Ektopi af første permanente molar i overkæben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ektopi af første permanente molar i overkæben"

Transkript

1 Ektopi af første permanente molar i overkæben - forekomst, klassifikation, ætiologi og behandlingsovervejelser DKTE opgave 2008/2009 Marlene Lysgaard, Horsens kommune Lotte Eschen, Mariagerfjord kommune Vejleder Sven Kreiborg

2 Ektopi af første permanente molar i overkæben - forekomst, klassifikation, ætiologi og behandlingsovervejelser Indledning Ektopisk eruption af første permanente molar i overkæben (EEPM) er en lokal eruptionsforstyrrelse. EEPM opstår, når første permanente molar (M1sup) kommer i kontakt med anden primære molar (m2sup), apikalt for prominensen på distalfladen, og forårsager en atypisk resorption i dette område. Der skelnes mellem to typer af EEPM, nemlig den reversible type ( jump case ) og den irreversible type ( hold case ) (Fig. 1). I den reversible type frigør molaren sig selv og erupterer til normal postition i tandbuen. I den irreversible type forbliver molaren i kontakt med den distale del af den anden primære molar i det cervicale område og erupterer ikke til normal position (Bjerklin & Kurol 1983). Figur 1. Diagnosen stilles bedst ud fra bitewings eller periapikale røntgenoptagelser inden eruption af første permanente molar (Barberia-Leache et al. 2005). Den

3 irreversible type af EEPM medfører næsten altid tidligt tab af m2sup, hvilket igen fører til tab af plads i tandbuen og resulterer i malokklusion. EEPM kan derfor føre til, at der bliver indikation for ortodontisk behandling. Vi vil med opgaven foretage en litteraturgennemgang med beskrivelse af prævalens, ætiologi, behandlingsmuligheder og evt. senfølger af EEPM. Vi vil desuden udføre en retrospektiv undersøgelse af en population af patienter fra Horsens kommunale tandpleje for at belyse prævalensen af EEPM; herunder om EEPM var irreversibel eller reversibel, om den forekom unilateralt eller bilateralt, om diagnosen EEPM i de enkelte tilfælde udløste nogen form for behandling af selve tilstanden og om forløbet medførte, at der blev indikation for ortodontisk behandling. Litteraturgennemgang Prævalens I litteraturen er prævalensen af EEPM beskrevet til at være mellem 2% og 6 %; afhængig af den population der er blevet undersøgt (herunder forskelle i alder og cariesaktivitet). Bjerklin (1994) foretog en undersøgelse af 2903 svenske børn, hvor han fandt en prævalens af EEPM på 4,3 %; 59 % af tilfældene var af den reversible type og 41% af den irreversible type. Kurol (1982) og Bjerklin (1994) viste, at EEPM forekom hyppigere hos søskende til børn, som allerede havde diagnosen EEPM end i resten af populationen. Prævalens for søskende til børn med EEPM var således 19,8 %, dvs. næsten fem gange større end for hele populationen (Bjeklin 1994). Blandt børn med læbe-ganespalte er der rapporteret en prævalens af EEPM på 25 % (Kurol & Bjerklin 1986); her fandtes en højere frekvens af den irreversible type (irreversibel type: 77,8 %; og reversibel type: 22,2 %) end blandt børn uden læbe-ganespalte (Bjerklin et al. 1992).

4 Nogle undersøgelser har vist højere prævalens af EEPM hos drenge end hos piger, mens andre undersøgelser ikke tyder på en forskel mellem kønnnene (Gungor & Altay 1998). Flere undersøgelser har vist, at børn med EEPM også har en signifikant højere prævalens af ektopi af permanente hjørnetænder i overkæben og infraokklusion af primære molarer (f.eks. Becktor et al. 2005). Ætiologi Årsagen til EEPM er ikke velkendt, men ætiologien formodes at være multifaktoriel. Det er i litteraturen beskrevet, at årsagen kan være utilstrækkelig tandbuelængde, mangel på vækst i den posterior del af maxillen, anormal mesial angulering af anlægget til M1sup, tidligt frembrud af M1sup, stor størrelse af M1sup og/eller m2sup, morfologien af den distale bulbøse kontur af m2sup, posterior position af maxillen i forhold til fossa cranii anterior, diskrepans mellem knogle- og tand størrelse og sidst, men ikke mindst arvelighed (Becktor et al. 2005). Behandlingsmuligheder I den reversible type af EEPM er behandling ikke nødvendig, hvis der ikke er symptomer, da M1sup selv kommer fri og bryder frem i okklusion. Den delvist resorberede m2sup kan bevares som pladsholder. Undersøgelser har vist at resorptionsprocessen i m2sup i de fleste tilfælde stoppes når M1sup er kommet fri. De fleste m2sup vil exfolieres til normalt tidspunkt trods udtalt resorption (Kurol & Bjerklin 1982). Den irreversible type af EEPM kræver som regel behandling, da tilstanden ellers ofte vil føre til pulpal inflammation af m2sup med smerter og/eller periapical absces, og der kan være risiko for retention af M1sup. Hvis der ikke er symptomer, og ektopien ikke er fremskreden vælges først separationsbehandling enten med messingligatur eller separationsalastikker. Ulempen ved

5 messingligaturen er, at man kan skabe pulpal inflammation, gingivalt traume, infektion og derved fremprovokere tab af m2sup. Derudover kræver behandlingen god patientkooperation. Separationsalastikker har de ulemper, at de kan tabes eller medføre smerte og gingival inflammation. Separation med en såkaldt de-impactor er også en mulighed. Man kan også vælge at beslibe den distale del af kronen på m2sup for at give M1sup mulighed for at eruptere fuldt ud. Ulempen ved denne behandling er, at M1sup kipper mesialt, og at man derved mister plads i tandbuen. Hvis der er udtalt resporption af m2sup, eller hvis anden behandling er mislykkedes, er ekstraktion af m2sup uundgåelig. I så fald skal efterfølgende indsættelse af en pladsholder overvejes. I tilfælde, hvor m2sup er mistet tidligt, kan det også vælges at distalføre M1 med et nakketræk. Hvis man vælger at ekstrahere m2sup som eneste behandling, vil M1sup kippe og rotere mesialt, og der mistes plads i tanduen med udvikling af malokklusion, som kan medføre indikation for ortodontisk behandling (Bjerklin et al. 1995; Gungor & Altay 1998). Behandlingsovervejelser Før evt. behandling af EEPM iværksættes, er det vigtigt at afgøre om ektopien er reversibel eller irreversibel. Såfremt man er i tvivl, bør man se tiden an i 2-3 måneder, da evt. behandling af en reversibel ektopi kan medføre tidligt tab af en m2sup, som ellers kunne være bevaret indtil det normale exfoliationstidspunkt. I 7-års alderen vil M1sup i de fleste tilfælde af reversible ektopier have frigjort sig (Bjerklin & Kurol 1986). Ved den irreversible ektopi er det væsentligt, at man behandler hver kasus individuelt på basis af en langsigtet behandlingsplan udarbejdet i samarbejde med en specialtandlæge i ortodonti. Formål

6 Vi vil undersøge prævalensen af reversibel og irreversibel EEPM i en population af børn født i 1993 fra Horsens kommunale tandpleje. Desuden vil vi undersøge, hvor hyppigt EEPM forekommer unilateralt og bilateralt, hvor gamle patienterne var på diagnosetidspunktet, og om diagnosen EEPM udløste behandling. Ud fra ortodontivisitationen/ortodontijournalen vil vi registrere, om EEPM gav senfølger i form af malokklusion, og om dette i givet fald førte til indikation for ortodontisk behandling. Materiale og metoder Materiale Materialet udgjorde patienter født i 1993, som er i dag er tilmeldt Horsens kommunale tandpleje. Der indgik 779 patienter i gruppen, hvoraf journaler på 8 patienter imidlertid ikke forelå, hvorfor de udgik af undersøgelsen. Undersøgelsen omfattede således i alt 771 patienter. Vi har valgt årgang 1993, da det gav mulighed for at foretage et retrospektivt studie af de ovennævnte forhold ud fra et eksisterende journalmateriale. Metoder Journalerne på de 771 patienter blev gennemgået. Kontinuationsteksten fra 1998 til 2002 blev gennemlæst, og hvis der var optaget røntgenbilleder blev de gennemset. I de tilfælde, hvor der var diagnosticeret EEPM, blev der taget stilling til, om ektopien var reversibel eller irreversibel, og det blev registreret, hvilken behandling/ikke behandling, der var blevet foretaget. Desuden blev det, ud fra ortodonti-stamkortet, registreret, om patienten havde udviklet malokklusion i det permanente tandsæt, som kunne relateres til EEPM, og om der som følge deraf var registreret, at der var indikation for ortodontisk behandling. Resultater

7 Vi fandt i alt 10 patienter med EEPM i patientgruppen svarende til en prævalens på 1,3%; 5 havde EEPM unilateralt og 5 havde EEPM bilateralt. Der var således i alt 15 tænder med EEPM. Heraf var 2 (13%) af den reversible type, og 13 (87%) var af den irreversible type (se Tabel 1). Unilateral Bilateral I alt Reversibel Irreversibel Tænder i alt Tabel 1. Antal tænder (N) med ektopi opdelt efter type og om forekomsten var unilateral eller bilateral Af patienter med EEPM var der en ligelig kønsfordeling med 5 drenge og 5 piger. Den gennemsnitlige alder på diagnosetidspunktet var 7 år og 3 måneder for hele gruppen (se Tabel 2). N (antal) Alder ved diagnose * Drenge 5 7,4 (6,5-8,3) Piger 5 7,2 (6,10-7,10) Total 10 7,3 Tabel 2. Kønsfordeling og alder på diagnosetidspunktet. *Gennemsnitlig alder og range i år og antal måneder Vi fandt, at flere EEPM blev diagnosticeret pga. absces svarende til m2sup; enten ved den regelmæssige undersøgelse eller ved at forældrene henvendte sig. Vi fandt, at man i flere tilfælde valgte at ekstrahere m2sup med det samme eller kort tid efter, at diagnosen EEPM blev stillet. Kun i et enkelt tilfælde blev der indsat en pladsholder. I mange tilfælde med irreversibel ektopi valgte man

8 ikke at gøre noget. Patienten blev typisk anmodet om at henvende sig, hvis der skulle opstå symptomer. I de to tilfælde, hvor der var reversibel ektopi valgte man ingen behandling. Der opstod malokklusion i form af krydsbid og/eller pladsmangel regio P2sup (anden permanente præmolar i overkæben ) hos alle børn, hvor der var irreversibel ektopi, undtagen i det ene tilfælde, hvor der blev behandlet med pladsholder. Se Bilag 1. I 75 % af tilfældene med malokklusion var der blevet registreret indikation for ortodontisk behandling som følge af ektopien (behandlingsindikationen var trangstilling og/eller krydsbid regio P2sup) (se Tabel 3). Antal (N) Malokklusion** + Ortodonti*** - Ortodonti + Tidlig beh.* Tidlig beh Total Tabel 3. Antal børn (N) med irreversibel ektopi opdelt efter +/- tidlig behandling, malokklusion og behov for ortodontisk behandling * Behandling på det tidspunkt ektopien opdages ** Malokklusion i form af pladsmangel og/eller krydsbid i regio P2sup. *** Ortodontisk behandling som kan relateres til ektopien I de to tilfælde af reversibel ektopi var der ingen malokklusion, der kunne henføres til EEPM. Diskussion Vi fandt i vores undersøgelse en prævalens af EEPM på 1,3 %, hvilket er noget lavere end den i litteraturen beskrevne prævalens på mellem 2-6% (Kurol & Bjerklin 1986; Bjerklin 1994). Forklaringen på den lave prævalens i nærværende studie hænger formentlig sammen med, at vi har foretaget en retrospektivt undersøgelse, hvor vi er gået ud fra allerede eksisterende journalmateriale og røntgenoptagelser. Vi har derfor sandsynligvis klart underdiagnosticeret EEPM, da der ikke

9 foreligger systematiske røntgenoptagelser, og da patienterne ikke er blevet indkaldt systematisk omkring frembrudstidspunktet for M1sup. Vi har modsat litteraturen (Kurol & Bjeklin 1986) fundet en hyppigere forekomst af den irreversible type af EEPM end af den reversible type. Dette hænger sammen med, at de reversible EEPM oftest ikke er klinisk synlige eller giver subjektive symptomer, og at der ikke foreligger systematiske røntgenoptagelser i det foreliggende materiale. Prævalensen for irreversibel EEPM var i vores undersøgelse 1,2% mod 1,8% i litteraturen (Kurol & Bjerklin 1986). Mulige fejlkilder i diagnosticeringen af irreversibel EEPM er, at m2sup kan være fældet, inden diagnosen EEPM er stillet, og at tandlægen ikke har været opmærksom på EEPM problematikken. De irreversible EEPM kan også være blevet underdiagnosticeret pga. caries på distalfladen af m2sup. En anden fejlkilde i vores undersøgelse er også, at materialet stammer fra flere klinikker med mange forskellige behandlere med forskellig viden og erfaring med hensyn til diagnosticering af EEPM. Vi kender begge til eksempler på nyuddannede tandlæger eller privat praktiserende tandlæger, som ikke har rutinen i at diagnosticere EEPM og fejlagtigt diagnosticerer EEPM som caries distalt på m2sup. Tidlige kliniske tegn på EEPM kan være, at den distale cups på M1sup frembryder før den mesiale og desuden forsinket frembrud af M1sup; unilateralt eller bilateralt. Man bør derfor i disse tilfælde følge frembruddet af M1sup med røntgenoptagelser. Ud fra vores undersøgelse kan vi se, at man i tilfælde af irreversible EEPM oftest ikke foretog nogen form for behandling, men observerede eller hurtigt ekstraherede m2sup. Dette medførte, at patienterne udviklede malokklusion i form af trangstilling og/eller krydsbid regio P2sup og formentlig distal molarokklusion. Litteraturen beskriver, at man i ca. 7-års alderen kan vurdere, om EEPM er af den reversible type eller den irreversible type. Og i tilfælde af irreversibel EEPM bør man på dette tidspunkt udarbejde en individuel behandlingsplan (Bjerklin & Kurol 1986). Dette kunne være en god idé at udføre i

10 praksis for at undgå malokklusion. Vi fandt, at man i det ene tilfælde hvor man ekstraherede m2sup og samtidigt isatte pladsholder undgik malokklusion som følge af ektopien. Selv om materialet er spinkelt, skal vi derfor anbefale, at vi, som behandlere, bør være mere opmærksomme på at diagnosticere EEPM tidligt; vi skal i de tilfælde, hvor vi er i tvivl om, hvorvidt ektopien er reversibel eller irreversibel observere tilstanden i 2-3 måneder. Behandling af en reversibel ektopi vil kunne medføre tidligt tab af en m2sup, som ellers ville kunne være bevaret til normalt fældningstidspunkt; hvis ektopien viser sig at være irreversibel er der derimod vigtigt at, der laves en langsigtet behandlingsplan, som bør udarbejdes i samråd med en specialtandlæge i ortodonti. Afhængig af hvor fremskreden ektopien er, og om der er subjektive symptomer, kan man vælge at separationsbehandle med messingligatur eller separationsalastikker. Hvis ektopien er fremskreden eller anden behandling er mislykkedes, bør m2sup ekstraheres og man bør efter vores opfattelse indsætte en pladsholder. I tilfælde, hvor der er mistet meget plads pga. mesialiseringen af M1sup, bør man distalføre M1sup, f.eks. ved hjælp af et nakketræk. Ved at følge ovennævnte retningslinjer vil man i mange tilfælde af irreversibel EEPM formentlig kunne undgå unødig ortodontisk behandling pga. pladsmangel og/eller krydsbid i regio P2sup. Ifølge litteraturen skal vi i klinikken også være ekstra opmærksomme på søskende til børn med EEPM, da det er vist, at søskende til børn med EEPM har 5 gange så høj risiko for også at udvikle EEPM som andre børn (Kurol 1982; Bjerklin 1994). Vi skal også, i klinikken tænke på, at EEPM kan være et tidligt tegn på, at patienten har en forøget risiko for ektopi af de permanente hjørnetænder i overkæben. Derfor skal vi være ekstra opmærksomme på frembruddet af disse tænder. Konklusion

11 Vi kan konkludere, at korrekt og tidlig diagnostik af EEPM er væsentlig. I tilfælde hvor man er i tvivl om EEPM er reversibel og irreversibel bør observere tilstanden i 2-3 måneder. Ved reversible EEPM er det vigtigt ikke at udføre nogen form for behandling. I tilfælde af irreversibel EEPM bør man udarbejde en individuel behandlingsplan i samråd med en specialtandlæge i ortodonti. Hvis man ved de irreversible EEPM foretager en tidlig interceptiv behandling vil man formentlig i mange tilfælde kunne forebygge sekundær malokklusion med indikation for ortodontisk behandling.

12 Litteraturliste Barberia-Leache E, Suarez-Clúa MC, Saavedra-Ontiveros D. Ectopic eruption of the maxillary first permanent molar: characteristics and occurrence in growing children. Angle Orthod 2005;75: Becktor KB, Steiniche K, Kjaer I. Association between ectopic eruption of maxillary canines end first molars. Eur J Orthod 2005;27: Bjerklin K. Ectopic eruption of the maxillary first permanent. Swed Dent J Suppl 1994;100:1-66. Bjerklin K, Gleerup A, Kurol J. Long-term treatment effects in children with ectopic eruption of the maxillary first permanent molars. Eur J Orthod 1995;17: Bjerklin K, Kurol J. Prevalence of ectopic eruption of the maxillary first permanent molar. Swed Dent J 1981;5: Bjerklin K, Kurol. Ectopic eruption of maxillary first permanent molar: etiologic factors. Am J Orthod 1983;84: Bjerklin K, Kurol J, Valentin J. Ectopic eruption of maxillary first permanent molars and association with other tooth and developmental disturbances. Eur J Orthod 1992;14:

13 Chintakonon K, Boonpinon P. Ectopic eruption of the first permanent molars: prevalence and etiologic factors. Angle Orthod 1998;68: Gungor HC, Altay N. Ectopic eruption of maxillary first permanent molars: treatment options and report of two cases. J Clin Pediatr Dent 1998;22: Kurol J. Ectopic eruption of maxillary first permanent molars: familial tendencies. J Dent Child 1982;49:35-8. Kurol J, Bjerklin K. Resorption of maxillary second primary molars caused by ectopic eruption of the maxillary first permanent molar: a longitudinal and histological stydy. J Dent Child 1982;4: Kurol J, Bjerklin K. Ectopic eruption of maxillary first permanent molars: a review. ASDC J Dent Child 1986;53: Mooney GC, Morgan AG, Rodd HD, North S. Ectopic eruption of first permanent molars: presenting features and associations. Eur Arch Paediatr Dent 2007;8:153-7.

14 Bilag 1. Kasusbeskrivelser: 1. pige født 07/ henvender sig med hævelse af gingiva regio Røntgen viser ektopi +6. Aftalt tid til ekstraktion ekstraktion absces 05+ og 05+ ekstraheres Indikation for ortodontibehandling pga. pladsmangel. Non-ex behandling med lipbumber. 2. dreng født 01/ Henvender sig med absces 05+. Røntgen viser ektopi 6+. Der foretages ekstraktion Mor mistanke om absces +05. Røntgen viser ektopi +6. Det besluttes at bevare +05 længst muligt som pladsholder Ekstraktion +05 Indikation for ortodontibehandling pga. trangstilling regio 5+5. Non-ex beh med distalføring af dreng født 09/ journalføres som mesioverterede fri af 05+, +6 fanget under sidder som pladsholder Ikke tilbudt ortodontisk behandling. +5 erupteret palatinalt pga. pladsmangel hvilket resulterer i krydsbid +5/-5 4. pige født 04/ Der konstateres ektopi Røntgen +6. Ingen behandling. Beder mor ringe hvis problemer.

15 ekstraktion +05 Indikation for ortodontibehandling pga. pladsmangel. Ex-behandling med ekstraktion af pige født 04/ Røntgenbillede af +6 fordi kronen var rød. Røntgen viser resorption af den distale rod på +05. Ingen behandling Ikke indikation for ortodonti-behandling. 6. pige født 03/ Journaltført ektopi Ekstraktion af Indikation for ortodonti-behandling. Ekstraktion af 5+5 som erupterer i ganen. 7. dreng født 06/ Journalført ektopi +6. Bedt henvende sig til ekstraktion ved symptomer Ekstraktion +05 Ikke tilbudt ortodonti-behandling. Krydsbid +5/ pige født 04/ Ektopi 6+ registreres Ekstraktion 05+ Indikation for ortodonti-behandling. Behandles for krydsbid 5+4,5. 9. dreng født 01/ Henvender sig med absces facialt for +05. Røntgen viser resorption Ekstraktion +05 og isættelse af pladsholder Fjernelse af pladsholder Ingen indikation for ortodonti-behandling. 10. dreng født 01/1993

16 Ektopi 6+6. Der tages OTP. Ingen behandling Ekstraktion 05+ (5+ tæt på frembrud) Indikation for ortodonti-behandling pga. pladsmangel

Ektopi af første permanente molar i overkæben

Ektopi af første permanente molar i overkæben DKTE opgave 2008/2009. Marlene Lysgaard, Horsens kommune Lotte Eschen, Mariagerfjord kommune Sven Kreiborg, vejleder Ektopi af første permanente molar i overkæben forekomst, klassifikation, ætiologi og

Læs mere

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Program Ortodontiske diagnoser Tandgrupper, normal eruption og manglende eruption 6+6 Incisiver

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer

Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer Regler for Ortodontivisitationer og Ortodontiindikationer Bekendtgørelse om tandpleje 2, stk. 1, nr. 4 BEK nr. 727 15.06.07 Målsætning Forebygge og behandle de tandstillings fejl der indebærer forudsigelige

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben

Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben Introduktion Afvigelser i maxillære hjørnetænders eruptionsbane kan udgøre et ubehageligt problem for både patient og behandler. Opdages de ektopisk lejrede hjørnetænder

Læs mere

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Denne servicedeklaration er udarbejdet af de tandlæger, der indgår i Svendborg kommunes tandplejeordning. Servicedeklarationen gennemgås årligt af det

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Serviceniveau og kvalitetsstandarder for Fælleskommunal Tandregulering

Serviceniveau og kvalitetsstandarder for Fælleskommunal Tandregulering Serviceniveau og kvalitetsstandarder for Fælleskommunal Tandregulering Dokumentet udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Overtandlæge Annette Ludvigsen, Tårnby Sundhedschef Børge Alstrup, Albertslund

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Bekendtgørelse nr. 727 af 15/06/2007. (Tandplejebekendtgørelsen)

Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Bekendtgørelse nr. 727 af 15/06/2007. (Tandplejebekendtgørelsen) Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Bekendtgørelse nr. 727 af 15/06/2007. (Tandplejebekendtgørelsen) Ortodontisk visitation. Risikovurdering. Skader på tænder og omgivende væv. Funktionelle

Læs mere

Ektopi af permanente hjørnetænder i overkæben

Ektopi af permanente hjørnetænder i overkæben Tandlæge Susanne E.J. Bojer, Favrskov Kommunale Tandpleje, Hammel, DKTE 2009 Ektopi af permanente hjørnetænder i overkæben Indholdsfortegnelse Introduktion...8 Normal eruption af de permanente hjørnetænder...8

Læs mere

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje.

FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. FLOW-DIAGRAM for Esbjerg Kommunale Tandpleje. Tandbørsteinstruktion efter indfarvning og registrering af plaquetal er obligatorisk ved alle undersøgelser, cariesbehandlinger og eruption/profylaksekontrol

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Målsætning. Ortodontisk visitation

Målsætning. Ortodontisk visitation Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer (Reglerne i dette bilag er fastsat i henhold til bekendtgørelsens 2 stk. 1, nr. 4) Målsætning Målet for børne- og ungdomstandplejens ortodontiske

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

Ectopi af permanente hjørnetænder i overkæben

Ectopi af permanente hjørnetænder i overkæben Den Kommunale Tandplejes Efteruddannelse. Mette Samuelsen DKTE 2001-2003 Ectopi af permanente hjørnetænder i overkæben Vejleder: Sven Kreiborg Side 2 af 20 Ectopi af permanente hjørnetænder i overkæben

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer. Som ved 3 årige. SCOR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos klinikassistent/tandplejer, eller en mødregruppe kan få besøg af en klinikassistent/tandplejer efter

Læs mere

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014 Traumer på tænder Akut mekanisk traume Fraktur af krone og rod White SC & Pharoah MJ. 6th edition Kapitel 29: Trauma to teeth and facial structures Akut mekanisk traume Fraktur af rod Luksationer i alveolen

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge Fredag d. 6. september 2013 kl. 8.30 14.00 i Aud. 2 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.15

Læs mere

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 2. september 2015 blev i sag nr. 88039: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Dansk Tandforsikring A/S Jægersborg Allé 14 2920 Charlottenlund afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling Ortodontiske aspekter Protetiske aspekter Kirurgiske aspekter Multidisciplinært samarbejde

Læs mere

Forsinket tanderuption i det permanente tandsæt

Forsinket tanderuption i det permanente tandsæt Forsinket tanderuption i det permanente tandsæt Hvordan diagnosticerer vi det i praksis? Og hvordan håndterer vi det? Et systematisk litteraturstudie med to kasuistikker. Forfattere: Anita Skjødt og Marianne

Læs mere

Ortodontisk undersøgelse ved de regelmæssige undersøgelser hos barnets sædvanlige tandlæge

Ortodontisk undersøgelse ved de regelmæssige undersøgelser hos barnets sædvanlige tandlæge Bilag 1 til Bekendtgørelse om tandpleje BEK nr 285 af 04/04/2006 Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer (Reglerne i dette bilag er fastsat i henhold til bekendtgørelsens 2 stk. 1, nr.

Læs mere

Brug af pladsholdere i den almene børnetandpleje

Brug af pladsholdere i den almene børnetandpleje Brug af pladsholdere i den almene børnetandpleje DKTE- opgave 2013 Af Pernille Hess Indholdsfortegnelse..2 Indledning... 3 Formål... 4 Problemformulering... 4 Tanderuption... 4 Kæbevækst... 7 Okklusionsudvikling...

Læs mere

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Indholdsfortegnelse: Amtsspecialtandplejen 1 Personkreds. 3 Identifikation af personkredsen. 3 Identifikation af personer omfattet af overgangsordningen. 3 Konsultativ

Læs mere

Temanummer om agenesi

Temanummer om agenesi 1162 VIDENSK & KLINIK Forord Temanummer om agenesi I forrige nummer af Tandlægebladet blev de første tre artikler af temanummeret om agenesi bragt. Der blev fokuseret på, hvor hyppigt forskellige typer

Læs mere

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen.

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Indholdsfortegnelse Tandregulering.....................................

Læs mere

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 1 Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 Niklaus P. Lang, Professor, dr.odont, PhD, MD, The University of Hong Kong, Hong

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere

INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER I PÆDODONTI

INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER I PÆDODONTI INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER I PÆDODONTI Fredag d. 7. september 2012 kl. 8.30 12.30 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.00 Børns reaktion på tandbehandlinger 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-11.45

Læs mere

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenstråling forplanter sig: a. som elektromagnetiske bølgerb b. med konstant bølgelb lgelængde og frekvens c. som partikelstråling ling d. ikke indendørs e. efter

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Fredag d. 5. september 2014 kl i Aud. 2

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Fredag d. 5. september 2014 kl i Aud. 2 PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børn og unges reaktioner og kooperation ved tandbehandling, medicinering og vågen sedering i tandklinikken Fredag d. 5. september 2014 kl. 8.30 14.15 i Aud. 2 8.30-9.15

Læs mere

TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING.

TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING. TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING. DATO: 0.0. 00 Navn på Patient ØSTFYNS IMPLANTAT & KIRURGIKLINIK TORVET. DK. 800 NYBORG ØSTFYNS IMPLANTAT- OG KIRURGIKLINIK P P Februar 00. BEHANDLINGSPLANLÆGNING:

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik

Enoral Optagelsesteknik Enoral Optagelsesteknik Praktisk udførelse af røntgenoptagelser Vinkelhalveringsteknik I denne del af programmet får du forklaret, hvordan man i praksis opnår de i vinkelhalveringsteknikken fordrede kriterier,

Læs mere

Intraorale optagelser - Introduktion

Intraorale optagelser - Introduktion Intraorale optagelser - Introduktion Sektion for Oral Radiologi Januar 2013 Else Baden-Jensen, Hanne Hintze Et røntgenbillede er et sort-gråt-hvidt billede, som dannes, fordi røntgenstråler har påvirket

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Fejlstillede tænder og kæber

Fejlstillede tænder og kæber Patientinformation Fejlstillede tænder og kæber Information før behandling af fejlstillede tænder og kæber (ortodontisk-kirurgisk forundersøgelse) Kæbekirurgisk Enhed Fejlstillede tænder og kæber Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Nyborg Kommune. Bettina Pedersen [MESIODENS OG BEHANDLINGSOVERVEJELSER]

Nyborg Kommune. Bettina Pedersen [MESIODENS OG BEHANDLINGSOVERVEJELSER] 2013 Nyborg Kommune Bettina Pedersen [MESIODENS OG BEHANDLINGSOVERVEJELSER] MESIODENS OG BEHANDLINGSOVERVEJELSER Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Mesiodens definition Side 3 Prævalens Side 4 Morfologi/Lokalisation

Læs mere

Overbid og underbid Før din behandling går i gang

Overbid og underbid Før din behandling går i gang Du er blevet henvist til undersøgelse på Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Vi vil her kort skitsere et typisk undersøgelses- og behandlingsforløb. Generelt om behandling af fejlstillede

Læs mere

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Dette dokument indeholder en samlet beskrivelse af mål og evalueringsformer for undervisningen i faget Pædodonti

Læs mere

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed Horsens Kommunes strategi for tandsundhed VELFÆRD OG SUNDHED 1 Tandplejen Horsens kommune. Vision: Sunde tænder i sunde munde for alle hele livet. Mission : Mest muligt tandsundhed for pengene. Dette opnås

Læs mere

Tanddannelses-anomalier. Tanddannelses-anomalier. Morfologi Dentes confusi Dentes concreti. Morfologi - Dentes confusi. Morfologi - Dentes confusi

Tanddannelses-anomalier. Tanddannelses-anomalier. Morfologi Dentes confusi Dentes concreti. Morfologi - Dentes confusi. Morfologi - Dentes confusi Tanddannelses-anomalier Tanddannelses-anomalier White & Pharoah, 6th Edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental Anomalies Morfologi Størrelse Antal Morfologi Dentes confusi Dentes concreti Morfologi

Læs mere

Logbog for specialtandlægeuddannelsen i ortodonti. Sundhedsstyrelsen 2009

Logbog for specialtandlægeuddannelsen i ortodonti. Sundhedsstyrelsen 2009 Logbog for specialtandlægeuddannelsen i ortodonti 2009 Sundhedsstyrelsen 2009 1. Medicinsk/ odontologisk ekspert...3 1.1 Generelle kompetencer...3 1.2. Generel diagnostik...4 1.3. Visitation...5 1.4. Interception...6

Læs mere

Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet

Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet Sundhedsstyrelsens j.nr. 214-5-1999 Indledning Sundhedsministeriet har i medfør af bekendtgørelse

Læs mere

Kære Københavns Tandlægeforening

Kære Københavns Tandlægeforening Kære Københavns Tandlægeforening Vi vil gerne sige tak for jeres uundværlige støtte til vores frivillige arbejde med Rise Above Foundation Cebu på Filippinerne i juli måned 2013. Hermed fremsender vi jer

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Narresutters følgevirkninger på okklusionen vurderet på 5-årige. Hvad er der evidens for?

Narresutters følgevirkninger på okklusionen vurderet på 5-årige. Hvad er der evidens for? Narresutters følgevirkninger på okklusionen vurderet på 5-årige. Hvad er der evidens for? Projektdeltagere: Nadir Handhal, Sten Andreasson, Lone Heering Næstved Kommunale Tandpleje Vejleder: Lis Almer,

Læs mere

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21.

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. februar 2014 Mette Werner Linderup, Uddannelsestandlæge Tand, mund og kæbekirurgisk afd., Århus 1 Program Ætiologi Undersøgelse Diagnostik og behandling Blødtvævsskader

Læs mere

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA)

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) Version af 2016 1. HVAD ER DIRA 1.1 Hvad er det? IL-1 receptor antagonist mangel (Deficiency of IL-1Receptor Antagonist,

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt:

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: (Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. (Røntgenbilleder

Læs mere

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Kontrol og vedligeholdelse af implantater Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi,, Aarhus Universitet Program Sygdomme omkring implantater - Risikofaktorer - Forebyggelse Kontrolbesøg

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

BRUGERVEJLEDING for ehuman Brown and Herbransson 3D Interaktivt Tooth Atlas Version 6.01

BRUGERVEJLEDING for ehuman Brown and Herbransson 3D Interaktivt Tooth Atlas Version 6.01 BRUGERVEJLEDING for ehuman Brown and Herbransson 3D Interaktivt Tooth Atlas Version 6.01 Tandmorfologi 2 semester 2010 HUSK: Tooth Atlas er et opslagsværk ikke en lærebog! Det skal derfor bruges som supplement

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Indledning... 2 3. Problembeskrivelse... 2 4. Problemformulering... 3 5. Metode... 3 6. Teori... 3 6.1 Sundhedsstyrelsens kriterier... 3 6.2 Normalt

Læs mere

Juni 2005, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2005, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenrøretret i dentalapparatet: a. har et fast fokus b. er af AC-typen c. er det samme som multipuls-generatoren d. indeholder anoden e. definerer projektionsafstanden.

Læs mere

Praktikværtevalueringer som dokumentation for aftager behov professionsbacheloruddannelse i tandpleje

Praktikværtevalueringer som dokumentation for aftager behov professionsbacheloruddannelse i tandpleje Praktikværtevalueringer som dokumentation for aftager behov professionsbacheloruddannelse i tandpleje Omfang af praktikværtevalueringer De tandplejestuderende er i den sidste del af deres uddannelse hvert

Læs mere

Dentoalveolær kirurgi Live operationer

Dentoalveolær kirurgi Live operationer Dentoalveolær kirurgi Live operationer Jens Lætgaard Visdomstænder? Irreversibel patologi Profylaktisk - v. risiko for udvikling af patologi Tæt/kompleks relation til can. mand. taler imod Coronectomi

Læs mere

Atraumatiske Fod-Ankel

Atraumatiske Fod-Ankel Atraumatiske Fod-Ankel Apophysitterne i ankel-fod Apophyse = Sekundær center for ossifikation (calcaneus) Vækstzonen lukker omkring 15 års alderen. Morbus Osgood Slatter, ASIS, AIIS, Sinding-Larsen-Johansson,

Læs mere

Juni 2012, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2012, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elektron, der er løsrevet fra et atom: a. er en negativ ion b. er en kerneomdannelse c. er en isotop d. er en elementarpartikel e. er en proton. DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER

Læs mere

Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen

Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen 1 Vridskader i knæ- og fodled tillægsnotat til ulykkesvejledningen Der er tale om et vridtraume, når tilskadekomne har været udsat for en relevant belastning, der kan medføre et vrid i leddet. Der kan

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

START GUIDE. Juni 2013 LITEWIRELEARNING

START GUIDE. Juni 2013 LITEWIRELEARNING START GUIDE Juni 2013 LITEWIRELEARNING LiteWire - KONCEPT 1 Hvad er LiteWire? LiteWire er et fast apparatur til kosmetisk regulering af det anteriore segment hos voksne patienter uden funktionelle problemer.

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Protemp Crown. Espertise

Protemp Crown. Espertise Protemp Crown Espertise Protemp Crown Indikation: Temporære kroner i forskellige størrelser til hjørnetænder, præmolarer og molarer i overkæbe og underkæbe. Materiale: Formbar, lyshærdende komposit bestående

Læs mere

Diagnostik og behandling af hypomineraliserede molarer

Diagnostik og behandling af hypomineraliserede molarer Diagnostik og behandling af hypomineraliserede molarer ejnar gaardmand og dorte haubek Introduktion Tanddannelsesforstyrrelser defineres som defekter i de hårde tandvæv, opstået under tanddannelsen. Denne

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Tidlig diagnostik og behandling af approksimal caries i mælketandsættet en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(4) Tidlig diagnostik og behandling

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Lejringsbestemmelse Lejringsbestemmelse af tænder/objekter i forhold til hinanden i

Læs mere

AMELOGENESIS IMPERFECTA

AMELOGENESIS IMPERFECTA Aarhus Universitetshospital Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Odontologisk Landsdels- og Videncenter Tlf. 784 62885 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C AMELOGENESIS IMPERFECTA Patientinformation Odontologisk

Læs mere

Tandlægen som sundhedsplanlægger

Tandlægen som sundhedsplanlægger uddannelse - Tandlægen som Tandlægen som sundhedsplanlægger Hanne Mohr 2011 Dagsorden: Ønskeminutter Behandlingsstrategier Målstyring Tilrettelæggelse af indsatsen et eksempel fra Horsens Profylakseplaner

Læs mere

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

Knogleskørhed (osteoporose)

Knogleskørhed (osteoporose) Information til patienten Knogleskørhed (osteoporose) Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Hvad er knogleskørhed Knogleskørhed - også kaldet osteoporose - rammer hver 3. kvinde

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases

Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases fra 2005-2006 Jon Vedding Nielsen Dyrlæge Forekomst Overordnet en ikke hyppig lidelse Hyppigste fraktur af de lange knogler Anamnese Akut opstået støttehalthed

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Større danske populationsundersøgelser af tandmangel på

Større danske populationsundersøgelser af tandmangel på 1176 VIDENSK & KLINIK OVERSIGTSRTIKEL bstract ehandling ved agenesi af maksillens laterale incisiv genesi af maksillens laterale incisiv er hyppigt forekommende. Således mangler 1,7 % én eller begge af

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Tandlæger. Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende 1998-2005. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn

Tandlæger. Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende 1998-2005. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende Tandlæger 1998-2005 November 2005 Fuldmægtig, cand.jur. Birgitte Mullesgaard Pedersen Fuldmægtig, cand.jur. Gritt Karskov Husum

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Forekomst af parodontitis og FORL hos perserkatte

Forekomst af parodontitis og FORL hos perserkatte ORIGINALARTIKEL XXX Forekomst af parodontitis og FORL hos perserkatte - Klinisk og radiologisk undersøgelse af 19 katte [ Maria L. Topholm Flørnæs 1, Mette Lund 2, Hanne E. Kortegaard 3 og Jens Arnbjerg

Læs mere

PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT

PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Pas på hundens tænder - kort fortalt af fagdyrlæge Jette Hagedorn Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte, tlf. 39 56 30

Læs mere

patienter med betydelig

patienter med betydelig Særlige tilskudsmuligheder li d til patienter med betydelig mundtørhed Regionshospitalet Viborg Ole Hovgaard Overtandlæge Afd. for regional specialtandpleje Regionhospitalet Viborg 1 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Retningslinjer for henvisning, visitation, behandlingsplanlægning og behandling

Retningslinjer for henvisning, visitation, behandlingsplanlægning og behandling Retningslinjer for henvisning, visitation, behandlingsplanlægning og behandling Regionstandplejen i Region Nordjylland Regionstandplejen (RT) har vedtaget følgende retningslinjer for henvisning, visitation,

Læs mere

26-01-2015. Introduktion. www.dentaltraumaguide.org. Ætiologi. Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015

26-01-2015. Introduktion. www.dentaltraumaguide.org. Ætiologi. Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015 Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015 Jan Tagesen Specialtandtandlæge, afdelingstandlæge Afd. for kæbekirurgi og oral patologi., Århus Tandlægeskole Health Århus Universitet 1 Introduktion

Læs mere

AFDELING FOR ORTODONTI OKKLUSIONSAFVIGELSER

AFDELING FOR ORTODONTI OKKLUSIONSAFVIGELSER OKKLUSIONSAFVIGELSER 1 Profitt har i sin lærebog lavet en oversigt over årsag effekt relation i udviklingen af en okklusionsafvigelse Causes act at times on tissues producing results Some predisposing

Læs mere

Parodontitis de løse tænders sygdom

Parodontitis de løse tænders sygdom Parodontitis de løse tænders sygdom Hvad er parodontitis? Parodontitis er infektion i den knogle, som tænderne sidder fast i. Parodontitis opstår ved ubehandlet betændelse i tandkødet i en længere periode.

Læs mere

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Hvert kvartal bliver indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i det danske børnevaccinationsprogram gennemgået og

Læs mere