Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt"

Transkript

1 Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt

2 Indholdsfortegnelse: Amtsspecialtandplejen 1 Personkreds. 3 Identifikation af personkredsen. 3 Identifikation af personer omfattet af overgangsordningen. 3 Konsultativ virksomhed under Amtsspecialtandplejen. 4 Samarbejdsudvalg under Amtsspecialtandplejen. 4 Amtsspecialtandplejens odontologiske team. 4 Består for nærværende af følgende faste medlemmer: 4 Ad hoc medlemmer: 4 Efter behov specialister : 4 Henvisning til amtsspecialtandpleje. 5 Registrering af patienter uden behov for henvisning og visitation. 5 Krav til behandlingsplan: 5 Behandling. 5 Behandlere. 6 Valg af behandler. 6 Patient afslår tilbud om ortodontisk behandling: 6 Garantiordning. 6 Krav til patienten. 7 Ansvarsområder. 7 Udeblivelser. 7 Flytning inden endelig behandling er udført. 8 Behandlingsstandard ved implantatbehandling. 8 Krav til patienten. 8 Kvalitetskrav for implantatbehandling. 8 Aftale vedrørende implantatbehandling. 10 Aftale fravalg af behandlingstilbud i amtsspecialtandplejen. 12 Amtsspecialtandpleje erklæring. 13 Amtsspecialtandpleje behandlingstilsagn. 15 Registreringsblanket amtsspecialtandpleje: 15 Henvisning til amtsspecialtandpleje: 17 Registrering, visitation og behandlingsplanlægning: 19 Patienter fra den Kommunale Børne- og Ungdomstandpleje Bilag Patienter omfattet af overgangsordningen. Bilag 2 20 Henvisning af patienter med aktuelt behandlingsbehov Bilag

3 Amtsspecialtandplejens område. Målgruppen for Amtsspecialtandplejen er hovedsaglig børn og unge med manglende anlæg af tænder (aplasi, mineraliseringsforstyrrelser eller andre tanddannelsesforstyrrelser og odontologiske lidelser), samt patienter med ulykkesbetinget tab af tænder. Det er således ikke med Amtsspecialtandplejen hensigten at give behandlingstilbud til børn og unge, hvor det drejer sig om senfølger af caries eller anden manglende vedligeholdelse af tandsættet 1. Videre er det ikke meningen, at Amtsspecialtandplejen skal varetage behandlingen af patienter, hvor selve omstændighederne ved behandling er kompliceret, men hvor den tandlægefaglige behandling er ukompliceret. Personkreds. Amtsspecialtandplejen retter sig mod et relativt begrænset antal patienter. Der vil for Frederiksborg Amt formentlig være tale om patienter pr fødselsårgang med aplasi fra 1 til 15 tænder svarende til en incidens på 7,5%. Dertil kommer en mindre gruppe af patienter med sjældne odontologiske lidelser. Det er disse grupper af patienter som forventes at have behov for rådgivning og behandling under amstspecialtandplejen. Overgangsordningen. I perioden fra og 5 år frem vil patienter med aplasi som har forladt den kommunale børne og ungdomstandpleje have ret til at få deres behandlingsbehov vurderet og såfremt de opfylder kravene til behandling få denne finansieret af amtet. Identifikation af personkredsen. Patienter med ovenstående odontologiske lidelser skal identificeres medens de hører under børne- og ungdomstandpleje uanset om tandplejetilbud modtages på kommunal klinik eller hos praktiserende tandlæge (bilag 1), således at der for den enkelte patient kan etableres en klar og entydig behandlingsplan inden patienten forlader den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Dette forudsætter både klinisk og røntgenologisk diagnostik af patienterne på et tidligt tidspunkt 2. Det skal bemærkes, at for en række patienter, hvor den endelige behandling er implantater, kan den endelige behandling ikke iværksattes før tilstrækkelig fysisk modenhed er opnået. I Sundhedsstyrelsens retningslinier til loven angives og forventes det, at de først kan behandles i års alderen. Identifikation af personer omfattet af overgangsordningen. Det er den praktiserende tandlæge der har ansvaret for identifikation af denne gruppe (bilag 2). Det skal dog bemærkes, at der for denne gruppe gælder et væsentlighedskriterium, således at forstå, at det forventes, at der kun kan ydes støtte til de patienter som efter den tidligere servicelov 97 var berettiget til støtte til tandbehandling. 3

4 Konsultativ virksomhed under Amtsspecialtandplejen. Af amtsspecialtandplejelovgivningen fremgår det, at Amtsspecialtandplejen skal yde konsultativ bistand overfor kommuner og privat praktiserende tandlæger for så vidt angår, patienter og behandlinger som har relevans for Amtsspecialtandplejen. Rent praktisk forventes det, at såfremt man har behov for dette, fremsendes en henvisning til Amtsspecialtandplejen. Journalen på Amtsgården varetager oprettelse af journal; denne går herefter til amtets visitator, som tager stilling til, hvornår Amtsspecialtandplejens odontologiske team kan træde sammen for at rådgive vedrørende behandlingsplan for den pågældende patient. Som led i den konsultative forpligtigelse skal der gives rådgivning såfremt den henvisende tandlæge som led i behandlingsplanlægningen anmoder om dette. Samarbejdsudvalg under Amtsspecialtandplejen. Amts-koordinationsudvalget nedsatte januar 2002 et samarbejdsudvalg for Amtsspecialtandplejen, bestående af: Administrerende overtandlæge, Ph.D., Tand-Mund-og Kæbeafdelingen, Hillerød Sygehus. Henrik Nielsen er faglig ansvarlig for Amtsspecialtandplejen, Amtstandlægekonsulent Niels Ove Andersen, Praktiserende tandlæge Kirsten Melchior Overtandlæge ved den Kommunale Børne og Ungdomstandpleje, Birkerød Kommune, Steen Overgaard Larsen. Samarbejdsudvalget har beskrevet retningslinierne for hvorledes patienter kan tilbydes behandling under Amtsspecialtandplejen samt sammensætning af amtsspecialtandplejens odontologiske team. Desuden har samarbejdsudvalget beskrevet kvalitetskrav og garantiordning for behandlingerne. Amtsspecialtandplejens odontologiske team. Består for nærværende af følgende faste medlemmer: Den adm. overtandlæge for Tand-mund- og kæbeafdelingen, Hillerød Sygehus der er specialtandlæge i tand-mund- og kæbekirurgi. Visitator som er praktiserende tandlæge. Ad hoc medlemmer: Den/de henvisende/behandlende tandlæge(r), der har den pågældende patient i behandling fra: Den kommunale Børne ungdomstandpleje (specialtandlæge/tandlæge). Praktiserende tandlæge. Efter behov specialister : En tandlæge med særlig erfaring i protetik. En specialtandlæge i ortodonti. 4

5 Henvisning til amtsspecialtandpleje. For de patienter der er identificeret hos hhv. kommunal børne- og ungdomstandpleje/praktiserende tandlæge med behov for amtsspecialtandpleje, fremsendes henvisning til Amtsspecialtandplejen, Amtsgården, Kongensvænge 2, 3400 Hillerød 3. Amtstandplejens visitator foretager en grov-visitation, der sikrer, at patienten opfylder de overordnede krav for at være omfattet af Amtsspecialtandplejen For de patienter, hvor behandlingsbehovet er af et sådan omfang, at det kræver visitation og behandlingsplanlægning, vil der blive etableret visitationsdage, hvor amtsspecialtandplejens odontologiske team træder sammen, visiterer patienter og udarbejder/godkender behandlingsplaner. Disse planer vil blive sendt til både patient og behandlere. For en række patienter vil egentlig henvisning til og visitation i Amtsspecialtandplejen ikke være nødvendig, idet disse patienter alene på baggrund af den behandlingsplan, som er lagt i den kommunale børne- og ungdomstandpleje kan færdigbehandles der (f.eks. ortodontisk lukning af diastemata ved aplasi). Behandlingsplaner som indebærer senere implantat indsættelse skal fremsendes til godkendelse og registrering. Registrering af patienter uden behov for henvisning og visitation. Der pågår for nærværende et udvalgsarbejde med henblik på etablering af en egentlig database for on-line registrering af patienter der er omfattet af Amtsspecialtandplejen i Frederiksborg Amt. Baggrunden for dette er, at man vil forsøge sideløbende med behandlingen at etablere et kvalitetssikringsstudie over denne patientkategori. Krav til behandlingsplan: Patienten får efter visitation tilsendt behandlingsplan indeholdende tidspunkter for hvornår de forskellige dele af behandlingen forventes at blive gennemført, dog således at visse dele af planen kan vurderes igen når/hvis behov opstår. Det skal af den tilsendte bahandlingsplan fremgå: hvilke dele af behandlingen der er omfattet af behandlings tilsagnet. hvem der er økonomisk ansvarlig for de enkelte faser /dele. hvilke dele af behandlingsplanen der skal vurderes igen når/ hvis behov for behandling opstår, samt Patient eller forældre/værge skriver under på de forpligtelser (se senere), som patienten skal opfylde for at komme i behandling (opbevares af behandler). Behandling. Behandlingen af ovenstående patienter kan udføres efter forskellige principper afhængig af sværhedsgraden. 5

6 Som hovedregel skal patienternes behandling af de manglende tænder primært søges løst ortodontisk, som loven foreskriver. Denne behandling udføres som led i den Kommunale Børne- og ungdomstandpleje og finansieres der. For de patienter, hvor ortodonti ikke er en tilstrækkelig behandling, tilkendegiver loven, at autotransplantation eller implantatbehandling vil være at opfatte som endelig behandling. Implantatbehandling og autotransplantation kan udføres i privat praksis, kommunal børne- og ungdomstandpleje eller i Tand-, Mund- og Kæbeafdelingen, afhængig af sværhedsgraden. Ætsbroer og aftagelig protetik opfattes som midlertidige behandlinger. Det bør indgå i overvejelserne omkring behandlingsvalg, at patienten er orienteret om og indforstået med, at de selv skal varetage de økonomiske forpligtigelser i forbindelse med at vedligeholde tandsæt og evt tanderstatninger efter endt behandling i amtsspecialtandplejen. Behandling kan efter gældende retningslinier foregå som nedenfor beskrevet. Behandlere. Den kommunale børne- og ungdomstandpleje Praktiserende tandlæger. Tand-Mund- og Kæbeafdelingen, Hillerød Sygehus. Valg af behandler. Patienten vælger selv behandler, når de ved det 18 år forlader den kommunale børne og ungdomstandpleje. Undtaget dog behandlinger på Tand- mund- og kæbeafdelingen; Hillerød Sygehus, der jvf. ovenstående varetager behandling af patienter, hvor sværhedsgraden af behandlingen indikerer, at behandling bør foregå i sygehusregie. Patient afslår tilbud om ortodontisk behandling: Såfremt patienten (hvis myndig) /forældremyndighedens indehaver afslår den tilbudte ortodontiske behandling i den kommunale børne og ungdomstandpleje, kan der ikke på et senere tidspunkt rejses krav om gennemførelse af en behandling, der kan have udviklet sig til en mere ressourcekrævende opgave, f.eks. implantater. Garantiordning. Behandlende tandlæge indestår for de færdige behandlingerne i 5 år, således at evt. fejl eller mangler ved behandlingen varetages af behandlende tandlæge uden omkostninger for patient eller amtet. Det skal dog understreges, at såfremt patienten ikke overholder gældende aftaler for behandlingerne bortfalder garantien. Ligeledes er manglende vedligeholdelse, uhensigtsmæssig brug og traumer ikke dækket af garantiordningen. 6

