2. I 54, stk. 4, 1. pkt., ændres»der er nævnt i stk. 1«til:»der er nævnt i stk. 2«.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. I 54, stk. 4, 1. pkt., ændres»der er nævnt i stk. 1«til:»der er nævnt i stk. 2«."

Transkript

1 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPMP/NNM Koordineret med Sagsnr Doknr Dato Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg (Ændring af afstemningssted for vælgere med handicap m.v.) 1 I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 11. februar 2013, som ændret ved lov nr. 158 af 20. februar 2013 og 4 i lov nr. 647 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer: 1. Efter 47 indsættes:» 47 a. En vælger kan efter ansøgning afgive sin stemme på valgdagen på et andet afstemningssted i opstillingskredsen i sin bopælskommune end det, vælgeren er tilknyttet i henhold til valglisten, jf. 18, såfremt ændringen af afstemningssted er begrundet i vælgerens handicap, nedsat førlighed eller lignende. Stk. 2. Ansøgning om at afgive stemme på et andet afstemningssted i opstillingskredsen i bopælskommunen skal indgives senest kl. 12 otte dage før valgdagen til kommunalbestyrelsen i vælgerens bopælskommune, der træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne i stk. 1 er opfyldt. Hvis otte dage før valgdagen er en lørdag eller søndag eller anden helligdag, fremrykkes ansøgningsfristen til den umiddelbart forudgående hverdag, som ikke er en lørdag. Ansøgning kan tidligst indgives, når valget er udskrevet, og skal indgives forud for hvert valg til Folketinget. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at en vælger, hvis ansøgning i henhold til stk. 1 er imødekommet, slettes fra valglisten på det afstemningssted, vælgeren oprindeligt var tilknyttet, og tilføjes valglisten på det afstemningssted, som vælgeren er overført til. Stk. 4. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om ændring af afstemningssted for vælgere med handicap, nedsat førlighed og lignende, herunder regler for udformning, indgivelse og behandling af en ansøgning om ændring af afstemningssted.«2. I 54, stk. 4, 1. pkt., ændres»der er nævnt i stk. 1«til:»der er nævnt i stk. 2«. 3. I 99, stk. 1, ændres»jf. dog stk. 2 og 3.«til:»jf. dog stk. 2-4.«4. I 99 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. En vælger kan efter ansøgning afgive sin stemme på afstemningsdagen på et andet afstemningssted i sin bopælskommune, end det, vælgeren er tilknyttet i

2 henhold til valglisten, jf. 96, såfremt ændringen af afstemningssted er begrundet i vælgerens handicap, nedsat førlighed eller lignende. 47 a, stk. 2-4, finder tilsvarende anvendelse med de ændringer, der følger af afstemningens karakter. Ansøgning kan dog tidligst indgives 4 uger før afstemningsdagen.«stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4. 2 I lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, foretages følgende ændringer: 1. I 25, stk. 1, indsættes efter»stk. 2«:»og 3«2. I 25 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. En vælger kan efter ansøgning afgive sin stemme på valgdagen på et andet afstemningssted i sin bopælskommune, end det, vælgeren er tilknyttet i henhold til valglisten, jf. 14, såfremt ændringen af afstemningssted er begrundet i vælgerens handicap, nedsat førlighed eller lignende. 47 a, stk. 2-4, i lov om valg til Folketinget finder tilsvarende anvendelse med de ændringer, der følger af valgets karakter. Ansøgning kan dog tidligst indgives 4 uger før valgdagen.«stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4. 3 I lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 127 af 11. februar 2013, foretages følgende ændringer: 1. Efter 53 indsættes:» 53 a. En vælger kan efter ansøgning afgive sin stemme på valgdagen på et andet afstemningssted i sin bopælskommune end det, vælgeren er tilknyttet i henhold til valglisten, jf. 8, såfremt ændringen af afstemningssted er begrundet i vælgerens handicap, nedsat førlighed eller lignende. Stk. 2. Ansøgning om at afgive stemme på et andet afstemningssted i bopælskommunen skal indgives senest kl. 12 otte dage før valgdagen til kommunalbestyrelsen i vælgerens bopælskommune, der træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne i stk. 1 er opfyldt. Ansøgning kan tidligst indgives 4 uger før valgdagen og skal indgives forud for hvert valg til kommunalbestyrelser og regionsråd. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at en vælger, hvis ansøgning i henhold til stk. 1 er imødekommet, slettes fra valglisten på det afstemningssted, vælgeren oprindeligt var tilknyttet, og tilføjes valglisten på det afstemningssted, som vælgeren er overført til. Stk. 4. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om ændring af afstemningssted for vælgere med handicap, nedsat førlighed og lignende, herunder regler for udformning, indgivelse og behandling af en ansøgning om ændring af afstemningssted.«2. I 60, stk. 4, 1. pkt., ændres»der er nævnt i stk. 1«til:»der er nævnt i stk. 2«. Loven træder i kraft den 1. marts

3 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger Indhold 1. Indledning 2. Baggrunden for lovforslaget 3. Gældende regler for stemmeafgivning for vælgere med handicap, nedsat førlighed eller lignende 3.1. Afstemning på afstemningsdagen Tilgængelige afstemningssteder Afgivelse af stemme umiddelbart uden for stemmelokale og hjælp til stemmeafgivning i øvrigt Brevstemmeafgivning for vælgere med handicap, nedsat førlighed eller lign Brevstemmeafgivning i borgerservicecentre m.v Brevstemmeafgivning i visse boliger og boformer efter serviceloven og boliglovgivningen Brevstemmeafgivning i vælgerens eget hjem 3.3. Optagelse på valglisten og tilhørsforhold til ét bestemt afstemningssted 4. Lovforslagets indhold 4.1. Forslag om, at vælgere med handicap, nedsat førlighed eller lignende kan ændre afstemningssted efter ansøgning til bopæls- eller opholdskommunen Personkreds Hvilket andet afstemningssted kan vælgeren overføres til? Tidsfrister for ansøgning Ansøgning forud for hvert valg Slettelse fra den hidtidige valgliste og optagelse på en ny valgliste Bemyndigelsesbestemmelse 4.2. Forslag om lovteknisk ændring af henvisning i reglerne om brevstemmeafgivning i eget hjem 5. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 7. Administrative konsekvenser for borgerne 8. Miljømæssige konsekvenser 9. Forholdet til EU-retten 10. Hørte myndigheder og organisationer 11. Sammenfattende skema 1. Indledning Med lovforslaget får vælgere med handicap, nedsat førlighed eller lignende mulighed for efter ansøgning at blive overført til et andet afstemningssted end det, de er tilknyttet i henhold til valglisten. Det nye afstemningssted skal ved folketingsvalg ligge i samme opstillingskreds i kommunen og skal ved folkeafstemninger, Europa- Parlamentsvalg og kommunale og regionale valg ligge i kommunen. Ændringen af afstemningssted skal være begrundet i vælgerens handicap, nedsat førlighed eller lignende. Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. marts Baggrunden for lovforslaget Økonomi- og Indenrigsministeriet søger til stadighed og i dialog med handicaporganisationerne at forbedre tilgængeligheden til valghandlingen for vælgere med handicap. 3

4 Forslaget er en udmøntning af denne dialog og følger desuden op på Folketingets Kommunaludvalgs beretning til B 74, forslag til folketingsbeslutning om øget tilgængelighed i forbindelse med deltagelse i demokratiet, fra folketingsåret 2012/13. Udvalget konstaterer heri bl.a., at der fortsat er mange muligheder for at forbedre demokratiet, så det bliver mere tilgængeligt for borgere med handicap i overensstemmelse med FN's handicapkonvention, f.eks. i forhold til stemmehemmelighed og adgang til afstemningssteder. Vælgere med handicap, nedsat førlighed eller lignende skal så vidt muligt have mulighed for at afgive deres stemme på samme måde som andre vælgere. Det er imidlertid ikke alle kommuner, der råder over et tilstrækkeligt antal egnede lokaler med handicapvenlige adgangsforhold, som kan anvendes som afstemningssteder. Kommunerne benytter derfor i dag en række lokaliteter, som ikke er handicaptilgængelige. Vælgere med handicap, nedsat førlighed eller lignende, som ikke eller kun med stort besvær kan bevæge sig ind i stemmelokalet, har derfor mulighed for enten at afgive stemme umiddelbart uden for stemmelokalet f.eks. i en bil parkeret ved afstemningsstedet - en såkaldt»vognstemme«- eller for at brevstemme f.eks. i eget hjem. Der henvises til afsnit Efter de gældende regler har vælgere med handicap, nedsat førlighed eller lignende ikke mulighed for at ændre afstemningssted, og således til- eller fravælge et afstemningssted på grund af særlige forhold, der gør sig gældende eller ikke gør sig gældende, på dette afstemningssted. Baggrunden for lovforslaget er at give en sådan mulighed. Regeringen ønsker således at supplere de eksisterende muligheder for vogn- og brevstemmer med en mulighed for, at en vælger med handicap, nedsat førlighed eller lignende selv kan vælge at stemme på det afstemningssted i kommunen, som har de bedste faciliteter og/eller ydre rammer i forhold til vælgerens behov i forbindelse med stemmeafgivningen. Der kan således være en række forhold, som gør sig gældende på ét afstemningssted men ikke på et andet afstemningssted, som har betydning positivt eller negativt for vælgere med handicap, nedsat førlighed eller lignende, når de skal afgive deres stemme på valgdagen. Det kan f.eks. være tilstedeværelsen på ét eller flere udvalgte afstemningssteder af et separat særlig lydtæt stemmerum, hvor bl.a. blinde og svagsynede vælgere kan afgive deres stemme, uden at der er risiko for, at andre kan høre, hvad der bliver sagt. Det kan endvidere være særligt gode lysforhold, benyttelse af et hæve/sænkebord i et særligt stemmerum til glæde for vælgere i kørestol m.v., eller tilstedeværelsen af handicaptoiletter. Kommunen vil på vælgerens forespørgsel kunne yde vejledning herom. 3. Gældende regler for stemmeafgivning for vælgere med handicap, nedsat førlighed eller lignende 3.1. Afstemning på afstemningsdagen Tilgængelige afstemningssteder Det følger af valglovgivningen, at kommunalbestyrelsen skal sørge for lokaler til afstemningen samt det fornødne antal stemmerum og stemmekasser. Der henvises til folketingsvalglovens 45, stk. 2, 1. pkt., der i kraft af henvisningsbestemmelsen i folketingsvalglovens 99, stk. 1, gælder tilsvarende for grundlovsumiddelbare folkeafstemninger og i kraft af henvisningsbestemmelsen i Europa-Parlamentsvalglovens 25, stk. 1, gælder tilsvarende for Europa-Parlamentsvalg, samt til den kommunale og regionale valglovs 51, stk. 2, 1. pkt. Der stilles ikke i valglovgivningen krav om, at de afstemningssteder, kommunerne benytter ved folketingsvalg, folkeafstemninger, Europa-Parlamentsvalg og kommunale 4

5 og regionale valg, skal være indrettet med henblik på at øge den fysiske tilgængelighed for vælgere med handicap, nedsat førlighed eller lignende. Ministeriet anfører imidlertid i sine vejledninger til kommunerne om afholdelse af valg og folkeafstemninger, at kommunalbestyrelsen, når den udpeger de bygninger/lokaler, der skal bruges til afstemningen, skal tage hensyn til, at lokalerne så vidt muligt skal være tilgængelige for kørestolsbrugere og andre bevægelseshæmmede. Endvidere anfører ministeriet i vejledningerne om afholdelse af valg og folkeafstemninger, at der på hvert afstemningssted (i hvert afstemningslokale) skal være indrettet et stemmerum, hvor der er plads til, at der ud over vælgeren kan opholde sig to hjælpere, når en vælger har brug for hjælp til at afgive sin stemme. Det angives endvidere, at det særlige stemmerum så vidt muligt skal være stort nok til, at der ud over to hjælpere er plads til en vælger i kørestol, jf. bl.a. vejledning nr af 29. august 2013 om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013, afsnit Afgivelse af stemme umiddelbart uden for stemmelokale og hjælp til stemmeafgivning i øvrigt. Vælgere, der på grund af manglende førlighed, svagelighed eller lignende ikke kan bevæge sig ind i stemmelokalet eller stemmerummet, kan efter de gældende regler forlange fornøden hjælp til stemmeafgivningen. Der kan i den forbindelse ske de nødvendige lempelser i den foreskrevne fremgangsmåde for stemmeafgivning. En vælger skal herunder, hvis det er nødvendigt, gives mulighed for at afgive stemme umiddelbart uden for stemmelokalet, f.eks. i en bil parkeret ved afstemningsstedet (såkaldt vognstemme). I givet fald må en stemmeseddel og en transportabel stemmekasse bringes ud til vælgeren. Vælgere, der på grund af manglende førlighed, svagelighed eller lignende i øvrigt ikke kan foretage stemmeafgivningen på den foreskrevne måde, kan forlange fornøden hjælp til stemmeafgivningen. Hjælp til stemmeafgivning ydes af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere (eller af en valgstyrer eller tilforordnet vælger og en person der er udpeget af vælgeren selv). Der henvises til folketingsvalglovens 49, stk. 1 og 2, der i kraft af henvisningsbestemmelsen i folketingsvalglovens 99, stk. 1, gælder tilsvarende for grundlovsumiddelbare folkeafstemninger og i kraft af henvisningsbestemmelsen i Europa-Parlamentsvalglovens 25, stk. 1, gælder tilsvarende for Europa-Parlamentsvalg, samt til den kommunale og regionale valglovs 55, stk Brevstemmeafgivning for vælgere med handicap, nedsat førlighed eller lign. Vælgere med handicap, nedsat førlighed eller lignende kan brevstemme efter de almindelige brevstemmeafgivningsregler, hvorefter enhver vælger kan brevstemme i enhver kommune her i landet, jf. herom under afsnit Endvidere gælder der nogle særlige ordninger for brevstemmeafgivning bl.a. for vælgere, der bor eller opholder sig i en række boliger og boformer efter serviceloven og boliglovgivningen, herunder i pleje- og ældreboliger, samt for vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet og derfor kan søge om at brevstemme i eget hjem, jfr. herom under afsnit hhv Ved brevstemmeafgivning skal vælgere, der ønsker hjælp til at udfylde stemmesedlen eller udfylde og underskrive følgebrevet eller i øvrigt ønsker hjælp til brevstemmeafgivningen, ydes den fornødne hjælp af den eller de stemmemodtagere, brevstemmen afgives til. Ud over stemmemodtageren eller i stedet for den ene af disse kan vælgeren forlange hjælp til brevstemmeafgivningen af en person, der er udpeget af vælgeren selv. Reglerne om hjælp til brevstemmeafgivningen gælder generelt og gælder således bl.a. også brevstemmeafgivning i borgerservicecentre mv., brevstemmeafgivning i visse boliger og boformer efter serviceloven og boliglovgivningen samt brevstemmeafgivning i hjemmet. Der henvises til folketingsvalglovens 61, stk. 4, der i kraft af henvisningsbestemmelsen i folketingsvalglovens 100, stk. 1, gælder tilsvarende for grundlovsumiddelbare folkeafstemninger og i kraft af henvisningsbestem- 5

6 melsen i Europa-Parlamentsvalglovens 26, stk. 6, gælder tilsvarende for Europa- Parlamentsvalg, samt til den kommunale og regionale valglovs 66, stk Brevstemmeafgivning i borgerservicecentre m.v. For så vidt angår den almindelige brevstemmeafgivning på borgerservicecentre og lignende anfører ministeriet i sine vejledninger om afholdelse af valg og folkeafstemninger, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis et eller flere af de steder i kommunerne, hvor enhver vælger kan brevstemme, er indrettet således, at lokalerne, herunder evt. stemmerum eller enkeltstående pulte, er tilgængelige for kørestolsbrugere og andre stærkt bevægelseshæmmede. Endvidere anfører ministeriet i omtalte vejledninger, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis der på et eller flere af de steder i kommunerne, hvor enhver vælger kan brevstemme, indrettes et stemmerum, hvor der er plads til, at tre personer kan opholde sig samtidig. Stemmerummet skal have plads til, at der ud over vælgeren kan opholde sig to stemmemodtagere eller en stemmemodtager samt en personligt valgt hjælper, når en vælger har brug for hjælp til at afgive sin stemme, og skal være stort nok til, at der ud over de to hjælpere er plads til en vælger i kørestol, jf. for eksempel vejledning nr af 29. august 2013 om afholdelse af kommunale og regionale valg den 19. november 2013, afsnit Brevstemmeafgivning på de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme, f.eks. på borgerservicecentrene og lignende, kan efter behov ske uden for brevstemmeafgivningsstedets lokaler, f.eks. på parkeringspladsen ved borgerservicecenteret, biblioteket eller lign. (»vognbrevstemme«). En vælger har dog ikke krav på at kunne brevstemme uden for brevstemmeafgivningsstedets lokaler, jf. bl.a. vejledning nr af 29. august 2013 om afholdelse af kommunale og regionale valg den 19. november 2013, afsnit Brevstemmeafgivning på de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme, f.eks. på borgerservicecentrene og lignende, kan ved folketingsvalg ske de sidste 3 uger før valgdagen, dog senest næstsidste søgnedag før valgdagen, jf. folketingsvalglovens 56, ved folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg ske de sidste 3 måneder før afstemningsdagen, dog senest næstsidste søgnedag før afstemningsdagen, jf. folketingsvalglovens 100, stk. 4 og Europa-Parlamentsvalglovens 26, stk. 2, 1. pkt., og ved kommunale og regionale valg ske fra den 3. tirsdag i august måned i valgåret, dog senest lørdagen før valgdagen, jf. den kommunale og regionale valglovs Brevstemmeafgivning i visse boliger og boformer efter serviceloven og boliglovgivningen Vælgere, som bor eller opholder sig i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen, herunder i pleje- og ældreboliger, kan brevstemme i boformen eller boligen. Der henvises til folketingsvalglovens 54, stk. 2, der i kraft af henvisningsbestemmelsen i folketingsvalglovens 100, stk. 1, gælder tilsvarende for grundlovsumiddelbare folkeafstemninger og i kraft af henvisningsbestemmelsen i Europa-Parlamentsvalgloves 26, stk. 1, gælder tilsvarende for Europa-Parlamentsvalg, samt til den kommunale og regionale valglovs 60, stk. 2. Bestemmelserne omfatter bl.a. plejehjem og beskyttede boliger, plejeboliger, ældreboliger og boformer for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer m.v. Brevstemmeafgivning i de nævnte boformer og boliger kan ske inden for de sidste 3 uger før valgdagen, dog senest næstsidste søgnedag før valgdagen, jf. folketingsvalglovens 56, der i kraft af henvisningsbestemmelsen i folketingsvalglovens 100, stk. 1, gælder tilsvarende for grundlovsumiddelbare folkeafstemninger og i kraft af henvisningsbestemmelsen i Europa-Parlamentsvalgloves 26, stk. 1, gælder tilsvarende for Europa-Parlamentsvalg, hhv. sidste lørdag før valgdagen, jf. den kommunale og regionale valglovs 62, 1. pkt. For en nærmere angiven 6

7 del af disse boliger og boformer gælder dog, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at brevstemmeafgivning i stedet skal ske efter reglerne om brevstemmeafgivning i hjemmet, jf. afsnit nedenfor Brevstemmeafgivning i vælgerens eget hjem Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet, kan brevstemme i hjemmet, medmindre de har mulighed for at stemme i en af de boliger eller boformer, der er nævnt i folketingsvalglovens 54, stk. 2, jf. folketingsvalglovens 54, stk. 4, der i kraft af henvisningsbestemmelsen i folketingsvalglovens 100, stk. 1, gælder tilsvarende for grundlovsumiddelbare folkeafstemninger og i kraft af henvisningsbestemmelsen i Europa-Parlamentsvalgloves 26, stk. 1, gælder tilsvarende for Europa-Parlamentsvalg, samt i den kommunale og regionale valglovs 60, stk. 2, jf. den kommunale og regionale valglovs 60, stk. 4. Anmodning om at brevstemme i hjemmet skal indgives til opholdskommunen senest kl. 18 tolv dage før valgdagen. Hvis tolv dage før valgdagen (ved folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg) er en lørdag eller søndag, forlænges fristen for at indgive anmodning om at brevstemme i hjemmet til førstkommende mandag kl. 12. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en senere frist for indgivelsen af anmodningen om at brevstemme i hjemmet, dog senest næstsidste søgnedag på valgdagen. Der henvises til folketingsvalglovens 54, stk. 4, pkt., der i kraft af henvisningsbestemmelsen i folketingsvalglovens 100, stk. 1, gælder tilsvarende for grundlovsumiddelbare folkeafstemninger og i kraft af henvisningsbestemmelsen i Europa- Parlamentsvalgloves 26, stk. 1, gælder tilsvarende for Europa-Parlamentsvalg, samt til den kommunale og regionale valglovs 60, stk. 4, pkt. Brevstemmeafgivning i vælgerens hjem kan ske inden for de sidste 3 uger før valgdagen, dog senest næstsidste søgnedag hhv. sidste lørdag før valgdagen. Der henvises til folketingsvalglovens 56, der i kraft af henvisningsbestemmelsen i folketingsvalglovens 100, stk. 1, gælder tilsvarende for grundlovsumiddelbare folkeafstemninger og i kraft af henvisningsbestemmelsen i Europa-Parlamentsvalgloves 26, stk. 1, gælder tilsvarende for Europa-Parlamentsvalg, hhv. til den kommunale og regionale valglovs 62, 1. pkt Optagelse på valglisten og tilhørsforhold til ét bestemt afstemningssted For at udøve sin valgret, skal man være optaget på valglisten, jf. folketingsvalglovens 3 og 96, stk. 1, Europa-Parlamentsvalglovens 4 samt den kommunale og regionale valglovs 2, stk. 1. Vælgerne skal med visse få undtagelser optages på valglisten i den kommune, hvor de er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR). Der henvises til folketingsvalglovens 15, stk. 1, der i kraft af henvisningsbestemmelsen i folketingsvalglovens 96, stk. 2, 1. pkt., gælder tilsvarende for grundlovsumiddelbare folkeafstemninger og i kraft af henvisningsbestemmelsen i Europa- Parlamentsvalgloves 14, stk. 2, 1. pkt., gælder tilsvarende for Europa- Parlamentsvalg, samt til Europa-Parlamentsvalglovens 14 a, stk. 1, 1. pkt., og til den kommunale og regionale valglovs 7, stk. 1, 1. pkt. Valglisten skal udarbejdes for hvert afstemningsområde i kommunen, jf. folketingsvalglovens 18, stk. 1, 2. pkt., der i kraft af henvisningsbestemmelsen i folketingsvalglovens 96, stk. 2, 1. pkt., gælder tilsvarende for grundlovsumiddelbare folkeafstemninger og i kraft af henvisningsbestemmelsen i Europa-Parlamentsvalgloves 14, stk. 2, 1. pkt., gælder tilsvarende for Europa-Parlamentsvalg, samt til den kommunale og regionale valglovs 8, stk. 1, 2. pkt. I hvert afstemningsområde foregår afstemningen på ét afstemningssted. Der henvises til folketingsvalglovens 45, stk. 1, der i kraft af henvisningsbestemmelsen i folketingsvalglovens 99, stk. 1, gælder tilsvarende for grundlovsumiddelbare folkeafstemninger og i kraft af henvisningsbestemmelsen i Europa-Parlamentsvalgloves 7

8 25, stk. 1, gælder tilsvarende for Europa-Parlamentsvalg, samt til den kommunale og regionale valglovs 51, stk. 1, 2. pkt. Vælgere optages på valglisten i et bestemt afstemningsområde i kommunen og kan således efter de gældende regler alene afgive deres stemme på det afstemningssted, der hører til dette afstemningsområde. Det er efter de gældende regler som udgangspunkt ikke muligt at blive overført til et andet afstemningssted end det, man tilhører i henhold til valglisten. En undtagelse herfra er for at sikre det fulde værn omkring stemmehemmeligheden - den situation, hvor der for et afstemningsområde er modtaget færre end 5 brevstemmer. I så fald skal brevstemmerne efter kommunalbestyrelsens bestemmelse overføres til et afstemningsområde, hvor der er modtaget mindst 5 brevstemmer, og afleveres til valgstyrerne for dette afstemningsområde, der inden valghandlingen går i gang kl. 9 på valgdagen undersøger, om brevstemmerne kan komme i betragtning. Såfremt en overført brevstemme kan komme i betragtning, skal valgstyrerne optage den pågældende vælger på valglisten, påføre valglisten en bemærkning om årsagen til optagelsen på valglisten og i øvrigt følge den fremgangsmåde, der er angivet i valglovgivningen vedrørende brevstemmer, der kan komme i betragtning. Valgstyrerne skal endvidere give meddelelse til valgstyrerne for det oprindelige afstemningsområde om, at den pågældende vælger skal slettes af valglisten for dette afstemningsområde, inden afstemningen begynder. På valglisten for det oprindelige afstemningsområde anføres årsagen til, at vælgeren er slettet af valglisten, og i hvilket afstemningsområde vælgeren i stedet er blevet optaget på valglisten. Der henvises til folketingsvalglovens 64, stk. 5, der i kraft af henvisningsbestemmelsen i folketingsvalglovens 100, stk. 1, gælder tilsvarende for grundlovsumiddelbare folkeafstemninger og i kraft af henvisningsbestemmelsen i Europa-Parlamentsvalgloves 26, stk. 1, gælder tilsvarende for Europa-Parlamentsvalg, samt til den kommunale og regionale valglovs 70, stk Lovforslagets indhold 4.1. Forslag om, at vælgere med handicap, nedsat førlighed eller lignende kan ændre afstemningssted efter ansøgning til bopæls- eller opholdskommunen Personkreds Det foreslås, at vælgere med handicap, nedsat førlighed eller lignende fremover efter ansøgning kan overflyttes til et andet afstemningssted i opstillingskredsen i bopælskommunen ved folketingsvalg henholdsvis i bopælskommunen ved folkeafstemninger, Europa-Parlamentsvalg og kommunale og regionale valg, end det, de er tilknyttet i henhold til valglisten. Ændringen af afstemningssted skal være begrundet i vælgerens handicap, nedsat førlighed eller lignende. Der er tale om en bestemmelse med et tilsigtet bredt anvendelsesområde. Der henvises til de specielle bemærkninger til lovforslagets 1, nr. 1 ( 47 a, stk. 1) samt 1, nr. 4, 2, nr. 2 og 3, nr Hvilket andet afstemningssted kan vælgeren overføres til? Det vil med lovændringen være muligt for ovennævnte vælgergruppe at blive overført til et andet afstemningssted i bopælskommunen for så vidt angår folkeafstemninger, Europa-Parlamentsvalg og kommunale og regionale valg. For så vidt angår folketingsvalg, foreslås det, at der alene kan ske overførsel til et afstemningssted inden for samme opstillingskreds i bopælskommunen. Det skyldes, at opstillingskredsene ved folketingsvalg har en vis betydning for kandidatudvælgelsen efter valget. Således tildeles kandidaterne ved sideordnet opstilling bl.a. partistemmer i forhold til, hvor mange personlige stemmer de har opnået i den pågældende opstillingskreds, ligesom den øverst anførte kandidat på stemmesedlen kan variere fra opstillingskreds til opstil- 8

9 lingskreds afhængigt af, hvem partierne evt. har valgt at nominere i de forskellige kredse. Endvidere vil kandidaternes rækkefølge på stemmesedlen ved kredsvis opstilling med partiliste variere opstillingskredsene imellem. Det kan derfor ikke afvises, at det kunne få en betydning om end den vurderes til i givet fald at være af meget begrænset omfang for kandidatudvælgelsen, hvis et antal vælgere som følge af de foreslåede regler fik mulighed for at flytte fra en opstillingskreds til en anden, selvom det var inden for samme kommune. Det er derfor fundet mest hensigtsmæssigt, at vælgerne ved folketingsvalg alene kan vælge at flytte til et andet afstemningssted inden for samme opstillingskreds inden for bopælskommunen. Ved folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg samt kommunale og regionale valg finder afstemningen sted i de samme afstemningsområder som valg til Folketinget, jf. folketingsvalglovens 95, stk. 3, Europa-Parlamentsvalglovens 2, stk. 2, og den kommunale og regionale valglovs 51, stk. 1, 1. pkt. De samme hensyn som til folketingsvalg gør sig imidlertid ikke gældende ved folkeafstemninger, hvor der ikke stemmes på kandidater, og Europa-Parlamentsvalg, hvor de samme kandidater opstiller i hele landet, samt kommunale og regionale valg, hvor de samme kandidater opstiller i hele kommunen/regionen. Det er derfor foreslået, at vælgere til folkeafstemninger, Europa-Parlamentsvalg samt kommunale og regionale valg kan ansøge om at flytte til et andet afstemningssted i bopælskommunen, såfremt ændringen af afstemningssted er begrundet i vælgerens handicap, nedsat førlighed eller lignende. Der henvises til de specielle bemærkninger til lovforslagets 1, nr. 1 ( 47 a, stk. 2) samt 1, nr. 4, 2, nr. 2 og 3, nr Tidsfrister for ansøgning Det foreslås, at ansøgning om at afgive stemme på et andet afstemningssted skal indgives senest kl. 12 otte dage før valgdagen/afstemningsdagen til kommunalbestyrelsen i vælgerens bopælskommune, der træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for at skifte afstemningssted er opfyldt. Hvis otte dage før valgdagen/afstemningsdagen (ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg eller folkeafstemninger) falder på en lørdag eller søndag eller anden helligdag, fremrykkes ansøgningsfristen til den umiddelbart forudgående hverdag, som ikke er en lørdag. Det foreslås endvidere, at ansøgning af administrative grunde tidligst kan indgives fire uger før afstemningsdagen, ved folketingsvalg dog tidligst, når valget er udskrevet. Det er Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at en ansøgningsfrist kl. 12 otte dage før valgdagen/afstemningsdagen sikrer kommunalbestyrelsen tilstrækkelig tid til at behandle indkomne ansøgninger, herunder om fornødent at sørge for, at vælgeren kan rette evt. mangler ved ansøgningen og indsende den igen. Endvidere sikres det, at kommunalbestyrelsen i god tid forud for valgdagen kan give ansøgere, der opfylder betingelserne for at afgive stemme på et andet afstemningssted, skriftlig underretning om, at deres ansøgning er imødekommet. Ansøgningsfristen er på den anden side af hensyn til de vælgere, som opfylder betingelserne for at ansøge om at blive overflyttet til et andet afstemningssted, lagt så sent, som det efter ministeriets opfattelse er muligt, således at vælgerne har så lang tid som muligt at ansøge i. Dette er særlig relevant ved folketingsvalg, som typisk først udskrives 3 uger før valgdagen. Der henvises til de specielle bemærkninger til lovforslagets 1, nr. 1 ( 47 a, stk. 2, 1. og 2. pkt.) samt 1, nr. 4, 2, nr. 2 og 3, nr Ansøgning forud for hvert valg Det foreslås endvidere, at ansøgning om at afgive stemme på et andet afstemningssted skal indgives forud for hvert valg til Folketinget, Europa-Parlamentet, kommunalbestyrelser og regionalråd og hver folkeafstemning. Det skyldes, at de forhold, der i den konkrete situation bevirker, at en vælger har ønsket at skifte afstemningssted, kan ændre sig fra valg/afstemning til valg/afstemning, f.eks. hvis ønsket om skiftet er begrundet i et brækket ben eller anden forbigående tilstand. Det skyldes endvidere prak- 9

10 tiske hensyn, idet det forudsættes, at kommunerne kan vælge at håndtere skiftet af afstemningssted og den derved nødvendige tilretning af valglisten ved en ren manuel proces, der vil skulle foretages forud for hvert nyt valg eller folkeafstemning, mens det ikke forudsættes, at der skal ske nogen tilretning i Det Centrale Personregister (CPR). Der henvises til de specielle bemærkninger til lovforslagets 1, nr. 1 ( 47 a, stk. 2, 3. pkt.) samt 1, nr. 4, 2, nr. 2 og 3, nr Slettelse fra den hidtidige valgliste og optagelse på en ny valgliste Det foreslås desuden udtrykkeligt fastsat, at kommunalbestyrelsen skal sørge for, at en vælger, hvis ansøgning om ændring af afstemningssted er imødekommet, slettes fra valglisten på det afstemningssted, vælgeren oprindeligt var tilknyttet, og tilføjes valglisten på det afstemningssted, som vælgeren er overført til. Det bemærkes, at de lokale valgmyndigheder allerede i dag i et mindre omfang håndterer en procedure for overflyttelse af vælgere fra et afstemningssted til et andet tæt på valgdagen, jf. ovenfor under afsnit 3.3. om overflytning af et mindre antal brevstemmer. Der henvises til de specielle bemærkninger til lovforslagets 1, nr. 1 ( 47 a, stk. 3) samt 1, nr. 4, 2, nr. 2 og 3, nr Bemyndigelsesbestemmelse Endelig foreslås det at indsætte en bemyndigelsesbestemmelse, hvorefter økonomiog indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om ændring af afstemningssted for vælgere med handicap, nedsat førlighed og lignende, herunder regler for udformning, indgivelse og behandling af en ansøgning om ændring af afstemningssted. Bemyndigelsesbestemmelsen tænkes nærmere anvendt til at fastsætte procedureregler for indgivelse af ansøgning til kommunerne samt for, hvordan kommunerne behandler indkomne ansøgninger. Reglerne vil bl.a. fastlægge den nærmere ansøgningsprocedure og regulere, hvordan kommunerne sletter en vælger, hvis ansøgning om ændring af afstemningssted er imødekommet, fra valglisten på det afstemningssted, vælgeren oprindeligt var tilknyttet, og tilføjer vælgeren på valglisten for det afstemningssted, som vælgeren er overført til. Der henvises til de specielle bemærkninger til lovforslagets 1, nr. 1 ( 47 a, stk. 4) samt 1, nr. 4, 2, nr. 2 og 3, nr Forslag om lovteknisk ændring af henvisning i reglerne om brevstemmeafgivning i eget hjem Der foreslås en mindre lovteknisk ændring af en forkert henvisning i reglerne om brevstemmeafgivning i eget hjem til bestemmelsen om brevstemmeafgivning i boliger og boformer efter serviceloven og boliglovgivningen, jf. folketingsvalglovens 54, stk. 4, 1. pkt., jf. 54, stk. 2, der i kraft af henvisningsbestemmelsen i folketingsvalglovens 100, stk. 1, gælder tilsvarende for grundlovsumiddelbare folkeafstemninger og i kraft af henvisningsbestemmelsen i Europa-Parlamentsvalgloves 26, stk. 1, gælder tilsvarende for Europa-Parlamentsvalg samt den kommunale og regionale valglovs 60, stk. 4, 1. pkt., jf. 60, stk. 2. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 2, og 3, nr Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget vurderes ikke at have økonomiske og administrative konsekvenser af betydning for det offentlige. 10

11 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Vælgere, der måtte ønske at ændre deres afstemningssted begrundet i et handicap, nedsat førlighed eller lignende, gives adgang til at søge om at afgive deres stemme i et andet afstemningsområde i opstillingskredsen i kommunen (til folketingsvalg) eller i kommunen (til Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommune og regionale valg). Disse vælgere vil derved opleve en bedre tilgængelighed til valg. 8. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen umiddelbare miljømæssige konsekvenser 9. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 10. Hørte myndigheder og organisationer Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Advokatrådet, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Blindesamfund, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, Danske Ældreråd, Datatilsynet, Det Centrale Handicapråd, Forbrugerrådet, Institut for Menneskerettigheder, KL, Konkurrence- og Forbrugerrådet, Landsforeningen Ældresagen, Landsorganisationen i Danmark, Netværket af Ungdomsråd samt Ældremobiliseringen. 11. Sammenfattende skema Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Positive konsekvenser/mindreudgifter Ingen Ingen En vælger kan efter ansøgning afgive sin stemme på valgdagen på et andet afstemningssted i opstillingskredsen i sin bopælskommune (til folketingsvalg) eller i bopælskommunen (til Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommune og regionale valg) end det, vælgeren er tilknyttet i henhold til valglisten, såfremt ændringen af afstemningssted er begrundet i vælgerens handicap, nedsat førlighed eller lignende. Vælgere med handicap, nedsat førlighed m.v. vil derved Negative konsekvenser/merudgifter Meget begrænsede administrative konsekvenser, ingen økonomiske konsekvenser. Ingen Ingen 11

12 Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten kunne opleve en bedre tilgængelighed til valghandlingen. Ingen Ingen Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 47 a, stk. 1 Til 1 Det foreslås med indføjelsen af den nye bestemmelse i folketingsvalglovens 47 a, stk. 1, at en vælger efter ansøgning kan afgive sin stemme på valgdagen på et andet afstemningssted i opstillingskredsen i bopælskommunen end det, vælgeren er tilknyttet i henhold til valglisten, jf. folketingsvalglovens 18, såfremt ændringen af afstemningssted er begrundet i vælgerens handicap, nedsat førlighed eller lignende. Der er tale om en bestemmelse med et tilsigtet bredt anvendelsesområde. Efter bestemmelsen vil ethvert forhold, som vedrører vælgerens handicap, nedsatte førlighed eller lignende, kunne begrunde en ændring af afstemningssted. Det vil således blandt andet være muligt for f.eks. kørestolsbrugere at blive overført til et afstemningssted med handicapvenlige fysiske adgangsforhold. Det vil endvidere være muligt for f.eks. blinde og svagsynede vælgere, der har behov for hjælp til stemmeafgivningen, at blive overført til et afstemningssted, hvor der er indrettet et separat lydtæt stemmerum, hvor de kan afgive deres stemme, uden at der er risiko for, at andre kan høre, hvad der bliver sagt, eller for så vidt angår svagsynede vælgere er stillet en særlig god lup til rådighed eller særligt gode lysforhold i stemmelokalet/stemmerummet. Også rådigheden over et hæve/sænkebord i et særligt handicapvenligt stemmerum, længden på gardinerne i stemmerummene, handicaptoiletfaciliteter eller lignende kan begrunde en ændring af afstemningssted. Det vil derimod ikke være muligt at ændre afstemningssted af andre årsager f.eks. at det af rent logistiske årsager er nemmere for vælgeren at afgive sin stemme på et bestemt afstemningssted. Efter bestemmelsen er det alene muligt at blive overført til et andet afstemningssted i opstillingskredsen i bopælskommunen. I en kommune, der helt eller delvist omfatter flere opstillingskredse, vil en vælger derfor alene efter ansøgning kunne afgive sin stemme på et af de afstemningssteder i bopælskommunen, som er beliggende inden for den opstillingskreds, vælgeren tilhører. Der henvises til afsnit og i de almindelige bemærkninger. Til 47 a, stk. 2 Det foreslås med indføjelsen af den nye bestemmelse i folketingsvalglovens 47 a, stk. 2, 1. pkt., at ansøgning om at afgive stemme på et andet afstemningssted i opstillingskredsen i bopælskommunen skal indgives senest kl. 12 otte dage før valgdagen til kommunalbestyrelsen i vælgerens bopælskommune. Kommunalbestyrelsen træffer herefter afgørelse om, hvorvidt betingelserne for at ændre afstemningssted er opfyldt. Kommunalbestyrelsen vil efter bestemmelsen være forpligtet til at imødekomme ansøgningen, hvis betingelserne for at skifte afstemningssted er opfyldt. Kommunalbe- 12

13 styrelsen skal som udgangspunkt ikke foretage nogen særskilt prøvelse af, om betingelserne er opfyldt, f.eks. ved at forlange fremvisning af lægeerklæring eller lignende, men vil i almindelighed kunne lægge den erklæring, som vælgeren afgiver i ansøgningsskemaet og underskriver under strafansvar, til grund. Kommunalbestyrelsen er dog ikke afskåret fra at foretage en nærmere prøvelse af, om betingelserne for skifte af valgsted er opfyldt, såfremt der i den konkrete sag måtte være anledning hertil, f.eks. fordi kommunalbestyrelsen nærer begrundet mistanke om, at betingelserne ikke er opfyldt. Kommunalbestyrelsens behandling af ansøgninger om at afgive stemme på et andet afstemningssted i opstillingskredsen i bopælskommunen foreslås nærmere reguleret ved bekendtgørelse, se bemærkningerne til 47 a, stk. 4, nedenfor og de almindelige bemærkninger afsnit Bestemmelsen er ikke udtryk for noget delegationsforbud. Kommunalbestyrelsens afgørelseskompetence vedr. ansøgninger om ændring af afstemningssted kan i overensstemmelse med sædvanlige delegationsprincipper henlægges til vedkommende stående udvalg, økonomiudvalget eller til kommunens forvaltning. Det fastsættes i forslaget til lovens 47 a, stk. 2, 2. pkt., at hvis otte dage før valgdagen er en lørdag eller søndag eller anden helligdag, fremrykkes ansøgningsfristen til den umiddelbart forudgående hverdag, som ikke er en lørdag. Hvis otte dage før valgdagen er en søndag, rykkes ansøgningsfristen således frem til kl. 12 den umiddelbart foregående fredag. Endvidere foreslås i forslaget til lovens 47 a, stk. 2, 3. pkt., at ansøgning tidligst kan indgives, når valget er udskrevet, og skal indgives forud for hvert valg. Vælgeren skal således forud for hvert folketingsvalg ansøge om at blive overflyttet til et andet afstemningssted i opstillingskredsen i bopælskommunen. Dette gælder, uanset om vælgeren ved hvert valg anmoder om at blive overført til det samme afstemningssted i kommunen, og begrundelsen for ændring af afstemningssted ved hvert valg er den samme. Bestemmelsen hjemler således ikke, at en vælger kan ansøge om at blive overflyttet til et bestemt valgsted ved alle fremtidige (folketings)valg. Der henvises til afsnit og i de almindelige bemærkninger. Til 47 a, stk. 3 Det foreslås med bestemmelsen udtrykkeligt fastsat, at kommunalbestyrelsen skal sørge for, at en vælger, hvis ansøgning i henhold til bestemmelsens stk. 1 er imødekommet, slettes fra valglisten på det afstemningssted, vælgeren oprindeligt var tilknyttet, og tilføjes valglisten på det afstemningssted, som vælgeren er overført til. Regler om, hvordan kommunen sletter hhv. tilføjer en vælger på valglisten, hvis ansøgning om ændring af afstemningssted er imødekommet, vil blive fastsat ved bekendtgørelse i medfør af den foreslåedes bemyndigelsesbestemmelse i 47 a, stk. 4. Der henvises til bemærkningerne til folketingsvalglovens 47 a, stk. 4, nedenfor, samt de almindelige bemærkninger afsnit Til 47, a, stk. 4 Den foreslåede bestemmelse bemyndiger økonomi- og indenrigsministeren til at fastsætte nærmere regler om ændring af afstemningssted for vælgere med handicap, nedsat førlighed eller lignende, herunder regler om udformning, indgivelse og behandling af en ansøgning om ændring af afstemningssted. Efter bestemmelsen kan ministeren fastsætte nærmere regler om udformning og indgivelse af ansøgningen om ændring af afstemningssted, herunder om hvilke oplysninger ansøgningen skal indeholde, at ansøgningen skal indeholde en erklæring fra vælgeren om, at ændringen af afstemningssted er begrundet i vælgerens handicap, ned- 13

14 sat førlighed eller lignende, samt om, at ansøgningen skal indsendes på et ansøgningsskema, der er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, hvordan kommunalbestyrelsen skal behandle indkomne ansøgninger, herunder frist for, hvornår indkomne ansøgninger senest skal være behandlet, og om hvorledes vælgeren skal underrettes om kommunalbestyrelsens afgørelse samt frist herfor. Endvidere kan ministeren fastsætte regler om, hvordan kommunen sletter en vælger, hvis ansøgning om ændring af afstemningssted er imødekommet, fra valglisten på det afstemningssted, vælgeren oprindeligt var tilknyttet, og tilføjer vælgeren valglisten på det afstemningssted, som vælgeren er overført til, samt frist herfor. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, hvorvidt valglisten på det nye afstemningssted skal påføres en bemærkning om årsagen til vælgerens optagelse på valglisten, og om, hvorvidt valglisten for det oprindelige afstemningssted skal påføres en bemærkning om årsagen til, at vælgeren er slettet af valglisten, og om, på hvilket afstemningssted vælgeren i stedet er blevet optaget på valglisten. Endelig kan ministeren fastsætte nærmere regler om, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til ved annoncering i relevante medier at sørge for, at vælgerne bliver gjort bekendt med muligheden for at afgive deres stemme på et andet afstemningssted end det, de er tilknyttet på valglisten, og om de nærmere betingelser herfor. Der henvises til afsnit i de almindelige bemærkninger. Til nr. 2 Ændringen er af lovteknisk karakter. Ved en ændring af folketingsvalgloven gennemført ved lov nr. 222 af 8. april 2008 ( 1, nr. 6) blev en henvisning i 54, stk. 3, der med loven blev 54, stk. 4, til bestemmelsens stk. 1 ved en fejl ikke ændret til at være en henvisning til stk. 2 i forbindelse med, at reglerne om brevstemmeafgivning i boliger og boformer efter den sociale servicelov og boliglovgivningen blev rykket fra 54, stk. 1, til 54, stk. 2. Ved den foreslåede bestemmelse gennemføres derfor en ændring af henvisningen i 54, stk. 4, 1. pkt., så den rettelig henviser til bestemmelsens stk. 2. Der henvises i øvrigt til afsnit 4.2. i de almindelige bemærkninger. Til nr. 3 Der er tale om en konsekvensændring af lovforslagets 1, nr. 4, hvorefter der indsætte et nyt stykke efter 99, stk. 1. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 4, nedenfor. Til nr. 4 Det foreslås med affattelsen af den nye bestemmelse i folketingsvalglovens 99, stk. 2, at en vælger ved folkeafstemninger efter ansøgning kan afgive sin stemme på afstemningsdagen på et andet afstemningssted i sin bopælskommune end det, vælgeren er tilknyttet i henhold til valglisten, jf. lovens 96, såfremt ændringen af afstemningssted er begrundet i vælgerens handicap, nedsat førlighed eller lignende. Bestemmelsen omfatter landsdækkende grundlovsbestemte folkeafstemninger i henhold til grundlovens 20, stk. 2, 29, stk. 2, 42 og 88, jf. folketingsvalglovens 94, men kan ved lov også udstrækkes til at gælde de folkeafstemninger, der afholdes i henhold til lov, jf. grundlovens 42, stk. 6. Forslaget henviser endvidere til de foreslåede nye bestemmelser i folketingsvalglovens 47 a, stk. 2-4, der finder tilsvarende anvendelse med de ændringer, der følger af afstemningens karakter. Dog fastsættes det, at ansøgning ved folkeafstemninger tidligst kan indgives 4 uger før afstemningsdagen. 14

15 Der er således også hjemmel til i medfør af bemyndigelsesbestemmelsen i folketingsvalglovens 47 a, stk. 4, at fastsætte særskilte regler for folkeafstemninger. Der henvises til de specielle bemærkninger til lovforslagets 1, nr. 1 vedr. forslaget til folketingsvalglovens 47 a, samt til afsnit 4.1. i de almindelige bemærkninger. Til nr. 1 Til 2 Der er tale om en konsekvensændring af lovforslagets 2, nr. 2, hvorefter der indsætte et nyt stykke efter 25, stk. 1. Der henvises til bemærkningerne til 2, nr. 2, nedenfor. Til nr. 2 Det foreslås med affattelsen af den nye bestemmelse i Europa-Parlamentsvalglovens 25, stk. 2, at en vælger efter ansøgning kan afgive sin stemme på valgdagen på et andet afstemningssted i sin bopælskommune end det, vælgeren er tilknyttet i henhold til valglisten, jf. lovens 14, såfremt ændringen af afstemningssted er begrundet i vælgerens handicap, nedsat førlighed eller lignende. Forslaget henviser endvidere til den foreslåede nye bestemmelse i folketingsvalglovens 47 a, stk. 2-4, der finder tilsvarende anvendelse med de ændringer, der følger af valgets karakter. Dog fastsættes det, at ansøgning tidligst kan indgives 4 uger før valgdagen. Der er således også hjemmel til i medfør af bemyndigelsesbestemmelsen i folketingsvalglovens 47 a, stk. 4, at fastsætte særskilte regler for Europa-Parlamentsvalg. Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 1, vedr. forslaget til folketingsvalglovens 47 a samt til afsnit 4.1. i de almindelige bemærkninger. Til nr. 1 Til 53 a, stk. 1 Til 3 Det foreslås med indføjelsen af den nye bestemmelse i den kommunale og regionale valglovs 53 a, stk. 1, at en vælger efter ansøgning kan afgive sin stemme på valgdagen på et andet afstemningssted i sin bopælskommune end det, vælgeren er tilknyttet i henhold til valglisten, jf. lovens 8, såfremt ændringen af afstemningssted er begrundet i vælgerens handicap, nedsat førlighed eller lignende. For så vidt angår bestemmelsens nærmere anvendelsesområde m.v. henvises til bemærkningerne til 1, nr. 1, ovenfor, samt til afsnit 4.1. i de almindelige bemærkninger. Til 53 a, stk. 2 Det foreslås med indføjelsen af den nye bestemmelse i den kommunale og regionale valglovs 53 a, stk. 2, 1. pkt., at ansøgning om at afgive stemme på et andet afstemningssted i bopælskommunen skal indgives senest kl. 12 otte dage før valgdagen til kommunalbestyrelsen i vælgerens bopælskommune, der træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for at ændre afstemningssted er opfyldt. Ansøgning skal således indgives senest kl. 12 mandagen otte dage før valgdagen. 15

16 Det foreslås i 53 a, stk. 2, 2. pkt., at ansøgning tidligst kan indgives 4 uger før valgdagen, og skal indgives forud for hvert valg til kommunalbestyrelser og regionsråd. Vælgeren skal således forud for hvert valg til kommunalbestyrelser og regionsråd ansøge om at blive overflyttet til et andet afstemningssted i sin bopælskommune. Dette gælder uanset, om vælgeren ved hvert valg anmoder om at blive overført til det samme afstemningssted i bopælskommunen og begrundelsen for ændring af afstemningssted ved hvert valg er den samme. Bestemmelsen hjemler således ikke, at en vælger kan ansøge om at blive overflyttet til et bestemt valgsted ved alle fremtidige (kommunal- og regional)valg. For så vidt angår bestemmelsens nærmere anvendelsesområde m.v. henvises til bemærkningerne til 1, nr. 1, ovenfor, samt til afsnit 4.1. i de almindelige bemærkninger. Til 53 a, stk. 3 Det foreslås med bestemmelsen udtrykkeligt fastsat, at kommunalbestyrelsen skal sørge for, at en vælger, hvis ansøgning i henhold til bestemmelsens stk. 1 er imødekommet, slettes fra valglisten på det afstemningssted, vælgeren oprindeligt var tilknyttet, og tilføjes valglisten på det afstemningssted, som vælgeren er overført til. Regler om, hvordan kommunen sletter hhv. tilføjer en vælger, hvis ansøgning om ændring af afstemningssted er imødekommet, vil blive fastsat ved bekendtgørelse i medfør af den foreslåedes bemyndigelsesbestemmelse i 53 a, stk. 4. Der henvises til bemærkningerne til 53 a, stk. 4 nedenfor og afsnit i de almindelige bemærkninger. Til 53 a, stk. 4 Den foreslåede bestemmelse bemyndiger økonomi og indenrigsministeren til at fastsætte nærmere regler om ændring af afstemningssted for vælgere med handicap, nedsat førlighed eller lignende, herunder regler om udformning indgivelse og behandling af en ansøgning om ændring af afstemningssted. For så vidt angår bestemmelsens nærmere anvendelsesområde m.v. henvises til bemærkningerne til 1, nr. 1, ovenfor, samt til afsnit i de almindelige bemærkninger. Til nr. 2 Ændringen er af lovteknisk karakter. Ved en ændring af den kommunale og regionale valglov gennemført ved lov nr. 222 af 8. april 2008 ( 3, nr. 1) blev en henvisning i 60, stk. 3, der med lovændringen blev 60, stk. 4, til bestemmelsens stk. 1 ved en fejl ikke ændret til at være en henvisning til stk. 2 i forbindelse med, at reglerne om brevstemmeafgivning i boliger og boformer efter den sociale servicelov og boliglovgivningen blev rykket fra 60, stk. 1, til 60, stk. 2. Ved den foreslåede bestemmelse gennemføres derfor en ændring af henvisningen i 60, stk. 4, 1. pkt., så den rettelig henviser til bestemmelsens stk. 2. Der henvises i øvrigt til afsnit 4.2. i de almindelige bemærkninger. Til 4 Bestemmelsen fastlægger lovens ikrafttrædelsestidspunkt til den 1. marts Vælgere vil således fra denne dato og i overensstemmelse med de tidsfrister, der i øvrigt gælder herfor, kunne indgive ansøgning om at skifte valgsted. 16

17 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende ret Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 11. februar 2013, som ændret ved lov nr. 158 af 20. februar 2013 og 4 i lov nr. 647 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer: 47. Valgret udøves ved personligt fremmøde på afstemningsstedet. Vælgeren skal inden stemmeafgivningen aflevere sit valgkort til valglisteføreren. Har en vælger ikke medbragt valgkort, udskrives et valgkort. Valglisteføreren skal forlange, at vælgeren giver oplysning om sin fødselsdato. Vælgeren skal i øvrigt på forespørgsel give oplysning om sit navn og sin bopæl. Hvis der er tvivl om en vælgers identitet, skal denne fastslås, om fornødent ved fremlæggelse af dokumentation herfor. Derefter, og når valglisteføreren har afmærket vælgerens navn på valglisten, udleveres en stemmeseddel til vælgeren. 1. Efter 47 indsættes:» 47 a. En vælger kan efter ansøgning afgive sin stemme på valgdagen på et andet afstemningssted i opstillingskredsen i sin bopælskommune end det, vælgeren er tilknyttet i henhold til valglisten, jf. 18, såfremt ændringen af afstemningssted er begrundet i vælgerens handicap, nedsat førlighed eller lignende. Stk. 2. Ansøgning om at afgive stemme på et andet afstemningssted i opstillingskredsen i bopælskommunen skal indgives senest kl. 12 otte dage før valgdagen til kommunalbestyrelsen i vælgerens bopælskommune, der træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne i stk. 1 er opfyldt. Hvis otte dage før valgdagen er en lørdag eller søndag eller anden helligdag, fremrykkes ansøgningsfristen til den umiddelbart forudgående hverdag, som ikke er en lørdag. Ansøgning kan tidligst indgives, når valget er udskrevet, og skal indgives forud for hvert valg til Folketinget. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at en vælger, hvis ansøgning i henhold til stk. 1 er imødekommet, slettes fra valglisten på det afstemningssted, 17

18 vælgeren oprindeligt var tilknyttet, og tilføjes valglisten på det afstemningssted, som vælgeren er overført til. Stk. 4. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om ændring af afstemningssted for vælgere med handicap, nedsat førlighed og lignende, herunder regler for udformning, indgivelse og behandling af en ansøgning om ændring af afstemningssted.«54. Vælgere, der er indlagt på sygehus, kan brevstemme på sygehuset. Stk. 2. Vælgere, der bor eller opholder sig i følgende boformer eller boliger, kan brevstemme i boformen eller boligen: Stk. 3. Stk. 4. Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet, kan brevstemme i hjemmet, medmindre de har mulighed for at stemme i en af de institutioner, boformer m.v., der er nævnt i stk. 1. Anmodning om at brevstemme i hjemmet skal indgives senest kl. 18 tolv dage før valgdagen. Hvis tolv dage før valgdagen er en lørdag eller søndag, forlænges fristen for at indgive anmodning om at brevstemme i hjemmet til førstkommende mandag kl. 12. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en senere frist for indgivelsen af anmodningen om at brevstemme i hjemmet, dog senest næstsidste søgnedag før valgdagen. Anmodningen skal indgives til opholdskommunen. Stk I 54, stk. 4, 1. pkt., ændres»der er nævnt i stk. 1«til:»der er nævnt i stk. 2«. 99. Afstemningen på afstemningsdagen finder sted i overensstemmelse med reglerne i kapitel 7 for folketingsvalg, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Ved stemmeafgivningen sætter vælgere, der stemmer for lovforslaget eller loven, et kryds ved ordet»ja«på stemmesedlen, mens vælgere, der stemmer imod, sætter et kryds ved ordet»nej«. Ved opslag i stemmerummet skal der gives vælgerne vejledning herom. Stk. 3. Hvis der samme dag afholdes afstemning om to eller flere lovforslag eller love, skal der på hvert afstemningssted findes særskilte stemmekasser til brug for hver afstemning. Vælgeren skal modtage en stemmeseddel til hver afstemning. Vælgeren skal tage samtlige stemmesedler med ind i stemmerummet og efter stemmeafgivning lægge dem i de 3. I 99, stk. 1, ændres»jf. dog stk. 2 og 3.«til:»jf. dog stk. 2-4.«4. I 99 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. En vælger kan efter ansøgning afgive sin stemme på afstemningsdagen på et andet afstemningssted i sin bopælskommune, end det, vælgeren er tilknyttet i henhold til valglisten, jf. 96, såfremt ændringen af afstemningssted er begrundet i vælgerens handicap, nedsat førlighed eller lignende. 47 a, stk. 2-4, finder tilsvarende anvendelse med de ændringer, der følger af afstemningens karakter. Ansøgning kan dog tidligst indgives 4 uger før afstemningsdagen.«stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4. 18

19 pågældende stemmekasser. 2 I lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, foretages følgende ændringer: 25. Afstemning på valgdagen finder sted efter reglerne i kapitel 7 i lov om valg til Folketinget med de afvigelser, der følger af, at der ikke kan opstilles kandidater uden for partierne, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om, at vælgere, der har valgret efter 3, stk. 1, nr. 2, ikke kan afgive stemme ved personligt fremmøde på afstemningsstedet på valgdagen. Stk. 3. En kandidat må ikke som valgstyrer eller tilforordnet vælger yde hjælp til stemmeafgivning. 1. I 25, stk. 1, indsættes efter»stk. 2«:»og 3«2. I 25 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. En vælger kan efter ansøgning afgive sin stemme på valgdagen på et andet afstemningssted i sin bopælskommune, end det, vælgeren er tilknyttet i henhold til valglisten, jf. 14, såfremt ændringen af afstemningssted er begrundet i vælgerens handicap, nedsat førlighed eller lignende. 47 a, stk. 2-4, i lov om valg til Folketinget finder tilsvarende anvendelse med de ændringer, der følger af valgets karakter. Ansøgning kan dog tidligst indgives 4 uger før valgdagen.«stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4. 3 I lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 127 af 11. februar 2013, foretages følgende ændringer: 53. Valgret udøves ved personligt fremmøde på afstemningsstedet. Vælgeren skal inden stemmeafgivningen aflevere sit valgkort til valglisteføreren. Har en vælger ikke medbragt valgkort, udskrives et valgkort. Valglisteføreren skal forlange, at vælgeren giver oplysning om sin fødselsdato. Vælgeren skal i øvrigt på forespørgsel give oplysning om sit navn og sin bopæl. Hvis der er tvivl om en vælgers identitet, skal denne fastslås, om fornødent ved fremlæggelse af dokumentation herfor. Derefter, og når valglisteføreren har afmærket vælgerens navn på valglisten, udleveres til vælgeren én stemmeseddel til kommunalbestyrelsesvalget og én stemmeseddel til regionsrådsvalget. 19

20 Stk. 2. Såfremt en vælger kun ønsker at benytte den ene af de udleverede stemmesedler, skal den stemmeseddel, der ikke ønskes benyttet, tilbageleveres til den tilforordnede vælger, der registrerer stemmesedlen som tilbageleveret. 1. Efter 53 indsættes:» 53 a. En vælger kan efter ansøgning afgive sin stemme på valgdagen på et andet afstemningssted i sin bopælskommune end det, vælgeren er tilknyttet i henhold til valglisten, jf. 8, såfremt ændringen af afstemningssted er begrundet i vælgerens handicap, nedsat førlighed eller lignende. Stk. 2. Ansøgning om at afgive stemme på et andet afstemningssted i bopælskommunen skal indgives senest kl. 12 otte dage før valgdagen til kommunalbestyrelsen i vælgerens bopælskommune, der træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne i stk. 1 er opfyldt. Ansøgning kan tidligst indgives 4 uger før valgdagen og skal indgives forud for hvert valg til kommunalbestyrelser og regionsråd. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at en vælger, hvis ansøgning i henhold til stk. 1 er imødekommet, slettes fra valglisten på det afstemningssted, vælgeren oprindeligt var tilknyttet, og tilføjes valglisten på det afstemningssted, som vælgeren er overført til. Stk. 4. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om ændring af afstemningssted for vælgere med handicap, nedsat førlighed og lignende, herunder regler for udformning, indgivelse og behandling af en ansøgning om ændring af afstemningssted.«60. Vælgere, der er indlagt på sygehus, kan brevstemme på sygehuset. Stk. 2. Vælgere, der bor eller opholder sig i følgende boformer eller boliger, kan brevstemme i boformen eller boligen: Stk. 3. Stk. 4. Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet, kan brevstemme i hjemmet, medmindre de har mulighed for at stemme i en af de institutioner, boformer m.v., der er nævnt i stk. 1. Anmodning om at brevstemme i hjemmet skal indgives senest kl. 18 torsdagen 12 dage før valgdagen. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en senere frist for indgivelsen af anmodningen om at brevstemme i hjemmet, dog senest lørdagen før valgdagen. Anmodningen skal indgives til opholdskommunen. An- 2. I 60, stk. 4, 1. pkt., ændres»der er nævnt i stk. 1«til:»der er nævnt i stk. 2«. 20

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-1763 Doknr. 461790 Dato 27-04-2017 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. juli

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem BEK nr 128 af 19/02/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen BEK nr 130 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPNNM Sags nr.: 1006916 Dok. Nr.: 376665 Dato: 26. august 2011 Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Enhed Valgenheden Sagsbehandler NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07910 Doknr. 197506 Dato 31-01-2014 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Forberedelse, gennemførelse

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene BEK nr 129 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1136

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Til Statsforvaltningen og samtlige kommuner og regioner Sagsnr. 2016-2390 Doknr. 334427 Dato 29-04-2016 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Ved dette brev orienteres Statsforvaltningen,

Læs mere

UDKAST. Forslag til. I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 12. maj 2016, foretages følgende ændringer:

UDKAST. Forslag til. I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 12. maj 2016, foretages følgende ændringer: Enhed Valgenheden Sagsbehandler Christine Boeskov Koordineret med Sagsnr. 2016-558 Doknr. 341282 Dato 24-06-2016 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning Til alle kommunalbestyrelser v/ den valgansvarlige i kommunen cc.: KL 5 bilag Sagsnr. 2015-5970 Doknr. 268667 Dato 06-10-2015 Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015

Læs mere

Fremsat den 5. oktober 2016 af social- og indenrigsminsteren (Karen Ellemann) Forslag. til

Fremsat den 5. oktober 2016 af social- og indenrigsminsteren (Karen Ellemann) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2016-17 Fremsat den 5. oktober 2016 af social- og indenrigsminsteren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg 2015/1 LSF 130 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og indenrigsmin., j. nr. 2015-6028 Fremsat den 24. februar 2016 af social- og

Læs mere

Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til

Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2015-16 Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg Enhed Valgenheden Sagsbehandler Emilie Stæhr Hansen Koordineret med Sagsnr. 2015-6028 Doknr. 299200 Dato 18-12-2015 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november Udenrigsministeriet um@um.dk, cc: tironi@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114949 Dato 15-08-2013

Læs mere

1. Overskriften til kapitel 5 affattes således: »Kapitel 5. Valgbestyrelser, valgstyrere, tilforordnede vælgere og juniortilforordnede«

1. Overskriften til kapitel 5 affattes således: »Kapitel 5. Valgbestyrelser, valgstyrere, tilforordnede vælgere og juniortilforordnede« Enhed Valg Sagsbehandler Nicoline N. Miller Koordineret med Sagsnr. 2014-21482 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, og lov

Læs mere

Tak for invitationen

Tak for invitationen Tak for invitationen Lene Hartig Danielsen Chef for Borgerservice Regelgrundlaget - brevstemmer Tidligere regler og principper samt vejledninger Nye regler baggrund og formål - moderniseringsaftalen 2013

Læs mere

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg NOTAT Dato Orientering om ændringerne i valglovgivningen pr. 1. april 2016, herunder administrative og økonomiske konsekvenser Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Ved lov nr. 1742 af 22. december 2015 blev

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16. Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16. Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3.

Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3. Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3. december 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folkeafstemningen om

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunerne til kommunal- og regionalvalget tirsdag den 21. november 2017

Brevstemmeafgivning i kommunerne til kommunal- og regionalvalget tirsdag den 21. november 2017 Til alle kommunalbestyrelser v/de valgansvarlige i kommunerne cc: KL, Danske Regioner og alle regioner 4 bilag Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2017-3153

Læs mere

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v.

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. Vejledning nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser

Læs mere

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-6156 6. marts 2009 Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 147 Folketinget Fremsat den 25. februar 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) til

Forslag. Lovforslag nr. L 147 Folketinget Fremsat den 25. februar 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) til Lovforslag nr. L 147 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske

Læs mere

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland.

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland. Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895, Rederiforeningen for mindre Skibe (Alle: info@shipowners.dk) Cc: Søfartsstyrelsen KSF@dma.dk Dansk Navigatørforening: navigator@dana.dk Sømændenes Forbund:

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 41 TORSDAG DEN 30. APRIL 2009, KL. 0.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, MØDELOKALE 1 Økonomiudvalget 30. april 2009 Side: 2 Fraværende: Pia Longet, Mogens Christensen.

Læs mere

Notat. Indholdsfortegnelse:

Notat. Indholdsfortegnelse: Not Not - Orientering om nye regler vedr. Kommunal- og Regionsrådsvalg 2017 Sag: 84.03.00-G01-1-17 Tina Bernsdorf Jungfeldt Politik og Stregi 11-07-2017 Social- og Indenrigsministeriet har den 17. maj

Læs mere

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG FOLKEAFSTEMNING OM EN FÆLLES PATENTDOMSTOL M.V. DEN 25. MAJ 2014 Indhold 1. VALGHANDLINGER... 3 2. VALGKORT... 3 3. STEMMEAFGIVNING...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2014 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften LOV nr 312 af 29/03/2014

Læs mere

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til alle regioner cc.: Danske Regioner Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed VALG Sagsbehandler DEPNNM Sagsnr. 2014-6842 Doknr. 137110

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes cc.: Alle regioner + Danske Regioner 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014 Udenrigsministeriet Att.: Tina Rosendahl Nielsen tironi@um.dk, um@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13009 Doknr.

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 89 af 23/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-11866 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af de kommunale og regionale valg skal ske inden for de tidsfrister,

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget (*) Fremtidige lovændringer: L 2014-03-29 nr. 312 AFSNIT I. FOLKETINGSVALG OG FOLKEAF- STEMNINGER Kap. 1. Valgret(1) og valgbarhed(2) 1. Valgret

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget LBK nr 390 af 27/04/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016 2390 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 -- AKT 235850 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 12 - danske havanlæg på dansk område (DONGAmerada Hess) ] -- DONG Energy Amerada Hess ApS 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax

Læs mere

Brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på regionernes sygehuse

Brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på regionernes sygehuse Til alle regioner cc.: alle KB + Danske Regioner 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114984 Dato 04.10.2013

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 291 af 19/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09109 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på private sygehuse m.v.

Meddelelse om brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på private sygehuse m.v. Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 115095 Dato 04-10-2013

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om tronfølgeloven den 7. juni 2009 på regionernes sygehuse

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om tronfølgeloven den 7. juni 2009 på regionernes sygehuse Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2009-742 Til alle regionernes sygehuse cc.: alle KB + Danske Regioner 7. maj 2009 Brevstemmeafgivning

Læs mere

Brevstemmeafgivning. Hvad betyder de nye regler om brevstemmeafgivning er alt nu givet frit? v. Juridisk chef Berith Jensen, Odense Kommune

Brevstemmeafgivning. Hvad betyder de nye regler om brevstemmeafgivning er alt nu givet frit? v. Juridisk chef Berith Jensen, Odense Kommune Brevstemmeafgivning Hvad betyder de nye regler om brevstemmeafgivning er alt nu givet frit? 1 v. Juridisk chef Berith Jensen, Odense Kommune Tidligere: 2 Brevstemmeafgivning Regler: KRVL kap. 6 + Vejl.

Læs mere

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg Vejledning nr. 78 af 26. august 2010 Vejledning om afholdelse af folketingsvalg (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og statsforvaltninger) Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1005077 AI003638

Læs mere

(Digital stemmeafgivning og stemmeoptælling)

(Digital stemmeafgivning og stemmeoptælling) Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-00549 Doknr. 24756 Dato 16-11-2012 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3392 9441, E-mail valg@vfm.dk J.nr. 2009-742 Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk, lsn@fmn.dk cc.: ALA@gl.stm.dk Dato: 20. februar 2009

Læs mere

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer) 1 I lov om valg til

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog Indenrigs- og Socialministeriet Valgordbog Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer

Læs mere

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning 2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Udvalget til Valgs Prøvelse den 4. juni 2014 Beretning om klager i forbindelse med folkeafstemningen

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015 -- AKT 280610 -- BILAG 1 -- [ Brev til ejere af danske havanlæg på dansk område (DONG-Amerada Hess) ] -- DONG Energy Amerada Hess ApS 2 bilag Enhed Valgenheden Sagsbehandler CLH Sagsnr. 2015-5970 Doknr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1) Lovforslag nr. L 24 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1) Lovforslag nr. L 24 Folketinget Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 brevstemmeafgivning i kommunerne

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 brevstemmeafgivning i kommunerne -- AKT 235871 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev - KB ] -- Til alle kommunalbestyrelser v/ den valgansvarlige i kommunen cc.: KL 4 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014.

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014. Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Indenrigsministeriet Rigsombudsmanden i Grønland Rigsombudsmanden på Færøerne

Læs mere

2007/2 LSV 18 A (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april Forslag.

2007/2 LSV 18 A (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april Forslag. 2007/2 LSV 18 A (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4000-22 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april 2008 Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. januar 2017 af Susanne Eilersen (DF), Karina Adsbøl (DF), Pernille Bendixen (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 158 Folketinget 2014-15 Fremsat den 10. marts 2015 af Morten Marinus (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette Hjermind Dencker (DF), Mikkel Dencker (DF), Dennis Flydtkjær (DF) og Peter

Læs mere

Håndbog til. Folkeafstemning. om retsforbeholdene

Håndbog til. Folkeafstemning. om retsforbeholdene Håndbog til Folkeafstemning om retsforbeholdene 2015 Dette uddrag af valgets håndbog sendes til valgstyrere, tilforordnede vælgere og frivillige forud for valgdagen. Aktuelle eksemplarer af håndbogen ligger

Læs mere

UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og Statsforvaltningen)

UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og Statsforvaltningen) Vejledning nr. 10724 af 5. oktober 2015 om afholdelse af folkeafstemning torsdag den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser,

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet samt lov om kommunale og regionale valg

Forslag. lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet samt lov om kommunale og regionale valg Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

2008/1 BTL 17 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 27. november Betænkning.

2008/1 BTL 17 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 27. november Betænkning. 2008/1 BTL 17 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 27. november 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 9 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. februar til

Forslag. Til lovforslag nr. L 9 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. februar til Til lovforslag nr. L 9 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. februar 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren.

Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren. Enhed Valgenheden Sagsbehandler CLH Koordineret med Sagsnr. 2015-2735 Doknr. 292904 Dato 03-12-2015 Bekendtgørelse om anvendelse af en digital løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget 1 of 26 2013-01-15 10:58 LBK nr 107 af 08/02/2011 Gældende (Folketingsvalgloven) Offentliggørelsesdato: 17-02-2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 251 af 21/03/2012

Læs mere

Begreber vedrørende valg

Begreber vedrørende valg Begreber vedrørende valg Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer eller nedlægger afstemningsområderne.

Læs mere

-- AKT BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] --

-- AKT BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] -- -- AKT 235856 -- BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] -- Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895 og Rederiforeningen for mindre skibe

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Bilag 1 Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Herved bekendtgøres lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 585 af

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 9 Folketinget Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 19. januar 2017.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 9 Folketinget Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 19. januar 2017. Til lovforslag nr. L 9 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 19. januar 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg LBK nr 363 af 02/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 stemmesedler og opslag

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 stemmesedler og opslag -- AKT 235876 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 2 - alle valgbestyrelser ] -- Til alle valgbestyrelser cc.: KL, DSt 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha. Åben sag

Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha. Åben sag Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha Åben sag Resumé Ældrerådets valgperiode udløber med udgangen af 2013, og der skal således afvikles ældrerådsvalg i indeværende år. I henhold til Lov

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 146 Folketinget Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 7. maj over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 146 Folketinget Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 7. maj over Til lovforslag nr. L 146 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Beretning. klager i forbindelse med folkeafstemning den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Beretning. klager i forbindelse med folkeafstemning den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning Udvalget til Valgs Prøvelse 2015-16 UVP Alm.del Bilag 51 Offentligt Beretning nr. 2 Folketinget 2015-16 Beretning afgivet af Udvalget til Valgs Prøvelse den 16. december 2015 Beretning om klager i forbindelse

Læs mere

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 -- AKT 235879 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 3 - Anmeldelsesmyndighederne ] -- Til anmeldelsesmyndigheden (Statsforvaltningen og formanden for valgbestyrelsen i Bornholms Regionskommune) valg@statsforvaltningen.dk,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1)

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1) LBK nr 368 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 26. maj 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Brevstemmeafgivning til folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 på danske skibe i udenrigsfart og danske havanlæg uden for dansk område

Brevstemmeafgivning til folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 på danske skibe i udenrigsfart og danske havanlæg uden for dansk område Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Søfartsstyrelsen Kontoret for søfarende og fiskere KSF@dma.dk Cc: Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen

Læs mere

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08)

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) ÆLDRERÅDSVALG I NORDDJURS KOMMUNE Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) Kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune har besluttet, at valg til ældrerådet holdes på samme tidspunkt som valg

Læs mere

LOV nr 1742 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juli 2016

LOV nr 1742 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juli 2016 LOV nr 1742 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-5646 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Spørgsmål om listebetegnelser Må en kandidatliste, der stiller op for et parti, der er opstillingsberettiget

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F

Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg BEK nr 1123 af 15/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-17902 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Ministerialtidende Udgivet den 10. september Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 17.

Ministerialtidende Udgivet den 10. september Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 17. Ministerialtidende 2009 Udgivet den 10. september 2009 21. august 2009. Nr. 70. Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 17. november 2009 (Til alle kommunalbestyrelser, regionsråd,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Udkast til. I lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 2 af 4. januar 2018, foretages følgende ændring: 1. Efter 9 a indsættes:

Udkast til. I lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 2 af 4. januar 2018, foretages følgende ændring: 1. Efter 9 a indsættes: Udkast til Enhed Valgenheden Sagsnr. 2017-2891 Doknr. 482383 Dato 06-02-2018 Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse, lov om kommunale og regionale valg og regionsloven (Bindende kommunale

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg LBK nr 127 af 11/02/2013 Gældende (Kommunal- regionalvalgloven) Offentliggørelsesdato: 13-02-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet Lovforslag nr. L 124 Folketinget 2013-14 Fremsat den 29. januar 2014 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af

Læs mere

H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F

H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Økonomi- og Indenrigsministeriet valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 3 3 M O B I L 9 1 3 2 5 7 3 3 M P E D @ H U M A N

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere