Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen."

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/ i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. 1 Valg af dirigent 2 Formandens beretning for det forløbne år 1 / 16

2 3 Forelæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab 4 Indkomne forslag 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt suppleanter 6 Valg af revisor 7 - Eventuelt 1) Valg af dirigent Ulf Nordquist blev valgt. 2 / 16

3 2) Formandens beretning for det forløbne år Ved sidste års generalforsamling var der en del medlemmer af foreningen, der følte, at der var mange overskridelser af hastighedsgrænserne for køretøjer i området. Bestyrelsen lovede dengang, at den ville tage kontakt med kommunen og /eller politiet hvis den fik mere konkrete oplysninger fra de enkelte medlemmer, der klagede over trafikforholdende. Sådanne oplysninger blev ikke fremsendt og bestyrelsen har derfor ikke haft noget konkret at gå videre med. Da det imidlertid stadig synes at være et problem for flere medlemmer, at mange biler kører uforsvarligt i Mørkhøj, har bestyrelsen på eget initiativ taget kontakt til kommunen for at få et møde på plads mellem politikere fra Gladsaxe kommune og medlemmerne af Toftegaardens grundejerforening. Flere politikere har sagt ja til at deltage og der er derfor planlagt et møde den 2. september kl i kantinen på Mørkhøj skole. Medlemmerne af grundejerforeningen anmodes om at sende spørgsmål, de gerne vil have diskuteret med politikerne, til grundejerforeningens bestyrelse ( ) senest den 5/ Politiet er også blevet kontaktet (første gang i 2007) og de har lovet at være opmærksom på trafikproblemerne i Mørkhøj. Direkte adspurgt i foråret 2008 fortalte politiet, at de ikke har foretaget sig noget konkret i sagen endnu (hastighedsmålinger eller lignende), men at sagen stadig var åben. Politiet er også blevet anmodet om at deltage i trafikmødet i september, men har takket nej af ressourcemæssige årsager. Foreningens traditionsrige julebanko blev ikke til noget i julen 2007 idet kantinen i Mørkhøj skole, som vi plejer at bruge til arrangementet, ikke var tilgængeligt, da der skulle lægges nyt 3 / 16

4 gulv. Banko blev derfor ændret til et Påskebanko. Indkaldelsen blev udsendt et godt stykke tid i forvejen og det er bestyrelsens opfattelse, at mange af den årsag havde glemt arrangementet. Der var i alt fald færre deltagere til arrangementet i forhold til de år, hvor det blev afholdt ved juletid. Foreningen har, som tidligere nævnt, en hjemmeside ( ), men den er desværre ikke særlig velbesøgt. Det er bestyrelsens intention, at prøve at ændre på lay-outet af hjemmesiden for at gøre den mere brugervenlig. Dagen før generalforsamlingen var der det årlige møde mellem kommunens grundejerforeninger og Gladsaxe kommune. Formanden var ikke i stand til at deltage ved mødet og Inger Nordquist refererede derfor fra mødet. Der var først et indlæg fra politiet om indbrudsstatistikken i kommunen og en række gode råd om hvordan man kan sikre sit hjem mod indbrud. En skrivelse omkring dette er vedlagt referatet. Derefter var der spørgsmål fra grundejerforeningerne til kommunen. Toftegaardens grundejerforening havde to spørgsmål med til kommunen: 1) hvem har ansvaret for renholdelse af gangstien mellem Lillegaards alle og Oktobervej og 2) hvad er kommunens grafittipolitik hvem har ansvaret for afrensning af graffiti på h.h.v husejeres mure/stakitter og offentlige arealer så som gangbroen over motorvejen for enden af Juni Allé?. Til dette svarede kommunen: 1) Det er de tilstødende grundejeres forpligtigelse at holde stierne rene det svarer til det ansvar andre grundejere har for fortovet foran deres grund. 2) Rengøring af graffiti på privat ejendom påhviler ejeren af ejendommen mens rengøring af graffiti på kommunale bygninger og installationer påhviler kommunen. Den omtalte vejbro tilhører vejdirektoratet, hvorfor det er dem, man skal kontakte omkring dette problem. 4 / 16

5 Af interesse for Toftegaardens grundejerforening kan også nævnes, at der blev omtalt problemerne med kælderoversvømmelser i forbindelse med kraftig regn. Som følge af de sidste års store problemer har kommunen besluttet at fremskyde evalueringen af dens spildevandsplan fra 2015 til For at kortlægge problemets omfang (sådan at kommunen kan vurdere, hvor de først skal sætte ind) opfordredes man til at kontakte kommunen, hver gang man har haft problemer med vand i kælderen. Dette kan bl.a. ske ved elektronisk indberetning til Vej og park afdelingen på Gladsaxe kommunes hjemmeside. Yderligere punkter gennemgået af kommunen, som kan være af potentiel interesse for grundejerforeningens medlemmer, er beskrevet i skrivelsen vedlagt referatet. Efter beretningen fra kommunens møde gjorde formanden opmærksom på, at medlemmerne i grundejerforeningen altid er velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen, hvis der er emner, de ønsker at få taget op ved det næste årlige møde mellem grundejerforeningerne og kommunen sådanne forslag til næste møde skal senest være bestyrelsen i hænde i slutninge n af februar måned Sluttelig blev der opfordret til at bruge foreningens hjemmeside noget mere og gerne kommentere på den og/eller komme med forslag til forbedringer og ændringer. 5 / 16

6 Beretningen blev herefter godkendt. 3) Forelæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab Regnskabet plejede at vise et overskud på kr men i år var der et underskud på kr. Dette skyldes flere faktorer, så som lav deltagelse til det årlige bankoarrangement, færre indtægter fra udlejning af foreningens fælles haveredskaber/værktøj ( Praktiske gris ) sikker som følge af den våde sommer, udgifter til etablering af hjemmeside og endelig et fald af medlemmer i foreningen. Regnskabet blev godkendt. 6 / 16

7 4) Indkomne forslag Der var indkommet tre forslag til mødet (hvoraf forslag 2 bestod af 2 del-spørgsmål (b og c nedenfor). a) Der blev fremsat et ønske om, at der blev etableret en vendeplads for enden af Aprilvej idet mange større køretøjer, der drejer om hjørnet for enden af Aprilvej mod Juni Allé bliver nød til at bakke tilbage af Aprilvej. Dette skyldes, at store køretøjer ikke kan komme under cykel/gangbroen, der går fra enden af Juni Allé og over motorvejen. Kommunen var ikke umiddelbart lydhør for denne ide og begrundende det med, at det ukrudtbevoksede jordstykke for enden af Aprilvej var en del af det grønne Gladsaxe. Det blev besluttet, at bestyrelsen vil gå videre med sagen overfor kommunen hvis ikke det er muligt at få lavet en vendeplads på det grønne område skal bestyrelsen istedet forsøge at få sat et skilt op ved indkørslen til Aprilvej, hvor der står en max-højde for køretøjerne, der kan komme under vejbroen. b) Der blev fremsat et ønske om, at der blev opsat vej-bump på Maj Allé for at dæmpe hastigheden af de køretøjer, der kommer der. Detr blev informeret om, at man ikke som grundejerforening eller enkeltperson må etablere vejbump dette skal gå gennem teknisk forvaltning hos kommunen. Det samme gælder opsætning af blomsterkasser eller lignende på offentlig vej. En pris-overslag for et vejbump er ca kr. Der er den mulighed, at man kan få et sådan ekstraordinært vejbump sat op forudsat kommunens godkendelse hvis grundejerforeningen vil betale 75% af etableringsudgifterne (kommunen betaler de så de 7 / 16

8 resterende 25%). Konklusion blev, at man opfordrede folk til at møde talstærkt op til det efterårsmøde om Trafik i Mørkhøj som bestyrelsen har arrangeret med repræsentanter fra Gladsaxe byråd. c) Det blev foreslået, at foreningen købte et festtelt, som foreningens medlemmer kunne leje. Prisen for et telt af ordentlig kvalitet ligger på kr. Der blev rejst tvivl om det hensigtsmæssige i at have et sådant telt i foreningen, da der kunne komme problemer med hvordan man sikrer sig, at alt tilbehør til teltet blev returneret efter hvert udlån. Ligeledes skal man også finde et sted teltet kan opbevares, da det er ret stort - selv i nedpakket tilstand. Med ganske få stemmer blev det besluttet, at bestyrelsen går videre med at undersøge sagen flertallet af de fremmødte undlod at stemme. d) Der var indsendt nogle mindre ændringer til vedtægterne for foreningen, der ville gøre vedtægterne mere tidssvarende. Sådanne ændringer kan imidlertid ikke foretages uden at alle medlemmer i foreningen er informeret om det på forhånd. Det blev informeret, at ændringsforslag skal udsendes med en indkaldelse til en ordinær (eller ekstraordinær) generalforsamlingen dette kan evt. foretages i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen ) Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt suppleanter 8 / 16

9 Bestyrelsesmedlem Jack Cowland blev genvalgt Bestyrelsesmedlem Erik Hylenius blev genvalgt Kasserer Inger Nordquist blev genvalgt Bestyrelsessuppleant Martin Timmermann blev genvalgt Bestyrelsessuppleant Alexandra Dekker - nyvalgt 6) Valg af revisor Revisor Lone Borup blev genvalgt Revisorsuppleant Ib Hammer-Pedersen blev genvalgt 9 / 16

10 7) Eventuelt Der blev spurgt til reglerne for hvilke typer erhverv, der må være i vores lokalområde, og hvad man kan gøre, når erhvervsdrivende fylder urimeligt meget på vejen foran deres bopæl eller larmer meget. Bestyrelsen henviste til lokalplanen for Mørkhøj og mente, at der kun måtte være liberale erhverv i området. Bestyrelsen har ingen myndighed til at gøre noget ved støjende beboere og henviste til politiet. Der blev forespurgt om planerne for nedlæggelse af luftbårne el-ledninger til jordledninger. Besty relsen havde endnu ikke hørt om nogen tidsplan. 10 / 16

11 Referent: Jack Cowland Møde mellem Grundejerforeningerne i Gladsaxe Kommune og Kommunalbestyrelsen, Indlæg om indbrudssikring og nabohjælp: Vicepolitiinspektør Allan Enevoldsen og politiassistent Merete Palner Hovedpunkter: På landsplan er antallet af indbrud steget fra 2006 til I Gladsaxe er tallet dog faldet fra 437 til 398. Skulle gerne blive endnu lavere. 11 / 16

12 Opklaringsprocenten på indbrud i private hjem er meget lav, under 10%. Undgå: Tiltrækker indbrudstyve: Carporten tom Postkasse overfyldt Skraldepose tom huset Synlige værdigenstande i Redskabsskur m. værktøj Stige tilgængelig Høj forhæk (også 1. og 2. sal) Åbne døre og vinduer Anbefalinger: 12 / 16

13 Noget tyve går uden om: Hundeskilt. Læg evt. også et kødben på græsplænen i forhaven. Låse over 10 år skiftes. Anbefaling: 2 af hinanden uafhængige låse på alle døre. Hoveddøren bruges sjældent til indbrud for synlig. Oftere terrassedør. Tyverialarm - generelt stressfaktor for tyven, men forhindrer kun i mindre omfang indbrud. Installer sikringsbox til mindre værdigenstande Mærk større ting. Udstyr kan lånes på politistationen. Bem: Ætsende pasta (alternativ til brændemærkning) kan ikke lånes/fås hos politiet. Nabohjælp: Når på rejse: Sørg for at nogen kan komme i kontakt med jer 13 / 16

14 Bed gerne nogen om at hjælpe med at få huset til at se beboet ud Check hjemmesiden Der kan man finde skema til indbofortegnelse. Lav indbofortegnelse i to ex. Og vedlæg billeder af tingene. En fortegnelse opbevares i hjemmet. En udenfor (bankbox el. lign). Tag evt. emnet nabohjælp op i grundejerforeningen. Hvis politiet har ressourcer til det, stiller de gerne op til et møde. 14 / 16

15 Spørgsmål fra grundejerne til Gladsaxe kommune Kælderoversvømmelser: Der er ikke planer om ekstraordinære udvidelser af kloakker ud over almindelig vedligeholdelse. Dog har de mange tilfælde af kælderoversvømmelser fået kommunen til at beslutte at revidere spildevandsplanen tidligere end ellers planlagt (skudt frem til 2009). Borgmesteren gav ingen konkrete løfter til nogen. Støjende arbejde aften og weekend Eksisterende regler gælder primært erhvervsmæssig brug af værktøj. Ellers er der i kommunen kun regler om hønsehold og hanegal. Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe har udarbejdet en pjece om støj og godt naboskab. Hastighed Septembervej Hvis nogen fra Septemberhøjen til stede som også var på Rådhuset i går, så lad dem gøre rede for dette spørgsmål. 15 / 16

16 Ellers: Septemberhøjens grundejerforening havde stillet spørgsmål. Der var blevet foretaget måling, der havde vist en gennemsnitsfart på ca. 34 km/t. Grundejerforeningen opfordrede til ny måling (måling foretaget lige efter svinget v. Mørkhøjvej). Blev umiddelbart afvist. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25: Der er i april 2008 vedtaget tillæg til kommunalplan, der nu er i høring. Hensigten er at øge den lovlige bebyggelsesprocent. Vil derefter blive indarbejdet i lokalplaner. 16 / 16

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere