Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben"

Transkript

1 Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben LOUISE HAUGE MATZEN & ANN WENZEL Summary Radiographic examination of mandibular third molars A radiographic examination is meant to support the clinical examination of mandibular third molars aiding the surgeon to establish a treatment plan. When deciding on which radiographic method to use, the ALARA-principle should always be kept in mind, and for most general dental practitioners a periapical examination is the only available method in the clinic. Studies have shown however that in around 25 % of the cases, it is impossible to obtain a sufficient periapical image; therefore panoramic imaging is the state-of-the-art method where this unit is available. In cases of overprojection between the third molar and the mandibular canal in the panoramic image and specific signs that a close contact exists between the molar and the mandibular canal, an additional 3D radiographic examination (CBCT) may be indicated to explore if there is direct contact between the third molar and the mandibular canal indicated by no bony separation between these structures. A direct contact as seen in CBCT-sections has been shown to be the most important factor with an impact on deciding on performing a coronectomy instead of removing the whole tooth. Studies, where the full tooth was removed seem to indicate, that the use of CBCT 155

2 does not change the outcome for the patient with regard to sensory disturbances to the inferior alveolar nerve and moreover, the costs and the radiation burden to the patient are higher for CBCT than for conventional 2D methods. In conclusion, periapical or panoramic imaging is sufficient in most cases before removal of mandibular third molars, but CBCT may be suggested when one or more signs for a close contact between the tooth and the canal are present in the 2D conventional image if it is believed that CBCT will change the treatment or the treatment outcome for the patient. Keywords: radiography; third molar. Som led i behandlingsplanlægningen før fjernelse af visdomstænder i underkæben foretages en røntgenundersøgelse. Ideelt skal en røntgenoptagelse af visdomstanden i underkæben afbillede visdomstanden i hele dens udstrækning samt nabotanden og relaterede anatomiske strukturer, herunder den omkringliggende knogle. På røntgenoptagelsen vurderes retention, roddannelse, tandens lejring, antal og morfologi af rødderne, hvorvidt der er patologiske forandringer og i så fald hvilke, og den måske vigtigste parameter, relationen mellem visdomstanden og canalis mandibulae. Formålet med at anvende røntgenundersøgelse er at optimere behandlingen, herunder at reducere de postoperative komplikationer såsom smerte, hævelse, kraftig blødning, infektion og reduceret gabeevne. Den alvorligste patientrelaterede postoperative komplikation må imidlertid antages at være føleforstyrrelser i relation til n. alveolaris inferior (n. alv. inf.), n. buccalis og n. lingualis. En røntgenoptagelse bidrager med information om forløbet af n. alv. inf., da canalis mandibulae, hvori nerven løber, som oftest er synlig på billedet, hvorimod det ikke er muligt at se de to andre nervers forløb på røntgenbilleder. Når man vælger røntgenmetode, skal ALARA-princippet overholdes, dvs. at fordelen ved den enkelte metode altid skal være risikoen overlegen. ALARA (as low as reasonably achievable) betyder, 156

3 at man skal vælge den metode, der afsætter den laveste stråledosis i forhold til den information, optagelsen bidrager med (1). I det følgende vil de for tiden mest anvendte røntgenmetoder til præoperativ vurdering af visdomstænder i underkæben (periapikal, panorama- og cone-beam computer-tomografisk (CBCT) undersøgelse) blive beskrevet. Der har undertiden også været anvendt andre undersøgelsesmetoder såsom tværsnitstomografi, stereoskanografi, posterior-anterior optagelse og medicinsk CT-skanning; disse metoder vil ikke blive nærmere beskrevet her, da deres udbredelse i klinisk praksis er sparsom. Periapikal røntgenundersøgelse De fleste tandlæger har et dentalapparat på klinikken, hvor der udføres intraorale røntgenundersøgelser. Periapikale optagelser vil ofte være en sufficient undersøgelse før kirurgisk behandling af visdomstænder i underkæben, hvis det er muligt at afbillede hele tanden og canalis mandibulae (Fig. 1). Hvis der er overlejring mellem visdomstanden og canalis mandibulae, kan der udføres ekscentriske optagelser, både i det mesio-distale plan og med vertikal vinkling af tubus, og SLOB-reglen (same lingual opposite buccal) (2) anvendes til at vurdere den bukkolingvale relation mellem visdoms tanden og kanalen. Som ved alle periapikale røntgenoptagelser bør der generelt anvendes filmholder til optagelse af visdomstænder i underkæben. Det er imidlertid vist, at intraorale røntgenoptagelser i visdomstandsregionen kan være forbundet med stort ubehag (3), fx på grund af røntgenreceptorens skarpe kanter, og svælgrefleksen bliver også ofte aktiveret. Da anatomien af underkæben bagtil i mundhulen tilnærmelsesvis imødekommer parallelteknikken ved at holde receptoren med en finger, kan filmholderen undtagelsesvis udelades som vist i Fig 2. Digitale røntgenreceptorer har på mange tandklinikker erstattet den konventionelle film, og problemet med at positionere receptoren er derfor accentueret, da nogle af disse 157

4 receptorer (CCD- og CMOS-sensorer) fylder mere end en konventionel film og yderligere oftest har en ledning tilkoblet (Fig. 2) (4). Det er vist, at patienter følte større ubehag, når der anvendes en digital røntgenreceptor til optagelse af visdomstanden i underkæben sammenlignet med en konventionel filmoptagelse, og at patienter oplevede større ubehag med sensorer med ledning end med fosforplader (3). Den logiske følge af et større ubehag var, at flere omtagninger var nødvendige, når der blev anvendt sensor med ledning i Figur 1. Sufficiente periapikale optagelser af visdomstænder i underkæben. Til venstre ses 8 horisontalt lejret med to rødder, der samles apikalt. Der ses overlejring mellem den mesiale rod og den øverste begrænsning af c. mandibulae. Til højre ses 8 med tendens til invertering af kronen; desuden ses indsnævring af kanallumen. Figur 2. Periapikal optagelse af regio 8 med sensor med ledning uden anvendelse af filmholder. 158

5 forhold til en fosforplade (3). Konklusionen var, at op mod 25 % af periapikale optagelser af visdomstanden i underkæben ikke opfyldte kravet om, at hele tanden og kanalen var afbilledet. Der er rapporteret varierende resultater mht. den diagnostiske rigtighed af periapikale optagelser af visdomstænder i underkæben, men generelt kan man stole på dét, man ser på billederne, når det gælder rodantal og rodmorfologi (5-7). For relationen mellem visdomstanden og canalis mandibulae er det yderligere vist, at der er en relativt god overensstemmelse mellem eksponering af n. alv. inf. under operationen, og at rødderne overlejrede canalis mandibulae eller fremstod mørke på røntgenbillederne (8). Desuden er der vist en høj overensstemmelse mellem fund på periapikale optagelser ved hjælp af SLOB-reglen anvendt på optagelser med forskellig vertikal vinkling og den sande bukkolingvale relation mellem tand og kanal (7). Panoramaundersøgelse I årtier har panoramaoptagelse været første valg til diagnostik af visdomstænder i underkæben, når denne metode er tilgængelig, da optagelsen giver et overblik over samtlige visdomstænder og knoglestrukturer i regionerne uden væsentligt ubehag for patienten. Generelt er skarpheden i panoramabilleder ringere sammenlignet med intraorale billeder. I forhold til visdomstænder i underkæben er dette af mindre betydning, da skarphedsplanet er bredest i visdomstandsregionen, og tanden fremstår derfor som oftest med tilstrækkelig skarphed. Rødderne kan dog i nogle tilfælde fremstå udviskede/uskarpe, hvis der er bukkolingvale rodafbøjninger, der går ud af skarphedsplanet. Panoramaoptagelsen er desuden forbundet med en relativt lav stråledosis, og flere apparater kan i dag udføre segmenterede optagelser som vist i Fig. 3, således at kun den udvalgte region eksponeres og afbilledes; dermed nedsættes stråledosis tilsvarende. Et nyt studie har vist, at den diagnostiske rigtighed er lige så høj for panoramabilleder som for stereoskanogrammer og 159

6 Figur 3. Reduceret panoramaoptagelse. 8 8 er vertikalt lejrede. Der ses afbrudt kanalbegrænsning i begge regioner; derudover ses ændret kanalforløb i regio 8 og mørkning af rødderne i regio 8. CBCT til at vise tandens lejring, rodantal og -morfologi, når røntgenfundene blev sammenlignet med fund for den fjernede tand (9). En panoramaoptagelse vil i de fleste tilfælde være sufficient før fjernelse af visdomstænder i underkæben. Hvis der er overlejring mellem tanden/rødderne og canalis mandibulae, kan det være tegn på, at der er en direkte kontakt mellem disse. Der er i litteraturen beskrevet syv tegn på panoramabilleder, der antyder en tæt kontakt mellem visdomstanden og n. alv. inf. (10). Det er dog i en oversigtsartikel påpeget, at tre af de syv tegn (afbrudt kanalbegrænsning, ændret kanalforløb og mørkning over rødderne) (Fig. 3) er mere pålidelige end de resterende fire (afbøjede rødder, indsnævring af kanallumen, dobbelttegning af rødderne og indsnævring af rødderne) til at forudsige en tæt kontakt (11,12). Sammenhængen er dog langt fra éntydig, og konklusionen var således, at hvis der er overlejring på panoramabilledet, og ét eller flere af de tre radiologiske tegn er til stede, kan man overveje at foretage yderligere røntgenundersøgelse. 160

7 CBCT-undersøgelse De ovennævnte metoder er todimensionelle (2D) røntgenmetoder. Hvis 2D-metoder ikke giver tilstrækkelig information til, at man kan beslutte en behandling, kan man overveje at benytte en 3D-røntgenmetode. CBCT er udviklet til den kraniofaciale region som en nyudvikling af den traditionelle medicinske CT-skanning. Der er flere tekniske forskelle mellem CBCT og CT, der medfører, at stråledosis til patienten er lavere og opløsningen af billederne højere for CBCT end for CT. CBCT har derfor næsten helt overtaget den medicinske CTs rolle i odontologisk diagnostik, men det skal påpeges, at CBCT stadig afsætter mere stråling i patientens væv end konventionelle 2D-røntgenmetoder. Kvaliteten af CBCT-undersøgelsen er lige som for konventionelle metoder påvirket af den patient, der undersøges, spændingen i røntgenrøret, ampere, eksponeringstid og ikke mindst af strålefeltet, også kaldet field-of-view (FOV) og billedopløsningen, der er defineret ved størrelsen af voxel. En voxel i 3D-billeder er at sammenligne med en pixel i 2D-billeder, og størrelsen er defineret af dens højde, bredde og dybde. Den spatiale opløsning, altså antallet af voxel, defineres af den enkelte CBCT-unit, og for hvert FOV findes ofte flere opløsninger. Hovedreglen er, at mindre FOV reducerer stråledosis til patienten, og billedkvaliteten øges, fordi mængden af spredt stråling nedsættes. Til undersøgelse af visdomstanden i underkæben bør der vælges et lille FOV og en relativt høj opløsning. CBCT afbilleder det skannede volumen i alle anatomiske planer som vist i Fig. 4, og det er muligt for undersøgeren at scrolle igennem sub-millimeter tynde billedsnit, hvorfor det kunne formodes, at CBCT giver mere detaljeret information end 2D-metoder, specielt i det bukkolingvale (koronale) plan. I tilfælde, hvor man ser en overlejring mellem visdomstanden og canalis mandibulae på konventionelle billeder, er det dermed også forventeligt, at CBCT kan vise relationen mellem disse strukturer mere nøjagtigt. Hvis der på CBCT-billedsnit ikke ses knogletrabekler mellem rødderne af visdomstanden og canalis mandibulae (kaldet knogleseparation), 161

8 tolkes det som en direkte kontakt mellem tand og n. alv. inf. (Fig. 5). Desuden giver CBCT mulighed for at vise rodafbøjninger i det bukkolingvale plan meget tydeligere end på 2D-optagelser. distale rodspids mesiale rodspids kanal mesiale rodspids kanal Figur 4. Udvalgte CBCT-snit i tre planer af en horisontalt lejret 8 med to separate rødder. Til venstre ses et snit i sagittalplanet, i midten et snit i koronalplanet og til højre et snit i aksialplanet. kanal, tæt relaton kanal Figur 5. CBCT-snit i koronalplanet af 8 8 hos samme patient. Der ses ingen knogleseparation mellem 8 og c. mandibulae (til venstre), modsat regio 8, hvor der ses knogleadskillelse mellem tand og kanal (til højre). 162

9 Der findes kun få studier, der har undersøgt den diagnostiske rigtighed af CBCT til at vurdere relationen mellem visdomstanden og canalis mandibulae, hvor der har været anvendt en klinisk facitliste. Det er samlet vist, at CBCT er mere rigtig end en panorama-undersøgelse til dette formål (9). Desuden er der udført flere studier, der har sammenlignet tegnene for tæt kontakt mellem tand og kanal på panoramabilledet med manglende knogleseparation mellem tand og kanal i CBCT-billedsnittene. Flere af tegnene for tæt kontakt mellem disse strukturer på panoramabilledet er vist associerede med direkte kontakt observeret på CBCT, men modsat er der ikke belæg for, at fravær af disse tegn betyder, at der ikke er direkte kontakt (9,13). Den Europæiske Organisation for strålebeskyttelse har udgivet internationale guidelines for anvendelsen af CBCT i odontologisk diagnostik (14). For visdomstænder i underkæben bør CBCT ifølge disse guidelines kun anvendes, hvis der på den konventionelle distale rod mesiale rod Figur 6. Forskellige grader af lumenindsnævring hos samme patient (C. mandibulae markeret med blå pile). Til venstre ses et CBCT-snit i koronalplanet af 8, hvor der er indsnævring af kanallumen. Til højre ses et CBCT-snit i aksialplanet af 8, hvor der ses kraftig indsnævring af kanallumen. 163

10 2D-optagelse er mistanke om en tæt relation mellem visdomstanden og canalis mandibulae, og hvis det er besluttet, at tanden skal fjernes. Disse guidelines bygger imidlertid på studier med relativt lavt evidensniveau. Efterfølgende har et studie vist, at behandlingen af visdomstanden (amotio eller koronektomi) besluttet på grundlag af 2D-røntgenmetoder blev ændret i 12 % af tilfældene, når en CBCT-undersøgelse var til rådighed for kirurgen (15). Dette studie viste yderligere, at direkte kontakt mellem tanden og canalis mandibulae på CBCT var den primære årsag til, at koronektomi blev foretaget i stedet for amotio. Hvis der desuden var indsnævring af kanallumen (Fig. 6) og/eller, hvis kanalen var placeret i en rodafbøjning (Fig. 7), var der en endnu større sandsynlighed for, at kirurgen valgte koronektomi (15). Figur 7. C. mandibulae (blå pil) ligger i en bukkal rodafbøjning på

11 Da det således i tidligere studier er fundet, at CBCT afbilleder relationen mellem canalis mandibulae og visdomstanden mere korrekt i forhold til 2D-metoder, kunne man fristes til at udlede, at antallet af postoperative gener, specielt føleforstyrrelser, ville mindskes ved at implementere CBCT. For at kunne vise dette er det imidlertid nødvendigt at udføre randomiserede kliniske studier (RCT), hvor der trækkes lod mellem de inkluderede patienter om, hvorvidt de skal gennemgå en panorama- eller en CBCT-undersøgelse inden fjernelse af en underkæbevisdomstand. Der er i litteraturen kun publiceret en enkelt RCT om denne problemstilling, hvor der ikke kunne vises en signifikant forskel mellem panorama-undersøgelse og CBCT i antallet af føleforstyrrelser af n. alv. inf. (16). Desuden er der på Sektion for Oral Radiologi, Aarhus Tandlægeskole et igangværende studie, der viser samme tendens (17). Ud over at patienten ifølge foreløbige undersøgelser ikke oplever en effekt af CBCT-undersøgelse i forhold til forekomsten af føleforstyrrelser, viser nye tal, at CBCT anvendt til røntgenundersøgelse af visdomstænder i underkæben er forbundet med fire gange så høje omkostninger som en panoramaundersøgelse (18). Desuden var der ingen forskel i operationstid, postoperative patienthenvendelser, sygefravær, udskrivning af antibiotika eller indtag af smertestillende medicin mellem den gruppe, der fik en panoramaundersøgelse og den, der fik en CBCT (18). Såkaldte MTV-undersøgelser (Medicinsk TeknologiVurdering, cost-effectiveness) bør være en del af en samlet vurdering af en diagnostisk metode, idet udgifter/ressourcer bør stå i et rimeligt forhold til det diagnostiske udbytte af metoden og patientens gavn af undersøgelsen (19). Radiologiske protokoller for undersøgelse af visdomstænder i underkæben En velbeskrevet, standardiseret røntgenundersøgelse, der foretages i forbindelse med en given diagnostisk problemstilling, kaldes en røntgenprotokol. Der har været anvendt forskellige protokoller før 165

12 amotio af visdomstænder i underkæben, men kun to er velbeskrevet (13,20). Begge protokoller initieredes af et panoramabillede, og hvis der var overlejring mellem tand/rødder og canalis mandibulae, blev der foretaget yderligere undersøgelse, hhv. posterior-anterior optagelse eller stereoskanografi. Hvis der herefter stadig herskede tvivl om relationen mellem tand og kanal, henvistes patienten til CT/CBCT. Ifølge begge protokoller blev der i ca. halvdelen af tilfældene kun foretaget en panorama-undersøgelse inden fjernelse af visdomstanden, og % fik foretaget CT/CBCT (13,20). Som følge af en intern kvalitetskontrol af den radiologiske protokol, der har været fulgt på Aarhus Tandlægeskole i årene (13), har man i et samarbejde mellem sektionerne for kæbekirurgi og oral patologi og oral radiologi valgt at ændre protokollen. Den nuværende procedure for radiologisk undersøgelse af visdomstænder i underkæben kan ses i Fig. 8: Hvis et eller flere tegn på tæt kontakt til canalis mandibulae er til stede på panoramabilledet, og/ eller rødderne fremstår uskarpe, og/eller der er usikkerhed med hensyn til tilstedeværelse af patologisk forandring, der er afgørende for valg af behandling, henvises til CBCT. Denne protokol vil blive fulgt i en periode, hvorefter den vil blive sammenlignet med den tidligere med henblik på at vurdere patientens udbytte af CBCT-undersøgelsen, fortrinsvis i form af forekomsten af føleforstyrrelser relateret til n. alv. inf. Det er nødvendigt med flere sammenlignende longitudinelle undersøgelser for at opnå højere evidens for, hvornår CBCT er til gavn for patienterne. De kommende år vil man kunne følge opdaterede retningslinjer for anvendelsen af CBCT i forbindelse med bl.a. retinerede tænder fra den Europæiske Kommission for strålebeskyttelse på Konklusion: periapikale optagelser eller panoramaundersøgelse er tilstrækkelig i de fleste tilfælde før operativ behandling af en visdomstand i underkæben. CBCT-undersøgelse kan foretages, når der ses et eller flere specifikke tegn på en tæt kontakt mellem tanden og canalis mandibulae i den konventionelle 2D-optagelse hvis der er en forventning om, at CBCT vil ændre behandlingen eller udbyttet af behandlingen i form af færre postoperative gener for patienten. 166

13 Retningslinjer for radiologisk undersøgelse ifm. kirurgisk behandling af underkæbens 3. molar Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi samt Sektion for Oral Radiologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Panorama- eller intraoral optagelse Hvis det med tydelighed fremstår: Tanden: Rødderne ses tydeligt i hele deres udstrækning Rodafbøjninger kun i mesio-distal retning Ingen resorption af 7eren eller hvor evt. resorption kan vurderes på panoramaoptagelse og Tandens relation til kanalen: Tanden ligger over eller berører kanalens overkant Tanden overlapper kanalen, men: Kanalens overkant ses tydeligt Kanalens lumen er ensartet/ingen indsnævring Kanalen har et regelret forløb/ingen deviation Hvis det med tydelighed fremgår eller ved mistanke om: Tanden: Rødderne fremstår utydelige Rodafbøjninger i bukkolingual retning Overtallig(e) rod/rødder med uvis morfologi/ placering Patologi (fx cyste, tumor, vurdering af resorption af 7eren såfremt dette er vigtigt for behandlingsplanen) og/eller Tandens relation til kanalen: Tanden overlapper kanalen, men: Kanalens overkant er brudt Kanalens lumen er indsnævret Kanalen har et divergerende forløb Øget radiolucens (mørkning) i kanalen over rødderne Der tages ikke andre optagelser Der suppleres med CBCT Ovenstående retningslinjer er vejledende. Specielle forhold kan således medføre ændringer. Figur 8. Skematisk oversigt over den nuværende radiologiske procedure på Aarhus Tandlægeskole. LITTERATUR 1. White SC, Pharoah MJ. Oral Radiology: Principles and interpretation. Mosby Elsevier St. Louis, Missouri; Clark CA. A method of ascertaining the relative position of unerupted teeth by means of film radiographs. Odont Sec Roy Soc Med Proc ;3:

14 3. Matzen LH, Christensen J, Wenzel A. Patient discomfort and retakes in periapical examination of mandibular third molars using digital receptors and film. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009;107: Wenzel A, Møystad A. Work flow with digital intraoral radiography: A systematic review. Acta Odontol Scand 2010;68: Borglin K. Den retinerade visdomstandens rotanatomi på röntgenbilden och i verkligheten. Svensk Tandläk T 1955;48: Engström H. Rotanatomi och rotantal hos retinerade visdomständer. Tandläkartidningen 1979;71: Westesson P-L, Carlsson L-E. Anatomy of mandibular third molars. Oral Surg 1980;49: Howe GL, Poyton HG. Prevention of damage to the inferior alveolar nerve during the extraction of mandibular third molars. Br Dent J 1960;109: Matzen LH, Christensen J, Hintze H, Schou S, Wenzel A. Diagnostic accuracy of panoramic radiography, stereo-scanography and cone beam CT for assessment of mandibular third molars before surgery. Acta Odontol Scand 2013;71: Rood JP, Shehab BAAN. The radiological prediction of inferior alveolar nerve injury during third molar surgery. Br J Oral Maxillofac Surg 1990;28: Atieh M. Diagnostic accuracy of panoramic radiography in determining relationship between inferior alveolar nerve and mandibular third molar. J Oral Maxillofac Surg 2010;68: Wenzel A. It is not clear whether commonly used radiographic markers in panoramic images possess predictive ability for determining the relationship between the inferior alveolar nerve and the mandibular third molar. J Evid Based Dent Pract 2010;10: Matzen LH, Christensen J, Hintze H, Schou S, Wenzel A. Audit of a 5-year radiographic protocol before surgical intervention of mandibular third molars. Dentomaxillofac Radiol 2014;43: Radiation protection No 172. Cone beam CT for dental and maxillofacial radiology. Evidence-based guidelines. European Commission A report prepared by the SEDENTEXCT project. 168

15 15. Matzen LH, Christensen J, Hintze H, Schou S, Wenzel A. Influence of cone beam CT on treatment plan before surgical intervention of mandibular third molars and impact of radiographic factors on deciding on coronectomy vs surgical removal. Dentomaxillofac Radiol 2013;42: Guerrero ME, Botetano R, Beltran J, Horner K, Jacobs R. Can preoperative imaging help to predict postoperative outcome after wisdom tooth removal? A randomized controlled trial using panoramic radiography versus cone-beam CT. Clin Oral Invest 2014;18: Petersen LB, Christensen JH, Olsen K, Wenzel A. Postoperative complications after mandibular third molar removal based on panoramic radiography or cone beam CT-scanning: a randomized controlled clinical study. Abstract no 113, 13th European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Leipzig, Germany Petersen LB, Christensen J, Olsen K, Wenzel A. Image and surgeryrelated costs comparing cone beam computed tomography and panoramic imaging before removal of impacted mandibular third molars. Dentomaxillofac Radiol 2014;43: Petersen LB, Christensen J, Olesen K, Wenzel A. Medicinsk teknologivurdering inden for odontologi. Tandlægebladet 2012;10: Flygare L, Öhman A. Preoperative imaging procedures for lower wisdom teeth removal. Clin Oral Invest 2008;12:

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel?

Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel? Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel? HANNE HINTZE & PAOLO M. CATTANEO Todimensionelle (2D-) røntgenbilleder i form af periapikale, panorama- og cefalostatoptagelser har været

Læs mere

Intraorale optagelser - Introduktion

Intraorale optagelser - Introduktion Intraorale optagelser - Introduktion Sektion for Oral Radiologi Januar 2013 Else Baden-Jensen, Hanne Hintze Et røntgenbillede er et sort-gråt-hvidt billede, som dannes, fordi røntgenstråler har påvirket

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

Kursusindhold. Kursusindhold. Digitale røntgensystemer. Fosforplader, intraorale. Fosforplade til Digora Optime scanner

Kursusindhold. Kursusindhold. Digitale røntgensystemer. Fosforplader, intraorale. Fosforplade til Digora Optime scanner Københavns Kommune, 2010 Kursusindhold Digitale røntgensystemer Ann Wenzel professor ph.d. et dr.odont. Afd. for Oral Radiologi Tandlægeskolen Aarhus Universitet Fosforplader og poser Ubehag for patienten

Læs mere

Det vigtigste du bør vide om...

Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om... Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Ragnhild Kirkegaard PA behandling, kirurgi & periimplantitis Henrik Gutte

Læs mere

Det vigtigste du bør vide om...

Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om: Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Kære kollega Bagsværd Tandlæge Center er

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

fremtidens røntgenundersøgelse

fremtidens røntgenundersøgelse Cone beamcomputertomografi fremtidens røntgenundersøgelse HANNE HINTZE OG PAOLO M. CATTANEO Computertomografi (CT) er en avanceret røntgenteknik, der gennemføres i en såkaldt CT-scanner, ved at der sendes

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Dentale implantater skal kontrolleres med regelmæssige

Dentale implantater skal kontrolleres med regelmæssige videnskab & klinik Sekundærartikel Abstract RB-RB/LB-LB-huskeregel til røntgenoptagelser af implantater Introduktion Optimale periapikale røntgenbilleder er en forudsætning for at kunne kontrollere knogleforholdene

Læs mere

DISTALE RADIUSFRAKTURER

DISTALE RADIUSFRAKTURER DISTALE RADIUSFRAKTURER Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Morten Schultz Larsen FORMÅL Fraktur Klassifikation Diagnose Behandling NKR Funktionsniveau Operativ teknik Komplikationer og hvordan

Læs mere

Digital Dental Danmark

Digital Dental Danmark Digital Dental Danmark - ny røntgendedikeret virksomhed Ny autoriseret forhandler af Soredex røntgenprodukter - Digora, Cranex og Scanora DANMARK Digital Dental Danmark the 3D Company er en 100% røntgendedikeret

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Kontrol efter implantatbehandling

Kontrol efter implantatbehandling Kontrol efter implantatbehandling SØREN SCHOU, EVA SIDELMANN KARRING, ANDREAS STAVROPOULOS, FLEMMING ISIDOR OG PALLE HOLMSTRUP Systematisk og løbende kontrol er vigtig for at opnå et tilfredsstillende

Læs mere

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Denne servicedeklaration er udarbejdet af de tandlæger, der indgår i Svendborg kommunes tandplejeordning. Servicedeklarationen gennemgås årligt af det

Læs mere

Prævalensen af tandagenesi hos danske børn med normal

Prævalensen af tandagenesi hos danske børn med normal Ny viden om forekomst og årsagsforhold Inger Kjær, Karin Binner Becktor, Jens Daugaard- Jensen og Bjørn Russell - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Identifikation af uidentificerede odontogene foci

Identifikation af uidentificerede odontogene foci Identifikation af uidentificerede odontogene foci HENRIK NIELSEN Summary Identification of unidentified odontogenic foci Identification of unknown, odontogenic foci is a challenging task for a dentist.

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

Rodresektion af molarer i underkæben er vanskelig pga.

Rodresektion af molarer i underkæben er vanskelig pga. Heling efter retrograd rodforsegling af molarer i underkæben med dentinbinder og plast Vibe Rud og E. Christian Munksgaard Retrograd rodfyldning af molarer i underkæben er oftest vanskelig at udføre, især

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Dr. Patrick Palacci kirurgisæt - guide til anvendelse

Dr. Patrick Palacci kirurgisæt - guide til anvendelse Puredent ApS Okseholm 25 4000 Roskilde w w w. puredent. dk Dr. Patrick Palacci kirurgisæt - guide til anvendelse Implantologisæt udviklet af Dr. Patrick Palacci til optimal placering af implantater med

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Forandringer Af Implantat Stabilitet For Forskellige Præparations Teknikker; Konventionel Bor Vs. Piezokirurgi Vi vil spørge, om du

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D.

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Disposition Periimplantitis - problemidentifikation Periimplantitis (peri-implant mucositis)? Definition, faktuelle

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse Børn og Angst - forberedelse til bedøvelse Disposition for indlæg Præsentation af oplægsholdere Anne Sofie og Trine - indlæg Pernille - indlæg Kort opsamling Pause 5 min Diskussion af oplæg Børn og angst

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Dentoalveolær kirurgi Live operationer

Dentoalveolær kirurgi Live operationer Dentoalveolær kirurgi Live operationer Jens Lætgaard Visdomstænder? Irreversibel patologi Profylaktisk - v. risiko for udvikling af patologi Tæt/kompleks relation til can. mand. taler imod Coronectomi

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

APNØBØJLENS PRINCIP PALLE SVANHOLT

APNØBØJLENS PRINCIP PALLE SVANHOLT ODONTOLOGISK INSTITUT D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T APNØBØJLENS PRINCIP PALLE SVANHOLT Specialtandlæge i Ortodonti 14. Marts

Læs mere

Afskærmning af røntgenanlæg

Afskærmning af røntgenanlæg Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg 16,9% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 315,93 210,62 526,55 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 152,60

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben

Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben Ektopisk lejrede hjørnetænder i overkæben Introduktion Afvigelser i maxillære hjørnetænders eruptionsbane kan udgøre et ubehageligt problem for både patient og behandler. Opdages de ektopisk lejrede hjørnetænder

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 152,08 101,39 253,47 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 88,71 164,76

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,47 99,65 249,12 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,19 161,93

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,34 99,56 248,90 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,11 161,79

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Under overfladen Efterårskursus 2015 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Faget pædodonti omfatter alle aspekter af oral sundhed og tandpleje for børn og unge. Det betyder, at vi i vores dagligdag

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik 90% af manglende og fejldiagnoser Klinisk og radiologisk diagnostik Diagnose Alder, køn Anamnese Henvisning Anatomisk lokalisation Anamnese Klinisk undersøgelse Klinisk undersøgelse Konklusion?? What to

Læs mere

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE KNOGLEBILLEDER - EN BACHELOROPGAVE OM ANVENDELSE AF PACS TIL UDMÅLING AF CORTICALISTYKKELSEN I DEN PROXIMALE HUMERALE DIAFYSE HOS PATIENTER

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Udarbejdelse af anbefalinger

Udarbejdelse af anbefalinger 1 Hver kliniske vejledning udmunder i anbefalingsgrader indenfor diagnostik, forebyggelse, behandling og effektmål. Vurdering af evidensniveau Behandling og Forebyggelse 1a Systematisk review af RCT (med

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2010

Honorartabeller 1. oktober 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2012

Honorartabeller 1. april 2012 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21.

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. februar 2014 Mette Werner Linderup, Uddannelsestandlæge Tand, mund og kæbekirurgisk afd., Århus 1 Program Ætiologi Undersøgelse Diagnostik og behandling Blødtvævsskader

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN lt.edk jen ddhp twwawn le ju.tan INDHOLD 3 Den Kommunale Tandregulering 5 Tandregulering er et forløb 6 Den første tid med bøjlen 7 Tænk over hvad du spiser 9 Retention

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2011

Honorartabeller 1. oktober 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70257711 Fax 70251637 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere