Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben"

Transkript

1 Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben LOUISE HAUGE MATZEN & ANN WENZEL Summary Radiographic examination of mandibular third molars A radiographic examination is meant to support the clinical examination of mandibular third molars aiding the surgeon to establish a treatment plan. When deciding on which radiographic method to use, the ALARA-principle should always be kept in mind, and for most general dental practitioners a periapical examination is the only available method in the clinic. Studies have shown however that in around 25 % of the cases, it is impossible to obtain a sufficient periapical image; therefore panoramic imaging is the state-of-the-art method where this unit is available. In cases of overprojection between the third molar and the mandibular canal in the panoramic image and specific signs that a close contact exists between the molar and the mandibular canal, an additional 3D radiographic examination (CBCT) may be indicated to explore if there is direct contact between the third molar and the mandibular canal indicated by no bony separation between these structures. A direct contact as seen in CBCT-sections has been shown to be the most important factor with an impact on deciding on performing a coronectomy instead of removing the whole tooth. Studies, where the full tooth was removed seem to indicate, that the use of CBCT 155

2 does not change the outcome for the patient with regard to sensory disturbances to the inferior alveolar nerve and moreover, the costs and the radiation burden to the patient are higher for CBCT than for conventional 2D methods. In conclusion, periapical or panoramic imaging is sufficient in most cases before removal of mandibular third molars, but CBCT may be suggested when one or more signs for a close contact between the tooth and the canal are present in the 2D conventional image if it is believed that CBCT will change the treatment or the treatment outcome for the patient. Keywords: radiography; third molar. Som led i behandlingsplanlægningen før fjernelse af visdomstænder i underkæben foretages en røntgenundersøgelse. Ideelt skal en røntgenoptagelse af visdomstanden i underkæben afbillede visdomstanden i hele dens udstrækning samt nabotanden og relaterede anatomiske strukturer, herunder den omkringliggende knogle. På røntgenoptagelsen vurderes retention, roddannelse, tandens lejring, antal og morfologi af rødderne, hvorvidt der er patologiske forandringer og i så fald hvilke, og den måske vigtigste parameter, relationen mellem visdomstanden og canalis mandibulae. Formålet med at anvende røntgenundersøgelse er at optimere behandlingen, herunder at reducere de postoperative komplikationer såsom smerte, hævelse, kraftig blødning, infektion og reduceret gabeevne. Den alvorligste patientrelaterede postoperative komplikation må imidlertid antages at være føleforstyrrelser i relation til n. alveolaris inferior (n. alv. inf.), n. buccalis og n. lingualis. En røntgenoptagelse bidrager med information om forløbet af n. alv. inf., da canalis mandibulae, hvori nerven løber, som oftest er synlig på billedet, hvorimod det ikke er muligt at se de to andre nervers forløb på røntgenbilleder. Når man vælger røntgenmetode, skal ALARA-princippet overholdes, dvs. at fordelen ved den enkelte metode altid skal være risikoen overlegen. ALARA (as low as reasonably achievable) betyder, 156

3 at man skal vælge den metode, der afsætter den laveste stråledosis i forhold til den information, optagelsen bidrager med (1). I det følgende vil de for tiden mest anvendte røntgenmetoder til præoperativ vurdering af visdomstænder i underkæben (periapikal, panorama- og cone-beam computer-tomografisk (CBCT) undersøgelse) blive beskrevet. Der har undertiden også været anvendt andre undersøgelsesmetoder såsom tværsnitstomografi, stereoskanografi, posterior-anterior optagelse og medicinsk CT-skanning; disse metoder vil ikke blive nærmere beskrevet her, da deres udbredelse i klinisk praksis er sparsom. Periapikal røntgenundersøgelse De fleste tandlæger har et dentalapparat på klinikken, hvor der udføres intraorale røntgenundersøgelser. Periapikale optagelser vil ofte være en sufficient undersøgelse før kirurgisk behandling af visdomstænder i underkæben, hvis det er muligt at afbillede hele tanden og canalis mandibulae (Fig. 1). Hvis der er overlejring mellem visdomstanden og canalis mandibulae, kan der udføres ekscentriske optagelser, både i det mesio-distale plan og med vertikal vinkling af tubus, og SLOB-reglen (same lingual opposite buccal) (2) anvendes til at vurdere den bukkolingvale relation mellem visdoms tanden og kanalen. Som ved alle periapikale røntgenoptagelser bør der generelt anvendes filmholder til optagelse af visdomstænder i underkæben. Det er imidlertid vist, at intraorale røntgenoptagelser i visdomstandsregionen kan være forbundet med stort ubehag (3), fx på grund af røntgenreceptorens skarpe kanter, og svælgrefleksen bliver også ofte aktiveret. Da anatomien af underkæben bagtil i mundhulen tilnærmelsesvis imødekommer parallelteknikken ved at holde receptoren med en finger, kan filmholderen undtagelsesvis udelades som vist i Fig 2. Digitale røntgenreceptorer har på mange tandklinikker erstattet den konventionelle film, og problemet med at positionere receptoren er derfor accentueret, da nogle af disse 157

4 receptorer (CCD- og CMOS-sensorer) fylder mere end en konventionel film og yderligere oftest har en ledning tilkoblet (Fig. 2) (4). Det er vist, at patienter følte større ubehag, når der anvendes en digital røntgenreceptor til optagelse af visdomstanden i underkæben sammenlignet med en konventionel filmoptagelse, og at patienter oplevede større ubehag med sensorer med ledning end med fosforplader (3). Den logiske følge af et større ubehag var, at flere omtagninger var nødvendige, når der blev anvendt sensor med ledning i Figur 1. Sufficiente periapikale optagelser af visdomstænder i underkæben. Til venstre ses 8 horisontalt lejret med to rødder, der samles apikalt. Der ses overlejring mellem den mesiale rod og den øverste begrænsning af c. mandibulae. Til højre ses 8 med tendens til invertering af kronen; desuden ses indsnævring af kanallumen. Figur 2. Periapikal optagelse af regio 8 med sensor med ledning uden anvendelse af filmholder. 158

5 forhold til en fosforplade (3). Konklusionen var, at op mod 25 % af periapikale optagelser af visdomstanden i underkæben ikke opfyldte kravet om, at hele tanden og kanalen var afbilledet. Der er rapporteret varierende resultater mht. den diagnostiske rigtighed af periapikale optagelser af visdomstænder i underkæben, men generelt kan man stole på dét, man ser på billederne, når det gælder rodantal og rodmorfologi (5-7). For relationen mellem visdomstanden og canalis mandibulae er det yderligere vist, at der er en relativt god overensstemmelse mellem eksponering af n. alv. inf. under operationen, og at rødderne overlejrede canalis mandibulae eller fremstod mørke på røntgenbillederne (8). Desuden er der vist en høj overensstemmelse mellem fund på periapikale optagelser ved hjælp af SLOB-reglen anvendt på optagelser med forskellig vertikal vinkling og den sande bukkolingvale relation mellem tand og kanal (7). Panoramaundersøgelse I årtier har panoramaoptagelse været første valg til diagnostik af visdomstænder i underkæben, når denne metode er tilgængelig, da optagelsen giver et overblik over samtlige visdomstænder og knoglestrukturer i regionerne uden væsentligt ubehag for patienten. Generelt er skarpheden i panoramabilleder ringere sammenlignet med intraorale billeder. I forhold til visdomstænder i underkæben er dette af mindre betydning, da skarphedsplanet er bredest i visdomstandsregionen, og tanden fremstår derfor som oftest med tilstrækkelig skarphed. Rødderne kan dog i nogle tilfælde fremstå udviskede/uskarpe, hvis der er bukkolingvale rodafbøjninger, der går ud af skarphedsplanet. Panoramaoptagelsen er desuden forbundet med en relativt lav stråledosis, og flere apparater kan i dag udføre segmenterede optagelser som vist i Fig. 3, således at kun den udvalgte region eksponeres og afbilledes; dermed nedsættes stråledosis tilsvarende. Et nyt studie har vist, at den diagnostiske rigtighed er lige så høj for panoramabilleder som for stereoskanogrammer og 159

6 Figur 3. Reduceret panoramaoptagelse. 8 8 er vertikalt lejrede. Der ses afbrudt kanalbegrænsning i begge regioner; derudover ses ændret kanalforløb i regio 8 og mørkning af rødderne i regio 8. CBCT til at vise tandens lejring, rodantal og -morfologi, når røntgenfundene blev sammenlignet med fund for den fjernede tand (9). En panoramaoptagelse vil i de fleste tilfælde være sufficient før fjernelse af visdomstænder i underkæben. Hvis der er overlejring mellem tanden/rødderne og canalis mandibulae, kan det være tegn på, at der er en direkte kontakt mellem disse. Der er i litteraturen beskrevet syv tegn på panoramabilleder, der antyder en tæt kontakt mellem visdomstanden og n. alv. inf. (10). Det er dog i en oversigtsartikel påpeget, at tre af de syv tegn (afbrudt kanalbegrænsning, ændret kanalforløb og mørkning over rødderne) (Fig. 3) er mere pålidelige end de resterende fire (afbøjede rødder, indsnævring af kanallumen, dobbelttegning af rødderne og indsnævring af rødderne) til at forudsige en tæt kontakt (11,12). Sammenhængen er dog langt fra éntydig, og konklusionen var således, at hvis der er overlejring på panoramabilledet, og ét eller flere af de tre radiologiske tegn er til stede, kan man overveje at foretage yderligere røntgenundersøgelse. 160

7 CBCT-undersøgelse De ovennævnte metoder er todimensionelle (2D) røntgenmetoder. Hvis 2D-metoder ikke giver tilstrækkelig information til, at man kan beslutte en behandling, kan man overveje at benytte en 3D-røntgenmetode. CBCT er udviklet til den kraniofaciale region som en nyudvikling af den traditionelle medicinske CT-skanning. Der er flere tekniske forskelle mellem CBCT og CT, der medfører, at stråledosis til patienten er lavere og opløsningen af billederne højere for CBCT end for CT. CBCT har derfor næsten helt overtaget den medicinske CTs rolle i odontologisk diagnostik, men det skal påpeges, at CBCT stadig afsætter mere stråling i patientens væv end konventionelle 2D-røntgenmetoder. Kvaliteten af CBCT-undersøgelsen er lige som for konventionelle metoder påvirket af den patient, der undersøges, spændingen i røntgenrøret, ampere, eksponeringstid og ikke mindst af strålefeltet, også kaldet field-of-view (FOV) og billedopløsningen, der er defineret ved størrelsen af voxel. En voxel i 3D-billeder er at sammenligne med en pixel i 2D-billeder, og størrelsen er defineret af dens højde, bredde og dybde. Den spatiale opløsning, altså antallet af voxel, defineres af den enkelte CBCT-unit, og for hvert FOV findes ofte flere opløsninger. Hovedreglen er, at mindre FOV reducerer stråledosis til patienten, og billedkvaliteten øges, fordi mængden af spredt stråling nedsættes. Til undersøgelse af visdomstanden i underkæben bør der vælges et lille FOV og en relativt høj opløsning. CBCT afbilleder det skannede volumen i alle anatomiske planer som vist i Fig. 4, og det er muligt for undersøgeren at scrolle igennem sub-millimeter tynde billedsnit, hvorfor det kunne formodes, at CBCT giver mere detaljeret information end 2D-metoder, specielt i det bukkolingvale (koronale) plan. I tilfælde, hvor man ser en overlejring mellem visdomstanden og canalis mandibulae på konventionelle billeder, er det dermed også forventeligt, at CBCT kan vise relationen mellem disse strukturer mere nøjagtigt. Hvis der på CBCT-billedsnit ikke ses knogletrabekler mellem rødderne af visdomstanden og canalis mandibulae (kaldet knogleseparation), 161

8 tolkes det som en direkte kontakt mellem tand og n. alv. inf. (Fig. 5). Desuden giver CBCT mulighed for at vise rodafbøjninger i det bukkolingvale plan meget tydeligere end på 2D-optagelser. distale rodspids mesiale rodspids kanal mesiale rodspids kanal Figur 4. Udvalgte CBCT-snit i tre planer af en horisontalt lejret 8 med to separate rødder. Til venstre ses et snit i sagittalplanet, i midten et snit i koronalplanet og til højre et snit i aksialplanet. kanal, tæt relaton kanal Figur 5. CBCT-snit i koronalplanet af 8 8 hos samme patient. Der ses ingen knogleseparation mellem 8 og c. mandibulae (til venstre), modsat regio 8, hvor der ses knogleadskillelse mellem tand og kanal (til højre). 162

9 Der findes kun få studier, der har undersøgt den diagnostiske rigtighed af CBCT til at vurdere relationen mellem visdomstanden og canalis mandibulae, hvor der har været anvendt en klinisk facitliste. Det er samlet vist, at CBCT er mere rigtig end en panorama-undersøgelse til dette formål (9). Desuden er der udført flere studier, der har sammenlignet tegnene for tæt kontakt mellem tand og kanal på panoramabilledet med manglende knogleseparation mellem tand og kanal i CBCT-billedsnittene. Flere af tegnene for tæt kontakt mellem disse strukturer på panoramabilledet er vist associerede med direkte kontakt observeret på CBCT, men modsat er der ikke belæg for, at fravær af disse tegn betyder, at der ikke er direkte kontakt (9,13). Den Europæiske Organisation for strålebeskyttelse har udgivet internationale guidelines for anvendelsen af CBCT i odontologisk diagnostik (14). For visdomstænder i underkæben bør CBCT ifølge disse guidelines kun anvendes, hvis der på den konventionelle distale rod mesiale rod Figur 6. Forskellige grader af lumenindsnævring hos samme patient (C. mandibulae markeret med blå pile). Til venstre ses et CBCT-snit i koronalplanet af 8, hvor der er indsnævring af kanallumen. Til højre ses et CBCT-snit i aksialplanet af 8, hvor der ses kraftig indsnævring af kanallumen. 163

10 2D-optagelse er mistanke om en tæt relation mellem visdomstanden og canalis mandibulae, og hvis det er besluttet, at tanden skal fjernes. Disse guidelines bygger imidlertid på studier med relativt lavt evidensniveau. Efterfølgende har et studie vist, at behandlingen af visdomstanden (amotio eller koronektomi) besluttet på grundlag af 2D-røntgenmetoder blev ændret i 12 % af tilfældene, når en CBCT-undersøgelse var til rådighed for kirurgen (15). Dette studie viste yderligere, at direkte kontakt mellem tanden og canalis mandibulae på CBCT var den primære årsag til, at koronektomi blev foretaget i stedet for amotio. Hvis der desuden var indsnævring af kanallumen (Fig. 6) og/eller, hvis kanalen var placeret i en rodafbøjning (Fig. 7), var der en endnu større sandsynlighed for, at kirurgen valgte koronektomi (15). Figur 7. C. mandibulae (blå pil) ligger i en bukkal rodafbøjning på

11 Da det således i tidligere studier er fundet, at CBCT afbilleder relationen mellem canalis mandibulae og visdomstanden mere korrekt i forhold til 2D-metoder, kunne man fristes til at udlede, at antallet af postoperative gener, specielt føleforstyrrelser, ville mindskes ved at implementere CBCT. For at kunne vise dette er det imidlertid nødvendigt at udføre randomiserede kliniske studier (RCT), hvor der trækkes lod mellem de inkluderede patienter om, hvorvidt de skal gennemgå en panorama- eller en CBCT-undersøgelse inden fjernelse af en underkæbevisdomstand. Der er i litteraturen kun publiceret en enkelt RCT om denne problemstilling, hvor der ikke kunne vises en signifikant forskel mellem panorama-undersøgelse og CBCT i antallet af føleforstyrrelser af n. alv. inf. (16). Desuden er der på Sektion for Oral Radiologi, Aarhus Tandlægeskole et igangværende studie, der viser samme tendens (17). Ud over at patienten ifølge foreløbige undersøgelser ikke oplever en effekt af CBCT-undersøgelse i forhold til forekomsten af føleforstyrrelser, viser nye tal, at CBCT anvendt til røntgenundersøgelse af visdomstænder i underkæben er forbundet med fire gange så høje omkostninger som en panoramaundersøgelse (18). Desuden var der ingen forskel i operationstid, postoperative patienthenvendelser, sygefravær, udskrivning af antibiotika eller indtag af smertestillende medicin mellem den gruppe, der fik en panoramaundersøgelse og den, der fik en CBCT (18). Såkaldte MTV-undersøgelser (Medicinsk TeknologiVurdering, cost-effectiveness) bør være en del af en samlet vurdering af en diagnostisk metode, idet udgifter/ressourcer bør stå i et rimeligt forhold til det diagnostiske udbytte af metoden og patientens gavn af undersøgelsen (19). Radiologiske protokoller for undersøgelse af visdomstænder i underkæben En velbeskrevet, standardiseret røntgenundersøgelse, der foretages i forbindelse med en given diagnostisk problemstilling, kaldes en røntgenprotokol. Der har været anvendt forskellige protokoller før 165

12 amotio af visdomstænder i underkæben, men kun to er velbeskrevet (13,20). Begge protokoller initieredes af et panoramabillede, og hvis der var overlejring mellem tand/rødder og canalis mandibulae, blev der foretaget yderligere undersøgelse, hhv. posterior-anterior optagelse eller stereoskanografi. Hvis der herefter stadig herskede tvivl om relationen mellem tand og kanal, henvistes patienten til CT/CBCT. Ifølge begge protokoller blev der i ca. halvdelen af tilfældene kun foretaget en panorama-undersøgelse inden fjernelse af visdomstanden, og % fik foretaget CT/CBCT (13,20). Som følge af en intern kvalitetskontrol af den radiologiske protokol, der har været fulgt på Aarhus Tandlægeskole i årene (13), har man i et samarbejde mellem sektionerne for kæbekirurgi og oral patologi og oral radiologi valgt at ændre protokollen. Den nuværende procedure for radiologisk undersøgelse af visdomstænder i underkæben kan ses i Fig. 8: Hvis et eller flere tegn på tæt kontakt til canalis mandibulae er til stede på panoramabilledet, og/ eller rødderne fremstår uskarpe, og/eller der er usikkerhed med hensyn til tilstedeværelse af patologisk forandring, der er afgørende for valg af behandling, henvises til CBCT. Denne protokol vil blive fulgt i en periode, hvorefter den vil blive sammenlignet med den tidligere med henblik på at vurdere patientens udbytte af CBCT-undersøgelsen, fortrinsvis i form af forekomsten af føleforstyrrelser relateret til n. alv. inf. Det er nødvendigt med flere sammenlignende longitudinelle undersøgelser for at opnå højere evidens for, hvornår CBCT er til gavn for patienterne. De kommende år vil man kunne følge opdaterede retningslinjer for anvendelsen af CBCT i forbindelse med bl.a. retinerede tænder fra den Europæiske Kommission for strålebeskyttelse på Konklusion: periapikale optagelser eller panoramaundersøgelse er tilstrækkelig i de fleste tilfælde før operativ behandling af en visdomstand i underkæben. CBCT-undersøgelse kan foretages, når der ses et eller flere specifikke tegn på en tæt kontakt mellem tanden og canalis mandibulae i den konventionelle 2D-optagelse hvis der er en forventning om, at CBCT vil ændre behandlingen eller udbyttet af behandlingen i form af færre postoperative gener for patienten. 166

13 Retningslinjer for radiologisk undersøgelse ifm. kirurgisk behandling af underkæbens 3. molar Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi samt Sektion for Oral Radiologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Panorama- eller intraoral optagelse Hvis det med tydelighed fremstår: Tanden: Rødderne ses tydeligt i hele deres udstrækning Rodafbøjninger kun i mesio-distal retning Ingen resorption af 7eren eller hvor evt. resorption kan vurderes på panoramaoptagelse og Tandens relation til kanalen: Tanden ligger over eller berører kanalens overkant Tanden overlapper kanalen, men: Kanalens overkant ses tydeligt Kanalens lumen er ensartet/ingen indsnævring Kanalen har et regelret forløb/ingen deviation Hvis det med tydelighed fremgår eller ved mistanke om: Tanden: Rødderne fremstår utydelige Rodafbøjninger i bukkolingual retning Overtallig(e) rod/rødder med uvis morfologi/ placering Patologi (fx cyste, tumor, vurdering af resorption af 7eren såfremt dette er vigtigt for behandlingsplanen) og/eller Tandens relation til kanalen: Tanden overlapper kanalen, men: Kanalens overkant er brudt Kanalens lumen er indsnævret Kanalen har et divergerende forløb Øget radiolucens (mørkning) i kanalen over rødderne Der tages ikke andre optagelser Der suppleres med CBCT Ovenstående retningslinjer er vejledende. Specielle forhold kan således medføre ændringer. Figur 8. Skematisk oversigt over den nuværende radiologiske procedure på Aarhus Tandlægeskole. LITTERATUR 1. White SC, Pharoah MJ. Oral Radiology: Principles and interpretation. Mosby Elsevier St. Louis, Missouri; Clark CA. A method of ascertaining the relative position of unerupted teeth by means of film radiographs. Odont Sec Roy Soc Med Proc ;3:

14 3. Matzen LH, Christensen J, Wenzel A. Patient discomfort and retakes in periapical examination of mandibular third molars using digital receptors and film. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009;107: Wenzel A, Møystad A. Work flow with digital intraoral radiography: A systematic review. Acta Odontol Scand 2010;68: Borglin K. Den retinerade visdomstandens rotanatomi på röntgenbilden och i verkligheten. Svensk Tandläk T 1955;48: Engström H. Rotanatomi och rotantal hos retinerade visdomständer. Tandläkartidningen 1979;71: Westesson P-L, Carlsson L-E. Anatomy of mandibular third molars. Oral Surg 1980;49: Howe GL, Poyton HG. Prevention of damage to the inferior alveolar nerve during the extraction of mandibular third molars. Br Dent J 1960;109: Matzen LH, Christensen J, Hintze H, Schou S, Wenzel A. Diagnostic accuracy of panoramic radiography, stereo-scanography and cone beam CT for assessment of mandibular third molars before surgery. Acta Odontol Scand 2013;71: Rood JP, Shehab BAAN. The radiological prediction of inferior alveolar nerve injury during third molar surgery. Br J Oral Maxillofac Surg 1990;28: Atieh M. Diagnostic accuracy of panoramic radiography in determining relationship between inferior alveolar nerve and mandibular third molar. J Oral Maxillofac Surg 2010;68: Wenzel A. It is not clear whether commonly used radiographic markers in panoramic images possess predictive ability for determining the relationship between the inferior alveolar nerve and the mandibular third molar. J Evid Based Dent Pract 2010;10: Matzen LH, Christensen J, Hintze H, Schou S, Wenzel A. Audit of a 5-year radiographic protocol before surgical intervention of mandibular third molars. Dentomaxillofac Radiol 2014;43: Radiation protection No 172. Cone beam CT for dental and maxillofacial radiology. Evidence-based guidelines. European Commission A report prepared by the SEDENTEXCT project. 168

15 15. Matzen LH, Christensen J, Hintze H, Schou S, Wenzel A. Influence of cone beam CT on treatment plan before surgical intervention of mandibular third molars and impact of radiographic factors on deciding on coronectomy vs surgical removal. Dentomaxillofac Radiol 2013;42: Guerrero ME, Botetano R, Beltran J, Horner K, Jacobs R. Can preoperative imaging help to predict postoperative outcome after wisdom tooth removal? A randomized controlled trial using panoramic radiography versus cone-beam CT. Clin Oral Invest 2014;18: Petersen LB, Christensen JH, Olsen K, Wenzel A. Postoperative complications after mandibular third molar removal based on panoramic radiography or cone beam CT-scanning: a randomized controlled clinical study. Abstract no 113, 13th European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Leipzig, Germany Petersen LB, Christensen J, Olsen K, Wenzel A. Image and surgeryrelated costs comparing cone beam computed tomography and panoramic imaging before removal of impacted mandibular third molars. Dentomaxillofac Radiol 2014;43: Petersen LB, Christensen J, Olesen K, Wenzel A. Medicinsk teknologivurdering inden for odontologi. Tandlægebladet 2012;10: Flygare L, Öhman A. Preoperative imaging procedures for lower wisdom teeth removal. Clin Oral Invest 2008;12:

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1.

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1. Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af underkæbevisdomstænder

Læs mere

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben 1/31 Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af

Læs mere

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Lejringsbestemmelse Lejringsbestemmelse af tænder/objekter i forhold til hinanden i

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Indtjening fra denne henvisningsvirksomhed (kaldet ITV) anvendes af Tandlægeskolen til at forbedre undervisningen af tandlægestuderende

Læs mere

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet Ann Wenzel professor phd, dr.odont. Aarhus Tandlægeskole Odontologisk Institut Aarhus Universitet 2011 1 Målbeskrivelse for

Læs mere

Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden?

Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden? Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden? SØREN HILLERUP OG SØREN SCHOU Fjernelse af underkæbens 3. molar (M3 inf.) er det hyppigst udførte kirurgiske indgreb i tandlægepraksis. Desværre

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere

Stråledosis til patienten Sundhedsøkonomiske aspekter

Stråledosis til patienten Sundhedsøkonomiske aspekter Postoperative komplikationer efter fjernelse af visdomstand i underkæben baseret på panorama-røntgen eller cone beam CT-scanning: et randomiseret kontrolleret klinisk studie Baggrund Cone-beam dental CT-scanning

Læs mere

Hvornår skal visdomstænder fjernes?

Hvornår skal visdomstænder fjernes? www.zendium.dk Hvornår skal visdomstænder fjernes? Køb af produkter og pjecer Kundeservice: tlf. 76 33 94 52 / fax: 76 33 95 80 Produktinformation Oral Care: tlf. 63 14 12 47 a/s blumøller healthcare Nyvang

Læs mere

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference hanne hintze En stor del af den odontologiske radiologiske forskning er koncentreret omkring evaluering

Læs mere

Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel?

Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel? Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel? HANNE HINTZE & PAOLO M. CATTANEO Todimensionelle (2D-) røntgenbilleder i form af periapikale, panorama- og cefalostatoptagelser har været

Læs mere

Forudsætning for røntgenoptagelser. Materialer og røntgenkvalitet (intraorale optagelser) Kvaliteten af røntgenbilleder bestemmes af billedets:

Forudsætning for røntgenoptagelser. Materialer og røntgenkvalitet (intraorale optagelser) Kvaliteten af røntgenbilleder bestemmes af billedets: Materialer og røntgenkvalitet (intraorale optagelser) Hanne Hintze Afd. for Oral Radiologi Århus Tandlægeskole Forudsætning for røntgenoptagelser Røntgenrør Billedreceptor Film/Sensor/Fosforplade Patient

Læs mere

Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Behandling af mandiblens tredje molarer(underkæbens visdomstand ). Indikationer for fjernelse. Fjernelse af mandiblens tredje molarer er

Læs mere

Visdomstænder 21.8.2013

Visdomstænder 21.8.2013 Visdomstænder 21.8.2013 Merete Aaboe Specialtandlæge, ph.d. Søren Schou Professor, dr. odont, ph.d,, Aarhus Universitet Program Indikation for fjernelse af visdomstænder Profylaktisk fjernelse Klassifikation

Læs mere

Et af de hyppigste oralkirurgiske indgreb er fjernelse af 3.

Et af de hyppigste oralkirurgiske indgreb er fjernelse af 3. Kvalitetsundersøgelse af operativ fjernelse af 3. molarer i underkæben Jonas P. Becktor og Flemming Harder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Intraorale optagelser - Introduktion

Intraorale optagelser - Introduktion Intraorale optagelser - Introduktion Sektion for Oral Radiologi Januar 2013 Else Baden-Jensen, Hanne Hintze Et røntgenbillede er et sort-gråt-hvidt billede, som dannes, fordi røntgenstråler har påvirket

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik Teori for enorale røntgenoptagelser Parallelteknik

Enoral Optagelsesteknik Teori for enorale røntgenoptagelser Parallelteknik Enoral Optagelsesteknik Teori for enorale røntgenoptagelser Parallelteknik Dette program beskæftiger sig med den teoretiske viden, der skal til for at kunne indstille røntgenrøret til optagelser med parallelteknik.

Læs mere

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden Klinisk undersøgelse Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 17, Wenzel A: Dental Caries, side 270-281 Caries forårsages af bakteriel

Læs mere

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Vinkelhalveringsteknik Er en intraoral teknik, der kan bruges til periapikale optagelser

Læs mere

Dansk Tandlægeforening (DTF) indførte i 1990 en kollektiv

Dansk Tandlægeforening (DTF) indførte i 1990 en kollektiv Iatrogene nerveskader Nina von Wowern Hyppighed, type og årsag mht. permanente nerveskader er opgjort for de første 3 1 2 år af Dansk Tandlægeforenings Praksisforsikrings virke. Desuden er der foretaget

Læs mere

Digital røntgenoptagelse med sensorer. Louise Hauge Matzen og Ann Wenzel Sektion for Oral Radiologi 2014

Digital røntgenoptagelse med sensorer. Louise Hauge Matzen og Ann Wenzel Sektion for Oral Radiologi 2014 Digital røntgenoptagelse med sensorer Louise Hauge Matzen og Ann Wenzel Sektion for Oral Radiologi 2014 Den digitale sensor En sensor er en røntgenreceptor, hvor energien fra røntgenstråling konverteres

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Impaktation defineres som standsning af en tands eruption

Impaktation defineres som standsning af en tands eruption Forekomst af impakterede/retinerede tredjemolarer En røntgenologisk undersøgelse af 2.000 danskere i alderen 21 70 år Ib Sewerin Tredjemolarer er den hyppigst impakterede/retinerede tandtype. Den eneste

Læs mere

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Indtjening fra denne henvisningsvirksomhed (kaldet ITV) anvendes af Tandlægeskolen til at forbedre undervisningen af tandlægestuderende

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014 Traumer på tænder Akut mekanisk traume Fraktur af krone og rod White SC & Pharoah MJ. 6th edition Kapitel 29: Trauma to teeth and facial structures Akut mekanisk traume Fraktur af rod Luksationer i alveolen

Læs mere

Cone Beam computer-tomografi (CBCT) er en forenklet

Cone Beam computer-tomografi (CBCT) er en forenklet VIDENSKAB & KLINIK Oversigtsartikel ABSTRACT Hvornår er der indikation for at anvende CBCT på børnepatienter? Cone Beam CT-undersøgelse af børnepatienter Cone Beam computer-tomografi (CBCT) er en avanceret

Læs mere

Panoramarøntgen. T EMA: BILDEDANNENDE TEKNIKKER Nor Tannlegeforen Tid 2009; 119: 16 22. Hanne Hintze og Mie Wiese

Panoramarøntgen. T EMA: BILDEDANNENDE TEKNIKKER Nor Tannlegeforen Tid 2009; 119: 16 22. Hanne Hintze og Mie Wiese T EMA: BILDEDANNENDE TEKNIKKER Nor Tannlegeforen Tid 2009; 119: 16 22 Hanne Hintze og Mie Wiese Panoramarøntgen Panoramaradiografi har været alment tilgængeligt gennem de seneste 50 år. Gennem tiden er

Læs mere

Juni 2013, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom.

Juni 2013, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom. DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom. DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan

Læs mere

T R E P A R T S I N T E R V I E W

T R E P A R T S I N T E R V I E W 6 Priserne på digitalt røntgenudstyr har ikke ændret sig meget gennem de seneste 10 år, siger Ann Wenzel, der derfor mener, tiden til at investere i udstyret længe har været inde. (Arkivfoto: Thomas Arnbo).

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Implantat-radiologi. Endostale implantater. Komponenter. Skrueformede endostale implantater. Titanium. White SC & Pharoah MJ. 5th Ed.

Implantat-radiologi. Endostale implantater. Komponenter. Skrueformede endostale implantater. Titanium. White SC & Pharoah MJ. 5th Ed. Implantat-radiologi White SC & Pharoah MJ. 5th Ed. Kapitel 31: Orofacial implants Endostale implantater Titanium Rodformet implantat Cylinderformet Skrueformet Skrueformede endostale implantater Skrueformet

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Spontan fraktur af mandiblen opstår når mandiblen er så

Spontan fraktur af mandiblen opstår når mandiblen er så Spontan mandibelfraktur efter kirurgisk fjernelse af 3. molar Et patienttilfælde Jonas Peter Becktor og Søren Schou - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Billeddannelse ved CT. Cone beam CT for tandlæger. CT-udstyr for tandlæger cone beam CT. Cone Beam Computer Tomografi (dental CBCT) NOTER

Billeddannelse ved CT. Cone beam CT for tandlæger. CT-udstyr for tandlæger cone beam CT. Cone Beam Computer Tomografi (dental CBCT) NOTER CT-udstyr for tandlæger cone beam CT Cone Beam Computer Tomografi (dental CBCT) NOTER i-cat (USA) Accuitomo (Japan) MercuRay (Singapore) ProMax 3d (Finland) NewTom 3G (Italien) Cone beam CT for tandlæger

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Personale mangel 3 mulige løsninger

Personale mangel 3 mulige løsninger Hvis man har noget godt udstyr, så bliver det lettere at få opgaveglidning til at fungere på en harmonisk måde. (Radiograf) Bedre udnyttelse af ct scannere mulighed for opgaveglidning vi mangler konstant

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

Frakturtyper Adgange og Kirurgisk behandling. Michael Brix, Traumesektoren Ortopædisk afd. Odense Universitetshospital

Frakturtyper Adgange og Kirurgisk behandling. Michael Brix, Traumesektoren Ortopædisk afd. Odense Universitetshospital Frakturtyper Adgange og Kirurgisk behandling Universitetshospital 1 Når foredraget er slut skal du vide noget om: 1. Epidemiologi 2. Konservativ behandling og resultater 3. Indikationer for kirurgisk behandling

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik

Enoral Optagelsesteknik Enoral Optagelsesteknik Praktisk udførelse af røntgenoptagelser Vinkelhalveringsteknik I denne del af programmet får du forklaret, hvordan man i praksis opnår de i vinkelhalveringsteknikken fordrede kriterier,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Kursusindhold. Kursusindhold. Digitale røntgensystemer. Fosforplader, intraorale. Fosforplade til Digora Optime scanner

Kursusindhold. Kursusindhold. Digitale røntgensystemer. Fosforplader, intraorale. Fosforplade til Digora Optime scanner Københavns Kommune, 2010 Kursusindhold Digitale røntgensystemer Ann Wenzel professor ph.d. et dr.odont. Afd. for Oral Radiologi Tandlægeskolen Aarhus Universitet Fosforplader og poser Ubehag for patienten

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Koronektomi en litteraturgennemgang og to patienttilfælde

Koronektomi en litteraturgennemgang og to patienttilfælde Koronektomi en litteraturgennemgang og to patienttilfælde Peter Torkov, Henning Lehmann Bastian og Torben Henrik Thygesen Koronektomi, sammensat af det latinske ord corona, som betyder krone, og det græske

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik

Enoral Optagelsesteknik Enoral Optagelsesteknik Demonstration af røntgenoptagelser Parallelteknik I dette program får du en demonstration af røntgenoptagelse med parallelteknikken på en patient. For røntgenoptagelse på fantomet

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

DISTALE RADIUSFRAKTURER

DISTALE RADIUSFRAKTURER DISTALE RADIUSFRAKTURER Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Morten Schultz Larsen FORMÅL Fraktur Klassifikation Diagnose Behandling NKR Funktionsniveau Operativ teknik Komplikationer og hvordan

Læs mere

13/09/2015. Merrill s Atlas of Radiographic positioning and Radiologic Procedures (Mosby)

13/09/2015. Merrill s Atlas of Radiographic positioning and Radiologic Procedures (Mosby) 2 Definition Positioning i ortopædisk radiologi Henrik E Gregersen Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus Læren om, hvordan en patient lejres i røntgenapparatet og hvordan røntgenapparatet indstilles,

Læs mere

Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital

Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital Faisal Mahmood MR och Strålterapi, Varberg 12. november 2013 Overview MRI projects in radiation therapy

Læs mere

CT-TRAUME CHECKLISTE ET FORSLAG. Michael Heyman cand.med.,ph.d. speciallæge i radiologi

CT-TRAUME CHECKLISTE ET FORSLAG. Michael Heyman cand.med.,ph.d. speciallæge i radiologi CT-TRAUME CHECKLISTE ET FORSLAG Michael Heyman cand.med.,ph.d. speciallæge i radiologi Dansk Radiologisk Selskabs 8. årsmøde og Videnskabeligt møde for Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin,

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Det vigtigste du bør vide om...

Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om: Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Kære kollega Bagsværd Tandlæge Center er

Læs mere

Det vigtigste du bør vide om...

Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om... Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Ragnhild Kirkegaard PA behandling, kirurgi & periimplantitis Henrik Gutte

Læs mere

Juni 2012, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2012, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elektron, der er løsrevet fra et atom: a. er en negativ ion b. er en kerneomdannelse c. er en isotop d. er en elementarpartikel e. er en proton. DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

I1988 markedsførtes det første direkte digitale røntgensystem

I1988 markedsførtes det første direkte digitale røntgensystem Interviewundersøgelse af danske tandlæger der anvender direkte digital røntgenteknik Ann Wenzel og Erik Gotfredsen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

MTV og 3 D Lise Ludvigsen. Trine Agertoft Lene Tarp. Radiologisk afdeling Odense Universitetshospital

MTV og 3 D Lise Ludvigsen. Trine Agertoft Lene Tarp. Radiologisk afdeling Odense Universitetshospital MTV og 3 D Lise Ludvigsen Janni Jensen Trine Agertoft Lene Tarp Medicinsk Teknologi Vurdering En alsidig systematisk vurdering af forudsætningerne for og konsekvenserne af at anvende en medicinsk teknologi.

Læs mere

Juni 2014 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2014 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Elektronerne der frigøres i røntgenrøret under eksponering: a. er negativt ladede b. er positivt ladede c. udgår fra katoden d. udgår fra anoden e. er det samme som fotoner.

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

VEJLEDENDE PENSUMLISTE I KÆBEKIRURGI. Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

VEJLEDENDE PENSUMLISTE I KÆBEKIRURGI. Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet VEJLEDENDE PENSUMLISTE I KÆBEKIRURGI Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Denne vejledende pensumliste i Kæbekirurgi er godkendt af Odontologisk Studienævn

Læs mere

Indhold 1. INDLEDNING...4

Indhold 1. INDLEDNING...4 Abstract This thesis has explored the hypothesis that emotional dysregulation may be involved in problems with non response and high dropout rates, which are characteristicofthecurrenttreatmentofposttraumatic,stressdisorder(ptsd).

Læs mere

fremtidens røntgenundersøgelse

fremtidens røntgenundersøgelse Cone beamcomputertomografi fremtidens røntgenundersøgelse HANNE HINTZE OG PAOLO M. CATTANEO Computertomografi (CT) er en avanceret røntgenteknik, der gennemføres i en såkaldt CT-scanner, ved at der sendes

Læs mere

Dentale implantater skal kontrolleres med regelmæssige

Dentale implantater skal kontrolleres med regelmæssige videnskab & klinik Sekundærartikel Abstract RB-RB/LB-LB-huskeregel til røntgenoptagelser af implantater Introduktion Optimale periapikale røntgenbilleder er en forudsætning for at kunne kontrollere knogleforholdene

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Juni 2010, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) ntgenstråling

Juni 2010, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) ntgenstråling DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Elektromagnetiske bølger: b a. forårsager rsager altid en ionisering af atomerne b. er det samme som røntgenstrr ntgenstråling c. er under 1 nanometer i bølgebreddeb d.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Heling og komplikationer efter tandekstraktion

Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling og komplikationer efter tandekstraktion Søren Schou Heling efter tandekstraktion 2 Heling efter tandekstraktion 3 Heling efter tandekstraktion 4 Heling efter tandekstraktion 5 Heling efter tandekstraktion

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

03-10-2012 side 1. Billedkvalitet. May-Lin Martinsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk

03-10-2012 side 1. Billedkvalitet. May-Lin Martinsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk 03-10-2012 side 1 Billedkvalitet May-Lin Martinsen 03-10-2012 side 2 Billedkvalitet Kontrast opløsning Rumlig opløsning Signal- Støj forhold (S/N) DOSIS Artefakter 03-10-2012 side 3 Billedkvalitet Den

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenstråling forplanter sig: a. som elektromagnetiske bølgerb b. med konstant bølgelb lgelængde og frekvens c. som partikelstråling ling d. ikke indendørs e. efter

Læs mere

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Program Ortodontiske diagnoser Tandgrupper, normal eruption og manglende eruption 6+6 Incisiver

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER Anne Bodilsen Verdenskort hvor marginern står?? - 21 studier (n: 48-3899) - 14,571 patienter European Journal of Cancer 46 (2010) 319-3232

Læs mere

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden

Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden Klinisk undersøgelse Carieslæsioner på røntgenbilleder og i virkeligheden White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 17, Wenzel A: Dental Caries, side 270-281 Caries forårsages af bakteriel

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

15/09/2016. Positioning i ortopædisk radiologi Henrik E Gregersen Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus. Definition

15/09/2016. Positioning i ortopædisk radiologi Henrik E Gregersen Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus. Definition Positioning i ortopædisk radiologi Henrik E Gregersen Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus 1 2 Definition Læren om, hvordan en patient lejres i røntgenapparatet og hvordan røntgenapparatet indstilles,

Læs mere

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift?

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Lars S Rasmussen Acta Anaesthesiologica Scandinavica Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret Rigshospitalet lsr@rh.dk

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Patienten i eget hjem. Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde

Patienten i eget hjem. Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde Patienten i eget hjem Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde Program for workshoppen 1. Hanna Vestenaa og Sara Fokdal, FUI projektet i Region Sjælland 2. Else Marie Damsgaard,

Læs mere

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Kritisk litteraturlæsning Introduktion Øvelse Information 5 min. Gruppearbejde 20 min. Diskussion

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Konferencens hashtag: #patient16 Følg os på Twitter: @patientsikker Praktisk info og præsentationer: patientsikkerhed.dk/patient16

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere