagnet. hvem der er økonomisk ansvarlig for de enkelte faser /dele. hvilke dele af behandlingsplanen der skal vurderes igen når/ hvis behov for behandling opstår, samt Patient eller forældre/værge skriver under på de forpligtelser (se senere), som patienten skal opfylde for at komme i behandling (opbevares af behandler). Behandling. Behandlingen af ovenstående patienter kan udføres efter forskellige principper afhængig af sværhedsgraden. 5

6 Som hovedregel skal patienternes behandling af de manglende tænder primært søges løst ortodontisk, som loven foreskriver. Denne behandling udføres som led i den Kommunale Børne- og ungdomstandpleje og finansieres der. For de patienter, hvor ortodonti ikke er en tilstrækkelig behandling, tilkendegiver loven, at autotransplantation eller implantatbehandling vil være at opfatte som endelig behandling. Implantatbehandling og autotransplantation kan udføres i privat praksis, kommunal børne- og ungdomstandpleje eller i Tand-, Mund- og Kæbeafdelingen, afhængig af sværhedsgraden. Ætsbroer og aftagelig protetik opfattes som midlertidige behandlinger. Det bør indgå i overvejelserne omkring behandlingsvalg, at patienten er orienteret om og indforstået med, at de selv skal varetage de økonomiske forpligtigelser i forbindelse med at vedligeholde tandsæt og evt tanderstatninger efter endt behandling i amtsspecialtandplejen. Behandling kan efter gældende retningslinier foregå som nedenfor beskrevet. Behandlere. Den kommunale børne- og ungdomstandpleje Praktiserende tandlæger. Tand-Mund- og Kæbeafdelingen, Hillerød Sygehus. Valg af behandler. Patienten vælger selv behandler, når de ved det 18 år forlader den kommunale børne og ungdomstandpleje. Undtaget dog behandlinger på Tand- mund- og kæbeafdelingen; Hillerød Sygehus, der jvf. ovenstående varetager behandling af patienter, hvor sværhedsgraden af behandlingen indikerer, at behandling bør foregå i sygehusregie. Patient afslår tilbud om ortodontisk behandling: Såfremt patienten (hvis myndig) /forældremyndighedens indehaver afslår den tilbudte ortodontiske behandling i den kommunale børne og ungdomstandpleje, kan der ikke på et senere tidspunkt rejses krav om gennemførelse af en behandling, der kan have udviklet sig til en mere ressourcekrævende opgave, f.eks. implantater. Garantiordning. Behandlende tandlæge indestår for de færdige behandlingerne i 5 år, således at evt. fejl eller mangler ved behandlingen varetages af behandlende tandlæge uden omkostninger for patient eller amtet. Det skal dog understreges, at såfremt patienten ikke overholder gældende aftaler for behandlingerne bortfalder garantien. Ligeledes er manglende vedligeholdelse, uhensigtsmæssig brug og traumer ikke dækket af garantiordningen. 6

7 Krav til patienten. Såfremt implantatbehandling vælges som løsning, skal patienten og behandleren underskrive en aftale. Derved sikres, at det tandsæt, i hvilket man vælger at indsætte implantater, har en sådan kvalitet, at det forekommer relevant at udføre behandlingen. Patienten skal tilkendegive, at han/hun er indforstået med regelmæssige kontroller og at han/hun er indforstået med vigtigheden af at opretholde en optimal mundhygiejne. Ligeledes fremgår det af den pågældende aftale, at der er tale om en éngangsbevilling, hvilket betyder, at når den 5 årige garantiperiode er udløbet, kan patienten ikke få genoptaget behandlingen og få denne finansieret af amtet. Garantiperioden gælder det enkelte implantat. Patienten skal vide at såfremt den indgåede aftale ikke overholdes bortfalder garantiordningen. Det betyder, at såfremt man vælger implantatbehandling, vil man på et senere tidspunkt selv skulle finansiere evt. omlavninger pga. slidtage eller af andre grunde. Ansvarsområder. Det påhviler den kommunale børne- ungdomstandpleje at sikre, at patienter med behov for amtsspecialtandplejetilbud bliver identificeret på et tidligt tidspunkt. Identifikationen skal foregå efter gældende retningslinier fra Sundhedsstyrelsen. Det er ligeledes den kommunale børne- ungdomstandpleje s ansvar, at patienter med behov for amtsspecialtandplejtilbud henvises til amtsspecialtandplejen inden det fyldte 18 år. Såfremt den unge modtager det kommunale børne- ungdomstandpleje hos en praktiserende tandlæge, er det den praktiserende tandlæges ansvar at henvise til Amtsspecialtandplejen. Idet nærværende retninglinier ikke var udarbejdet ved lovens ikrafttrædelse vil patienter der er blevet 18 år i perioden fra 1. april 2001 til 1. januar 2003 være omfattet af tilbudet om amtsspecialtandpleje, selv om de ikke er henvist til amtsspecialtandplejen inden det fyldte 18 år. Uanset i hvilket regie behandlingen under Amtsspecialtandplejen foregår bør behandlingerne gennemføres som beskrevet senere i behandlingsstandarder. Hvor flere behandlere udfører behandlingen skal der ligge en aftale behandlerne imellem om, hvem der har ansvar for de enkelte dele af behandlingen, samt hvem der har det overordnede ansvar for patienten. Det er altid den/de behandlende tandlæger der har det faglige ansvar for behandlingen, idet amtsspecialtandplejens odontologiske team alene har konsultativ funktion. Efter endt behandling under Amtsspecialtandplejen ophører amtsspecialtandplejens forpligtigelser og patienten overgår derefter til egen tandlæge. Udeblivelser. Patienter der er henvist til amtsspecialtandplejen skal ved indkaldelse til visitation/behandling skriftlig informeres om konsekvenserne i tilfælde af udeblivelser. 7

8 Såfremt patienter der er henvist udebliver uden gyldig dokumenteret årsag fra visitation to gange, returneres henvisningen med oplysning om, at såfremt det optimale tidspunkt for behandling er forpasset ved en evt senere genhenvisning, ophører patientens muligheder for at komme i behandling under Amtsspecialtandplejen. Er patienten indskrevet til behandling i Amtsspecialtandplejen og udebliver to gange uden gyldig dokumenteret årsag, kan behandlingen afbrydes og patienten afsluttes. Flytning inden endelig behandling er udført. I tilfælde af flytning påhviler det den nye amtskommune at videreføre tilbudet og færdiggøre den pågældende behandling. Amtsspecialtandplejen får ikke fra central hold besked om flytning. Det påhviler patienten/værge selv at meddele flytning til amtsspecialtandplejen i fraflytningsamtet. Behandlingsstandard ved implantatbehandling. Implantatbehandling 4 kan ikke udføres før væksten af processus alveolaris er afsluttet. Med nuværende faglige viden sker dette ikke før patienten er fyldt 23 år 56. Ved implantatbehandling skal der anvendes et implantatsystem, der er videnskabeligt veldokumenteret. Krav til patienten. Patienten skal gå til tandpleje/kontrol efter behandlende tandlæges anvisninger. Patienten skal have sufficient mundhygiejne. Patienten skal være indforstået med den økonomiske byrde der efter endt behandling er forbundet med at vedligeholde denne. Tandsættets status i øvrigt skal berettige til implantatbehandling. Ved rygning skal patienten være oplyst om, at fortsat rygning forringer prognosen for implantatet og bør ophøre i forbindelse med implantatbehandlingen. Patienten har selv ansvaret for, at meddele flytning til amtsspecialtandplejen. Kvalitetskrav for implantatbehandling. For samtlige behandlere gælder følgende kvalitetskrav for behandlingen: Max. 3% af simple implantater må tabes. Max. 15% af komplicerede implantater må tabes. Ved komplicerede implantater forstås implantater isat i genopbygget knogle.. Behandlende tandlæge forpligtiger sig til at indsende registrering af status for det enkelte implantat efter endt behandling og ved 5 års kontrollen til amtsspecialtandplejen. 8

9 Parametre for behandlingstandarder i relation til den kirurgiske del af implantatbehandling kan fås ved henvendelse til amtspecialtandplejen. Odontologisk landsdels- og videnscenterfunktion Patienter med behov for et højt specialiseret behandlingstilbud kan efter udredning i amtsspecialtandplejen henvises til ovenstående center som er etableret ved Rigshospitalet og Tandlægeskolen i København. Patienter som skønnes at have behov for dette tilbud, henvises til amtspecialtandplejen på vanlig vis. 9

10 Aftale vedrørende implantatbehandling. Undertegnede Cpr.nummer Er indforstået med, at implantat behandlingen gennemføres på følgende vilkår. Jeg går til tandpleje/kontrol efter behandlende tandlæges anvisninger Jeg er indforstået med vigtigheden af at mundhygiejnen skal være god og tænderne rene. Jeg er indforstået med, at fortsat rygning øger risiko for tab af implantater væsentligt. Jeg er indforstået med, at såfremt jeg udebliver uden afbud to gange under behandlingen, kan behandlingen afbrydes af behandlende tandlæge og videre behandling/færdigbehandling vil i så fald være for egen regning. Den løbende vedligeholdelse efter endt implantat/kronebehandling betales af undertegnede, også i garantiperioden (se næste). Jeg er indforstået med, at behandlingen udføres som en éngangsbehandling med en 5 års garantiperiode. Når garantiperioden ophører, skal fremtidige omlavninger eller forbedringer af behandlingen betales af undertegnede. Jeg er informeret om evt.komplikationer i forbindelse med behandlingen. Jeg er informeret om andre behandlingsmuligheder (delprotetik, helprotese, ætsbroer, ingen behandling). Jeg har fået gennemgået og udleveret behandlingsplan. Dato: Patient/værge 10

11 Aftale vedrørende behandling med fast /aftagelig protetik (excl. implantater). Undertegnede Cpr.nummer Er indforstået med, at behandlingen gennemføres på følgende vilkår. Jeg går regelmæssigt til tandpleje/kontrol efter behandlende tandlæges anvisninger Jeg er indforstået med vigtigheden af at mundhygiejnen skal være god og tænderne rene. Jeg er indforstået med, at såfremt jeg udebliver uden afbud to gange under behandlingen, kan behandlingen afbrydes af behandlende tandlæge og videre behandling/færdigbehandling vil i så fald være for egen regning. Den løbende vedligeholdelse efter endt protese/kronebehandling betales af undertegnede, også i garantiperioden. Jeg er indforstået med, at behandlingen udføres som en éngangsbehandling med en 5 års garantiperiode. Når garantiperioden ophører, vil fremtidige omlavninger eller forbedringer af behandlingen financieres af undertegnede. Jeg er informeret om evt.komplikationer i forbindelse med behandlingen. Jeg er informeret om andre behandlingsmuligheder (implantater/ingen behandling). Jeg har fået gennemgået udleveret behandlingsplan. Dato: Patient/værge 11

12 Aftale fravalg af behandlingstilbud i amtsspecialtandplejen. Undertegnede Cpr.nummer Ønsker ikke at tilbudte behandling gennemføres. Er informeret om behandlingsmuligheder (implantater, delprotese og ætsbroer). Er indforstået med at, jeg ikke på et senere tidspunkt kan rejse krav om gennemførelse af behandling. Dato: Patient/værge 12

13 Amtsspecialtandpleje erklæring. Side 1: Patientnavn: Cpr.nummer: Ovenstående patient der forlader den kommunale kørne- ungdomstandpleje ved det 18. år har tandlidelse(r) der er omfattet af lov om amtsspecialtandpleje og har følgende tandstatus: Overkæben Tandstatus EVT. fremtidig behandlingbehov Tilstede Aplasi manglende tandanlæg Extraheret pga caries Extraheret af anden årsag Plads lukket ortodontisk Velbevaret primær tand med god prognose Bevaret primær tand Diastema acceptabel for pt. Diastema ubehandlet Unitor Provisorisk ætsbro Provisorisk protese behandling ikke ønsket implantat pladsholder Væsentlig mineralisationsforstyrrelse andet: Andet: 13

14 Erklæring side 2: Underkæben Tandstatus EVT. fremtidig behandlingbehov Tilstede Aplasi manglende tandanlæg Extraheret pga caries Extraheret af anden årsag Plads lukket ortodontisk Velbevaret primær tand med god prognose Bevaret primær tand Diastema acceptabel for pt. Diastema ubehandlet Unitor Provisorisk ætsbro Provisorisk protese behandling ikke ønsket implantat pladsholder Væsentlig mineralisationsforstyrrelse andet: Andet: Det er aftalt, at såfremt patienten på et senere tidspunkt får behov for behandling, der er omfattet af amtsspecialtandplejen, er patienten berettiget til en konsultation i Amtsspecialtandplejen med henblik på vurdering af behovet for behandling samt dækning af udgift til denne. For Amtsspecialtandplejen Kopi til patient, samt henvisende tandlæge. 14

15 Amtsspecialtandpleje behandlingstilsagn. Pt Navn Adresse Cpr. nummer: De har tandlidelse(r), der er omfattet af lov om amtsspecialtandpleje. Vedlagte behandlingsplan af: dato - fra: Behandler er godkendt af amtsspecialtandplejen. Det fremgår af planen hvilke dele af behandlingen der skal udføres nu. Amtsspecialtandplejen giver hermed tilsagn om betaling af følgende behandling: Det aftales, at såfremt De på et senere tidspunkt får behov for behandling, der er omfattet af lov om amtsspecialtandpleje men hvor behandling for øjeblikket ikke er aktuel, er De berettiget til en konsultation i Amtsspecialtandplejen med henblik på vurdering af behandling samt dækning af udgift til denne. For Amtsspecialtandplejen Kopi til henvisende tandlæge. Registreringsblanket amtsspecialtandpleje: Patientnavn: Cpr.nummer: 15

16 Overkæben Tandstatus EVT. fremtidig behandlingbehov Tilstede Aplasi manglende tandanlæg Extraheret pga caries Extraheret af anden årsag Plads lukket ortodontisk Velbevaret primær tand med god prognose Bevaret primær tand Diastema acceptabel for pt. Diastema ubehandlet Unitor Provisorisk ætsbro Provisorisk protese behandling ikke ønsket implantat pladsholder Væsentlig mineralisationsforstyrrelse andet: Andet: Underkæben Tandstatus EVT. fremtidig behandlingbehov Tilstede Aplasi manglende tandanlæg Extraheret pga caries Extraheret af anden årsag Plads lukket ortodontisk Velbevaret primær tand med god prognose Bevaret primær tand Diastema acceptabel for pt. Diastema ubehandlet Unitor Provisorisk ætsbro Provisorisk protese behandling ikke ønsket implantat pladsholder Væsentlig mineralisationsforstyrrelse andet: Andet: Sendes til Amtsspecialtandplejen, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Afsender: Stempel underskrift 16

17 Henvisning til amtsspecialtandpleje: Patientnavn: Cpr.nummer: Adresse: Tlf privat: Tlf arbejde: Mobil. Forældre/værge: Henvisende tandlæge: Tidligere registreret i amtsspecialtandplejen. Behandlingsplan tidligere godkendt i amtsspecialtandplejen Der henvises til amtsspecialtandplejen for: Godkendelse af behandlingsplan Behandlingplanlægning Økonomisk dækning af behandling efter tandplejelovens 6b pga flg diagnoser: Behandlingplan/journaludskrift vedlagt. Tidligere behandling: Foreslået behandling: Anslået tidspunkt for behandling: 17

18 Henvisning side 2 Flg. materiale velægges: Tandstatus d.d.: Overkæben Tandstatus EVT. fremtidig behandlingbehov Tilstede Aplasi manglende tandanlæg Extraheret pga caries Extraheret af anden årsag Plads lukket ortodontisk Velbevaret primær tand med god prognose Bevaret primær tand Diastema acceptabel for pt. Diastema ubehandlet Unitor Provisorisk ætsbro Provisorisk protese behandling ikke ønsket implantat pladsholder Væsentlig mineralisationsforstyrrelse andet: Andet: Underkæben Tandstatus EVT. fremtidig behandlingbehov Tilstede Aplasi manglende tandanlæg Extraheret pga caries Extraheret af anden årsag Plads lukket ortodontisk Velbevaret primær tand med god prognose Bevaret primær tand Diastema acceptabel for pt. Diastema ubehandlet Unitor Provisorisk ætsbro Provisorisk protese behandling ikke ønsket implantat pladsholder Væsentlig mineralisationsforstyrrelse andet: Andet: 18

19 Registrering, visitation og behandlingsplanlægning: Patienter fra den Kommunale Børne- og Ungdomstandpleje Bilag 1. Registrering og visitation af patienter fra Kommunal Børne- og ungdomstandpleje til amtsspecialtandplejen Identifikation af patienterne i Børne- og ungdomstandplejen (B&U) Behandlingplan kan fastlægges i B&U Endelig behandlingplan kræver visitation i amtsspec. tandpl. odont. team evt.henv til Odont. Landsdels- og videncenter. Kan færdigbehandles i B&U Beh.plan indebærer behandling under amtsspec. tandplejen Forvisitation af visitator Registrering i amtsspec. tandplejen når/hvis registreringsdatabase oprettes Henvises til amtsspec. tandplejen Beh. plan og materiale medsendes Klinisk visitation i Odont. team Færdigbehandles i B&U Forvisitation af visitator Accept af plan sendes til B&U evt. kæbekir afd hvis beh i sygehusregie Henvisning til Odont. Landsdels center Accept plan ud fra materiale Klinisk visitation i Odont. team Accept af plan sendes til B&U evt. kæbekir afd hvis beh i sygehusregie Accept af plan sendes til B&U evt. kæbekir afd hvis beh i sygehusregie Godkendt beh.plan incl. ansvarsfordeling/økonomi sendes til henvisende tandlæge(r) af visitator Godkendt beh.plan incl. ansvarsfordeling/økonomi sendes til henvisende tandlæge(r) af visitator Visitator sender Amtsspecialtandpleje behandlingstilsagn til patient (kopi til behandler) Visitator sender Amtsspecialtandpleje behandlingstilsagn til patient (kopi til behandler(e) 19

20 Patienter omfattet af overgangsordningen. Bilag 2 Registrering, visitation og behandlingsplanlægning af patienter over 18 år der indtil 31. marts 2006 er omfattet af overgangsbestemmelserne. jvf. lov om tandpleje 20/ , 3 stk.2. Identifikation hos praktiserende tandlæge Aktuelt behandlingsbehov Fremtidig behandlingsbehov Henvises til amtsspec. tandplejen Beh. plan, materiale og overslag medsendes Evt. oplysning om patient er registreret tidligere Registrering sendes til amtsspecialtandplejen inden 31. marts 2006 Forvisitation af visitator Accept plan/overslag ud fra materiale Klinisk visitation i Odont. team Plan samt accept sendes til patient Accept af plan sendes til henv. tandlæge, evt kæbekir afd hvis beh. visiteres hertil. Henvisning til odontologisk landsdelscenter Plan udføres af henv. tandlæge Evt. behandling på Kæbe kir afd. Indkalder patient Regning for udført behandling sendes til Amtet Endelig behandlingsplan og overslag til amtet 20

21 Henvisning af patienter med aktuelt behandlingsbehov Bilag 3 Identifikation hos børne- ungdomstandplejen eller praktiserende tandlæge Aktuelt behandlingsbehov Henvises til amtsspec. tandplejen Beh. plan, materiale og overslag medsendes Evt. oplysning om patient er registreret tidligere Forvisitation af visitator Accept plan/overslag ud fra materiale Klinisk visitation i Odont. team Accept af plan sendes til henv. tandlæge, evt kæbekir afd hvis beh. visiteres hertil. Henvisning til odontologisk landsdelscenter der indkalder patient Visitator sender godkendt beh. forslag og behandlingstilsagn til patient (kopi til beh.) Behandlings plan incl ansvarsfordeling/økonomi sendes af landsdelscenter til visitator Regning for udført behandling sendes til Visitator Visitator sender Amtsspecialtandpleje behandlingstilsagn til patient (kopi til landsdelscenter) Regning for udført behandling sendes til Visitator 21

22 1 Sundhedsstyrelsen, Kommunal- og amtskommunal tandpleje. Sundhedsstyrelsen 2001; Behandlingsvalg hos en gruppe danske børn og unge med aplasi af permanente tænder. Tandlægernes Nye Tidsskrift 2002;3. 3 Amtsspecialtandplejen, Amtsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 4 Retningslinier for omfanget af og kravene til den kommunal og amtskommunale tandpleje Iseri H, Solow B. Change in width of the mandibular body from 6 to 23 years of age: an implant study. Eur J Orthod 2000;3; Iseri H, Solow B Continued eruption of maxillary incisors and first molars in girls from 9-25 years, studied by the implant method. Eur J Orthod 1996;3; Udarbejdet af Adm. overtandlæge Ph.D. Henrik Nielsen, Tand-, Mund- og Kæbeafdelingen, Hillerød Sygehus. Visitator, amtstandlægekonsulent N.O. Andersen. Overtandlæge Steen Overgaard Larsen, Den kommunale Børne- og Ungdomstandpleje, Birkerød Kommune. Privatpraktiserende tandlæge Kirsten Melchior,Hillerød. 22

Materialer fra Den Regionale Tandpleje

Materialer fra Den Regionale Tandpleje Materialer fra Den Regionale Tandpleje kvalitet trivsel udvikling ordentlighed Revideret 2013 www.regionsyddanmark.dk/tandpleje side 2 Indhold Organisering af Den Regionale Tandpleje... 5 131, 133, 727

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

(Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen)

(Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen) TANDPLEJE I HENHOLD TIL LOV OM TANDPLEJE (Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen) 2005 Faglige og administrative fortolkningsbidrag og anbefalinger

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2012 Tillæg til vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011 Regional specialtandpleje - aftalegrundlag for 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgrundlaget...3 3. Personkreds...4 4. Faglig bæredygtighed...5 5. Visitation...7 6. Opsøgende tandpleje...8

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG. DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015

AFTALEGRUNDLAG. DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015 AFTALEGRUNDLAG DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015 1. Indledning Med afsæt i notat af 21. august 2014 om Aftalegrundlag for Den Regionale Specialtandpleje, beskrives i det følgende nærmere

Læs mere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK TANDPLEJER- FORENING OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere af 12-03-2007 senest ændret ved aftale af 10. marts 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 14-11-2014 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS FORMÅL...

Læs mere

TANDPLEJENS STRUKTUR OG ORGANISATION

TANDPLEJENS STRUKTUR OG ORGANISATION TANDPLEJENS STRUKTUR OG ORGANISATION 2004 TANDPLEJENS STRUKTUR OG ORGANISATION Maj 2004 Tandplejens struktur og organisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S sst@sst.dk

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. oktober 2014 1 1. Tandpleje til socialt udsatte et muligt alternativ...

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 KL Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos

Læs mere

A F T A L E. om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under

A F T A L E. om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under A F T A L E om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under 18 år 1 Formål I medfør af sundhedslovens 128 hvorefter kommunalbestyrelsen tilbyder tandpleje ved offentlige eller

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 27-05-2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 55.30.1 Side 3 KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS

Læs mere

Tandlægeoverenskomsten

Tandlægeoverenskomsten Regionernes Lønningsog Takstnævn Tandlægeoverenskomsten Landsoverenskomst om tandlægehjælp Oktober 2010 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999,

Læs mere

Vejledning om tandlægers journalføring

Vejledning om tandlægers journalføring Vejledning om tandlægers journalføring Formål med vejledningen Vejledningen knytter sig til Bekendtgørelse nr. 942 af 27. november 2003 om tandlægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring).

Læs mere

Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren )

Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren ) 1.9.2014 Kontrakt mellem [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren ) og Danske Regioner Dampfærgevej 22 2100 København Ø CVR-nummer 55832218 om

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2012/13

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2012/13 STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE Årsrapport 2012/13 INDHOLD Indledning... side 2 Tilmelding visitation side 3 Målsætning.. side 4 Tilslutning...side 4 Tandpleje-teams...side 6 Tilbuddets tilgængelighed...side

Læs mere

Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi

Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi Dansk Pædodontisk Selskab maj 2006 1 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Behovet for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi...3

Læs mere

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE Samarbejdsaftale om børn og unge med sindslidelse Centerchef Uwe Klahn Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Ebbe Ro Madsen Ledende psykolog Hørsholm Kommune Indholdsoversigt Aftaleindhold Aftaleparter

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

55.70.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTUDVALG LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER. OVERENSKOMST om fodterapi

55.70.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTUDVALG LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER. OVERENSKOMST om fodterapi REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTUDVALG OG 55.70.1 Side 1 LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER OVERENSKOMST om fodterapi 2011 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 55.70.1 Side 3 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS

Læs mere

Gode tænder hele livet

Gode tænder hele livet SUNDHEDSPLAN 2012-2017 2 Gode tænder hele livet En god tandsundhed gennem hele livet har en markant indflydelse på den samlede livskvalitet. Herning Kommunale Tandpleje har derfor i gennem mange år arbejdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2005 Indhold INDHOLD Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2005................................... 4 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed...........................................

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007

1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007 1/20 Aabenraa Kommune Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3 Kravspecifikation 27. februar 2007 2/20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Udbudte distrikter, BUT-distrikt

Læs mere

Forslag. Lov om forældreansvar

Forslag. Lov om forældreansvar Retsudvalget REU alm. del - Bilag 202 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender Forslag til Lov om forældreansvar Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og

Læs mere