7 Krav til patienten. Såfremt implantatbehandling vælges som løsning, skal patienten og behandleren underskrive en aftale. Derved sikres, at det tandsæt, i hvilket man vælger at indsætte implantater, har en sådan kvalitet, at det forekommer relevant at udføre behandlingen. Patienten skal tilkendegive, at han/hun er indforstået med regelmæssige kontroller og at han/hun er indforstået med vigtigheden af at opretholde en optimal mundhygiejne. Ligeledes fremgår det af den pågældende aftale, at der er tale om en éngangsbevilling, hvilket betyder, at når den 5 årige garantiperiode er udløbet, kan patienten ikke få genoptaget behandlingen og få denne finansieret af amtet. Garantiperioden gælder det enkelte implantat. Patienten skal vide at såfremt den indgåede aftale ikke overholdes bortfalder garantiordningen. Det betyder, at såfremt man vælger implantatbehandling, vil man på et senere tidspunkt selv skulle finansiere evt. omlavninger pga. slidtage eller af andre grunde. Ansvarsområder. Det påhviler den kommunale børne- ungdomstandpleje at sikre, at patienter med behov for amtsspecialtandplejetilbud bliver identificeret på et tidligt tidspunkt. Identifikationen skal foregå efter gældende retningslinier fra Sundhedsstyrelsen. Det er ligeledes den kommunale børne- ungdomstandpleje s ansvar, at patienter med behov for amtsspecialtandplejtilbud henvises til amtsspecialtandplejen inden det fyldte 18 år. Såfremt den unge modtager det kommunale børne- ungdomstandpleje hos en praktiserende tandlæge, er det den praktiserende tandlæges ansvar at henvise til Amtsspecialtandplejen. Idet nærværende retninglinier ikke var udarbejdet ved lovens ikrafttrædelse vil patienter der er blevet 18 år i perioden fra 1. april 2001 til 1. januar 2003 være omfattet af tilbudet om amtsspecialtandpleje, selv om de ikke er henvist til amtsspecialtandplejen inden det fyldte 18 år. Uanset i hvilket regie behandlingen under Amtsspecialtandplejen foregår bør behandlingerne gennemføres som beskrevet senere i behandlingsstandarder. Hvor flere behandlere udfører behandlingen skal der ligge en aftale behandlerne imellem om, hvem der har ansvar for de enkelte dele af behandlingen, samt hvem der har det overordnede ansvar for patienten. Det er altid den/de behandlende tandlæger der har det faglige ansvar for behandlingen, idet amtsspecialtandplejens odontologiske team alene har konsultativ funktion. Efter endt behandling under Amtsspecialtandplejen ophører amtsspecialtandplejens forpligtigelser og patienten overgår derefter til egen tandlæge. Udeblivelser. Patienter der er henvist til amtsspecialtandplejen skal ved indkaldelse til visitation/behandling skriftlig informeres om konsekvenserne i tilfælde af udeblivelser. 7

8 Såfremt patienter der er henvist udebliver uden gyldig dokumenteret årsag fra visitation to gange, returneres henvisningen med oplysning om, at såfremt det optimale tidspunkt for behandling er forpasset ved en evt senere genhenvisning, ophører patientens muligheder for at komme i behandling under Amtsspecialtandplejen. Er patienten indskrevet til behandling i Amtsspecialtandplejen og udebliver to gange uden gyldig dokumenteret årsag, kan behandlingen afbrydes og patienten afsluttes. Flytning inden endelig behandling er udført. I tilfælde af flytning påhviler det den nye amtskommune at videreføre tilbudet og færdiggøre den pågældende behandling. Amtsspecialtandplejen får ikke fra central hold besked om flytning. Det påhviler patienten/værge selv at meddele flytning til amtsspecialtandplejen i fraflytningsamtet. Behandlingsstandard ved implantatbehandling. Implantatbehandling 4 kan ikke udføres før væksten af processus alveolaris er afsluttet. Med nuværende faglige viden sker dette ikke før patienten er fyldt 23 år 56. Ved implantatbehandling skal der anvendes et implantatsystem, der er videnskabeligt veldokumenteret. Krav til patienten. Patienten skal gå til tandpleje/kontrol efter behandlende tandlæges anvisninger. Patienten skal have sufficient mundhygiejne. Patienten skal være indforstået med den økonomiske byrde der efter endt behandling er forbundet med at vedligeholde denne. Tandsættets status i øvrigt skal berettige til implantatbehandling. Ved rygning skal patienten være oplyst om, at fortsat rygning forringer prognosen for implantatet og bør ophøre i forbindelse med implantatbehandlingen. Patienten har selv ansvaret for, at meddele flytning til amtsspecialtandplejen. Kvalitetskrav for implantatbehandling. For samtlige behandlere gælder følgende kvalitetskrav for behandlingen: Max. 3% af simple implantater må tabes. Max. 15% af komplicerede implantater må tabes. Ved komplicerede implantater forstås implantater isat i genopbygget knogle.. Behandlende tandlæge forpligtiger sig til at indsende registrering af status for det enkelte implantat efter endt behandling og ved 5 års kontrollen til amtsspecialtandplejen. 8

9 Parametre for behandlingstandarder i relation til den kirurgiske del af implantatbehandling kan fås ved henvendelse til amtspecialtandplejen. Odontologisk landsdels- og videnscenterfunktion Patienter med behov for et højt specialiseret behandlingstilbud kan efter udredning i amtsspecialtandplejen henvises til ovenstående center som er etableret ved Rigshospitalet og Tandlægeskolen i København. Patienter som skønnes at have behov for dette tilbud, henvises til amtspecialtandplejen på vanlig vis. 9

10 Aftale vedrørende implantatbehandling. Undertegnede Cpr.nummer Er indforstået med, at implantat behandlingen gennemføres på følgende vilkår. Jeg går til tandpleje/kontrol efter behandlende tandlæges anvisninger Jeg er indforstået med vigtigheden af at mundhygiejnen skal være god og tænderne rene. Jeg er indforstået med, at fortsat rygning øger risiko for tab af implantater væsentligt. Jeg er indforstået med, at såfremt jeg udebliver uden afbud to gange under behandlingen, kan behandlingen afbrydes af behandlende tandlæge og videre behandling/færdigbehandling vil i så fald være for egen regning. Den løbende vedligeholdelse efter endt implantat/kronebehandling betales af undertegnede, også i garantiperioden (se næste). Jeg er indforstået med, at behandlingen udføres som en éngangsbehandling med en 5 års garantiperiode. Når garantiperioden ophører, skal fremtidige omlavninger eller forbedringer af behandlingen betales af undertegnede. Jeg er informeret om evt.komplikationer i forbindelse med behandlingen. Jeg er informeret om andre behandlingsmuligheder (delprotetik, helprotese, ætsbroer, ingen behandling). Jeg har fået gennemgået og udleveret behandlingsplan. Dato: Patient/værge 10

11 Aftale vedrørende behandling med fast /aftagelig protetik (excl. implantater). Undertegnede Cpr.nummer Er indforstået med, at behandlingen gennemføres på følgende vilkår. Jeg går regelmæssigt til tandpleje/kontrol efter behandlende tandlæges anvisninger Jeg er indforstået med vigtigheden af at mundhygiejnen skal være god og tænderne rene. Jeg er indforstået med, at såfremt jeg udebliver uden afbud to gange under behandlingen, kan behandlingen afbrydes af behandlende tandlæge og videre behandling/færdigbehandling vil i så fald være for egen regning. Den løbende vedligeholdelse efter endt protese/kronebehandling betales af undertegnede, også i garantiperioden. Jeg er indforstået med, at behandlingen udføres som en éngangsbehandling med en 5 års garantiperiode. Når garantiperioden ophører, vil fremtidige omlavninger eller forbedringer af behandlingen financieres af undertegnede. Jeg er informeret om evt.komplikationer i forbindelse med behandlingen. Jeg er informeret om andre behandlingsmuligheder (implantater/ingen behandling). Jeg har fået gennemgået udleveret behandlingsplan. Dato: Patient/værge 11

12 Aftale fravalg af behandlingstilbud i amtsspecialtandplejen. Undertegnede Cpr.nummer Ønsker ikke at tilbudte behandling gennemføres. Er informeret om behandlingsmuligheder (implantater, delprotese og ætsbroer). Er indforstået med at, jeg ikke på et senere tidspunkt kan rejse krav om gennemførelse af behandling. Dato: Patient/værge 12

13 Amtsspecialtandpleje erklæring. Side 1: Patientnavn: Cpr.nummer: Ovenstående patient der forlader den kommunale kørne- ungdomstandpleje ved det 18. år har tandlidelse(r) der er omfattet af lov om amtsspecialtandpleje og har følgende tandstatus: Overkæben Tandstatus EVT. fremtidig behandlingbehov Tilstede Aplasi manglende tandanlæg Extraheret pga caries Extraheret af anden årsag Plads lukket ortodontisk Velbevaret primær tand med god prognose Bevaret primær tand Diastema acceptabel for pt. Diastema ubehandlet Unitor Provisorisk ætsbro Provisorisk protese behandling ikke ønsket implantat pladsholder Væsentlig mineralisationsforstyrrelse andet: Andet: 13

14 Erklæring side 2: Underkæben Tandstatus EVT. fremtidig behandlingbehov Tilstede Aplasi manglende tandanlæg Extraheret pga caries Extraheret af anden årsag Plads lukket ortodontisk Velbevaret primær tand med god prognose Bevaret primær tand Diastema acceptabel for pt. Diastema ubehandlet Unitor Provisorisk ætsbro Provisorisk protese behandling ikke ønsket implantat pladsholder Væsentlig mineralisationsforstyrrelse andet: Andet: Det er aftalt, at såfremt patienten på et senere tidspunkt får behov for behandling, der er omfattet af amtsspecialtandplejen, er patienten berettiget til en konsultation i Amtsspecialtandplejen med henblik på vurdering af behovet for behandling samt dækning af udgift til denne. For Amtsspecialtandplejen Kopi til patient, samt henvisende tandlæge. 14

15 Amtsspecialtandpleje behandlingstilsagn. Pt Navn Adresse Cpr. nummer: De har tandlidelse(r), der er omfattet af lov om amtsspecialtandpleje. Vedlagte behandlingsplan af: dato - fra: Behandler er godkendt af amtsspecialtandplejen. Det fremgår af planen hvilke dele af behandlingen der skal udføres nu. Amtsspecialtandplejen giver hermed tilsagn om betaling af følgende behandling: Det aftales, at såfremt De på et senere tidspunkt får behov for behandling, der er omfattet af lov om amtsspecialtandpleje men hvor behandling for øjeblikket ikke er aktuel, er De berettiget til en konsultation i Amtsspecialtandplejen med henblik på vurdering af behandling samt dækning af udgift til denne. For Amtsspecialtandplejen Kopi til henvisende tandlæge. Registreringsblanket amtsspecialtandpleje: Patientnavn: Cpr.nummer: 15

16 Overkæben Tandstatus EVT. fremtidig behandlingbehov Tilstede Aplasi manglende tandanlæg Extraheret pga caries Extraheret af anden årsag Plads lukket ortodontisk Velbevaret primær tand med god prognose Bevaret primær tand Diastema acceptabel for pt. Diastema ubehandlet Unitor Provisorisk ætsbro Provisorisk protese behandling ikke ønsket implantat pladsholder Væsentlig mineralisationsforstyrrelse andet: Andet: Underkæben Tandstatus EVT. fremtidig behandlingbehov Tilstede Aplasi manglende tandanlæg Extraheret pga caries Extraheret af anden årsag Plads lukket ortodontisk Velbevaret primær tand med god prognose Bevaret primær tand Diastema acceptabel for pt. Diastema ubehandlet Unitor Provisorisk ætsbro Provisorisk protese behandling ikke ønsket implantat pladsholder Væsentlig mineralisationsforstyrrelse andet: Andet: Sendes til Amtsspecialtandplejen, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Afsender: Stempel underskrift 16

17 Henvisning til amtsspecialtandpleje: Patientnavn: Cpr.nummer: Adresse: Tlf privat: Tlf arbejde: Mobil. Forældre/værge: Henvisende tandlæge: Tidligere registreret i amtsspecialtandplejen. Behandlingsplan tidligere godkendt i amtsspecialtandplejen Der henvises til amtsspecialtandplejen for: Godkendelse af behandlingsplan Behandlingplanlægning Økonomisk dækning af behandling efter tandplejelovens 6b pga flg diagnoser: Behandlingplan/journaludskrift vedlagt. Tidligere behandling: Foreslået behandling: Anslået tidspunkt for behandling: 17

18 Henvisning side 2 Flg. materiale velægges: Tandstatus d.d.: Overkæben Tandstatus EVT. fremtidig behandlingbehov Tilstede Aplasi manglende tandanlæg Extraheret pga caries Extraheret af anden årsag Plads lukket ortodontisk Velbevaret primær tand med god prognose Bevaret primær tand Diastema acceptabel for pt. Diastema ubehandlet Unitor Provisorisk ætsbro Provisorisk protese behandling ikke ønsket implantat pladsholder Væsentlig mineralisationsforstyrrelse andet: Andet: Underkæben Tandstatus EVT. fremtidig behandlingbehov Tilstede Aplasi manglende tandanlæg Extraheret pga caries Extraheret af anden årsag Plads lukket ortodontisk Velbevaret primær tand med god prognose Bevaret primær tand Diastema acceptabel for pt. Diastema ubehandlet Unitor Provisorisk ætsbro Provisorisk protese behandling ikke ønsket implantat pladsholder Væsentlig mineralisationsforstyrrelse andet: Andet: 18

19 Registrering, visitation og behandlingsplanlægning: Patienter fra den Kommunale Børne- og Ungdomstandpleje Bilag 1. Registrering og visitation af patienter fra Kommunal Børne- og ungdomstandpleje til amtsspecialtandplejen Identifikation af patienterne i Børne- og ungdomstandplejen (B&U) Behandlingplan kan fastlægges i B&U Endelig behandlingplan kræver visitation i amtsspec. tandpl. odont. team evt.henv til Odont. Landsdels- og videncenter. Kan færdigbehandles i B&U Beh.plan indebærer behandling under amtsspec. tandplejen Forvisitation af visitator Registrering i amtsspec. tandplejen når/hvis registreringsdatabase oprettes Henvises til amtsspec. tandplejen Beh. plan og materiale medsendes Klinisk visitation i Odont. team Færdigbehandles i B&U Forvisitation af visitator Accept af plan sendes til B&U evt. kæbekir afd hvis beh i sygehusregie Henvisning til Odont. Landsdels center Accept plan ud fra materiale Klinisk visitation i Odont. team Accept af plan sendes til B&U evt. kæbekir afd hvis beh i sygehusregie Accept af plan sendes til B&U evt. kæbekir afd hvis beh i sygehusregie Godkendt beh.plan incl. ansvarsfordeling/økonomi sendes til henvisende tandlæge(r) af visitator Godkendt beh.plan incl. ansvarsfordeling/økonomi sendes til henvisende tandlæge(r) af visitator Visitator sender Amtsspecialtandpleje behandlingstilsagn til patient (kopi til behandler) Visitator sender Amtsspecialtandpleje behandlingstilsagn til patient (kopi til behandler(e) 19

20 Patienter omfattet af overgangsordningen. Bilag 2 Registrering, visitation og behandlingsplanlægning af patienter over 18 år der indtil 31. marts 2006 er omfattet af overgangsbestemmelserne. jvf. lov om tandpleje 20/ , 3 stk.2. Identifikation hos praktiserende tandlæge Aktuelt behandlingsbehov Fremtidig behandlingsbehov Henvises til amtsspec. tandplejen Beh. plan, materiale og overslag medsendes Evt. oplysning om patient er registreret tidligere Registrering sendes til amtsspecialtandplejen inden 31. marts 2006 Forvisitation af visitator Accept plan/overslag ud fra materiale Klinisk visitation i Odont. team Plan samt accept sendes til patient Accept af plan sendes til henv. tandlæge, evt kæbekir afd hvis beh. visiteres hertil. Henvisning til odontologisk landsdelscenter Plan udføres af henv. tandlæge Evt. behandling på Kæbe kir afd. Indkalder patient Regning for udført behandling sendes til Amtet Endelig behandlingsplan og overslag til amtet 20

21 Henvisning af patienter med aktuelt behandlingsbehov Bilag 3 Identifikation hos børne- ungdomstandplejen eller praktiserende tandlæge Aktuelt behandlingsbehov Henvises til amtsspec. tandplejen Beh. plan, materiale og overslag medsendes Evt. oplysning om patient er registreret tidligere Forvisitation af visitator Accept plan/overslag ud fra materiale Klinisk visitation i Odont. team Accept af plan sendes til henv. tandlæge, evt kæbekir afd hvis beh. visiteres hertil. Henvisning til odontologisk landsdelscenter der indkalder patient Visitator sender godkendt beh. forslag og behandlingstilsagn til patient (kopi til beh.) Behandlings plan incl ansvarsfordeling/økonomi sendes af landsdelscenter til visitator Regning for udført behandling sendes til Visitator Visitator sender Amtsspecialtandpleje behandlingstilsagn til patient (kopi til landsdelscenter) Regning for udført behandling sendes til Visitator 21

22 1 Sundhedsstyrelsen, Kommunal- og amtskommunal tandpleje. Sundhedsstyrelsen 2001; Behandlingsvalg hos en gruppe danske børn og unge med aplasi af permanente tænder. Tandlægernes Nye Tidsskrift 2002;3. 3 Amtsspecialtandplejen, Amtsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 4 Retningslinier for omfanget af og kravene til den kommunal og amtskommunale tandpleje Iseri H, Solow B. Change in width of the mandibular body from 6 to 23 years of age: an implant study. Eur J Orthod 2000;3; Iseri H, Solow B Continued eruption of maxillary incisors and first molars in girls from 9-25 years, studied by the implant method. Eur J Orthod 1996;3; Udarbejdet af Adm. overtandlæge Ph.D. Henrik Nielsen, Tand-, Mund- og Kæbeafdelingen, Hillerød Sygehus. Visitator, amtstandlægekonsulent N.O. Andersen. Overtandlæge Steen Overgaard Larsen, Den kommunale Børne- og Ungdomstandpleje, Birkerød Kommune. Privatpraktiserende tandlæge Kirsten Melchior,Hillerød. 22

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING.

TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING. TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING. DATO: 0.0. 00 Navn på Patient ØSTFYNS IMPLANTAT & KIRURGIKLINIK TORVET. DK. 800 NYBORG ØSTFYNS IMPLANTAT- OG KIRURGIKLINIK P P Februar 00. BEHANDLINGSPLANLÆGNING:

Læs mere

Retningslinjer for henvisning, visitation, behandlingsplanlægning og behandling

Retningslinjer for henvisning, visitation, behandlingsplanlægning og behandling Retningslinjer for henvisning, visitation, behandlingsplanlægning og behandling Regionstandplejen i Region Nordjylland Regionstandplejen (RT) har vedtaget følgende retningslinjer for henvisning, visitation,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Specialtandpleje 15.12.2015 Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap)

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Forslag til organisering af sagsbehandlingen for Sundhedslovens 162 og 166, og forslag til videre proces for Sundhedslovens 163

Forslag til organisering af sagsbehandlingen for Sundhedslovens 162 og 166, og forslag til videre proces for Sundhedslovens 163 Forslag til organisering af sagsbehandlingen for Sundhedslovens 162 og 166, og forslag til videre proces for Sundhedslovens 163 Det indgår i forberedelsesgrundlaget for Region Midtjylland, at der skal

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning. 04 den 23. maj 07

Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning. 04 den 23. maj 07 Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning 04 den 23. maj 07 1 Omsorgstandpleje - visitation Formål med omsorgstandpleje. Formålet med omsorgstandpleje er at tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje

Læs mere

Bekendtgørelse om tandpleje

Bekendtgørelse om tandpleje Bekendtgørelse om tandpleje I medfør af 78, stk. 2, 129, stk. 3, 130, 131, stk. 4, 132, stk. 2, 133, stk. 5, 134, stk. 2, 136, 137, stk. 2, 164 og 166, stk. 4, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

patienter med betydelig

patienter med betydelig Særlige tilskudsmuligheder li d til patienter med betydelig mundtørhed Regionshospitalet Viborg Ole Hovgaard Overtandlæge Afd. for regional specialtandpleje Regionhospitalet Viborg 1 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Overbid og underbid Før din behandling går i gang

Overbid og underbid Før din behandling går i gang Du er blevet henvist til undersøgelse på Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Vi vil her kort skitsere et typisk undersøgelses- og behandlingsforløb. Generelt om behandling af fejlstillede

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN SPECIELLE BØRN S OG VIDENCENTRENES OPGAVER OG MULIGHEDER hører hjemme i regionstandplejen? Mineraliseringsforstyrrelser Andre tanddannelsesforstyrrelser GRUPPE 1 Simplere tilfælde (1-4 agenesier) OR til

Læs mere

Sidste nyt fra Sundhedsstyrelsen. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen

Sidste nyt fra Sundhedsstyrelsen. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen Sidste nyt fra Sundhedsstyrelsen Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen Forandring Okt. 2011, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti Ministeriet for Sundhed

Læs mere

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt:

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: (Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. (Røntgenbilleder

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling Ortodontiske aspekter Protetiske aspekter Kirurgiske aspekter Multidisciplinært samarbejde

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

(Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen)

(Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen) TANDPLEJE I HENHOLD TIL LOV OM TANDPLEJE (Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen) 2005 Faglige og administrative fortolkningsbidrag og anbefalinger

Læs mere

(Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen)

(Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen) TANDPLEJE I HENHOLD TIL LOV OM TANDPLEJE (Børne- og ungdomstandpleje, amtsspecialtandpleje, landsdelsog videnscentrene samt overgangsbestemmelsen) 2005 Faglige og administrative fortolkningsbidrag og anbefalinger

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1

1 of 5. Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1 1 of 5 Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det?

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det? Journaler i praksis? Tandlæge Ole Marker, MPA København 23.06.2014 Autorisationsloven Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 1. januar 2009 Gælder alle

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. :

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. : OK Børneulykkesforsikring Skadeanmeldelse Forsikrings- Navn: Tager Adresse: By: CPR. nr.: Tlf.: Post nr. Oplys venligst reg.nr. og konto nr. til dit pengeinstitut, til brug for evt. skadeudbetaling. Oplysningerne

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2012 Tillæg til vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos klinikassistent/tandplejer, eller en mødregruppe kan få besøg af en klinikassistent/tandplejer efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

Materialer fra Den Regionale Tandpleje

Materialer fra Den Regionale Tandpleje Materialer fra Den Regionale Tandpleje kvalitet trivsel udvikling ordentlighed Revideret 2013 www.regionsyddanmark.dk/tandpleje side 2 Indhold Organisering af Den Regionale Tandpleje... 5 131, 133, 727

Læs mere

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeoplysninger Forsikringstager Firma Navn: Adresse: CVR Nr..: E-mail adresse: Police nr. Kontaktperson: Postnr. og by: Telefonnr.: Skadelidte Navn: Adresse: Cpr.nr.: Postnr.

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m.

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Den Regionale Tandpleje Journal nr.: Dato: 26. april 2016 Udarbejdet af: Peter Simonsen E-mail: psi@rsyd.dk Telefon: 2920 1221 Konsolideringsplan for

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE MISBRUGSBEHANDLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE MISBRUGSBEHANDLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE MISBRUGSBEHANDLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE 1. PARTER Mellem Frederikssund Kommune og leverandør: Russtop IVS Jernbanegade 15, 1. th 3600 Frederikssund CVR.nr36 41 02 48 2. JURIDISK

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Institutionsprofil for Amtstandplejen

Institutionsprofil for Amtstandplejen Institutionsprofil for Amtstandplejen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Amtstandplejen...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7

Læs mere

Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt korrekt, vil vi hurtigt kunne tage stilling til sagen.

Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt korrekt, vil vi hurtigt kunne tage stilling til sagen. Skadesanmeldelsen sendes til Handicappedes Gruppeforsikring Rolighedsvej 14B, Postbox 141 3460 Birkerød Skadesanmeldelse - Tandskade Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt som muligt.

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 16. november Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 16. november Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. november 2010 Sag nr. Emne: bilag Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Regionsrådet Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang

Læs mere

Fejlstillede tænder og kæber

Fejlstillede tænder og kæber Patientinformation Fejlstillede tænder og kæber Information før behandling af fejlstillede tænder og kæber (ortodontisk-kirurgisk forundersøgelse) Kæbekirurgisk Enhed Fejlstillede tænder og kæber Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 2 of 5 Lovgrundlag Kommunal genoptræning ydes henholdsvis efter Lov om Social Service, 86 og Sundhedslovens

Læs mere

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Denne vejledning om håndtering af frit og udvidet frit

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Omsorgstandplejen. Version: xx.xx.xxxx

Omsorgstandplejen. Version: xx.xx.xxxx Omsorgstandplejen Version: xx.xx.xxxx Det tilbyder vi Omsorgstandplejen er et tilbud til dig, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte

Læs mere

Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl.

Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Bekendtgørelse om tandpleje

Bekendtgørelse om tandpleje BEK nr 179 af 28/02/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1114051 Senere ændringer

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

AMELOGENESIS IMPERFECTA

AMELOGENESIS IMPERFECTA Aarhus Universitetshospital Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Odontologisk Landsdels- og Videncenter Tlf. 784 62885 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C AMELOGENESIS IMPERFECTA Patientinformation Odontologisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje Kvalitetsstandard Sundhedsloven 131 Omsorgstandpleje Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio.

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio. KIROPRAKTOR Samarbejdsaftale mellem [CopenFysio ApS ] & [ ] 1. PARTERNE Mellem CopenFysio ApS Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø CVR nr. 29 30 69 15 (i det følgende benævnt Virksomheden) og Navn CPR-nr.

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Tanderklæring. Vigtigt:

Tanderklæring. Vigtigt: Tanderklæring Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang, det er nødvendigt for illustration/ dokumentation af skadens omfang. Røntgenbilleder og kliniske fotos skal forsynes med optagelsesdato

Læs mere

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5416 Web www.regionh.dk Dato: 28. september 2010 Præcisering og uddybning

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d.

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen 1986 kommunal omsorgstandpleje kan tilbydes! Kommunerne kan tilbyde

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1. Betegnelsen

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje.

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. Tandbørsteinstruktion efter indfarvning og registrering af plaquetal er obligatorisk ved alle undersøgelser, cariesbehandlinger og eruption/profylaksekontrol

Læs mere

N r. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling

N r. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling N r. 2 8 Hvis noget går galt klager over tandbehandling Hvis noget går galt klager over tandbehandling De privatpraktiserende tandlæger har cirka otte millioner patientkontakter årligt. Langt de fleste

Læs mere

Tandlægeerklæring OBS!

Tandlægeerklæring OBS! Tandlægeerklæring OBS! Side 1/5 Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang, det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. Røntgenbilleder og kliniske fotos skal forsynes

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Specialtandpleje - regionen som leverandør

Specialtandpleje - regionen som leverandør Specialtandpleje - regionen som leverandør Ole Hovgaard Ph.D. Ledende overtandlæge Afdeling for Regional Specialtandpleje Hospitalsenheden Midt Region Midtjylland Sundhedsloven 133: Specialtandpleje Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Samarbejdsaftale. Djurslands. Fælleskommunale Ortodontiordning FKO

Samarbejdsaftale. Djurslands. Fælleskommunale Ortodontiordning FKO Samarbejdsaftale Djurslands Fælleskommunale Ortodontiordning FKO I medfør af 1 stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 179 af 28. februar 2012 om tandpleje, er der indgået følgende aftale mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG. DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015

AFTALEGRUNDLAG. DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015 AFTALEGRUNDLAG DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015 1. Indledning Med afsæt i notat af 21. august 2014 om Aftalegrundlag for Den Regionale Specialtandpleje, beskrives i det følgende nærmere

Læs mere

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010 Grundlag for implantatbehandling Oral Implantologi Konference 2010 Simon Storgård Jensen, Overtandlæge, Tand-,Mund-,Kæbekirurgisk Klinik, Rigshospitalet Tandlægerne i Falkonercentret, Frederiksberg Afd.

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2009

Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Svar på spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel for faggruppen: Kliniske tandteknikere

Svar på spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel for faggruppen: Kliniske tandteknikere Tak for høringsmaterialet. Landsforeningen af kliniske tandteknikere (LKT) har nøje studeret det fremsendte materiale inden for alle erhvervsgrupperne og har bl.a. brugt dette til at understøtte svarene.

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

SKADEANMELDELSE Tandskade

SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeanmeldelse sendes til: AIG Europe Limited Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Tandskade Der er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen

Læs mere

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Denne servicedeklaration er udarbejdet af de tandlæger, der indgår i Svendborg kommunes tandplejeordning. Servicedeklarationen gennemgås årligt af det

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

Vejledning om tandlægers journalføring

Vejledning om tandlægers journalføring Vejledning om tandlægers journalføring Formål med vejledningen Vejledningen knytter sig til Bekendtgørelse nr. 942 af 27. november 2003 om tandlægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring).

Læs mere

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Tlf.: 3866 5000 E-Mail:regionh@regionh.dk Klageformular Klager over privatpraktiserende tandlæger

Læs mere

Second opinion - kan vi tilbyde mere behandling? Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med. Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Second opinion - kan vi tilbyde mere behandling? Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med. Onkologisk Klinik Rigshospitalet Second opinion - kan vi tilbyde mere behandling? Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med. Onkologisk Klinik Rigshospitalet En afdeling kan efter rådgivning fra et af SST nedsat ekspertpanel (second

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år.

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år. Varde Kommune Varde Kommune er beliggende i Vestjylland er og er med sin store geografiske udstrækning landets 5. største i areal. I kommunen findes alt fra købstadsbyen Varde over industri til landbrug.

Læs mere

Journal. Indholdsfortegnelse. Godkendelse

Journal. Indholdsfortegnelse. Godkendelse Journal Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 2 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 JOURNAL... 3 6.1.1 Patientjournal - skabelon... 3 6.1.2

Læs mere

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer NOTAT 2-08-207 Specialeaftale og tro & loveerklæring for operationer med rhinoplastik mv. på regionsfunktionsniveau under specialet oto-rhino-laryngologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne

Læs mere