Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune"

Transkript

1 Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

2 Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange måder ligne den skoledag, I allerede kender. Meget vil dog også være nyt og anderledes med nye muligheder for dit barn og nye muligheder for dig som forælder til at tage del i dit barns skolegang. Mange af de tanker og idéer, som ligger til grund for folkeskolereformen, arbejder vi allerede efter i Haderslev. Vi kalder det læringsuniverser, og vi har et børneunivers, et juniorunivers og et ungeunivers. De tre universer danner rammen om vores folkeskole. De vil på hver deres måde tilbyde dit barn et fleksibelt skoleforløb, der er tilrettelagt efter barnets interesser og talenter i forskellige typer af læringsmiljøer som f.eks. udeskoler, kultur- og idrætsfaciliteter. I Haderslev Kommune ser vi det som vores fornemmeste opgave at udvikle glade, robuste og livsduelige mennesker med evnen til at sætte mål for sig selv. Sagt med andre ord: Den faglige uddannelse af vores børn skal ikke stå alene. Den skal understøttes af et trygt, socialt miljø og en tæt dialog forældre og skole imellem, sådan at så mange børn som overhovedet muligt er parate til at gå videre i uddannelsessystemet efter endt skolegang. Vi er ikke klar med det hele 1. august 2014, men vi er i gang og godt på vej. Før vi når alle de mål, der er beskrevet i denne pjece, er der meget arbejde, der skal gøres. Vi glæder os til i tæt dialog og samarbejde med dig som forælder at skabe de allerbedste rammer for dit barns skolegang. På de følgende sider kan du læse mere om folkeskolereformen i Haderslev Kommunes folkeskoler. Du kan også læse mere indgående om de tre læringsuniverser alt efter, hvor dit barn er i sit skoleliv. Du er naturligvis også altid velkommen til at tage fat i din lokale folkeskole for at høre mere om, hvordan hverdagen konkret ser ud her og hvad netop din skole kan tilbyde. Endnu engang velkommen! Med venlig hilsen Signe Knappe Udvalgsformand Udvalget for Børn og Familier Charlotte Veilskov Direktør Børne- og Familieservice

3 Folkeskolereformen i Haderslev Når folkeskolereformen træder i kraft 1. august 2014, betyder det, at alle elever uanset klassetrin får en længere og mere aktiv skoledag. Eleverne vil opleve flere forskellige undervisningsformer og aktiviteter, som motiverer dem til at lære endnu mere. De ekstra timer, eleverne skal bruge i skolen, skal give dem mere tid til faglig fordybelse, bedre muligheder for personlig udvikling samt lektielæsning og hjælp i lektiecaféer. Med den længere skoledag vil børnene få færre timer i SFO. Til gengæld vil mange af de aktiviteter, der tidligere var forbeholdt fritidsordningerne, blive en del af børnenes samlede skoledag, så de vil opleve en større sammenhæng mellem skole og fritid. For eksempel vil alle elever få i gennemsnit 45 minutters bevægelse om dagen. De nationale mål med folkeskolereformen er: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan I Haderslev lægger vi vægt på et tæt samarbejde mellem skole og forældre. Det betyder, at vi i fællesskab med forældrene skal opsøge og dyrke hvert enkelt barns talenter, så barnet bliver i stand til at sætte mål for sig selv og gå efter dem. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater I Haderslev skal alle børn uanset baggrund have samme muligheder for at dyrke deres talenter. Det skal vi sikre ved at skabe et stærkt netværk omkring det enkelte barn, hvor lærere, pædagoger og andre fagpersoner i tæt dialog med forældrene følger barnets trivsel og faglige udvikling tæt. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis I Haderslev skal læreres, pædagogers og andre medarbejderes viden og specialer være grundlaget for barnets uddannelse og trivsel i folkeskolen i en hverdag, hvor barnet føler glæde og bliver set, hørt og udfordret.

4 Ét samlet skolevæsen tre universer Rammen om dit barns liv fra dagtilbud til afsluttet folkeskoleuddannelse bliver udgjort af tre universer: Børneuniverset, junioruniverset og ungeuniverset. Den hverdag, dit barn møder ind til, afhænger af, hvilket univers dit barn er i, og hvilken skole dit barn går på. Dit barns skole har sin egen pædagogiske profil, som er med til at bestemme indholdet af barnets skoledag. På samme måde er det hver enkelt skole, der fastsætter rammerne for f.eks. klassestørrelser og mødetid, så de bedst muligt modsvarer ønsker og behov på den pågældende skole. Fælles fokus for alle universer og alle skoler i Haderslev er: Sammenhænge frem for overgange Når dit barn går fra institution til skoleliv, fra børneunivers til juniorunivers og fra juniorunivers til ungeunivers, vil barnet opleve det som naturlige og sammenhængende perioder frem for adskilte stadier i skolelivet. Har dit barn særlige behov, vil skolen have ekstra fokus på at skabe tryghed. Stærk faglighed Du og dit barn vil møde lærere, pædagoger og andre fagfolk gennem barnets skoleliv, som løbende bliver uddannet og specialiseret til lige nøjagtigt det alderstrin, faglige niveau og interesseområde, dit barn er på. Høj grad af forældreinddragelse Frem for det traditionelle skole/hjem-samarbejde arbejder vi hen imod en bredere inddragelse af dig som forælder i dit barns trivsel og læring. Kontakten finder sted både personligt og på forældreintra, som er en vigtig del af dialogen mellem skole og hjem. Den åbne skole Som en del af skolens fokus på det enkelte barns behov vil skolen åbne for brug af f.eks. kultur- og idrætsliv. På samme måde vil skolen invitere fagfolk og frivillige på besøg, som kan inspirere og motivere dit barn. Det kan for eksempel være håndarbejdsklubber, håndværkere og bankfolk. På den måde vil dit barn blive præsenteret for læring i mange spændende miljøer. Hvordan de enkelte skoler arbejder med de forskellige punkter ovenfor, kan du læse mere om på hver enkelt skoles hjemmeside.

5 Børneuniverset fra dagtilbud til skole Børneuniverset omfatter børn i alderen 0 til 10 år og inddrager altså dagtilbuddet i barnets første leveår samt klassetrinene fra 0. til 3. klasse. Antallet af skoletimer, det vil sige fagtimer, pauser og understøttende undervisning, er ugentligt 28 timer uden lektiehjælp og 30 timer med lektiehjælp for eksempel fra klokken 8 til 14 hver dag. Engelsk bliver nyt fag fra 1. klasse. Når dit barn går fra dagtilbud til skoleliv, vil det opleve det som et sammenhængende forløb. De voksne, barnet kender fra dagtilbuddet, vil efter behov følge barnet i en periode. Det gælder også, hvis der er behov for socialpædagogisk støtte. Hermed sikrer vi tryghed og en sammenhængende pædagogisk tilgang til barnet i tæt dialog med dig som forælder. I børneuniverset har vi særligt fokus på: Hyppig opfølgning Dit barn bliver fulgt af flere forskellige fagpersoner, som har fokus på det faglige, der sikrer barnets kundskaber, såvel som det personlige og sociale, der sikrer barnets glæde og trivsel. Den hyppige opfølgning starter allerede omkring fireårsalderen i dagtilbuddet og sker i tæt dialog med dig som forælder, så vi sammen har fokus på at udvikle barnets talenter og muligheder. Opbrydning af traditionelt klasseskema Den traditionelle struktur med et fast skema bliver brudt op, så barnets hverdag i højere grad bliver fastlagt efter interesser, behov og fagligt niveau. Etablering af den åbne og fleksible skole Fundamentet for dit barns robusthed og succes i skolelivet bliver lagt i børneuniverset. Lærere og pædagoger har fokus på at opsøge og synliggøre hvert enkelt barns talenter og muligheder og dyrke dem på netop den måde, som stimulerer barnet bedst muligt. Den hyppige opfølgning med dig som forældre sikrer fortsat samarbejde omkring barnet.

6 Junioruniverset bevidstheden om omverdenen Junioruniverset omfatter børn fra 4. til 6. klasse. Antallet af skoletimer, det vil sige fagtimer, pauser og understøttende undervisning, er ugentligt 30 timer uden lektiehjælp og 33 timer med lektiehjælp for eksempel fra klokken 8 til 14 tre dage og fra klokken 8 til 15 to dage. Håndværk og design bliver nyt fag fra 4. klasse, og tysk bliver nyt fag fra 5. klasse. I junioruniverset vil dit barn opleve at få sin lyst og nysgerrighed på omverdenen skærpet og opmuntret. Den åbne og fleksible skole, der blev grundlagt i børneuniverset, danner fortsat rammen om dit barns læring i mange miljøer og på tværs af traditionelt klasseskema. Målet er, at hvert enkelt barn i junioruniverset bliver bevidst om sine egne talenter og interesser og forstår, hvad det vil sige at sætte mål for sig selv. Den hyppige opfølgning og inddragelse af dig som forælder fortsætter i junioruniverset. I junioruniverset har vi særligt fokus på: Forskellige læringsmiljøer den åbne skole Dit barn får mulighed for at tilegne sig viden på mange forskellige måder i f.eks. udeskole, naturskole, nærmiljø, biblioteker og med kommunens mange kultur- og idrætstilbud. Det er desuden målet, at barnet skal blive inspireret til at udforske lokalmiljøets tilbud på egen hånd. Inddragelse og aktiv brug af kulturpakker Med kulturpakkerne har skolerne mulighed for at invitere dans, musik og teater på besøg på skolen. Indarbejdelse af et internationalt perspektiv Dit barns evne til at drømme og sætte tanker og idéer i et større perspektiv bliver udviklet gennem indsigt i internationale samfundsforhold og anderledes livsvilkår. En kultur, hvor ikke-boglige fag har samme status som boglige Skolen samarbejder med fagpersoner fra f.eks. erhvervs- og kulturlivet, så dit barn får mulighed for at dyrke andre talenter og interesser end de boglige og derved oparbejde stolthed og selvværd også når det kommer til det ikke-boglige. Ungeuniverset evnen til at sætte sig mål Ungeuniverset omfatter børn fra 7. til 9. klasse. Antallet af skoletimer, det vil sige fagtimer, pauser og understøttende undervisning, er ugentligt 33 timer uden lektiehjælp og 35 timer med lektiehjælp for eksempel fra klokken 8 til 15 hver dag. Fra 7. klasse bliver der indført et valgfrit fag. Den livsduelighed og bevidsthed om verden, drømme og mål, som dit barn har fået grundlagt i junioruniverset, bliver yderligere udbygget i ungeuniverset. Inddragelsen af dig som forælder er fortsat vigtig. Målet er, at så mange af vores unge mennesker som muligt er klar til at fortsætte på en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Den stærke faglighed, der har været i fokus gennem børne- og junioruniverset, skal i ungeuniverset resultere i det unge menneskes evne til at sætte mål for sig selv og tage ansvar for sin egen tilværelse. I ungeuniverset har vi særligt fokus på: Personlige muligheder og talenter For at fastholde motivationen til at gå i skole bliver dit barn motiveret og inspireret efter interesser og talenter. Det fagligt høje niveau, glæden og stoltheden over eget talent er forsat udgangspunkteterne, hvad enten det gælder boglige eller ikke-boglige fag. Tilknytning til en fagperson Dit barns tryghed og motivation bliver sikret gennem en fast tilknytning til en fagperson og en stamgruppe f.eks. på tværs af alder og faglig retning. Et stærkt socialt miljø Dit barn får mulighed for at have et fællesskab og et frirum til at bearbejde hverdagen med andre unge i en stærk social sammenhæng. Det kan f.eks. ske ved, at skolen skaber et ungdomsmiljø, som samtidig forbereder eleverne til tilværelsen på en ungdomsuddannelse.

7 Tak til alle, der har været med i udvikling af Læring i universer. Udviklingen er sket i et aktivt samarbejde mellem mange parter med interesse for folkeskolen. Konkret har der været aktive bidrag fra lærere, pædagoger, elever, forældre, ledere, erhvervsliv, foreningsliv, faglige organisationer og kulturliv. Alle bidrag har været vigtige for processen og for det færdige resultat. Børne- og Familieservice Gåskærsgade Haderslev Telefon:

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

- Velkommen til den nye folkeskole

- Velkommen til den nye folkeskole - Velkommen til den nye folkeskole Velkommen - til den nye skole I august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Det betyder, at Faxe Kommunes elever vil møde en ny og forandret skole, når de møder

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Forord På vegne af Katrinedals Skole er jeg glad for at byde både nye og nuværende elever velkommen på 7. klassetrin og til en ny udskolingsmodel, der er

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere