INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013"

Transkript

1 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013

2 3

3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men særligt underentreprenørerne kommer ofte med på baggrund af laveste pris og på et sent tidspunkt, hvor deres kompetencer og ekspertiser ikke kan nå at berige projektet. Entreprenører kan, ved at inddrage underentreprenørerne, optimere planlægning, arbejdsmiljø og ressourceforbrug og samtidig skabe ejerskab og en bedre byggeproces. Et tidligt samarbejde mellem entreprenør og underentreprenører, hvor underentreprenørerne bliver en del af det udførende team (evt. allerede i tilbudsfasen) kan virkelig give gevinster både i processen, for arbejdsmiljøet og økonomisk. Man opnår at grænseflader, aftaler og samarbejde er på plads, inden arbejdet på byggepladsen påbegyndes. Denne vejledning er målrettet entreprenører og underentreprenører, der ønsker bedre indbyrdes samarbejde. Værdibyg anbefaler at underentreprenørerne inddrages tidligt og undervejs i byggeprocessen, og denne vejledning anviser, hvordan planlægning og koordinering kan sikre entreprenørernes samarbejde om udførelsen, hvor underentreprenørernes kompetencer bidrager aktivt til værdiskabelsen i processen. Værdiskabende Byggeproces 2013 Værdiskabende Byggeproces er et samarbejde mellem:

4 Inddragelse af underentreprenører Denne vejledning er udarbejdet og udgivet af brancheinitiativet Værdiskabende Byggeproces med støtte fra brancheorganisationerne bag Værdiskabende Byggeproces og fra Realdania. Udarbejdelsen af vejledningen er aktivt fulgt af følgende kompetencegruppe: BAT kartellet: Lars Knudsen (NCC), Christian Korsgaard Sørensen Bygherreforeningen: Knud Erik Busk (Kuben Byg), Claus Dewulff (Hvidovre Hospital) Dansk Byggeri: Ask Hesselager (Enemærke & Petersen a/s), Martin Profit Jakobsen (BASIT), Martin van der Watt (Hoffmann), Shoukat Naeimi (Hoffmann), Jens Thamdrup (NCC) DI Byg: Amer H. Kamal (MT Højgaard), Morten Walbeck (Jakon) FRI: Ib Stejlborg (Strunge Jensen A/S) TEKNIQ: Allan Løvgreen (Kemp & Lauritzen A/S) Værdiskabende Byggeproces: Rolf Simonsen (Værdibyg), Nina Koch (Værdibyg), Jan Eske Schmidt (TEKNIQ) Konsulent og pennefører: Rolf Simonsen (Værdibyg) Redaktion: Rolf Simonsen og Line Maj Aagreen (Værdibyg) Layout: Larsendesign.dk Tryk: Paperprint København 2013

5 Indhold Om vejledningen...5 Samarbejde og tidlig inddragelse...6 Workshops giver fælles fodslag...10 Risikohåndtering...11 mødetyper og indhold Fælles planlægning og koordinering Samarbejde og kommunikation under udførelsen Bilag kan downloades på

6

7 Om vejledningen Det er næppe en overraskelse, at meget viden og mange kompetencer i byggeriet ligger hos de entreprenører og underentreprenører, der har deres daglige gang på byggepladsen. Det er blandt andet her, man finder mest viden om, hvordan man laver bygbare løsninger og generelt får byggeriet op at stå. Denne viden finder dog sjældent vej tilbage i processen. I denne vejledning peges på forskellige muligheder for at få inddraget underentreprenørernes kompetencer aktivt i byggeprocessen. I første del af vejledningen beskrives, hvordan entreprenører med fordel kan involvere underentreprenørerne tidligt i projektforløbet. Det kan allerede være i et tidligt samarbejde med hoved- eller totalentreprenøren omkring tilbudsgivningen. Endvidere beskrives, hvordan man i (opstarts) workshops og efterfølgende møder kan afstemme og koordinere i byggeprocessen. I vejledningens anden del beskrives forskellige planlægningsmetoder både ved projektstart og undervejs i projektet. Planlægningen involverer underentreprenørerne og sikrer koordinering og samarbejde mellem alle entreprenører. Vejledningen er suppleret af en case, der beskriver, hvordan proces- og uge-planlægning gennemføres på et konkret projekt. Casen er også dokumenteret i to små film. Find både case og film på Vejledningen fokuserer på samarbejde og koordinering mellem entreprenører. Samarbejdet mellem rådgivere og entreprenører og leverandører om projektering er behandlet i Værdibygs vejledning»leverandørprojektering og samprojektering«. Det er valgt at bruge betegnelsen»underentreprenører«frem for»fagentreprenører«for ikke at sammenblande med en fagentreprise. I vejledningen bruges betegnelsen»formand«, men denne stillingsbetegnelse hedder forskellige steder også sjakformand, akkordholder eller sjakbajs. Betegnelsen»byggeledelse«bruges om hoved-/totalentreprenørens projektledelse. 5

8 Samarbejde og tidlig inddragelse Det giver sjældent den ønskede effekt, hvis underentreprenører kun vælges på baggrund af laveste pris. Tværtimod kan en ren priskonkurrence være belastende for et godt samarbejde, med krav og ekstraregninger på grund af forglemmelser, projekttilpasninger og præciseringer. I stedet anbefales det at inddrage underentreprenørerne så tidligt som muligt, så der etableres et godt samarbejde, den relevante viden bringes i spil og der opnås en gensidig økonomisk forståelse. Underentreprenørerne kan med fordel være en aktiv part i de tidlige aktiviteter og dermed sikre, at forventninger og grænseflader er afstemt. Entreprenørens inddragelse af underentreprenører Entreprenøren vælger ofte sine underentreprenører på baggrund af en priskonkurrence eller relationer og tidligere samarbejde. De fleste større entreprenører samarbejder med 3-5»faste«underentreprenører, som der vælges mellem på de forskellige projekter. Entreprenørens valg af UnderentreprenøreR Erfaringerne viser, at det ofte er de gode samarbejdspartnere, der også giver den gode økonomi på længere sigt. Derfor bør en entreprenør sikre den gode proces ved at fokusere på andet end laveste pris, når han skal vælge underentreprenører til et projekt. Det er dog naturligt og nødvendigt, entreprenøren vælger at arbejde sammen med underentreprenører, der har konkurrencedygtige priser. Entreprenøren skal have tillid til, at underentreprenørerne kan levere til den aftalte kvalitet og tid og har økonomi til at gennemføre sagen. Det kan være en uheldig, kortsigtet beslutning udelukkende at fokusere på de underentreprenører, der afgiver laveste pris. Det belaster entreprenørens økonomi, hvis arbejdet efterfølgende lider af mange mangler, forsinkelser eller hvis underentreprenøren går konkurs under arbejdets udførelse. Valget af underentreprenører bør baseres på eksempelvis tidligere projektsamarbejder eller særlige kompetencer ift. opgaven (eksempelvis ift. de tildelingskriterier, som bygherren har opstillet). Inddragelse af underentreprenører i tilbudsfasen Entreprenører bør tidligt i projektet trække på underentreprenørernes særlige kompetencer og invitere dem med til planlægning og gennemgang af projektet tidligt i projektforløbet evt. allerede i tilbudsfasen. Fordelene ved at underentreprenørerne inddrages tidligt er blandt andet, at der er mulighed for at afklare grænseflader, arbejdsmiljøforhold og tilrettelægge opgaverne, hvor de ligger bedst. Herved undgås, at flere underentreprenører har samme ydelser med i deres tilbud. Det betyder også, at opgaver og forventninger afstemmes, hvilket kan være med til at reducere den enkelte entreprenørs risikotillæg i tilbuddet. PROGRAMMERING PROJEKTERING UDFØRELSE DRIFT FÆLLES TILBUDSGIVNING RISIKOANALYSE OPSTARTSWORKSHOP PLANLÆGNING KOORDINERING 6

9 Når hovedentreprenøren inviterer en underentreprenør til at byde på en opgave, er det vigtigt, at hovedentreprenøren overdrager al den viden og materiale han har modtaget. Samtidig har underentreprenøren også en forpligtigelse til at sætte sig grundigt ind i opgaven, stille spørgsmål og anmode om yderligere materiale, hvis der er tvivlsspørgsmål. En forudsætning for at kunne inddrage underentreprenører i tilbudsfasen er, at bygherren afsætter den fornødne tid til tilbudsgivningen. Tillid og solide aftaler er afgørende Skal man have det bedst mulige ud af et samarbejde allerede i tilbudsfasen, skal der være tillid mellem parterne. Hvis en hovedentreprenør inviterer en underentreprenør til at byde på en opgave (underhånds-/ licitationsbud), er det vigtigt for underentreprenørerne at vide, at hovedentreprenøren er seriøs, og man ikke blot er inviteret til at regne et kontrolbud. Underentreprenøren skal kunne regne med at få opgaven, hvis han giver et konkurrencedygtigt bud. Det bør således ikke være en mulighed, at en underentreprenør bidrager i tilbudsfasen og senere i forløbet udskiftes af et tilsvarende firma, der er villig til at indgå i projektet til en lavere pris. Hvis en underentreprenør skal lægge engagement, investere»hjertet«i et projekt og bidrage med de virkelig afgørende ideer, skal han også være sikker på at få opgaven, hvis teamet vinder. Der laves alt for mange tilbud til, at man kan investere hjertet i dem alle. Hvis man har positive forventninger, lægger man også gerne mere arbejde i det. Tillid og samarbejde kan eksempelvis opbygges gennem opstartsworkshops som beskrevet på side 10. Men herudover er det vigtigt, at man har solide aftaler imellem parterne. Uanset om man bygger samarbejdsværdierne på uformelle, mundtlige aftaler eller mere formelle og skriftlige aftaler, skal samarbejdet ses i et længerevarende perspektiv, da loyalitet og et godt samarbejde vil betyde flere opgaver i fremtiden. Aftaler og ansvar En bedre inddragelse af underentreprenørerne betyder ikke ændrede ansvars- eller aftaleforhold, som generelt er angivet i AB92. Det er entreprenøren (og ikke underentreprenørerne), der har det endelige ansvar overfor bygherren. AB92 vedtages normalt også i forholdet mellem entreprenør og underentreprenører. Entreprenøren skal sørge for at opgaverne er klart beskrevet i underentrepriseudbuddet. Ligeledes skal underentreprenøren være bevidst om sit ansvar og sørge for at have ressourcerne og kompetencerne til de opgaver, han skal stå for. Ofte er manglende fokus på aftalerne grund til konflikter, hvis der opstår forsinkelser o.l. Entreprenør og underentreprenører skal kende de regler, der ligger til grund for aftalerne. De formelle aftaler foreskriver eksempelvis projektets kommunikationsveje. Det kan dog være en god idé at supplere de formelle aftaler med et sæt spilleregler for, hvordan man ønsker at arbejde sammen på projektet. 7

10 Bygherren kan understøtte en god inddragelse Det er entreprenøren, der vælger, hvilke underentreprenører han vil samarbejde med på det enkelte projekt. Bygherren kan i sit udbudsmateriale anmode om at få oplyst, hvilke dele af arbejdet, som entreprenøren vil give videre til underentreprenører, samt i det omfang det er afklaret hvilke underentreprenører der er valgt. Dette påvirker entreprenøren til at overveje sine underentreprenører i god tid. Ved prækvalifikation er det alene entreprenøren, der søger prækvalifikation, og det er derfor kun dennes evner som bygherren må forholde sig til. Entreprenøren kan vælge at lade særlige kompetencer fra underentreprenører indgå i ansøgningen, hvis han samtidig godtgør, at han råder over disse underentreprenører, såfremt han udvælges og tildeles opgaven 1. I så fald skal bygherren naturligvis også forholde sig til underentreprenørerne. Ved tilbudsafgivelsen er det også kun (hoved-, stor- eller total-) entreprenøren, der afgiver tilbud. Udbyder bygherren efter det økonomisk mest fordelagtige tilbud 2, kan en beskrivelse af udførelsesprocessen bruges som tildelingskriterium. Herved sætter bygherren fokus på processen og giver entreprenøren incitament til også at fokusere på den gode proces, når han indgår aftaler med sine underentreprenører. Vælger bygherren at lave et tidligt udbud, er der bedre mulighed for, at underentreprenørerne kommer tidligere med i projektet og dermed i højere grad end ellers kan bidrage med deres kompetencer. Endvidere skal bygherren være bevidst om den proces, der foregår mellem entreprenør og underentreprenører. Bygherren kan understøtte inddragelsen af underentreprenører ved at give tilstrækkelig tid i tilbudsfasen og lave et udbudsmateriale, der er nemt at opdele i underentrepriser. Endvidere skal bygherren være klar over, at sene rettelsesblade til udbudsmaterialet gør det svært for (under)entreprenørerne at lave et gennembearbejdet tilbud og bidrage konstruktivt tidligt i forløbet. Sene rettelsesblade kan undgås, hvis entreprenørerne får god tid til at regne tilbuddet. Der er gode erfaringer med at lægge spørgemøde og besigtigelse ca. en uge efter entreprenørerne har modtaget udbudsmaterialet. Det giver dem tid til at sætte sig ind i projektet og stille gode og konstruktive spørgsmål. Understøtter bygherren et tidligt samarbejde mellem entreprenørerne skal han være opmærksom på, at dette forøger tilbudsomkostningerne. Bygherren bør derfor begrænse antallet af bydende gennem en fornuftig prækvalifikation. 1 For regler og gode råd om udvælgelse henvises til Værdibygs vejledning»effektiv prækvalifikation«2 For regler og gode råd om tildeling henvises til Værdibygs vejledning»kvalitet som tildelingskriterium«. 8

11 »Det er jo nu, vi skal have styr på tingene ikke når vi står i pludder til knæene og må lave en eller anden dum løsning på noget, som man skulle have tænkt over i forvejen«citat fra case. Find hele casen på

12 Workshops giver fælles fodslag Uanset om man inddrager underentreprenørerne tidligt eller sent i processen, kan en fælles opstarts/kickoffworkshop bruges til at komme godt fra start enten allerede i tilbudsfasen eller typisk efter opgaven er vundet. En workshop er en god måde at få afstemt forventninger og tilrettelagt projektet inden udførelsen starter. Vi anbefaler, at man griber chancen for at bruge tiden fra tildelingen til projektstart (ofte 20 dage) til systematisk at opbygge samarbejdsrelationen 3, definere grænsefladerne og koordinere mellem entreprenørerne. Det kan være gennem tværfaglig projektgranskning, en workshop eller ved at etablere et fælles projektrum. I workshoppen fastlægger entreprenøren med sine sam ar bejdspartnere (både underentreprenører og evt. rådgivere) rammerne for opgaven og samarbejdet. Der afstemmes forventninger vedrørende processen, samarbejdet og arbejdsmiljøet, mens kvaliteten indenfor de enkelte fag afstemmes på projektgennemgangsmøderne. Det er en god idé, at bygherren deltager i workshoppen, da den er et forum, hvor han kan forklare baggrunden for byggeriet og overlevere projektets værdier. Underentreprenørerne bør få projektmaterialet i god tid inden workshoppen, så de kan nå at forberede sig. Hos den enkelte entreprenør bør der forinden foregå en dialog mellem dem, der har beregnet tilbuddet og dem, der skal stå for arbejdet. Der bør præciseres i aftalerne mellem entreprenør og underentreprenører, hvem der skal deltage i hvilke workshops (og møder) og i hvilket omfang. Det kan være en god idé at gentage workshoppen, hvis der senere kommer mange nye deltagere i projektet. Kick-off med fokus på projektet Præsentation af deltagerne Gennemgang af projektet, projektets værdier og bygherrens succeskriterier Hvor er udfordringer og risiko? (Herunder relevante arbejdsmiljøforhold) Hvordan deles opgaverne Koordinering og (proces)planlægning Hvem gør hvad? Ikke tid til workshops? Hvis der af den ene eller anden grund ikke er afsat ressourcer til at holde en indledende workshop eller løbende koordineringsmøder, er det stadig vigtigt, at bygherre, rådgivere og ikke mindst entreprenører har gjort sig klart, hvilken indflydelse arbejdsmiljø, byggepladsforhold og byggeprocesser har på hele projektet. Dette er også temaer, der bør vendes løbende på projektets forskellige typer møder. Opfølgning Det er fint, at komme godt fra start med en workshop, men det er ligeså vigtigt, at der også følges op med orientering om projektstatus, løbende evaluering, kommunikationsindsats, koordinering af tidsplan m.v. Samarbejdsrelationen opbygges igennem arbejdet med projektet. Når praktikere mødes, er det særligt vigtigt at holde fokus på projektet og dets gennemførelse, og undgå samarbejdsøvelser, som deltagerne ikke kan se formålet med. 3 For gode råd om opstartsworkshops og samarbejdsetablering henvises til Værdibygs vejledning»etablering af Samarbejde«. 10

13 Risikohåndtering Risici skal så vidt muligt identificeres tidligt, og ansvaret for at afhjælpe/håndtere risikoen placeres, så det ikke giver konflikter senere i processen. Ansvaret bør placeres hos dem, der har størst indflydelse på årsagen til risikoen og dermed bedst kan håndtere den. Det er hoved-/totalentreprenøren, der har forpligtelsen til at opfylde det aftalte med bygherren, men underentreprenørers kompetencer bør inddrages i risikoanalysen for at kunne blive enige om håndteringen af en risiko. Bygherre, rådgiver eller hoved-/totalentreprenør kan spille ud med deres bud på risici, der skal håndteres. Hertil kan underentreprenørerne supplere med deres erfaringer og fagligheder. Risikoanalysen behøver ikke tage lang tid, og typisk er tiden givet godt ud. Man kan med fordel bruge tegninger som en fælles referenceramme, når man diskuterer hvor risikoen ligger i forhold til selve projektet, men entreprenørerne må også forholde sig til processen, arbejdsbeskrivelserne og eventuelle særlige betingelser for projektet. Det er nødvendigt at fokusere på risici og ansvar allerede i tilbudsfasen, da det ofte har direkte indflydelse på prisen (og evt. viljen til om man vil afgive tilbud). Men risikoidentificering og håndtering er aktiviteter, der løbende skal være fokus på igennem hele projektet. Entreprenøren og underentreprenørerne kan derfor med fordel undervejs holde opsamlende projektmøder, hvor de ser frem og forsøger at finde de områder, der kan give problemer senere. Det er vigtigt, at man allerede her har fokus på relevante arbejdsmiljøforhold, som er kortlagt i projekteringsfasen. Der der eksempelvis valgt det rigtige stillads til arbejdet, er der foretaget forundersøgelser for sundhedsskadelige stoffer som bly, PSB, Asbest, forurenet jord m.v. Er der ikke styr på de arbejdsmiljømæssige forhold viol dette ofte have en direkte indflydelse på processen og planlægningen. I bilag 1 er vist et eksempel på skema til risikoanalyse og -håndtering. Type Risici Beskrivelse Operationelle Leverancer Logistikken fejler, manglende eller forkert levering Operationelle Manglende ressourcer tid Sandsynlighed Konsekvens Risikoværdi Operationelle Vejrlig Operationelle Bemanding sygdom, svært at få de rette folk etc. Tekniske risici Projektgrundlaget er forkert Tekniske risici Forkert udførelse Organisatoriske Uklare grænseflader Organisatoriske Myndigheder Manglende tilladelser, ny lovgivning etc. Organisatoriske Udskiftning af medarbejdere, projektdeltagere Organisatoriske Beslutninger træffes ikke i tide Organisatoriske Interessekonflikter magtkampe dårlig kemi Organisatoriske Brugerklager Økonomiske Alle ydelser er ikke kommet med i tilbuddet Strategi og plan for håndtering Økonomiske Konkurs Økonomiske Bygherren betaler ikke til tiden Øvrige Presse Fokus på planlægning, opfølgning og kommunikation rige 1 3 Øvrige interessenter fagforening, andre 3 Grundig granskning Få de rette kompetencer i spil Aktiviteter forebyggende Bruge redskaber til at etablere og vedligeholde samarbejde Strategi for brugerhåndtering Buffer til håndtering af uforudsete Klare aftaler Ansvarlig (forebyggende) Altid faglig sparring vedr. anvisninger inden udførelse Proaktiv dialog Aktiviteter afhjælpende PL Ansvarlig (afhjælpende) 11

14 mødetyper og indhold I et byggeprojekt er der brug for at koordinere og løbende afstemme og afklare opgaver. Dette sker oftest bedst i forskellige typer af møder. Nogle møder kan med fordel lægges sammen (eksempelvis planlægning og arbejdsmiljø), mens det på andre områder kan være en fordel at holde tingene adskilt eksempelvis bør møder om produktion og fremdrift holdes adskilt fra økonomiske diskussioner. Tidligt i projektet defineres, hvilke møder man arbejder med samt mødernes indhold, deltagere og hvor ofte de afholdes. Der kan skabes overblik over de forskellige møder ved at bruge et skema, som vist på bilag 2. Oversigten over møderne kan gøre det nemmere for nye underentreprenører at komme ind i projektet. Antal, omfang og indhold af møder afhænger naturligvis af projektets størrelse og ikke mindst af byggeriets kompleksitet. Ved komplekse byggerier er der ofte et større behov for løbende koordinering mellem parterne. Opstartsworkshop (Kick-off) Workshop for alle, der er involveret i udførelsen. På workshoppen gives en introduktion til projektet og bygherrens succeskriterier og projektets parter aftaler roller og spilleregler for arbejdet fremadrettet. Man kan gentage workshoppen, hvis der kommer mange nye firmaer til senere. Man kan med fordel kombinere opstartsworkshops med de lovpligtige opstartsmøder vedr. arbejdsmiljø. Hvis det giver mening, kan man lave det som et længerevarende arrangement eller seminar. På et mindre projekt med færre deltagere kan det»bare«være et par timer en eftermiddag. Læs mere på side 10. Projektgennemgangsmøde De projekterende overleverer (entrepriseopdelt eller samlet) projektet til de udførende entreprenører. Der er mulighed for at stille spørgsmål til gennemgangen af løsninger, tekniske forhold, arbejdsmiljøforhold og grænseflader til øvrige entrepriser og områder. Entreprenørerne bør være godt forberedt til mødet ved at have sat sig ind i projektmaterialet. Mødet bør udnyttes til at få afklaret alle former for usikkerhed og uklarhed omkring projektet. Det kan være en god idé, at entreprenørerne har mulighed for at vende tilbage med spørgsmål på et senere tidspunkt. Procesplanlægningsmøde Fagene gennemgår i fællesskab projektet, tilrettelægger aktivitetsplanen og koordinerer grænseflader og aktivitetsrækkefølge, hvor flere fag skal til på samme område. Dette beskrives nærmere på side 14. Bygherremøde Her deltager bygherre, sikkerhedskoordinator, rådgivere, samt relevante entreprenører og leverandører. I dette forum kan projektspecifikke udfordringer drøftes med henblik på at løse dem hurtigt og med bedst mulig værdiskabelse for projektet. Møderne gennemføres ofte efter behov og typisk på større, komplekse projekter. Byggemøde Byggemødet afholdes traditionelt hver eller hver anden uge, hvor håndværksmestre eller konduktører fra de forskellige fag drøfter projektet, aftaler, ansvar og økonomi. Hvis man har andre former for planlægningsmøder samtidig, kan man holde færre byggemøder, eller diskussionerne kan flyttes til andre møder. Byggemøder er beskrevet i bl.a. AB92. Koordineringsmøde Også kendt som ugemøde/leanmøde/ formandsmøde/sjakbajsmøde. Ugentligt planlægningsmøde hvor for mand/sjakbajs fra hvert fag koordinerer den kommende uges arbejde og aftaler interne grænseflader ift. pladsforhold, arbejdsmiljø, maskinel og udførelsesrækkefølge. Dette beskrives nærmere på side 18) Sikkerhedsmøde Sikkerhedsmøder skal afholdes hver anden uge med deltagelse af alle entreprenører, som udfører arbejde i den pågældende periode. Entreprenøren og dennes sikkerhedsrepræsentanter gennemgår og drøfter de aktuelle sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige forhold på byggepladsen. Man kan med fordel samle sikkerhedsmøder og sikkerhedsrunderinger, i et gående sikkerhedsmøde som lægges før byggemødet. På den måde bliver både de aktuelle, og man får belyst og behandlet de koordinerende arbejdsmiljøforhold. 12

15 »Det er nærmest uundværligt at komme til de møder her. På den måde har jeg styr på, hvornår tingene skal være klar. Det gør det meget nemmere for mig«citat fra case. Find hele casen på

16 Fælles planlægning og koordinering En god metode til at finde grænsefladerne mellem de forskellige entreprenører og skabe gode relationer og samarbejde mellem fagene er gennem fælles planlægning. Udover at inddrage underentreprenørernes viden og kompetencer giver det også en langt bedre koordinering, ejerskab til arbejdsplanen og bedre indbyrdes aftaler mellem underentreprenørerne. Planlægningsmøderne er et vigtigt samlingspunkt, hvor entreprenører og underentreprenører kan drøfte produktionen og projektets fremdrift. Det er en fælles interesse, da en god planlægning giver en god produktion, hvilket giver en god indtjening men man drøfter ikke økonomi på planlægningsmøderne. Dette henlægges til byggemøderne (eller møder mellem hovedentreprenør og den enkelte underentreprenør), men der er naturligt en kobling imellem de to særligt hvis der er forhold, der kræver at der tages beslutninger, som påvirker økonomien. I praksis fungerer den fælles planlægning ved, at der planlægges på tre niveauer: Procesplanlægning Periodeplanlægning Ugeplanlægning Herudover findes projektets hovedtidsplan, som er den overordnede tidsplan med hovedmilepæle, og som ofte er grundlaget for kontrakten og dermed udgangspunkt for den fælles planlægning. Planlægningsmøderne er ikke en selvfølge, og før man går i gang skal man sikre sig, at alle entreprenører deltager. Deltagelse i planlægningsmøder bør derfor skrives ind i udbud, aftaler eller kontrakter. Sådan gør man i praksis Denne vejledning er suppleret af en case samt to korte film, der viser, hvordan procesplanlægning og ugeplanlægning foregår i praksis. Find begge dele under»vejledninger«på Procesplanlægning Formålet med procesplanlægningen er at skabe enighed om den forestående proces samt at finde og diskutere rækkefølgen af aktiviteter fagene imellem. Man bliver opmærksom på grænseflader mellem fagene og drøfter disse. Den fælles planlægning er med til at etablere samarbejdet mellem fagene, inden arbejdet går i gang, og giver fagene et ejerskab til tidsplanen. Der er mere vilje til at overholde en tidsplan, man selv har bidraget til, end en man har fået udleveret fra byggeledelsen. Deltagere i planlægningen er typisk en mester eller en konduktør fra hvert fag, men det kan også sagtens være erfarne formænd og gerne dem, der efterfølgende skal udføre opgaven. Det kan være en god idé, at rådgiverne deltager, hvis der opstår spørgsmål, som de skal afklare. Det er vigtigt, at de enkelte entreprenører har forberedt sig ved at have sat sig grundigt ind i projektmaterialet og egen entreprise. Entreprenøren er efter AB forpligtet til at sikre koordineringen, når han udbyder underentrepriser. Procesplanlægningen ændrer ikke ved dette eller parternes roller eller aftaler. Til gengæld kan procesplanlægningen være med til at involvere underentreprenørerne og kvalificere de tidsplaner, der evt. må være lavet forud for projektopstart. Procesplanlægningsmødet Procesplanlægningsmødet kan foregå således: 1 Introduktion til procesplanlægning 2 Hvert fag skriver egne aktiviteter i projektet på farvede post-it sedler. Hvert fag har sin egen farve 3 Når aktiviteterne er noteret, sættes sedlerne op på væggen i den rækkefølge, deltagerne mener, at aktiviteterne skal udføres. 4 Undervejs snakker man sammen om rækkefølgen og placeringen af sedlerne. Man må kun placere sine egne sedler, og det er ikke tilladt at flytte de andre fags sedler. Mener man, at der er aktivitetssedler, der skal flyttes, tager man fat i personen fra det pågældende fag og aftaler det. 5 Procesplanlægningen er færdig, når alle sedler er placeret, og der er enighed om, at det er efter den rækkefølge, at aktiviteterne skal gennemføres. 14

17 procesplanlægning hovedentreprenøren introducerer til dagens Procesplanlægning Det er denne del af tidsplanen vi fokuserer på Hvert fag noterer egne aktiviteter på farvede sedler sedlerne placeres på tavlen Vi skal også huske den midlertidige udendørsbelysning Skal jeg have lagt kabler inden du støber? der diskuteres og flyttes rundt Ja, det ser fint ud Så er det sådan vi gør man kommer i tanker om flere ting man bliver enige om den endelige plan

18 Procesplanen kan laves for et helt projekt, men man kan også fokusere på en etape eller delproces, der skal gentages mange gange og som derfor er kritisk. Procesplanlægningen kan typisk gennemføres på 2-3 timer. Opfølgning på procesplanen Efter planlægningsmødet skal entreprenøren og/eller underentreprenørerne vurdere, hvor lang tid hver aktivitet tager. På baggrund af dette kan planen tastes ind i eksempelvis MS Project med varigheder. Der kan være brug for, at fagene mødes igen (1-2 uger senere) for at færdiggøre eller optimere planen eksempelvis ved at ændre på bemandingen eller lægge flere af aktiviteterne parallelt, så det er muligt at gennemføre den aftalte plan inden for de angivne deadlines/milepæle. Procesplanen er færdig, når alle vurderer, at planen og de givne tidsfrister kan overholdes. Når de sidste rettelser er tastet ind, bør planen være den arbejdstidsplan, man efterfølgende arbejder efter (men som detaljeres på ugemøderne). Periode- og ugeplanlægning Den indledende planlægning og grænsefladeafklaring er et godt udgangspunkt, men under udførelsen sker der altid uforudsete ting og ændringer, som påvirker processen. Derfor er det nødvendigt løbende at følge op på plan, planlægning og koordinering. Aktiviteternes placering i de kommende 6 uger PERIODEPLAN Beskrivelse af aktiviteten Kontakt: Tlf. Fax. De 7 strømme, hvilke er ok? Projektnavn, område Uge 36 Forhindringsanalyse Hvad er forhindringerne? Sort Genganger Aktivitet Ansvarlig virksomhed Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 Uge 41 Uge 42 Forudgående arb. Materialer Materiel Mandskab Informationer Plads Ydre omstænd. Forklaring på forhindringens karakter Ansvarlig for klargøring Opsætning af stillads, Østfacade St Opsætning af stillads, Sydfacade St Inddækning St Installationer El Vægge i lejligheder Be Gulve ved baderum samt afdækning Be Nedtagning af eks. Tagkonstruktion Tø+Mu Vejrlig! Krav til inddækning og type (Aftale ikke inddækning) HE Her listes de kommende aktiviteter Murerarbejder, østfacade Mu Støbning af nye trappeløb Be Overdækning på stillads, Øst St Aftalegrundlag HE Overdækning på stillads, Sydfac St Aftalegrundlag HE Afrensning af facader Fa Udvekslinger i tagkonstruktion Tø hvem har ansvaret for at fjerne dem? 16

19 Dette gøres løbende i byggeprocessen, hvor repræsentanter fra hvert fag deltager i møder, hvor man både planlægger fremadrettet (periodeplan) og detailplanlægger og koordinerer arbejdet for den kommende uge (ugeplan). Arbejdet med periodeplanen og ugeplanen er med til at sikre en løbende indbyrdes koordinering mellem entreprenør og underentreprenører. Ugemøderne er et sted, hvor underentreprenørerne har mulighed for at diskutere udfordringer og komme med bidrag til processen. Periodeplanen Ved periodeplanlægningen diskuterer repræ sentanter fra hver (under)entreprenør/fag sys tematisk de kommende ugers arbejder og mu lige udfordringer og grænseflader. Periode planen viser aktiviteterne for eksempelvis de kommende 6 uger, og ud fra denne analyseres aktiviteterne for mulige forhindringer (Se box med de 7 strømme). Er der noget, der står i vejen for gennemførelsen af en kommende aktivitet, aftales det, hvem der skal sørge for at fjerne forhindringen samt en deadline for dette. Det kan eksempelvis være, at der skal flere folk på pladsen i en periode, at der skal bestilles materialer eller at der skal skaffes tegninger eller beskrivelser til kommende aktiviteter. Hvis der er forhindringer, der ikke kan løses inden aktiviteten starter, forsøger deltagerne at rykke rundt på aktiviteterne, så fagene ikke kommer til at gå i vejen for hinanden. Periodeplanen og de kommende aktiviteter behandles typisk på de normale byggemøder, hvor mestre eller konduktører fra hvert fag deltager. Det kan også være på de ugentlige planlægningsmøder med formændene. I alle tilfælde er det vigtigt, at der koordineres imellem de to møder og grupper, så både mestre og formænd kan bidrage til den fremadrettede planlægning og ved, hvad der aftales fremadrettet for de næste 6 uger. Endvidere kan der blive peget på grænseflader til rådgiverne (projektmateriale efterspørges eller afklarende spørgsmål), som skal håndteres efter mødet eller på mødet, hvis rådgiveren deltager. Dette kan også være en fordel ift. rådgiverens læring samt føling med projektet. Se eksempel på en periodeplan i bilag 3 De 7 strømme Kommende aktiviteter analyseres ift: Forudgående aktiviteter afsluttet? Er mandskabet klar? Er materiellet klar? Er materialer klar/bestilt? Er der information om opgaven? Er der plads til at udføre opgaven? Er ydre omstændigheder afklaret? (Eksempelvis kontrakter og godkendelser) FORUDGÅENDE AKTIVITETER MANDSKAB MATERIALER AKTIVITET PLADS YDRE FORHOLD INFORMATION MATERIEL

20 Ugeplanen Ugeplanen er den detaljerede arbejdsplan for hvert fag/ sjak på byggepladsen. Til ugemødet har fagene (formændene) forberedt, hvilke arbejder de vil lave i den kommende uge og i hvilken rækkefølge. På ugemødet koordinerer formændene arbejdet i en dialog med de øvrige fag og byggeledelsen. Grænsefladerne mellem opgaverne afklares, så flere fag eksempelvis ikke står samtidig på samme sted, eller mureren er nødt til at stå og vente på elektrikeren for at komme videre. Denne planlægning og koordinering får i høj grad underentreprenørerne med i projektet og inddrager deres kompetencer. Det giver ejerskab til projektet og arbejdet og får arbejdet til at fungere bedre. På store projekter kan det være en idé at afholde separate ugemøder for forskellige dele af byggeriet, så møderne holdes relevante og effektive for alle deltagere. Det er vigtigt, at byggeledelsen forstår, at de har en faciliterende rolle og hjælper de enkelte fag til at styre og optimere deres aktiviteter, så det er fagene, der indbyrdes koordinerer for at få ejerskab til planlægningen. Ugeplanen, der er et simplet skema, er udgangspunkt for den koordinering og dialog, der finder sted under ugeplanlægningen. Se eksempel på ugeplan i bilag 4 Digitalisering af planlægningen IT-systemerne kan ikke erstatte dialogen på byggepladsen, og hvis man ikke bruger IT-systemerne rigtigt kan de være blive en barriere i planlægningen. Man kan ikke blot sende information gennem IT-systemerne uden at inddrage underentreprenørenes viden og kompetencer. Hvis planerne forankres solidt i de rigtige ITsystemer, kan det til gengæld blive et stort aktiv i en fælles planlægning. hvilke dage vil det blive udført? tømrerens opgaver for den kommende uge 18 bemærkninger evt relation til andre fag

Inddragelse af underentreprenører

Inddragelse af underentreprenører 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men særligt underentreprenørerne kommer ofte med på

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

BILAG INDDRAGELSE AF UNDERENTREPRENØRER

BILAG INDDRAGELSE AF UNDERENTREPRENØRER BILAG INDDRAGELSE AF UNDERENTREPRENØRER Bilag 1 Skema til risikoanalyse 2 Møder i byggeprojektet 3 Periodeplan 4 Ugeplan Bilag 1 Skema til risikoanalyse Risikoanalysen kan bruges som et indledende screeningsværktøj

Læs mere

Værktøjer og spil i Lean Construction Erfaringer fra en hverdag med lean

Værktøjer og spil i Lean Construction Erfaringer fra en hverdag med lean Værktøjer og spil i Lean Construction Erfaringer fra en hverdag med lean LIPS 2016 Randi Muff Christensen 1 Randi Muff Christensen Udvikling af processer og PL systemer At udvikle teams og personer til

Læs mere

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis LCDK medlemsmøde 06 november 2014 Lean værktøjer i praksis Lean værktøjer i praksis Et uddrag af visionen "Vi vil være epicenter for forskning, viden, uddannelse, erfaring, værktøjer, netværk og fordomsfri

Læs mere

BILAG. Samarbejde og. kommunikation

BILAG. Samarbejde og. kommunikation BILAG Samarbejde og kommunikation I RENOVERINGSPROjekter BILAG Samarbejde og kommunikation I RENOVERINGSPROjekter Bilag 1 Eksempel på spilleregler for et projekt 2 Oversigt over møder i byggeprojekt 3

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

Projekt. optimering. september 2012

Projekt. optimering. september 2012 Projekt optimering september 2012 VEJEN TIL DET GODE PROJEKT Et af Værdiskabende Byggeproces' væsentligste bud på en vej til bedre byggeprojekter er et projektoptimeringsforløb, hvor de projekterende og

Læs mere

Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen. Midtvejsseminar 3. maj 2010

Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen. Midtvejsseminar 3. maj 2010 Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen Midtvejsseminar 3. maj 2010 Dagens program 13.00 Velkomst med kort introduktion til Værdiskabende Byggeproces og projektet 13.15 Gennemgang af udkast til vejledning

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Præcise udbud giver bedre tilbud og færre konflikter

Præcise udbud giver bedre tilbud og færre konflikter Præcise udbud giver bedre tilbud og færre konflikter Man siger, at Godt begyndt er halvt fuldendt! og en tidsplan, der er i overensstemmelse med projektets forudsætninger, er en god begyndelse på en byggesag.

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

Lean Construction baggrund, overblik og et koncept i forandring

Lean Construction baggrund, overblik og et koncept i forandring Lean Construction baggrund, overblik og et koncept i forandring Rolf Simonsen Teknologisk Institut Rolf.Simonsen@teknologisk.dk Tlf: 7220 2251 Temadag 19. nov 2007 1 Program Lean historien kort Lean Construction

Læs mere

Lean Construktion-DK Studiedag Hvordan bruger vi din lean viden i praksis?

Lean Construktion-DK Studiedag Hvordan bruger vi din lean viden i praksis? Lean Construktion-DK Studiedag 2012 Hvordan bruger vi din lean viden i praksis? Enemærke & Petersen a/s mennesker, der bygger for mennesker Enemærke & Petersen a/s er et mellemstort entreprenørfirma med

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler Sjakbajsuddannelsen Gennemgang af moduler Mål/moduler/kurser Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet Sjakbajs - Service og kundepleje Sjakbajs - Byggeriets lov- og

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring Grøn Proces Et redskab til produktionsforberedelse og styring Undersøgelser i byggebranchen viser at ventetid, spild, svind, tyveri og skader......udgør en væsentlig del af årsagen til branchens dårlige

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

Etablering af. September 2012

Etablering af. September 2012 Etablering af SAMarbEJDE September 2012 DET VÆRDISKABENDE SAMARBEJDE Et godt samarbejde er en afgørende faktor for at skabe en værdiskabende byggeproces og opnå et vellykket byggeri. Dette faktum kan være

Læs mere

Risiko ved renovering

Risiko ved renovering Risiko ved renovering Arbejdet med risikomodeller er projektlederens vigtigste redskab til at imødekomme de mange uforudsete hændelser og byggetekniske udfordringer der altid opstår i renoveringsprojekter.

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,! " # $

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,!  # $ %& ' &(&(( & ) * +, ! Kernen i i begrebet mobilitet er er ophævelse af af stedfaktoren. Den mobile sagsmedarbejder skal kunne agerer her og og nu nu på på grundlag af af relevante og og opdaterede data,

Læs mere

"Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv

Trimmet Byggeri - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv Nettverkssamling Lean Shipbuilding/Lean Construction "Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv Pernille Walløe Bygherrerådgivning og projektledelse COWI A/S Parallelvej

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Forundersøgelser. Risikohåndtering. Værdibyg Renoveringsproces. Lancering 2. februar 2016

Forundersøgelser. Risikohåndtering. Værdibyg Renoveringsproces. Lancering 2. februar 2016 Værdibyg Renoveringsproces Forundersøgelser Risikohåndtering Lancering 2. februar 2016 Program Velkommen og lidt om Værdibyg v. Inge Ebbensgaard, FRI & Værdibyg Præsentation af vejledningerne Forundersøgelser

Læs mere

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD vejen til det succesfulde byggeri Design: MONTAGEbureauet 10-2014 2 Foto: Colourbox Den perfekte byggesag vi drømmer alle om den Uanset om du er bygherre, rådgiver eller håndværker,

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Værdiskabelse og Trimmet Projektering. Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge

Værdiskabelse og Trimmet Projektering. Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge Værdiskabelse og Trimmet Projektering Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge Medlemsmøde Lean Construction-DK 25.-26. november 2008 Rolf Simonsen rs@vaerdibyg.dk Projektet Slidesne er fra et konsulentforløb

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction?

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Årsmøde 2008 - Lean Construction Construction Norge Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Pernille Walløe COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte +45

Læs mere

Opsamling pa møder om lean construction og arbejdsmiljø

Opsamling pa møder om lean construction og arbejdsmiljø Opsamling pa møder om lean construction og arbejdsmiljø Indledning Her følger opsamling på møder om lean construction og arbejdsmiljø, som blev afholdt fem steder i landet i november 2014 januar 2015.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

Møde om renovering. v/erik Vibe Pedersen 11-01-2016

Møde om renovering. v/erik Vibe Pedersen 11-01-2016 Møde om renovering Renovering kræver fokus på eksisterende forhold, planlægning og en fleksibel og effektiv produktion. Samarbejde og Lean er helt nødvendigt og har stor indflydelse på trivsel, arbejdsmiljø

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Medarbejderinvolvering og sikkerhedskultur: Metoder til et bedre og sikre arbejdsmiljø

Medarbejderinvolvering og sikkerhedskultur: Metoder til et bedre og sikre arbejdsmiljø Medarbejderinvolvering og sikkerhedskultur: Metoder til et bedre og sikre arbejdsmiljø Bent Kofoed, Teknologisk Institut Kim Lyngby Mikkelsen & Pete Kines, AMI Stig Christensen, NCC Arbejdsmiljøkonferencen

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk 1 Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus 2 mth.dk Indledning Hvordan ville MT Højgaard håndtere byggepladslogistikken på Kolding Sygehus

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend Ejer, Bestyrelses formand, Projektleder, Entrepriseleder Virksomheden Konstruktøren A/S Udbudsmaterialet Til Vestas Blades Technology Center Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Opførelse af ny undervisningsfløj på Marselisborg Gymnasium

Opførelse af ny undervisningsfløj på Marselisborg Gymnasium Navn: Christian Dalsgaard Knudsen Alder: 28 år Bopæl: Haldrup, Horsens Erfaring: STX og Tømrer Retning: Udførende Bygningskonstruktør Speciale: Partnering Praktik: Hoffmann A/S, DNU Skejby C-gangen og

Læs mere

Den værdiskabende byggeproces

Den værdiskabende byggeproces Den værdiskabende byggeproces Bygherreforeningen 14. november 2012 Værdibyg Værdibyg Der er udfordringer i byggeprocessen som den enkelte part ikke kan løse alene Byggeriets parter løfter i flok En ny

Læs mere

Checkliste Bygbarhed

Checkliste Bygbarhed Side 1 1 Er der givet rimelig information om udformning og forudsætninger, der er kritisk for udførelsen? 1.1 Er fælles foranstaltninger i byggefasen beskrevet? F.eks. fælles stillads. 1.2 Er midlertidige

Læs mere

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Emne: Skilleblad nr. 3 Undervisningsministeriet. Marts 2009. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Afregning vinterforanstaltninger kort gennemgang af vejledningen. Lise Haugaard. Formål med vejledningen

Afregning vinterforanstaltninger kort gennemgang af vejledningen. Lise Haugaard. Formål med vejledningen Afregning vinterforanstaltninger kort gennemgang af vejledningen Lise Haugaard Formål med vejledningen Belyse og tydeliggøre overvejelser, der bør tages inden - man fordeler ansvar og risiko mellem bygherre

Læs mere

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt.

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Københavns Erhvervsakademi udgave rev 01 August 2013 7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Præsentation/ godkendelse

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK Lean Construction DTU Diplom 29. oktober 2015 Jakob Lemming Lean Construction - DK lcdk@leanconstruction.dk Lean hos Toyota Mål for Lean Production Maksimér værdien Fastlæg værdier ud fra kundens definition

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Utilstrækkeligt projektmateriale. Brugerinddragelse sker for sent. Manglende planlægning - Projekteringstider - Beslutningsplan. For stram tidsplan

Utilstrækkeligt projektmateriale. Brugerinddragelse sker for sent. Manglende planlægning - Projekteringstider - Beslutningsplan. For stram tidsplan Entreprenør Ingeniør Arkitekt Bygherre Hvad er de vigtigste risici igennem et projekt? A Uklart udbudsgrundlag interessentanalyse Dårlig behovsanalyse Utilstrækkeligt projektmateriale Brugerinddragelse

Læs mere

Partnering og kompetencer

Partnering og kompetencer Partnering og kompetencer En forudsætning for samarbejde i partnering er, at de basale faglige kompetencer er til stede hos bygherren, rådgivere, entreprenører, leverandører, mv. I de traditionelle samarbejdsformer

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

Musikkens Hus i Nordjylland. Anvendelse af Lean Construction. Thomas N. Christensen, Bygherrerådgiver 20 JUNI 2012 MUSIKKENS HUS I NORDJYLLAND

Musikkens Hus i Nordjylland. Anvendelse af Lean Construction. Thomas N. Christensen, Bygherrerådgiver 20 JUNI 2012 MUSIKKENS HUS I NORDJYLLAND Musikkens Hus i Nordjylland Anvendelse af Lean Construction Thomas N. Christensen, Bygherrerådgiver 1 Agenda Historikken Visionen Organisationen Udførelsen Akustikken Tidsplanlægning Opsamling 2 Historikken

Læs mere

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser 7. Og 8. oktober 2008 Marianne Forman maf@sbi.dk # 1 Dagsorden 1. Projektets aktiviteter og mål 2. Projektets erfaringer

Læs mere

Fokus på. forbedringer En praktisk guide til samarbejde i virksomheden og flow på byggepladsen

Fokus på. forbedringer En praktisk guide til samarbejde i virksomheden og flow på byggepladsen Fokus på forbedringer En praktisk guide til samarbejde i virksomheden og flow på byggepladsen FOKUS PÅ FORBEDRINGER Denne guide hjælper jer i gang med at skabe fokus på forbedringer. For at få succes med

Læs mere

Temamøde 9. december Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet

Temamøde 9. december Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet Temamøde 9. december 2010. Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk

Læs mere

tværgående arrangement d. 22. november 2011 Program og deltagerliste

tværgående arrangement d. 22. november 2011 Program og deltagerliste tværgående arrangement d. 22. november 2011 Program og deltagerliste Velkommen til Værdiskabende Byggeproces Formålet med Værdibyg er at udvikle en ny fælles praksis for byggeprocessen for at opnå bedre

Læs mere

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser.

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser. Forberedelse fremmer I dette kapitel beskrives nogle af de faser og opgaver, hvor byggeprojektets aktører kan forbedre deres forberedelse og opgavestyring. Der er til dette vedlagt en folder der beskriver

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER 1 BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST tager samfundsansvar BO-VEST arbejder aktivt på at skabe flere praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne

Læs mere

FORMULERING AF SAMARBEJDSAFTALE

FORMULERING AF SAMARBEJDSAFTALE BILAG 1 FORMULERING AF SAMARBEJDSAFTALE UDDRAG AF SAMARBEJDSAFTALE 4.2 Bygherren lægger vægt på, at parterne i fællesskab udarbejder de nærmere retningslinjer for samarbejdets grundlag og nærmere forløb,

Læs mere

Workshop bedre byggeproces

Workshop bedre byggeproces Workshop bedre byggeproces Ved Chico Sandbeck København, 30. august 2010 Aganda Kort om Sandbeck A/S Præsentation af 2 byggeprojekter Mikado House Ørbækgård Forskel i byggeprocesserne Læring / forbedringspotentiale

Læs mere

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg Indholdsfortegnelse Opskrift på en god byggesag...4 Det gode udgangspunkt...4 Man skal ville samarbejde...4 At kende grundlaget...4

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Mennesker, der bygge for mennesker

Mennesker, der bygge for mennesker Enemærke & Petersen a/s mennesker, der bygger for mennesker Etableret i 1975 en del af MT Højgaard Øst og vest afdelinger Ca. 6-700 medarbejdere Byggeri Øst & Vest (180 funkionære, Egne håndværkere - tømrer,

Læs mere

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk Trimmet byggeri Trimmet byggeri Lidt om trimmet byggeri (Lean Construction) Der tales meget om det, og der er ikke tvivl om, at det er nødvendigt at kigge nærmere på det. Der er mange navne i spil: TrimByg

Læs mere

Forberedelse fremmer processen

Forberedelse fremmer processen Forberedelse fremmer processen I dette appendiks er vejledningen til Standard for byggeprogram gengivet, vejledningen er også vedlagt denne rapport som en selvstædig rapport. O.1 Forord...2 O.2 Programfase...2

Læs mere

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering Opgave formulering Indhold Opgave formulering... 1 Indledning... 3 Tilbudsfasen... 4 Jord... 4 Beton... 5 Afløb... 5 Elementer... 5 Hovedentreprise kalkulation... 5 Kontrahering... 5 Mobiliseringen...

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

afleverings- processen december 2014

afleverings- processen december 2014 afleverings- processen december 2014 26 Afleveringsprocessen En fælles proces med før-gennemgang giver en god aflevering Afleveringen er en vigtig proces ift. byggeprojektets succes, og omfanget af mangler

Læs mere

LEVERANDØR PROJEKTERING OG SAMPROJEKTERING SEPTEMBER 2013

LEVERANDØR PROJEKTERING OG SAMPROJEKTERING SEPTEMBER 2013 LEVERANDØR PROJEKTERING OG SAMPROJEKTERING SEPTEMBER 2013 2 SAMMENHÆNG I EN OPDELT PROJEKTERINGSPROCES Antallet af virksomheder, der indgår i projekteringen af et større bygge projekt, er stigende. Byggeprocesser

Læs mere

Arbejdsmiljø i idé-, program- og projektfaserne Guide 1. Proces, organisering og granskning

Arbejdsmiljø i idé-, program- og projektfaserne Guide 1. Proces, organisering og granskning Arbejdsmiljø i idé-, program- og projektfaserne Guide 1 Proces, organisering og granskning Casper Siebken Schultz Kirsten Jørgensen December 2015 43 Denne publikation er en del af konceptet Arbejdsmiljø

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Partnering - erfaringer og fremtid

Partnering - erfaringer og fremtid Partnering - erfaringer og fremtid Februar 2004 Partneringarbejdsgruppen Arbejdsgruppen er nedsat i 2003 under Temagruppe 1: Byggeproces og Samarbejde i Byggeriets Evaluerings Center, og har som primære

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere