Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse torsdag den 29. september 2016 kl. 15 Eriks atelier, Domus Medica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse torsdag den 29. september 2016 kl. 15 Eriks atelier, Domus Medica"

Transkript

1 Jr / Udsendt 11. november 2016 Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse torsdag den 29. september 2016 kl. 15 Eriks atelier, Domus Medica Til behandling 1. Status på arbejdet med lægedækning, herunder drøftelse af løsningsforslag 2. Regionale Steno Diabetes Centre 3. LUKKET PUNKT 4. Ny ramme for egne aktiviteter på Folkemøde Lægers deltagelse i paneldebatter/debatarrangementer arrangeret af industrien 6. Lægemøde 2017, politiske emner til dagsordenen 7. Vedtægter for Lægeforeningens ærespris 8. Evaluering af kandidatfester 9. Internatmøde Næste møde den 3. november Eventuelt, herunder meddelelser og aktuelt 12. Gensidig orientering fra LFB, herunder de forhandlingsberettigede foreninger Til orientering 13. Orientering om arbejdet med strategiproces 14. Det nære sundhedsvæsen 15. Selvjustits i Lægeforeningen 16. Orientering om sundhedstiltag i finanslovsforslaget for Orientering fra første møde i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe om akutspeciale 18. Elektroniske voterede sager og afgivne høringssvar 19. Formandens møder

2 Til stede: Fra sekretariatet: Afbud: Andreas Rudkjøbing, Carl Johan Erichsen, Christian Freitag, Anja U. Mitchell, Tue Flindt Müller, Lise Møller, Simon Serbian, Mads Skipper Bente Hyldahl Fogh, Kasper Axel Nielsen, Jonatan Schloss, Mette Ebdrup, Camilla Vejlø Hartling (ref.) Michael Dupont, Lars Mathiesen, Camilla N. Rathcke Sager til behandling 1. Status for arbejde med Lægedækning, herunder drøftelse af løsningsforslag Jr. / Lægedækningsudvalget har nu afholdt tre møder, senest den 13. september 2016, og vil på det næste møde den 31. oktober 2016 påbegynde drøftelse af udvalgsmedlemmers forslag til løsninger på lægedækningsudfordringer. Den interne arbejdsgruppe vedr. lægedækning har udarbejdet notat indeholdende udkast til ti overordnede indsatser og herunder 21 konkrete initiativer, som kan bidrage til at forebygge og afhjælpe lægedækningsudfordringer. Arbejdsgruppen finder det vigtigt, at Lægeforeningen fremsætter konkrete løsningsforslag og indgår konstruktivt i det videre udvalgsarbejde til trods for at Lægeforeningen grundlæggende mener, at kommissoriet for udvalget burde have været bredere og at analysen af lægedækningsudfordringerne i udvalget burde have indeholdt en analyse af/scenarier for en fremtidig efterspørgsel på speciallæger set i lyset af udvikling i sundhedsvæsnet generelt, det nære sundhedsvæsen i særdeleshed samt demografien og sygdomsbilledet i befolkningen. Arbejdsgruppen mener også, at det er hensigtsmæssigt at fremsende løsningsforslag selvom der fortsat er udeståender i analysen af almen praksis, idet der fortsat arbejdes på at skabe enighed herom og alle parter tilkendegiver en klar ambition om at nå i mål med dette. Bestyrelsen kvitterede for et flot arbejde fra arbejdsgruppen. Efter drøftelse godkendte bestyrelsen udkastet med følgende to bemærkninger: I Initiativ 1.1 præciseres det, at Lægeforeningen forudsætter, at der i forlængelse af meroptaget på studierne sker et tilsvarende udvidelse af hoveduddannelsesforløbene. I initiativ 7.1: tilføjes det, i overensstemmelse med Lægeforeningens hidtidige politik, at alle også bør i akutmodtageafdeling som led i KBU. Dette under forudsætning af, at uddannelseskvaliteten er i orden. Forslagene kan formidles til SUM og resten af lægedækningsudvalget senest 14. oktober Sekretariatet og delegationen som møder for Lægeforeningen i udvalget følger op i overensstemmelse med bestyrelsens drøftelser og beslutninger. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 29. september

3 2. Regionale Steno Diabetes Centre Jr. / Novo Nordisk Fonden (NNF) er gået i dialog med alle regioner om at give fondsmidler til forbedring af diabetesforskning og behandling i forbindelse med etablering af Steno Centre i hele landet. Lægeforeningen har bl.a. konstateret, at ansvaret for patientbehandlingen fortsat er regionalt, og det vil være op til regionerne at drive konstruktionen, samt at ansættelsen af endokrinologer og andre læger indenfor feltet vil ske i regionerne og ikke i private Stenocentre. Sundhedsstyrelsen har ikke haft bemærkninger. Der ændres ikke på specialeplanen for diabetes, og der skal således fortsat behandles diabetespatienter, hvor de i dag behandles. Men der skal ske en koordinering af behandling, visitering, akutbehandling etc. Centeret skal ikke støvsuge diabetespatienterne, og almen praksis er stadig en væsentlig faktor. Hvordan de kan inddrages, er ikke foldet ud endnu. Det er bl.a. på denne baggrund anbefalingen, at Lægeforeningen bør være positiv over, at det er muligt at lave en så markant satsning, der har udsigt til at løfte et sygdomsområde både med hensyn til forebyggelse, behandling, forskning og uddannelse. Det er godt, hvis Danmark er i verdensklasse på diabetesområdet, og andre områder bør følge efter. Det er afgørende: - At patientbehandlingen stadig er et offentligt ansvar både med tilrettelæggelse og finansiering - At alle diabetespatienter får glæde af satsningen - At satsningen kan være med til at mindske den ulighed der findes i dag i forebyggelse og behandling af diabetes - At der ikke sker en skævvridning af tilgængelighed og ressourcer ved at tiltrække sundhedspersonale, der er nødvendige for behandlingen, mod de nye centre og væk fra regionshospitaler og praksis. Det betyder, at der skal sker en nøje planlægning i regionerne med f.eks. delestillinger, udstationeringer, fælles forskningsprojekter m.v. - At der sikres et samlet kvalitetsløft på alle diabetesafdelinger og klinikker ved systematisk uddannelse, vidensudveksling og evidensbaseret tilgang fra forskning. - At der fortsat mangler en national handlingsplan, så det ikke bliver diabetessatsning i fem versioner - At implementeringen og effekten af satsningen monitoreres i åbenhed. Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen med de anførte bekymringspunkter med en kommentar om, at Lægeforeningen også skal give udtryk for de bekymringer, der knytter sig til etableringen af diabetescentrenes og deres betydning for den ikke-specialiserede diabetespatient. Lægeforeningen skal pointere behovet for fortsat håndhævelse af LEON-princippet og behovet for, at der udarbejdes en national, faglig handlingsplan på diabetesområdet. Det bør afklares, i hvilket omfang alle diabetespatienter fremover skal forbi et sådan center. Visionsoplæggene er ikke klare og tilsyneladende lidt forskellige på dette punkt. Endelig bør Lægeforeningen være opmærksom på, i hvilket omfang den nye konstruktion eventuelt påvirker lighed i sundhed. Sekretariatet følger op i overensstemmelse med LFB s bemærkninger. Eventuelle spørgsmål til ministeren kan eventuelt forsøgt rejst i forbindelse med det kommende samråd i Folketinget. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 29. september

4 4. Ny ramme for egne aktiviteter på Folkemøde 2017 Jr. / Sundhedsområdet er det formentlig største emneområde på folkemødet. Det er naturligt, at Lægeforeningen deltager i debatten og er synlige på folkemødet. I 2016 stod sekretariatet for i alt tre debatter delvist i samarbejde med andre organisationer. Det er sekretariatets opfattelse, at de samlede gevinster ved disse egne aktiviteter på en mindre scene ikke stod mål med de betydelige ressourcer, som blev investeret i forberedelsen. På det grundlag lægger sekretariatet op til en drøftelse af rammerne for Lægeforeningens egne aktiviteter på FM17. I september 2015 drøftede LFB muligheden for et lægernes telt på FM16. Det blev dog udskudt og besluttet at arbejde henimod et lægernes telt på FM17. I juni 2016 evaluerede LFB FM16. Det fremgik bl.a., at deltagelse i et evt. lægernes telt ikke må begrænse deltagelse i andre debatter. Sundhedsområdet er det formentlig største politikområde på folkemødet, og det er naturligt Lægeforeningen er synlige og aktive i debatten. På baggrund af erfaringerne fra 2016 er der imidlertid grundlag for at gentænke Lægeforeningens egne aktiviteter. Sekretariatet foreslår tre mulige spor. Sporene har det til fælles, at Lægeforeningens politikere fortsat har mulighed for at deltage som gæster i andre organisationers debatter på folkemødet, men at karakteren af Lægeforeningens egne aktiviteter ændrer sig Få egne aktiviteter: Lægeforeningen fokuserer (alene) på at deltage i den sundhedspolitiske debat som gæst i andre organisationers debatter og samt evt. afvikling af et eget arrangement Netværksfokus: Lægeforeningens egne aktiviteter fokuserer på at udvide foreningens netværk og styrke relation til relevante beslutningstagere (i bred forstand) gennem afviklingen af 1-2 uformelle netværksarrangementer på Folkemødet Synlighed og egen dagsorden: Lægeforeningen, Yngre Læger, PLO samt FAS tager initiativ til et lægernes/sundhedsfaglighedens telt, som vil udgøre en ny stor og dagsordenssættende sundhedspolitisk scene på FM17. Spor 1 repræsenterer en mulighed for at skrue ned for ressourcetrækket på sekretariatet. Spor 2 repræsenterer et uændret engagement relativt til Spor 3 repræsenterer et øget engagement. Bestyrelsen besluttede, at Lægeforeningen, Yngre Læger, PLO og FAS planlægger et fælles større arrangement, men ikke et fælles telt i Lægeforeningens deltagelse i fælles sundhedstelt kan også prioriteres under forudsætning af bedre logistiske og praktiske rammer og væsentlig mindre ressourcetræk i sekretariatet end sidste år. Lægerne er også en del af AC s hus i Drøftelserne om Folkemøde 2018 skal påbegyndes i LFB så tidligt som muligt. Sekretariatet forbereder konkret oplæg til Lægeforeningens deltagelse på FM17 i forlængelse af bestyrelsens beslutning. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 29. september

5 5. Lægers deltagelse i paneldebatter/debatarrangementer arrangeret af industrien Jr. / I forbindelse med Folkemødet senest i 2016 har der været en debat om reglerne for lægers deklarering af deltagelse i paneldebatter/debatarrangementer, hvor industrien arrangerer eller er medarrangør af arrangementet. Forud for Folkemødet 2016 meldte Industrien med kort varsel ud om reglerne til de inviterede læger herunder politisk valgte fra Lægeforeningens bestyrelse eller delforeningerne om, at de skulle søge om tilladelse til at deltage i de paneldebatter/debatarrangementer på Folkemødet, som industrien arrangerede eller var medarrangør af. De fleste var overraskede over reglernes anvendelse i forhold til Folkemødet som folkeligt arrangement. Lægeforeningen har fået en henvendelse fra Lægeforeningens tidligere formand, som i en konkret sag efterspørger Lægeforeningens holdning til, om deltagelse i paneldebatter bør være undtaget fra reglerne om tilladelse/anmeldelse til Lægemiddelstyrelsen og dermed for offentliggørelse, når politisk valgte deltager i paneldebatter, som industrien er (med)arrangør af. Det gælder også i paneldebatter/debatarrangementer, som ligger uden for regi af Folkemødet. Lægeforeningens formand har desuden aftalt et møde med Lifs formandskab for at drøfte udviklingen i fortolkningen af reglerne. Alle læger med klinisk arbejde er omfattet af reglerne om tilknytning til industrien og gælder uanset om lægen modtager honorer eller ej. Der er ikke nogen bagatelgrænse. Reglerne om lægers tilknytning til industrien betyder, at læger forud for deltagelse i paneldebatter/debatarrangementer, hvor industrien er (med)arrangør skal ansøge Lægemiddelstyrelsen om tilladelse til deltagelse i arrangementet. Tilknytningen offentliggøres på Lægemiddelstyrelsen hjemmeside i to år. Læger kan uden at søge Lægemiddelstyrelsen om tilladelse deltage i paneldebatter m.v. som arrangeres af patientforeninger, hvor patientforeningen har modtaget støtte fra industrien, forudsat at lægen ikke modtager honorar. Lif arbejder politisk for at deltagelse i paneldebatter/debatarrangementer, hvor industrien er (med)arrangør kun skal være omfattet af tilknytningsreglerne, hvis lægen modtager honorar. Bestyrelsen besluttede, at Lægeforeningen bør arbejde for åbenhed og i forlængelse heraf administrativ forenkling, så det ikke skal godkendes men alene anmeldes, når læger deltager i paneldebatter og debatarrangementer arrangeret af industrien. Derudover vil Lægeforeningen arbejde for, at det ikke opfattes negativt at figurere på listen over læger, der har deltaget i sådanne arrangementer. For lægelige politikere bør gælde samme principper om åbenhed og anmeldelse. Lægeforeningen vil ikke arbejde for fremskyndelse af evalueringen eller regelændringer nu, udover hvad der kan ske administrativt. Sekretariatet følger op på beslutningen overfor LVS og Lif. Profession og Jura giver Mads Koch Hansen en tilbagemelding på Lægeforeningens bestyrelses beslutning. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 29. september

6 6. Lægemøde 2017, politiske emner til dagsordenen Jr /ch Af hensyn til forberedelserne af Lægemøde 2017 bedes bestyrelsen drøfte, hvilke stands- og sundhedspolitiske emner der skal tages op på Lægemøde Dette således at sekretariatet i samarbejde med de relevante udvalg og arbejdsgrupper kan lægge en plan for arbejdet op mod Lægemødet. Følgende temaer kunne indgå i dagsordenen for lægemøde 2017, der bør udvælges en til tre emner med særligt fokus, men herudover kan andre særlige emner adresseres i formandsberetning, åbningsdebat mv. Selvjustits Som en opfølgning på drøftelser om selvjustits på lægemøderne 2015 og 2016, samt arbejdsgruppens arbejde, medlemsmøder mv. er der nu lagt op til en endelig godkendelse af et udkast til justerede rammer og regler for Lægeforeningens arbejde med selvjustits. Dette emne er således lagt fast allerede på sidste års lægemøde og arbejdet, besluttet dengang hen mod lægemøde 2017, bør fastholdes. Speciallægers efteruddannelse og løbende professionelle udvikling (CPD) På Lægemøde 2016 prioriterede deltagerne på sessionen med UUF efteruddannelse som det væsentligste for foreningen at arbejde med indenfor feltet. Efterfølgende har LFB vedtaget en handlingsplan, som er under udmøntning og fokuserer på en centralt koordineret regional interessevaretagelse, bl.a. funderet i medlemsundersøgelse, som gennemføres ultimo Emnet er den seneste tid igen blevet aktuelt i pressen med debatten for og imod recertificering. Der bør umiddelbart ikke udvikles ny politik, men evt. en mere konkret kommunikérbar tillægsprotokol og mere operationelle redskaber i forlængelse af eksisterende politik. Psykiatri På Lægemøde 2016 blev der fra flere i repræsentantskabet efterlyst en tydeligere og mere eksplicit profil fra Lægeforeningen på psykiatriområdet. Flere mente, at psykiatrien fortsat krævede selvstændig opmærksomhed og ikke alene en implicit tilstedeværelse i alle øvrige politikker på linje med det somatiske område. Der er sket meget på området siden Lægeforeningen sidst formulerede en psykiatripolitik, så der kan være behov for at sætte nye dagsordener evt. udvikle ny politik. IT-politik Sundheds-IT er afgørende for medlemmernes hverdag og vilkår for at udøve deres fag. Der er en hastig udvikling i gang, hvor patienter får umiddelbar adgang til journaloplysninger, hvilket ændrer vilkåret for lægens virke. Samtidig er der mange aktuelle eksempler på, at IT ikke fungerer optimalt til gavn for patienterne. Enten pga. selve teknologien eller pga. de ændrede arbejdsgange de medfører. Der kan være behov for en tydeligere profil og evt. en egentlig ny politik fra Lægeforeningen på området. Prioritering og sundhedsøkonomi Økonomien i sundhedsvæsnet er under stærkt pres og styringen i sundhedsvæsnet kompliceres af meget konkrete politiske prioriteringer på eksempelvis kræftområdet, vedr. hurtig udredning og krav om to procent produktivitetsstigninger årligt. Disse vilkår sætter rammen for lægers virke og patientbehandlingen som helhed. Der kan være behov for, at Lægeforeningen tegner en tydeligere profil og tilkendegiver holdninger til sådanne overordnede prioriteringer og efterlyser en langsigtet plan som giver bedre mulighed for styring. Det nære sundhedsvæsen Udspil som præsenterer Lægeforeningens holdninger lanceres ved konference 14. oktober 2016 og emnerne vil hensigtsmæssigt kunne indgå under en eller anden form på Lægemødet, herunder eksempelvis med fokus på hvad vi læger selv kan gøre for at få det nære sundhedsvæsen til at fungere Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 29. september

7 optimalt til patienternes bedste, afhængig af udviklingen i efteråret kan der være behov for at fastholde emnet. Lægedækning Udvalget om Lægedækning i Sundheds og ældreministeriet vil afslutte sit arbejde inden årsskiftet, og således vil det være naturligt i en eller anden form at følge op på, hvad der kom ud af indsatsen for Lægeforeningen på Lægemøde Hvordan det vil være relevant at tage op på Lægemødet må afvente afslutningen og ministerens umiddelbare opfølgning på udvalgsarbejdet. Bestyrelsen drøftede temaerne og fremhævede især selvjustits, psykiatri - evt. i sammenhæng med ulighed i sundhed, sundhedsdatapolitik, prioritering og speciallægers kompetenceudvikling som emner, der var væsentlige at drøfte. Hertil kan komme arbejdet med strategiprocessen. Samtidig blev det besluttet, at succesen fra Lægemøde 2016, hvor repræsentantskabet kunne møde et udvalg, bør gentages i 2017, hvilket åbner op for, at der også kan drøftes politiske temaer i disse mindre fora. Attestudvalget tilbød sig. Sekretariatet samler op og præsenterer et samlet udkast til program for bestyrelsen på mødet i december. 7. Vedtægter for Lægeforeningens ærespris Jr. / Bestyrelsen besluttede på sit møde den 25. august 2016 at indstifte Lægeforeningens ærespris med det formål at påskønne og støtte faglig, forskningsmæssig, uddannelsesmæssig, organisatorisk eller anden særlig indsats, der kan inspirere andre læger. Prisen gives til læger, er på kr. og uddeles på det årlige Lægemøde. Der er udarbejdet udkast til vedtægter for Lægeforeningens ærespris, der fastlægger formål, prisens størrelse, indstilling og udvælgelse af prismodtager mv. Bestyrelsen godkendte udkast til vedtægter med en bemærkning om, at paragraf 3 bør forenkles, idet kandidaterne ikke behøver at blive prioriteret. Sekretariatet udarbejder de endelige vedtægter og procedurer for udvælgelse af prismodtager, herunder indhentning af forslag til prismodtager, tidsfrister, drøftelse og endelig beslutning i Lægeforeningens bestyrelse. Herudover vil procedurerne indeholde, hvad der videre skal ske i forhold til bl.a. kontakt til prismodtager og de nærmere omstændigheder omkring prisoverrækkelsen på Lægemødet. 8. Evaluering af kandidatfester Jr. / Lægeforeningens bestyrelse besluttede på sit bestyrelsesmøde den 27. august 2015, at det skal overvejes at holde kandidatfesterne i København andre steder end i Domus Medica, og at mulighederne herfor bør undersøges nærmere, herunder økonomien. Der var enighed om, at de nye kandidater skulle spørges om forhold af betydning for deres indmeldelse i Lægeforeningen, herunder betydningen af kandidatfesten og deltagelse af ledsagere. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 29. september

8 Med udgangspunkt i kandidatfesterne sommeren 2016 har sekretariatet gennemført en spørgeskemaundersøgelse/evaluering af kandidatfesterne. Evalueringen omfatter bl.a. betydningen af, at kandidaterne kan have en ledsager med til festen og festens betydning for indmeldelse i Lægeforeningen. Over halvdelen af kandidaterne svarer, at det har meget stor eller stor betydning, at kunne have en ledsager med. I forhold til kandidatfestens betydning for indmeldelse i Lægeforeningen, mener 20 procent, at det har meget stor eller stor betydning, mens 47 procent mener, at det har mindre eller ingen betydning, mens 32 procent svarer hverken/eller. Der er et stigende antal kandidater fra København. Det har medført, at Lægeforeningen (igen) i 2016 har måtte afvise kandidater, ligesom alle ikke har kunnet få en ledsager med. Hvis alle kandidater skal have mulighed for at deltage i en fest og have ledsager med, vil der skulle afholdes yderligere fire fester i København (Domus Medica), hvilket vil medføre en merudgift på kr. (efter refusion for ledsager). Holdes kandidatfesterne i København uden for Domus Medica og alle kandidater skal kunne deltage med ledsager, skønnes udgifterne hertil at være millioner. Kr. (efter refusion for ledsager). Kandidater fra Aalborg har haft sin første kandidatfest i sommeren 2016, og der er i budgettet for 2017 budgetteret med en kandidatfest både sommer og vinter. I vinter 2017 er der imidlertid kun 11, der bliver kandidater. Lægeforeningen er blevet spurgt, om der skal holdes en fest i vinter Bestyrelsen drøftede evalueringen og besluttede, at der fortsat skal tilbydes fest for alle nye læger og alle skal kunne få ledsager med til festen. Der skal således også holdes kandidatfest for de, som uddannes fra Aalborg Universitet, vinteren Derudover blev der opfordret til, at produktudvikle lidt på konceptet i forlængelse af evalueringen, eksempelvis bør det indskærpes overfor værter og eksterne gæster, at der kun skal være få, velvalgte og korte taler. Bestyrelsen fandt det væsentligt, at kandidatfesterne afholdes umiddelbart efter afsluttet studie og at festerne i København fortsat afholdes i Domus Medica. Sekretariatet orienterer Aalborg kandidaterne om, at der afholdes en kandidatfest i vinter Sekretariatet følger op på bestyrelsen beslutning, hvis der skal ske ændringer i afholdelse af kandidatfesterne. 9. Internatmøde 2017 Jr. / Bestyrelsen afholder sit årlige internat mandag den 29. maj til onsdag den 31. maj Afklaring af rammer og indhold, herunder bud på et sundheds- og standspolitisk emne for det kommende internat skal fastlægges, således at planlægningen af internatet kan påbegyndes. Bestyrelsens internatmøde bliver afholdt fra mandag den 29. maj til onsdag den 31. maj Internatmødet kan opfylde flere forskellige formål, men det er en bunden opgave, at bestyrelsen udstikker en strategisk retning for Lægeforeningens politiske arbejde i bestyrelsesåret 2017/2018. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 29. september

9 Bestyrelsen kan herudover vælge at drøfte et eller flere sundhedspolitiske emner mere dybdegående, eller blive inspireret og opnå større viden om relevante stands- eller sundhedspolitiske emner som led i internatafviklingen. Således har internaterne ofte budt på enten studiebesøg i ind- og udland eller på oplæg af eksterne eksperter på internatet. I syv ud af de sidste otte år har internatet foregået i udlandet. Hvis bestyrelsen ønsker at være i Danmark er her et forslag: Bornholm Grønbechs Hotel Sandvig-Allinge. Bestyrelsen besluttede, at internatmødet 2017 afholdes et relevant sted i Danmark, subsidiært kunne Geneve være en mulighed. Sekretariatet igangsætter planlægningen af internatet. 10. Næste møde den 3. november 2016 Jr. / Næste møde i Lægeforeningens bestyrelse er fastsat til den 3. november 2016 kl i Domus Medica. Bestyrelsen tog den kommende mødedato ad notam. 11. Eventuelt, herunder meddelelser og aktuelt Jr. / Der var ingen meddelelser under dette punkt. 12. Gensidig orientering fra LFB, herunder de forhandlingsberettigede foreninger Jr. / På internatet i maj 2015 besluttede bestyrelsen, at man gerne ønskede at have et fast punkt på bestyrelsesdagsordenen om gensidig orientering, hvor man orienterer om relevante, aktuelle problemstillinger og emner af fælles interesse i bestyrelsen. Bestyrelsen har ønsket, at der fast på dagsordenen til møderne i Lægeforeningens bestyrelse fremgår et punkt om gensidig orientering. Simon Serbian orienterede fra IT-udvalget, som nu vil udarbejde et udkast til en præambel til ITpolitikken i form af et kort dokument, som opsummerer Lægeforeningens holdninger på IT-området. Udvalget har i øvrigt noteret sig, at Sundhedsdatastyrelsen har offentliggjort en undersøgelse, som med udgangspunkt i hospitalsafdelinger viser, at 75 pct. af de undersøgte fælles medicinkort er retvisende. Hvad angår Sundhedsplatformen, overvejer IT-udvalget, om Lægeforeningen bør problematisere Region Hovedstadens fastholdelse af go live datoen på Rigshospitalet, idet der ikke er Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 29. september

10 redegjort for, at man er klar til at håndtere omlægningen af såvel kliniske som administrative arbejdsgange. Anja Mitchell orienterede fra FAS om medlemmernes oplevelse af stor usikkerhed omkring Sundhedsplatformen. Det er en gennemgribende forandring og oplæringen halter og er usystematisk. Carl Johan Erichsen orienterede fra FAPS om, at der har været afholdt to opstartsmøder til overenskomstforhandlingerne. Derudover har udkast til intern strategiproces i Lægeforeningen været drøftet i FAPS forhandlingsudvalg, som i den videre proces vil lægge vægt på fortsat at have egen bestyrelse der afspejler specialerne i FAPS, samt at der er en sekretariatsbetjening dedikeret til FAPSområdet på samme måde og niveau, som det er tilfældet i dag, samt at FAPS varetager egne forhandlinger i forhold til RLTN og andre mulige forhandlingsmodparter på samme måde som i dag, idet dette aftalesystem er helt vitalt for at sikre driften i de enkelte klinikker. Christian Freitag orienterede fra PLO om, at Ulla Astmanns forslag om, at paragraf 227 i Sundhedsloven skal åbnes op er helt uacceptabelt for PLO. Forberedelserne til overenskomstforhandlingerne er i fuld gang. Den 14. oktober 2016 afholdes Lægeforeningens og PLOs fælles konference om det nære sundhedsvæsen. Sekretariatet følger op i overensstemmelse med bestyrelsens drøftelser. 13. Orientering om arbejdet med strategiproces Jr. / På LFB mødet i august 2016 blev besluttet, at direktørkredsen udarbejder fælles oplæg, som kan gå til bestyrelserne i PLO, YL og FAS, og at der samtidig blev arbejdet med et oplæg til en konsulentopgave om bistand til den videre strategiproces, som sendes i udbud efter høringen af bestyrelserne. Opgaven med at udarbejde fælles oplæg er afsluttet og udsendt/vil blive udsendt til de tre bestyrelser. Der er følgende mødedatoer, hvor oplægget er på dagsordenen. 1. PLO bestyrelsesmøde den 16. september Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 21. september Overlægeforeningen den 3. oktober 2016 og FAPS bestyrelse den 6. oktober 2016 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Direktørgruppen arbejder videre med udbudsgrundlag og der opsamles på tilbagemeldingerne fra bestyrelserne. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 29. september

11 14. Det nære sundhedsvæsen Jr. / Sagen er drøftet på de seneste LFB-møder. Lægeforeningen og PLO har siden sidste LFB-møde arbejdet videre med tilrettelæggelse af den fælles konference om det nære sundhedsvæsen, der afholdes den 14. oktober Der er nu udsendt invitation inkl. program. Inden udsendelse af invitationen havde over 60 personer tilmeldt sig konferencen på baggrund af en udsendt teaser. PLO offentliggjorde den 4. september 2016 sit udspil: På Patientens vegne. Udspillet er blevet positivt modtaget i offentligheden og blandt de øvrige aktører på sundhedsområdet. Lægeforeningen forventer at kunne færdiggøre Lægeforeningens udspil på det nære sundhedsvæsen inden udgangen af september Udspillet er en sammenskrivning primært af hidtil godkendte byggeklodser med forskellige elementer i det nære sundhedsvæsen. Udspillet kommer med forslag til muligheder for bedre samarbejde, bedre udnyttelse af kompetencer samt IT. Udspillet planlægges herefter lanceret op til konferencen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Offentliggørelse af Lægeforeningens udspil om det nære sundhedsvæsen Lægeforeningen og PLO afholder fælles konference om det nære sundhedsvæsen den 14. oktober Selvjustits i Lægeforeningen Jr / JBH På Lægemødet 2016 vedtog Lægeforeningens repræsentantskab en række ændringer for Lægeforeningens håndtering af selvjustits. Til implementering af hovedparten af de vedtagne ændringer har Lægeforeningens bestyrelse besluttet at videreføre den eksisterende arbejdsgruppe for selvjustits. Til inspiration for arbejdet har arbejdsgruppen primo september afholdt et møde med repræsentanter fra den finske Lægeforening, som er i gang med et såkaldt Autonomiprojekt, der har mange lighedstræk med Lægeforeningens arbejde med selvjustits. Mødet gav gode perspektiver på det igangværende arbejde, herunder at de finske kollega som hovedfokus har haft ønsket om at bevare den lægelige autonomi, både i det daglige arbejde og som samlet lægestand. Det blev endvidere tydeligt, at Lægeforeningen har valgt et mere pragmatisk tilgang til selvjustits end den finske Lægeforening, samt at Lægeforeningen er længere fremme end den finske lægeforening med implementering af tiltag til adressering af de identificerede problemer. I samme ombæring afholdt arbejdsgruppen efterårets første møde, hvor fokus var på konkretisering af arbejdsgruppens målsætning, med særlig fokus på fastlæggelsen af en leveranceplan og fastlæggelse af indholdet af de kommende regionale møder om selvjustits. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 29. september

12 Leveranceplanen var vedlagt dagsordenen som bilag. Lægeforeningens bestyrelse modtog til orientering leveranceplanen for arbejdet med selvjustits - dvs. en oversigt over de aktiviteter der skal gennemføres, og de dokumenter der skal udarbejdes frem imod Lægemødet Af leveranceplanen fremgår det blandt andet, at arbejdsgruppen har indarbejdet LFB s ønske om prioritering af afholdelse af regionale møde om selvjustits. Lægeforeningens bestyrelse vil løbende blive informeret om arbejdsgruppens fremdrift. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Arbejdsgruppen for selvjustits fortsætter arbejdet med implementeringen af repræsentantskabets beslutninger. 16. Orientering om sundhedstiltag i finanslovforslaget for 2017 Jr. / Regeringen har fremlagt et finanslovforslag for 2017, som forhandles med Folketingets partier med henblik på en aftale i november. Forhandlingerne kompliceres af samtidig at omfatte regeringens 2025-plan. Finanslovforslaget giver ifølge regeringen et løft af sundhedsområdet på 590 millioner kr. til næste år, inklusiv de afsatte midler i økonomiaftalen (200 mio. kr.). Løftet inkluderer derudover nogle af midlerne til den kommende satspuljeaftale for Regeringens finanslovsforslag for 2017 indeholder følgende initiativer på sundhedsområdet: 1. Kræftplan IV Der afsættes 320 mio. kr. i 2017 og i alt 1,5 mia. kr. fra (Dertil kommer allerede afsatte midler på 170 mio. kr. årligt fra 2017, hvorfor regeringen taler om et samlet beløb på 2,2 mia. kr. til kræftplanen). Pengene bruges på styrket og mere ensartet behandlings-kvalitet, øget behandlingskapacitet, patientinddragelse samt en pulje til kræftapparatur. Derudover afsættes et mindre beløb til forebyggelse. 2. Nationale kliniske retningslinjer Der afsættes 9 mio. kr. i 2017 og i alt 38 mio. kr. fra Finanslovforslaget anfører ikke yderligere herom, men i udgangspunktet lægges der åbenbart op til at fortsætte med den nuværende model for udarbejdelsen af NKR. Lægeforeningens formand har over for SUM fremført Lægeforeningens udvidede model, hvilket der blev taget positivt imod. 3. Frit valg i tandplejen Der afsættes 8 mio. kr. årligt i alt 32 mio. kr. fra Pengene bruges på at genindføre retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år og brugere af omsorgstandplejen, dvs. borgere med fysisk eller psykisk handicap. Regeringen vil samtidig give et løft til den forebyggende omsorgstandpleje i kommunerne. 4. Personlig medicin Der afsættes 10 mio. kr. i 2017 og i alt 100 mio. kr. fra Finanslovforslaget anfører ikke yderligere herom, men SUM har oplyst, at processen vil være, at der snart offentliggøres to rapporter om personlig medicin (den ene fra referencegruppen, Lægeforeningen har siddet med i) og derefter afventes resultatet af finanslovsforhandlingerne. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 29. september

13 5. Styrkede rettigheder ifm. fejlbehandling Der afsættes 1,7 mio. kr. årligt i alt 6,8 mio. kr. fra Pengene bruges på at styrke rettighederne for forældre, der mister et barn pga. fejlbehandling i form af både psykologhjælp og erstatning. 6. Andre tiltag I finanslovforslaget afsætter regeringen 70 mio. kr. i 2017 til tiltag udover kræftplanen, men specificerer kun de ovenstående 4 tiltag (28,7 mio. kr.). Det betyder, at der er 41,3 mio. kr. i spil, som det givetvis er op til de forhandlende partier at byde ind på brugen af. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Lægeforeningen har kommenteret på finanslovforslaget i pressen. Der vil blive taget kontakt til forhandlende partier med henblik på indspil til brugen af de 41,3 mio. kr. Lægeforeningens indspil vil fokusere på ekstra penge til NKR udover de 38 mio. kr. fra , der er afsat. 17. Orientering fra første møde i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe om akutspeciale Jr /MBP Der har været afholdt første møde i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. vurdering af specialet akutmedicin den 16. september Lægeforeningen deltager i arbejdet ved Mads Skipper. Mødet havde fokus på det udsendte oplæg til SWOT analyse af de fælles akutmodtagelser, hvor mødedeltagerne hver gav deres vurdering til kende. Mads Skipper vil orientere mundtligt fra mødet. Formålet med arbejdsgruppen vedr. vurdering af et speciale i akutmedicin er at forholde sig til, hvorvidt og eventuelt hvorfor et speciale i akutmedicin for læger vil kunne afhjælpe eventuelle organisatoriske og lægefaglige udfordringer på landets akutmodtagelser vel vidende at andre sundhedspersoner og andet personale i akutmodtagelserne samt organiseringen og ledelsen af opgaverne har væsentlig betydning for kapacitet og kvaliteten af de ydelser, akut-modtagelserne leverer. Arbejdsgruppens endelige afrapportering forventes at ske på mødet i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse medio Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig at Lægeforeningen arbejder for en grundig beskrivelse af, hvilke kompetencer der savnes i dag og dermed efterspørges i et akutmedicinsk speciale. Mads Skippers deltagelse i arbejdsgruppens møder. Næste møde er fastsat til den 28. oktober Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 29. september

14 18. Elektroniske voterede sager og afgivne høringssvar Jr. / Til bestyrelsens orientering var de elektroniske voterede sager og afgivne høringssvar, der havde været siden sidste bestyrelsesmødet den 25. august 2016 vedlagt dagsordenen. Elektroniske voterede sager: Udpegning af medlem til Attestudvalget Udpegning af medlem til Lægeansvarsudvalget Høringssvar: Høring over udkast til lov om ændring af apotekerloven og lov om lægemidler Høring over udkast til to bekendtgørelser og vejledning om videregivelse af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddeladministrationsregister og Lægemiddelstatistikregister Høringsbrev vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud Høringsbrev vedr. udkast til forslag til lov om ændring af autorisationsloven og lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere (ændring af kiropraktorers forbeholdte virksomhed) Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 19. Formandens møder Jr. / Bestyrelsen orienteres om formandens møder med eksterne parter. Bestyrelsen tog oversigt over formandens møder med eksterne parter i perioden ultimo august til ultimo september 2016 til efterretning. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 29. september

Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse tirsdag den 21. juni 2016 kl Eriks atelier, Domus Medica

Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse tirsdag den 21. juni 2016 kl Eriks atelier, Domus Medica Jr. 2015-2912/170412 Udsendt 1. juli 2016 Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse tirsdag den 21. juni 2016 kl. 17-19 Eriks atelier, Domus Medica Til behandling 1. Status på arbejdet med lægedækning

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Dato: 30. januar 2009 J.nr. 2007-12842/115764 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Tilstede: Afbud: J. Michael Hasenkam, Hans Kirkegaard, Ulla Breth Knudsen, Niels Qvist,

Læs mere

Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse torsdag den 25. juni 2015, kl. 15 Bestyrelsessalen, Domus Medica

Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse torsdag den 25. juni 2015, kl. 15 Bestyrelsessalen, Domus Medica Jr. 2015-3432/KDA/ADL Udsendt 3. august 2015 Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse torsdag den 25. juni 2015, kl. 15 Bestyrelsessalen, Domus Medica Til behandling 1. Emner til Folketingsvalg 2015

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 I 2009 besluttede Danske Regioner at stifte et rådgivende råd, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin ( RADS ). RADS har fungeret som et regionalt samarbejde,

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl REFERAT FU 12/11 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale C Cheflæge, dr.med.

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 002-14 Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 26. maj 2016 kl

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 26. maj 2016 kl Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse 2014-2018 m.fl. 02-06-2016 Sagsnr. 16/64 Maren Munk-Madsen Tel.: 3529 8165 E-mail: mma@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Fra sekretariatet deltog: Lars Mathiesen, Bo Rahbek, Lene Esbensen, Henrik Winther, Sidse Jacobsen, Janne Vinderslev og Pia Eriksen Ahlers

Fra sekretariatet deltog: Lars Mathiesen, Bo Rahbek, Lene Esbensen, Henrik Winther, Sidse Jacobsen, Janne Vinderslev og Pia Eriksen Ahlers Referat af Yngre Lægers bestyrelsesmøde den 25. september 2017 kl. 10.30 16.30 i Yngre Lægers lokaler, Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø Fra bestyrelsen deltog: Camilla Rathcke (fra punkt

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Regionsmøde efterår Region Midtjylland

Regionsmøde efterår Region Midtjylland Regionsmøde efterår 2017 Region Midtjylland Temaer 1. Repræsentantskabsmøde og valg til bestyrelsen 2. Foreningsudvikling 3. Ny national handleplan - den politiske proces 4. Ny national handleplan - Diabetesforeningens

Læs mere

Udkast til revideret Forretningsorden for PLO Syddanmark (Forretningsorden blev oprindeligt godkendt 10.dec. 2012)

Udkast til revideret Forretningsorden for PLO Syddanmark (Forretningsorden blev oprindeligt godkendt 10.dec. 2012) Udkast til revideret Forretningsorden for PLO Syddanmark (Forretningsorden blev oprindeligt godkendt 10.dec. 2012) 1. Mødeindkaldelse og dagsorden 1.1 Ordinære PLO-regionale møder PLO- Syddanmark fastlægger

Læs mere

Lægeforeningen Sjælland Referat

Lægeforeningen Sjælland Referat Lægeforeningen Sjælland Referat Bestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017, kl. 17.00-21.00 Lægeforeningen Sjælland, Dr. Kaarsbergsvej 7b, 4180 Sorø Ordstyrer: Nikolaj Bolsing Bak Deltagere: Nikolaj Bolsing

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Høringssvar. Høring af bekendtgørelser vedr. kliniske databaser. Data skal deles fortrolighed bevares

Høringssvar. Høring af bekendtgørelser vedr. kliniske databaser. Data skal deles fortrolighed bevares Sundhedspolitik og Kommunikation Høringssvar Høring af bekendtgørelser vedr. kliniske databaser Jr. / 2016-3665 1.juni 2016 Domus Medica Kristianiagade 12 2100 København Ø Data skal deles fortrolighed

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet?

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet? NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fælles afsæt fælles udvikling Opsamling fra gruppedrøftelserne på

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR 10. marts 2016 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Gert Jørgensen, næstformand Carsten Bloch Nielsen, næstformand Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK Øst Helle Klein, AMK Øst (referent) Dagsorden

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 87 d. 31 januar 2017 Punkt 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 23. JANUAR 2017 Vedr. Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Læs mere

Malene Madsen, Nyreforeningen (afbud) Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS Jette Bay, Scleroseforeningen

Malene Madsen, Nyreforeningen (afbud) Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS Jette Bay, Scleroseforeningen REFERAT Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 22. august 2016 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Lokale H7, Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling Kongens

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE

YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF SPECIALLÆGER YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune 3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune SAG NR.: 000231859 abk/afp Baggrund Social- og integrationsministeren offentliggjorde den 26. september 2012 regeringens oplæg til en tilsynsreform:

Læs mere

Procedure ved afgivelse af høringssvar

Procedure ved afgivelse af høringssvar Procedure ved afgivelse af høringssvar (DSF) bliver inviteret til at deltage i høringer vedr. relevant fysioterapi-fagligt materiale. Ofte vil invitationerne komme fra myndigheder som f.eks. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) ssekretariatet Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 21. april 2016 kl

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 21. april 2016 kl Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse 2014-2018 m.fl. 27-04-2016 Sagsnr. 16/62 Maren Munk-Madsen Tel.: 3529 8165 E-mail: mma@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag

Læs mere

3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Tirsdag 15. august 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Den 26. maj 2010 Ref.: RSA/EW Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar vedr. masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse onsdag den 25. januar 2017 kl Eriks atelier, Domus Medica

Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse onsdag den 25. januar 2017 kl Eriks atelier, Domus Medica Jr. 405592 Udsendt 16. februar 2017 Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse onsdag den 25. januar 2017 kl. 10-18 Eriks atelier, Domus Medica Til behandling 1. Lægemøde 2017: Oversigt over Lægeforeningens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret REFERAT Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 7. december 2015 Kl.: 17-19.00 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian Mørch,

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

J O B O G K R A V P R O F I L. Centerdirektør til Steno Diabetes Center Nordjylland. Region Nordjylland

J O B O G K R A V P R O F I L. Centerdirektør til Steno Diabetes Center Nordjylland. Region Nordjylland J O B O G K R A V P R O F I L Centerdirektør til Steno Diabetes Center Nordjylland Region Nordjylland 1 Baggrund Kort om baggrunden for Steno Diabetes Center Nordjylland og de øvrige Steno Centre i Danmark

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 REFERAT 2017 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 06-02-2017 10:15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 Deltagerfortegnelse...3 1. Godkendelse af dagsorden og referat...4 1.1. Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. juni 2011 3. Oplæg ved Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

----- Punkter på dagsordnen -----

----- Punkter på dagsordnen ----- Lægeforeningen Sjælland Dagsorden 14. Møde i Koordinationsforum Torsdag den 1. september 2011 kl. 17.00 Dr. Kaarsbergsvej 7B, 4180 Sorø Ordstyrer: JN Referent: LGN Deltagere: Mette Møller (PLO) Anders

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk SUM 01-04-2012 PRESSEMEDDELELSE For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 22. november 2010 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. december 2010 Deltagere: Hanne Munch, Anne Marie Svenningsen, Brian Errebo-Jensen

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde. Tirsdag den 2. december 2008 kl i Lægeforeningen

Referat af bestyrelsesmøde. Tirsdag den 2. december 2008 kl i Lægeforeningen Godkendt 11. marts 2009 J.nr. 2007-14719/212292 Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 2. december 2008 kl. 16.00 i Lægeforeningen Tilstede: Thomas Gjørup (TG), Hanne Jørsboe (HJ), Jørn Starklint (JS),

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere

FAS skriftlige beretning 2015/2016

FAS skriftlige beretning 2015/2016 FAS skriftlige beretning / Foreningen af Speciallæger og Forhandlingsberettigede foreningers skriftlige redegørelse Årsmødet FAS Års- og medlemsmøde er et fagligt arrangement afholdt i henhold til vedtægterne.

Læs mere

DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN. - status og aktiviteter i 2016 set fra et KL-perspektiv

DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN. - status og aktiviteter i 2016 set fra et KL-perspektiv DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN - status og aktiviteter i 2016 set fra et KL-perspektiv Agenda Lidt om den politiske situation Igangværende aktiviteter og udvalg Refleksioner 01 / LIDT OM

Læs mere

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Emne 10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Mødedato Onsdag den 6. marts 2013 kl. 10.00 11.30 Sted Deltagere Steen Dalsgård Jespersen, (formand) Arne Cyron, Region Sjælland Britt Bergstedt,

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

----- Punkter på dagsordnen -----

----- Punkter på dagsordnen ----- Lægeforeningen Sjælland Referat 21. Møde i Koordinationsforum Tirsdag den 30. april 2013 kl. 17.00 Dr. Kaarsbergsvej 7B, 4180 Sorø Ordstyrer: JN Deltagere: Jette Nielsen (FAPS) Mads Risom (YL) Sven Gade

Læs mere

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Deltagere: Inger Buhl

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere