Social indsigt for pædagoger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social indsigt for pædagoger"

Transkript

1

2 Social indsigt for pædagoger

3 Grit Niklasson (red.) Social indsigt for pædagoger Frydenlund

4 Social indsigt for pædagoger Frydenlund og forfatterne, udgave, 1. oplag, 2007 ISBN Grafisk tilrettelæggelse: Ditte Munk-Osmundsen Grafisk produktion: Pozkal, Polen Polfoto siderne: 49, 56, 74, 91n., 97ø., 103, 105, 107, 134, 149, 154, 173, 201, 215, 224, 225, 227, 230, 233, 237, 239, 243, 255, 262, 264, 267, 277, 283, 285, 286, 290, 330n., 333, 346, 348, 356, 369, 376, 381. Tegningerne på side 60 og 71 er bragt i Dagbladet Politiken 1999 og Kopiering fra denne bog eller dele deraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan. Enhver anden form for kopiering er uden forlagets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag i anmeldelser. Frydenlund Hyskenstræde 10 DK-1207 København K Tlf fax

5 5 Indhold Social indsigt for pædagoger Forord til 2. udgave...7 Kapitel 1 Peter Nørbæk Hansen Samfundets udvikling og organisering...11 Kapitel 2 Søren Juul Velfærdsstaten under forandring?...45 Kapitel 3 Pernille Skovgaard Pedersen og Marie Dam Mortensøn Livsformer og levekår...87 Kapitel 4 Peter Bundesen Socialpolitik historisk og aktuelt Kapitel 5 Michael Lose Retsregler/jura for pædagoger Kapitel 6 Per Schultz Jørgensen Familien Kapitel 7 Marianne Skytte Vilkår og udfordringer i det flerkulturelle samfund...251

6 6 Kapitel 8 Lars Skov Henriksen Sociale problemer og sociale afvigelser sociologisk set Kapitel 9 Lars Uggerhøj Hvad er socialt miljøarbejde? Kapitel 10 Susanne Broeng Pædagogen i socialt arbejde Litteratur Personregister Stikord Om forfatterne...438

7 7 Forord til 2. udgave Denne reviderede udgave af»socialfag for pædagoger«med ny titel»social indsigt for pædagoger«er gennemarbejdet fra ende til anden i forhold til 1. udgaven fra Ikke mindst strukturreformens ændringer af det officielle danmarkskort, men også andre samfundsændringer og ny viden er årsag til, at tekst, tal, tabeller og lovstof er opdateret. Kapitlerne 3 og 5 er helt nyskrevne af nye forfattere. Inden arbejdet med revisionen begyndte, bad jeg alle landets socialfaglærere om en tilbagemelding på bogens indhold og anvendelighed, og der kom mange kommentarer. Således er denne grundige revision hjulpet rigtig godt på vej af en lang række meningstilkendegivelser, forslag og vurderinger af 1. udgave af bogen fra de lærere, som kender den fra deres daglige undervisning. Der skal lyde en meget stor tak til alle jer, der uforbeholdent har brugt tid og energi til at give mig disse værdifulde tilbagemeldinger, som alle er taget til efterretning, og så godt som overhovedet muligt indarbejdet i denne 2. udgave. I et arbejdsfelt som pædagogens, der så udpræget har mennesket i centrum, er det nødvendigt med et grundlæggende kendskab til de samfundsmæssige rammer historiske såvel som aktuelle for at begribe de forudsætninger, som mennesker agerer på baggrund af og indenfor. Derfor er undervisningen i sociale aspekter på landets pædagogseminarier levende og vidtspændende. Indholdet er genstand for diskussion i praktikforløb, hvor den studerende ved hjælp af den socialfaglige ballast kan sætte hverdagsoplevelserne ind i en større sammenhæng, og den er til stede i projekter, temaarbejde og på andre af de teoretiske felter, som involverer et helhedssyn på en pædagogisk problemstilling. Således er det svært at gribe temaet i farten og lave en almengyldig lærebog til det. Undervisningen vil altid relatere sig til de aktuelle begivenheder i samfundet og i de studerendes og lærerens oplevelser lige her og nu. Derfor er denne bog heller ikke dækkende for al den undervisning, der finder sted på landets pædagogseminarier i de sociale aspekter indenfor emnegruppen»individ, institution og samfund«. Dens berettigelse som grundbog i under-

8 8 visningsområdet er den bredde, som dens indhold afspejler; så kan underviseren supplere med artikler eller andre litteraturhenvisninger for at komme i dybden med udvalgte temaer. Bogen behandler og giver en fremstilling af alle de grundelementer, som er basisviden for en pædagog indenfor emnet. Den kan således læses i sin sammenhæng, men kan også bruges som et værktøj dels i den tematiserede undervisning, dels som opslagsværk under uddannelsen og i det pædagogiske arbejde siden hen. Bogens indhold Samfundets udvikling og organisering giver et baggrundsrids over, hvorledes det 20. århundredes politiske og økonomiske forhold har præget befolkningens levevilkår, og hvilke sociale problemer, der har været typiske for tiden. Der er en fremstilling af den nye opgavefordeling mellem stat, region og kommune, samt en gennemgang af nogle offentlige institutioner/instanser. Endelig omtales begrebet god forvaltningsskik, som har sin relevans for alle pædagoger, der er ansat i eller af det offentlige. Velfærdsstaten under forandring? Opkomsten af velfærdsstaten ses i historisk lys, og velfærdssamfundets definitioner, modeller og opgaver gennemgås herunder også samspillet mellem statens sociale ansvar og det frivillige sociale arbejde. Spørgsmålet om refleksiviteten som en udfordring for velfærdsstaten tages op, og de socialpolitiske udviklingstendenser bliver sat under lup. Livsformer og levekår i den pædagogiske praksis er nyskrevet af to etnologer. De uddyber den strukturelle livsformsanalyses baggrund og kendetegn og viser, hvorledes kendskab hertil og en bevidsthed om livsformernes udtryk kan kvalificere den daglige pædagogiske praksis, både i forhold til børn/unge/brugere/forældre/pårørende og i forhold til pædagogens egen begrebsverden og egne værdier. Endvidere viser forfatterne levekårsundersøgelser som en anden måde at undersøge og forklare forskelle på, og hvordan disse kan anvendes i pædagogisk arbejde. Socialpolitik historisk og aktuelt giver med udgangspunkt i Grundlovens vigtigste bestemmelser om social sikring et historisk rids af dansk socialpolitik fra midt i 1800-tallet og frem til i dag, og der ses på udviklingen fra national til overnational socialpolitik i lyset af Danmarks EU-medlemskab. Endelig er der en gennemgang af fordelingen af de sociale udgifter i Danmark. Retsregler/jura for pædagoger er nyskrevet af jurist Michael

9 9 Lose, som er ansat på BUPL og således er helt inde i de juridiske problemstillinger i pædagogens daglige arbejde. Dette kendskab viser sig både i opbygningen af kapitlet og i de mange eksempler, hvor han præsenterer alle de for pædagogen væsentlige retsregler og deres betydning, muligheder og konsekvenser, indenfor områderne socialret, familieret, forvaltningsret og arbejdsret. Familien ses også her i et historisk perspektiv. Hvordan var familien hvordan er den hvordan bliver den? Hvad er den moderne families styrke, potentialer, farer, de enkelte familiemedlemmers job i, med og for familien? De nye familiemønstre behandles, og der ses på hvorledes samfundet blander sig/indvirker på familiens liv. Vilkår og udfordringer i det flerkulturelle samspil fremstiller kulturforståelse, teorier om stigmatisering/stempling og diskrimination, og integrationsstrategier. Synet på barndommen i forskellige kulturer på børns muligheder, deres behov for opdragelse, deres behov for at kende eget sprog og egen kultur før socialiseringen ind i det danske, og problematikken om etnisk minoritetsungdom behandles. Sociale problemer og sociale afvigelser sociologisk set giver et bud på en definition af et socialt problem, og forskellige teorier om sociale problemer præsenteres og diskuteres: social disorganisering, chanceulighed, social læring, stempling og socialkonstruktivisme. Det vises, hvor forskelligt sociale problemer kan opfattes, og hvorledes forskellige teorier herom kan supplere hinanden og være med til at danne et helhedsbillede. Hvad er socialt miljøarbejde? præsenterer forskellige teorier og metoder bag det arbejde, den pædagogiske miljøarbejder udfører heriblandt empowerment og teorier om netværk og gruppearbejde. Der gives eksempler på forskellige typer socialt miljøarbejde, samarbejdspartnere og særlige problemstillinger ved at arbejde som pædagog i miljøarbejde. Pædagogen i socialt arbejde har etik, helhedssyn, kontakt og kommunikation, systematisk tænkning og handling som centrale emner i dette afsluttende kapitel, hvor en række små cases anvendes til belysning af de situationer i praksis, hvor pædagogen har brug for at inddrage sin socialfaglige viden. Bogen afsluttes med en oversigt over den anvendte litteratur, med et navne- og et stikordsregister og en præsentation af forfatterne. Grit Niklasson

10

11 11 Kapitel 1 Peter Nørbæk Hansen Samfundets udvikling og organisering Indhold Et historisk rids 13 Fra det 20. århundredets begyndelse til 1930 erne 13 Krisen i 1930 erne 17 Frem mod 60 erne erne og 80 erne i krisens tegn 22 Nye politiske tendenser 25 Ansvarsfordelingen i den offentlige sektor 29 Statsadministrationen 32 Regionale statslige kontorer 34 Kommunerne 34 Regionerne 39 Den offentlige økonomi efter kommunalreformen 40 Regionernes finansiering 41 God forvaltningsskik 42 Retsregler for sagsbehandling 43 Principper for god forvaltningsskik 43

12

13 Samfundets udvikling og organisering 13 Et historisk rids Formålet med dette kapitel er primært at fremhæve nogle af de forudsætninger, som dagens samfund bygger på. Kapitlet tegner således et meget bredt billede af den politiske, økonomiske og sociale samfundsudvikling i Danmark i det seneste 100 års tid. I et sådant historisk rids er der naturligvis tale om en selektiv udvælgelse af, hvad der vurderes som vigtigt, og der er givetvis pointer og synspunkter, som kan diskuteres. Nogle af de berørte områder vil blive nærmere omtalt i bogens senere kapitler. Det gælder ikke mindst de socialpolitiske forandringer og udviklingstræk, som i kapitel 4 vil være genstand for en noget mere uddybende gennemgang. Fra det 20. århundredets begyndelse til 1930 erne Overgangen fra landbrugs- til industrisamfund var påbegyndt allerede i den sidste tredjedel af 1800-tallet. Landbruget vedblev ganske vist helt frem til sidst i 1950 erne at være det største danske enkelterhverv, dvs. det enkelterhverv, som bidrog med den største værditilvækst til det danske samfund, og det enkelterhverv, som beskæftigede den største del af arbejdsstyrken, men erhvervet som sådan undergik store forandringer. Det blev stadig mere industrialiseret, og arbejdsdelingen mellem land og by blev mere og mere markant. Landbruget blev en integreret del af pengeøkonomien. Industrialiseringens økonomiske fundament var den frie konkurrence, og staten kunne, her i industrialiseringens barndom beskrives som en liberal»natvægterstat«, dvs. en stat, der lader markedskræfterne råde og primært tager sig af visse funktioner, som ikke er profitable i privat regi, fx skolevæsen og infrastrukturelle anlægsarbejder. Hvorvidt den danske stat levede helt op til definitionen på en»natvægterstat«kan vel diskuteres, men staten ændrede dog først for alvor karakter, da den verdensøkonomiske krise i 1930 erne nødvendiggjorde en række indgreb for at afbøde de værste krisevirkninger og Socialdemokratiet med et delvis andet syn på statens rolle overtog regeringsmagten sammen med Det Radikale Venstre. I århundredets første 30 år var det statslige aktivitetsniveau som helhed ikke omfattende, og overgangen fra landbrugs- til in-

14 14 Peter Nørbæk Hansen

15 Samfundets udvikling og organisering 15 dustrisamfund kan således også ses som en overgang fra én type økonomi til en anden. Familien bliver omtalt i kapitel 6, men det bør dog nævnes her, at en af konsekvenserne ved overgangen fra en overvejende selvforsyningsøkonomi til en konkurrencebaseret markedsøkonomi var, at arbejdskraftens og dermed familiens vilkår forandredes. I det traditionelle landbrugssamfund var familien en produktionsenhed, hvor dens medlemmer især var bundet sammen af økonomiske relationer. Familien var først og fremmest et økonomisk fællesskab, og dens overlevelse afhæng af familien selv ikke af samfundet. Sådan forholdt det sig ikke i industrisamfundet. Arbejdskraften i industrien fik et andet forhold til arbejdet end det, der eksisterede på landet. Arbejderen i industrien producerede ikke til sig selv, men fik i stedet udbetalt løn for det udførte arbejde, en løn som nogenlunde svarede til det, der krævedes for at genskabe (reproducere) arbejdskraften. Lønnen skulle dække udgifterne til bolig, mad og beklædning. Ikke kun til arbejderen selv, men også til hustru og børn. Der var således tale om en forøget forsørgerbyrde. Arbejdslivet og det sociale liv, som i landbrugssamfundet kun vanskeligt lod sig adskille, blev nu to klart adskilte dele af tilværelsen. Familiens overlevelse afhang ikke af familien selv, men var et samfundsanliggende, idet selve samfundets overlevelse afhang af familien (som ramme om den stadige genskabelse af arbejdskraften). Omkring år 1900 er der to væsentlige begivenheder med betydning for dagens samfund, som bør nævnes. Den første begivenhed er indgåelsen af den første hovedaftale på det danske arbejdsmarked, Septemberforliget af Aftalen blev indgået af datidens hovedorganisationer: De Samvirkende Fagforbund (i dag LO) og Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening (i dag DA) og afspejlede på sin vis den herskende politik. Staten blandede sig udenom og overlod reguleringen af arbejdsmarkedet til arbejdsmarkedets parter. De centrale punkter i Septemberforliget var: De to hovedorganisationer anerkender hinanden som forhandlingsberettigede parter. Der må ikke lægges hindringer i vejen for at arbejderne og arbejdsgiverne melder sig ind i deres respektive organisationer. Arbejdsgiverne har retten til at lede og fordele arbejdet. Når der er indgået en overenskomst, er der fredspligt, hvilket vil sige, at der ikke må strejkes eller lockout es (arbejdsgive- Side 14: Overgangen fra landbrugs- til industrisamfund var påbegyndt allerede i sidste trediedel af 1800-tallet. Kunstnerisk illustreret af M. Therkildsen»Det sidste læs køres hjem«fra 1883 og P.S. Krøyers maleri»burmeister og Wains Jernstøberi«fra 1885.

16 16 Peter Nørbæk Hansen rens arbejdsstandsning). Strejke og lockout kan kun anvendes som fagligt kampmiddel, når overenskomsten er udløbet og kun hvis der forinden er afgivet varsel. J.B.S. Estrup ( ) var fra 1875 til 1894 konseilspræsident (hvad der svarer til nutidens statsminister). Han modsatte sig stærkt det, der kaldes»det parlamentariske princip«, og kunne derfor i hele perioden som konseilspræsident regere mod et flertal i Folketinget. Den nuværende hovedaftale fra 1973 (revideret i 1981, 1987 og 1993) bygger stadig på Septemberforliget samt de fortolkninger og den retspraksis, dette har skabt. Hovedaftalen har desuden dannet grundlag for de hovedaftaler, der er indgået på det statslige og kommunale område. I nutidig tale omtales det danske arbejdsmarkedssystem ofte som den danske aftalemodel, og den får gerne æren for, at Danmark har et af de allermest stabile arbejdsmarkeder i verden. Princippet er altså, at konflikter på arbejdsmarkedet løses af de involverede parter i overensstemmelse med de spilleregler, som eksisterer i hovedaftalen og det arbejdsretlige system. Til en vis grad kan man dog sige, at modellen efterhånden er blevet lettere udhulet af det politiske system. Det er i nyere tid sket mange gange, at politikerne har grebet ind i overenskomstdannelsen. Enten ved på forhånd at afstikke lønrammer for parternes forhandlinger eller ved direkte indgreb i lovligt varslede konflikter. Sådan var det, som nævnt, ikke i det 20. århundredes første 30 år. Staten forholdt sig stort set passiv, og konflikter på arbejdsmarkedet fik lov at løbe linen ud. Den anden væsentlige begivenhed var indførelsen af det parlamentariske princip i 1901 (omend det først blev grundlovsfæstet i 1953). Det parlamentariske princip betyder, at en regering skal træde tilbage, hvis den får et flertal i Folketinget imod sig, og dette flertal vedtager en mistillidsdagsorden, dvs. kræver regeringens afgang. Baggrunden for dette princip var kort fortalt, at partiet Højre under ledelse af J.B.S. Estrup i mange år havde afvist at give regeringsmagten fra sig, til trods for at partiet Venstre siden 1872 havde været det største parti. Da parlamentarismen blev indført, var de vigtigste partier Venstre, Højre og det endnu størrelsesmæssigt beskedne Socialdemokrati. Det Radikale Venstre opstod ved en opsplitning af Venstre i 1901, og i 1916 tog Højre navneforandring til Det Konservative Folkeparti. Disse fire partier blev i al væsentlighed den akse, som den politiske udvikling i Danmark kom til at dreje sig om helt frem til 1960 erne. De fire partier repræsenterede hver deres sociale klasse. Venstre var landbrugets parti, Det Konservative Folkeparti var industriens parti, Socialdemokratiet var arbejderklassens parti og Det Radikale Venstre var husmændenes og funktionærernes parti.

17 Samfundets udvikling og organisering 17 Naturligvis var der i perioder andre partier repræsenteret i Folketinget, og det kan være svært at sige præcist, hvornår dette firepartisystem ophørte med at eksistere. Det danske samfund var i 1960 erne præget af en historisk set unik økonomisk udvikling, som vendte op og ned på store dele af samfundslivet. Ændringer i den sociale struktur, dvs. i klasse- og erhvervsstrukturen, bevirkede, at sammenhængen mellem samfundsklasse og politisk tilhørsforhold blev brudt op. Landbruget beskæftigede ikke længere det samme antal mennesker, og såvel arbejderklassen som dele af borgerskabet blev splittet op i en række lag af lønarbejdere og funktionærer, hvis politiske identifikation pegede i forskellige retninger. Man betegner dog gerne jordskredsvalget i 1973 som den endelige aflivning af det gamle partimønster. Ved den lejlighed fik de fire gamle partier samt SF selskab i Folketinget af hele fem nye partier, og det indbyrdes størrelsesforhold blev rokeret grundigt rundt. Krisen i 1930 erne Den verdensøkonomiske krise ramte Danmark i begyndelsen af 1930 erne. Det var især landbrugssektoren, der blev ramt, og følgelig også de dele af industrien, der var afhængige af landbruget. Landbrugets problemer, kombineret med den almindelige tendens til fald i landbrugets arbejdsstyrke, førte til en markant stigning af arbejdsstyrken i byerne og dermed til en stærkt stigende arbejdsløshed, der kulminerede i 1932, med en arbejdsløs- - hedsprocent blandt de forsikrede på 31,7%.

18 18 Peter Nørbæk Hansen 20 ernes arbejdsløshed var stigende og kulminerede i 30 erne. Fattighjælp var ofte den sidste udvej for de arbejdsløse. Først med Socialreformen i 1933 tog man fat på problemerne med bl.a. arbejdsløshedsunderstøttelsen. Tegning af Anton Hansen ( ). En af krisens konsekvenser for store dele af befolkningen var faldende lønninger og et drastisk fald i levestandarden. Dette gav sig dels udslag i, at et stigende antal mennesker helt enkelt fik forsørgelsesproblemer, og dels udslag i tiltagende social uro. Sammenstød mellem politi og arbejdere/arbejdsløse var hyppigt forekommende, men på den parlamentariske scene gav den sociale elendighed ikke anledning til drastiske forandringer, og fagbevægelsen accepterede også uden den store modstand, at regeringen flere gange greb ind i overenskomstforhandlingerne. En del af forklaringen på dette var gennemførslen af socialreformen i Denne reform var ikke primært et svar på den sociale uro, idet reformens principper faktisk blev formuleret allerede i I perioden frem til socialreformen i 1933 var der gennemført en række sociale love, men det var karakteristisk, at lovgivningen var temmelig tilfældig, og i takt med at stadig flere love kom til, blev den samlede sociallovgivning efterhånden ganske uoverskuelig. Med reformen i 1933 skabtes der gennem for-

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998 Konflikter og på LO/DA-området 1933-1998 1933 Indgreb Forbud mod arbejdsstandsninger og 1-årig forlængelse af alle overenskomster ved lov. Arbejdsgiverne imod (Kanslergadeforliget). 1936 Konflikt/ 5 ugers

Læs mere

Markedsføringsplanlægning og -ledelse

Markedsføringsplanlægning og -ledelse Markedsføringsplanlægning og -ledelse Stig Ingebrigtsen & Otto Ottesen Markedsføringsplanlægning og -ledelse Hvordan bruge teori til at identificere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer?

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Almen Studieforberedelse En forståelsesramme, en værktøjskasse og en opgavegennemgang Henning Sørensen Almen studieforberedelse En forståelsesramme, en værktøjskasse og en opgavegennemgang Frydenlund

Læs mere

Henning fegensen. Arbej dsmarkedsregulering

Henning fegensen. Arbej dsmarkedsregulering Henning fegensen (red.) Arbej dsmarkedsregulering Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2014 Forord 11 Kapitel 1. Den danske Model - dinosaur eller dynamo? 13 Henning J0rgensen 1.1. Etablering af dansk arbej

Læs mere

1. Hvad var efter 1849 konsekvenserne af at modtage fattighjælp og hvad var begrundelsen herfor?

1. Hvad var efter 1849 konsekvenserne af at modtage fattighjælp og hvad var begrundelsen herfor? Historie: Teksten: Fra fattighjælp til velfærdsstat 1. Hvad var efter 1849 konsekvenserne af at modtage fattighjælp og hvad var begrundelsen herfor? 2. Hvordan ændres opfattelsen af fattighjælp mod slutningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Campus

Læs mere

LARS ANDERSEN & CLAUS RAASTED. Rollespil. for børn og voksne FRYDENLUND

LARS ANDERSEN & CLAUS RAASTED. Rollespil. for børn og voksne FRYDENLUND Rollespil LARS ANDERSEN & CLAUS RAASTED Rollespil for børn og voksne FRYDENLUND Rollespil for børn og voksne Frydenlund og forfatterne, 2004 1. udgave, 2. oplag, 2006 ISBN 87-7887-449-1 Tryk: Pozkal, Polen

Læs mere

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber Borgerens inklusion i lokale fællesskaber En undersøgelse af tre sociale tilbud i Region Sjælland Anne Breumlund Inger Bruun Hansen Grit Niklasson Borgerens inklusion i lokale fællesskaber En undersøgelse

Læs mere

Når børn læser fiktion

Når børn læser fiktion BO STEFFENSEN Når børn læser fiktion Grundlaget for den nye litteraturpædagogik AKADEMISK FORLAG Når børn læser fiktion Grundlaget for den nye litteraturpædagogik Denne side er købt på www.ebog.dk og er

Læs mere

Retskilder og juridisk metode

Retskilder og juridisk metode Retskilder og juridisk metode Jura for kortere videregående uddannelser 2. udgave Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo Retskilder og juridisk metode Jura for kortere og videregående uddannelser 2. udgave

Læs mere

Niels Egelund (red.) Skolestart

Niels Egelund (red.) Skolestart Niels Egelund (red.) Skolestart udfordringer for daginstitution, skole og fritidsordninger Kroghs Forlag Indhold Forord... 7 Af Niels Egelund Skolestart problemer og muligheder... 11 Af Niels Egelund Forudsætninger

Læs mere

SOCIALT ARBEJDE I ET GLOBALISERET SAMFUND

SOCIALT ARBEJDE I ET GLOBALISERET SAMFUND Helle Antczak og Helle Johansen SOCIALT ARBEJDE I ET GLOBALISERET SAMFUND 2. udgave Helle Antczak og Helle Johansen Socialt arbejde i et globaliseret samfund 2. udgave Helle Antczak og Helle Johansen

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen

Praktik i pædagoguddannelsen Pædagoguddannelsen i fokus Tina Düsterdich Birgitte Højberg Susanne Poulsen Charlotte Skafte-Holm Sara Vafai-Blom Praktik i pædagoguddannelsen Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen Tina Düsterdich,

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Mellem skole og praktik

Mellem skole og praktik Mellem skole og praktik 1 Vibe Aarkrog Mellem skole og praktik Fire teoretiske forståelsesrammer til belysning af sammenhængen mellem skole og praktik i erhvervsuddannelserne Ph.d.-afhandling Danmarks

Læs mere

Det ny Danmark 1890=1985

Det ny Danmark 1890=1985 Harry Haue, Jørgen Olsen, Jørn Aarup-Kristensen Det ny Danmark 1890=1985 Udviklingslinjer og tendens 3. udgave Munksgaard Indhold Hovedlinien 9 Det danske samfund omkring 1890 13 Byvækst og udvandring

Læs mere

Matematik for stx C-niveau

Matematik for stx C-niveau Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Matematik for stx C-niveau Frydenlund Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Matema10k Matematik for stx

Læs mere

Tilegnet mine tidligere, nuværende og kommende studerende

Tilegnet mine tidligere, nuværende og kommende studerende Tilegnet mine tidligere, nuværende og kommende studerende Henning Sørensen Din studiekompetence: Problemer og løsninger Frydenlund Din studiekompetence: Problemer og løsninger 1. udgave, 1. oplag, 2004

Læs mere

At gøre hinanden bedre

At gøre hinanden bedre David Kiær Nielsen At gøre hinanden bedre om fodboldtaktik Frydenlund At gøre hinanden bedre om fodboldtaktik 1. udgave, 1. oplag, 2009 Frydenlund ISBN 978-87-7118-196-8 Grafisk tilrettelæggelse: Jacob

Læs mere

ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET. Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet

ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET. Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet DAGENS PROGRAM 10.15-11.00 Hvilken fagforening vil vi være? (Oplæg ved Janne) 11.00-11.30 Gruppediskussioner ved bordene

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Aktiviteter i hallen for fysisk og psykisk udviklingshæmmede

Aktiviteter i hallen for fysisk og psykisk udviklingshæmmede 1 Sanne Jensen Aktiviteter i hallen for fysisk og psykisk udviklingshæmmede 2 Tak til medarbejdere og personale på Erhvervs- og Aktivitetscentret Regnbuen. Uden jeres hjælp og støtte i arbejdet, havde

Læs mere

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE Den danske models rækkevidde Jurist- og Økonomforbundets Forlag Insidere og outsidere den danske models rækkevidde Trine P. Larsen (red.) Insidere og outsidere

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

KAPITEL 1. Definitioner

KAPITEL 1. Definitioner KAPITEL 1 Definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på ansættelsesklausuler. Stk. 2. I denne lov forstås ved: 1) Ansættelsesklausuler: Job-, konkurrence- og kunde- samt kombinerede klausuler. 2) En lønmodtager:

Læs mere

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Niels Warring Christian Helms Jørgensen (red.) Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering Institut for

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Håndbog for pædagogstuderende

Håndbog for pædagogstuderende Erik Jappe Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave Frydenlund Håndbog for pædagogstuderende Erik Jappe Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave Frydenlund Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave, 1. oplag,

Læs mere

PER VEJRUP-HANSEN JOHN KONDRUP BRANCHEANALYSE ERHVERVS- OG BRANCHEBESKRIVELSE I ØKONOMISK PERSPEKTIV HANDELSHØJSKOLENS FORLAG

PER VEJRUP-HANSEN JOHN KONDRUP BRANCHEANALYSE ERHVERVS- OG BRANCHEBESKRIVELSE I ØKONOMISK PERSPEKTIV HANDELSHØJSKOLENS FORLAG PER VEJRUP-HANSEN JOHN KONDRUP BRANCHEANALYSE ERHVERVS- OG BRANCHEBESKRIVELSE I ØKONOMISK PERSPEKTIV HANDELSHØJSKOLENS FORLAG Brancheanalyse Erhvervs- og branchebeskrivelse i økonomisk perspektiv Per Vejrup-Hansen

Læs mere

Den reflekterende praktikvejleder

Den reflekterende praktikvejleder Susanne Poulsen og Helle Bendix Den reflekterende praktikvejleder Praktik og praktikvejledning på pædagoguddannelsen 2. udgave Susanne Poulsen og Helle Bendix Den reflekterende praktikvejleder praktik

Læs mere

NIKOLAJ NIELSEN RETTEN TIL ET HJEM. Ejendomsret, privatliv og forsørgelse JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

NIKOLAJ NIELSEN RETTEN TIL ET HJEM. Ejendomsret, privatliv og forsørgelse JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG NIKOLAJ NIELSEN RETTEN TIL ET HJEM Ejendomsret, privatliv og forsørgelse JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retten til et hjem Ejendomsret, privatliv og forsørgelse Nikolaj Nielsen Retten til et hjem Ejendomsret,

Læs mere

NELL RASMUSSEN. lærebog i. familie ret. Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE

NELL RASMUSSEN. lærebog i. familie ret. Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE NELL RASMUSSEN lærebog i familie ret Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE Lærebog i Familieret 1 Nell Rasmussen Lærebog i Familieret Nyt Juridisk Forlag 2012 3 Nell Rasmussen Lærebog i Familieret 2. udgave, 2.

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Nye sociale teknologier i folkeskolen

Nye sociale teknologier i folkeskolen Nye sociale teknologier i folkeskolen kampen om dannelsen Lejf Moos (red.), Karen B. Braad, Klaus Kasper Kofod, Per Fibæk Laursen, Lars Holm, John Krejsler, Niels Kryger, Birte Ravn, Hanne Knudsen, Kirsten

Læs mere

Indhold Baggrund for undersøgelsen af naturklassen på Rødkilde Skole Overordnede metodiske betragtninger om naturklasseprojektet

Indhold Baggrund for undersøgelsen af naturklassen på Rødkilde Skole Overordnede metodiske betragtninger om naturklasseprojektet Forord... 11 ERIK MYGIND Baggrund for undersøgelsen af naturklassen på Rødkilde Skole... 14 Naturklasse -ideen formes på Rødkilde Skole... 16 Hovedspørgsmål, problemstillinger og afgrænsning... 17 Antologiens

Læs mere

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K Kursusgang 1 Dato: 17.-18. oktober 19.00 Velkomst m. bobler 19.15 Dobbeltorganisering og bevægelsesudtalelsen v. Victoria, Rasmus og Mads Hvad indebærer det at være aktivt medlem af både et parti og en

Læs mere

Persondataloven og sagsbehandling i praksis

Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling i praksis 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling

Læs mere

Martine Stagelund Hvidt. Danske sociale pensioner i EU-retlig og ligestillingsretlig belysning

Martine Stagelund Hvidt. Danske sociale pensioner i EU-retlig og ligestillingsretlig belysning Martine Stagelund Hvidt Danske sociale pensioner i EU-retlig og ligestillingsretlig belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Martine Stagelund Hvidt Danske sociale pensioner i EU-retlig og ligestillingsretlig

Læs mere

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Bettina Lemann Kristiansen Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Sten Schaumburg-Müller (red.) Om retsprincipper Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bogens

Læs mere

REDAKTION: NELL RASMUSSEN MENNESKE RETTIGHEDER I SOCIALT ARBEJDE. Nyt Juridisk Forlag

REDAKTION: NELL RASMUSSEN MENNESKE RETTIGHEDER I SOCIALT ARBEJDE. Nyt Juridisk Forlag REDAKTION: NELL RASMUSSEN MENNESKE RETTIGHEDER I SOCIALT ARBEJDE Nyt Juridisk Forlag Menneskerettigheder i socialt arbejde Nell Rasmussen Menneskerettigheder i socialt arbejde Nyt Juridisk Forlag 2013

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Uddannelsescenter Holstebro HHX International

Læs mere

sundhed Grit NiklassoN (red.) menneske og samfund

sundhed Grit NiklassoN (red.) menneske og samfund sundhed Grit NiklassoN (red.) menneske og samfund Grit Niklasson (red.) SUNDHED, MENNESKE OG SAMFUND Sundhed, menneske og samfund Grit Niklasson (red.) 1. udgave, 2. oplag 2014 Samfundslitteratur, 2013

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Ulla Søgaard Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler BILLESØ & BALTZER Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler 2004 Billesø & Baltzer, Værløse Forfatter: Ulla Søgaard Omslag: Frank Eriksen

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

Christian Albrekt Larsen (red.) og Jacob J. Pedersen. Ledighedsparadokset. Information, netværk og selektion på arbejdsmarkedet.

Christian Albrekt Larsen (red.) og Jacob J. Pedersen. Ledighedsparadokset. Information, netværk og selektion på arbejdsmarkedet. Ledighedsparadokset Christian Albrekt Larsen (red.) og Jacob J. Pedersen Ledighedsparadokset Information, netværk og selektion på arbejdsmarkedet Frydenlund Ledighedsparadokset Information, netværk og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag

Læs mere

Arbej dsmarkedsrelationer i Danmark

Arbej dsmarkedsrelationer i Danmark Carsten Strøby Jensen Arbej dsmarkedsrelationer i Danmark - fra konfliktbaseret konsensus til konsensusbaseret konflikt Industrial Relations traditionen og de industrielle relationer i en dansk kontekst

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

14 U l r i c h B e c k

14 U l r i c h B e c k En eftermiddag, da Ulrich Beck som ung førsteårs jurastuderende gik rundt i den sydtyske universitetsby Freiburg og tænkte over virkelighedens beskaffenhed, slog det ham pludselig, at det egentlig ikke

Læs mere

Udsatte børn og inkluderende læringsmiljøer i dagplejen

Udsatte børn og inkluderende læringsmiljøer i dagplejen Ulla Pedersen og Anette Schulz læring i dagtilbud Udsatte børn og inkluderende læringsmiljøer i dagplejen 18 konkrete værktøjer Ulla Pedersen og Anette Schulz Udsatte børn og inkluderende læringsmiljøer

Læs mere

OVERENSKOMSTSYSTEMET MV.

OVERENSKOMSTSYSTEMET MV. Sønderjysk Landboforening, Vojens 7. marts 2016 Jacob Langvad Nielsen, advokat (L) Økonomi og virksomhedsledelse SEGES P/S OVERENSKOMSTSYSTEMET MV. INDHOLD 1. Overenskomstsystemet Den danske model 2. Konfliktret

Læs mere

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10 COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling 1. udgave, 1. oplag 2010 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen, Kommuneforlaget A/S Grafisk tilrettelægning og omslag: art/grafik ApS Dtp: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Fra enevælde til folkestyre

Fra enevælde til folkestyre Fra enevælde til folkestyre Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. TIM KNUDSEN Fra enevælde til folkestyre Dansk demokratihistorie indtil 1973 Fra enevælde til folkestyre

Læs mere

Fra regnorm til anakonda

Fra regnorm til anakonda Fra regnorm til anakonda Søren Ekman Fra regnorm til anakonda Den mandlige bækkenbunds muskler og funktion Frydenlund Fra regnorm til anakonda Den mandlige bækkenbunds muskler og funktion Frydenlund og

Læs mere

Det ved vi om. Skoleledelse. Af Lars Qvortrup. Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Skoleledelse. Af Lars Qvortrup. Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Skoleledelse Af Lars Qvortrup Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Lars Qvortrup Det ved vi om Skoleledelse 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011 Dafolo Forlag og forfatteren Ekstern redaktion:

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

KONFLIKTEN NYE DANSKERE AKADEMISK FORLAG JENS PETER FRØLUND THOMSEN

KONFLIKTEN NYE DANSKERE AKADEMISK FORLAG JENS PETER FRØLUND THOMSEN KONFLIKTEN OM DE NYE DANSKERE AKADEMISK FORLAG JENS PETER FRØLUND THOMSEN Konflikten om de nye danskere 2 Jens Peter Frølund Thomsen Konflikten om de nye danskere Om danskernes holdninger til etniske minoriteters

Læs mere

THOMAS P. BOJE OG ANDERS EJRNÆS. Uligevægt. Arbejde og familie i Europa. Nyt fra Samfundsvidenskaberne

THOMAS P. BOJE OG ANDERS EJRNÆS. Uligevægt. Arbejde og familie i Europa. Nyt fra Samfundsvidenskaberne Uligevægt THOMAS P. BOJE OG ANDERS EJRNÆS Uligevægt Arbejde og familie i Europa Nyt fra Samfundsvidenskaberne Thomas P. Boje og Anders Ejrnæs Uligevægt Arbejde og familie i Europa 1. udgave 2013 Thomas

Læs mere

Årsplan i samfundsfag for 9. klasse

Årsplan i samfundsfag for 9. klasse Årsplan i samfundsfag for 9. klasse Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler en lyst og en evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og aktiv medleven i

Læs mere

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901 Historiefaget.dk: Højre Højre Estrup Højre-sammenslutningen blev dannet i 1849 og bestod af godsejere og andre rige borgere med en konservativ grundholdning. Højrefolk prægede regeringsmagten indtil systemskiftet

Læs mere

Forord. Maj 2006 Forfatterne

Forord. Maj 2006 Forfatterne Forord Dansk offentlig forvaltning har siden 1990 erne været igennem omfattende forandringer og reformer. Kommunalreformen er den mest gennemgribende. Men også på andre områder er der gennemført radikale

Læs mere

Erhvervsmægleres opgaver og ansvar

Erhvervsmægleres opgaver og ansvar HANS HENRIK EDLUND RASMUS MEHL Erhvervsmægleres opgaver og ansvar JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Erhvervsmægleres opgaver og ansvar Håndbog for erhvervsmæglere Hans Henrik Edlund og Rasmus Mehl Erhvervsmægleres

Læs mere

Sundhed, krop og bevægelse

Sundhed, krop og bevægelse Pædagoguddannelsen i fokus Anne Brus Charlotte Sandberg Christensen Karin Siff Munck Charlotte Eli Pedersen Eva Rose Rechhagel Sundhed, krop og bevægelse Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen

Læs mere

KONKURRENCE I ELSEKTOREN?

KONKURRENCE I ELSEKTOREN? Ole Jess Olsen Peter Fristrup Jesper Munksgaard Klaus Skytte KONKURRENCE I ELSEKTOREN? Jurist- og Økonomforbundets Forlag I bogen analyseres en række vigtige problemstillinger for elliberaliseringen i

Læs mere

Line Togsverd og Jan Jaap Rothuizen (red.) Perspektiver på pædagogens faglighed

Line Togsverd og Jan Jaap Rothuizen (red.) Perspektiver på pædagogens faglighed Line Togsverd og Jan Jaap Rothuizen (red.) Perspektiver på pædagogens faglighed Udgangspunktet for denne bog er, at pædagogik altid rummer et element af ballade og ustyrlighed: Tænder, der skal børstes

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

Bevægeleg. for forældre og deres spæde børn

Bevægeleg. for forældre og deres spæde børn Bevægeleg for forældre og deres spæde børn Birte Servais Bentsen og Lea Bentsen Bevægeleg for forældre og deres spæde børn Foto Susanne Mertz Frydenlund Bevægeleg for forældre og deres spæde børn Frydenlund

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Mette

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt Rum og læring om at skabe gode læringsmiljøer

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

fagforeningstyper teori, analysemetoder og medlemsudvikling

fagforeningstyper teori, analysemetoder og medlemsudvikling Indhold Om forfatterne 11 Forord 13 Liste over anvendte forkortelser 16 DEL I Teori, analysemetoder og medlemsudvikling 17 DEL I Medlemskab af fagforeninger og fagforeningstyper teori, analysemetoder og

Læs mere

Thomas Nielsen. Frydenlund

Thomas Nielsen. Frydenlund Thomas Nielsen Thomas Nielsen Frydenlund Sundhedspsykologi Frydenlund 2006 1. oplag, 1. udgave ISBN 87-7887-404-1 ISBN 978-87-7887-404-7 Grafisk tilrettelægning: Jan Gralle Grafisk produktion: Pozkal,

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

FOR JURIDISK RÅDGIVNING

FOR JURIDISK RÅDGIVNING M A R I E J U L L S Ø R EN S EN GOD SKIK FOR JURIDISK RÅDGIVNING En retlig standard JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG God skik for juridisk rådgivning en retlig standard Marie Jull Sørensen God skik for

Læs mere

DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION:

DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: Jeppe Villadsen Ret og vrang om menneskerettighederne DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: Vibe Skytte FRYDENLUND Ret og vrang om menneskerettighederne Frydenlund og forfatteren 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Supervision af psykoterapi

Supervision af psykoterapi Supervision af psykoterapi Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende

Læs mere

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling Jørgen Da lberg -L a r sen MæglINg, Ret og samfund Perspektiver på mægling JuRISt- og økonomforbundets forlag Jørgen Dalberg-Larsen Mægling, ret og samfund Perspektiver på mægling Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2017 Institution EUC Nordvest/EUX Business Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Business Samfundsfag

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Hvorhen i den danske model?

Hvorhen i den danske model? En artikel fra KRITISK DEBAT Hvorhen i den danske model? Skrevet af: Jan Nonboe Offentliggjort: 15. februar 2012 Lad mig starte med et paradoks. Den arbejdsmarkedsmodel, som vi tit og ofte fremhæver og

Læs mere

Septemberforliget og den danske model

Septemberforliget og den danske model Septemberforliget og den danske model For 100 år siden førte en indædt kamp mellem arbejdsgivere og arbejdere til et historisk kompromis, som siden har præget såvel udviklingen på arbejdsmarkedet som i

Læs mere

Forord... 9 Indledning...11

Forord... 9 Indledning...11 Indhold Forord................................................ 9 Indledning.............................................11 Kapitel 1 At være pædagog At være studerende.................... 13 At være pædagog......................................14

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2017 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Samfundsfag C Mikkel

Læs mere

Unni Lind og Thomas Gregersen. Blommen i ægget. Børns trivsel i daginstitutionen

Unni Lind og Thomas Gregersen. Blommen i ægget. Børns trivsel i daginstitutionen Unni Lind og Thomas Gregersen Blommen i ægget Børns trivsel i daginstitutionen Unni Lind og Thomas Gregersen Blommen i ægget Børns trivsel i daginstitutionen 1. udgave, 1. oplag, 2010 2010 Dafolo Forlag

Læs mere