Forsikringsbetingelser OK Bilgaranti

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser OK Bilgaranti"

Transkript

1 1. Parterne Forsikringstager: Dig som er kunde hos OK, som har et OK Benzinkort og som har tegnet denne OK Bilgaranti. Forsikringsgiver: Forsikringsselskabet er AmTrust International Underwriters Ltd., 40 Westland Row, Dublin 2, Irland. Denne forsikring er formidlet til dig igennem OK A.m.b.a. der er registreret i Forsikringsagentregisteret hos Finanstilsynet. Administrator: Marsh A/S, der er administrator for os af denne forsikring. Skadesbehandler: Car Protect, som du skal kontakte hvis du vil anmelde en skade på denne forsikring. Se nærmere under afsnit 7. Sådan anmelder du en skade. Enkelte ord i forsikringsbetingelserne har en særlig betydning. Disse er skrevet med i kursiv og forklaret i ordforklaringer bagerst i disse betingelser. 2. Hvad dækker denne forsikring? Forsikringen dækker pludselig og uforudset permanent mekanisk eller elektronisk nedbrud på de komponenter der er nævnt under dækningsomfanget, på den bil som fremgår af forsikringspolicen. Geografisk område. Forsikringen dækker når din bil er i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) og når reparationen kan finde sted på et momsregistreret værksted i Danmark. Desuden dækker forsikringen under midlertidigt ophold i op til 30 dage i EFTA-lande. Denne forsikring har to dækningsomfang: Dækningsomfang 1 - gældende for: Biler indtil 5 år regnet fra første registreringsdato eller op til km, hvad der måtte indtræffe først. Dækningsomfang 2 - gældende for: Biler ældre end 5 år og indtil 12 år regnet fra første registreringsdato, eller op til km, hvad der måtte indtræffe først. Hver dækning er detaljeret beskrevet i afsnit Følgende biler og køretøjer kan forsikres: Biler på hvide plader, papegøjeplader og gule plader, der anvendes til privat brug, som ikke fremgår af nedenstående. Køretøjet skal have gennemgået service i overensstemmelse med producentens forskrifter indenfor 12 måneder før forsikringen træder i kraft, og derefter under hele forsikringens løbetid. Følgende biler og køretøjer kan ikke forsikres: Biler, der anvendes helt eller delvist til erhvervsbrug. Gælder dog ikke firmabiler på hvide plader Taxaer, udlejningsbiler og køreskolebiler Politi-, ambulance-, læge-, militær-, brandbiler og andre biler af lignende karakter Campingvogne, autocampere, selvbyggede biler af enhver art, trailere, ATV ere og motorcykler Køretøjer brugt til konkurrence, rally eller andre former for motorsport Køretøjer, der i sin konstruktion er ændret i henhold til den originale typeattest, samt følgende køretøjer: Chevrolet alle USA modeller Chrysler alle USA modeller Range Rover Supercharge Mazda m. Wankel motor Mercedes-Benz AMG eller Brabus Mitsubishi Evo Nissan Z-serie Subaru Impreza Alle biler med en nyværdi på 1. registreringsdato på over kr GENERELLE BETINGELSER 3. Hvem kan tegne denne forsikring? Du kan tegne denne forsikring hvis du opfylder følgende betingelser: Har en konto hos OK Er ejer af den forsikrede bil Ikke forestår drift af virksomhed med handel eller reparation af køretøjer 4. Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringen træder i kraft den 1. i måneden efter forsikringens tegning. For biler som er ældre end 5 år regnet fra første registreringsdato, eller som har kørt mere end kilometer er der en selvrisiko på kr ,- for skader som opstår i de første 3 måneder efter forsikringens start dato. Forsikringsdækningen gælder for én måned ad gangen, og fornys automatisk hver måned med mindre forsikringen ophører af andre grunde. 5. Forsikringspræmie Præmien betales månedsvis forud, og fremgår af din forsikringspolice. Præmien opkræves af OK på din OK Benzinkortkonto. Den månedlige præmie kan ændres af os med et varsel på løbende måned plus 60 dage. 6. Udbetaling af forsikringsydelser Alle udbetalinger af forsikringsydelser ved skader sker til værkstedet / reparatøren, eller som refusion af omkostninger til reparation, som du selv har afholdt efter aftale med Car Protect. Selvrisiko: I hele forsikringens løbetid gælder en selvrisiko per skadesbegivenhed på kr. 500,00. Selvrisikoen betales til værkstedet / reparatøren senest ved afhentning af bilen. 7. Sådan anmelder du en skade Du skal hurtigst muligt anmelde skaden til Car Protect, der er skadesbehandler af forsikringen på vegne af os. Bliver skaden ikke anmeldt uden ophold og får dette betydning for skadesomkostningerne, kan erstatningen nedsættes. Forsikringsbetingelser nr af Side 1 af 5

2 Du skal anmelde din skade til Car Protect på eller på telefon , (mellem kl. 08:30 16:00 på hverdage) hvorefter du vil blive instrueret om det videre forløb. Erstatning forudsætter, at Car Protect modtager de oplysninger, der er nødvendige for at kunne behandle anmeldelsen, for eksempel, men ikke begrænset til: OK Bilgaranti police nr. Bilens reg. nr. Korrekt udfyldt anmeldelse Betaling af selvrisikoen Fejlfinding, adskillelse eller reparationen må ikke påbegyndes før godkendelse foreligger fra Car Protect. En overtrædelse af denne bestemmelse medfører, at skaden ikke er dækningsberettiget. Såfremt der ikke kan opnås enighed mellem reparatøren og skadebehandleren Car Protect, er Car Protect berettiget til at anvise en anden reparatør. Ved skader i udlandet er der ingen forsikringsdækning, medmindre bilen for din regning bringes til Danmark, hvor den kan inspiceres af en dansk reparatør. Kontakt under alle omstændigheder Car Protect inden du træffer foranstaltninger, for at opnå dækning af forsikringen. 8. Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede forsikringsaftale efter forbrugeraftalelovens 17. Fortrydelsesfristen er 14 dage og regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået forsikringsaftalen. Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den tegnede forsikring. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift - f.eks. på papir eller . Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du skriftligt pr. brev eller , underrette administrator om, at du har fortrudt forsikringsaftalen. Underretning om, at du har fortrudt forsikringsaftalen, skal gives til: OK Åhave Parkvej Viby J 9. Opsigelse af forsikringen Udover fortrydelsesretten har du når som helst ret til at opsige forsikringen skriftligt med et varsel på løbende måned + 30 dage. Opsigelsen skal sendes til OK. Vi har ret til når som helst at opsige forsikringen skriftligt med et varsel på løbende måned + 30 dage. Derudover kan vi opsige forsikringen uden varsel hvis du ved forsikringens etablering eller ved en skade har givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger eller fortiet omstændigheder, som er af betydning for os. Efter afslutning af en skade kan begge parter opsigeforsikringen med et varsel på 14 dage. Opsigelsen skal være skriftlig. 10. Ophør af forsikringen Forsikringsdækningen ophører i den af følgende situationer, der indtræffer først: Du ikke længere er kunde hos OK Når du ikke har indbetalt den løbende forsikringspræmie senest ved udløbet af den frist, som du er blevet givet i skrivelsen, hvor vi varsler opsigelse af din forsikring Såfremt du, eller andre personer på OK Benzinkortkontoen har forfalden gæld til OK a.m.b.a. På dagen hvor du sælger eller afhænder bilen. Du er forpligtet til omgående at orientere os herom Den dag du begynder drift af virksomhed, der beskæftiger sig med handel eller reparation af køretøjer, uanset om det er som hoved- eller bibeskæftigelse Hvis du dør 11. Ændring af forsikringsbetingelserne Vi er berettiget til at foretage ændringer i forsikringsbetingelserne med et skriftligt varsel på løbende måned + 30 dage. 12. Behandling af oplysninger Ved tegningen af forsikringen tilkendegiver du udtrykkelig accept af, at de afgivne oplysninger kan behandles af OK, forsikringsadministratoren Marsh, Forsikringsselskabet AmTrust International og skadebehandleren Car Protect. Behandlingen af oplysninger sker til enhver tid i overensstemmelse med reglerne i lov om behandling af personoplysninger (lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer). Du kan til enhver tid bede om at få oplyst, hvilke oplysninger OK, forsikringsadministratoren Marsh, forsikringsselskabet AmTrust International og skadebehandleren Car Protect har registreret om dig, samt at få oplyst formålet med registreringen af oplysningerne, hvorfra oplysningerne stammer, og til hvem oplysningerne eventuelt er videregivet. Du kan endvidere til enhver tid anmode om, at bestemte registrerede oplysninger om dig ikke længere gøres til genstand for behandling. Hvis din indsigelse findes at være berettiget, vil behandlingen af disse oplysninger straks ophøre. 13. Klageadgang Der er følgende muligheder for at klage over en afgørelse truffet af skadesbehandleren Car Protect eller forsikringsadministratoren Marsh: Klageansvarlig i AmTrust Enhver klage over en forsikring eller en skade, kan anmeldes til den klageansvarlige i AmTrust. Klagen kan fremsendes til: AmTrust Att.: Den klageansvarlige c/o Marsh A/S Teknikerbyen Virum Marsh sørger herefter for, at klagen bliver videresendt til AmTrust. Forsikringsbetingelser nr af Side 2 af 5

3 Ankenævnet for Forsikring Hvis henvendelser til AmTrust ikke fører til et tilfredsstillende resultat, kan der klages til Ankenævnet for Forsikring. Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, og der skal betales et gebyr som er fastsat af Ankenævnet. Klageskema kan bestilles hos: Ankenævnet for Forsikring (www.ankeforsikring.dk) Anker Heegaards Gade København V Tlf AmTrust er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring. 14. Lovgivning Eventuelle tvister, der indbringes for en retlig instans vedrørende nærværende forsikringsbetingelser og den indgåede forsikringsaftale, afgøres efter dansk ret, ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. 15. Forsikringens dækningsomfang: Forsikringen omfatter den i policen anførte bil, såfremt den i sin konstruktion er uændret i henhold til original typeattest. Alene de dele og komponenter som er anført under hvert dækningsomfang omfattes af forsikringen. Forsikringen dækker pludselig og uforudset permanent mekanisk eller elektronisk nedbrud på de komponenter, der er nævnt i dækningsomfang 1 eller 2 nedenfor. Forsikringen dækker udskiftning eller reparation herunder materiale- og lønomkostninger for, at den nedbrudte komponent igen kan fungere korrekt. Udgiften for hver skade kan ikke overstige kr inkl. moms. Er bilens handelsværdi inden nedbruddet lavere end kr., er udgiften for skaden maksimeret til denne handelsværdi. Såfremt fejlfinding eller adskillelse er nødvendig inden konstatering af fejl, skal du i første omgang selv dække udgiften hertil. Såfremt den konstaterede fejl er dækningsberettiget, dækkes også udgiften til fejlfinding. Car Protect skal kontaktes forinden fejlfinding eller adskillelse, jfr. afsnit 7. Det er en forudsætning for dækning at: Der ikke er foretaget ændring eller frakobling af kilometertælleren som påvirker den viste kilometerstand Bilen ikke har været anvendt til nogen form for konkurrence, væddeløb, taxakørsel, ambulanceog politikørsel eller udlejning. Bilen har været til service i overensstemmelse med producentens anbefalede serviceplan, eller som minimum indenfor 12 måneder før forsikringen træder i kraft, og derefter under hele forsikringens løbetid Servicepapirerne skal være udfærdiget af det momsregistrerede værksted, hvor eftersynene er foretaget og skal opbevares af forsikringstager til dokumentation i skadestilfælde Forsikringen dækker kun skader der indtræder og anmeldes i forsikringstiden. Ved skadestilfælde er det forsikringstagers pligt at forsøge at begrænse skadens omfang. 16. Dækningsomfang 1: For biler indtil 5 år regnet fra første registreringsdato eller op til km, hvad der måtte indtræde først. Følgende komponenter er omfattet: Motor Krumtaphus, topstykke, toppakning, oliekøler, olietrykskontakt, oliefilterhus samt alle indvendige oliesmurte dele. Svinghjul, startkrans, tandrem eller kæde med strammerhjul. Tandrem er kun dækket såfremt denne er udskiftet i overensstemmelse med fabrikantens terminer - dokumentation kræves. Følgeskader af knækket tandrem er ikke omfattet, såfremt tandremmen ikke er skiftet i overensstemmelse med fabrikantens terminer. Skader der skyldes indvending tilsodning (sod og koksaflejringer) er undtaget. Motorstyringsenhed Elektronisk motorstyringsenhed. Manuel gearkasse Alle indvendige dele. Undtaget olielæk. Automatgearkasse (Inklusiv CVT gearkasse) Alle indvendige dele, elektronik samt styreenhed for automatgearkasse. Undtaget olielæk. Kobling Udrykkerleje, center- og trykplade inkl. olieforurening af centerpladen, samt hoved- og slavecylinder. Transmission Differentiale er dækket. Kron- og spidshjul, samt planethjul, indvendige aksler, lejer og bøsninger, trykskiver, afstandsstykker, koniske hjul for for- og baghjuls differentiale og tætninger. Undtaget dækning er viskokoblinger, væskedifferentiale og olielæk. Drivaksler Kardanaksler, drivaksler, homokinetiske led, kardanled og hardyskiver. Styretøj Mekanisk- eller servostyretøj med alle indvendige dele, servopumpe eller el-servo med alle indvendige dele. Bremser Hovedbremsecylinder, bremseforstærker, bremsekraftudligner, bremsekraftbegrænser, bremsecaliber, bremsecylinder og vakumpumpe. Elektrisk håndbremse. Hydraulik Hydraulikpumpe, trykregulator, højdekorrektør, hydraulisk akkumulator/tryklager. Brændstofanlæg benzin: Elektronisk indsprøjtningspumpe, brændstofpumper, luftmængdemåler, elektronisk styreenhed for indsprøjtningssystemet og dyser, EGR ventil, Lambda sonde. Undtaget er: Ledningsnet for dyser, rørsamlinger, filtre samt tank. Forsikringsbetingelser nr af Side 3 af 5

4 Brændstofanlæg diesel Indsprøjtnings- og fødepumpe, elektronisk styreenhed for indsprøjtningssystemet inkl. følere for motorstyring, EGR ventil, afbrydermekanisme, højtryks- og brændstofstyringsenhed, dyser, indsugningsmanifold, trykforstærker, kompensator, højdeføler, gløderør, gløderørsrelæ og elektronisk kontrolsystem for brændstofanlæg. Elektrisk anlæg Starter, generator med regulator, elektronisk tændingsanlæg med følgende dele: Tændspole, følere, tændingstransistorer, tændkabel og sikringsboks. Komfort elektronik Viskermotor for- og bag, lygteviskermotor. Varmluftblæser, ekstrablæser, relæ og kontakter, horn, elrudehejs (ikke brudskader) og soltagsmotor. Centrallåsesystemet: Afbryder, magnetspoler, centrallåsmotorer, dørlåse, og låse styreenheden. (Undtaget er ledninger, ledningsforbindelser samt fjernbetjeningsenhed). Klimaanlæg Fabriksmonteret klimaanlæg med følgende dele: Kompressor, kondensator med ventilator, trykregulator, hjælpeventilator og fordamper. Undtaget er: Rør og samlinger, kabler, tørfilter, rutinevedligehold samt opfyldning af kølemiddel. Kølesystem Køler, varmeapparat, termostat, vandpumpe, oliekøler for automatgearkassen, visco-, termoventilator, ventilatorkobling og termostatafbryder. Køredynamik system Fabriksmonteret antiblokerings system (ABS), elektronisk stabiliserings program (ESP) Undtaget er forbindelses- og kabelfejl. Antispin system (ASR) med følgende dele: Hjulsensorer, kontakt, hydraulikenhed, hydraulisk tryklager og ladepumpe. Automatisk spærredifferentiale (ASD): Elektrisk kontrolenhed, hydraulisk enhed, pumpe og tank, hjulfølere, styrevinkelfølere og ladepumpe. Sikkerhedssystem Kontrolenheder for passiv sikkerhed. Turbolader Komplet enhed er dækket, inkl. trykventil, hvis den er en integreret del af turboenheden og ikke kan købes separat. Fabriksmonteret intercooler. Olietætninger og pakninger: Krumtappens forreste og bagerste pakdåse, drivakslers oliepakdåser, gearkassens forreste og bagerste pakning samt differentialespidshjulspakning, er dækket hvor det er nødvendigt at fjerne motor eller gearkasse for at udføre reparation. Arbejdsmaterialer: Olie, oliefiltre og væske er dækket, hvis disse dele er nødvendige at udskifte som følge af en dækningsberettiget skade. 17. Dækningsomfang 2: For biler ældre end 5 år og indtil 12 år regnet fra første registreringsdato, eller har kørt mere end km. op til km., hvad der måtte indtræde først. Følgende komponenter er omfattet: Motor Krumtaphus, topstykke, toppakning, oliekøler, olietrykskontakt, oliefilterhus, samt alle indvendige oliesmurte dele. Svinghjul, startkrans, tandrem eller kæde med strammerhjul. Tandrem er kun dækket såfremt denne er udskiftet i overensstemmelse med fabrikantens terminer - dokumentation kræves. Følgeskader af knækket tandrem er ikke omfattet, såfremt tandremmen ikke er skiftet i overensstemmelse med fabrikantens terminer. Skader der skyldes indvending tilsodning (sod og koksaflejringer) er undtaget. Manuel gearkasse Alle indvendige dele. Undtaget olielæk. Automatgearkasse (Inklusiv CVT gearkasse) Alle indvendige dele, elektronisk samt styreenhed for automatgearkasse. Undtaget olielæk. Transmission Differentiale er dækket. Kron- og spidshjul, samt planethjul, indvendige aksler, lejer og bøsninger, trykskiver, afstandsstykker, koniske hjul for for- og baghjuls differentiale og tætninger. Undtaget dækning er viskokoblinger, væskedifferentiale og olielæk. Styretøj Mekanisk- eller servostyretøj med alle indvendige dele, servopumpe eller el-servo med alle indvendige dele. Bremser Hovedbremsecylinder, bremseforstærker, bremsekraftudligner, bremsekraftbegrænser, bremsecaliber, bremsecylinder og vakumpumpe. Elektrisk anlæg Starter og generator med regulator. Kølesystem Køler og vandpumpe Olietætninger og pakninger: Krumtappens forreste og bagerste pakdåse, drivakslers oliepakdåser, gearkassens forreste og bagerste pakning samt differentialespidshjulspakning, er dækket hvor det er nødvendigt at fjerne motor eller gearkasse for at udføre reparation. Arbejdsmaterialer: Olie, oliefiltre og væsker er dækket, hvis disse dele er nødvendige at udskifte som følge af en dækningsberettiget skade. Blokke og Huse: Skade på blokke og huse dækkes såfremt de er en direkte følgeskade af et dækningsberettiget nedbrud. Blokke og Huse: Skade på blokke og huse dækkes såfremt de er en direkte følgeskade af et dækningsberettiget nedbrud. Forsikringsbetingelser nr af Side 4 af 5

5 18. Følgende dækkes ikke Forsikringen omfatter ikke: Reparationer, der er foretaget uden Car Protects godkendelse Skader som er eller ville kunne være dækket af en kaskoforsikring Pludselig mekanisk nedbrud, der skyldes at køretøjet ikke har fået foretaget service i overensstemmelse med producentens forskrifter indenfor 12 måneder før forsikringen træder i kraft, og derefter under hele forsikringens løbetid Reparationer påkrævet som følge af kontamineret eller ukorrekt brændstof Svigt af dele eller enheder, der ikke udtrykkeligt er anført under dækningsomfang 1 eller 2 Svigt, der er forårsaget af misbrug, uagtsomhed, frostrevner, fremmedlegemer eller fortsat brug efter skaden har vist sig Svigt, der er opstået som følge af almindelig slidtage, manglende vedligeholdelse, ukorrekt reparation, montage eller montering af reservedele eller elementer, herunder tuning/chiptuning, som ikke er godkendt af producenten Svigt, der opstår som følge af fejl ved ikke dækkede dele eller enheder. Svigt af ikke dækkede dele eller enheder, der opstår som følge af fejl på dækkede dele eller enheder Svigt, der er opstået før denne forsikrings ikrafttræden, eller som er dækket af reklamationsretten, producentens- eller anden garanti Fejl på genstande, der tilbagekaldes af producenten til reparation eller udskiftning, samt fejl som omfattes af producentens eventuelle kulancedækning Fejl på dele, som kræver udskiftning i forbindelse med service og vedligehold af den forsikrede bil. Til denne kategori hører bl.a. tændrør, remme, slanger, rør, filtre, pærer, pakninger/pakdåser, manchetter, elastiske koblinger og olie/frostvæske Udbedring af dele eller enheder, hvis svigt skyldes en gradvis forringelse som følge af bilens alder eller kilometertal på skadestidspunktet Svigt, der skyldes jordskælv eller andre naturkatastrofer, krig, oprør eller borgerlige uroligheder eller skader der skyldes udløsning af atomenergi Svigt, som kan udbedres ved justérarbejder og rensning af brændstof- og smøresystemer Fejl eller svigt i bilens sikkerhedsseler, selestrammere eller airbags inkl. styresystem hertil Svigt og/eller overophedning som følge af mangel af smøre- eller kølemiddel. 19. Ordforklaringer I disse forsikringsbetingelser har nedennævnte ord følgende betydning: Drift af virksomhed Hvis du er momsregistreret og køber og/eller sælger, eller udfører reparationer af biler, anses du i denne forsikring som beskæftiget med handel og reparation af køretøjer, og dermed undtaget af enhver forsikringsdækning. Dette gælder uanset om det er din hoved- eller bibeskæftigelse. Handelsværdi Den værdi som den forsikrede bil inden nedbruddet på skadestidspunktet kan indbringe ved salg til en, af Car Protect, anerkendt bilforhandler. Kilometerstand: Kilometerstanden er det kilometertal, der er registreret på bilens kilometertæller ved forsikringens tegning eller på ethvert skadestidspunkt. Mekanisk eller elektronisk nedbrud: Ved mekanisk eller elektronisk nedbrud forstås: Indefrakommende nedbrud i et mekanisk eller elektronisk komponent, forårsaget af andet end almindelig slitage eller normal nedbrydning, der medfører pludselig funktionsstop. Undtaget er udefrakommende påvirkninger, for eksempel en kollisionsskade ved trafikuheld. Nyværdi: Nyværdi ved 1. registreringsdato inklusiv ekstra udstyr. Forsikringsbetingelser nr af Side 5 af 5

OK Bilgaranti. Få betalt din værkstedsregning. op til 12 år. Altid billig benzin

OK Bilgaranti. Få betalt din værkstedsregning. op til 12 år. Altid billig benzin OK Bilgaranti Få betalt din værkstedsregning i op til 12 år Altid billig benzin Slip for dyre værkstedsregninger med OK Bilgaranti OK Bilgaranti på www.ok.dk/ Har du en bil, hvor fabriksgarantien er udløbet

Læs mere

Generelle betingelser for ServiceSikringen.

Generelle betingelser for ServiceSikringen. Generelle betingelser for ServiceSikringen. Aftalen for ServiceSikringen: Dit motorkøretøj er gennem AutoMester ApS og MesterBiler dækket mod mekanisk og elektrisk svigt via særlig forsikringsordning i

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Almindelige forsikringsvilkår A-16. Gælder fra marts 2009 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Vigtig information

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Bilag 2 Police, Ansvars og Kaskoforsikring Dækforsikring, Fejltankning og Nøgleforsikring AUTOFORSIKRING ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Branche 78. 10.2013 1. Sikrede personer I tilslutning til gældende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Audi Trinbilist forsikring

Audi Trinbilist forsikring Audi Trinbilist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Audi Trinbilist

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. 15/12/2011 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr AU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforhold 3 14 Ved skade 3 15 Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2 PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2012 Version 12:2 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012 ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk COVER UNDERWRITTEN

Læs mere